Goudsche Courant, woensdag 5 december 1917

Siu 13504 Abonneert U op dit Blad Q ficieel wordt thans de opening der onderhandel inff en over den wapenstilstand aan het Ruaaische front gemeld De besprekingen worden gevoerd in het hoofdjcwar tier van den generaal veldmaarschalk pnna Leopold V Beieren die de delegatie met een korte toespraak begroette Aan de onder handelingen nemen deel de chef van den ge neralen staf generaal Hoffmann vertegen woordigera van de Duitsche strudkrachteo te Land en ter zee alsmede gevolmachtigden van de opperste legerbesturen van Bulga rye Oostenryk Hongarye en Turkge Hebben wy al gewezen op de reactie tegen deze vredesstappen ondernomen van veel belang moet ook worden ge noemd dat na een gevecht tusschen Kr lenko en Duchemn nu het Ru Bische hoofdkwartier m handen der maximalisten is gevallen nadat Duchemn gedood was en de ötaf zich had overgege ven Duchemn de opperbevelhebber die zich aan de zyde der Fntente had geschaard en wdgeido de Leninlsten te gehoorzamen la nu gevallen door de kogels van zyn eigen laii Igenooten Fn mèt hem viel een krach tig steunpunt voor de Entente m den Rueai achen chaos Bevreemdend is het dat nooit meer leta wordt vernomen van Kerensky en Kaledin Wel wordt thans gemeld dat Komilof die door de maximalisten was gevangen geno men ontvlucht is Zal men in hem een nieu wen te vreezen tegenstander vinden Intusschen wydt Lenin s regeenng ook de aandacht aan de bmnenlandsche aange legenheden Zoo heeft de regeering inge steld een centraal economisch comité dat den economischen toestand van Rusland zal hebben te bestudeeren en maatregelen te beramen waardoor de productieve kracht van het Land kan worden hersteld Dat co mité IS ingesteld met het doel orde te bren gen in en richting te geven aan het imtia tief voor wat de veranderingen aanbelangt welke zullen moeten plaats hebben De controle over de huidige productie en den toestand der werkende klasse zal wor den overgelaten aan de werklieden vereent gingen ten socialiseer mg dus der industrie al dus gedacht Alle werkplaatsen en fabrie ken zullen control e comité a kiezen die Drie Balansen w o der Nederlandache Baak theoretiich toefeiichl en voorsieo van qutnteascna van betBoekhouden f 2 50 Scheta v b boekhoudenf 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 Miss Barrio s HuwalIJk dMT C N eo A M WnXIAMSON Nadruk vorbodm si Zij lag op eene ola m drot g lian itsto tea gowTi ol hot d Z o was de G rechtighiid bit é Ik H ndt iat dt I icMi dat was zeid Mftiid Vannwk vrooli k hare onwetend u bek mntnd Ik kon jiiet nalat n te wnKPD PU i pI p hoimrItKfook I n t dat Aline mwr op do LieM in W SÏIJISIS MAGAZIJN VAN IJ 661 waren Keukeng erei Hij wielen en ondcrdeelen Landboowgereedschappei en Werktuig en o Dw aW do Irool Gouwe Tentoon Kt llln van Poötóiiiven BelMfd vnoeka wH iu ald t IK mededeellnf te mogaa ontvaiifffln vaa adariiKwi icertan T nnakdt Ul l aaa om daia daa ta oasa aaanda la nrImaldaa Advertentiën GEVRAAGD n net meisje voor h lvc dmtn 22 S 9 Adrei LANGE TIFNDEWEG M STADSMÜZIEKSCHOOl TE GOUDA J H B SPUNDERMAN Openbare Uitvoering op WOENSDAa 19 DECEMBER 1917 dti namiddigt Un 1 uur an daa annda