Goudsche Courant, dinsdag 27 november 1917

iT v JVo 13958 Het Comité voor Inzameling van gelden ten behoeve van het Centraal Comité voor Tijdelijke Militaire Tehuizen hoopt WOENSOAG 28 NOVEMBER a t een COLLECTE langt da huizen in Qouda te houden en beveelt deze ooileete ten zeerste aan Namens het Comité B W KAPTEIJN Voorzitter 2799 30 j VERMU Secretaris Gaven w gisteren een kort overzicht van de voorgestelde wijziging van de Pnii Biache kieswet thans bl kt uit de Duitsche perscommentaren dat over het algemeen de linkerzude de voorgestelde wyzigmgen met ongunstig ontvangt al blyft voor hen op meer dan één punt nog wel een en an der te wenschen over Zoo betreuren zy begrijpel kei Uze dat het algemeene kies recht beperkt wordt doordat de leeftyds grens van het 24ste op het 25Bte jaar wordt gebracht en doordat de eisch wordt gesteld dat de aanstaande kiezer drie jaar tot den PrulaiBchen staat moet hebben behoord en één Jabr in de gemeente gewoond hebben Uierdoor toch verliest een groot deel van de Pruisische burgers hun kiesrecht en al zou het overdreven ijn te beweren dat de voordeeien van het gelyke directe en geheime kiesrecht door deze beperkingen te met worden gedaan toch dient gezegd dat een steekhoudende reden voor deae ver sleohtenngen met bestaat De tegenwer ping dat alleen de staatsburger die dne jawn Pruis ia jn die mate op de hoogte is van de problemen van het Pruisische stoatswezen als noodig is voor een verstan dlge politieke medewerking gaat toch met op Nog grooter Aanmerkingen vallen te ma ken op de bepaling dat men een jaar in de gemeente moet hebben gewoond terwyl vroeger ses maanden voldoende werden geacht Waarom heeft een staatsburger die tot dusverre te Komngsbergen heeft gewoond en nu ten gevolge van economische omstandigheden naar Keulen moet verhui zen minder groot belang by de welvaart van het algemeen dan toen hy n te Ko mngsbergen woonde Het hee t dan ook allen schyn of men door dergelijke concessies het gelijke kies recht voor de rechterzyde aannemelyker heeft willen maken latusschen blijkt wel dat ondanks deze traditioneele versierselen van een versleten politieken styl het hard tegen hord zal gaan De conservatieve pers 18 uiterst verontTwaardigd en den Al Duit Bchers slaat de schnk om het hart De conservataeven hooren reeds het luiden van de doodsklok voor het oude Pruisen en zy twijfelen er aan of dat meuwe geheel aan de democratie overgeleverde Pruisen nog in etaat zal z n zyn historische taak te ver vullen Zoo zien wy de partyen scherp tegenover elkaar gesteld de linl rzijde 4ie verder wil gaan de rechterzijde voor wie de her vorming aU thans voorgesteld een erger VOOR HANDELSDRUKWERK 18 EEM AANBEVELENSWAARDIG ADRESi A BRINKMAN ZOON MARKT 31 I Tel 82 HU OLSiTIUM II iOLVEIIDE nDUCHTIiEnUlLUI Miss Barrte s Huwelijk o N A 7B Oiwterlueaolien hi l ik eene kiun r voor u genomen zooaj gewooiiillik nsiutt iit TWi mevrouw Jauita zeid faoiutried wanneer uw © inoedep kooil en g Iiaar hebt onlBnyet kan ziJ eene ajidere rtigeling voor u tteStsa als zij wit In gij iult verder gaan mei do MMerenf vroeg Barne liaar adem mliou dend op dje verrukkeliike nmni r di bi neell