Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1917

11 t 4 So 13A63 50e Jaargang re b f I OSh elke i el neef I 0 21 gereduceerde UVGEZONDRN MKDEDKBLlNaKN Op de vooipegine dobbel lerwl Uewonc edverteniiee ea intnomómm enededeeliaiea b ceMreci im pri i GrtKMe letton en readea naar pleetanmte KLEINE AOVEKTENTlftN eean ei koof en verkoop hmii eo vevbaw 1 i refab t O 2S elke regel omw S mi M vMrak I 10 r tda Bew aaoiieH S eaW Telefoon Intere 82 lem wafir de Btr d nog niet Ie beslist We weten het met Maar allSD zoeken het licht in den nacht 1 Bulgaplfo koestept annexatie plannen I De Russische regeerlng Oe geheime Diplomatie Steun van Ameplica voor Roemenie De bijeenlcomst der drie Scandinavische vorsten Wanneer wordt het Pruisische kiesrechtontwerp behandeld Van de fronten Oorlogsleed ONS OVEKZICHT vertegenwoordiger aan de geallieerde con frentie te Parys wenacht hy niet en reeds Mahlatof Russisch gezant te Parijii van Uemeiijfd Oorlosuüeuwt U t t A Hl w r i k a a n w c b t leger iiüiwcilplli Ati vaa 17 iti 1917 hoell 1 1U111 H UU IfUU man thapp n opgelt tird au deal bitft d rigovriiMg wn itjrsltó totiiliigtiit opfet roiptn liv giu Kf do It g r l t taat uit 4oü UOO man van do vro gitu vrtrwilllgirri rt Uuentini Do oatiouale garli liiviaal uU jUÜ tHII man iK üt rslü lahuiig van btt natioiiuuc l ift r Du o n I r t n l i o i0t t t a 1 1 i orden l t toni nuiie doi leaiUoonltta b haar Hi k AiMiJii dM u voun De blatl n doi 1 n 11 it Lul d zlbLiQgtn dttOo wt ük zullea VI urdtn voortfeoztt 111 r 1 k a a IL js i t I t r o e p o uIn r a n k r IJ klitt AiuitrikaaiieMJiu houflkwaruer iitaaki h t valgmwle bikunl Dv aaiidKiiiUug f mr troeptnatdiM liag van bit Vmerikuo 4ÜU l tr wuikt in I ratiikryk ld aaiigektiiii I VU de iUinlt it der aadier af ittlnigea uaii li t Iicjit kuiuua briiigia 1 11 kan et t t r Mei mtnlt i t n d tr oudur dio irotp n il tliaii In t raiikrijk g of nd wordien f o il ingw zijn aatig koiutn Nokltil u ziju au d nuiioualu gan van alh tHleii der t nit Ook van Bulgaarsche zyde is thans gerea geerd op het Russische vredesaanbod I oor den premier Radolawof is m de Sobranje verklaard dat Bulgarije bereid is om te za men met zyn bondgenooten vredesonder handelingen te openen Hy zeide daarby dat Bulgarye dit te eerder kan doen omdat bet doel bereikt is waarvoor dit land m den oorlog ging t w de vereeniging van de Bulgaarsche natie in éen enkelen staat met inbegnp van Macedonië Moravie en de Do broedsia Dit zal zoo zeide hy den grond slag van alle besprekingen moeten vormen Annexabe dus van veroverd gebied Hoe of de Russische regeermg zich tegenover zulk een standpunt stellen zal 7 Het bericht van de Vossische Ztg vol gens hetwelk Koemenie de geallieerden voor de keus stelde öf krachtdadige hulp verleening of afzonderlyken vrede wordt waarschynlyker nu een telegram uit Was hmgton meldt dat president Wilson de ko ning van Roememe in een aanmoedigend te legram den voortdurenden steun verzeker de èn by zyn atryd èn na den oorlog ter wyl Amenka by de vredesonderhandehn n zyn krachten zal inspannen teneinde te be werkstelligen dat de