Goudsche Courant, woensdag 28 november 1917

Hoe erger de ziakte des te beter dienl hel eneeimlddet te xi n Wie b Ifoheeni en xeaMwewehte en hare gevolgen al 2499 40 Afgematheid Gebrek aan energie Duiieligheid Bloedarmoede Pijn in den rag Voortdurende vermoeidheid ZenuwBchii eld Zoo nu en den hoofdpijn Hartkloppingen L uiieloosbeid Bleekzucht Algemeenc zwakte Geen levenalust Vermagerind Nfmmer trek in eten een goed geneeimiddel wenacht te gebruiken neme MIJNHARDT s Lavatogan waarbij men verbaaid zal zijn over de nltoemcade nitwcrklag op uw geheele lichaamigeetcl In buaaen vaa 90 et f175 f4 25 f 8 25 Bij Apoth eo Drogiaten Drie Balansen w o der Ncdertandicfae Bank theoreliich toefelicbt en vooniea valt quintesiea vm helBoekhouden f 50 Scheti t h boekhouden t 150 Beide door J C TER BRUGGENLeereer Boekhouden 1016 U Verknjtfbaar bij L J C BOUCHER Deo Haa Abonneert U op dit Blad Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd nt fecb KOKO voortdorcatf m I dcrt 10 laar ockraUct ca aaa kaar I ocbnilk bcb Ik mync weelde vaa iGlaaxlend Golvend Gcsoad Baar te danken 1 In de te Stockfaolra verscfa nende Praw da van 24 November wordt de publicatie van de Rueaische geheime documenten vcK rtgez et De Uians gepubliceerde zgn ver geleken met de giateren openbaar gem fLak t van geringere beteekenis Op 7 Maart 1916 telegrafeert Sasanof aan den gezant te Londen o a Om de door de geallieerden beoogde doorbraak door de Dardanellen te verge makkeleken ia de keizerlijke regeering be reid er toe mede te werken dat de staten wier medewerking nuttig zou kunnen z jn voor Engeland en Frankruk op billeken grondslag tot het vervullen van deze taak worden overgehaald In een c fertelegram d d IS September aan de Russische gezanten te Parijs Lon den Toltio Waahinffton en Stockholm gto zonden zegt Tereatjen omtrent de benoe ming van K eren kl tot opperbevelhebber dat deie noodzakelijk was ter gen ststel hng van de democratische etementen en de soldaten De feitelgke leider van de krggs bedryven zou generaal Alexejef worden In een telegram aan dezelfde gezanten kort na den val van Riga verzonden zegt Terestjenko niet te kunnen verheelen dat de lutlatingen m de geatlleerde pers over de voorvallen aan iiet Russische front in patriottisch gestemde Russische knngen een pijnlijken indruk hadden gemaakt ter wijt men in Rusland toch alle pogingen in het werk stelde den oorlog tot het einde voort te zetten en de stemming nog steeds den geallieerden gunstig geamd was Op 80 September 1917 semt Ter tjenko aan de Russische gezanten te Parya Ro me en Londen Uit gesprekken met de gezanten der geallieerden hier tei stede vooral met den openhartigste hunner den Amerikaanschen gezant trek ik de slotsom dat onze bond genooten op een der jongste conferenties te Parys en Londen overeenkomsten achy nen te hebben getroffen nopens de onderlm g verdeeiing van gebied hetwelk ons den materieelen steun tot voortzetting van den oorlog moest leveren De Amerikanen schy nen het plsji te hebben onze spoorwegen m orde te brengen Deze kwestie is voor ons van buitengewoon groot belang wyl juist de techmsche en mateneele kwesties bij ons op het punt staan een dreigend karakter te verkr jgwi wat betreft de moge l Jkheid om den oorlog met succes voort zetten Op grond hiervan zou ik den gealli eerden wenacben voor te stellen actiever Ukunt ook Une Gezond Haai hebben Beproef deze methode en begin vstidaag