Goudsche Courant, woensdag 28 november 1917

tttd atU ah awafde esaifle aai4ic ott dit kaaatanaaiabma deot s4jB TloMe eaaaeiie heM Na eea oofaabUk gsyanannl ta kaNNa wanlai aakele aaer geeda ptojeetiea vaa varaeUUeada dar hekaadelde portrattan op deek Tertoeod waaibtf spr op eanlge karaktaiiftialte etgaaaokappea de aaalaeticde Zeer mooi waren deae ra odoetiaa vaa de atadiaa koppw door Latmtr vaa Xadaie dt Pooipadoar alamede het bekende ffreeta lehUdertt ik BMea alt bat LewMB vaa dai gieotMbe aa i t e t iaaa at e flflaar vH de Fraaaebe feicbla lala Tea slotte stodita eea uit bet publiek gelwerde mariciaf M ge de heer Bernard voortoa jtX ieta nlader loen 1 BMer iprekea tei 4a aaditoi ta nL Niet alleiB dat en voanbaebt ala caaaeria daardew wla maar a aal voer velen vlotter te volgen afja ia vatband met tempo en uitdnüü üBgawtlsaa Minerieelrt kan aoc w0nl B dak la Deeenber een tweede bQeeafcoaut ui werden gehoudea vaaroy qpiakaa aal 4a bair Ben ▲ LiVN a 4 KUN De be turtn der rt ehtsdiv kieeveeeenl giiigcn hebbtn beetoten 12 candidateu te Mtelli u voor den gemeenteraad van de nieuwe gemeente Alpben eu wel 4 anti revoluUonnairen 4 Chr Uistoriachtn en 4 katboUttkm De a r kiwver niging lieelt gestekt du heeren O U ll rugr i u en 11 van der Fol te Aiphsn A van Dam te Aarkuderveen en A Verditijn te Oudshoorn Ais een bew hoe sUcfat de zaken m aëo boooikweekenrbedrUf zUa bUi t uit de circa 900 aanvragen die amtt Inkwa men bö de comulasie den bij do vorige steunverleenlog aan boomkweeksrs l J Hoek predikant bU de Ned Hefv Kerk alhier hoopt op IB Dec a den dag Ie berdenken waarop hij voor 25 jaar hier ln functie trad Wij verntmen omtrent hemi nog hti navolgende Van lJ li887 was bij predikant te Vorehen Ü J van Bd87 1892 te Zevenhuizen Hij Is litf van het ClassloaM üftituur te Gou da Hei ssl den zeer geaobten jubLIarleon gMwIjfUd niet ontbi ekeD san bewijaM van Hyïiïpatide op 18 deaer Diosduavond werd ln De B w al hier pubHek verkocht het peroeel bemroond door Jan Moemuui voor fac m een iKhuurtje van wed v t k voor f 0 De Woerdraache Bonk zal hier ter plasje een bijkantoor openen Ikv fwdir opdrtegM balA BM ia du ook v l Milnr dat 4 Itidiaituelw tnvpm $ Uh mond m in ndUteir opiioht hsnUId fad b a De motü kkodM atfa noff nwt tm tïuiê maar op hot oofinbUk ilot het er wol Mar v dat do T aad r atot in uU aU in da b aadan Fiwo oror U atakan n dat da ItaUaam dna niot aooalo uan eent Trawdo ffoaoodiaakt soUoa Torder tamt ta trtidun ea geheel Vaaotfl aaa da MOfBUan over to lataa In hot HoQtém toaaehM Brent a Adlfa wordn da aaaTallau dar Coatrakn talt kttT maar do Tardodiginc i hanbukUcar fowordfln aiak aosMier naoltaat BUTTHNLiJNDSCn HWÜWH oundcBLAMa V rodeabetoogiagen Op vevoobliltnide pUaaen te Berh aldufc de Vorwlina hebbea 2oadag weer betoogingen plaate gebad voor den vrede die vooral la bet Noorden aii de Mad van beteefceole wamt VU de menigte lUe lioh onMijk Kodroeg giiigeu voorldureud kret n op voor dou vrede ea Kari Lietj kotiobt Op den boek vau de Spaodnuir ea Üaujor WUh lui traMw kwaui bet tot eeu botainc net de politie i eoigo perao turn werden geai reetoerd i etnioral tsa tie I r wordt eoono veel geetolen In Dultach laud KeKt Hieodor Wolf la het Uerltner rageblatt De eigviidomiu n te bewaken is overai eea moeilijker taak gew orden dau ia vredwtüd eu ieder zal nuovten toe geven dat de zedellJklii ldHb rtpp Hi al meer en uttitv in de verdrukklug komen Het werk Ie d o diet gouakkel er gemaaki en zlja winat grooter aio hij eetwaren bee t wetin mschüg to worden kan hu bij den opkooper zijki euKbmi et 1 lea de vrWH I0 groot eu de luoeMten koopen zonder er over na te dleoken waar de dbigen vandaan komen De verzeiteringiiuiaatHchappijt n h btn liaar premi n enorm verhoogd nl van 60 tot auO ea daarbij stollen ut nog bljsoodere elao ea O weefira De F ronkfiuier heeft een eigitiuiar dig woordje tot en ovtr de Uweaërti 10 zeg gen Do DuittKdie groot Induutrieeteii toclr hebl o oclirikbarend veel verdiend ttrwljl de viAo andire DullsobtrH dit hun Iivau voor het vadiurlantV gaven niets verdien den of zeer veramid D 1 r U Dit La inotjut liet blad ge n ge ondi nodi een blllijki toestand uog diaarK It till htl onaangenaam geniw ho iln m Kri 9iBHwinn r De oorl j isinOK iaa llng lief de onJilllijkheld haar velt ont diüÏMlDgeii daargelaten nit t op ENOKLAND Lloyd Qeorg naar Far ij a Uojd George in naar Parijn v rtrok ken oui d mtting van dt u opr rnt 11 liHlitairai raad bij te wonen Venizeloe is eveneeiig naar I arijH ver rokken O o gtfnijvLrheid De Tin aëtu Uft Op het oogwil UL zijn bijna tienduiïSH obnek n li root nritannië voor de manltte ni verhtHd werk aam Hiervan taan 5000 ondwr teatri eontrdl er zi IM riJkslnrichtinKei I e vraag naar werkkrachten op de tooli röoda eooHeer aan aanliod van arM d T iïiiende arbc en prodnittenbcwrs ia ongivolgv van dit allen natuurllik be langrgk goet g f tn dlentengevolg wurdl tr n r hand gc4ioudeii aan het verlioö lot uitvoeien van porticu iere werkon 7yn d r goedvinden dor ov erheld tt nyij d bouwkosten mindtr d p öOö pet bedra gi n Dit verbod wordt voorai streng gv liaiidhaafd len op lcht vaa Ijouwtvo kin waarvoor oon trut ie ijoor nood g w M ailecso voor het mlai4eric van iiiu nJtie inoet n vele groote bouwwerken wor dea uitgevoerd maar ook voor don oj Blag van graan er worden kotlpakhul tm oor vtecHch opgedist en fabj l k n voor bliHienlaodBohe prodoctie van mar garine m andere levenMnéddelcn wt Ikc niet laeor of in geringere hoeve IhMen daa vroeger uH bet buitenland worden ingi voerd Bij de demiobliUatic Nair verluidt h ft het oorlogakat met op kdviee van d fn MlniMtw van reu n fetrudk de bem naeten goedgekeoidi wHIke