Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1917

Matcoing weer moesten pri jageven xoodat tfver een breedte van 10 K M de Duitache liiües uu weer tot een diepte van ± 4 K M zqa vooruitgeBchoven hetceen bet aanvanloAijik uccee door de EngelBcbe troepen voor Kamwijk behaald deed verloren ipwa Ook Kamer k zelf Ugt thans met meer tmder BntBch vuur De verbezen door de Engelschen in het Bourkm öosch geleden worden aanzienlijk genoemd Hen Ëngelache etafbertcht erkent de inkorting der stellingen in de buurt van Moyellea Sur l Escaut en het Bonrionbosch vóór welke terugtocht de verdedigingswerken werden vernield Oak aan het Itallaanache front ia het geluk den Cmtralen gunstig geweest waar z m het Melettagebergte de stellingen der Italianen stormenderhand veroverden en ondanks tegenaanvallen bezet hielden De gevechten die na goede voorberetding in Sette Conuninu werden ingezet en ondanks xwaren sneeuwval en koude twee dagm hebben geduurd hebben de Italianen wederom zware verliezen berokkend Er wordt in het Weensche bencht gespn tea van een 11000 gevangenen en de verovering van 60 kanonnen Beteekent deze nieuwe overwinning voorhaodfi ook al met dat de Fiave Imie moet worden prijsgegeven hachelijk is de toestand door dezen flankaanval voor de Italianen ongetwijfeld Van de ovenge fronten geen meuws BUITËMLANDSÜH MBUWS DUrrSCHLAND Hinden tjurg tii I udLQilorl te B e r 1 Ü Q Hindcnburg en I udiiuJtoirl ija ttr bc Hprekln i met don njkykaaH4 lir U Berlim MiD gekoaum De ïueerderhiid neemt a De DiïitAclio soo daiu lUjk ida£afgt aar digdca Urande dr 1 rduiaim Hübtiuaim en Jticke die to4 iiedtn FRANKBUK Il II uiiiibor t Naar vt rluldl zal d 1 ranecbc rcgt l ging aan den senaat iiiaohliging m r ioektn oau een v rvolglng in t t Hen It gen don cnator CharletJ Hubert directeur van Lo Journal Brood en bitr De graanvoorraden van J rankrijk wor den door de rcgoLrintf m boslag genomt n I uxébreod zoowel aJe brood iiit bijzomlt re n eedjaoortifi uiag sUcbts lu in p rkif mate wordtnn vervaanligd In dt rcsiaii rants loogBn voortaan voor tiuaalti dtn 1 noden 4 franc leii hoogaio AH graan brood en boven 4 frano ten hoog li IW gram worden gflwerd Ut lakkei h mogt n geui Suikergebak ni r m€iken en in d conli tuurwinkete mag n Hs imn r wordi u g bruiKt In du liot 4ti koffi luiizeu IJi hui zm buffulteu cm iitinti en iih Iktmlous is in t vervaardigen en g 4jruik ttn goljak verbodtn Vepdkr wtnl besloten Iwigevolge van het g rek aan gerM het bier alleen aan de miIlitBiren en zekere zi ken tt vir trekken De veikoop van bier In de kotfiehuUen zal waarachijnlijk wordtn rbod n oproeping vaa jongt Üch tingen Namona d t raii Mi li4 regeenng zijn v oor tritllou bij d © Kaïwer iiigtyllmd ovtr de Lventueelc opro ping van IK jarigen voor htt geval de litbting n 188W 89 i n 1H9Ü zullen word n ontslag n BNOBLAND De IfQtentt en de vredesfllap pen van den Paus Op een vraag of in eonig Levensmidldeien Htl Itivenamiddielen diwparteiiient h ftc n bekendknsking afgekondigd waarbij i perkingen op de li vcn iiiiidid t en voornclit pen en een controle op dh Itvtringi daar van worden inge iteld BBLGItf Opvordering van schoeisel Al htt geheel of gededtolijk uit leder vervaardügde chooieel voor mannen vrou wen en kinderen zonder onderwcheid van grootte kleur snede maaksel zooals Ktraataohoenen werkselKK nen salon en batochoenen hui8 w hoenen iiandalcn pan toWe u van aJlen aard wordt in beslag genomieo voor oovtr het zach tn l ewftring van faibrtkenten handelaars of per sooen bewlndt Ah htt te koop aanbieden ot nie oor eigen gebruik m bewaring hebbm ailèus luidt een Duitscho verorde idng In het ébd ppeng ble Uitzcmdiering wordt gemaakt voor 8olioti el ingevoerd door het BpaaoAch Nwkrlandijoh comité van bovoorradiDg rf onrfté d alimentation du N ord de la France RUSLANa Ib dagen van revelatie De Oekrain Do vroegere afgevaardagde in de Rijks docVMi Petrolski die zoo juist uit Char kol te Kopenhagen tt teruggekeerd deelt mede dat d ar en ia het gefeted van de Don rust en V de algenwwi heeraclien De gr iieele nuwAlt ie In handen van d ekrain sche arbeldfera d e alle noodlge maatrege len hebben getrirffen opdat Kaledln nlela tegen hot tegenwoordige regewingiBBtelael zal kunnen onderoemefi Dee X nt 1 n 1 a t e r 0 De raad van v rfkaooii ni aariflB n heeft begoten de öp voorfcfcl van het revolu liounairt coïuit gearniptt i rde ladeii van dti voorlooplgc r terlng vrij tt la im mo dra da consiitueerfnde vergadering geoptnd ia De omudaeie aB onderzoek van het rev rfutiooiuiire comité besloot de instruciie tegen de meeste vroegere nnnM s t sta ken ea Blochts drie in irtaat van bcvchul iMgii tt Htellen n 1 dun vr06ger n mi nlftter v an Marm erdere kl omdat hij Ligemnachlig zijn post Iieeft verUt n Te retiiajeuko Mudat hij lot nade van Rusland dfiplomatieke geheime verdragen heeft ges loten en minister Kia i cin omdnt hij tegjen de regeprlng éer BoHewlki gfwa pend verzet beeft gevoertl Wijziiging van de huwelijks wetten De Dall Mali veme it uit Petro grad dat er een wetriontwerp g publicti rd iB iiLtreffendtL geboorten buweli eu tn Ht rigav ailfTii Kerkedi e huw Hljkea wor len ftfgeeohaft eleotits dte burgerlijke ce lemoniën wordlen erkend Onwet ige kin dtren iyillen deztlHe rechten heljben als wettige Schtfding wordt vergenieikkeilijkt Onafhanknlijkheidsactiie van I 1 1 a n d De I KtlandMche landdag bt ioot een coiifclWueercodie v rgad rln bijeen tt roe ptn dit over dt voniimg van dxn zelf rtandigen staat 1 Btland zal be liasen Vorder besloot dV I anddlag een oprot p aan alle EsLlaiidöohf uoldlat ii ie riobti n waarin de i rnell to Htanl van bet iani wordt gHfJnhetst en 7ij worden uitRmoo digd ontn ddif lii naat lx t v a lerlan 1 t rug te koteren Maatregplen der maxima 1114 t e n III t ninxianölietlscbe et iiiüt htWt vol gfne otni b richt uit Zifri h het I elrogra dl r tBouaoekantooj biyel ein al e goeden n ruil verbodin I en verordtnJn+r van d FfgtH rlng