Goudsche Courant, donderdag 29 november 1917

fBANSWJK 1 abakocrinia t e toillM MUL aiomiia meer verkriJKbaar zijn ea dai ook de voorraiini onninrerkte lalxk lijn uitgeIHlt M adirljA U toe aan bet I U dal er geeu btiileiUaiuLtcbe taljalc wordt inge voerd of elecbfa bi ze r gerlogi hovraelbedeu en du bi etuBeii de UoMuUlllltUie tabak oulKHir teri la Temiindenl Aaa dea auderea kant ia hei veirbrulk met 90 pa g ih Fa leger hant uw ontiagli vMt iiaoi dM meaW Ier nauweroood ToidaetKle kau lovlMIl D lbaWe atibt de lewpe hei oogeoblik gt koueo oia de ta bRkgk a an ilk te voeren I KaukaaU onalb au k el i k UU Haparanda wordt gemeld du Kau kaOe deh van HiuUand aIaobc4dde een eigen regeenog inittelde on reedw e n par lllïieilt kooa waarin 4U aoclaluten i u A ader wie i leobb ó n van de UoM wIKl ÏMtli ArabteaftreDstaklog o t de K vitia iUi beuftlrotBky Ëen ubttfureQ vui M uénimsrie vaa BaHealaudsolie Zaktm medogedv dat ui iodlün zij hun cUen vóór t j Sevmtier slet hadden b rvat ala ont laStü BOOiieo word ii becHiliouwd Irt overuame van aUe particuliere banlua door 4m ataat worA door de voUii Q nmiA arlaa ii voorbwcdd De rmn fi riCTlala Da ¥ tmAuTg Êcbe ooiiwimadtDt van d reanfM gwft eea bei tirU iii van dü tnuaportcrlab dio op het oogtn lk lu Hiurtajwt droifct Niet aHetn dat het poor wegaoi en htt a ter ttl hoogM OQVoWoen de ziifi im hei toohalHohe perioii l e lecht BChookt 1 fsea der iQt i l oiüiL ll p Jlen de factorm vonut de venunulerio van do ateenkool productie van bit ixinetz b kkm woarvaa Ku andia i oonmüacb leven girootendeelH afhaokelijk Ie Uv auarcllia ilit revotuttonaire o nm é te Mloak ntaakt bekend dat generaai Üaloeef de bivei hebber aaa but wuat Kijke froul ia opidj foift omdat hij nwM de Duitschera al t ovw wa wapenaültitaud verkoos iv onder bai d j0n en door een maxuuaJiat veivali gen werd De n Mcluia llaie deelen mee dat zt i ti VieKUagachwi atrijd Taaikent oüd r buii Wcakiht heit b i OeuoraM Korotvlittttjenku iM in becbteiiiB gCMMDon Irotekv heuft Neratoï den ond nnUil Ier vaa buitenlaad he staken Petryaef lu dirtU amkTt ambtenaren zoodi r pui éiiwü onttdagtu aaog El ii zt ach niet onder hn graag der luaxiiöaürf b cht cooi aéauriivm vemohUa ohlkk Oorlog 8 brood Met ia ag van lU Deotvuber krijgt ook AnKTlka zijn ooilogtfbrood üei zat vf tt tlan aaovetigMtold utt tarweiuael en afgtVooitfde meik eu glt ctUia d haft van lUM tc enwooidlg B uaitfuw wüker bevatten A tbteuarou H t aiüial ambtauartn van d regOLring dor Vereimlgdt Htalen te WaehtogtOn Ê mi moUÜ veniu erd fd sindH de du tennlog vaa Aioerlka aan den oorlog Saar ohatttcg te het aantaj iawootru Uw olad Waohlaglou met meer dan 4U UOU lier oium to g iKooiMi OOSXSNBUK ONGASUK Uepartuuieiit voor volk gözondheld De ktiaer h L ft d inateliing van een iniiitt rit l dk parlt uetit voor voJkygizOnd beid goedgekeurd eo den nunlti er prvatdf nl geiiMihligd efea deoibetrtfknd wetaoumerp bij dm Kijkisraad in te düeut n Leveni ii lddelennood Is het Uo tenrljiiac e Jtuis van Atge vaardigden Ineprak de aoo deut algKyvaar difpde PajOTo den treurlgwi toestand in het 1r gieb rgte Daar hferBtïbt een ve r lirlk ktiijke toestand teugevotge van wtrkidooeliWil en ondervoMtlng De topvoer van ie ven niidiMen ia zoo e dot de oor4og ikeukün ueennaien slecht drWinaai per week warui voodael kan vermAtaiku lio vendlen is r een groot getirek aan klfe ding en aoho fcM Palme d ou oao op kracbiig luaatr gden van do regi orlng iwirauuuiND l uit che intrigue Vt eita am bericM tilt Gen vt hecit de conanL rta vaa poilüe aldaar een huiri zodiing g laaa iu de kantoren van bel blad ParMXn vt dat otul r den mhljn van ii ni eJ lad t aijn voor de Lwitra itfn werkte o a di b iuküging pu bliceerdi dat de 1 ntento een aanalng op de neiilralitait van Zwitserland zou bt oogen De poUUe heeft b fliac gelegd op Vii aantal dooumentwi waarbij een zekirt Koetaief ia betrokken Dusw zit Uianti in de g angMiia verdacht van reJatitM nietij een gexant der Centrrieoi MODBWKOaif Ui t Jan May t na eiland In exploitatie i en NoorMhe ni i4scbap lj weUv o er eeo kapitaal van veaigi nglHottnen lic iBbikt Iveeft het door de Nederlander eertijda ontdekir eiland Jan MayeoM In de Noordelijke IJaaet tn be ll enotnen lom van daaruH de walvijMhvangwt te dOen Itoefeoettv CHnci OkIu ten Ia KuiterteleffrHD uU Peking meldt m de tuehtelooièeld t CharWn rt d toflneemt De buitenlandera wordm aaiigr VaJI en herooté de eonanlw bedreigd tndfen d veUlgheld der vreeiuk iingen Met wordt gewaarborgd zuil n de Huf Wache autorite4tim 1 ng lacbo Aoterikaan aofai m JaipaiMdie troepen te Inilp roepen OOI in aameowKTkiug nM de Itunsiicbe en dilnecwcfae overheid de veUlgheld van bet pubttelc te hanittisven BDTIOENUJiai HiMW Gairt a Aaal OHWeeI Het MinUlerle van Bullen laiidjiAe Zakeft deatt hei volgende mede Op Nov il te oogweer 3 1 uur ooniiiddagi8 heeft een vUégtulg Hn on htkima eble ea naaooaliteit twoe bommen gewwpen bij Sa vaa Oeiit waardoor drie arbekkers lidbt gewond wtrdea t rwf verder matcrleele acbade in bet bijunder aan e nlge in ht t kanaal li gOTd ache pen werd taqpe4 radit Op déeUaeUdton 4 kam te oimwter 3 4 uur voonnhldags neeft len onbt kend g bkv n vllegtu g een bom laten vallen op Axei tengevolge waarvan twet vrouwen viirwond wtrden en enmttge achade aan d gBHfabriek en aan euig Inilzen In de mvÊgevïnn veroorzaakt werd Het