Oa naar Uw Apotheker Droglil of Kapper koop een flesch Koko van F O 7S gebruik het 14 dagen zooals voor eesctireven en Lel dnti op hel veraehll VOOR HET Een lulvere fjeldere Niet vette vloeistof bevordert den Haargroei Versterkt da klieren en doet dientt ali een Tonicum voor de Haar wortel Voorhonit het Splyten ol Uitvallen Hooldzeer en Rooi verdwynen nadat men KoKO een paar keer gebruikt heeft men sprenkelt he eenvoudig op het Haar dan wryft 1 men het tachl In eene neder narttcbe richting j en borstcH het flink Wy bIbIIaii oean dwaze ef onmogelyke elscfien aan Koko maar wy zegget en hoydeti vol dal ale een Zuiver Geneesmiddel voor het Haar geen ander Preparaat dll kan evenaren WAARSCHUWlNOt Jlfalekenile praparalcn worden dikwyia naffeiiHiBkt van hel krygen van de achla Kok hanift het aucces van Uw Haar af Walger elke fleach dis U Koko wordt aangebodea dl niet duldetyk en Hendetanierk Ges Vrouw te Paard op da bultenverpakklaf draaft Bcht Koko wordt niMilt loa verkocht en wordt nooit verkocht Bonder eene veraacalda bultao varpaltkJnf n o 75 fl 1 60 en n a pw Flaofln Alleen Vertegenwoordiger Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P OESSERft Amstardam Voor Prlaaland Groningen Drenthe Ovt yse en Gelderland Firma B MEIHDERSINA Snaek KOKO SHAMPOO POBOERb tyn wel een proef i waard tweesourlen Nat en Dr og Koupzewaai U KOKO koopt P 0121 per pak e im mn wm za coeiia inilZEmUcliooDliofeii Tijdelijke Pi ijsvephooging Kleine flesch f O 85 Middensoort 180 Oroote flesch f 3 25 A VAN EENIGE KRALINOSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN 2184 STALLING VOOR RIJWIELEN 10 Polanenstraat 15 17 Rotterdam 2H Nov Meuwe SchouwburKt 7 uur 4e Abonneinentsvoorttel ing Het Hof stad Toont 1 Dec 2 uur Gebouw Bouw en Woningtoezicht Onderstandsoomiiilvda Armen Eorg O Dec aié de Groot Gouwe Tentoon Btöliinsf van Postduiven Beleefd imtoAm w gmgM tVtUff mededealinc to mogeD oatiaiVMi ▼ w gaderingaa eoieertoa v rnutkamUad t eaxe om dim dan la obm iMnds tl m maltlaa De Kinderen nemen wmi irm t kere W jrbert ÉableHcn ln die s legen de gevolgen van het mwc weer be j sdmüeB Sedertmeerdui 70 j w la een nUitekend htibmldddVc bekend en beimH d 1 BU aUc apotheken enttroflalcn 1 Xahletten KlactrlKhe Drakkaitf A RBmniAW A loQir Mnrl AaCNT O0LPOIITEUR TIII0E GEVRAAGD bl verdienile t 5 f 10 p week Bij luecM flinke pofllie met valt aleni Brieven TWENT8CHE SPAARMAATSCH GronVoalpad 82 Eaeahada 2804 6 Heef VRAAGT zit en slaapkamer mat p nslon Br r Gouda no 407 Swanaeoburlf Adv Bur 2800 10 Het ISRA ÉLlBTiSCH ARMBESTUUR vaa BOUOA heeft de er l r keanif Ie brengen der Indexetenen dat het vooroemens ii VRIJdJia 10 MOVCMBKII eene COLLECTE t doen houden t n b Na v Ktinmw Het Armbeituur ▼ oornoemd neemt de vn heid d aandacht er op ie veiti en dal deze collecte laohts eana p r jaar gehouden wordt weihalve het Armbeituur deze collecte in ieder we dadi hcidicin aanbeveelt HET BESTUUR Qouda 28 November 1917 2802 20 ZAAL CONCO RDIA R K DILLETANTEN CLUB op w rsosk a opvoBRiNa iinheer de Senator 2796 Blijapel n 3 bedrijven 25 door Franz von Schönthan en GuiTAVi Kadblburo Dondcrdatf 29 November 1917 AANVANG 8 UUR PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Ran 7S ots 2e Rang 50 ot Kaarten verkri gbaar R K LiKavERRcNioiNa PiMtibMprtkIng vanif hidin Zijt gij ND lijiliir Lifdl gij aan xcnuwswakle r Hebt gi lail dat gij niet kunt Inilapen Zijt gij dei morgeni bij hei