integriteit van Roeme me als een vrye en onafhankelyke natie be hoorlyJt gewaarborgd wordt Dat Amerika evenmin als Engeland Frankryk en Italië te spreken is pver de vredesplannen van Trotsky bevestigt het telegram waarin verluidt dat ook de Ame nkaansche militaire vertegenwoordiger by den Russischen generalen ataf m het hoofd kwartier generaal Duchonin een in krachti ge bewoordingen gesteld protest van de Vereeniigde Staten tegen het sluiten van een afzonderlyken wapenstilstand door Rusland heeft ter hand gesteld Wat echter de positie van Doechomn be teekenf Er ioopen reeds verschillende ge ruchten dat hy het hoofdkwartier verlaten heeft Op zyn steun zal de Entente ook al wel niet behoeven te rekenen Dat de maxi mal istische regeering toch steviger in den zadel schynt te zitten dan de Reuterberichten ons willen doen geloo ven is men geneigd af te leiden uit het han delend optreden Met de diplomaten die deze regeering met wenschen te erken nen wil Trotsky thans klaarblykelyk afre kenen Een deelneming van eenig Russisch titlTKNLANUSCU NIKLWH m nb t r van t manol n Kodfin liitrlt n o tr l van di opbrt ngnt dtT oor og I Del ngni g n v iu D gwhirtudt dm tilOK rlioüg U iirwle bi ia migen van lit lijk 1 rad Uu tivaauK n im r dan S iid Uur 1 ii t tiü4i dt bon i ila u n m n m nl n V rlioohln di dirttt b laHlUi n wtuirioor n ig oiigvitr J uiilliar 1 iwir d iu In vritlHtijtt ih iugiktwn n 1 o oori g tko tta wordtu tJoor k nlngtn t p iangitii t riwlju ttta un oli to rd on d I 11 Dtaliig dtor al uwi aan d 1 ijAondor i rU gtrt iiaiidt n aaiipatin nd I laj Ing II tl trgail th flianifvh h rvornilng II fl pttH ihau waant r d wx nunitLie fti 1 r g ol I m d ni oorloj dul I I jktr Ai n t ov r itn De voorb rt iHog K l dt in ia IA vtrbaiul m t afsoiwl r Ijk antor I i n op ftiulkunlig nfluin itl g li I ENGfcLAND D t D u 1 1 s t b o b a n 1 I t 1 Iv rp l Pü t lil 11 imd dal 1 oiuiniinisl die gmornmi Li lioor dt Ka mr van Stliupvaart en tt Uviriwolsche wilkn liTuggaan wiiy Dat zou Ik nog llevtr doen dan u u dg l Aljn z l Bam lf Maar Ik geloof niit dat zij m j we r zou opneoien Doch ik kan htt bi proeven zou liimrouw BaJlantree Mad 01 aW ir iibt aan d uk n n naar arü i II rug tt tnJen daar l en Ik e ker van zwdi Somirlil mi t iit i in zl n blik alMof ir ook nkoning lutt ht umowtt worden gthou h n toen aljno oug4 n dlf van no vrouw Bal onMi Ot ttm Tofn wr vülgdo bij tot de iiMiiMer van hut inti jt Ik ta iilgffiinfi In betrekking lo haflr va i ri faiiiilli zooeU gij wee en ik maakt daar gei rulk van o p kenndji mtt mevrouw MacIionahJ U IlUlard Hou te inak n nadat ik ban kblmlochltr had otibiioft Dm ovcreeiikoiuwl tu h n ons wat dat Ik UJd hjk voor voogrt xou pe U n 1 iidiiai gij Am raad vi rlaugt ointrciit juffrouw MacDo ad n loekontrt ta l gij miriBibieH wtl aoo goei wlUi n zijn u k or iQij te lattm h 4pon Dank duizend maal daukl Ik newn bet daiikbftsr aan antwoortkle mevrouw Bal die on t twijleM beneden reeds en rklaring von Karrit leg nwoordlgheW In Schotland in on g velschap had gdcre gtm hn giJ zuil lelereen zeggen dal xSj mijne zuster W nhHwaarV ll zs4 