oiiderzoctc d c sctierv n heeft aan getoond dat dt ze bonanen evenak di welke in deti aivood van 1 Octi r 11 op HMh geworpen werden waarbij eveneens aaun rkeii e maierieek aohade werd aan gerlclii van i ngelwh maakw I ewiest moeten zijn De Nedoriandaobe Regeermg he ft d n gezant te L iden opgedragen aan do Brit Hcbi Ueffoerinig di vraafif voor te legden oï hngeleche luchtstrijdkrachten zich aan deze ernstige achendlng van Nodwlaii liteh get M en bi t wtrpea van bonittmTi h t btn wHiuldl gemaakt Naderludadw Buk NMr do N H t Vftraem i de goudzending van de Ned land n Bank naar Hpanje thantf te Madtrld aangekomen zoodai aan de tot dXwverxe bl óki iaaUl ilnu ingekomen aanvrag n ont Milings middelen op l anjc ie iisogen bekomen thans kan worden voldaan r e kotra 1 va tg itHd op f p fr 0I Ook ver der wordwi nog door de Naderl Bank ot be perkte hetaling iilJddPn öp Kpaiije tir boauhikking giHt ld ooaln b kendl koire daardoor all r n in aannerklng die aanvragen waaraan baadel rtraniHacti 9 tu reben Spanje en Noderlani t n grondelaM liggen btlrtffende ftoederea hW te lande of In onut kölonitiu Ingtvo rd n waar an d L Met d Noorw egsoU Baik U d Ned Bank p ene4n t over g u k nlingea ten tdoive van din ban 1 I lu ech n Nedei land en Noorwegen lol ovoic ii wutninR gekoHveii tok aan dlegtnen die goedeien uit Noorwegen in Nederland in oeren vtr wa U d Bank binnen ni l t lang n ll d ebiqien tol btperkte bedraden Ie k u n n afjee en GemecnteUJlw accfjni op gedlatiUeerd 1 e 1 iniHt r van Blnneniand tht aken heeft nl deBed ♦eld ni 4 iietr tt zuil n b vonknn dat na Hl D c I9l7 eilof wordt vtrleeiid aaib de geini ent VlU iiiigta a cijn o gedistilleerd te hdl n i ok na itn oadicrlloud intt den wethoudtr van Unanciëi waw de mlnlet r ni t DanrtetoMdag oot pQenr ipt OBML Naar men verneeurt hetH d dreatLe r If IJ i M Ui Afiia m dok afth fiA I boögir annbtenaarsp rsone I en dmiU lo laj 3l wördkn irlfnl en w 1 In bedrag an 10 vn htt 4ularw tot t n miaxlnium van f lt p i maan l voor g huwileii f n fy pe a aanil oor ong huwden Provinciale Staten van Zirid HolUnd cd Staten ate llen naar aani IdJug van een uiirtt der FrovUicuile Be an t 4ei vl eeitlg ng l enijgeslndlitid voor di vaag eteldu Iioo i ve rliooginS voor df I rovm citli beeui4 ten en werkli dm reeds wet 1 Oit 1917 in plaats van iiwt 1 Jan 1J1 tu doen ingaan waarmede gtjpaard al t uui vtrvrocglng voii dt v ilaKing van den duurtetoeslag evtiveeiio lot 1 c tob r In to4aal zal dt vervroe pi einvK r kinglredlUig ier mtuwe loonregtllng ati JO kortten waartegenov r e i beBpaiing van 1 UiU op den duurt to Hloff staal Voorts wonU voorge teJd een vtrboo ging van Atn duurtetoe lag aan d auil Ituareti en bedienden van d Provinciale riff t voor het oudtr è n lio fdlnginle r van dien J rovincialen Waterstaat wtrk zaaur ajnde pcrdonetl ea aan d w rk liedtu van dien Provincialen Wati T taal Vcorg te d wordt een v rhooglng tot 1 p t der bevzoldifflng met vervallen an tut maxiniiuau De komen zullen bediagon f 22t t 4 De lUenwe vttrUsElBfea U t 1 orr Bqreau meldt Naar wIj tlionH op goede gronU n kun uen nnedli deeHen bestaat het voormuRU de candldtt i 4te4ilng voor de nieniwi Tegoi bet oatwarp GrandbeUatlttg Dooi het hoofdbestuur van het Drent eb ai dbouwgenoo chap la besloten een ac li te voere n tegen het Mitwerp grond belai ting v ke daarin zal beauMn dat voor zeer belang ri t wi ziging4 n zal ge ijvtrd word en voomamdiik voor il gtnc van het peroonlage Daartoe zullen verse Uienide vwgaderiufcen in de provin cle Drente worden belegdL UMvwriBf Dbtillmümrt lot Hd der omuiiMlL van Bijmand tot uitvoering dir dtstrHiuliewet heeft d Mlnla pr van L N en H benoemd den heerJ van RUwwUk van niburg voorzitter va het R K Vakbureau te Utrecht Haa4 Kw rT Uffbf Voigem de Rotlerd zal de S D A P In Koltordain II vaoaturo etunao den heer A B de Zeeuw oandldMt stellei Da dmruictar dw ZaldanM In een vergadiering van den laodbouv bond Holland Noorderkwartier he ft hel Kan rlid Jlv Van Foraeat otedegHJeeld dot de voontoer der Twe Kaïm r v oor la in het lie ln van brt volgend taai bet wetsontwerp tot droo Ugbincder Zukleraee in openbare behandvinff tehr ogen 1 inde de personen te knnnao onder scheiden dfe In dezen ultbUnken heeft de KonMf t een medaille in goud zilver en brona voor voortvarendbeld en vernuft aan de Hukorde van Oraode vrrbonden Fvenala feédt voor de eerenedBille voor kuQ t en weienechap igaat de gouden me daiB voor voortvarendheid en wmuft ge lUk in rang niet de Ude ktaaw dtr Huw Orde u ÜÉe der grooi offlderen en de xUverea UMcMlle met de IVe klaaae die der oMcieren l egtnén aan wien dt bronzen utediaille voor voortvarendheid en vemult Ui toegekend laan gelijk la rang met de Ve kïuBe die der ridders van de Huktorde van Oranje De lunétltfrtwMiauMWt mM DniUeUud Deaer dagen werd uiedeg d wid dat ov er de uitvoering van de tueeohen onze rt geerin en dv Dultticbe regeerlnt gefloten lianietaovereeBkomat aan de xtjde vaii oai land beaw rea gerezen waren Naar hel Ü bureau vaa bwtrouwba n ztjdw v meeort geldt dSt beawaar in lilangrijie mate den aulkor export Het ta bekend dat l n eland den u t vofi van jut offen naarNtderiand eieehti berft U e e taen onder voorwaarde dat de hier vervaardigde zakken met uit Neder land ullgevotfd worden De auiker eotport op LugMlaod heeft dus op normftlt wijze plaats dodt tk