opitaan al vermoe d Hebt gij een gevoel dal U allei Ie veel il Ontbreekt U de leveaaluit de kracht en energie Lijdt gij aan hoofdpijn aan ulzen in hel hoofd en de ooreo Zijt gi zenuwachtig eo angatig siji gi prikkel baar en awaarmoedig dan moet gij mei lang wachten maar dadelijk dien vi and beitnjdcn en die zwakte overwinnen De SanguiBoea 11 het middel dal U lelllg en apoedig nelpea kan Honderden bij honderden hebben dil reeda onder ▼ ondeD Neem er de proef van Zi zal U ook helpen SANGUINOSP koat per ffacon f I 50 6 flac f8 12 flac flS Te verkrijgen bij de meette Apothekenen goede Drogiücn 2803 3S Weaht U voor namaak VAN DAM Co Den Haag Te Gouda Anion Coopi Wijdatraal 29 a Schoonhoven A N v Zeaaen Bo k koop Wed I Spruit J F Verkad Waddlnzveen A v d Heide MoordrecKl J v Gennep Adverteert in dit Blad Zeer mooie sollede meubelen all Talels Stoelen Kasten Spienis Schilderden Theetafels Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ons enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Stgikast f20 stqi tafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 50 ens tlllltmir44t hmhiliuliilhMiliMl Rotterdam Tel I28M S C van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL WaOMStraat IIS OEM Ha S Tal 821 1990 GROOTE SORTEERINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE W STIJIMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen Ludboawgepeedse happen en Werktuigen SCHEURLEER ZOONEN s BANK QOUDA TELEFOON SOS KLBiwea mr verricht alle bankzaken HANDWERKSIGAREN D G VAN VREUMINGEN Tsn slads ds qusllttit van oss lalirllisst op psll Is kHnnsn houdsii ilJn wl gsnssdzsskt sn af 29 NOVEMBER ds prljzsn van snzs sigarsn te vephoogen Tabak en Slgaranfabrlak OE KOOPHANDEL D a VAN VREUMINOEN WIldMpaat ao OOUDA 2805 30 MODDERGAS INSTALLATIES Wed P P SOOS L Tiandeweg 66 GOUOA Pri ab p k nlna kosisloos Het Advertentiebureau van De Goudscbe Courant MARKT 31 TELKF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandscbe en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging Inzending van 66n af chPin steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt I uiwuiijuw Levering van Machinale Brandhoutzagen Aanbevelend VEST 109 111 J VAN DUIN I RGEE Energlevormer foar HiDderea I ZeamizwokkBa enlIerstBllenden Duooeri vanaf QOC DpAALFDüGRIM AHXHEM I By Apothêhepa v en lii ogtaten I Moderakschool voor Oonda en omliggende plaateen A iic slot a bil tf TerMoltlns voor Mod vakMkol U f anvattfaiv Goedgekeurd bg Kon Beal 26 Ang 11 No 45 Oplaiding lot Oostumièpe Ootiiieuae Learapes M NliiMliM mr iIhi frtnft ti liim IttUI Mü u HilKmiL De Setiool li ▼ rpleetM rai Qouwe 109 neer Bauw ISI w t licb oleowe le rtiB akusaea eaaaMldea oir Dane v HEYZELENDOORN P t To 13550 ï f l 50e Jaargaog Donderdag 30 November 1017 2iTie a Txrs ean Jfiik d ©rt©an tieT3lsud v ooa G o clcLsl © ao Oaacxstxelc © VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBSiKNTSPRIJB i pw kwartaal f I 2S per vMk 10 emit met Zoiirfe blad per kweil al f 1 7S PM week 14 eeat o erai raar da baaorglag par loopar geaeUem l raBCo per poai p r kvartaial f 1 S0 met SondagtUad I 2 AboaneOMnieii worden dageUika oenganoiBea aaa oaa boraaa MaaiT 31 Gouda Ih an a guUM den VKkhaadel ea de ppatkaatoreiL ABVBkTBNTIEPVJS Uh Qoada ea ooMtrckea bekooreode tot dea beimgkring 1 S rcgab f 9M tta regpl awcr I O 10 Mi drie adueraenvc gaode pUMBiag s wofdaa éêm lagaa twM baeakiwd Vaa balta Qa da ea