als i j opgewonden u en liar aan fflilng wU bedwingen Ik zaj verder gaan vroeger of la 1 P mtwoordde gomerled Maar Ik Ml eens i Edinburgh nioeten rondkijken en lien was er van nïijii ouiie plekjeji is geworden Ik oht dat haar giaialrt ophelderde Alm en Ik moeten Minburgh nadurI ook a v rken zede Ik JilJ Jimiaohli njuu ietwat vemtroold l a loen voelde ik niij ploiseling H Maat voor de rste n aj een werkelijke schurk 1 wntn inderdaad elke mialaad te h aan wette den blik dim zii bomer IM had gOBOhonken op nnj kon doen over n iJ T Mr Carlisle en Ie BMTvronw Jmuw op Tijdelijke PpijBvephooging Kleine flesch f 0 88 Mlddensoort 1 80 Oroote esch f 3 25 Advertentiên b TUDELUE LIVKNIMIDDKLEItaEDMJF d f ni OOUDA WOR EN GEVRAAGD 2 AMBTENAREN vrij TU militatreo dicoit eo bekend mei dmloiilraiieve werkzumhaden der diatnbulie Salaria f 48 i f BO per m mA Oroadi e bekendheid m t typewriten ver eiKbl SollictlenlcD dienen Eich vóór 8 December 19 7 Khrlftelilk aan c meldcu bi den Bgrge menter 2798 23 Pereoonliike k nniimekin elleea na oproepml lo fuBctie tradiol 1 of 15 Jaauan 1918 GEVRAAGD zoo ipoedig moffelUk een Dienstbode Ie meid alleen H Zonder goede getu en onnoodig EJeh un te melden Zich te vervoegen s avonds tusHcben 1 en 8 uur bU Mevrouw v d VEGTE Turfmarkt 118 Heer VRAAGT zit en slaapkamer m t panslon Br U Ëo 407 Swarttenburi I AdT Bur Ooiida 2800 10 Nieuwe Schouwburg WOENSDAG 28 NOVEMBER 1917 NET HOFSTAD TOONEEL COK VAN OKR LUQT Melbkrt Dircclaur 4t VoontelliDg m het Abonnement MICHELINE Blijipe in 3 bedri Ten van RoiHT DX Plirj en G a Dl Caillavst Aaavaiio 2 uur praoivs Enir voor H H Leden niet inteekenaten Entree voor Niet Leden f B 50 Entree voor de Qaleri zoowel voor Leden Niet Uden M OMtt Lotini voor de te beipreVen plaaiaen op vartoon van couponi tevent voor de Qalerir er ija daarvoor dan eli kti di £ kaarten var kriilbaar op Dioadag 27 November doa avoodi 8 uur k 10 ccnta per plaata Alle entréepHjaen worden verhoogd met 5 voor AuteurirecKlea 2778 39 ZAAL CONCO RDIA R K DILLETANTEN CLU8 op varsoak a OPVOKRINO Mijuheer de Senator 25 2796 Blijipel in 3 bedrijven door FraNZ VON ScHfiNTHAN en GUITAVI KADtLBUBG Donderdag 29 November 1917 AANVANG 8 UUR PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Real 7B ot 2c Ranj SO ots KaertcD vcrknlfbeer R K LeKiviitEKNloiNa PiutrtupnUng vuif heden 2g 8 S EUNITTANDEN XN OEEITTEN C W OSCAR ALBREGHS BnBESTRAAT Me SOTTBBDAU Zeer ntoole sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten SpJeiels Schilderijen TheeUIels Buffetten Stqiamenblemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoonf onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkaraermeubelen ens ens allee ipotgoedkoop Rncbekleede Lcerstotien vanaf f17 60 Stqikast f 20 Stflltatel f 9 60 Spiegels f 5 0 f 7 60 enz UHBIUlTtM bmkiliiiMIliitUi Ml Rotterdam Til ISM SCHEURLEER ZOONEN s BAIIK OOUDA KLEIWEG 07 TELEFOON SS8 verricht alle bankzaken Abonneert U op dit Blad g Abonneeii U op Het Steooyrafiscl Verslay van het Verhandelde m den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stukken de beschikkinfifen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bijeen in