BuUéi wordm guvolgd bij de dwuotilllsa 11e den oorlog Do bedoeling i dat j j regelfn ook voor InduatrifH l jje Wed zi en worden getroffen l egint i die imjÉg zijn voor bljsondera doeJelnèen of brandiee die na den oorlog aaa bijzon dere oonourrentie van het buit oiand zul len blootetaan Eulten vro worden g deiuobiIi8e tk Stormaohade Bi ondieTO regen en aneeiiw etoruien hebben ook Png and getetsterö eiijÉk r oorzaokten belangrijke schade in v chll lende diatrlctwi Speciaal In Mldld n tn WeatIerlanA Ilondtrden twliopen aijn lu de bw atrcke n otngekmncn AordapiW n raan en braniirtoiffenvoorraden zijn weg g poeld of boaohadlgd In veie plaat en w r booten gebruikt om voetfekl te brengen aan bewoners dlA op onderg 4oo pen pteatsen vertoeven V Beatrildlnff der paolfleten Uit Geneve wordt gtineM dat a ooPi n week volgens ParÜsohe berichten op bevel van Clteienoeau rulin lÖO por onen In hachtenii ljn geateld Dit achijnt In Mw te aan roet de vredesag talie in FraiArtli Da aorlogaverkUring aan iJaitachlattd i bondgenooten ï e voonitter van de S naat9oonin ifMle voor buitenlan ohe laken vwklaarde dat de oorUig verktaringen aan Ooetenrijfc Hongariji Huigorijc en Turkse zeer wMUriche 1 zijn ten etnde aan den aboonnalen toeetaad een elode i makeo Ia b easlag genomen aabepen Bijna aile ia Anerikaanaotui haArena tn boolag gienonMa aohepeo ii a nu horeteld D le en tachtig er vai die bijna een hall mUlioen UM maten ti n reoda In dienM Ook het loeerendeel der 15 vijandelijke etooDledteiKn dio een kwart miUioia ton vtrt geDwoon Bgm en zich In Ura ti aaii ache haATta bwonden uju herototd en doen reode dlenrit in de Oostelijke wateren van Amerika en in de vaart naar F ropa De haven van NewYork bewaakt Alle kaden In de haven va N w York worden door militairen bewaakt ing volge de pToclauiatle van Wllaon waai il di toegang tot de waterwegen aan onderde oen van vijondeliike landmi ordt ont JEPgd fen gedeelte van de beman van de ctacon geland Van het Zondag j 1 gotorpedeerd Amcrlkaaariche atootwdtip Actacon 5000 ton metende zijn 21 overlevenden geland in de liaveo vaa Caranlnoe Dirie booten met leden van de bemAnuiog worden nog venniet N aatiag van partieullere banken De overname van alle particuüere han keil door d n Staat wordt door 0000111 4 iiarlfleen voorbereid ITALBl Scholen geslotin De Oiïdfflrvatore Romano koodlgi het luiten aan van alle echoltn van Bo veD en Mddlenrlt le wegens gebrek aan leer aren en bet huiifvesten van troepen ZWIDBN Noodlottige brand Het groote stadHkoelhuls waarin zich biina alle vloeachvoorraden voor den mo Lr bevoiidin is aJgebramd JAPAN Japan en Ind o C h 1 n a Naar aanKldlng van hot vraagstitk van de vestiging van Japanners in Indo hino tt r belootiing van ev ntueelt militaire hulp tn 1 uropa schrijv n Indo Chlne kcI e bladen dal do ooritpronkelijke Ooot Azia toi niet erg wegjoopen met het denkbeeld de Japanntrd op vreedftome wijze in In dio hina te zien binntndringen BIKNKNLAN0 Verhooging Abonnementspr aatt In een buitengewone vergadering van Ie den der drie vereemgingen van courantuitgevers 4 e Nederlondsche Dagbladpers De Nederl Periodieke Pen en dan Bond van Courantier Dinadag JJ t Anurterdom gehouden is eenparig uitgeaproken dat tengevolge van da nieuwe belangr staging van de pryzen der ver aehiU e bedr fAenoodigdheden let ln gong Tan 1 Januon a B oen algemaena verhooging der abonnementeprijMn vaa da couranten gtBrechtviunügd en noodsakeItikia H og ven Staal ea Walawerk Ingediend la een wetsontwerp houdendede inochLigme M deelneuung in het maat ttcbappclijk kapitaal eenti Noofniooae n iiootachap welke zich ten dotl atejl de opri btlng ea ejtplijitalie van tHm Neder land Qh Hoogoven biaaJ en WaJöwerk Voorg wietd wordt daarin dooj te lutoien voor dlBo btaat voor f öOOlOOO De plannen bewogen do oprioliüng van eeii krachtig mod rn Ingericht werk dat grootendeela ovtrzeeoche ertaen aai ver werken H t zal uit dien hoofde oanbe vtling vepdionen t werk te pi t fn aan groot Bchetpvaartwatir nalnj de kuet Het uit dozt ertaen te virkrljgen oinéprodli zal voornMHtflijk kwaUtcltaraateriaal zi n betweik de voornaaineo grondstof voor dLu Hdieeipobouw uibiiaokt V09r de verkrijging van dt noodii o groudatoffeii mogon dt voorwaarden gun Htig g noetiid worden Ue ertsen en de Hitw nkool voniien de Md © stoffen voor het ttó V oeren bedrijf Wai de ertsen b Irelt Voor de vervaardigiug van he ofeir tv IJ iiifirrliinl Is ook do Westfaateehe Èj sHmd wr etn belangrij gedofiltB op Inl gebruik van overzoeacha ertem san geweesn De aanvoer van die voSr die nijverht d bcstenide ertsen geeohitd sedert jaren gpootendtMJla ovei ons lan De etoen kool zal Wnntii enkele jorea In voldoen d hoöVeWhi d uit die Staot iüé en in 1 lm burg te votmKSiiJn gebracht worden Do product e van htt walawerk la voor loopig op ongev er IQOiOOO ten geeteld waarvan iOaoOO k 180 JX ton seheeps bouwfiMtPiriaal en 60 000 i 30 DO ton tuattWaa voor aodkse doeleinden H t gewone aackdeelenkapttoal 1 In to taal groot f 24800 000 Het kapitaal moet bij de oprljc ttlng ten volle geplaatst lla In verband met de deolnetning door den 8tMt in het kapitaal der n at ohaT pij is a4n do Redering bijzondert Invloed toe rfokend Zij zal dien favhjod giHdendkoBnm imakon door lui chenkotoat van den eenngifloonaniBsarte aan wien In de vergadering van pref rented aandeeihoudera met den UegwTinffwonaWUwiifa 43 ImL men zuliw toekomen welk aantal vafiH Btenaoen ie bepaald naar evenredlsheid van 30 a ide Ien fn het prefprenlo aa deelenkirpltaal van lOO aandeilen Ifct Nedirlaadecb kartóter der vennootauha ia bij voortduring verztkenl O C vaa TeaipeL t Te Aioaterdam is tn d n ouderdw van 41 Jiren overleden de