ótm beaór ag 1 5 lagala t 4J0 allia raga near f IS INOEZONDIN UBDEDBBUNOBN 1 4 nfib I Ik ntti m Op d oorpivM dabbti urtai CwoM IvwiuUS M I S O B S iSirliiliM M pnii Gioem KUtlNB APVMI im i llW tov ra nrtMK k I S n I tJS A Mfil mmi I M 4 iMnÉ icM IS Mih il I m aa tmt Telefoon Intere 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON De Maximalisten gaan voort met publicatie der verschillende verdragena Oostenrijk is bereid op het vredesvoorstel in te gaana De anarchie duurt voort Het program van den Poolsohen minister president Van de fronten geen nieuws ONS OVERZICHT thans meldt het Slavisch Cwveapondentit bureau dat graaf Czemia in MIK beepreking met gedelegeerden vaa het Hferenhuis ver klaarde met betrekking tot het streven der tegenwoordige Russisehl r eering naar vrede dat de monarchie bereid was onderhandelingen aan te knoppen over een eerlijken aanneembaren vrede Dat de Ent n e reg erli t dezen gang van zaken met groote ontetetttniog volgen bl kt wel uit het officieel protest dat x tegen het voorstel tot wapenatilstand der Bolsjewiki besloten ter kenaie te brengen van het Russische volk Dit voorstel wordt genoemd een schending van het verdrag van Londen Bovendien vaardigt Frankrijk een b zonder protest uit tegen de schending van het Fransch Russische Terbond Dexe beide verklaringen zullen reclltatreekfi aan het Russische volk doch niet aan d maxi mallatische regeenng worden medegedeeld daar de ntente deze regeering met erkent Intusschen zyn m Rusland de verkiezin gen voor de constitueerende vergadering geëindigd Ongeveer de helft van het aan tal kiezers te Petrograd hebben hun stem uitgebracht De laatste bijeenkomst der gedelegeerden laat er geen twyfel over bestaan dat de overgroote meerderheid van het garnizoen te Petrograd op de handen der maximalis ten IS Doecl onin de Russische opperbevel hebber is inmiddels nog steeds niet af fezet zelfs heeft h gedreigd ledereen die met deze opdracht m z n hoofdkwartier komt gevangen te zullen nemoi De vaan drig Krylenko is evenwel naj het hoofd kwartier vertrokken en bini kort luUen wy dos vernemen of DoMuMdÉ z n dreigement ten uitvoer kan bnmgen dan wel Krylenko inderdaad het bevel zal overnemen In verband met het gisteren meeg deel de gerucht dat Petrograd met Berl in m verbinding zou staan ia thans opmerkelijk hetgeen de particuliere secretaris van Kerensky daaromtrent zeide tiegen een Deensch verslaggever Hli zeide over de kwestie van een afzonderlUken vrede dat de leiders der Bolsjewlki ongetwijfeld ree is vóór dat ze de ma ht hadden veroverd in niuwe betreJtking stonden tot de Duit che regeenng en dat het zeer waarschijn lyk was dat Ijenm voor zyn uitgebreide agitatie gebruik maakte van Duitsch geld In eik geval is bewezen zoo zeide Ke rensky s secretaris dat de Bolsjmvikl door tusschenkomst van agenten te Stockholm en Kopenhagen voeflng hielden en houden met de Duitsche regeenng Dat deze regeenng eenlg © waarborgen biedt achtte hy evenwel absoluut uitge sloten Petrograd en Moskou zijn Ruslang met en in Midden Rusland heerscht Kale din die niet van vrede weten wil Hoog stens meende hü zouden de Bolsjewiki er in kunnen slagen een afsonderlijken wa penstilstand te sluiten De reactie op de anarchie kan niet uitblijven In Finland schijnen nieuw onlusten ver wacht te worden De Landdaggroep der volksj iarttJ heeft reeds bij voorbaat tot het Finsche volk en oproep gericht om slch zonder