boekformaaL ABONNEMENTSPEIJS voor abonnó s op dit blad f O 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor niet abonnés f 050 per kwartaal bg vooruitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Als Uw lichaam gaat verzwakken Ali gij be£inl te vermageren All Uw wangen bleek worden AU Ui last hebt ven duizelmlcn Ala ti merkt dat uwa lickaamakrachten afnemen Ala hoofdpiia u DU en den plaa t Ala ill onrualig slaapt Ata gij lijdt aan bloedarinoede Als gi laat hebt van hartkloppingen Ala gij a morgens vermodd wekker wordt Ala gij auialngen hebt lo mjofd en ooren Ala gi pijn ia rug en lendei n hebt Als de levenslust u ontbreekt Als gi lijdt aan oververmoeidheid AU gij u afgemat gevoelt Als gij aenuwachtlg eljl Ala gi Uwen eetluat verlieal dan is het tijd iwo nzDivEsn HELDEII OS TE EUUina El HEER VEUNESITL om geneiiag te loekeo Want al de ooveogeDoemde verschijnsclca wijcen er op dat uw lichaam verswakt is en uw lenuwea overspannen zijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om versterkt te worden Door tijdig in ta grijpen en een goed bloed lichaam en xenuwversierkend ra ddel te gebruiken kunnen ernatige e ekten voorkomen worden en kunnen volkomen ge ondheid kracht en levenaluet weer uw deel worden Wacht daarom met maar begm dadelijk genez ng te xoeken die gij be list suit vinden door bet gebruik vaa Mijnhardt s Levetogen Bij hel gebruik biervan kunt gij vaa aucces verzekerd iijnIn bussen ven 90 et f175 f4 25 f 8 25 Verkrijgbaar bij Apothekora en DrogUtea 2694 102 Ta Goada Anton Coops Wljdatr 39 1 Stfhooaboven A N v Zeasen Boekoop Wed I Spruit J P Verkade Waddinxveen A v d Heide W STIJNIS HA A 8 T ffE C H T MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Hijwielen en onderdeden Landbonwgereedscliappen en Werktuiffen Moordreaht J v Gennep Stolwfjk B Nataijl Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ZTaaimacliiiies A GEiTID A want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabnkaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft 7 No Hollandla Xtorkt bijetnkonist der lodtn van dtn UanB lub frOud ter 4ierdfiiliiiif vao het tienjarig be iaan S Nov Meuwe SchouwtHirg V t uur 4e AlKwineinetitflvoorBtel log Hot Hof fltad TooiKtJ 3 Jeo 2 lur Gebouw Bouw m WonJng toericht ODderatandaoomuiiieéo Aiukv Borg J Der ai de Groot jouwe Tentoon a Hing van I ostduiven Beleefd Tenoekea w rezegeld tQdl mededeeiinc te mogen ontnugeB Tan irgaderingen etmcerim TennikelQkhedeB en om daie du In oaia agenda to v r SDTGEE NAAIMACHINES kunt U krijgen In af onze winkels DIE MEN AAN DITi UirHAN BOIlD ZANEENNEN SIN6ËB Maatschappij Depöl alom Attvmttmmit In dn Blad Eteetriaehe DrakkmeU A B8INUIAN EOON GOtJDA Kleiweg 5 50e Jaargang Woensdag 88 November 1 17 60VD8CHË mum iNTie u © © za i d Trerteza tieTolsud voor G o ctd © © aau Oaaa tr©lco3n ERSCHLTNT DAGELIJKS AJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNUfKNTSTRUS 1 p tMitul f I 75 pn nwk 14 OW kmta 1 1 pn oek IS c M aul ZavlaMbU p fa M in p r loofcr Melij dL PraMO au bun Maut I Oouda hn NaEZONDEN MSOBOIXUNatM 1 4 n h f IJS alk ras aan f Jl Op oorp fiaa dakkal ibW ADVratTUmmiUSi uu a tm oomk lKkoor ada m ótm