heer G C van den Tempel geealarleerd fiOeretarl vaiv den Nod oüA van Oeuwmte werklieden Dtalrihatla van Uoan av mmL De lUniater ran Landbouw heaft k aaa einnl aaa de cini itobai a in idkI gadaeld dat de omataiKtigikeden hat aood akaUjk maken dat wordt orargacaaa fcot UKToaring van aan rayoaatdael voor da atribetia vaa bloam an voêA HttiiinJa lal aan aaaraaff wonko galatuüct mat fatganc vaa 29 Nonnbar ms Van bat totaal dar Ingatorarde W boaa v a het 88a tydvak en volgvnda t4 ilTakkan zal telkaanuüe door de famacntabaatiirea ongave moMen worden veratiakt aaa het C traal Broodkaatoor dat opdracht tot layering van da crreraankotasttge hovraalhald bloem aaa eaa fabrikant zal ventrekkan ba lavsriag zal plaats hrtiben aaa da gameente die derhalve aan de mealfabrikaaten en moUzuiars bet aan hen verschuldigde bedrag zal moeten betaloL Dit bedrag sal door haar van de bakkers moetan worden teroggevordard Da gemeente zal o het staangeld voor da aakkan hebben ta betalen Zy kan dit ataaageld aaa da bakkers la rduüiag Iwange dia het aa aflanrlnv der aaldcen by dan fidirikant of molenaar van daU zal terogontraagen Da gemeoitabesturen sollen deiiuüre niet meer tie bevoegdheid hebban den molen aan te w zan van welken z bloem en meel wraschen tf batrakken daxe aanw zing zal te beginnen m t de bestelhngen voor de bons van het S8e tijdvak geschieden door het Centraat Broodkantoor Het Centraal Broodkantoor zal de formulieren ter beachikking stelten waarop door de gemeentebesturen m het vervolg bloem en meel zal kunnen wordan aangevraagd Alleen rQ voor zielien en wakken Da Mlnlot r van Landbouw enx heeft Ton de lijst dar goederen aangewazan krachtens artikel 1 4er distributiewet idI6 afgevoerd het artikel r st In een circulaire aan de gemeentahesturen w ust de Minister er In verband metdeze beschikkiog ter toelichtmg op dat dehier te lande nog aanwezige voorraden nietvan dien aard zyn dat met dutnbutie vanlut artikel de gewone w ze kan wordanvoortgegaan I Een regelmg is in vooitwreiding om a twg aanwezige voorraden te doen strekken voor ueken en zwakken welke bljjkensK dimeters atteat dit voedingsmiddel noodig hebben Daarenbovai zullen de verder nog beschikbare hoeveelheden kunnen worden gebezigd om in perioden van groote Bchaorschte aan andare voedingsmiddelen als bv aan aardappelen tijdelyk ter ver vanging daarvan ta dienen Inlevering van bonboekje by verhuizmg enz Door den Mimster van Landbouw enz is tot de gemeentebesturen de navolgende cir ailatre gerichtt Hy IS geblekt dat het herhaaldelijk voorkomt dat personen welke hun woon plaats verlatMti de daar geldende domieüiekaarten en b hpiVj wegSebanken uC verkof péïi In de nieuwe plaats hunner inwomng toch a bedoalde kaarten en honboekjes uet fialdig £ ttt euvel waadoor de rantaeeneenngsbepolingan wordan ontdoken kan gemakkalyk worden vooikomen indien in de gemeente van rartrek het vertiuisblUet niet wordt afgegeven don na inleveringpran de domiciUekaart en de boftkaarten 01 boekjes en in het algemeen van oÜe stukken op de rantfoeneenng betrekkmg bbaide waarvan de geldigheid slechts pliiatseUjk 18 Daarenbovwi souden op het v airi ll jtft alle verdere mededeelingen kunnen woiv den geplaatst die in het belang van een goede distnbutie zyn big voorbeeld voor welke p erioda de broodkaorten z n uitgereikt hoeveel IMfte en theduarten belangheibbraKie in zyn bezit heeft of hy een petroleutnkaart heeft ontvangen enz Deze biededeeUngen kunnen dan worden overgenomoi op het duphcaat verhuisbiljet In één onze groote gemeenten wordt dit systeem sedert eenigoi ttjd met goed gevolg toegepast Het rerdient myns Insiens de grootste aanbeveling dat het op uniforme wyze over het eele land wordt ingevoerd Ik zal het dan otik op prys stellen indien u dit in het vervolg ook m uw gemeente van toephasiog doet zyn Bot drogm van aardappelen Naar het Vod verneemt zal van regeenngswege zeer waarschgnl jk binnen korten ttjd worden overgegaan tot het drogenvan aardappelen ola grondstof voor debroodbereiding MoeUykheden in het bokkersbedryf e Hnna Paul C Kalser te Amater d m bfi t thans aan jyiar niibn 300 man tellend personeel tegen Vrijdag ontslég oangezegd T Mentraataoeneering f Naar de Telegr verneemt 1 Joor Ameterdffn een plan van rantsoenem van melk ontworpen dat reeds ter goed keuri 4f naar den ndnteter 1 opgraondta Ht t V ooii eHte4diB rantsoen Is nog geen O 3 liter por dog per hoofd Zieken ftwakken en kinderrtv willen een speciale aanwij akig voor een grooter kwantum ontvaa gen Osi waiaMilaleaToortlaalag 7Je minister van I ndbouw Nijverheid en Handel hffrft op sohriftdljke v figm vati hot KanvovUd den heer De Kaateriaed iedoeJd dat geen vreee behoedt te be straMi voor gebrek aan ffpiritu voor ge Weerkundige dto ndcn Voorfci jtijo aatregelcn geaomen om trent vervoer en verkobp van vaoeitnujii alhunki waordow dit artikel in hoofdek vooi de bereiding van zalven be i kbaar kon komeo Ook reucH wordt ln noodaakeiyke ge viAiea nog ateedb beachUcbaar geetek voor do berel Hng van zatven Daar veracèUlende artikelen behalve voor geoaeskundige doeleiiiden ook een tecluuia toei aasing vlndea ot voor voe Hnfi dienoo aoht de minieter M behoud van meerde oonntiiiaihln noodzakeli ten einde door het plegen van onderling over leg doeltreOeaden arbeid te verrtohteOi Ba SdMepraart m éa Oaitoff Het BagalBcbe ms JSiaMffOMT frt edeard Naar de Maaab verneemt is het Ln gMaehe a s Clangula op rela vaa Llver pool naar Rotterdam met een lading pa m plttenotie getorpedeerd en geaonken Het a a Clangula was groot 1754 hm to en 670 netto tooil i ln 1917 gebouwd en betioorde oon de Oork S b Co Ld te Cork Het onvcüige geUed De DeulMiher Nachrlcfaten Dienst ver