tan 8 i uur In d n NIEUWEN 8CH0UWBURQ van de Soclatsit Ons Qenoegan Baliniitellmain b6bton rl n tiigang lot da nraMdig ulInwIng vMr toont da plaala nilmta dit taalaat PUalibetprckinf ook voor leerlingen allaan voor de avonduitvoerint ilalultend op ver loon van ocaan tkaanei op DlNSUA j 18 DECFMBER de morjcoi v n 10 12 en Je namiddag van 2 4 uur in de Socicle I On Genoegen B Op aaavraag knonaii gaan kaartao Mllgagavan worilao lal plaata habban op DONDERDAQ 20 DECEMBER 1917 dat namiddag van twee tot vgf uur In t gebouw dar School Waithavan 13 I cMcn rorcten He cTcn in Solo n Koor oi en ibeun n op da navul i iiiir in iru mcnlcn PUbo OrAal BlaaBiaiirumcnien Viool Altvtool VloloBocl n C n rsb NB De nmclding v n Nieuwe L r liQgcn kan ook aobrilt IIJk ftcicbicden co wel bi den Direcicur ol bij den Secreiar i van de Comroiiile van Toei cht óór DONDl RÜAG 20 DECEMfiEK onder ovcrlcfiKint van de noodife betcheiden en mei nauwkeurige opdavc van het leervak waarvoor onderwijl wordl ver Un d Zie verder de aanplakbiljetten gilBM Namcni de Commiaaie van ToezichtP A SCHROOT 2662 62 Secretan Lijdl ii aan lenuwïwakle i Hebt gi I laii dat 411 niet kunt indapen t Zi l iii I dei morfena bij hei opilaan al vermucKli Hebl iij een Jevoel dal U allei Ie veel li Onlbreekt U de Icvenalu de kracht I en enerjie Li dl i aan hoifdpijn aan auiion in het hoofd n de oorcn i t gi Mntiwachlitf enan tt iji gi pnkkel I baar en iwaarmoedijt dan moet i nicl I lanf wachten maar iladeli k den vijbii 1 I beatrijden en die zwakte overwinnen I De Sm uinoae ii hel m ddel dnl U leMii en ipoed H helpen kan Honder lei bi honderden hebben dit reedi onder I vonden Neem er de proef van Zi lal U ook helpen 8ANGU1NOSE ko t per flacon 1 50 h fl c f8 12 flac 15 I Te verkrijgen bi de meeate Apotheker en loede UroK Hen 2803 15 Waoht U Toor oamaah VAN DAM A Co Den Haa I Te Gouda Anton Coopi Wijdalraal 29 X Schoonhoven A N v Zeiacn üo koop Wed I Spruit J F Verkade T Waddin veen A v d Melde J Singer üit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnGS want SINOER Naaimachines ïijn een Eerne Klas I abrikaat dat zich reedw meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en iiidnstru el werk met loem uehandhaafd hi eft SDTGEE NMIMACEIITES knnt U krijgen In al onze winkela DIE MEN AM DIT ÏÏITHAÏÏGBOELi KMKEOEN i SINHER Mutwhappij DepAta alom GOTJ DA KI iw cr 5 Zeer mooie aollede meubelen ill Tafels Stoelen Kaaien Spiegels SLhIlderijen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweeperaoona onbealapen Veerenbedatellen Kapokmatraaaen Slaapkamertneubelen Huz enz alUw apotgoedkoop Rugbekleede Leeratoelen vanaf f17 50 Stqikaat f 20 stqttafel f 9 60 Splegela f B 50 f 7 50 enz UMISTIUTM iHuyiiiUldikMiklili Rotterdam tl 12180 SCHEURLEER ZOONEN s BANK QOUDA KLBIWEO 07 TELEFOON 8S8 verriciit alle bankzaken Ik heb nooit myn Haar i verwaarloosd De heb KOKO voorldnrcnd mH dcii 10 laar gebmlkl en aan haar H gebruik beb Ik mync weelde vaa H Glanzend Golvend GcKond Haar fedankenf Tabak en Sigarenf abriek DE KOOPHANDEL Da Ga VAN VREUMINGEN WUDSTRAAT 20 iGOUDA Prachtlga sortaerlng prima handwerksigaren an sigaretten In verpakkingen zéér geschikt voor Ukunl