Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1917

Uitwiss liiig van Balgisoha mn DuHsoh gflfntoPnoopflan BosniS en ll rx gowina Het Pruisisoh kiesreoht ontwerp In behandeling nieuwe partijen De liieepeohthepziening in Engeland Ontzettende ramp te Halifax Een rede van Ozernin Aan de verschillende fronten ONS OVERZICHT Officieel wonH uit Havre meegedeeld dat dank zg de bemiddeling van den konmg van Spanje het conflict nopens da Duitsche burgers welke in Oost Afnka lyn weggevoeixi en de Belgische burgeri ke ge rangenan in Duitschland zal worden büg legd Er IS nl een overeenkomst gesloten welke bepaalt dat de Belgische rageering zoodra het mogel k ia alle Duitsche bqrgera die Oost Afrika hebben ontruimd en in lTankr jk zijn geintemeenl naar hun land zal laten terugkeeren waartegenover de Duitsche rei earing alle Belgische vrouwen en kinderen in vnjheid utl stellen die in de Duitsche kampen zyn geintemeerd De Beigen welke aldus hun vrtjheld erlangen hebben de keus om óf naar het door den vyand bezette gebied in Belglfe temg te keeren óf om zich naar Zwitserland te begeven om van daaruit Frankryk te bereiken De Duitsche regeering zal eveneens de Belgische koloniale persoonlekbeden in vryheid stellen welke zu by w jze van vergeldingsmaatregel in hechtenis had doen nemen en als geselaars te Holzminden vasthield Zoodra deze uitwisseling heeft plaats gehad zullen de beide regeeringen een alge meene schikking bespreken in zake het wederzijdsche m vrijheid stellen van andere categonën burgerlijke geïnterneerden In de Bosniache commissie van de OoHtenrijksche delegatie heeft de geineen8Chappel jke minister van fmancièn Durlan een rede gehouden over den toestaiwl in Bosnië en Herzegowma Hij constateerde dat beide landen die eerst in HK 8 met Oostenrijk Hongarije werden vereenigd zich m don volgenden tijd van groote beproeving met volkomen toewijding m den dienst van de gemeenschappelijke zaak hebben gesteld op efin wjjze die alle waardcenng venlient Wat den wensch naar een Landdag betreft verklaarde de minister dat naar de algemeene meening in het land zelf toegeeft het houden van nieuwe verkiezingen tljdenfl den oorlog onmogelyk IS Maar hy noemde het het streven van het landsbestuur om de eerste de beste gelegenheid waar te nemen om de normale werkzaamheden dea land weer te doen hervatten De minister besprak verder de in voor bereiding zijnde groote economische her vomungen in het bijzomier de a g r a r 1 ache en hiJ verklaard dat nu de Bosniers en Herrogewmera de gemeensohappelijke zaak mede hebben gestreden en geleden er nu ook geen reden meer is om met hand having van de gemeenschappe ttjke belangen der monarchie aan Bosnië en Heriegowma die instellin gen te verschaffen die hot nationaal ge voel der bevolking rullen kunnen bevre digen In Duitschland is de eerste iMing van het Pruisische kiesrechtontwerp thans 200 goed als geeimhgd I e houding der nationaal bberalen zal besbssend zijn Zon der de nationaal liberalen is geen meerder heid denkbaar Dit ia des te gewichtiger omdat de houding van de vr e conserva tieven zioh dekt met de houding der nationaal liberalen De nationaal liberalen schü nen een proportioneel kiesrecht te wen sohen de vry conservatieven een pluraal kiesrecht Het oprichten en vormen van nieuwe bon den Bchynt een algemeen verspreid ver schijnsel te z n Zoo zien we nu in Duitschland weder twee nieuwe tegenover elkaar gestelde Bonden geformeerd waarvan de eene wil aansturen op vryzlnmge politiek de andere Bond van Keizer getrouwen de verstarde conservatieven byeenroept Nu wij fit toch zoo over verschillende parlementaire aangelegenheden hebben mogen we niet nalaten ook de aandacht te vestigen op de kiesrechtherziening in Enge land Waartoe een ontwerp in derde lezing door het Lagerhuis is aangenomen en waar door feitelUk alle manAen die den leeftUd van 21 Jaar alsmede de soUlaten en zeelieden welke dien van lö jaar bereikt h ben het kiesrecht verkrijgen Ook de vrou wen van 30 Jaar en daarboven krUgon het kiesrecht volgens dit ontwerp dat verder nog bepaalt de kiesdistricten op den vo t van het aantal inwoners te wijzigen In de Hongaarsche delegatie heeft Czer nin d minister van Buitenl Zaken der Donau monarchie nogmaals over enkele belangryke poUtieke kweaUea bet woord gevoerd Over de vraag in boevarre de nfxmai chla instemt met Duitschland a oorlogsdoeleinden merkte Ciemin op dat voor beiden den grondslag van een verdedigingsoorlog tot üisiB dient en hÜ meent dat ook v Kühlmann dii duidelyk in z