gtlafit OOSTKNHIJK HOITaAKUB Do Polen In On fitting van Ie Pol n 1 il w rd btstotin h n etappen U tt onderd tii i die de redttipogdiigtsi ouden kuiui i It moeilijken en lev ena pik rgiek loh te vt r l ten tegen dergi lijko poking n van Pje iiei iiiUlaven en Oekraiturs Do x Hli k van giaat 7Priiia zal door d Pol n worhn ond r t Hind EWITSEBLAND A in I I 1 k a e IL m i I r i i a ii d Volgens ttn llava I encht h l l n de ert n gde Sta en m een nota verklaar l dat aij dt neutraliteit van witHtrland ir kennen en d on Dhtii baai bell van li t 7wi4 er8oh grondgeb d aoolang zuil ii vrbl dogen aU Zwil e lan l elf zijn on irdighfiid wed In talund t hou iitn en dtyf ook door do i and n d i Vtrt tnigd ta Uil wordt ont iii riALU p r w a c b t ft ni i n i f t e r r a a il olg nis i n btritht van dt Staaiipa lil m ii IlaliaMi8 h inhiiHierH Orlan lo 11 Sonnino oiui Hdelliik na hun terugJcter uit 1 arijM den koning rapport uit r iig n waarna op 10 ci z r o n ziltinf van dm ItallaiiiD lien inmi terraa al p laalfl n den waarin o a om iH qJuft zal orl n gtnomtn over d heropening van h t pai loinent Nieuw politiek blad Half Deceintiei zal ie Komt e n nl uw politiik dagblad wordin opgerieht ondtr bfi iwiaiin I poca I ui lo diorgiano die toL SuüvtT I idtr van dk I rlbuna wai aal aaii htt hoofd er van konien t Htaan Il t voonuiöniöte diof l van diit blad I j ituin to virltnm aan de poHlitk van riimisttr prei ident Orlando CHINA D t o n 1 tl B t e n De troepen ut Kla iitflchau dio in d provi cie Tetjo an warm bUin nge all n om de troepen van Joenan te helpen wel kc door dlf van litjoean waren ItTLiggt Irevtn hobbm in de atad l sijoenkingi t n IfLlangrijk wtrat feiMoh punt veroverd Ijp zijn fuHtliirs ♦ n mariniwo daten dooi kanonneetlKiolen aan land gew t tot bt wherming van Il vlu en l 07ittingen d r vreiimdelingen BINNSNLANB Het telegrafisch verkeer met Engeland Naar aanJ uling vaa h t b nclii dat het tt le girafl cli verkeer mi 1 ngeland voor zoover dit betreft dt telegrammen van dm diamawthandol herstfld y heeft dt redactie v an het Hbld een onderlioud gehad met dien heer J K van Aalat preaidkmt van de N O T De heer an Aait vtrklaard e van algomeen Ncdorlandteh standpunt beizienniet te kunnen bagrijpem hoe de Diamantbeurs kon juichen over een liaar verleendprivilege boven a n d t re N ederlandechekoopliedoQ Hier moet vorvoigde hij wn mia ver tand in t spel zjjn oftewel onliekentil hiid met het feit dat than I jngtland be bopaait wie in on vadterlantf handelste Itgramlnen ontvangen aal en wie niet Tot nu toe aldus de geinterv ewile waa het tdegraiiach verkeer niet her sleld en gat I ngelsnd favtnirs flion éeg rnen die zijmo belangen dienden Dit bradit in zakenkringeo een wrevelige fltenmiing zoodnt het met tot de ultaonderlngea be hoort hier te laede de meen ng te hooren verkondigen en niet door tien eert te de b te Am onze Rcgeoring gB acleu ji k irtoest bedanken voor aJie faveure ten aan zien van het telegpaflsch verkeer derlial ve ook gieen telegrammen moest lat uit reiken aan particuliere flmvas en perao nen blikbaar v oornaimeilijk het Ëngelache belan ï dienende ervenmin ato die an Reu ter 8 OSice dftt on den gang van zaken van de slagverldèn der geallieerden mededeelt DU zou zei del heer Van Aalst na een kleine pauae wel een tier ulter te middelen zijn maar niet mag worden ver geten dat groijd van inleroaJionale of niet ititcnnattonale overeeiikocneten het veraohll is zo h1 onze diploinaUcke tetegt UiitaieD óók niet door komen Ik ben hierwi overtuigd zofrisog de Ing kche regeering in gebrtke blijft on ae r ering met offlideele dooumenlen ol ander deuig ll bewljelmaterisal aan te toontn dat deste moorreot herft grfiaadild weigtTt de meerderheid van ona volk htt hoofd te buigen vocn een maatJGig 4 dfe unfair is k laat daar of die al zoo danig is bedoeJd k Weet zeer goed dat enkelen In den lande zich maar weer kaka eoutlen wil Itn aaanasaen aan den veraiiderdeai toe stand ZIJ vormen g ukkig sleohtfl eea kleiufi minderheid en zullen nogi in aantal ainemen IntMen de regoerlng be wust van haar goed recht in de zandt tn griiitkww fte toonen zal getTi gewillig ob jtHt t zijn voor ht Divide et Impt Op d vraag ot de heer Van Aaüat dan V aii iiiieenjng was dat onze ReKe ring de Itevoorr enting door I ngeland van enkelen bo vtn de overgroott nn Ordorbeid van ons olk moet tegengaan antwoordde hij met i teinv jrheïfingi Al eoluut Nu he zóó gaa4 moet ten dtitdedi kste bli en dat de N ederlandsohe tiegeerliü en niemand an l FH dl baas ia in difjaud In dit lat uur is t imj niet mogelijk w tlirht 16 er over eenigeai tijd nog w l gt igenh4 id dit onderwerp uitvoeriRfT te liehandeitm Maar d t w J Ik u nog eginen iwSen wij buiten den oorlog blip en dan Ik t eenige waarop wij ons later kunn n beroemen het feit dat wij nooit hel btn uit hot oog verloren wat wi aaji onfe aelf rewpect zijn verschuiidflgd 7ijn WO ook ovt rtulgd dat € en kleine wakko natie aioli door de ov erniac iugen ved iniofl laten we gevallen onize tierheid blijvt oiuzt aterkt Dat on e Hegetrmg daaraan indaiohtig is wordt dpor nrii niit 1 etw ijfeild indtegi Ik denk aan de kraohti ge protewtfn du zij dikwijh met go d tn uitslag ricJrite lol on e Oo ttlijkena bnrtn wanneer desse door ongehoorde inaalreg len oris gevoil van recht en bil lijkheid aantaetten Duurte en distributie Ml A U luiinerraan Maar dan kan tr ook nl t aan gedaüit worden om d di trlbutie en de duurtfbi hhgtii noodig geidipn ten iwleuitleum gei te vinden 1 tgwvön wtlke dag aan dag t rugko u n en waaivan het einde in ge n jaren 1 tt v or7ien mogeai h t nageölacht ni 1 It wairtn ook niet met to paswin van I l leloof tM vermijdinfi vanonder oe hiig tofih ook voor dt toekoim t van be lang Is i i redeni ring w Ike r to 70 1 linii ii tBii aJlc koeen van ondeo houi vaa werken all ko on van armenzorg il uatgaven voor de voeding van het Ie gT ja all loon eai widdeibeiallng voort UI uH de StaatiachuU t wijten