llci€ SkrinS l S nstb I OJS alka iMfi r S lOl Slf df4 ckw MralSni ptuoiafo ta n Soa H a nna tiiikis Vtn kyua Cfaii4a ra dra braortkriaf I tafab SJO Uw mal aaai t S 1V Gawoa hanaaUa aa l ai B J a irlKidm k i lll Hl laaf i h iS m pn Gn i laam ra raadis ua ptaaaru U BINE ADVmSTBirntN aranasa ra nkHSisSM kW ipJi illlH t l I lati I SlIS ak n l aa S raa k mmÊth r IS laSik S i S4iiiii ii t raK Telefoon Intero 82 Telefoon Intero 82 Uitgever A BRINKMAN ZOON Russische Oppercommando proteateeren te gen elke schending van het verdrag dat 5 September 1914 tusschen Ruiland en de Entente werd gealotm SD hv wUet er op dat deze vart enwoordigers dreigen dat elke verdritachwiding door Rusland in het bijzonder een afwmier lyke wapenstilstand erasfcift gevolgen utl De linkervleugel der minimalisten internationalisten staat ten opzichte van de vraagstukken der buitenlaodsciie politiek evenals de maximalisten op den grondslatf van het Zunmerwald Kienthal pn ram da rechtervleugel vrienden der verdediging vert enwoordlgt het bekende program van rrede zonder annexaties en schadelooutelhng op grondslag van het recht der volkm om zelf hun lot te bepalen Nauw verwant aan de aociatistisclw party zyn de boeren partijen waartoe ook dtt sociaal revoluüonnairen behooren ZU bevatten trouwens de meest uiteMloopenda atroomingen De liberale tmkenyde telt nog alechte de kadettenpartg welk van alle partijen het best is georganiseerd De rechterzijde daarentegen kent geen genieten partyformaties doch sebllpt sich om de Octobristen te zullen groepltlren Trotaky gaat voort de geheime T rdra gen te publiceeren In de eerste plaats wordt in Pravda een stuk gepubliceerd dat in genoemd blad als opschrift draagt Overeenkomst betrttffende Constantinoptfl en den Sont tft waaromtrent Reuter reeds e D en ander meldde Voorts wordt nu gepubliceerd een geheim telegram van 9 Mftart 1916 aan den Ru sischen gezant te Parijs dat een nieuw licht werpt op de verschitlande oorlogs phasen en bedoelingen Het heet in dit telegram hetwelk als een instructie gold voor de komend conferentieaJ In het algeipeen moet men in aantnei img nemen dat w b ra£3 tiinnï Fran tjk en Engeland volledige vnjheid te laten Duitschlands Westelijke grenzen vast te stellen daar wiJ er op rekenen dat de Bondgenooten ods zullen toestaan ten op zichte van Duitschland en Oostenri k te be slissen Voor alles is het noodzakelijk ta eischen dat de Poolsche kwestie wordt uitgesloten van de onderwerpen van internationale bespreking Alle pogingen om Po len in de toekomst onder garantie en eoa trole der mogendheden te stellen moetan op verzet stuiten Wat den Scandinavischen rjken aangaat moet men er naar streven Zweden af te houden van een vijan dig optreden jegens ons ook moet men vroegtydig aan maatregelen denken om Noorwegen aan onze zyde te brengen in geval het met gelukken mocht een oor log met Zweden te voorkomen Aan Roemenie zijn reeds alle poli tieke voonieelen beloofd welke het er toe kunnen doep slulten naar de wapenen te grypcn d halve is het volkomen onnoodlg in deze r hting een lokmiddel aan te wen den De kiiestle betreffende het verdnngen van de Duitschers van de Chineescbe