neemt van ombti ijke Ijiuitsche zijde Naar de Duikache admtraUteijt mededeelt la de neutrale scheepvaart evenals vroeger Is geftchied ook ditmaal tiji door het drao fiooee station Nauea Ing dit over de wi uijing a het vereperdo getjled tiAMD EN UCEMAOKT De dituotpliohüge onderoftidereu van de hohtin 19fl2 dtr infanterit vesüng sirtll lerie genie en pontonolena zoomeds de dienstplichtige onderofficieren van de llch tingin 1911 en 1812 der pantaertort artil lerie en der torpedlMen zuIUi op 30 de zer la het genot van oabbpaaid klein V rlof worden gtsteld De dienstplichtige korporaals t n man schappen van het nog onder de wapenen zijnde gedealte der lichting 1914 van di in lanterie pantöerfortartiilerit en torpedisten V trtrekk en Oïustrteks 21 DeceïUber met gelijk kleinj verlof EBSIü KAMSB V uifadtrtng van J7 Noveotbor Hot nieuw gükozeu lid dtr learner de hetr VV H Vlieg n nanu zitting jxa de vtioieclite biiolten la handen van den Voorzlttei te hebben afgelf Oudtrdomawet De Voorzitter deelde mede dlat ln gekomen waren de Memorie van Ant woord van de M nistert van Waterstaat BinnenlarjdiecJie Zaken en Fioaiiciën up lioi ontwerp oudtrdoinewet en stilde voor deze atukkein voor kennLsgevlng aan te ncautB omdet de Ouderdomswet door de ontbinding der Kauier golieql is vt i vallen De heer van der ttltz vd be loogdu ondt r die vervallen ontwerpen de Ouderdlom wet ni t g rekend kan wordtn omdat d rae reodo ten jaar blj do Kanur aanhangig wa Het voor tel van d n oorzuter wird aangenomen met 21 tegen 13 Bt 4iiiiien or steinde diL rechterziidc en ije hee ren I okker en Binnerlz De vurijade lay wtfrd daarop verdaagd tot Dondfrdiagimoigen tl uur TWBBDE EJkMBR Vergadering van 27 Nov Vervolg t L a n d a rbeideitjwet Aau dt orde kwam de omdstefiiiuing over he t wolaontwürp tot vtrkn ing door landarbeiders van land niet woning ln elgendioni of los van pa li Het w o werd z h t aangenomen nadat dt heer Schaper verklaard had dat de Ö I A P z n htein niet wilde onthouden aan het w o omdat een be tere regeling binnen afzual aren tijd tooli f t ia U verwoohten Hel wetsüatwerp tot wi ging van wet ten in verland init de mweityiifjitreding van het nieuwe wiSboik van Utralreclit voor Ned Indii werd na enige dfecu sieti z h gt aangenomen De her Mare ant vn zette dmay op zijn rijdag alRei roken rede voort H19 vroeg of d regtonng de urgentie rkent van de regelmg van arbildl g fohillen Bij staatstaak moet voorop aan versier king an de positie van hft parlennent en daarbij verleening van het eifdie kies recht aan dt vrouw als wat die man be zit De tweede zaak U sociaie wetgeving ln den ruuiiöt n zin waartoe ook rege ling van burgerlijk en handelsrechl be hoort Geen vennogenagclijkheid dooh be wegiiigHvrijheid voor alle burgers moet daarliu dOel zijn l bfötreed de w I fltandröolitlek zooals e heer Dreaatlhuijs die il È pr achtle blijvende scheidingen van dwnocratie m conservatieven met medelijk Hij wenm hlte tijdeh e combinati van minde hvóna ter bereiking van iM ipaalde dioeleinden niot vastitelling van een ver k iezingsprogtraau D hetr D r l o n ui geloofde ntet aan InterLationole ontwapwi ng en beloogidi dat de defenae niet m g wordien ver waarlooed De heer von Hamel ui wenschte 00 krachtig mogeli e ontwikkeling van de national iKilpbronnen ter versterking on er oconomiBcho kracht Daartoe moe ten ai a zondta lijke mlnislera voor Ie venemeddelenvorfririenlng en voor takken van welvaart komen en moet do Invloed au de bedrijfsorganisotiea worden ver sterkt De heer van Idalijga o bracht hulde aan den Minieter van Buitenland he Zaken en meende voorta dw de v or mfng vMi allerlei commisuïea uit dj Kamerleden moet leiden tot vermindering Van d Ii vloed van he parlanent wees op de voogjieéd en onzekerheid van de dMDOcraHioohe denkbeelden en hij verzette rich tegen die door den beer van Kaalte aaiihevolen denkbeeld van Baroensmelting van den dJiplemBtieken 1 CMwulairen dienst Spr betoogde voorts dat de rereteKa mer niet correct hoeft gejiandeld toen zii de ontwerpen die aanhangig waren bij de ontbintKnff vervallen verklaarde en meende dst de Tweede Kamer dlebeeli fm niet heeft te acoepteeren De vergadenog werd daarop verdaagd lot bedenmiddag half een Het wDord Ie dan sui walster Gort van der I inden OEMfiNGDE BfiaUOHTBN Reiaen meer ln het bitg anéor het zitten ln treinen kan versohillende ziektea veroorzaken i en t ranaoh geneesheer ae4t dk onlai jid nauwkeurig onderzocht en de r ÉmltOtMi van zyn proeven m een brochure lueegedeeld Vit een nteuacli gezond bhjven schrijft hi dan utoei l zidi nooit vlugger Hij geeft dan verder een statkdiek waar urt blijkt dat treinconducteurs v oor 40 pCt of meer zenuw patiënten zijn Wat een reactiooalrl D carfaid ontploffhig te Botterdam lltt Iweedte lijiw uit de Cornelia Clasi na dat d uld ljk te herkenen wad aLt dat van den stuurman A iUiHdijk ia girittj rtumiddeig gevcmdcn Sploanage Do doOi de pob ie gevankelijk naar Dordrecht overgebraoht eigeoaoi van ue Olymplabar in de Uolveuiaansteeg te Aoi aterdaaiM A J B ii volgens de D Lt op vrije voeten gebtdd B werd vt rdaobt van Biédepliehtigheid in de bekende spion nagezoak te Dordrtc t en werd Woensdag j 1 te Ameterdajij op v erzoek van de Dor drechbsche politie goarreeteerd Bea saebte winter De ligaro ett it lueer vertrouwen in de waarotiningen der bo rinnen op het Veld dan in dltt der mcttreologen mtt be trekking tot dien s winter en dan vei heugt het blad zi h met de goede hoop op een zaohten winter Men heeft nl opgeuit rkl dat te all n Lijd oin majge pltuii n o a de bollen wanneer de winter 8itri nig zal worden er voor zorgen zich t or n t beeohwrmeh tegen de koude door vier irf vijf extrn