Wan n I men da getrouw blijft aan het in dezen oiovang lechtj te on nt de inheem t h töc agi vvsu iii dian kau men dl door i r gei ring voorgesteldt t elawlingv erhoo giüR lM trn r ii maar men zal met andera k nnm diwn dan haar aanvaarden H t standpunt der Itegtering ia in dat opricht iniKt en onaaniantl aar Men moet h it al Irtn Ititreurn dat de voorziening niet tot tn anderen datum b aangevraagd dan 1 Jwli 14 1H al wanneer het niet onraogeji k ilHt óf dit n iniat Tie dtmi JMonaar zal zijn l jui t oLini ander kabinet zal 7ij n op eliedrn Hot moet onzekerheid en vtrwar rus g n alrt onder dit oii tandighed n of 1 I d na itfTing daarvan om zaak van mo fl le ovtr egende bt teticms in de luoht tiüiigt i en and n vraag i of dat zioo maar voort IK et gaan iiuet bolaatinghefllingen di t n Mr BiiiinfTinan wijSt dan op wal De nnimrktn dat in Hoortg livke ojnMandig beden a Ne fi rland verkeert Ut bestrij iirg wa hot elfde euvel heeft gedaan H daar gekozen stebei btperkt tenerstf het aantal bmootlSgdïieden waaroppritsrednotie wordt gegeven n tentwetdeb l aantal van hen dSt r ht op toe laghebben Dwt laat len zijTi hoofdteaak siecht iil b HonerH van steden omdat men waarhjli a ton onrecht ervan utgaat dat vielvaart van het platteland ztif len de oorzaktn van d e duurtt voor he klaa der bevoJkiQg sfeun uit openbare inidd t n gToott ndet ia ovt rbodig maakt Voorts wordt de steun slecht aan hen gegeven die er mdk daad b o h o e t e aan hebben en Ai geenszins aan een ieder zooalw te onzent waar zelfs nimmer over wogen 1 of de reducü ook ttn poede moettn komen aan hen lÏÏe gedlurendedwi oorog rMlaÜef voldoende in mkometen zijn vooniitgegaao omi te mogen aannemen dat 71J niet met meer moeite dftn daarvóór do eischen van het levensonderhoud beatrij den Tenalotto beruat de steun met in een geweldig apparaat van staatRaan en ver koop moBr In de eenvoudige uitreiking vanwege gemwoiebeRtuur of corairoisBlevan ralMitben iJzen welke aan de rechthebben den reduotie op de wlnktlprijzen vertee nen H erop de aaodaobt te vestigen kan nut tg zijn nu eerlang een gedachtenwlab lUiff in de Kamera kan worden verwacht over de vraa f of de ingoslageo we ten eindt en tot welk een eladef aioet worden bewandeW ïan wel of daarop ten haive zal worden gekeerd Dan vraagt db aohniver of er wel alt zicU bsHtaat det de duurte za wijken vooliUg geen wijidgii zal zi gebracht in de Astribubio en zoolang de toeelageo besolan blijven D ze toeelagen toch maken ds oon umpÜeprijim tot geheel kun tonatlge oijfers Bij een stcisel van vrijheid heeft lietgeen er m de eerstf haudigebeurt onvermijdt lijk invloed op wat de laatste hand be talen zal Do mededïngingl poort vanz aan tot vooruitziend beleidvol en minig liaö en fai de eerate hand en ia de verdere phases welke aan het winkddebiet voorafgaan Da t ia mi allee heel anders geworden Of er in de eerate hand to duur of zon der beJeid wordt geUooht of er t Sj opslag en VOT oar emstige fouten mi verkeerdhederi wordten begaan of de verdere ver deeürg crïipractiach of nvet varspming van geld of arbedd gesohiedt dat tlifei biijfi M ndif r invloed op den pii 8 welke vin ïublleit gevraagd wordt zij het Ook niet zonder invloed op de be lae het dan ting Schrijver zal geeti oritiek oefwitn op de gevoerde gietitie maar dit zaA niemand ontkebncn primo dat tbana dufzenden en éulzonden meer dan vroeger werkzaam 7ijn en dus bealaan moeten van de U trtbul der lev enuoiddlelen en setiundo dat gten dior petreonen zelf belang heelt Lij lagen inkoop goedkoop vervoer en zui Hlgd manipulatie Iai I daarom ia de vraag njet van b lang loöBbloot of het stelsel zelf wellicht tot d oorzaken van de duurte b hoort De OnderwtlMrsHlarisMii Het hoofdbestuur van Volksonderwijs zegt Ofi een adres a n de Tweede Kamer dat h met groot leedwezen heeft gezien dat H M de Koningm het voorstel Mar ciiant dat de instemming van de overgroote meerdertieid der leden van de beide Kamers van d Staten Generaat had verworven ia overwegmg heeft gehouden een feit dat in ondlerwyzerskringen ontevredenheid en verbittering heeft gewekt Het adres wyst er o dat dit voorstel slechts was eea hoogst bescheiden stap in de goede nchtiDg vfelke voert naar eene behoorlijke sa lansatja van het onderw jzerskorps doch geenszins voldeed aan de rechtmatige wen schen ie dien aanzien door de onderwyzers en niet minder door hen die m het onderwas belang stellen gdcoesterd dat het voorstel tot verhooging van de onderwy zersjaarweidden dat thans door de Regeenng by de Kamer is ingediend geenszins voldoet aan den voomaamsten eisch dien men asin een dergelijk voorstel stellen mag n l dat een verhooging aan de overgroote meerderheid vfm de onderwijzers ten goede kome en dat door het met overgroote meer derheid aangenomen voorstel Marchant verwachtingen zyn gewekt die door het meuwe Regeenngsvoorstel met worden verwezenl gkt Uitvoer van vee De Veeen Vleeahhandel verneemt dat I 300 koeien welke nog in de vriescellen te Hodt van Holland zittefi en oorepronke lijk voor den proefuitvoer naar Engeland besteihd waren naat Duitschland uitge voerd zullen worden De verkoop heeft reeds zyn beslag gekregen Het geschil in het Kabinet Posthuma af Ü er het gtechil tuaisohen do miinisttra Treub on Posthuma in xake de l e9te betalingöWijEO van den export vernee it Üe MaaHl uu goede bron dat minlst r 1 üb thuma niet dé meerderheid van ziiu col lega s aan zijn zijd hee t en het dlenten gevolge nu reedH zeker aou zijn dat hij heengaat Het biad heeft zelfa rced9 den naam van t tii vriijzdfam Kamerlid alf Posthuma a opvolgtir liooren noeqntn en meent vol geitó de berichten die het ter oore kwam dat het kabinet veel voelt voor do corree tit i welke de heer freub op de levens iiïiddo onpolitiek van den heer Posthuma wil aanbrengen Het blad acht het echter allerminöt zeker dat n de Kara r eent meerd i rhe4d voor den Treubschen dSstrl buitie koerï la te vinden en nKM nit dat de hoogBte adtviseurB van