markt hWt zeer groote beteekenis daar echter deVoplossing van dit vraagstuk zonder Japan s medewerking onmogelijk zou zyn ii het raadsaam da bMOJtwldiiff daarvan uit t ateltan tot de e tf a o l Biacha conferentie waar Japanaoha vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn Dit belet niet dat een voorbereidende discusaie langa diplomatiebmi weg met frankri eo £ na land ten aanzien van dit vraagatuk g wenaeht iz a t Saanotf Da copie ▼ Mn ander b ro t l CTmm werpt meer licht op d kwwtl ElzaiLotiiarlncen Dit telegram vermeldt o Op een audlfoUa bij Z M den Katew maakte de heer Doumargne den wanioh van Frankrilk kenbaar zich na doi ooriog de teruggave van ElzazLotharia gen beneveni een bijzondere poaitle In het S a a r d a 1 t verzakeren w het daarbaen te leiden dat het gabled t n Westen van den Rijn van Duitachland zal worden loagascheurd Dit dient zoodanig gerageld ta worden dat de RiJn in d toekomzt en duurzame atrateglscha hinderpaal tagan een Dmtschen overval vormt Doumergua aprak de hoop tdt dat Z M niat zou wai garen onmiddellijk zijn goedkauring ta hecbtan aan dit voonitM Z M rerklaanto zich in beginsel hiertoe baraid Dt ntaas volge venoeht ik dat Doumergua na zich mat zjjn regearing in verbinding gesteUt t hébben m een voorstel tot etn oraraankomst aou doan toekomaq welka ovaraan komst op den grondalzg van éê ultwtaiaUng der nota s mat da Pnuiaeha aat Muwa ri a zou kujipen gesloten wordan Voorts meencn wij dak iJ oaa T nakereti moeten van KrankrUk i toastcmoiingtot opheffing van hat serrttuut op daAlandsei landen na den oorlog Ik verzoeku het hierboven uiteengezette gezlchtapuntaan Briand voor te leggen Telagralaer miJden uitstag get Pokivwilü Tenslotte lij nog de aandacht geraatitd op een eigenaardig Reuter telegram uit Londen volgens hetwelk een telegram tdt Washington meedeelt dat de ambaaaadaur van Amerika te Petrograd seinde dat F trograd met Berlijn in verbinding ataat door middel van draadlooza telegrafie Het langs zoo groeten omweg tot ona g komen bericht klinkt wel zeer vroemd maar doet e ï oogenblik terugdenken aan d vervolging van Lenin wegenz zijn met I uit8ch geld betaalde pacifistische propa ganda I aat ons echter in conelusJa rilat voorbarig zijn en afwachten Van hetgeen er op venehlltande oorlogzterreinen voorvalt is weinig te vermekten De Bchaarache benchtm openen gaefi niau we gezichtspunten Het blijkt dat de lag bij Kamarjjk voortduurt en met woede gestradm wordt om het boeeh en dorp Bourlon Aan de Piave linie is de enaneh der Centrallen tot staan gebracht en blijven da Italianen hardnekkigen weerstaml bieden De Pruisisciie kieswet en de perscommentaren De houding wan den Russischen opperbevelheb bera De politieke partijen en verliiezingen voor de Constituante De geheime werdragena Aan de fronten ONS OVEHZIOHT Wat dit laatste betreft km men echter wel AMinemen dat ïulka li t naar vrede hunkerende volk niet xal tficbnkken Bo vendien zal deze bedreiging wel duiden op de Btremming van allen toevoer der Enten te waarmede men trouwens reeds aangevangen IS Het heet dan ook al in enkele Reuter enchten dat aan bet front honger h enlcht Zeker zal dit den