motUijkheid ki ontstaan met den uHvoer der suiker na r Dultsch l nd en naar Zweden daar de suiker niet uïeer In de jute zakken verpakt kan wordt De vorige we k wtrd eveowel eeu proef ganonien nirt en transport sul k r nöa r Zweden men heeft deze suiker verpakt in papieren makken en naar m i ontJ nwdedleolt la deze protl goed g ala gd Op bijsundire wijze behand ld werd deze auiker verpakt m deze papie leu zakken van Uolierdam naar dat land vervoerd Dl onderhandelingen tuaschen dw Neder landeobe en D iltscb reg i ring duren thans nog voort over bet ge4 riiik van deze papieren zakktn terwi eveneens onder handield wonit over bet iavoertn van sul ktrvaten Kaaahandel i teruiorgt p hield d V eretmlging v au van den Binnen landjjobtn Kaualiandel een atgemeeiu Vergadering in den Haa j ttib spi kinK voornaiuthjk van de grievenovei burg nkeöter ordcrd waardoor de givw leif en lg worden geschaat i nwtnd werd dat verbetering niet an deib mogt lIA wa dan door verondermgvan wel De vooraitter de heoi N van V1 e Jr sttïidü voor om rich tot den Minister to wenden out te trachten heut f ttvt toigeti dat binnenkort de grootere Mtt d eu gehiiH zonder kaa i zullen zijn en vei apjderin van wet noodzakelijk ia Voi Jter dwkie de voorzitter roede dat het bertunr Hsen ditljven had gorioht aan don MinlsMiw Vta t aoObouw Haüdi eli Nljierlieid Traario aijn i xceUenlie drin gejid werd verzocht dat de dMrlbutie van kaart la lie binnenland geen eohade outTcrvindt yau dj inmldidtls In werklnR tW éMie 1 xjjort Ceptral doch dcae le felWÈ gihwH worde overgelaten aan de ewiipétentle Van de Kaaeverecnlging tn lü ltiik oofliiiii9Me van 1 oezioht en dat intiidH tnaalregeltn woMen genoqnen te geil liet te veiwaeliton tekoit aan kaas dooi zoodautge verhooging van het voor het binnenland beuohlkbare g deelt dat a Ue groMHdenj voorzien kunnen worden tot minstens f van hunnen normalen oiuaet Daar de vorige week reode 50 en deze week echt 25 van den norma len oinlz t wordt verstrekt en de produc tie tengevolge vaji de voedaelaohaarschtf dezen winter mdni mi itftl zijn b en nood toe land ingetreden waarin alleen voor ien kan worden üoo dt geheele projucle vanaf 1 OctiOibei voor het binnenland te I eiserveeren li wlot I 0BI81B I1AATBBC1BLBN Mulniam prQwa brandhout De Hmiater van Landbouw Nijverheid en Handel heeft lo vaatgeatdd de volgtoide maximumkleinhandelpHjten voor bnuuUwat Meterhout dennenhout f2 70 berkenhout f4 70 i p nhout f 6 eOta nt f6 70 en beulMnhout f6 20 Halve metarhout ondencfaeidailtik f320 f 620 f620 f6 en f6 60 Blokjea ran 15 cM gekloofd onderacheddenltik f4 20 f670 f6 f670 en f7JÏ0 2o bepajüd dat alle voratutunde pr aen z n te verstun franco in fauls per 100 ICO De Hlmiter deelt in een cireuUire aan de genM Bte eetuna mee dat hjj tot h t etellea van dese nuximumpnijMn aanlelding heeft gerondcn uit overweging dat het vervoervetbod van brandhoat waarBchlJniyk ala red i zou worden aangegr pen om tot ongemotiTeerde vexboogint van de huidige prljMB over te ffaoa Kinre wu raat on btfenwaufvsL De Minister nn Landbouw Nyveriiekl en Handel heeft bepmaia lo ruwe wma mat en b einrasafral i penafral mag londer nadere Tergonainc vericocht en afgeleverd worden man peraonen die vooruen zljjn van een daartoe atreklcend bewjji afgegeven door de Toew jilncaoomnüa le voor fcaanen aebtmerUehten en derceiyke 20 eUc vvnroer van deie cnndgbefiren moet gedekt xljn door bovei noeBnd bewi a dan wel door een gtidbUM dat op auvruc loer de Totw jritwiiiiiiiiilMri mm Immnm eebMMrUditeB en dergdin ui wOTden ventrikt Stert Sitker De Regeering heeft eda geminun tijd fftiedea bedoCen den c eelen nikeroogat onr te nMMn De solker fabrikaiiten leveren fann fiodaet naa bat Diatributlekantoor De eanmnptleptüa ii en bl ft 28 oent per half Kilo Het nndedig verschil tua ehen koctprya en consuo epil wordt goedgemaakt door den ho renn prQi welken de induatrie banketbakker jamfabrikanttt ejd hetöen te betalen Indien er nog ufker over mocht bl jran voor export dan komt de daarop gemaakte winst toi bate van de Ezport Cantmla Vet Tflogerolge van de verhoogins van het rantsoen van bak en braadvet hetwelk begin October 1 1 van 200 gram op 860 gram per hoofd en per 4 weken werd gebracht was bet noodzakel k geworden de beschik king over nootare hoenreelheden grondstoffen te verkrijgen Tot dat doel waren een aantal maatngelen noodic waaronder in de eerste plaats het verzamelen van het biJ slaehtltag vriJ komende vet Dit verzamelen werd geroeid by beachikkmff van den Minister van Landbouw N verheid en Handel van 6 November IL B deze besdulddng werd terms ingesteld een VetDiatribntie bureou hetwelk zorg cal hebben te dragen dat bet noodlge bak en braadvet beschik baar komt Thans kan worden medegedeeld dat tot directeur van bedoeld bureau is benoemd de heer L Blok tot dusver ofdeelingschef b te N O T zoodat dit bureau eerlang z ne werkzaanüieden zal beginnen Het ligt in het voornemen van den Hi nister b dit bureau een commissie van ad vies te benoemra die met den Directeur sol samenwerlcen Voorloopig zal de distributie van vet zich blijven baaien tot die van bak en braad vet hetwelk als tot nog toe door het Rijks Centraal admlnistiatiekantoor ter beschik king van de gemeenten zal worden gesteld Ten opzidite van andere eetbare vetten neemt de Minister voorloopig althans eeile afwachtende