onderacheid van ktawe asnaen 4 sluiten tot de energieke beatr ding van de anarchie Den stedelijken besturen Is verzocht hierbij zooveel mogelijk steun te ver leenen Ook de andere burgerlijke partijen hebben dergeiyke oproepen gepubliceerd Op een conferentie met het senioren convent heeft de dezer dagmt geïnstalleerde Pootsche ministerpresident Kucharzewakl nadat hij vooraf had opgemerkt dat hij een openlijk en consequent aiitivist waa en zich onder de vertegenwordigers van het activisme als onder vrienden voelde zijn politiek program in hoofdtrekken als volgt ulteengeaet lo Zoo snel mogeiyke en volkomen we deropbouw van den Poolschwi staat op grondslag van de decretMi van Nov en 12 Sept 2o Spoedige schepping van een gcre geld nationaal leger nog vóór de bQeen roeping van den Staatsraad met behulp van recruteering en het kader van het Ie gioen 3o Activiteit en zoo groot mogelijke eensgezindheid van het kabinet 4o Bijeenroeping van den Staatsraad votg enB beginselen die eendrachtige aa menwerking met de regeering mogreiyk maken De Glos verneemt in verband hiermee dat de houding van het semoren conveat ten opzichte van de regeering afhankelijk zal lya van de waarbrogen welke de sa menwerking van het kabinet voor le ver weaentijking van dit program zal geven Op het front by Kamerijk blijven de rol Iwi wisselm Nu eens zijn Bourlon en f on taine in Engelsche handen dan weer drin gen Duitsche tegenaanvallen de Brltache troepen terug Aan het Itallaanache front chünen de Centralen nieuwe aanvallen voor te berel den in het gebied der Zevengemeenten als mede tusschen Brenta en Piave Tot dus ver heeft de Italiaansche tegenweer echter venier opdnngen belet Ook van het krygsgebied in Palestina komen geen nieuwe vermeldenswaardige berichten m Wel biykt dat de Turken hun tegenstand verscherpen en de Heilige Stad niét zonder tegenslag zulten prijsgeven tij vormen en dat zij geweid fpoHlIek drijft wil het volk den weg der vtrovering opvoeren l at Ie t a zeer gevaartt bedrijf want het volk meeni eerlijk dat bet In oen O droogea oorlog vec tt en al dit vertrouwen zou wogvailen u ook b 4 gihrini van zijn kracht vtrlon n gaan iiou beapreking ovor den l liaa dan tot du erre deel te nemen aan de or ganisatie van onze ilidustrie en verkeers middelen Ik verzoek u dus voorzichtig in deze richting te polsen en m uwe indruk ken mede te deelen Nieuw licht hebben dese en vorige ont hullingen mtusschen met ontstoken Dat Frankruk voor de herwinning van Elzoa Lotharingen strydt daarvan ia nooit een geheim gemaakt Dat Rusland de Dardanel len begeerde is jaren bekend Wat de kwestie van den linker R oever betreft moet men met uit het oog verlie zen dat de verschillende overeenkomsten van ouden datum zyn en sinds dien vooral ten opzichte van dit vraagstuk veel veran derd is Pynlgker is de bemoeiing met de Chineesche zaken over de hoofden de zer Chineesche regeenng heen waartoe de hulp van Japan werd ingeroepen Eigenaardig ook dat men het ingrijpen van Zweden aan Duitsche zjjde heeft ge vreesd en Noorwegen daartegen wilde uitspelen Ook Rusland a bedoelingen met de Alandsei landen heeft in Zweden beroering gewekt Immers het blykt nu dat de be zetting en versterking dezer eilanden is bedoeld als een voonotgsmaatreget tegen over Zweden Fnkele T weedsche bladen laten zich reeds zeer scherp uit en merken op dat waarlijk blykt dat de Entente noch voor vry heid en recht noch ten