ni tó tot het lig TidcH Keagon btilooïtkp hij norsob Kn gij iwlnftper Nonnan Kn gil t p ie mevrouw Jaoie Ik zai hf gt eini nvt imjn Vv n bt boni m zeide Ik Utho t Iad i Ik iime vrouv was zou ik nu hyMerUwh zijn gowteat WofA vervolfd Tel Int 520 79 Oïiidat gij all u nioogt li t evtu goed hooren nu ik u tot n krijgwraad het Hftii tiigtroepen t y moit gO 1 bi grijp n Ti ZIJ schonk on alkn btnirl lingö xn blik ten buininneljjken igonaardlgt n nu vrouw Bai j blik dot ik al i Hnioektlm gen voor u ersohijn Ik heb mi aan uwi gpnado ovorgtlt v rd ij iiiott mii er uit help De waarhdd l9 zij begon hare handuchoen ii uit t trekken en h ro handen to bekijken éta met flchit erende ringen aan At wltt en rooskkurl ge vinger prijkten de woarhHd is iat ik een beetje een heel klein beetje g noog heb van het tooneel Ik aou het nu In imjn vollen romr will n verlattn nu letfLreen maj toejuicht en maaand mijne pisatfl kan Innemen 1 r is maar één bf letfcel ik ben zoo vreesehjk verkwis tend Dat ben ik altijd gewee Ik vrtee dat ik bet altijd zal blijven k Terwi zij haar toestand uitlegde zag ttj orpaettelijk Somerled voorbij en naar het venater Dit deed ml denkm dat mijn PHILIPS SCHEMERLAMPEN TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapicamers Voor den t d dat men met minder Hcht kan vol tun Khakelt men door aan een der belde koordjes te trekken het KhemerUcht In waardoor een groote besparing verkregen wordt Tabak en Sigarenfabriek DE KOOPHANDEL D G VAN VREUMINGEN WUDSTRAAT 20 iÖOUDA Prachtige tortMring prima handwerksigaren n sigapattan In varpakklngan zéér gatcliiiit voor ST NICOLAAS GESCHENKEN CENTEN is de prijs van een complete ZAKLANTAARN welke wij alleen gedurende 14 da£en zullen verkoopen ter jeletfenheid van het ST NICOLAASFEEST Voor duizenden bet nuttigste Cadeau voor onze duistere Straten en Singels Om velen in de telejenheid te stellen een nuttig cadeau te kunnen geven hebben wij aangekocht 2000 CARBIDLAMPEN welke wij ook slechts 14 dagen zAllen verkoopen voor deipotprijs van I 3 98 2770 80 D nM p om das artlk l n varkoepen vl laohta 14 c4 a n vooi 7a ota n I S COHEN s Rijwielcompagnie Kleiweg 67 Gouda H H Winkeliers geplakte Winkel en Sigarenzakjes = 42 24 Ml B G0MPER8 WIHIstPaat 17 aOUD A VAN DER HEIDEN A Co Mniilllin ROTTERDAM f omp nbUI a lna l 33 bij het Hofplain bioden aan oen beipeelde Bechstein oönoertmodel en een Zeltthcrz A WInkelmann late Iilaiae Piano s ongeveer de helft van den prga Verder nog W k a U iaW W W e VMi f 475 Old 8764 90 Nieuwe Sciiouwburg SociMall O NS OPNOEQ EN Gouda Nat lliioscb Tiiiiil Eitinbli AnlillalM L ld 1 HBNRI POOLMAN ZONDAB 2 DECEMBER Wl VI uur MogeD wij Zwijgea ia 7 Mfcncko v a SIEP OLSEN Optradan aa de Dame Mary Bkskhan C MaaTENi DB jABoaa A Bloumkri Jannt Rui aaz eo de Haeren HaNRt Pool HAN Hkkuan Holman Prrd BaiuONr W RuiJR M VAN Berm eat a TafwMi NET a B arp Prijteo dar plaalsea la r o fl 25 NIel Uden f 1 50 2e i n 11 Niel Leden 1 1 25 3 rantf f0 75 4e r nl f O 50 AUaa varhoo d met l r Autaurarechlen Plaal beaprekinR 2 Dec van 10 12 en van 24 uur 2810 33 CtDeerl d Tbeaier Bimaa l imMï