houding aan aangezien ver wacht mag worden dat de thans getroffen regeling voldoende in de b oefte aan vet zal vorzien Wanneer deze verwachting niet verwezenlijkt wordt zal m overweging wor den genomen andere vetten in de distnbu tie op te nemen De Seheepraart ea de Oerlor Uit Etageland temggekeerd Hit stoonii cbip Scheldestroom vai de HoUandsohe Stoomboot Maatechappij te Am Bbrdano hetwelk in liet l egin van dat jaar van Amsterdam naar een Britsche ha ven uitvoer let vaa d to odÉrriandl t rug geU iA Naer de N t verneem deerf het sloom cl lp in diei tijd emig reken in d Fn R ltch wateren doch vortojfd ook goriii m n tid in een Brit ch haiven Meten volle lading steenkolen is de Siobel roon iMertn uit ingeland in d hav n vaa AiJ terdam g arrivecrd De Nlcuw Arasterdam vertrokken Volgone hier te lunde on an a be rielil ie d Meuw Ameterdaira van New York naar Nederland vertrokken Dm lohurfohte aaa vaite brandstoffen en noodmaatregelen Fabriek stopgezet Wej eni kolengebrek werd de Koninklgke Weefgoederenfabnek te Hengelo heden voor onbepaelden tnd stop gezet Hierdoor sgn 1000 arbeiders werkloos gewordjBn TWEEDE KAMER Vergadering van 2Ö Noveoi ber VöTVOlg Mini tei Cort van der i inden zelte zijn rede voort De Minister beloog de naar aanleiding van de gequsakte op imrkiiig wi ovta te weinig moded eeLaaaiu lieid van de zijde der Hegderiag dat d Ut eerin © on buitengewone luBte Omtrent de vaak bk proken houtogenl teit van het kabimH zeide dt Min d t e n nieuwe orienteering meer en meei nood zakeli k9 Meer en moer zal mlen moe Uu beatïien dat men niet steed kan to faen e n iKKiiogene meerderheid en een homo gten kabinet De verantwooideUjlih ld vun i der diT Miniértera zal meer en meer op d1 Voorgrond tr den Het kabinet alleen te doe a optreden met e 1 neperkt weriiprogrora is niet n x Ijk omdat zloh telkens vraagettdüten v oor doen die ecte afdoeidnf elscheii De Min voelt ziah zelf vaak bitt k n ondvr het groote wiTeldgeh uren maar boven de constHutioueele praetijk gaat bet algemeen Mtatu ui ons vaderland van onis volk en de be eerte ons neutraal ti do n blljvinT In dit opdoht Is het kahin t volkooM n homiDge Wat de gewone en crlMsuitgavfn be treft de Min ia van laeenlng dbt men n el oort kon gaan leenlii op letmoff tot dekking te aiuiten Hoe nten over b maan den nog aan g kan konmi wAt nu mand Tin aaa ien van d Oudterdomew weer legde d Min het verwijt der hee en TroelKtra vü MarehaQi dat h h t voor loopig vewlag o rer dt ü t laat iMwft beantwoord waartoe hij vcrwhillemJc ta UI heriniit iug hreogt dewaeht owt worden op de aannwtning door d rwate Kamdr van het ondwerp Verbaodwet D Bpoidigo hefaandeling daarvan ie door de regeerin zooveel mogelijk bevorderd Wat de saak Schroder en dSeifcitw gexaar aangaat bij beidt vtrvolging u belrrf het haodbaiving vande v i lnge a land ter wereld bestaat zoo groot drnk peBvryheid afa ten oiM sit n aar ook d heer TroelAra zal moet n erkennen dtf hef méabrulk daarva ten onzent v at ge vaarttjke proporüfln heelt aanginoiaen Wat de dienstweigeraars aangaat kan men geen reobt onüeenen aan zijn ooneclertie kt njd i et de wet Zoolang d wet beaUat is men verplicht zich iantttto tü oaderwei paa l en siJlltfling van het Minute i van landbouw a t de Minister proctaoli ooniogeljjk Van de neuralHeit poitiek zal d e geering niet afwijken ook al ziji de ge volgen md T dan aanvan eJiJk werdfse da rfit De rcfliecrlog laat zioh van het kelnc men aan de be hand lng van iot niaJio naU vraafcfltuJiken alieeu weerlHiudea lu ni i naar den oor or af te glijden De Minister van Oorlog de ht er 1 t Jonge Ixwpi ftk he t eerst zi a redp te I euwardeo dli naar zija meenUig niet ontijdlÉK was De Min beiobouwt d algeneene ontwapening dok nit t zoo ze er De defensie U ook niet een Uefheblierij van het kabntt luear een volk za k De Min blijft waarde hechten aan alle arbeid m het beUng van den vrede al llijt hij bewapening noodfe achten De vergadermj werd daarop verdwunl tot Donderdag half een GEMENGDE BËRlüiiTËN Hlin tot ontptoffittg gebracht ileiiift V e do aiuü di Zondag door den ehok tegen een dej hoofden bij X AKwdui neu ontplolt was er nog een tweede aan ge Bpoeld Deze werd Uiusdoginuldii ® door dü militairen tot spnngen gebracht met piikineeuur I e schok was zoo hevig dat m het dorp vele grootc riiten sprongen bij een I leeker che urde e en der noff nle w luit nnuLren Au ie r velen vielen uk ken kalk uit de muren en de plaiondö Dit al e opn een hall uur afstanutj maar ook te liajlwefe nog e n kwartiei verder Kprongen lu i ta vi la tea paar runen Bende smokkelaars gaarreit ent i teravond lieLlt de leeleiehe te lil burtS oud r l iduig vaa d n iawpe j eur Soeiitjens Jz en nvai g daan in het per ceel van aekeren 1 eiten aan d Stevens aiidBtra at Het was bekend geworlHi dai eliaai lu de laatste dagen namietiktKnsten van be TuoJiti a uokke4aars werJea giriiou den De recherche vond daar een gpoole jartij eïniokke warPu die reeds gepakt voor uilvooi jeretti lag leiwijJ e en ben de yuiokkeiaars daar aanwezig was Do nik kkeiiwaieii bejtaaude hoofdiüake jjk tit ehocolad kaas en zeep werden per wa gen naar het politl bureau vervoerd De Wisokktlaaid werden gearresteerd Weer een Nederiaadaeke vronw mke aplen iaar Het Noorden veraeqmt is mej Anne Hui ua aikomstix vaa tiejllum m Aurerdca gefuBÜleerd wegens pionnage in Duili hen