ook iJing Oeiond Haar hebben Beproef deie methode en begin viMug Qa naar Uw Apalheker Drotlil of Kapper koop een flcgch KOKO van F a75 gebruik het 14 dagen looalg voor geschreven en Lel dnii op bel Taiwehll STa NICOLAAS GESCHENKENa VOOR HET Adverleerl iii dit Blad Een gulven Heldere NIel velte vloeiitof bevordert den Haartroet Venterkt de klieren en doet dienil all een Tonlcum voor de Haar wortela Voorfcomt het Splyten of Uitvallen Hoofdzeer en Rooi verdwynen nadct men KOKO een paar k er gebruikt heeft men prcnkelt het eenvouiflg op hel Haar dan wrytl men het zacht In ecne nedcrwflartsche richting en borstelt hel Hink Wy lallen geen tweka of onmogetyka eliefien aan Koko maar wy zaffffea en houden vol dal ala een Zuiver Geneeamiddel veor het Haar geen ander Preparaat dit kan evenaren PHOtO UR I HET I LEVE WAARSCHUWINQI Ultatekende preparaten worden dikwyia navemaakt van hel krygen van da achta Koko hanrt het auccea van Uw Haar at Welrer Ika Oeach dia U ali Koko wordt aanrebodan die niet duldelyk ooa Handelanierk Ben Vrouw la Paard op de bul ten verpakking draagt Fchle Koko wordt nooit l e verkocht en wordt nooit verkocht aoadar eena venaceide bulUnvorpafcking fl O 75 fl 160 en fl 8 per Flacon Alleen Vertegenwoordigen Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P DE8SERS Amaterdam Vooi Prleiland Oronli gen Drenthe Overytel en Gelderland Firma B MEINDERSMA Sneek KOKO SHAMPOO POPDbRS lyn wel een procl waard twee soorten Nal en Droog Koop ze waar U Koko koopt F 012 1 pet pakje II Tijdelijke Ppijsverhooging Kleine flesch f O 85 Middensoort 180 Oroote flesch f 3 2S S C van Oudlieusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wao n traa 115 DEN HaAQ Tel B23 1990 GROOTE 80RTEERING 10 L 3 C BOUCHER Deo Verkriigbaar bij H C HAASTRECHT INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE S De Kinderen S nemeii wai grMg de lek m kenWylKirt tablcttnlD = B die n € de tevol eii B 9 vaa a l ruwe weer be adMdlMLSedCTlmeerdui B TOfaarabMiiuUitekead B B haUailddeWe bekead en W E Tabletleii g Abonneert U op A OEiTID A Het Stenoorafiscli Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Qoudaa Bevat ALLE bij den R ad inkomende stukkon do besohikkin en daarop 011 de BbBnografiöoh opKonomen duouBsiea alles bgeen m boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonoó s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voonutbetaUng voor met abonné a f OJSO per kwartaal bg Toomitbetaling mr Abonnementen worden aangenomen door de ElaetrlKilM Dnikkart A BBOiKMAM 4 iOON Drukkerij J BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA I 56e Jaargang Woensdag 5 Deceinber lyiT GOVMHË MMIVT iNTie CL Txra eaa A d Trextoan tie bla da voor Oo o d s erx OaaOaStrelcean VERSCHIJNT DAGELIJKS AJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN lOEDBDBKUNOKN I 4 ra la f I U alka latal aiaar I aJS Op da oorpavaa daliM larM ABONNEHENTarRUa fmÊ k a ual I I 2S yar ia aaol ma Za da lMad pal kvanaal 17 $ pet k 14 am annl na 4 hntrftu Pa Mo aaCUa Pram par poal per kwartaal I IjSS nal ZMid aat Ud I 2 Oawoaa adaanaaiiaa aa iBfaaaadaa aiadftdaaliiiaaa I pr a Qr aa laaar aa raadaa aaa pUauraiaila KLEINE AOVXBTENTllM