AilSTSaDAU TOURNKB door hat Tooaaol aaalaehap van d a PLANTAOE aCBOUWItlRO DIr COLNOT 4 POONS Amnerdain NIEUWE SCHOUWBURG QOUDA Op DMsdag 11 Dec Aanvang 8 uur 8l okta 44b Bu tan awoD Voorat llinl T a INTE ONSMArCS 9UCCK89TU Het licht io den nacht Tooneclspftl lo 6 bedr van INTE GASMAN Hoofdrollen worden remikl door de Da meti Enny de Leeuwe Laurentius Poons van Blene Marie Blaazer Lemaire en d He ren Ko Spnnkhurzen B Barendae MauritB de Vries K Baars J Joha Jan Helleman en Lemaire Dit tooneeUpel la te Amsterdam meer dan 100 achtereenvolgende avonden met enorm ucces en voor uitverkochte zalen opgevoerd OORDEEL DER PERS Korte Inhoud Algemeen Handelsblad Bloemen en een volle zaal gaven den derden speelavond een preinière karaltteï De schnjver werd ten tooneele g erY epfn om zijn welverdieïide hulde in nntvtwaat i nemen Het stuk werd verdienstelvlc en uitateliend geapeeld De Telegraaf Er is in dit stuk van onzen stadgenoot INTE ONSHAN een scène zoo sterk als ik in geen jaren gesien heb en vooral met van een Hollandschen achryver br gaat een nlUng door de xaa en de aan doening is meer dan machtig Wy kunnen de directie er mede feliciteeren t is een enorm succes zooals nog in veto jaren niet 19 voorgekomen Barbarossa Het Nieuws van den Dag Het Licht inden Nacht wil zyn een beeld van dezenzwaren en droeven tyd Met te prgzen onpartvidigheid heeft de schryver dat ontworpen Hy kan tevreden zyn over de wyzewaarop de artisten dit stuk ten tooneelebrengen H Röseing Nieuwe Rotterdammer Courant Het stuk een reuzensucces Elk woord wordt door het enthousiaste publiek door applaus onder streept Er werd schitterend gespeeld Avondpost Het Licht in den Nacht ifl de geest van menschelokiteid m verbroedering welke zal heerschen over een nieuwen tyd Het was een succes zooals een dergelijk tooneelspel zelden t beurt valt Het publiek as geheel in entourage Het Volk INTE ONSMAN heeft ons too neel verrekt met een prachtwerk Wat een heldere dialoog wat een pakkende en ont roerende tooneelen De opvoenng was van het begin tot het einde boeiend Eer en Deugd R K Het Ucht m denNacht wordt schitterend gespeeld Hetstuk zelf geeft niet de minste reden totvoorbehoud Het u een prachtwerk Wy kunnen onzen lezers t a zeerste aanbevelen ditstuk t gaan zien 2826 98 PRIJZEN DER PLAATSEN ïe Rang f 1 5 2e Rang f O 80 8e Rang f O 60 4e Rang f 0 40 whoogd met 10 auteursrecht en sted belasting Plaatsbespreklng als naar gewoonte Tot hoo0en ppljs TE KOOP GEVRAAGO 2828 PRIMA 17 iüD Ipefl MEsseMoom IWli II UilMiirliln i cntul DOOR MiUIELinDIHHAHtilfiflfttliPtiii Ëan de Cologne 4711 Ml tasi 10 ANTON OOOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 NATIOIIIILE BAIKVEIIEEIIIGIXG KAPITAAL on RE8ERVEN f 8 900 000 Kantoor QOUDA CRBDIKTgM COUPONS DKPOSITO S BFFKCTBN O MiMiMiM wwnil mtioit op da ffglfta van Mm h iid i lia OrMMaHwHaifw waarinad In puIim 70 M atsaii in Madarlaatf a noo kuNRan wordaa opgaMaman Pelterijen Grootste sorteerino Billijke prijzen Ziet onze speciale bont Etalage Bij alle soorten bont kunnen moffen geleverd worden MARKT 50 Tel Int 520 St NICOLAAS 1917 Evenals andere