acTiillen Dit jaar zijn er ovtraJ op h t velu ölexïhtg twee schillen Vasidaw dat tam virwaolit dat de winter KOt E zal zifli In beslag genomen B twee ingezetenen van Hlll om is niet nunder dan 2800 K G coiitld in beslag genomen De centrale distnbutiedienst te Botter dam nam gisteren in bezit GO 000 K G ka toenzoadolie en 180000 KG reuzel Deze voorraden lagen opgeslagen ln verschillende p chuizen en veemen Sommige partijen reeds langer dan 2 Joor Aanvoer van houtstof Het aanvankelijk voor de papierfabriek te Velsen bestemde Nederlandsch stoom schip Helena hetwelk van Sundsvall te Uimuden bmnenkwaim met een volle loding houtstof IS naar Amsterdam gedingeerd om aldaar deze voor de papierfabncage onmisbare grondstoffen telossen Naar we vernemen zou dit besluit genomen zyn om den bootwerkers te Amsterdam werk te kunnen verschaffen Jt Het oude kasteel te Sdielluinen Men schryft aan de N R Ct De Hervormde predikant te Schellulnen bewoont een oud kasteel dat oorspronkeiyk een landhuis was van een Gorkumschen burgemeester die het in 1596 stichtte Hoewel m later tl den veel aan dit gebouw is verknoeid wordt tooh nog de prachtig bewaarde renaissancestyi door veten bewondeod De schoone zandsteenversierlngen aan de gevels bestaande uit wapens vairhet geslacht Snoeck ea van Anna van Zevenbergen uit opschriften en zmnebe i verkeeren nog m uitnemenden stat In Februai 1815 is in dit gebouw de overgaaf der vesting Goikum aan de verbwoden Duitschers en Bussen getedcend Wegens dm zeer slechten toestand wil het kerkbestuur de eigenaar reeds lang tot restauratie overgaan Daartoe heeft het ryk 50 pCt der kosten toeguegd de provincie Zuid Holland ƒ 4800 Maar de verdere geldra ontbreken nog De tegenwo dige predikant ia sterk tegen het rausteereeren en vóór afbraak Werkte hy mee er zou olie kans zyn dat de schatr ke dia come de ovenge restauratiekosten betaalde IntusBohen wordt de toestand van het gebouw hoogst bedenkeiyk zelf Men zegt zelfs schertsend dat Dominee met de paraplu op te beid bgt als het e nachts regent Zoolang het tegenwoordige kerkbestuur aanblijft is er geen vreee dat men tot sloopen zal overgaan ITik overatrooaid Van het eiland Urk is het omkade weiland oveveer 2 8 van het altand owratroomd oodat alleen het hooger liggend dorp boven de golven zich verhief De zee weUce Maandagmorgwi tot 210 M boven gewpoa peil steeg veitrokkelde op v e plaatsen den verleden jaar vernauwden zanddyk benoor n h t dorp Gelukkig was de visschersvloot tydig de havens van Urk en Umuiden blnnnigetoo Vreeasd De Ass Ct Ct heeft het volgende rernomen Iemand die tot nog toe niet was Ingedeeld by het leger kreeg evenals anderen aonMffging sieh te laten keuren Goedgekeurd werd hy higvde d 1 tal hy 100 dat noodig js later dienst moeten doen Dat w joiat lioar de man deed mdertyd examen nor MTgeant by de infanterie Dat sal dua soa jain denk i zyn wapen sya llaar ziet h is ingedeeld by de cavaWria of den ondeneedunat De Bsoord te Alphen Xn aamenweridng met de politie uit All ien en Bodegravtm is te Amsterdam geormteerd zdEere P terw l de militair v d P door da militaire autontaiten m Utrecht ia arrest is gesteld Beiden a n a omstig uit Bodegraven en verdacht van den moord op den arbeider V Op kleedlaggtakken zyn bloedsporen gevwden P la door den burgemeeater van Alphen gehoord ca daarna naar Den Haag oveigebracht De variclanngen van halden loopm ceer uit Koperdibvm genapt Herhaaldeiyk werd m den laatsten d door de Holl Electnsche Spoorweg Maatschappv op het baanvak Rotterdam Scheveningeu koper venmst Zaterdag zyn reeds T f koperdieven gesnapt n 1 dne oiuler Schevemngen m twee onder Berkel en Rodffiirus Het bleek dat de heeren als nsschers gekleed er hun werk van maakten hunne vischzakken mplaats van met snoek en baars te vullen met de rood koperen staven waarmede sails onderling zign verbonden Toen men toevallig het koper uit een der vischzakken zag steken kreeg men argwaan de daders werden aangehouden en te Berkel ln voorloopige hechtenis gesteld Verlichting van winkela ln den Haag U en W van Den üoag hebbeu beslo ten outlieilii j o vöfleenen van het ver bói vuil na des n in uui la wlnkda iivht te bionden voor de dagen van 7 tot u uM 31 Deceinètr IMefstal aaa het hoofdpostkastoor te Amsterdam Gistenniddiag om half een werd aan hel hoofdlpoötkantoor te AnisterdüJu e en long meuöon op heeterdaud b trapt bij Jiet ste len van geid en papieren u t de sf loellng Bi 9ipoiritapaaifc8ink Dt dief werd omnlddeïl il arrtsteerd Nadtr wordt nojf gemeld I en oogieveer iï jorig jongm neoh dis zu 1 dl IL heeleni morgen in de hal vau het poblkamtoor had opgehouden had de kans ftlg wibeht om zijn tiiag te alaan lOoals men weet bevindt zich in d Hchterzijde van de hal de rljkspostapaar bunk langB welke afdeeling ten gang Voert Het jongmon eh wachtt een oogcu 1 1 af waarop de chef van die afdet mg ict van zijn plaats had verweerd om Ti daad te volvoer n I luks liep hi de gang door en detd foil gretp m het geld ta de papiuen dieon tflfd logen Hij kon zich eoht ir nietgatiw gtnoe verwijderen om alet te wor Ai n opgemerkt p heeterdoad betraptwltrp hij de bankbltjelten ln de gangnaar wtrd door d ambtenaren ea den ioaleliti geig epen Iiimiddolfl werd de politU gewaarsohuwd die poedig aajiwealg wa Het jonginensch zeide op een vra van den directeur waarom hij dat gedaan ha i dat het zijn 1 ro p was loeo de politie hum wilde nieenemen stcftQpte hij zijn mouwen op w 7ei de boe ien er maar om 1 etn f II l v oa etfli geluk dat uien dtn dader onniidldelh ie pakkm bad daar er juist e groot bedrag aanwezig wat toen hij M lag sloeg Hij w rd overgebracht naai h I I ureau van politie Ontevreden winkeliers Door