strydlust niet vergrooten noch de discipline versterken Uit alles bl kt dat noch opperbevelheb ber noch regeering op de troepen kunnen rekenen Volgens de Roesko SIovo heeft de ge delegeerde van het Russische frontleger naar I etrograd gemeld dat de troepen in geval thans geen wapenstilataad tot stand k nt eenvotidi de loopgraven zullen verla ten of de waMns neerleggen Volgens ptidere benchten heerscht ook onder de t pen zelf verdeeldheid en zijn deze gê Htst m Novembnsten en De cembristen De eersten willen reeds nu het front verlaten terwijl de Deeembristen nog tot Kerstmis door willen vechten vermoe delyk om daarop met een geruster geweten hun zelf genomen Kerstvaca e te kunnen ingaan Uit een en ander bljjpct wel dat de soldaten zich ook niet b ioiler storen aan de bevelen en mamfesten door Lenin en Trotsky uitgevaardigd Immers volgens deze zouden ziJ ten minste aan het front moeten blyven totdat de wapenstilstand in getreden is Een stroom van verwarde benchten das waaruit ten slotte weinig meer is af te lei den dan dat de anarchie voortduurt Eigenaardig ts het intusschen dat ondanks de reeks hinderpalen welke de vrjjheld van de verkiezingscampagne In denweg staan de bevolking groote belangstelImg aan den dag legt voor de verkiezingen 1 voor de Constituante I De militaire com té s aan het front doen pogingen n een homogeen socialistisch ka binet onder voorzitterschap van TJemof tot stand te brengen Het Congres van Afgevaardigden der steden en Zemstvoa nam een motie aan waann het bestuit wordt ge nomen tot stichting van een nieuw demo cratisch centrum Wat de verschillende politieke partijen in Rusland betreft en daar Is niet gemakkelyk uit wüs te worden herinneren wü er aan dat we hebben allereerst de sodalis ten Deze zijn verdeeld in maximaliaten bolsjewiki minimalisten mensjewiki en de jedinstvo aanhangers van Plechanof I lUn V rjor n U i v ril Uti iTTT lit r zoo Rioodig nog hjk ou gtig n ivo 1 de praoot en vu Ihftid van il g Street il n Ik aiuitxe rde Hanie en Smrl d vtMiIi niet voor haar liij verg no gd SI h üf cl on zi h t rg ogei n e in rouw laiiie ii mijii liidr k wtrd lev tig i dal o hij Barrel eg rU nf nl l hj zicli opitetl Jiik l ruRtrok n M rA ie van iii oi UHJ nnjii km u II t imasohiin on Barre of mij fiHnd n op dt pro f te st l on W w t 11 Ik nJ t Somerled is mot Ujk lIxgrjpeo z If oor een rvar ii kirakt T on l 3 g r t opg w td n en l zs r i t wt gedachtn bij uwe ito dr 0 vtl on dit aH fl te gpvo vroeg tk 1 HM Lsjo ZÏ ga to dal 7ij opgeuotdien nul hleii wai b itj verstrooid wa maar dll aiUtt f i ooala Ik h n noe m l h a i i iQool oip liar b hng telllng n i t welckin In we rwll an alle Donit aoln Koningin NTary n har vier Maiicfl m Darnlej m RbriP n H th well o John Knox die hief veiialrf wij langs lUpen op bun w naar II l rood zeide ik Ja O Ja Ik d nk wel a hen z 1 de zij g iKwrzaam terwijl hare ooj en op do gesloten wlnk l rufltt of Ag edl hotiwde ïrakenkopp n op een oufcn e vel Bochten t volgen AUieen gij dmkt meer aan uz Niet juU aan iwtwtf Msat Wat dan Wel uira deokl aan vreero dl gen in een plaats ató de e voi romenti k en en lle desgt efaiedeni en Ik wan benieuwde Ja