Jaren bericht ik dat mijn ETALAGE GEREED is In groote verscheidenheid vih DOELTREFFENDE ARTIKELEN 2775 50 Anabaraload Ha P VAN WUNfiAARDEli Meiweg 3 ü f Maandag S I eceinl er 1917 mmm mum VERSCHIJNT DAGELIJKS iA BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNlEURNTSPRUa i p r kmrtul f 1 2S per eek 10 cent met ZoiuU rt M pa kwaitul f 1 75 pfsr woek M oom tr rml wmm de besorgiiit pet tooper eadlii di Prent per poai p kwertaaf I 1 50 met Z nde blad I 2 AjBoananienten worden d gfil jk angenomea en on bureee Markt 31 Gouda b sft WtpP den wekhaadel e de pestkantoreiL A VElmiNTtBPBJJS I Uit Gtmda eo omsinkeo bchoorende tcM den hnort nn 1 5 regele I 0 S6 eiae refpl tnpa f O 10 Bt dne eQhiereeqTalfeode ptaatiiofen worden de t leteo twee rekMMi Vea bidtea Qmaóa en den besorcbnng 1 r ela f OM elke retfel mear f O 1 Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINKMAN A ZOONa Veel nieuw licht werpen dese publicaties met maar By geven de wfreld toch een eigenaardlgen kvjk op de Itttnges der ge heime diplomatie Uit hetgeen w j over d iti eenkomst der Scandmavische vorsten tt Chnstianla te hooren krygen blykt wtl dat men aan stuurt op een nauwere aaneensluiting en het voeren van een eenheidspolitiek dezer landen Ik o legde de koning van Zv en die ditmaal voor het eerst sedert de scheiding in 1906 Noorwegen beïOcht er dan ook den nadruk op dat de Scandinavische vol keren aan zichzelf overgoten drie kleine volkeren vormen maar vereemgd een fac tor zyn waarmede moet Worden gerekend wanneer het er op aankomt vryheid en recht tot zelfbepaling te beschermen en te handhaven In overeenstemming met de vroeger af gelegde verklanngen en de tot dusvti ge voerde politiek ia het klaarblykelyk de be ioelmg der dne ryketi en ook van elk roor zich om hun neutraliteit tegenover alle oorlogvoerende mogendheden tot het uiterste te handhaven Wederkoerig weid verklaani dat men elkander in de bestaan de moeilykheden in hoogere mate zal hel pen by de voorziening met de noodzakelyke waren door den ruil van waren tus schen de drie landen krachtiger dan dus ver te bevorderen Men kwam overeen da delyk na deze byeenkomst byzondere verte genwoordigers byeen te laten komen om de hiertoe noodlge voorstellm uit te werVen en besprak ook de quaes te van oen ver zachtmg van de wetten op de vreemdelin gen in de drie landen ten aanzien van de wederzydsche burgers Oimierkeiyk intusschen is nog dat een deel der Amerikaansche pers de veronder stelling uit dat deze byeenkomst tot oor zaak had het dreigement van Duitschtand zich in Denemarken een basis te verzeke ren indien Noorwegen een vlootbasis aan de geallieerden mocht aanbieden Het Deensche blal Politiken ech ter ontkent dat er iets bestaat dat aanl i ding tot dergel yke geruchten zou kunnen geven en ook van Duitsche zyde wordt zulks tegengesproken maar duidelyk is deze kwestie met en die dus de door de regeering Ingediende voorstellen zouden moeten behandelen Dit voorstel van Pachnicke werd evenwel verworpen terw jl vooruitstrevende en onafhankelyke socialisten voorstemden zyn functie ontheven Met de publicatie der