behoeve van de on aHiankelykheid van kleine naties oorlog voert maar dat haar doel verovenng op groote schaal en ingrypende veranderingen in Europa en Azie is Natuurlyk dat ook Oostenrykache en DuitBche bladen scherpe critiek leveren De Fransche bladen veroordeelen streng de daad der Maximalisten doch merken op dat het tot dusver openbaar gemaakte mets bijzondei pijnlijks voor Frankrijk bevat Het Journal schryft De documenten voe gen niet veel toe aan hetgeen reeds aan de heele wereld omtrent de overeenkomsten tusschen de Geallieerden bekend was De Entente heeft Constantinopel en de Darda nellen aan den vooravond van den aanval op de Dardanellen aan Rusland beloofd De Tsaar heeft aan Doumergiae zijn formeele instemming met Frankrijk s aanspraken op Elzas Lotharingen en het denkbeeld van een bufferstaat op den Imker Rijnoever gegeven Is het groot mysterie inderdaad met op alle spreektribones onthuld Wat het Russische vredesaanbod betreft I NonMtnitaohiv Allg Ztg erav M4df0 bladm hebW uMatlnm Niii d 1 euU che Tac M 4mn orefgeBq waarin wordt beweerd dat de digdt I rzlnvger aonder twined ain t medeweten van hel departement van bukeD iandtfcjio saken en op order van i t K g poht t ke li4dlngi op groMl l A van de patiaelijke nota met de IrantfcAien over kn at tapd van KlzaA Lnthiringefi heeft onderhanaeML W ij wl len daarom het volgende vaut Mblien f poUtleke letding he lt toi de H wei rdt oi d rhaiidi luigen g n opdrarht gegt ven tw t di par e ii nt vau Imilealaad rt ni zaken htni r niets van gewetm zij belriteii hoegenaamd niet plaats $ ei itA de beweringm der Deubrnht TaKeMettuitg ZIJD glad verzonnen NOSLANDL 1 en nieuwe foutmlsele Mr Harnta 1 d van h i oork kabi net zal naar wordigeroHd Ifwnoefnd wor dm tol preHtdent van de hi zon t ri ooiu mUrde tUu nu wordt MMnengt ilt4d ten plti do de uJariswtn u arb H lfn rBagMtuliken In d nainhit nijverheid t behandel n De eoiiMiibMlH zal onderrwuhlkt ziln aan het kaUnet e mlni ter zt l idt allt i overvv vn doch ook onmtiW Uijk handl nd optrNh n De nooduuifNjkheld vM era iler gilijk 11 baaui li bewezen door a ter hiOKliW i van loon ilïe in zekere bran l s vait inuiilii srbeid zijn tO ff e4aaD 1 rwijl til oudere oorlogHndhiittrIein A ar 1 liiM lew eren te zijn gepaiweerd 1 f 1 a II our Party en de coo I r nti te Htookholiii De IkneA morkt op dot het voortitti V f n liitematlofioal so iaal denHxra üihch nofign te Mookhohn plotetlloa U l il BUFTENLANDSCH NIEUWS DurrscHLANa I o o n a r 1 1 Niar U Mmw nx Idt i ih lgwoMl lui d l 4ig ls h apoorwiigwi nog nht o S l t I 1 1 I j 1 I 1 t 1 i I l ri tl I r M I k llwt t I i iltti t II Brik I i r I aderlaiidrtclit 1 artij dal W n waarft 1 i m eii aanklai t tt Kt l b vul I iir lii rst plaats ui i tiai rton w rvHÜeviii 11 root Indiiwtrieelin d kern dea t jar 11 t lla l veirniHiut dat d poorwegdt I tl w haar aanbod voor ewn lo Ki wer iKf liig isn vijf shilling p r week hand lav Ml iiiiukr duidelijk te verataan hebluii K g vtn fiat zij niet getiegiHi zijn nog imtr io trt geveo Dfl etiKibwIlw ng b ni l doorvoii bij d Board of Trade en t t oorlogfukabiiH t Feuilleton Penktn lu rhaald Marrit Ik 1 k dal lirt onho ni liik l i bo fi ii uyei 00 1 twn jnan kaï l itvcni dl go n lloog lamitT is II K n ro h op dUt klt dinK hteft Dat wa i Wi pujit voor Soinprloi pn tt tn nnj doch het iiraakt miJ all ut iiMiar rdriiHig Menig nHdsjt zegt i tH II handelt gthe il aniKr aU haar l d komt