iiunister Posthuma etnigiermat med everantwoordt litkhtid moe tn govotkn zoodat met alleen de imniB t r 7e 7al heengaan maar allicht andtre mutaties zullen volgen Bijdrage Twmte RijnkanaaL 1 e uitvot rendt txMiiiiusi Ie inzake di n aanleg van het Twente Rijnkanaal heeft van dv Rotterdttumsche Baiütvereeniging de niededioeiling onitvangtn dat ook dt e in idling zoo voor zlt h a o voor dt Natio all Bankvereeniging zich gedurende 10 jajm Verbindt tot een jaarlijksche bijdra ge vam f 10 000 De vaeatare S ekman oor d Tweadd Kamer Rotterdam I vac Splekinan zijn candSdiaai gesteld de heeren D de Klerk U L dr W van RavPfitOim Jr S D A P A B de 7eenw S D A P J fachoulen A R Ncdertandsche Handds Hoogeschool te Rotterdan Tot lector In bet onderwi In de wartiikenOas aan de Nedlerlandbche Handel Hoogeflohotrf ia beaioemd d P I Verkade eMieervator van de verzameling vhandelffwaren en van grondstoffen en producten dter nijverheid aaa genoemde in telling ORISlS MAATHBeBLEN Advl a Barwui N U BL N O T en CMale ZakeB Naar wij vernemen is het Verbond van Nederl FabrikantenVereemgingen alhier overgegaan tot inetellbig van een afzon derlijk bureau voor bovenvermelde aange legenhflÖen zulks n verband met de vele aMivragen ook van nïet ledMi Naast betridideling van ollecüeve be langen der bi het Verbond aangeeJoten bedri Hakken zaj dit advie ureau ook worden opengesteWl voor meer IndivWiueele zaken Voor met leden M daaj bij invullmgi vueeu alzonderlijk fornmller verplichtend sa stdd k Pltdmvee t Buu km iBea f Naar de Prov Gron Ct verneemt l uit Den Haag het volgende telegram fe Crroaingen ontvangen In verbMid met moeUUkhedco gerezenten ge volge van de d oorA Ned UitvoerMSj voor den eotport tf steltn iachenzien WIJ onfl genoodfcaakt het invriezenvan pluimvee en tacntne konijnen met k gaoig van 10 Deoeoaber mv etop U m ten Vervoer van faotat De Minister van Landbouw heeft bf iaald dat het verbod van vervoer van hout niet van toepassing is op teem of gnendhout ook genaam4 vi bout waarden of ryshottt mits geen brandhout zijnde 8 esschenhakhout bestemd voor den tuinbouw of voor waterweiken 4 dwarsliggers B palen en ander hout bestei d voor RyteBtelegraaf en telefoonlijnen voor openbaren dienst en voor de mynen In 1 burg TiQulheelkundlge rubbw De Min 4 nr van Landbouw heeft vutgesteld de volgende maximumpriiaen voot tandheelkundige rubber zoogenaanrte Dental rubber groothandelprös f 30 pef K G en detaflprys lovermg door de depots aan de tandartsen en tandtechmci f GO per K G De Scheepvaart ea de Oerlog Opgebrachte haringloggen De reoderij J J van dtr wan te Sthi veningen deelt mee dat zij als etgenarease van de HCH 347 Adnana dtr drit naar Harwich opgHJbraoliid lio ringloggtrs van het miniaterle van bilt teiiïandscht zaken de mededeel ntf heeft ontvangen dat volgena telaïgraJiHch bericht de Ijemanmngi dor opgebrachte vaailulgeti in welitand verkeert dat voor voedSng ej brandstof gezorgd wordt doch dat zij de Hohppt n met mag v erlaten De Nienw Amsterdam i Bij het Deparleiuent van BuiteniandHÖ Zaken is berieht ontvangtn dat hetstodftdchip Nifuw Aoislardaan dat op de terag rtis is naar Netkrland ti Ha ifax opg houden wordt TWËES E KAMER Vergadtring van Donderdag b Deo De liter Marohant vd vervolgd zijn rede tn betoogde de onmogelijkheid om met do v rij liberaiien aamen te werken De heer bnoek Henkemanit ch wa s van meening dat eerst de Invalidi ttit wet moet zijn ingevoerd alvorens er Sprake kan zipi van ooncentratit Dt h er vau Idaiinga cli btcritiseerdle de houding v an de Regeering la zakt de Ouderdomswet bpr hettt beawflar tegen etn in lie sttlltn Dconomiischen raad Tegen een v olktrenbond ontwikkekJe 9pr vergdilllendo bewwaren oiiida naar ai e meemnf de mnlitaire öactni van zoo a Bond on8 zou dwingen lot m iandiioudtiig van een weerniiaeht t r bevilechüng van gauAiil len die ons met aangaan tt rwi $ de economi iolie sanctie onw zou Riden tot een haiidelh boiy cot b v van Uuit hlandl onzen handW zou verlaanmen Spr ifft hit beeohouwen als verraad als b v Regeering toetrad tot zoo n Bond zoad daartoe gedtwongen te ijn De heer Rutgers ar beetreed Mstandpunt van den heer Idsinga NaAriQtt Q eemn ï kunnen geschillen vanandierelli d cn ons wtl degeli k aangaan De Min van Blnnenl Zaken de hM Cort van dtr I Inden zette uifeBj waarom ttianis t n in de naaste oekooit oen honuogeen kabinet onmogeli ia Minister verd edïgde nader do houding VSP de Regeering inizflke de Oudordomstwet Radmwet I en conupromls acht de Mli ter niet gioheel uitgieeloten De coiiBni voor de l cononmsohe politiek zal niet Ü leen do belangen van het groot kapits dienen De geest der onderwijSTvetien irt door den Minister onverzwakt wolden gehandhaafd maar zij zullen oip veracÈmeOde punt n gewi aigld moeten worden Het tijdatip van indaemng la met aan te ge ven Avondvergadering In d e av ondvorgadenng kwaer aeo 4 orde de begpootmg van Waterstaat 1 Door veraohillende leden werd het wcfcl gev oerd over plaatseliike aangelcgenlu De heer Roodonburg vd w nog op het algemeene gebrek aan woningen in het bijzonder op hot vaak ootdRe nen door dien Staat van woningen terwijl dan door den Staat me in het gebrek wordt voorzien De Min van Waterstaat deheerLely beantwoordde de veraohillende eprekers B wees er op dat èa Woningnood met bftia hoort tot het departement van WaterstMl Memorie van Antwoord De Mmieter van Buitenlandeche Zakffl heeft m de Memorie van Antwoord op d StaafcJjpgrootmg veriBchalleaidte modedeelhi gen gedlaon waaraan wij het voégeod ontleenen Onze schepen In Amerika Het atadlum waarin de onderhand ng hieromtrent thane gekomen zijn wet Igt deverwaohtlng dat binnenkort een oploaainjïgevontfco zal worden De ministeT veriilaart niet gekaot W zijn tegen do kaetelling v an eon persburiau aan zijn d rlement Hij overweegt op dit oogenbük de mogieiijkbew om daartoe er te gï an De vrije vaargeul Na roedladeeing van dte versctóÜeUrf wijzigingen dfie de vrije vaargeul