hftt dl tribuue ir óu te Itotterdem iH t I be ohikkin per hooH geut ld ein on uien en één ons poen BrfoofdwaH K O per hoofd bwPchlkboar 1 attllen De winkeliers in groenten die oa vredfn waren over deze handelwijze be legd i m het Verttnlgingdg Ihhiw e n protestvergadering I en der aanwezigen lekloni tijden de vergadering htt podmm 11 liet een groote p en tn ein groott ui len die ieder méér dan één ons wogen H i vroeg of men dio 9om3f ln stukken nio sHt verkooptn Het einde der ruino n ge vergadeiflng was dat een nwtl werdaangenomen waarin gevraagd wordt per week Yf pond uien en pond peew bt h OAeike twB3 weken beeohikbaar te Bic len l niet inwlUigiinR zal men zich lireet tot mini ttr Poithunia wendei Tel MDOHTMAKIN Onrechtmatig vervoer van aardappeém To rdcltbank t s Hrivenhaffe heelteen beklaagde ontslagen van rechtsver De roohtbank overwoog dat dit f it nif valt onder de bepaling van het eer fito Bd van artikel 2 der wet van 3 Au guvtiis 1917 Staats blad 344 laatstelijk Ae wijaigd hij die van 1 fiepleinb r 1917 St bl 578 welke bepaling straf bedreigt onder neer tflgea overtreding vSn pen door den minieter vMi Landbouw Handel en Nij verheid ui evaardsgd verbod als bedoeld la bet eenAe lid sub b ven art 1 dj r wet Verder overwoo e rechtbank dat dit Iaat ste wetsartikel voor zoover hkr van heling Sprake Ij genoiHiidtn nrfnist r moohtlgjl tot het verbieden van vervoer van goederen uit bet eene gedeelte naar het overige Ie i des Hi ea bUjkens de bewoordin gen waarin het is vervat geen verdere streftklng bee t dan om den ndntater In taat te stellen te waken tegen hot ver Voer naar eklera van goederen uit een bepsald gedeelte dee lande waarin aan die goederen behoefte t efltaat Ten slotte dat Arit idl hel verbod mj voortoelde Dïoiaterieele beaehikklog kot het vervoer van aardappelen alet d Aw uit een bepaaki gedekte dee Rljha dooh geheel genteen geen atoun vindt in artlkei 1 van genoemde wet en dua db aanbeklaagde ten laste gelegde overtredingvan dat vwtod ook niet krachtens ariikei 2 Her wet tralba r la en het tmlatite gdegde feit evenntin Mj eentg ander wettrfjjk vooraohrift stralbaar ia 416 STIUTS UITEIIU Xe kl TréUong van Dinsdag 27 Nenrabw I rijzen van f30 4 52 GO By 14ö l j 3tfl 330 385 45o 463 4i90 614 61 606 648 661 715 750 788 895 969 1001 1086 1097 1197 1058 1288 1349 1418 1441 1498 lo51 1672 1597 1598 1600 1617 1625 1H22 1840 1 47 1909 1954 1 60 19ti8 2009 2049 2175 2193 ft76 23U 4i 2376 M24 2 8 2460 3483 2508 io 2556 2560 2670 2680 2711 2719 27Jti 2tei 2874 2880 2892 2960 9110 312H 3338 3864 3876 3382 3390 3550 3616 3b38 3656 372B 3870 8779 3862 tó91 39 H 3963 3964 3983 4Ü06 4023 403i 4064 4076 4061 4lOd 4190 4237 4J62 4270 4360 4429 4430 4443 4478 4485 4ol8 4530 4639 4691 4648 4659 470t 47 47ai 4780 4786 4799 4801 484U 4857 4871 4948 4956 5068 öl32 513 5 1 6238 5247 5389 5413 6431 5442 5675 6686 57lB 5780 5601 5834 59b0 6037 6103 © 177 6217 6287 6164 6281 6298 6 46 6396 18 6461 6462 bM 6678 6696 6682 6660 6692 6699 670 67H 6746 6762 6775 6780 6834 687 jt 87b 6908 6977 7133 7144 7279 72 0 7JU2 7310 T33Ö 7350 7351 7 60 74227434 7440 7517 7533 7561 7638 76827715 7721 7733 7737 7897 7974 8019 HObi 8101 8120 Ö142 8155 8170 821J 8263 8268 8329 8375 8399 8407 842H 8454 8477 8494 8539 8576 8709 7 28851 8865 8860 8869 8871 8874 892U 8959 8963 9022 9068 9108 920Ö 92Ö1 9233 9337 9849 9391 9461 9475 9492 950J 9620 9536 9604 9668 9681 9705 9742 9869 9908 9904 7970 lÜOll 10042 10045 10067 10085 10089 1010b 10126 10157 10162 10192 10197 10202 1022 16243 lOaTO 10371 10409 10437 10447 10554 10668 10564 10063 10602 10626 10755 106 7 10861 10071 11109 1114Ü 11182 112 17 11235 11401 11468 11497 11640 11565 11568 U 96 11619 116 i U690 11790 11765 11786 11798 1182d 11831 UÖ61 11867 11924 12012 12067 12193 12197 12020 12S64 12267 12368 12466 latÖS 12486 12614 12637 12697 12745 13768 12777 12820 13829 12892 12958 12999 13099 13118 43200 lS2d 13267 11910 iai23 1 17 13627 13544 13563 13688 11588 13620 13645 13695 13776 l ai9 13994 14006 14086 14099 14153 14477 14M0 14600 14608 14 20 14731 14966 16098 15151 15333 15392 15408 1M66 10927 16531 15780 15820 15829 15849 15861 15873 15941 15988 16023 16137 16176 16807 16315 1624Ö 16271 16 I3 16990 16898 16406 16408 16413 1G4B7 16446 16478 164ftl 16598 16630 16714 16916 160 0 169 17044 17146 17102 17228 17233 17260 17261 17266 17313 17847 17348 1742Ö 17449 17499 17591 17594 176M 17676 17727 17788 178Ö2 17840 17914 17928 179W 17980 17988 18178 t82 8f 18310 18819 18402 18497 18512 18524 I8686 18589 18633 18662 18683 18691 18731 18730 18835 18864 18079 18990 19111 11207 19250 19366 19800 19301 19454 19474 19486 19534 10564 19680 19G34 19666 19 02 19709 19827 19845 19863 30013 ÏOU24 30055 20078 20104 20110 2013 1 30168 20214 20929 20340 20844 203 U 20430 20574 30580 30646 20752 20797 30918 20937 20948 2096Ï 30964 Ie kl Trekkiag van Woensdag 28 Nov r 20 1 no 8791 f 15 no 8981 f 1000 no ISOOA f400 no 8116 f200 noB 11108 12857 f 100 noa 1103 4662 68 1 nmNuevriNG Distributie van xaad voor zang en siervogela BUHC A a bT R en WETHOUDERS van 011a A brei rn ter algeroeene kennis dat de HegeeilsgsoomtnijHaris voorZuiid Holland voornemens is ter beoohik king van erkende hoodetartn in xaa ï voorzong eu siervogefla Ie st llen van W van de door heft verhandeMe hoeveelheidgedurende het tijlrak van 90 Octol er 1916 tot en met 20 October 1917 dat hanilelaren in de sub I vermeido zadwi ich ter verkri ging eesi r er kenning als tdaar bedoeld reclitetreekskunnen wenden tot aldeciin A van 1 etbureau van den RegeerlngaoommtnorU te s Oravenhage Koninginnegracht 19 vóór 1 Dou nibpr 1917 onder opgaai van naam voorimonen volledig adrt