WeM maar nJ t bang hel mij t ma 18 De debatten beloven dan ook warm te worden De liberalen zyn mmder te spreken over dej voorgestelde hervorming van het Hee renhuis Want weliswaar wordt het aantal crfelyke leden van 115 tot 60 terugge bracht kragen handel en industrie het ambacht en de boeren naast het grootgrond bezit een plaats wordt het aantal vertegen woordigers der hoogescholen uitgebreid verdwynt een stukje feodalisme met de ver tegenwooixligers van graven en familie bonden maar met het standenbegnp wordt niet gebroken terw l bovendien ten aanzien van het budgetrecht de nvloed van bet Heerenhuis wordt vergroot Het Berbner Tageblatt laat dan ook met na te constateeren dat m het Heerenhuis het grootgrondbezit den voorrang blyft ge meten terwyl bedienden arbeiders en allen die vr je beroepen uitoefenen er op de mat mogen blyven staan Natuurlyk is dit wetsontwerp bedoeld als tegenwicht maar de conservatieve bla den achten van hun kant deze maatregelen met voldoende Zy merken op dat deze wü agingen en de uitbreiding der bevoegdheid van het Heerenhuis niet beschouwd kunnen worden als een tegenwicht tegen wat zy noemen e radicairseering van het Huis van Afgevaardigden De debatten beloven interessant fje wordenl Toen Duchonin de Russische opperbevel hebber weigerde het Russische vredesaan bod over te brengen werd hij door de regeering afgezet en Krylenko werd daarop tot zyn opvolger benoemd Duchonin evenwel weigerde zyn bevel over te dragen en het blykt thans dat hy nog altyd kahn m het hoofdkwartier zit tonder zich in het minst aan de maximahstische regeering te storen zelfs heeft h j nu een oproep tot het leger gericht waann hy uiteenzet waarom hy het bevel van Lenin we gerde op te volgen be treffende de onderhandelingen over een wa penstilstand Hü verklaart n 1 dat over een wapenstilstand alleen en uitsluitend onder handeld kan worden door een wettig ge constitueerde door het volk erkende regee nng De generaal geeft in dit stuk voorts te kennen dat hy zyn post niet zal verla ten voor en aleer het leger zelf hem zegt of het zich aan den meuwen generalissimus adjudant Krylenko vericiest te onderwer pen Ook heeft hij aan de legers een order gericht waann hy aankondigt dat de vertegenwoordigers der Entente staten b het Feuilleton zigg 11 Wij zijn I He i lirijv r l g I ri e4ti T u AiHt r van lo p n I tu Lri ht Hroekr tu tdat r nU waar Ilot prettig I j aji dio pt ti verl t rt ik haa Houtanethriivers moet n wel aji t van ilcfiu Htu zeidt zij aar d nd lat d in wil ook inoe liK U ik haar aai voort t gaan M gij lao tn rmiMi I Mclirijit Ik ifll lat iiUtbidi ook wel fiiA do ti nk ik ii e laai gij n orH ir danztker van z jn of zij oplTnonl et fd Ui ik zou haar lat ngvotlPi antwoord I ik V wrzlolitig t rwljl min hart unr i g klopu Ik zou Itaar hlen T n len hm een soort vno el t rlrtih n klok wanner bij baar aanraakt of in 1 oog II zag Ik zot haar Ifeu gtvo iei Iftt lüeU de iikO ite van h t teen w ajï wa l nzij df man bij haar wo j Ik w it het flul terh h t m Ut ij 70U voiln nietwaar aUof hlj er mo rtt 7ijn al of zii nil konbi n 1 ven inillea het ni t zOo wa JulHt zelde ii ij he t bet go bej I Tf