Ia Noordzee heeft ondergaan atehrijft n meter dat thans de minste breedte J van 10 zeetmjlen bedlraagt y De kol on V 00 r zleni n gi De Duikwfee regotring heeft w t dt kolen uit DuKsohland btirtft nader tot fel gi een enttra levering voor eens van 6Ö00O on eoi een verhooging van dt ver e maaaiileaijksehe levering me 30 0 i ton per inaandi l 1 April ilu rlnj nKM i echter m het oog worden jpliouditn dat mot betoog op vervoormoei 1 1 eden en andere omstandigheden lev e van kolen uU Btlgië bijzond e beuren ondtrvinflï dat derhalve van daai arschipilijk iKlangrijk mmdk r dan 50 000 m al kunaen worden verkre en De geslottn ovtreeokoanet zal aan de Stfttinrt tneraal worden medegedeeld zoodra si door de ijeide regtenngt u is l ekrath tfgd i it 18 eohttr nog niet het geval aan gCBien nopene vtraohlllende punten waar omtrciit ean voorbeiioud is gemaakt nog ov erleg gaande ia Intu chen werkt zij reede wat de kolen betreft en der b lfmgri i te punten waaromtrent nog geen overtenkorast is verkregen a de levering van staal en jfzer voor den eeheepabouw De 11 eutraliteitaa c bending bi Bprgen Met betrekking tot de neutr liteitaechen ding op 16 Juli jl kan de min sttT niede doelen dat de Britïicht regeering alsnog tiaar verontachulddgingt n heeft aangeboden voor dt op htt Nalerlandtiehe gebied neer gi komen projeotieleo en zjoh bereid heeft verklaard de eventueel daardoor aangcricii te acli ic tt vergoodin Zij voegde er a n l i dat het uitèlijven deizer verontsehuldl tingen aan een verzuim harerzijdw was ta wijtift Ten aanzitn van de lavinla en dt Ki nat Loonhordt gaf do BnlNche r eerlng etlttr tt kennt n dat hoaj Inalena liot ge buirdo waarvoor zij reoda haar veront sUiultfigmgen had aangtbodun getn aanki ding gaf tot vergoeding dtr toe ebi acbtt BCbadie De minister sprak de vcrwaohimg uit dat dn Britsohe regeering de onhoudbaar litid van haar standpunt zou iokien en 1 oreid 70u zipi de comseqiuntiesi tan hit dooi haarzelve ai onrechtmatig erk nde optrsden dtr Mrtrfckeni BritM he oorloge solt ptn ie aan aardtn De naar Duitschland g deporteerde Belgin Den niimöter ontbrekm op hrt oog n blik vo cdige feegi= ene oïiï lo booordetien of tlt alappcn wolko hi gedaan ht ft Un bthoeve van de naar Duitschland g yl porteertle Belgen dïe na hun Iutïu mt Belgi in Nederland hadden vertoefd Iw t beoogde dool ten volh hebben bTeikt Blij kfifi nneded eeliiig van den munister reaidtnt te Ift u wel waren op 11 Juti 11 van il t Uelgtn voor wiir terugkeer naar üelgk tappen waren ged aan 9853 teruggtkeerd Diiploiatatitke conferentie te Stockholm Ite iiweedeche regoerlng heeft onlangs Ie Verstaan gtgeven dat zij voorioopis niet voomemena wa de nwitralp ge an lert te Stockholmi voor zoover deze daar toe gemachtigd waren tot oen biieenkomst tt noodigen Dtplomatieke dienst Dt mim ttr hoopt idnnm ttfzi nliar n tijd het vraagstuk dor htraienmg van de te 4telien i isehen voor opneniiiifc in d n diploai atio3een dienet tor hand te kunnen nemen De gezant t Petrogiad he ft zijm po i t met verlof verlatm en ia na een virblijf tot herstel van gezondheid in Zweden en Dtnemarken 1 egin Ootohir hier te laodt aangekomen Met bttrokking tot k bedoeld te vo rigen jare te zijnen aanzion g uit klach l n o tt ovtr schrtwmivaliigihiid in h t vtrlcenen van bi stand wanneu bet hun dei vzaken betro hebben de nader onl vaugeni gegevens en dt bt ipr kiug n mt dtJi gezant gWioud n de redidmatighei 1 daarvan geenfltsina aangetoond Vervanging van dozen ajuhltnoai die h t voile vertrouwen der Regetiing blijft genitten tigt dan ook nl t in liet voome men f conomlsohe voorliohting j e geldten voor dt econoniiaehe voor lithtircg werden te vorigen jart aange vraagd m éei verwachting dat binnen nltt t langen tijd de oorlog zou eindigen In Icdi van dSen heelt dO oorlog een sleede flch rpiren vonn aangenomen breidde hij zich tot steed meer statf n uit kromp het wereldverkeer hoe langer zoo meer in tn werd ook de gelegenheid tol uitzending van vertegenwoordigers steede beperkter Staatsbegrooting voor Marine De Minister van Marmt geeft in d e Me iiioile van Antwoord op de Staatdibegroo ting toe dat het Iwzit van ttn grooter aan lal pantorbooten zeker wen ohoink zou ijn doch m de otT te plaats moeten mijnt nleggera en onderze boo en worden aan gebouwdl Volgens de tegenwoordige plannen wor 7 dtn in hot geheel ö zeewaardlige mimm legigeiw en een 54ai oangebouwde kanon neirbooten noodlg geaoht Het voommten bestaat Hr Me Hertog Heijdrlk welk chip dit jaar groott her It lJing n onderging medio F bruari fifi naar Netterland cb Indiö uit te zen ten i f wordï hans overleg gepleegd tus t elien den rannieter van Koloniën tn den dezen bodit n pi m 1 Juli 191S Hr Vis De Zeven Provinclön de thui rt ia doi n aanvaarden terwijl m den zomer van löifi Lin onaer panteerdekschepen wordt aan gewezen een reiM heen en terug naar Java te doen Na het ondergaan van herstellingen zal f M Tromp naar de koloniën terug Jet ren ten einde het NederlanA ohe eskadtr weder op normale st rkte te brengen i e minister van Flnanoien meent n r tegen t en verhooging van dtn poat op de gew ne begrooüng voor den man neluchtvaartdienat mtt f2 000 000 waar M LnS ebrecht worden op 4 4O0 0O0 overwegend bezwaar te moe t n maken iJe minister heelt gemeend met het door zijn aanhtgenoot gemaakt bezwaar reken QS 16 moettn houden en aangezien de werken waarvoor de fondeen gevraagd woortftgï buitengewone omstaw heden den VliegdienM behoorlijk te organiseewn chl hu geen liedeoWng aanwezig on die l dm aan te vragen ten lanti vMi bet bul ttDgewoon crediet voor het Ie halfjaar 1Ö18 UJJlUI NaDE JMüBli TKM Bedrieger en in vcrfatoffeo Men kent de truc tmi één zelfde artikel onder verscheidene benamingen maar tegen extra prijzen in den hamiel te brengen Het Maandblad tegen de vervalschmgen herinnert aan het beruchte Bevalenta Arabica dat duizenden tegen hooge prezen aan het ontbyt g ruikten meeoende dat zjj hier mee een buitengewoon