aaaaragaa kaar aa aattaor kaar aa raikav l S radab I OS alka ragal aaan 1 aal U aaattak kaullaa Marfaaa yaaM 10 ra ila laafaaaauaaa S aaat Aaonaaldaalaa wtudaa 4a i ka aaa ao D aas oaa huaa MauT II Gouda I 4 Maa aafiUSB ém koakbavdal 4a ifatkafilaraa AllVKRTBNTI£P Ua I Uk e da aa trakaa kakaaia u tot daa baaor knn l 5 re al I 0 alka raM ovai ia M dria aduarMpYoltaada ptaatainjaa rda laaa la aa Iwea barakaod Vaa kallaa Oaada ca daa baaotibriaa I 5 ra aU I OJa alka refal maar f O 1 Telefoon Intere 82a Telefoon Intere 82 Uitjeyera A BRINKMAN A ZOON De onderhandelingen met Rusland geopend Ouchonin verslagen en gedood Oe socialiseering der Russische industrie De afscheidingsbe weging Een toespraak wan Keizer Karl De zaak Malvy in behandeling Amerika en Dultsoh land s bondgenooten De slag bij Kamerijk Alle Duitsch Afrïkaansohe koloniSn eroverda ONS OVEKZICHT of de tegen Malvy geuite beachuldlgbigen al dan niet gegrond waren Zy concludeerden derhalve tot verwüzing van de zaak naar het hooggerechtshof Anderen daar entegen betoogden dat desa nentfwtjie on juist ia omdat de Kamer tot taak heeft haar bealiesing te motiveereu Zij drongen dus op een breed onderzoek aan Tot een bealiaaing is het m deze zitting nog niet gekomen Een bij den Amerikaansohen Senaat ingediende resolutie waann wordt verklaard dat de ataat van oorlog bestaat tuaschen de Ver SUten OoBtenri k Hongarye en Tui kije ia zonder discussie naar de commisaie voor buitenlaadsche aangelegenbeden verwezen Men zal dus ook wel binnenkort een 001 logaverklaring aan Amenka van Dultadi land s bondgenooten tegemoet kunnen zien Hierop la trouwena ainda lang aangedron gen In den algemeenen toestand brengt dit natuurlijk geen wyziglng en hooMzakeliJk zullen hiert 0 wet economiacbe belangen be trokken z jn Uit de verschillende legerberichten blijkt dat de verwoede strijd bü Kamenjk in alle hevigheid voortduurt Votgena Êngelache correapondenten hebben de Duitschers ver Bohe troepen naar dit front gedirigeerd Het Duitsche legerbencht meldt de verovering van enkele stukken loopgraaf en het dorp La Vocquerie De gevechten duren echter voort De keizer heeft weer een aanmoedi gend telegram gezonden en dank betuigd aan troepen die opnieuw hun friaach6n moed tot aanvallen aan den dag h en gelegd Een Britach legerbericht over Oost Afnka bevestigt thans wat men dezer da gen wel kon vermoeden dat op het oogen blik al de Duitsche koloniën in Afnka in handen van de Fngelschen en Belgen zijn gevallen Zoo heeft Duitschland thans al deze kolomen verloren Togo in Augustus 1914 de Bismarckarchipel en Samosa in September Kiaotsjao in November van hetzelfde jaar de Kameroen tn Februari en Duitach Zuid West Afnka in Juli 1915 en nu ook Duitach Oost Afrika By de vredesonderhandelingen zal de waarde van deze veroveringen wel blijken De Fngelache pers is zeer voldaan over dit succes en merkt op dat Duitschland de kaart eena groot genoeg moet teekenen om er alle fronten in op te nemen dan kan het dit veroverde gebied eens opmeten Van de ovenge fronten geen nieuws Verbetering Door het wegvallen van het woordje niet is gister een fout m On Overzicht geslopen welke verbetering