geheime stukken gaat de RussiHche regeermg stelselmatig voort A o blijkt dat ook tusschen de Bnt sche en 1 ransche en Russische regeenng een overeenkomst werd getroffen betref fende de verdeeling van hun toekomstige bferen van invloed en territoriale veroveringen m Aziatisch Turkye alsmede de oprichting van een onafhankelyken Arabi schen staat binnen Arable Het voornaam ste Uit deze overeenkomst is dat Rusland zou krygen Erzeroem Trapezoenwan en Bitlia aUmede het gebied Zuid Turkestan Dmemar en Amolia Engeland zou krygen het Zuidelyk deel van Mesopotamie met Bagdad en behoudt van Syrische havens voor Haifa en AkJta Alexandretti werd tot vryhaven ver klaard Ter bescherming der godsdienstige belangen zou Palestina met de heilige plaatsen van het Turksche gebied worden gnaciieiden en onder een byzonder bestuur gestel e regelen door Rusland trankryk en I ngeland Over de overeenkomst met Italië publi ceert de Prawda een geheim telegram van 1915 waaruit blykt dat reeds by het uit breken van den oorlog pogingen werden ge daan Italië van den Driebond loa te maken en zich by de ge illieerden te doen aanslui ten Die pogingen mislukten aanvankelyk Vorst von Bulow wist in Rome te bereiken dat de practische oorlogspolitiek van Itahe anderhalf jaar wenl slepende gehouden In Februari 1916 echter namen nieuwe onderhandelingen tusschen Italte en de En tente in alie stilte in Londen formeel een aanvang op initiatief van den Italiaanschen gezant De zaak werd gecompliceerd eener zyds door de pogingen van von Bulow om de r eenng te Weenen tot toegevendheid tegenover Italië te bewegen anderzyds door de belangen welke de vertegenwoor digera der groote mogendheden in Londen hadden te behartigen Op 26 April werd de definitieve overeen komst door de diplomaten onderteekend nadat men er in geslaagd was Italië nog te bewegen tot eenige concessies aan Servië en Montenegro Voorts vesUg we terloops de aandacht op het bericht dat by de groote commissie van den Ryksdag een voorstel van alle partyen 18 inge icnd dat verlangt dat de volgende vraagstukken zullen worden pnder aocht lo De prijs voor de oorlogsleverln gen Zo de leveringen in het buitenland gedurende den oorlog 3o oorlogsvoreeni gingen Voorgesteld werd een commissie van 9 lede i m te stellen die de groote commissie b j de eerstvolgende byeenkomst zal voorlichten Hierover is nog mets beslist Aan het Westelyk front duurt de slag by Kameryk nog steeds voort Aon geen van beide zyden het ft men echter vorderingen van eenige beteekenis kunnen maken De btryd blykt vooral hevig om het dorp Mas nières te zyn gevoerd waar de Duitschers niet minder dan negen aanvallen hebben ondernomen welke volgens het tintsche stafbericht allen onder zware verliezen voor den vyand worden afgeslagen Het Duitsche bericht hiertegenover echter meldt dat het dorp van vyanden werd ge zuiverd Verder maakt dit bericht melding van afgeslagen i ngelsche aanvallen op den westelyken Schelde oever Intusschen bl kt Wel dat het t ngelsche succes van kort ge loden weer voor een d l is te niet ge daan DUllSCHLAND t 1 n a n o 1 I 1 1 I Ook in