versterkend middel innamen en dat toch mets anders was dan Unzemeet Wy zouden dit met tal van artikelen als Ashoubin s antirheumatuche watten Rob Boyneau Laffecteur etc etc kunnen vermeerderen Men hoort van die artikelen thans met meer maar in dexen tgd van O W era z n er weer aadere bednegeryen waarvoor gewaarschuwd moet worden Dr van Hamel Roob heeft een zevental witte verfstoffen onderzocht genaamd Blanconol Parelwit Patentwit Marmerwit Würtemberaer weiss Ëxtenor Wit en Conatantwit welke wellmdende artikelen alle m samenstelling overe aikomai behoudens enke afwijkingen met een zeer bekende verfstof het vz g Lithopone welke fi mengesteld is uit een verbmding van zwavelzure banet met rwavelziiik Voor dit bedrog nu dient gewaarschuwd te wor den wegens het enorme verschil m pr s tusschen dit hthopone en de voornoemde ge lljluoorbge verfstoffen men maebX n 1 voor sommige der fraaie benamingen 20 50 es meer dan veor het gelijk samengestelde liüiopone Een nieuwe wijn Onlangs is er een maatschappij opgerieht die zich tefi doel stelt mt allerlei gewassen wijn te bereiden Het best geschikt werd de rhabarberplant gevonden Uit de dikke bladstelen bereidde men een vocht waarvan de smaak weikel k aan den steiken Cöte d or deed dankpo De wijn was verba ztoid koppig ondeiVonden de proevers Waarschijnlijk zal hg binnenkort m den handel gebracht worden Een bezwaar is dat men den wijn met lang kan bewaren Aardappelen Naar schatting zullen m de campagne 1917 worden vermalen 6 000 000 HL aardappelen Deoe week is de campagne geemdigd Maaalb Em nieuwe theorie Niet alleen hitT möitt n wij het nnet wol n g brandatot doen ook in Parijis en in vele andere deeltm van I rankrijk e venzeer mott mem met halve kracht atoken Wie nu meent dait Nederland koudier i dan Prankri vergist zich Ztlfs tot dicht bij de MiddoliBndBche Zot kan het vrie aen dat hot kraakt en aan ds I rwisch Duilaohe en f raatfuch Zwit tr obo grens zijn vaak tamlpetpatuxem iwaargenoïnen die aan onze lauwe kueten dank zij den kraohtlgen invloed van de Noordzee e door den jOitelroora weer op ttiii p ratuur hi ut te worden gthoudtn fteiukkie met registretTt Voor F rankri ia de kolen chaarsohte een kwestie dit de autoriteit ii ail giirui men tijd onder di oogen heliben gezien De populaire natuuronderzotker Flammarion heeifit nu ochttr aii zijn meening te kennen g g ven dat die kwwstio der ko lenschaarsoliito geen kwest e U De humioristiacho weten cliap im n re dieneert akiiufl Het meest gwreo d wordt een vroogtn winter Niete is echter beter In verban 1 met de koletiHtohaarsohte Hebben v ij i n flinki kou in Decembtr den zim wi uan den winttr g wend Januari en 1 ebnnri zulUn ons lietrwkkt li zacht voorkociii n ea stoken zal in die nman len wil aang naam doch mitt al aoluut noodlg yijn I eti koude December is dus het I im wat we maar won ohen kunnon De stormschade Uit Ameland schrijft de correspondent van het N v d D Nu we een goed overzicht krijgen van de onheitMi die de jongste storm alhier heeft aangericht valt dit niet mee vooral aan t oosteind van t eiland De duinen zjjn zoo ver afgenomen dat het badpaviljoen in zee 18 gestort De eerste benchten waren dus nog te gunstig De straatw tusschen Bollum en Nes Is tot op een paar honderd meter door t zee water dat ten Oosten van Nes zelfs door de duinen Is gdirok i Van een schip met regeeringsaardappelen op de Nesser reede moest de bemaiuung met de reddingboot worden afgehaald Een andere schmt werd van haar ankers geslagen en is op dnft De Nesser reddingboot werd nog twee malen gealarmeerd voor twee Hollandscbe sleep bootjes tegen de I Viesche kust De postboot kon In twee dagen met varen Aan het strand spoelden 4 stuks hoomvee aan naar men verneemt afkomstig van Terschelling Nooit is hier zoo geklaagd over leUcage der huizen oorzaak Is het springen van mynen De hmzen schudden op hun fonda ment en de kalk dra daken laat los menige ruit 18 reeds gesprongen Verwonderlijk IS het dat n geen der qude hulzen Is ingestort KENNISGEVINGEN Rantsoeneeringsbons BUdlGBMIlï Tl R en W THOUDI RB van GOUDA brengen ter algemeene kaïnis I dat ïn de week van 10 t lt December 1917 op de volgende bons èe daar acht T V ermeWe hoovoeiheden zulli n ver krijgbaar zijn tegen bijbetaling an de daar bti genoemde bedragen Bon 7 4 K G veenaardapptl n 22 cent rantsoen voor 1 week Bon 8 1 ona bak en braodvet 8 ct raMBo voor 1 week ÉB Boa O 1 ons saohte neep 3 oont rant oen voor 1 week Il dM bU gelijktiidige inleverUig van moer bona no 9 de volgende regeling zat a de daarop verkrijgbare boevet4he1d zeep wordt berekflfid naar 2 4 K otmi b da dioor winkeliers aan ingivetentn te berekenen totaal onn bij gelijktijdlgt ink eringi van meer bons mott wordmi vastg L teld In overeen eicSDing inot de onder II snb a vermiotde regeling met diea veratsnde dat wanneer genoemde to tasl som een gefaeej gjetal en een breuk In Ltnitn aanwijst de breuk mag worden af gerond tot een halve cent naar bovtm louda den 7 Deottnbor 1917 Burgconeeeter en Wethouders voorn UIjBO J MIJ D Ster tarl M VAN Dl R VÏAIR RauteoeneariBgibem BUR m ISllR en Wt mOUDi HS van f DUDA brengen tor algemeene kennis dat alunog van 11 tot en met 16 Deoembir 1917 op bon 10 verkrijgbaar zijn tegeu bljbeta4ing van 16 coots aia rantsoen voor 4 wekm een hoevEKiJheid van ly one groene erwten Gouda den 7 Deoember I9l7 Burgemeester en Wethouders voorn uléBO j mus De Seoritania M VAW DIlR VfUR Aflevering ca vervol van haring en piMiag BURGÏMI FSTl K ea WI THOUDbRS van GOiriM brengen ter algconoene keniiU dat htt vervoer en d i sflcrveiingvan haring kleiner dan 13 c M en spitring kltlner dan 10 o M verboden zullenzijn van 8 December 1917 of dat van de siub I vermelde vi rboden op Bcliriftt li e aanvrage ontheffingkan worden vtrleend namens den Minis ter van landbouw Nijverheid en Handt 1 door den Hoofddnepectiour dtr Visecherij nte aGravenhage van Galmstraat 4I 4H ol door de Inspecteurs der Vtsfichi