behoeft Er stond n 1 3e kolom onder aan En het was de sociaal democraat Sheidemann die toen de opmerking maakte dat de politiek in de Wilhelmatraase en in het hoofdkwartier moest worden gemaakt Bedoeld was natuurlijk dat de Duitsche politiek in de Wilhelmatnuae en n i e t in het hoofdkwartier moest worden gemaakt 1 Gemeiiffd Oorlofraleaw II t conf reiblie di r l t al Hoorden Do oonft rttnili dir l tvUliewden heeft gi Jl niunl l iftK haar wkyüvcruml rii ge tuulin Alle Iraneche mindetere brtobtuk V Thlag lilt van d w ikziuuihli it 111 hiiu til Do g n HtRii b sliiittti zullen g put itienl wordtni Van ht t llallaaneohe tronl V rioF eiKondtm nramwbappeii te sleohtaideIl Ift w tr opg lütpt n Dt i ngitUt ht buit in NoV ni b t r Do HriWtilKiIt gers nniaklen op h t Wee t li k oorlogi terrt in In tk naaiwl ov ta l r 11 Ml gevangen D on nam n 1 W ke noduiti in Hal 911UI nwiiwn ziJ 10 IM gs a ig niii i Hl kanonnen in kx tt Mrika 1IU 1 gyvwigv iiitii van wie U12 urop a n 11 m 1 kaïioimtn In M tfopotirnVié U7 g vang iieii In itlon ki 2 g vuig nen By de plechtige ontvan at van de beide Kamerdelegaties beantwoordde Keizer Karl de presidenten m een toeapraak waarin hi nogmaals wees op de vrodeabereidheid van da OoatanrykschHongaarache monarchie In overeenstemming daarmee ook heeft de regeenng licb bereid Terklaard de uitnoo digmg van de Russische regeering te aan vaarden en onderhandelingen te openen over een algemeenen vretie over alle kwesties betreffende den toeBtand der werkbeden in eerste inataatie beslissen evenals over den staat der productie dezer locale fabrieken Alle controte comiti a aa men zullen de gemeenschappelijke locale kwesties behandelen De algemeene kwea ties welke betrekking hebben op een byzooderen tak van industrie zuUen worden beslist door de organen van den ataat of het distnct Over de finantieele regelingen wordt klaarblykelyk nogal erg eenvoudig gedacht Zoo vermeldt dezelfde publicatie dat aan gezien de sovjets de beschikking hebben over de staatsbank en binnenkort ook hopen te kunnen beschikken over de particuliere banken regeenng en arbeiders orgamsa ties slechts kennis noodig hebben van den industneelen toestand en de winsten van het kapitaal om in staat te zyn die wm sten successievelijk te verlagen De publicatie besluit dan aldus De regeenng van arbeiders en boeren die in het staatsbestuur de democratie dtwrvoert is begelyk bezig een einde te ma ken aan de autocratie van het kapitaal in de fabrieken Laat ons de uitwerking dezer plannen af wachten dan zal blytoen of alles inderdaad zoo eenvoudig is De afscheidingsbeweging m Rusland gaat voort De republiek Oekraïne heeft be sloten haar macht uit t strekken tot alle streken die in meerderheid door Oekrai nera worden bewoond Dit komt hierop neer dat zelfs de gouvernementen Cherson Jekatennoslaf Charkof Taunda Cholm alsmede atukken der gouvernementen Ve roneaj en Koersk deel uitmaken van de nieuwe republiek die zich tot de Zwarte Zee Odessa en den Knm zal uitstrekken Ook Sibene heeft zooals reeda eenigen tyd geleden werd gemeld zich onafhanke lyk verklaard Volgens benchten van Duitsche zyde heeft de nieuwe republikeinsche regeenng Omsk