dienst Krijgsgevang aen en deserteora wteTen ls van Wimeiswijk een heil transport krijj jgevangmin en de rteuia naa het quarantaiae sialioii t Didflïn ver trokken Het ge ebichap le atond uit 5 transohen wo een flergt ant majoor en 2 aergeanti 4 Kussen en 4 d e rl ir De uitsluitmg te Tilburg In zake het conflict t Tilburg is en ben idd ling vooretil gedöan d or de paa toor van iilburg aan d a b id rgani uatiL bt I AinlbertUB ea aan dt i abrlkan tenbond Het Hbld moldt dmt in een Donde rtfegav ond geliouden verfefldeirtng van dta 1 abrikantenbond dit voof Hel met bijna alg uiiee n sttaimen afgew z i is Het wfts nagenoeg gHijk aan dat v n den dekt 1 van IMbur en reojs door de ai Ui der organisatie aang iioaHn Ir is ho gi naanid geen ultslcht op I eëlndig Ing van het cwiflict KBOHTMA£ i Een letteraetter als vechtersbaas Hij had al e os 2 jaar gevan fenls opgeknapt wegen zware miatisadieliilg de 28 jarige letterzetter J B e Coudb die tei wille van 7 mlshaud Ungen zen miaal veroordteld werd a nu kwan hij voor dea Baten ketr omdat hy op 2j en oii 2 Augufetufl weer aaa den gang waai gt weifflt nie een n ea voigens d g tuigen M t en mea of een andier Rcherp voor wtrp had hij den g u g Kok lu den ann jiCeitoken toen er ia ee n cafó een kwvilie waö ontstaan die buiten werd eige handed M het open me j had B anderen achtervolg en fderhts de vlucht had decoeo voor ernstiger niitfhandelng kunnen redden B en twet v leiul n wa ren volgens hen heel den avond al h zig geweekt mi t vemi Ilng en bedïeiglng Het door lï uitgelokte rell tj was van die t oudscJie pret het besluit gwecrft Al dus BteWen ite getuiireiiverklaring n in bet licht 1 iwh 4 maanden gevangeniaetraf KMNmiTINO Ahevering van koffie ea thee BURO M ST rJ en W THOUD R8 van GOUDA brengen ter algeiMMe kennis I dat WeranceraXvan theeën koffieio het tijdvak van 1 token mei 28 Dec niber 1917 aan wlnkelera inllen mogen afleve ren op bon S fer dljtrlbuUekaarten op thee op bon 4 d ntetrlbutiekaarten onskofHe op bon S der d tributiekaartpn on thee op bon 6 der dtetributlekaarten 1 ons ko fie welke hoeveHfaeden aien geMen Vt uoj inftnB n de behoeften van don vt in kw guüiurtWi doygeheol umatKi f II dat gtidüwadr üet tijdvait van 1 ot L met 15 Deoeiaber 1017 door winKeUers Aan verbruikers zaj mogen worden alge jevCid op bon 7 der dUtributiekaorteu Y ooa hee voor 14 owt op bon ö der diatributlekaart n Yt ons Ue voor 10 cent of 1 H U er koffie ï ot buv lut ude leu loiuste tJO 7 kof e üOr 1 J centii zonder tlo tiJ ui dat gwiurtoüe bet ujdrvak van 16 101 1 uk dX December lifii door win Itoiier aan verbruikers zal mogen wor den sJgeJeverell op b i dei dutnbuttekaanen one tliee voor 14 cent op bon Ui der didtt ibutiekaartea 1 ons koftl oor Jl centu ot ÜflQ Uter koffie xtract bevatten t u Uttuste UU koffie voor 3U oeftt zonder fleechj IV dat de bona 7 en y voor tbee ea B en 10 voor koffie door de vinkellera dadelijk na ontvangst aan hunne leveran tl IS kunnen worden liig sonden en na der iüftl worden bekend gtauaakti welke hoe V ulheden laatbtgenoemden daarop nS 30 ile emil er iï i aait dt wink lier zullen niogeu afleveren Uouda den 28 Novenriier I9l7 Barg ue08ter eu Weth voorn J VAN G ALtN Lo 11 De Secrelwid M VAN DEK V UU Afkirering eft vervoer van oogeechltd eflwnhoBt ilLK 4 M iy R en W 1 HULD Ut an OUDA brengen t algemeeoe kennis 1 dat alttverliig en vervoer van ouge cli ld eikenlKHit mei inbegrip va eiken heg en tikeuheeöter is veitwdea tl dat het sub ï veriu lde verlHKl niet to pajJHielijk iH op Ibout ni t grooter door t nee dao W oM UI dat van het aub 1 vermekle verbod onthefting onder daarbij te stellen voor waarden kar worden verle nd door hit HiJlwdifKriiluliekantoor voor huiden en Ie drer Ie 8 jravenbage oude den 2Ö Novembet I9l7 Hurg merker en Weth vooru J VAN GALDN Lo B De Secretao is M VAN DLK V UR Verbouw van botenaad enz UUaG M m R en Wi 1HU11 Hb van OOUDA brefigeu ter algeuieene kennis dat de verbouw era aan dt landbouw u at happi eu belast met d i diHtiLbull van Baaizaden ulhi heibbe a t bital n voor I oterzaad f 14 voor dederzaad f J 5 V oor blauwmuamiaad f 1 80 vooi lijnzaad f 20 alleH per 100 K G jouda den 2S November 1917 Burg iHe it r en Weiii voorn J VAN CtALj N I B De Secretaris M VAN DER V UR V rv er van bout 1 BUIM M L ST 1 en W THOUD H8 vaii OUDA reng ii ter hl jenteent kennis I dat verboden 1 het vervoei van hoi t imi uiliz nder n van beizaagd Urn raerhoiU en uiijnhoi t t t i üi voo de mij uen in I wiiburg jl dat het sub I vermeld verbod i iet loepa t flijk op vervoir i er wa eu voortbewdg n dour intt fi h lijkt of dier lijke krodbt lil dat van h t huI I verin ldB ver bod in bijzonde re gt vallen ontheffing kan worden verltend door of nauueas den Mi muter van 1 andiwuw Nijverheid en llan del m iaartoi itr kkind vtrzoek n b hoorei t wortlei g noht aan de Afdee ling Crirfiszaktn van ii ns Depart aiioit te y draveirliag Kneuterdljk 8j l dat voor zooverre het ontheffinga verzoek rttrekt tot veivoer van bran Uiout hel moet vergeKeld ijn van leae clir lU lij vtrklaring van den Uürfecane ler der etytivte van t e t imn ng i liioudende cal n diö Geineente dringende behoefte aan V rvoer van brandhout teetaat dat I e ul 1 vtrmedde virlod nut van toepaamng is op hout dat op Jb No aiber lUn refl fe wa geladen ouda den 28 Novanber 19l7 Burg tüfOrit r en Weth voorn J VAN