rijt n inhet betrokken dfetrltt C onc a din 5 Decejriber I9l7 Burgenneeeter en Wethouder vooru I IvBO J MUS Dt Ster tarln M VAN DFR VTUIt Verstrekking van goedkoope sclioenett BUKGlJrll 1 öPUt en Wl PllOUDl lib van rOUDA brengen ter algemeen © kennis I dat zij aan wie bOns voOr gonlkoopt schoenen zulltn worden lotgezondon zl h na d i ontvangst daarvan voor dt verkriiging der sohotaien zullen kunnon wen deft tol een der navolgende handelaren Wed J Ni uwerkerk Joosten I ange Tl ndieweg S4 llrma t H Koemans en i o Markt 7 J Flux Wijdatraat 17 B vai Totigerloo Wijd troat 41 flima G broedera Hoogonbosch MArkt 52 T J H van Tod Kleiweg Th Reezen Kleiweg Stï W Ü J Smifa Kleiweg 48 G J van dor Peffl K i 73 T Maas land Kleiwegstraat 4 J van joeuwtn Blauwstraat 16 Wed P J de Bont Wijdatraat 18 J van Dean Kwizerstraat b3 B Holonje Turfmarkt i T Steen winkel roeneweg 7 P K vao Moa rm Vijverstraat 10 en j Bout Nkuwt Haven WO dflt de houders der lK n + daarop alIteii goetlkoope acho ntn zullen kiinnmverkrijgen wanneer ziJ gelijktijdig metden koop op dv achterzijdfj van den bonvoqr goedi ontvangst teekiaien dat door d e houders dtr bonn gelitktijdig mift kn koop op de atlil rzinivan den bon voor goede ontvangst teoktnen dat door dn houdtr dier bon gelijktijdig met dii mil vering van den bonzal moeten word n betaald aan dtn bandelaar fa votïr mansBchoenen f fi voor vrouwenBchoel iel tfi voor jongenpschoenen f250 voor kindt rvchoeti alles ptrpaar 1fl dat de hlervortn sub I gtnoennde hanmlartn iiillm nme ien handelen in over tenrttemining m H de I eparingm hun mi degedeek t ij cJreuloire van Burgeuieeeler n Wethouders dd 24 Novimbtr 1 17 no W09 dat d i handelaren blaneo verzamelhtaten op welke h t aantal door Iwn outvangen lK n n oet worden vornw d ledenn werkdag van II tot 12 uur dtvnvoormdddöge voorloopig ten Stadhuize kamer I 5 illen kunntn ver ri en dat fraude bi dte varatrekking vangoedkoope rtchoinen zal worden gestraftmet do iulretking der l on enevntueih uitsluiting van de distributie van den Iwtrokken handelaar Gouda b r oofmbeT I9 t7 Burgemeefttir en Wethouder voorn Dl BO J MUS D Secr tarlfl M YA DBR VFDK Vervoer ena van zadeH DtJiROPM I sTi K tn Wl THitl D US van OOÏ DA brengwi ter algemeene kennl i dat verbod n 1 4 di aflevering en httvervoer van roodi klaverzaad wit klavtrzaad Zweedwh klavtr aad Ineirmzaadhopptrup zaad iupint nzaant n ikkenzaadin seradLllayaad dat h i Hul I viruialU verbod nl tgeldt voor a partijen geadresseerd aan een KegeerlngjMomiin sarls oor d Rijksgraan verzamwÜng b partijen vervo rd op la van een Regeering eonaiil rl ais iib a genoemd c partiten voor welke oen vervoffbe w 1 jj i afgegtn en door den Voorzitlt r der DistributdiJt omtoiil ie voor laudlxHiw a dtn n uitffionderhig van granen III ttet h t verbod n U de ub I gt noomdif ïjoatfrioorttni eenlgtrlel bewerkingot venuenging van wefcen eaird ook tedoen ondergaan waardoor hunne gebruiWiiwaard zou worden verlaagd beneden de V olgende nthifanii Ie w1tte4l yerMii roode klavenuad Z weeéwlk klavtrzaad boppt rups mad e luctme aad 51 Ju serradedla zaad lupluen saad u wik keu zaad 41 IV dat do regtilog deq umxmmiuprljiu o voor du ukbutalliig vau tl ub 1 l edoelde zaïltn dtu zullen gevorderd woidtn voor btlanghtMieodeu Ur Inzagt ligl voorloopig ten stadbuEkt kamer 1 op ttktn wirk dag vau II tot Vi uur dt t voonnlddKMj t tlouda don 7 Deo mber 1017 BuiigeuweiHt r ta Wethouders voorn UIjBO J MlJti De eorttariti M VAN DbK VKUK WADSNilBUWa ÏÜUDA 7 Deoeiiü r 1917 Voorlooptg f ai Itaia meer In een eirculaire van de Kaaavereeniging wordt hennnetd aan de miniaterieele beBchlkkiog waanbu nieuwe maxlmumpruzen voor kaas worden vastgesteld Vooraf wm het bestuur dienaangaande niets bekend en sedert ta hot bestuur gebleken dat het in de bedoelmg van de Kegeerlng Ugt het geheele distributieaysteem voor kaas naar aanleidmg van deze bwchikking te wUai gen Waar w ten aanzien van deze w zlgmg der distributie geen voldoende inlichtingen konden ontvangen aldus het bmtuur hebben wtj ona genoodzaakt gezien in overleg met de Rijkscommiaaie van Toeaietft de Centrale Pakhmzen te sluiten z o o d t voorloopig geeji kaas gedistribueerd kan worden De diotrlbutie kan natuurluk niet eerder hervat wordden dan nadat ons is medegedeeld hoe de Kegeenng de distnbutie in overaenstemming met bovenbedoelde beschikking wenscht te regelen Vrachtboot geionkeii In den nacht van Woensdag op Donder dag 18 de Hotterdamsche nachtboot D A Verschure I ongeveer IBO ton op de Hol landsche IJsel tusschen Rotterdam en Gouda in aanvaring gekomen met een boot van top Smit Co ea gezonken De opvarenden zyn gered Nat van t Algemeen Het Departement Gouda der Maatschap pij tot Nut van t Algemeen hield gisteren avond een ledenvergadering in een der za len van de Réume vrelke werd b gewoond door de bestuursleden de heeren A U Teepe C J M Kroon H J de Voogt A Goedewaagen en f Crebaa benevens als leden de heeren Ëdauw Dr Hamburger Houwing J van der Jagt en F fletef Door den peiuungmeester werd rekening en verantwoording gedaan van z jn gehou den beheer over het afgeioopen jaar Daar uit bleek dat behalve een batig saldo van f 449 21 Ml op het eind van het vong boek jaar de mkomsten bedroegen aan contribu Uba f 313 50 en aan subsidie van de Spaar baok t fiOO waartegenover als uitgaaf staat een bedrag van f 668 44 waaronder een subsidie van 1 160 aan de Volkabibliotheek voorkomt zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f66 43H Deze rekening werd Onder daniczegging aan den penningmeester goedgekeurd Van den secretaris van de Volkabibliotheek den heer B P v Cittert die verbin derd was tegenwoordig te z o was ingekomen een uitvoerig verslag over de aangelegenheden dier Bibliotheek Daanut bleek dat deze Votksbibliotheek zich in toenemen de belangstelling mag verheugen het aan tal lezers neemt aanzienlek toe In verband daarmede deed de Commissie het versoek om meerdere ruimte die dringend