V a j za Otit plotsilinfc aaodaoliDK aan Dank u zeer zeid Ij rtijl Ik zal uw raad upvo en e liet voor teei in laijn verhaal at Ik he oo t uog ohnjl Wat ia dil e womkrhaar mooi raat ij itt vol gewten van kontngen en ko ntiiklnnm en dellieden en lOornÉiueda DKW en soldaten n roovew elk vao Imt b lBogriJker dan de i0 iMeb a dl wg sim Ik kon baar Dl t terugbrengen op bel gevaarl e oadenrerp en weldra bMd Ik voortichtiff op hrt itc beproeven Uaar eij liad niu g S v fl wat Ik Ixiord b oh IJ V 11 aJM wu leilijken wanklank Hturrle MacDomtld nou ich niet tot Baotl Norman lieiiben gt w nd voor wn dtrflnitie van liofdi imlbu zij aan hwn bod gvlaehtaltt rtji wui eo ui I ah ma brooderl sil dt vIh tit4j die hH dïcht 4 bij mUn hart M haaU SoBiwIiHt dt vooruit Hap i er aonderliiifc aantrHckiiljk ei gftlai iitttiag vwl tei int voor tt n nilllkjniiair D die xi l van luij w lk t raft t Mt iiie ha he fl met luljii h TSen n hlcll van h in eit kourd zijii geJrag goiMl b grijjM n k in cii waarom zijne p raoon lljkheid n t rk n iniruk iiMakl op d iraJ Mle vroiiwen j hebt 101 duii vtrr M o taiiwlijk al M gekr geik wat glJ van litt wt Mt gt raagd z til U u tu ztjn rug maar til meixj 1 niet voor I iiijtm uwter zou g M iiitfr vooV u zij ltoUMtln toen wij dictit U d kvrkvan H4 Ha kwfinien d oudi Mti h klrk drong h 1 gelult van riiiil n lu oiid o tr Harrle m hrlklc wi Hef ittiarf hwnerl d kei4 even om ml wn o i b Botkeiwk n bkk Z u slj haar IloogiMih h HoMt Ixwi ent en h r hart klot p n voor het flultope V at waad vr g Mm er In zijn bik lag Iht uieiaje wim ovfrrowpe Wit ender n wMten waarvoor wij waren gtftoinn wa U konden vsrwaohteo Zit hader gtm Idee van b haive dat zij b hoorlijk naMde kerk werd geleld Bij dra e r im klagenden toon der lul Mm rtoog het bloi4 barer vootroud nhaar naar bet geaMit Zij alo de liaaden sameii m luMerde lo a Iie nMr W Vmr baanotie mutleè met op n mond t 4 It terend oogen WotM V rvol J rtpr ken zeidt Son rl d lie laar naar k voronderst 1 teg n oov pI j r diui 7fnl woordm Ik lelo I Mo t I p r dag al4 chaperon voor z jne pupil h cft geëngageerd M WIU lAMSON NKlmk T rl Oil W l er ool gebeurt gj mo t h iii biirgh zph 5 glj lu r 7 j I n 1 o n lien verwacht ik dat It it emio aar lig kl iijf vTraasiug kan I zorK n pne Vfrranfling herl aatd m vro w Jajn 9 er hed aarii ei orag u tz4 ti 1 ooal8 ZIJ sonifl op rwonl rlijko wijz kan doen Weet Rarrlo er vanV Neen zMv Somerl i Barre v cf het ndrt Ir wae juls tijd naar o ze nifniwt kamer te gaan en ons behoor jk te kl e d n voor de kerk hetgeen niet ginakke lijk is in Schottaod Alme en du V annockn waren nog niet verachenwi meer hon kennende en Stoniouer k kennend von 1 ik niets vreomdB in de v rlraglng Alme oogmerk was nituurliik Sonierled jalo rsel te maken op George Vanne k haar mi den en vervelenden aanbidder dien 7ij in haar hart verlodl en niet al Ie be eerlg naar zijn Somerled a gdaiHwhap t zijn terwijl ik door eene biizond re regeling tot zijne gasttn b oorend hare belangen on mline Mf kon l wor deren SomerlPd bad Vedder gelast met den Draak te wachten toen de bagage wae afgriadon en loo wonnen eenige ml mitan nit die wij door ta loopm aouden