tot hoofdstad gekozen Het heet nu dat de eerste regeenngsdaad heeft bestaan in het onmiddellyk terugroe pen der Siberische troepen van de fronten Dat ook in Finland een sterke separisti sche strooming heerscht weet men Op al lerlei wyaen zien wy dus zoo de kraoht van het eens zoo machtige Tsarenryk onder mynd En nog ia het einde met te voorzien Het zwaarbeproefde RuHiache volk al dus de monarch kan er Teraekerd van tljn dat wy oprecht wenacben de vroegere vnendschappelyke betrekkingen met hen te herstellen Aan den anderen kant echter zou het zwaard met kunnen worden neergelegd alvorens de vyanden hun ddelings en overweidigingsplannen zouden hebben opgegeven Wö willen baas blUven In eigen huis Wat de neutralen betreft op bevestiging der be trekkingen tot hen zou het ernstig streven zyn gencht En spr erkende hun dank te zyn verschuldigd voor de humanitaire be doelmgen ten behoeve der krygsgevangenen Onder de wetsvoorstellen die zouden worden ingediend noemde de keizer die welke betrekking lullen hebben op Boanië en Herzegowina Men zal ilch herinneren dat kort geleden kort en bondig werd gemeld dat graaf Pol zer directeur van de Keiwrl ke Kanaelary wegens gezondheidsreden was afgetre den BUITBNLANDHCH NIEUWS BUSLANa In dagen van revolutie li u rf I a n d n d n l n t h nl rkii n W g alli t rd U Un liaa Uu ziHi Vliiekoii u vtirlaittn Il don k t r k r Ut inriUtair rtvolulU n lirf oiit A n 1 to iu d i bevnjiUng vaj generaal Tejern iwti f uU tlt 1 t r ttii 1 aultfv v lliig tn be UkH aijii opaluUing lo v rvang n door i iliarrtMt l K rk en do rovoiutlo i Ko kia Wj doiirotie meldt dat i U MoHkou geihoudeu il UuL ieu clw kerkvtigad4 riiig den inetiopoHtt Ijohon tot pnlriaroh voor gtU el ItiUpdantt h of l gek o 1 De patrlanh h vil e n oproi j g ii lt tol I t lüi ww ht volk waarTii tuj I t Hiii ikt Um burgeroorlt ti stakm tie k rktn to l ar n iv d iHiligdtMimu n voor v r rt V niletiglng U iewar n Htt 9 L h r i k b w I 11 tt W en tóelne m K aan d mi ital c ac tK ii ie Hol jewlkl vaar lig 1 d r ftt rins van I in bev I n uit tot luhecht hii iDiiuing van li reH IIi Imr t lil 1 otti i id r itvT Vïenöy wlki dit aan hel 1 oofd an dun untral n f+oviit stond tot It Ho ij wilki thn j 1 b n iilvocTiiKBfu raad u n val brai bt u Dit bencht werd in de Oostenrükache bladen met eenige bevreemding beschouwd De Duitsche bladen echt j Uten zich mm der gereserveerd uit Zoo meldt de Berl Zei tg dat Polzer gevallen is omdat hy tegen Czemm kuipte die aan honderden nog met vredelievend genoeg 11 Men wilde hem derhalve door Pol zer vervangen zien om op den keizer m ultra pacifistischen geest In te werken Pol zer alduB dit blad heeft zich misrekend omdat door het eucces in Italië een omkeer m de stemming is gekomen De commissie van d3 leden die door de 1ransche Kamer is benoemd om de affaire Malvy te onderzoeken heeft Vrydag haar eerste zitting gehouden In het Juridisch debat dat zioh uit de be aprekingen ontspon voerden stmimige Ie den aan dat het initiatief voor een gerech telyke vervolging aan de regeenng moest worden gelaten m diJ geval bleef de ver antwoordelykheid by de regeenng berusten en Malvy werd in de gelegenheid gesteld zich