Ai Ik rijk wae4 ging 7ij voorl zon ik n en ka tH 4 wIIIiil wont ii dl ITooglandui en ik zou hot k lit e vol nw ëpei Uiil willen bt bb n die nnj n uu r g nfl iioai n wekkt n tti s avonds ii slaap nulten Ik a ou II gaarnt uw Affen ka fl I willen laten yleo Ie Ihinelin op Dhruti Daar aijn i ni mionlgti fl lit tj ler Ik hel ze ftlie aangfho i ien met d hti oeJiiiK dat 711 iifl oor un sullen tipel zei de SomerlPd die nu g loo Ik h t Ik ntoan van iw vroiiw TamoH en rail t i had vtTget n en ook niet opinerktt dal in d verte oJ iuffrouw Harribel MocDo oaM 6 ontbrekende jougi mannen aanruk ten aiis op de 9t m van hei bloed krligfiman van ParÜale die een vrit d had oi pedaan en het Araerlkaanooht ge ze hap der vier jongens MiJD eigen kasteelf herbaalde Harrle Gij weet wBt Ik bedoel Het tmu he uwe ziia ate gij oen joogm waart gi weest Daar gij dat niet zijt I het het uwt t ladite ziJ Nle4 door het bloed Alleen door dat var he geML hNu dat i hef souvereine redit hield rij vol in haar Sbhik uM hart woord BpeHngL Tom kwamen de riachtofler onzer jeugdige Ciroe nader gTOetten amaktea gra I 11 n irongi ii zicrfi op d n vpor roTid oüT d e r t maal dti t liK mij Ii iHH K n 11 n l 7i n t i l4 wftw ooi mei boo op tU loitgölicdiu W ZIJ iirij vfti 01 7t wwlv itleud loovenftreB8rheléd n in Jt Klats k rk m t nUorisüli banier i Ih iiaiigwii ij liflddtti haar ook van Soiiitr iwl gtwobeidon Nadat k dieuj4 ovir wM hl vpn wi nlUtu nog naar dt rttniien kijktn di If het vo t aci h l oidt Hwt van Mldlwhisi V oniM ii n Kit4j ii tü u haastlR Ut ik naar ht Iwuj 1 m Tlkaiini oi t iiapfl iit4 maar g volgd door llougla m zitii neef die oiirf allen gaMvrij iiiinooiigie hciii iii ai zijiw hi izen te bezoekenl ij lioiiRlii or vertK btideii v r pr ld Invirdulitui d iltn van t land maarlo hl I boorde dal jtiifrou w Macl o i Hov r otin paar dagt nl t im rtot niK zel j hap zoM behooren drong hij trnl t verd T op aan r waa I erlHif v n mevrouw Mal in b l hot I I r wa e n kaautrl r oai g kon 11 di da ht dai hare nwNirt rw nlei V oor den av on I zou volg ii Somerledvrotg Barrio daaMjin niet wi verianK iideii bUk dacht ik of zij dien oddiaig een met hen wilde uitgaan Helzal dtn li i vlugger voor u doen oragaan vo igde hij or bii Ik syiupatldm rde met h iro tegen mijn wit Hat wat de laatstt dag v u zl e voo dijschap loch wa tuj edolu ot gi genoeg oni mij uit tn noocSgw eo met al kt n dat maai iwij fn de aulo te laten zitten Bffrt mevrouw Jaoxui op w naar 4rtaure zetel Na die poging kreeg d ii ene A Jl e natuur echter de overhand Ien hij legtfe voor het overige van den namidfiag beslag op haar Het was de eerste maal dat IdJ dll had gedaan sedert IK n ij 1 hun gi aefiKbap ha g dr mg i Nl w w liH tiiitb ar opwttlfjk I hIo Ii u tt toivallig Het a a ii hijtMzlh t U zeidt Dezi laatst iir n iU ni i Imhoorin in tk was benieuwd o l w ikviijk b döeidt dat liiel a l M rou d n zi i Wat imj betreft tk be loel h wh i tH In t gwliwl nM M vrotrvv Mal ot K i uHnrouw titd Alim of geen A14n Mo k of gtw Boek ik wa iila van i4aii ut BarrhH t v i l vLrtwi ii i ond r teil ii in t wil frankiiuoping in tU i kmim l hflbcïi liidlm ik eene met nl tig ovi r zulke u k II hati zou ik tol e ne wl L g d n 11 tl n g z tlat ik f m h w lljW o r en iiH l 4J benwien dt wliillg lair li i goedkeur daar zij haar tig u hart li w liiui nog nie kent loaar Marrl u inVl itm uitjsonifcrlüg op alle nig b j mm n iiian heiiben om voor