GAJJlJs Lo Ü De orotftri M VAN DER yi I H OTADSNIBUWa GOUDA 39 November Ï917 Wfjzigingeii in de gemeente begrootlnf dienst 1917 an de door de g iie nti Gouito aan il t Uijk toegekende bijdrage ad 175 OÜO in d koKten van den bouw eenier nieuw Hijks Hoogere Burgerschool werd ten laa Ie van de Inerastjar n I9l5 en 1 16 bij ge deeltea in totaal betaald f 74 970 65 zoo dat het Ri nog he e te beetAikkou ovpr cea bedrag van f 29 34 4 j we k bedrag de B eu W tellra daarom voor dit be frag op de Geme ii begrootinu voor het ditn tjaar Ittl te brengen Het kasgeld van de Geioeente Llchtfft I rieken onder volgnummer 259 der ge me eote bt rooling voor het dlenatjaar I9l7 gernarod op flWOOO biukt niet loer ikwid te ujn Aange aieu eenige buiten A vtQiie uitgaven voorloopig lUt de gowo no n 4dde len zijn bestreden en spoedljf be langrijk Itedragea moeien worden voklaan oor den oAiikoop van steenkolen waar ven de prije zoo aaaaitaiiijk j ge legen al hot bedraiff met f 70 000 verhoogd moe l worden B en W stellen davom voor de gememtjbflgrootlag van 1917 in d n gee i Ie wii en i telseniagsplan rtmden tgaaehm Kmteriaan en FhiweeknaiBgeL Door B en W wwit in m dut tlUi den Raad medegedè dat insa de ónteigeninf van gronden tusschen de Krugerlaan n den r tuweelenslngel overeenstemming IS gekregen tusschen de gemeeate en den heer N Dekker en later ook den heer A van Hoi wegen Met den derden eigenaar h kffberveld is niettegenstaande hertwiade pogingen geen eploestaiff bereikt kunnen worden De vnwcprqs van het weiland van kdH ervekl root 11087 U A badnagt f160 welke later is gebracht op tXM per eJi terw l door de g meente geboden is f070 per e A Door B en W u daarop reehtskundlff advies ingewonnen Mj Hr A M M Mouten advocaat en procureur te s Oravenhage em als gevolg daarvan is het bod der gemeente met f2460 verhoogd Ook dat bod heeft JËrberveJd met kunnen doen besluten het te aanvaarden Ërberveld vraagt f 13858 7 de deskundigen komen tot een bedrag van f 10220 90 en hebben b de vaatsteUig daar van met alle door don rechtskundigen advuieur bedoelde b gerechteluke uitspraak van invloed zynide factoren rekening gc ou den Met het gedane bod van f1022090 ovoreenkomeode met en pr ja van f O 92 per centiare schijnt de grens bereikt Ver dere verhoogin zou tegenover anderen die tot veel laveren prqs bij minnelijke over eenkomst afstand van hun grond b Mma gedat6i onbilltjk x n eggen B en W B en W stellen daarom thans den Raad voor L Ërberveld voor de Arrondissementa Rechtbank te Rotterdam te doen dafraar den ten einde de onteigening van sqn tooi meid perceel te hooren uitspreken en het bedrag der schadeloosstelling te hooren vaststellen n voorts het hjervor bedoeld rechtsgeding m eersten aanleg en zoo noodig ook in hooger beroep n cassatie Benoeming onbeaoUigd Ambtenaar Burgerlijken Stand Ter voorxiening in d vacature ontstaan teoogevolfe van het overlijden van den heer R h Martens in leven Buivemeester de zer Gemepte voor eene benoemiing tot on bezoldigd ambtenaar van den Burgelykeu Stand worden door B en W aai wvolKi den heer Ulbo J Mija Burgemeester den heer A J Ussejet jn Asn Wethouder beidm alhier Bevonlering Bjj Kon besluit xiin bevorderd v ve tweeda luitenant tot reserve eerste lul tenant J C van den Bosch van het 16e Reg W H P Smit van het Reg Ja gers J H Sanders van het 16e Reg Inf A Z A baron van Pallandt van het Se Reg Inf en E H de Roo van het l e Reg Inf De Kaaraenfabriefc Naar mÜ vernemen is de heer L Ussel de Schepper direceur der Kon Stearme Kaarsenfabriek Gouda aüiier na een ver Ujjf van ca 7 weken in Engeland in ver band met den toevoer van grondstoffen Voor de kaaraenfabrlcaee hedefk hl i t r stede teruggekieerd £ vol ontdag De Cemnusaaris der Koning in de provmcie Zuid Holland heeft aan den heer Ulbo J M s thans burgemeester van Gouda op diens verzoek met ingang van 1 December 1917 eervol ontslag verleend als lid van d Gezondheidsconumssie te Middel harms De distributteregellng van s fat schoenen en klompen en de beUotingaaaalag Van de z de van het Gemeentf b tuur wordt ons medegedeeld dat het gisteren meergegeven denkbeeld van een huoider m ons blad inzake het onderzoek der belastingaanslagen bil de uitvotinng der tfistnbutieregellng van klompen enz m de eerste plaats te t jdroovend zou ijn m wtfband met den spoed dien de distributieregeling vereischt en in de tweede pUfats de toch reeds enorme kosten van de divtributie aangelegenheden zeer belangruk daardoor zoudm stagen zoodat ten slotte bet middel wellicht eiyer xou blyk n te yn don da kwaal Ver van Vri H rv niid L In de gisteravond gehouden ledenvergadenng van Vrijz Herv m c I I werd tot bestuursUd herkozen de secreta ris de heer C V Knmpen Tot bestuurslid 1 evens voorzitter werd gekozen m de pla its van Ds Cannegïeter de heer Ds J B t rger In de plaats van mej W Comfurius die als bestauTsbd had bedankt sat wedei een damelid worden aangezocht de vacaa te plaaU ui te nemen De rekemng en verantwoor B ng van den penmngmeester nageuoi dxKU de h Mren Tumslra en Baas werd goedg kenrd sluitende met eea batig saldo v sn f 12 70 Van dit saldo zuUen weder eenif l u ngen worden gehouden die voor de leden e n hun ge in vrij toegankelijk zuUe a worde i gesteld In de eerste plaats t al op Düisdag 18 D aji DiL B v r ane lezüj honden ▼ er Bet Ohnstendoffl o de hedendaagache oorlog