Italië Juurt de strijd verbitterd vooit Nu storm en sneeuwvlagen ons ver rasten de gure wind om onze woningen loeit en hagelbuitn tegen de ruiten kletteren of als witte strepen door rukwinden worden vooitgestuv d over de modderglib benge wegen voelt men een oogenblik te ontzeltender de schrynende beteekonia der zmnetjes uit de legerberichten als storm en hagclvlagen belemmeren de krygsver richtingen of sneeuwholen zyn de eenige beschutting die de soldaten hier vinden daar natuurlyk s nachts geen vuren ge brand kunnen worden De nachten z jn bit ter koud Wy hebben er laatst al op gewezen dat men met de behandehng der Pruisische kies reeb tvoorstellen weinig spoed betoont integendeel er een sterke reactie is die de behandeling wil vertragen en op de lange baan schuiven Dat is ook nu weer gebleken in de laatste zitting van het seniorenconvent van het Pruisische Huis van Afgevaardig den waar de afgevaardigde Pachnicke het voorstel dee l twee commissies te benoemen wier taak het zou zyn te voorkomen dat de kiesrechthervormmgen worden uitgesteld Na drie jaren van oorlogsellende is men veelal vergeten de beteekenis van dit al te beseffen Deze ellende men kan ze immers nauwelyks benaderen Fn dan zyn er die het vredesverlangen willtn temperen I e donkere dagen voor Kerstmis nade ren Koude en ellende nemen toe Moet weer dien Nacht het licht uit de tempels schemer lichten als een droevig sch nsel over de blank bedekte velden Hot kleed van sneeuw als een blanke Hjdwade over de Wereld van leed Zullen de strijders met getrokken wape nen staan ook voor de poorten van Jeruaa Feuilleton n du al luj w 1 dy zoudt htt li t tloüv UI maar lii ih e 11 v Tlegtn man JiKiiH vrouwen Ik g louf dat liij niij metiiirft vrag n Hij ht fl eon liui gtkotlilin Ixmd 11 aan miju li8vellng iiplLin Innu liieJt hij I n jaciithuirf m b orfaf binRtiuiurd zulk an aoriige plaat e ngroot roiul hub iiw t evonvte vennwrs fllst r oo en zijn 11 oi n pau wstoart he IV roolijk t n hoog riehoorrttw riPB op In tlak ale tan bonje p rgtw Ik b b i mrjui t g 1 g vr l 1 IJ ijnt £ nst r mevrouwPayn 11 hij gtliK f ik alk n daaromuit iiwjn ni uw stuk voor dü ei r t inaal t Duik prob irk en h t liai wiu grooi nu ciJ4 iju ttch luii9 l ni t v r van Jjiar eiL ik wt r i p r auto h t n en tivug gebracht naar rep t tl 8 tn tttrwij h t i 7tK hap in do hlad log rdw Ik vierd jmvoiidïg V rlitfd op b t hul n luj Iracht h t tt koopen om imj g no g n t doen hoop ik I r in ten rondu por tit TiTwoning iin een rondt garage on h l ronds huls Hiaat op een roiwi graptrk niet rtTi rond pai er oiw been al ei n goriiti iwodöt bet t nadctelpunt rHilji I ener ronde wereld waar d zon omlictn draait Hi bracht nnj vandaag hl r naar i dinburgli en twie nujm r nitid n in een aiult re auto Hij logtert hier natuurlijk nitt In hitzilfdt hot nwi imj nMiar liij 7a mi nu en dan kwnen 0zo ktii na luurlijk en hij be ft e ne logt Jn d n flchouwlmrg gi noui n voor etne g he 1 wttk Wij moeien deze zaak omtr nt hi t Biiett rHohap regfb n voor hij koint Ik h b hem befceadi dat Ik neg n tn twin ig jaar Imif en dat i i volkome waar Ik