atsued van de do r hein in genoemd tijdperk verban deldte hoeveelheiii en van hun huld en voorraad III dat bij gebleken valscbe aangifteschrapping zal volgen van de li 9t vanerkende liand areo en staking van de ver relcking van zaad Ooada den 27 Novfniber I0l7 ïllurgemeester en Weth voornULBO J MIJSDe Secretarie M VAN DER V tJB arADBNiBUwa GOUDA 28 Kovembar 1917 Vergadwlag vaa dea Geaeeateraad In du vei aderlng van den Gemeente raad op Vrijdag 80 November a a iL m 1 uur komin aaj de orde De benoeating van o een onbe o tigd aiitlrfenaar van den Burgerlijken aad b een regent van het va Itetf on Zieken buis o een tl klijk leeraar in b 4 He breeuw cb aan het Gymnaeium cL een as ateate der Stads Apotheek Uet vooréM lot het Inatetlea eentr Vet avordering legen h EJberfiki tot ont eigiDlng van grond aan de KrllAerlaan Het voorstel tot toekennlnft eener ver goedJoR aan de Hrma Celt en Hooykaa wegentf geleden schade op een k enleve ring aan d Gemeente Het vowstd tot wiüerhaadedie verpachting van hrt overaetvwr aan de Kat lenMogelgraeèt Het voorstd tot onderhandsAa verlen ginit van den pa ltermljn tot heffhw van sluisfeU aan hst ReeuwUkoehe en Eftilpwijkauie Verlaat Hat vooriAe tot ondertwndMbe verlen ging der opdracht tot bediming van het pontveer over de TurMnjvelgra Het voorstel tot verhuur van geuMwots tUken tidngroad nabij de KrUMlauk Het voorsta tot wijB jjIag dw GooKeatebegrootiog voor den dienst 1V17 mver der voorkomende saken De dlftribatlaiegelbv vaa aafet irtiiaia en UoBiiMa ea 4a b elaa tlag aa a alag Een inxender seodt ona da spoMiUag dat de distnbutier eling vooi da veHaüffbaai stelllng van goedkoope aiM Mhniiiiw klompen op grond vaa ém Maitiafaaa slag voor velen onbillijk ie Zeeak la astgekondlgd zullen voor de verkr glac Taa aa jet schoenen ea klonpenbeas allesa Ia aanmeridag komn penwaaa tUa aiet i a aaogealagen in de plaMaaMJks directe W laatingen of wel die a ja aaagaslagen Toor een iiÜEomen van ten hoogato i 1560 r en de hier eeratgenoemden laUea het eerat voor eae bons in aanmarittag ktunaa Waarin nu het OBbm lai rit De luander IS vaa meening dat er nog velea in onaa gmneente s n die hoewel wti ia de termen vallend aan de aandacht van dea fiscus ztju ontsnapt en dus geen belaiting baaien Maar ook memt h dat er tal van aangaila n i n wieraanalageaaioto re nkomitig hun inkomen aUaea die Èkgevallea aU thans in deae diatrlbatitfeg iag f noamd waarop xU kraohtena hoa wiric k inkomen geen rechten aoodea idegea doea g doi daarvaa wel kumian profitaann Contrdle op da balaatiaf aaaalagen lal Tolgena dan ioxeadar nettfluhriflk a a Hel SthL no 082 herat de wet vanden tea deoer houdende goedkeurinf vaa den ondeihandsehen veitoop aaa de gemeeate Gouda van het perceel weUand taMchen dan Goeianverwelledtjk aldaar en de Jpeorbaaa naar Schoonhoven kadastraal Gouda Sectie A no 4960 Braodkaarten Ue tlHvak De directeur van het Centraal Broodkantoor maakt bekend dat de hroodkaart van het 34e tijdvak loopt van 2S November tot en met 9 OecwnlMT Het Nederl Corraspondfli Me Bnnan ia den Haag meldti Naar met sekerheld verneBien wordt sal het nog enkele dagen dnrw voordat de grens voor den uitvoer van lauu aal ge opend t u Kaarfwstdllngy De Kaasnrertxmtgtne beésht dat alle bmtellkig met 60 p t der beele ée of to fewetsen hoeveelhedieB Te beginnen met de bestellingen die op 26 Nov KijQ Ingekomen zal voorleoplg l n hoogiste 7 p t vaa den aoimasl Huzet worden toegewezen Waar het naissohlen nlef steetlg mogi 11 zM zi de aangevraagde soorten af te levf ren xullen de gro giers desnoods genoegen moeten nemen met kaan van een ander mod of vetgehalte CoBecte Isra Utiach Arabeataiir rjda g l om I belM aa Bl kens aankondiging in bet advertentiegedeelte zal Vrjdtt g i em Collecte worden gehou ten beli Bw armoi dier ite Ditalag veiling Netarli Caatbler van Noeten De Maandag Jl door Notaria Cambiar van Nooten gehouden velUag van huiaea had den volgenden uitslag No 1 Buis Turftnarfct 18 kooper de heer H J Oosterling voor f 8240 Nos 2 tot en met 5 huiiea Tuinstraat mat verkocht No 6 Huls Groenewcg ao 60 kooper da heer W G Nieowveld voor f 2896 Nos 7 en 8 Twee huiiM Raam noa 870 872 874 876 koopaler de CoOperatien Vereeniging tot exploitatie vaa Onroerende Goederen Gouda yoot tt Q Nos 9 12 Twee huizen aan den Raam nos 87S en 380 en twee huicen aan de Vest nos 119 en 121 kooper de heer P J Spee voor f 4800 No 13 Huis aan de Nieuwe Haven ao 141 kooper de heer J Siawato voor f SM s No 14 Huia ala voren no 189 kooper de beer C B Breer voor f SOO r No 15 Huia süa voren ne 1S6 kooper da heer G van Etfk voor f810 No 16 Hnia ala vom ao 188 keeper da heer G na Ktfk toct f 810 No 17 Hola ala Torea ao 181 keeper de heer J Baaa voor f MO s No 18 Haia ala Wea ae 12 kooper de heer C B B oer to f 970 Noa 19121 Drie haiaea aU ytam aoe 119 121 en 128 ipoper de heem A a J na dMi HmM l Teer f SSfi Giateravond bieU de AUianoa hl een der lalem van de eoeiëteit le B4unie haar eerste btfeenkomat Na een kort welkomstwoord vaa dm voondtter den beer Baale verkreeg de conferencier vaa deseo avond de heer Ou Beraazd bet woord om te aprdun owe de Fraaeeba por tretkunst in de 18e eeuw SpK gaf eea kerte inleiding o r het weaea dar kaaet bi bet algemeen een vOlk la deer i n knaat gekenmerkt en behanddde le i e u l f ii enkele der grootste sehlldera aft dat ti exk waarna bij een oreraiebt gaf van de altbeeldingaw ae dier mmaii aweatara la Bigaad Utoor Nattier a Vaoral Nf de i i veraosk aui dra heer M VerdooM Ua eervol onbdag i verleend als Veondttwr dsr Braadatofleoo nroirt wi i s In dUoe plaats i benoemt de h er J dtrUhüO oDr keonlsKavtoig wsrdw aangenomen ten adree van dea fa ulioolopaieaar