noodlg IS om behoorlijk te kunnen voortgaan De beschikbare ruimte in het gebouw van de Spaarbank wordt alleedna onvoldoende geacht In verband met meerdere te verwacfa ten uitgaven werd een subsidie aangevraagd van f 200 welke met algemeoie instemming werd toegestaan De ontvangsten der Volksbibllothaek bedroegen met een batig saldo van het vorig jaar ad f 39 25 in totaal f 27 96M onder de uitgaven komt voor een bedrag van fl 3g2 wegens aanschaffing van meuwe boeken en de rdunlng sluit met een batig saldo vaa f k H t verslag en de rekening werden mede tmder dankzegging goedgekeurd en besloten werd dit verslag ter kennisneming toe te zenden aan Commissanssen van de Spaarbank De aftradende bestuursleden der Volkablbüotheek de heeren P Gravesteljn A W van d Kleijn J P van den Bosch en J H van den Bosch werden herkozen In de vacature J van der Jagt werd benoemd de heer Jac Revet Door het a s vertrek van den heer T Cnbaa is in het bestuur van t Nut een vacature ontstaan De Voorzitter de heer Teepe bracht den scheidfmden pemungmeeater uuneois het bestuur zijn warmen dank voor de vele goede diensten in deze functie ten bate van t algemeen bewezen waarvoor de heer Crebaa dank zegde De vacature werd vervuld door de benoeming van den heer J van der Jagt die deze functie aanvaardde Op voorstel van den Spcretans doi heer C J M Kroon werd het bestuur gemachtigd aan de afd Gouda van den Ned Khiderbond die zich beijvert met schoolgaande kinderen gedurende de vrije middagen op nuttige en aamgename w ze bezig te houden zoo noodig een sidwidie nn f 25 tot te staan de rondvraag werd door den heer TI tM de vraag geafceld of het niet op den weg Ugt van het Nut om pogingen in het werk te stellen om hier ter stede te komen tot de oprichting van en openbare leeszaal dte htj beschouwt als een bijsondar nuttig Instelling ten bate van t algemeen Het is hem bekend dat tal van pwsonen m dM gemeente aan een reeds elders geolt plan om movviènra Ueaziuü te vaatt wm fca aympatUa hebben betuigd Spr kar MU gunM zl n dat ibat b Btuar flMdo in varbaad mot het tekort Mn ruimt voor de VolksbibUothaak dm zaak overwoog en bii inateinming daarmede bet initiatief aou nemen tot de oprichting eener vereeoiging die speciaal hiervoor zou moeten worden gevormd De Voonitter egde bespreking tleeer aangelegenheid in lyet bestuur toe en aloot daarop de veiyedering BOSKOOP Hudel pekkerit De vooi eoomen rais van de NieuwAm steixlam naar Amerika geeft een kanajie t r verachepmg van aan baaending kisten met uoakuopache planten Oadaaiu de teleur steUuig met hetaelfda stoomaehtp in 4 nuari 1 1 waagt man bet er op en M n dl verse firma a aan het pekken a venenóen der coiU a naar itotterUam 0e Qudate Ingesetane deicr gemeente J Winkels is dexe w ek overleden Uy bereikt den leeft d van M jaren Naar w i vemeanen lal op de Chriatettik school in de Nieuwstraet mu küideren welke in bet middaguur door den vMren tttstand niet m de gelegenheid Kun lu te gaan een warmen nuuüMJd wonl n ver strekt Men deelt tma mede dat ho w l de spijzen en de afleverint eer word D geroenid de aflwling van porties nog eer gering ia Bdudve de Igeadommea der ToomuUife Boskoopache Bank heeft naar man ona be richt de Nationale Bankvereeniginc tat complex hulsen in de Dorpstraat en de Banindstraat aangekoobt ter inrichting barer kantoren OUOKWATEB Door de r kspolitie is hier aaugehwiden A V d M verdacht van diefstal van acht schapen ten nadeele van den veehouder U uit Lioachoten De schapen werden in ee4 woning alhier gestald BU den diefatal waa de welbekende ijtip alhier behulpsaanL Deze ontving voor zijn moeite f 17 60 Vow den Burgemeester dezer getueente go bracht beVemlan beuk s n naar de officier van Justitie overgebracht IMQBBÜNÜfiN JimUm vorantvioordei khêid der iüsd Wie helpt r MUniteer de Bedacteur Zou u mjj een walnig plaatamimta in uw blad willen toestaan om een vraag aan het pubUek ta doen B voorbaat m n dank voor uwe welwillendheid Uet betreft eeu arm gezin eu moedef en zes kinderen terw l vermeerdering vaa het gezm binnenkort ta verwachten Is Ër ia hier gttbrek aan alles Wie van onze beier bedeelde stadgenooten wil een iilemigheid bedragen om hlar de hoog noodige hulp te brengen Giften zullen gaarne ia ontvangat genomen worden door de Redactie van dit blad en door onderg tee£ende W GOL Secr der Ottderstands CffiBuniaBia van Armeoaorg Gouda W j bevelen deze bede om hulp In de wdwiltende aandacht onzer lezers en lezersaen gaarne aan in de hoop dat de resultatea daarvan de goede verwachtingen mogen overtr ffen Wie hier helpt doet aen weldaad Het Ingekomene zullen w in ona blad verantwoorden REDACTUS Marlitbsriohteii OoOp TnlnianTnrwalfflat Goada en omstreken te QoiuU OfMntevslliig van 7 i e iuJtn e I7 Hitt kool fJOt fajt titit Éwvoye kool f i V i i 7 j oro m itavojo koot I S 5U t Koodt koüJ t ii t f SpniU kool fjo fii ptr ► k tl Boercfkooi I I t ro K saivoje kool fi AiuhAle 1IJHO pr im mnk l rHl475 7 StlUii Wi 1M p r UX bo LAATSTE BfiBiGHTffi Moerdr M B iu ii oort uit Naartlin fe rgtant M vau hel Km tta lat toNeu d n die sedert tnkt ic dagtn werd vi rmist w rd hl don gt ond n in oen haltditht gegjonKl 4lüot aan dtn rhltniurweg ovvn bulten d v eiing I u 4uoi Ugt lai s d u weg zanar la hUrvnn door otn beam en dt tran iaaa g ttrhei n Htt Ut haam fot In htt i i vaatgwroren zat liig achterovtrr mrt twt hoofd legtn den gloolemltti Unt De oogen warm go riiolf n nfonti eu nous boVMi het tb De pet nog op htt hooki I en Igtuaai ge boutnng öw aan Voi rlnkeji tioor e u ongcliiK u dl nken yen mouupt van een rttinlt veclitpatüj Ie Hmmm i weesop b t K tWHt lijk gt in olim g laat an d a aiigckunien Telegrsflsch Weerberidit Vwrochtiin H Uia tot kmchHje tijd lïk wellicht tormachtiire ZuideHlw tot Westelijke wind niMit Iwtnikkui of iw t bewolkt wunelMlBiUk ncestnian i lulyk uthto laamUta ZonaopfUK T anr U min l Il 8 our 47 min RUvieUaatunu itnrteken 4 v IT ia Rïtalthuitunu untMaii 4 4T a liSSüv