Een seer tueel emierweip waarb de spreker geladenheid uÜ geven tot gedachtenwlsseliac Verder werd aan het Beetuur ovw ieUten ongen voor te berei im met bekende sp M m Fred van E deD Van den BerclL wn Eifsingha en ancler o Hogea nr ifffflganij Na de belBdgriUk flb 3 wel ke U r gedurende 7 achtereeuvolgw ide di tgen ls gege woidt voor ZsBdat avond in den NieaWM SJouwbuii aam kondig d het tooneel ok 31ogen wfl xwUgi en De opvoenng dam1 Mt Ut mfch Toonael Ensembie artisösk fc dd c ie bekende acteur Henn Pooöna die vr oeger aan het Rotterdam h Tk chap Di ctie vervnlt in het stok self da hmOitA OnsatwtffBld lal dit itiik ook U Mn ffoêd with il iliiiltii H II da uuoM fill nuuMr BAAsntson Voor dn hndatcm JtuklMM 18W an 1896 i a molukt baroodtn H T d Berc O vta DimI H Pul Q Smit Th d Uag O Eoolwdk D A Do liUQ u A Ankw OngeMhikt £ Hol J nn Znilan T BroDww d KomngraJ I inboo toLWinc San nubtun wnliüdw P H mat varlof thou wUda hadamaidlag aaa patroon walka hj bv uil h d tot ontploifing braogao auiTtnka k gaInkta ham dit aiat waarna hg ar aan gat inmaakta an ar aan brandenda locifar instopte loodat da patroon Qit eUander iloag H laU ward aan d hand gawond tarw l D Bnr ait Bargambaoht du r bfj itond ta kgkan aan itnk tegen iId neu kraag oodat da holp van Sr juaviat o at wordaij ingeroepen TOONBBfa HM HalMa4 TaaiyaL UtiilieUa Ue bast vriwd vaa dn Trouwul Dat is laauf I liet gmti UcM aanlaul mg uu gecompucMros verwiitifwiintii waanut hot inoeil K u Je met govl iMWWk te rMIdenl ü laclitf Die er meer rSo weet lacllt met aat watwi tjaorge n LucHa roereiul wm LaclUust weUuud x n aergei tooueel mtnffuev vaa b ranjKiie bl ap mtugechen wil tbchtumt iuu8seettol clunwipgti l Cluuupagne en vrouweal Georga üouuala ij jMt gelukkige jilaciitolier aat Ba al vin UalsonA en lurte m Micliflllne de vrouw tuaar waarachtige Ueide vindt üet auu luanera geen bt apel fun ala het ana dit al go da einde met bracllt tM bet kAn ook waat Ueorge ia een van dl mattlictt dia aooala zga vnend Lucien bet In dan aanvang aegt beboort tot die gfoap van mannen die met de vrouwen kant maar hef beeft Ja hg beeft baar Uef Micbeline maar li zelve moet bwn leiden uit dan roaa aijoar verliefde verdwaxing Z dit ipontane vrubaida kind moet htm da oogaa openen en loanikkan uit dl luMlM itaar vol bartatocbtaapel maar londar iebt en diep gevoel jamakkeluk is d £ oiat want ofacboon au fond ean goeie Jongen komt hem de verleldmg aoo na in die knogaa dar monde of ook demi monde waar hl ala gefortuneerd leeglooper mat ai te pientere maar tocb aardige boy aodtoer de belangatelling der vrouwen wekt an meer Keeoi dadaliik m het anata bedrtif nadat hl l arUa om dna frottwan ia Mitvluoht begint m tan biUawas a n nlaad Lucien x n gewaagde fllHationa pnieitlv met Vivette a gaatnvu Odettae ea Farnanda in het tweede bedrijf leb wa a mt tn z n slaapkamer waar Vivette woedand wegloopt om Qerge a verlef de grillen jMUracaleus NauwalDka m i n bed gekropen Itomt Lucien sn mat veratotea £ laze beeft nX Oeorge a brieven aan an vrouw ra zijn nuü tresae ontdekt en komt Gsotge na alier gemoedei kat voor da keuxe atellea of z n vrouw of Feniande te huwvo U mag kiezen Ook Hietaelme komt nog bisnea ilauterd bekent bem haar liefde maar loopt dra woedend weg bi z n weifelende hou ding Het derde bedrgf bnngt de entkaoopiag Odtte en f emande door Uiciieline ingalicht keeran na een acèn op GMrge a kamer dezen den rug toe Bin eigenlijk ia hu dan toch maar weer m z n saa Want meer en meer ia bet liewuatziJB In hem ontwaakt van zijn liefde voor haar die h j kiezen zal noch Odette noch emande neen Ulebeiinal Men aiet het veel diepte heeft bet Uitspel met maar het beeft het levendige en fnascha dat da meeste iranach bUiapalen kenmerkt Vlottende dialogen vol aardige zetten pikant soms even maar nooit aan atootetuk De echt of echtbreuk het is liet uitgangapunt van al da blijspel vuurpjjiea die m het Franacha blUapol aoo schitterend omhoog schieten Handeling en paasle dat ia bet wat in het tiieatar de maaaa van liat publiek liet meest meaaleapt en daann munten de Franseben uit Lane da Bundaa heet Micheüne m bat Fransch door Cor Buija vertaald Wat de vertolking betreft daarover ueta dan lof Uen kon xira dat bet atuk al geruimen tijd gaat ra door ea door ia ingespeeld Er zat gang in Annie van Ees waa Uichebne Verrukkelijk kwejongenaachtig maar tóch ala aaa meiaje een kind vrouwtje dat onder haar nonchalance fijnerd gevoeligheid wil verbergra voor de maalehen temlddu wearvaa i la geplaatet maar die haar natirar aoo weiait begrUpen Vooaal meoi deed zij dit ultkonMn In liaar aeèae met haar pleegvader en in de dialogen met George dia zj reeda hdmellJk van dra aanraag af Uelheaft Cor Buys gaf de nd vaa George BeuUaiia l tn da baridani Aller eeraiakelVkat aeoala h4 zich door de veiicUÜéada iltaatlea hera werkte op ara oalt k a etaakUllge w ze ra mat era mimiik weardeee mm zich alteen reeda koataUJk anwi a aa i de Bm bvzoader goede ultbealdiag gef Dirk Verbeek van lAden naa na de raid cynisch soms maar teelt eea srapathieke figuur sooaU hi omgaat met Miehe ra zich era vrirad van George betoonde De verleidende fernmea du monde Fernanda Odette ra Vivette warra Tilly Loa Oora Haoa aa Bats Baekmaa die bduÜTe I ti ont rtn Aan Iele amen i Hel UaemklaoMm wa met t J 1 Mtiinnien t rnala beton dt rwlJe oiitwefp I rn attinde de