ben vete jaren lang negen eci twin Ig jaar geweest Maar hij kon bijna dJH ge looviri dnt ik mw t ud wiih n w u u o siik nu lt uL dat vraag ik u all ii in I II ni V olw asë n o tn w 1 Ik 11 Iwi v t n dwohl r pi tteilig aan miin iiori on ojmIo md f tlf nU ik hiiai li r igl riwilit 1 1 vi fli 11 Inplaul van b l liK t er nifil lo 7 ou ik torb ni min hr dan en en dtirtig kuiin n ijn tn lat nut dt grou Ht utO il Nu zie gij I ue iinji po itit U al ik wtjigaan en 1 I ar n vro g llnrri iVliss Barrie s Huweiijlc door C N eo A M WILLIAMSON Nadruk verboden 1 n dbn U t uw l Ihia t Il It Gag vernwM itTi g gronl worf M vrouw IWl 1 ad naar Soiiicriei geJi iig kl en hii ri ten van d weinig gevallen éf we st dil haar dat ini 4ukt was ij kon het nitt aang naaaii vinden h ni woor t ontnio t n nh haar dociiter z6 aang e telditn voogl n Ijü cheniier Het kwam niij voor dat d lowland in Sonieried b nadef 1 was v r andtrd i daarom mia hien in h t voordlitl vaa den op hoiii volgindin niftn niijyelf H m II n tn 11 kin l ui tfl lanr an luliirli I rot wt crl ntevrMi lialllariies bandTn Ktrt lemh welkt stijI Aa u tngt k iikI in haar flohoot lagen I nw l nitl ondtniR lid ziju on inij verkeerd I njpii Ik w niM li je oo ni t t vtr liiwin mi j toovt t moeit hebt g lftanniij t vi ld n iiK t d hulp van onzen Rotvbn oaiHrlod Ik 7al iotTi wat gij van mlj raa l ftnlwoor lt Barrip even 7acht aisttvortn ml tin Il Vfflile atcni alM van e n b knord kind Zal ik zoud gij willen dat Ik hier bi u bl tf of Wel ik denk inevro iw Hal zng r verrttbrikt uit Ik d nk dat wij n plaalfl vckw o nioeun rotktm voor nu paar dagt n Maar Ik nH hoe j int mi 7midl kunnen rondreizen Dat znu in t gt b ei niet goed voor ji zijn Het b l voor on i t dit jt n4i en poosje bij mij logtirt zooti ai we tlkaar Wr n rn dan Boti ik het vir tanligat doenjpnnnr hm imjiw kamers in loivltn ti z ri dtn of naar e n ko itfchool dt er Ktïis anckrn Ik bt grlip lamitTs goe dat je tot gten prij naar je grootiuoeder toudt 1 r 18 i ïiiand ging mevrouw Bale rst ietwat ged wong n inaar langaftni rhand nj r voort lit van iivijboudl tn ik houd ook w I van h m mr r dan Ik imj lian h rinneren oo t vw 1 mnnd te hcbb n gthoulen Hn ho ft g ld l i hooiptn 7ijn naam 1 Morgan B anitt Sonnrtt d gif kint h ii Ja ze ile Sointrld Ik da btal dat zi n rug imj bet end voorkwam üe for iobe iimn dit mevrouw Bnl uit de blauwe auto ook groot in ovlf een ttiittning met zijn dgenanr tn duns fortuin hiWp was dus Morgan P Ben n t van New York d millionnair van d Tin Trust Sauf rled s paar inallioontiee veriwenen m het niert bij Morgan Bennett s rijkdom Zoo Somerb d twee nrillloen met zijnt mijnen en gelukkige sptculotitw had verworven en nog eonige extra duizenden niet 7ijne eohlldenjen M P BennKt had twin Ig milliocn m t tin en onl egrensde brutaliteit verditnd Hij is 700 groot dat die geUffkooailie bijnsaiui in Wall atreet voor lieni pla ht te zijn De KIe ne Tinnen Soldaat Hy heeft mij d n laatsten tijd teodfi nageloopen ging mevrouw Bal O er la nog niH bepaaldt Ik beken dat Ik wUdle dat het wel zoo wa Ik óeak bem au te nemen ala bU mij vraagt