te rechtvaardigen Een motie in dezen geest evenwel werd met groote meerder held verworpen Daarna werd de vraag besproken of de commissie eenvoudig de zaak Malvy naar het hooggerechtshof zou verwysen Volgens sommige loden behoorde het niet tot de taak der commiftsie te onderzoeken Feuilleton ten nyvtil gtl H k d au op dt otrLiigf i rn 1 tigheid maar ik vretnd dat liij op gcJioudm had haar van litt ütandpunt an lufde ie b W3nouwtn indifn dSl ooit het g val was gewL eet Wim da i og ni 44 vanm vro nv Hal had gthoord v r atig le naar dwt verhaal Ik zag dat Soiiierl d weii ohto dat ik rmi nprtktu doch ik wierp do vtiantwoorlw Iijkhfid op haun Ik wenach te we i n ho ht 1 htst vtrhaal zou vertillen niftar ik kon w l gorftti m laibhin óai hi t aoo laconitk tn omzijtïtg iiiogolijk zou dotn i dat liij hof htj r ook naar luociit vtrlang n Bar nu s moeder iilet zOu critiact ren Ik denk dat ij har doohtor bt woi denlio ide hij b daard inpar 11 aan iiitTkinfc gLnoinen wat zii i en dat zi er itK t ouder dan vi f eti trariiitig jaar int iet wat kan nK a verwaolUfn Natutirliik zjil dat betlrog van eene zu t r vroe r of lattr iiitkonwn doch m vroi w Hal i hijnt aJltPTi maar te hoptn dat het la ter zal ijn I iH goed vau on haar tt he4 n otn dien annen meneer Benn tt tt b dri fiin vroeg Maud VanjM k di ienian 1 is van ernstig print ip Ik grinnikte toeai ik den fomun ker I arm hoord nowmn ini hifn voor d n rftt meal in zijn lovt n en zoit öoiner ltd glimlachte Wt hebbin on niet verbondifn voor du dame tt UeglPn eldie hij Wij hoti den eenvoudig on7 ai luond oo Heiui tt mevrouw Bal VTaagl om zljnL vjoiiw tt worden m hi niet db schraiuier man van Kaken waarvoor htj wordt geiionden In dun hij voTwaohl in haar een tfp egel dtr waarheid Ie vti Ien Al hij ontdekt dat zij eeno vojwaesen doohtor bei ft al hij zijpe eohowtera opbalen eo haar mèsaohien ij tuit doorgaan net uw ux tit uwtruetiuur vüroiKlerwttl ik zaoalrt gij vanllan waart toen wij ik I edoel voor gij 1 iiw vtrantwoordtliltheid op d cJiou Iers laaAi t Ik ben altijd van plan gowecHt Hn l irgh Ie b zo koii aot oonlkie hlj ont wlJkenl lin zag dat 7tr ni i i meer uit hem Ol kiiK n en wilde It kane nltrt loopen l jii dotr langer aanhoudeti i prikkelen 1 mar nadat haro gawttn haar go hn na Jit iia Iden g wt aoht hit 11 aij niij t mg om no wa4 te praten Natuuili k 11 1 zij mtj h t toonetrl tu Htleii BairiD n har inootter btwchri tn iTtaai ZIJ flttldt tr meer b lang in te we 1 n hoi Soinerl had gekeken in wal liij g tgd on gotlaan ha l dan in mijne iiiee ning omiroii mevrouw Bal Wat dwik jij dat hij zal doen vroeg nti vt nlioplg Denk j dat hij zoo V rzot is op Barrie dat hi zal aa t itvlende n oedor v an het nieiMje te bpyiJdsHdoorhet t huwen ïT Ik hoh Somorled b stniiwerl br wilU van oa l oldeii zwif Ik Wat ik nk u dat hi zUh zHf hf voop g htnidi n dat hiH meVtje te Jong is eazfvtv df kan moe h bben andere niannen ƒ ootii t n Io h he t hij g zi hoe zij onbnvuet elk mannHi wttten aanlreit waermtMl zrij in aanraking komt tin fel i 4 t n gi vaar ale On owtt t aantnktl Maar Ik wrgert dal ji ook verl e bt nt Fji ztj trekt ook ui ledereen a n eorgp Vanneck vin t haar oliX mow