heer t licoft De uki artikeMi werden aan R atmvu OHt il 2 ateiuuieii tagea ateatd n dq bneiw 1 Uooft n tXorkj veal s Iter wenj ohte de Kegeerlng geliik onder brt applaua der hasnar kan spd eek aBaakTClIe tadettaa te gaaletan gaeea Het progiaauaa dat eah aaaaa feotW opgaf dirat aeg eerder mlMterd Zee weid de tmtftlttiiaaim taHtMeaMl Adelpke ItgehesM deer C DeniMlakaiaai tanXtl J vaa Baa ala Menage optrad laa tdanuaaieUetie werd aiet aewler wdieaetea door dra Jeagea Laaear ee n egera ZiHitin an hedni Hf Tw Kmiit l loot mergen bIJ den san ana vau de alt bia te bc iaa K Men bet wiHaontwprp tol hel aangaan van een leeeing van MM ltd Hem Aan de ord kwam da J u tltlt ba groollng voort KIK ïf algetb en b vohouwliigeo daarover vtrAm g op d door dt n heer van ïv c h e I c k dif hel pitiCMM vrrbfKi tw oFlIlawrde van Uiflintiail en oor k Bra beet Hpr vroeg den Idlaiatrr om aan een ledir vrijheid vaa godadleeK Ie aarbfr gen Df zKIInx dog I voort Bn aauiaailte aardige anad ekt ra goedapel Blcemrakneg Anale Tea lea eek Beta Raaoeei BedDiiaa U UOtrilA Nov 1917 KAAS Aaogevorrd 91 pariijco Handol vhig Ie kwal I5 50 As kwal IM 67 Knipelde la aoort IMM it aoonlllt ae Ucn Wilolg aanvoer Haixkl vril goed oeboter Htó 150 WlUholm 1 1 36 110 Telepsiscli Weerberiekt Hoegale bareraetentaad 776 te ZoldOidtaeklaBd Laagate barometentud 7447 te Hef landa Verwaehttag Matige tot kraekllfe aUWeatalüke tet Waateitjke wiad maar b welkt met tüdelVka epUaiteg aaavaakalijk waiaJg qI gera legra zelfde temperatuur mm V iFllfAHKT Melkvee rat aaavew Handel en prijs iet hooger Vwlevar kenn wtbilu aeatveer Uaadvl rtni H S8 otnl per baU K U mioder gewlolit W 46 cfni per hall K O Uagcrr blgxai weinig aantoer Handit vlug 11 IDUpe week Vetlv HOhapeu ge ii aanvot r i Mameren buoelllt groote aanvoer llabd I vlug IJI4 3U uoliler kaiverai laiiie lifke aanvoer Handel r 4 I U JO tirae kalvifffn eenlgi aanvoer HaotM Qiatig 160 lUIX bokkalverm I l l ttAtm BUBOl il KKS W lnig aanvoer HandH auw aouoA GKBORBM M Nov Janna WlHemiaa d B Lugthart ra H DiMcr 27 Maria d U dm Hertog ra E dra HoogOETBOUWD 28 Nov J Scheutra C Soet 3 de Keeramaehar m J van dra Broeck W Vonk ra M K Zaodveeit r ADVBBTBNTMN Wrdtitrlldprogiasunle voor Zondag as Il kl A Alai Blauw Wil Maarlcia I VV HVV gulok VOt HI b DU SparU Hwoulm H t B t rt l Uordroobt WA Concordia SVV Spartaan U V 8 ialleaoor4 Am lelHernKa AFC RFt Haar VKAAOT PMSION IMsl bij faiallle au bals W Opgave ceadMee ra pi4s eadar ae MW bateau Ooadacb Coaiaal Marb tl 2i kl a Dlympla A W 1 ca lc lelJQ Ksnupong Hilvi raum Victoria O D Neplunu 1 OP W J Kloek Xirl0 l V V VUC HHL OV V llnia 8e ktawe l ouda Alphen J Spanrrslwg Sporlmao LIC D W S W atera raaljtn er Km 2e kl UW 9 lleioulw i OOTKJnobe Voetbal Bond Alpbrn J Coutta 2 iVt uur iCwaluweii Weer den Wotr k n J waluwi n 8 OndargetMkMda mukt b dCM an de inwooen van HaattrccM baliand dat hB door aanackaHlag van een ultitdaBd r ait In da gelegenheid la naar Oonda en aadarc plaaiam V IILLUKE T tRIEVea H Aanbeveland ir L VERBOOM KUNn Nelerl Opera De direotie van da Nederlandache Opera dir O H Koopman deelt ona mede dat voor het thans toopende aeiioen alanog aan het geieliohap u verbonden da heer PaoIPal heldenbanton LAATBTB BIERISBTHN Ondarkantaitagw ever era inpeuinala4d taaael DnitacUand ra Raaland iMNNP iiuiu miuir UKQWHile PrMM PfOQrMi intt 2 groots uoeMnHmRwn LONDKN n Nov UU Pettegrad wonIt mrmald dat Kryleaako de alaawe iwperbevdhaUber In era legaroider BMedeeH dal de endffbaMlelaars slja teraggekeard Bi het efflelMle aalwoord van dra Dultaehm epperbevethebbw Dese stnat toe In de apraiag der oaderkaadeUagra lel era wapraatUstaad Kryleaako bnal daarop eaariddaUiJk iM varra vrar het gaheale Raaalacke frrat te staken DalUeke terpa4ofteot veroagelakt II VEIZOEIIIIi Uen seint ons mt WeatkapeUe ilaii Hedennaoht ie een Dmtaohe torpedoboot even bmten territoriale wateren TCrongelnkt bipg van b n OrontlwctnherzleningM V o o r 11 11 e II Te midden dei wilde diei n Dt lutr t Hooft mollveerile stjn Htftii t ii de nieuwe voormolten arlpaad Md la e W aallagia IV lico lloich van Ouit Aiimlaw t e r d twpleitl atweriUeg der wMten lot uUvoiring van art It i noff lo ii c wMgiV lute poilodi Vanier tnic komlacbe en andere fllma aANVAMWI TJW UUM Zatordaga en Zondagt van 7H nar doorioopend OEWONE PRUZEN lit tlciT van den Berg verklaart te zulbn V LOr teiiJiiieu niet op ffrond van anti r vol ItegintM len èwb van de opor tiiltl 4e oveiwegngtn 4st bel evenre liK kitv r tit komt en At aiiH op Ii t tin de van i m a hool Iritl De ht r Rocker ho wei tegen ut agtweeii kl rtcht zal Imih voorvttiulnen met lid oo op art lit2 Mlnb r ort van der Ilndea bftoo tat lie ortfanlachc kWr lll or ii n h t ormniiieti 1 1 recht ve leer zul Door de stjlglng der prijzen salira wij oah roep ll b veae d 116 aar la da bevaaaaal Laachieoaa oplaag shoaderlljka ailbaaMil Vrijdag 30 Nev be vra Hallsadla op de Markl te Gewis apsna kondce lol hM lahoopes vaa oabfolkbat Al aia hal Makkra wli beuiM lot 3 anootaÖModn KLBIIM WIIMT peeieaa Mrailal ia 9 MP ttMdt tewiam Mnti kwalltoK nmêti itwran toiM MHltntui pr iM par Seaa RUNDBRLATPEN Hm ROSBISr OBHAKT OMBNHAAl POLBT m Mwnuc 1 RObLAOI m MuaMmm RI M Onott oomad blataa rookvtcaacb voor lagen prfL Ook nog aerate kwaHtaM gaaiMMaa RMdvat vooriiMMlail icMi 1stai taMM rn MINZAAM AANBIVtUND M J VEIIZUI