ln bet tttM nci Oouda lioudwde bericht van bet wet goedkeuren van het KaadMhesiptt lot iiH uïtH gtwtn vaa bertuiJlngiioDderwut ia de ujk wiuteroureus va ilurgemeeater t n Wethoudere boudwiMk de onblediDg van do prooeMuCs verliaa van ka verittuoUu m den Ivnieente oiilvaugtr en é adminwtrade van htt levLUMuiddelunbodrljf ovw M derde kwartaal suoos H MteveliJk bedracsnd lltm l en 15M MH Naar asnltèJog van een bméaH van e dt putMtde Malen daacr provtaal werd bueto en over te gaaii tot wtjzii ng van de UesHMrealebegrooimg tbeuMtjaar t91ti n tot hel aangaan e ier gekUeenlug ad tbtti i al te tossen ln 9 jaren zUOde hM geraaiudo ll ltO nadislig aaldo van h tdla trlhutie4 drijl over het diensiiaar 1917 tt tfwejK uH bultennowooi naddelett moet worden gedekt Ingekomen Wse voorts een adrea ven de Leotralo ArbeiderevervMUglng U Aui Httrdani houdeiKto erzoek van aansluiting aan de werkJooehiid4 vmtadi 41ng wat de Oemvetite sou komen t staan op t I6 S0 Wr M es ot n ward nadere intonoetUn Uer voor in t wioBta alvorea tot etn defiaJIüeve bsstlMdag ov te aaa ln behaiMl Jlng kwam daarna de her zienliiff van de verordening retfel 4ide ee jaarwwftlni van hit onderwijzend personeel Beeiloten werd aaa Uedeputi erde bta ten deaur provlnde voor i i lAeikn de verordKnins onveranderd te wlitvn 0O dkeureu aM dttm verstande det er vivaade ring is gf ouien In dr jaarwedde van MenatpllohtQe onderwibiers De vooraltter braotit daarop nog eens ter eprake de wenaohetljkhétd om de onderwijst rs van het HerhaJngtMHKkrwijs nletlegenstaanda sIJ g en Iw kunnMi geven ftuaock l tegemoet te komm Op 1 voorstel werd sArUawd beeobikt Besloten werd vervolgeoa f 10 verfOo ding te geven san de vroitw vau dtm veldwAohteT voor hunr Gisteravond vergaderde de Heaatreebtaobe Uaclttb tan bnia van dea heer IL Ja plee Niet minder dan 4d ledea war n gekonen De utulea wwdoi geleeea m goedffiduuid waarna da voonlttar de beü D Reneman veialag ujtbcaebt van de 2aidHoU UavezeeaiflBff Daarna had de verUeaiag plaats vaa 6 aftredanda leden a 1 de beersn C Xelflnbraader W Verwaij W Eeffdeakaa Baateland en J Küa dia allea hoikoeae weKtan Btl de rondvraag vroeg ala der ledaa el er plannen bestaan tot het vwplaataea vaa de baan De Voorzitter antwoordde dat de koaten te groot a n om door da Chib gedingen te worden Daarna had de veriotinc taa wild plaata Se prya eea haaa viel ten deal aan dn be r G vaa Dieet 2a pr s 2 araden den beer v d Undeï 8e pr ld aan dan hoer v ae ert tet Dlz shof Om dea in pi a werd petgespe waarvan wff eehto din ultelaf et htóboi afgewaebt Ben groete pattag De beer P de Wild ving deaer dagea iade aabijboid vaa aQn wmiag een paling terswnartejran 8 pond ea 2 ona en welke eealengte bid van W eJf Veeneker een bflsender eacanplaar UMgeloot werd t n aandeel no 84 In du geMleentaiit sohoolbouw ad 6b7 5U Ue veiyaderhig werd daarop door denVooraltter geek ten mmmwuB Preteal vergadarlag De Bond van Nederlandaobe Onderwijiprs zal op Sioitdsg 9 Dec a a een Dpeubaru protestvergSderLug houdea Ie Utn ohl tegen bet etsiMitwerp Ooit vaa der Undim Inoaks de verbooglng der onder wkjaersjaarweddeai M rlitb riehtoM Kaaawirbt WOERDEN 28 Nor Aanvoer 187 partijen waaronAea met Rif hssnerk 6M7 ataka Prtfa Goudsebe kaaa Ie soort f UUAOi 1 aoort ttet Rtfksaurk f 6 Ö0 hAA taiTE BEKIGHTBN Küdag van bed emetn b e s o b o u w 1 o geiu Btaatwhcgrootlug ok SidM r Tort van dur 1 1 n den aal het toejuli en as de vmrk luIn gen ern pari irmtflr Kahhui atUl n mogelijk maken Dit staat echter nog niet wiskuiwtlg vssK t venwei rekent de heer Nolene bultm den waard ole hij meenl dat dit kaldoet we et at xou kuan n aan blijven rtn aaoalm van het guvolg geven aan du uvt Énst moet de regeerlnif zich greole vrlihild voMbehouden bv Ke4ot h idtin aansden van het bult nlan W h Meld aal moeten toentmen naarmate de oorki t langer duurt Inaa e de hoiuogenit It an he Ka Unei al ln verband met ht t venkwlpwn van de mBerderh 4d uit de potjittek partijen éf verantwoordHyklietd van d bas trekken ndniHter meer en moer moeten komen in de plaaft van d v ranlwoor dell hetd van M gHie Kahinet De zitting dhitirl voort Tekgridseh tVeerbericlit Boagato buoowtontud 770 te SSaM0 HmU L Uaffte luraiMter uil 7U te HaaiOoat Dolteeèlaad VanMehtiiw H tit tot kncMifa W teltikt tot Zuld WMteiak winl nrau temdrt of batnkkn nmAljailIk ngnMm Mlftlt tampantaar Ik Zoummuk TVuur 42 min ZooMMVfiat V iS i ii Rtfwtatii ii Mi4 iMKiriimi 4 u aa 8IJItA l iib rM liMrtm 4 u ta K Volle lluo ai Novmlwr De BtfrgTOiewter hecA benoemd ln de Ctonadusle van land en tuinbouw tie heeren HvgV S 4iipper en J trederikse tuin bouwer alhier l e keutlng voor den lanAftorai te gohooohoven heeft de volgende raaultalea opgeleverd Jaarkhwse 1860 J faodud l J Pvan der Wal J Bioof van der PIJ J Frsderlfcae V Sehllt A W KoolwUkJ den Ouden A vaa der Wevfcen geschikt ea D Aaker D A MüOtfr A Boer U U Mailwi B Odkan oage chlfct JaarfclsMB 180B W Peilen J van den Heuvel J vaa Jte gseehlkl en J Anker A DskkeflTP J van f efc KMart B de Jong engesohlkl ♦ ADVBBTBBnrUN In de Uaandagmorgen gehouden vergif dering van den Gemeenteraad wwren met d u voorzitter aJte leden aanwmig Ut t T neb AAN la 14 loK d r V joerendienstbode I Ir fe Ma J r Wmft Tmttni l l l t Na openhig der vergadering werdeo d oohilen der vorige vergadering gHeeen on go dgekeurd Door dnt Toorztttn werd mwdaReMeld dat ep vnrsoek eervol oot lag Ie r ud aim dn heer O de Vr u d als adteink trat ur van het I en mtddelenbedrijf ee ds la diens plaats la benoemd de heer D K Kroon co dat tt TOI I WMKi Openbare vihgaderihg van Volksonderwija M VRUDAO N0V i vnaé 7 mr b P ètopiMtaalMrg irasKud hmm Jan nn wtw TOWUNQ IN UAT VMJ tf èife ftA ys te