haar t £ or Ml Voor virf uur giogen wli triijf want iwvrouw JauMw vond dat Harrt f n nil dagdutjH noodig had Hm hh da z ii vorlgen nathi niet bad tap In ie spanning waarin zij VBrkMrdf en n moe ten bare oogefi held r zijn voor haar eerst n blik op har inot dtT ro D WIJ kwaanen unritd n Maat r tegt n ht trottoir voor het hotel en groot blauwt auto en nog H n k Ine ir aobter van dezellde aoort en M jklMiar aan dpz tfie metiechen behoor nd V ij ii Of tm klezfti msechfiii wachten tot d paaiaifi r waren uitgestapt en d bagage afgeladen ot op em afntsnd van h t hotel ubstappen WQ kozen h t lafste maar aan de d ir van het hotel deed Darrte ons stilstaan ij dro geen iriuler en obK hoon zij tot Bomerlad aprak en niet tnt mij kon Ik ileo dat kaar gwlohi 11 Pk en har oogm wijd get wnd w r li Denkt gu dat tuijne niotder daar tula Miss Barrie s Huwelijk hi n in aangf koweivy vro g ziJ sHdtl Hli kiH k ooi naar de dame H op il oogi i blfk uH de blauwe aulo Op hei tfM tolr sprong ni har haiut tii iU van M WILLI AiöON Nadruk verboden im b er die onnoodign hulp verUinde Met wa een lang gwHoJl in eet iangtiv hiautt wroen ti laanlil di den indruk van 76 ï dat alles om hot gtJtlaag d T flul Zij hadi nog niets onUiokL van dt peellui meaj t en oogonblik later kwa Ml de laogM zleh fl r voortb FBgeindt g tett In h 4 gezicht met watpp r ndi plaÖs ovetr den elgenaardlgwn rok d i Bergöohotten welke elke bow igin der Ruilapelera volgde ZeUs ik vo lde e n idderin van gtostdrift door mijn lichaam gaan iDBttr ik h d toch hei aomber bp wuetaijn dat d Keltlscne zielen van Bo merled en Barrle laeor da Ik et n g ihcun zinnig Iets voedden dat hen in dfit oogm blik nadiar aan eikaAr vwbood Ufdïaoidijk stond ik tufl chen hen doch ik wtet dat mi n tichaanr f eeu beletsel wa voor de electriflche vonk tuseohcn hunne zielen Geen van ons zeid iets toen het fraaie g zelaohap HooglandBche oldaten Twir biJRing in den veelkleurigen nevel hunner t gfia muzidt Haair toen tiim in de kerk vepdwatieoi za ïen Sooierl en Bar ne elkaar aan Zijne oogen drukten baar lEi e goedkeuriiW uit dat zij zulk een echl B 4io4Joh meisje waa en ooozeer hare ▼ oor H eeo geboorde 8cbot èe Outten hare voor t eeret geztene dchotsohe kleedhlg had gewaanleetrd toch hadden zijne Upp n niets anders t teggea dfcn Nu wM deekt gl er vacir Iwvallg stanklit t maakte in weerwil vsn 1 n t edf kiM den loantel i ene aauwidui iwte ioi u vaa groMi btlg Rri Ht atuig Houw l K t hel khlrn hoofd eu het K Uai wüM werkelijk onzluhtbaar achter vn Ütbtrn alulw van dmeltde g tieliu tiirilgi kl ur toch toen d dam haar laiig ii halt ofodraald om naar do audi re anio tt kijktn wa ir ewi gian yaai g vlot hun rood haar oodsr de toque ea II een paar krulletjea den nek l B twee vrouwen la dn kl 4n auto lia I ien ook roo ï haar Zij wamo niet g luiwd eo hufine neH zwarte hoeden en laauleiijw item hea duldHIjk kmbaar zijn atfl kuueoierx Geen van beldm mooi in wwrwi van d vl n k lo n roon en geen van bei en w n De hfTlnnerlng van een latervtew met niwrouw Bal dat ik la hel e i of andere blad had geleten kwam mlj ploU w itng we T voor den g eat Zil had dan vtf l Kewr verteld dat alteen roodhar ge n 41en de RteonalageD van aen rood harige meerterea koodeo begrilpeik t zlJ u treurige ervariogeo luW d m me ep rle dl lamperattaat haAian m nW kondNt omffaao met UmutA Jliif U rood harige akeiden te aanw I Souverela ire Wtiik f opne ut Wemlt vervol tl