Hij kaït het opkimendf ge ilaoht van langheenig jonge veulens nlrl uitstaan zegt hl en hij noem haar peen kleurig WU eulien Geonre von t t vt rv IfH noüit latt Q iiHnken dat iij b tratw pen Dl w Isiig ge ioH lOtidirlin wineeiit virtnzitid toe Morgenavond zullenr waarwchijiilijk weer ni uwi nonitn opttaan blij l aar h b Ik tntn profetirt h II gets Maar om op 8ou erl d terug lo koiiiMi Natuurlijk voor ag ij o lugh lu wat ir vundttag zou gtbeurtMkVfa4ir Harrl s gi i toen iiiev rotiw Ital V teith liat Z oor tuurt zuuter kou dotr non waa g no g om eeiii man van ma r lo et van vuur te veranderen n A gtloof met tat Soiik rli d e voorn iwai uaittrmt lüt j iiiit Mtt nmar zoo hardaU zanlwt Hn warm Hij nwHH iMi welevonolH Ik h t do zien det er voor hetanne jltlndi g plaats W bij hare moiitr È im vrouw Bal en niilllonoair htiwtof we tiart loopl aan al f arlrico vroolijkMiiHzit Wat moet er worden van t ciiiirisjJ ailM Harrio dat aan zlth lf woidtov Tgllatm terwig alk nuuuten nulaatyone zeWK de ht Ift der ntaniKni lit zjj 01 lOFOtt haar h t hot gaan makenzoo ai tmar al niet itm huwelijk vragpn Ik ben bang ihit botnerted e voonutnenszitn verawïtrd ilat hij doh zelf aMblijven t ni voogi b adwtiwt ajs Barri li ïi wil hei ben Uiu wit littbbin Zij nl niet beide handt toegrijptn Zit tooni har gevoeleni op eene te etMtaantte wijze O nti lieve jongen Neem tiet unj niet kwalijk maar ik lieb ook gevoeleiw zooals jij maar te goed weet Ik vr i e dat rij van h n gaat hou d n zeide ik maar ik zoek mtj zelf wij te n keii dat üj weer verlWil Iw op df Helde In t egfvueen tien op So uK rled In t bfjaonder Zy 1 ooider den in vloed van do nieuwe ntaan op de h 1de w eiff e eeTre gtT I Ik IxTi nit htt 1 goied bekend m t Henntt maar ik li b hein eern paar iimal ontin ot 4 en zi ii oangenaainitK hoedanigilieidin d n omgang n hijnt nOJ zijii tork w IVI at grof go otl voor humor Ik verwaohtial liij Un grappigen kant van mmrouwHals bcdtog al leri I n dit paar jar 11 uuf r of mifiwItiT van haar 1 ijd watbptMkfflien die voor liwii Hii l tvif i vttrtig jaar en ov r het goh hI zou lujgeeno vrouw kunntn vintlm dl b tt r bijh in past Ik hib oene ht iioeiijke eympa lile voor itKvr uw Hal b k nd Alio mil ban litsto stemi Zij betfi u n aiiiion allen v r ovtrd n U vtrder met bang vt or u maai ik ot dat zij tot in hart utihofntn b l voor Mand eri mij Ik zoij Iwiar gnar II geniMtbttllen tn v T ikeren tat wIjmet apijüg zijn ZaJ ik haar M lK od oha p br nigtn 1tld Ik voor unjn beet doend nl 1 ai tt greiig to zijn Ik wo H üiokir dat zij n gaarne zou will n hooren Mijl glii ia ht toegeiv mt A ruw ion g n verlangt hij nie lat ik ja nl ï lggtnr Ik Un bang dntt het vanaiond laat Irt riaar brtiig haar n Harno mor gtiio hltnd oen heeotk on vraag o zij op haai weg naar do repetHe niiis hun ins p irt bij ik anm z ieke wil binnenloop n Hti irt l er d t ik mevrouw Bal allnn H pri ek Zj wil u i hi n i t zeggen dal Barri ni mag hoortTi gelooft g j ook fl nitne r SoHMrlPtt n o Ja nu uwt pupil ttdn of meer veilig in ande ri bandtn Is overg gnan liel t gij uwt plsnfien v X r h t vervolg dtr rt it al ge mn kt P Ik dunk ze morgen klaar te hebben anlwoordde Soiueried