n rede in den Kykadag had aangegeven door aijn uitspraak Er bestaat geen hinderpeAl voor den vrede dan in den vorm vao ElnuLo thanngen Wij vechten leide Czemin even goed voor Duitschland ala voor ona land en evenzeer voor Klaaa Lotharii ren als Duitschland voor Lemberg en Triest Wat Italië betreft merkte hiJ op dat dit land den noodlottigen oorlog had kunnen vermijden Had Italië voordien met Ooaten rijk gesproken ian had het tot e i overeen komst kunnen geraken die het hede lelfs in zijn koenste droomen niet meer kan bopen te bereiken Itall kan heden ten dage in het gunstigttte geval hopen tot den status quo ante bellum te geraken Spr gir zelfs nog verder en wilde nadrukkelijk verklaren dat als Italiti den oorlog moedwillig voortzet het dan later een nadeeltgen vrede zal krijgen Dit ook m vertMuid met de uitlatingen van Karolye als sou Czenun een pacifist k entrance xijn want spr weigerde da vijanden pr miea op de verlenging van den oorlogaduur te geven 1 Het mogelijk thans gemelde definitief ingrijpen van Amerika tegen Ooatenri noenide spr vooral martelijk voor de ia Amerika verblyf houdende Oostenrijkers en Hongaren die daardoor fn een pijniyken toestaiMl geraken Wat de werjcing der duikbooten betrof dese was volgens Czemdn gebldien een sterke belemmering te zijn in den viJandeHJken munitieaanvoer té6 dat dit op den loop van den oorlog van wesealijken Invlood zou moeten wonden beschouwd De strtjd bij K a m e r U k ia tAuma verflauwd en slechts van patrouille ontmoetingen wordt melding gemaakt Op den rechter Maasoever hebben na een hevig bombardement de Duitsche troepen in de streek van Beaumont nieuwe aanvallen ondenumtenr H volgens het ransche bericht evenwel werden afgeslagen Volgens een benoht uit Parijs blijkt nog dat de Russische wapenstilstand reeds tengevolge heeft gehad dat de Duitachers talrijke divisies naar het Westelijk front konden overbrengen hetgeen in de gevechten der laatste dagen zijn invloed zou hebben doen gelden Aui het Itallaansehe front hebben de Oosten rij kscho troepen thans ook den tegenstand op den Monte Sisetnol gebroken en daarbU 1000 gevanganMi gemaakt De terugtocht na den gieter gemel len Italiaanschen tegenslag wordt in het Italiaanache atafbericht aangegeven In den loop van den nacht van 6 Dee en in den morgen van gisteren heeft zich bet terugtrekken onzer troepen van de vooruitspringenden hoek der Meletta naar de achterwaarts gelegen verdedigingslinie onder beschemung van het geschut dat den opmarsch van de vijandelij ke massa s tegenhield voltrokken De Oostenri ksche pogingen de Hnie bezuiden Gallio in te drukken zijn door het Italiaanache defensief intusachen tot duaverre verijdeW Kerstmis nadert ui generaal AHenby iet zijn opmarsch naar Jeniaalem voort H bron het oude Kirjath Arba op korten afstand der Helhge stad gelegen is thans ook door de Engelsche troepen genomen De stad was de woonplaats van Abraham vandaar dat de Kruisvaarders haar Caatellum Sancti Abraliae noemden terwijl de Moslems haar den vertaalden naam van Chalil ez Bham gaven MODERNE CONFECTIE Onze magazijnen zijn geopend tot s avonds 8 uur Zaterdags tot 11 uur Iv eldscheatpaat 39 Hoodstpaat 270 NLeuwendijkl97201enl92 OO hoek viaduct ELECTRO tECHNIEK Adr de Groot GOUDA Kl lw a 7S in geen tijden zagen Df p in kragen gedoken zich schrap zettend tegen de windvlagen op hoeken van straten zocht men a n weg door de volte heen Deze St Nicolaasavond in Old ro zal mö heugen hoe oud Ik ook worden zal In de officlera cantine is St Nicolaas nog wel geweest met zjjn zwarten knecht en hy heeft ieder van de heeren wat gegeven kleine cadeautjes welke veel hilariteit verwekten Voor ons manschappen had St Nicolaas geen tyd Het volgend jaar hoop ik hem weer eens aan z n jas te trekken I Persoonlek eigendom Hier m t kan p valt met vee te beleven jongens Dan was t een vroolijker t jd toen we m Amsterdam lagen in t Paleis van Volksvltjt We hadden zoo n groepje oudere mensohen onder elkAar waarmt we zorgvuldig de biggen weerden twee Amenkanen waren ook In onze sectie en t is over een van hen dat Ik jullie wat vertellen wil Die kerel had InAmerika een prachtbetrekking als inspecteur bü een levensverzekering altyd geld plenty Je zag die twee voortdurend aameBt t n aaman la d s Avonds kwam ie met z n auto voor m laadde de stroozak nn ot der groote belangstelling van de lui van vtjn sectie Bn een half uur tater zagen we ra toeren een paar vnenden in den wagen en achterop gebonden de aaamgevouwan stroozak waarop gespeld was een groot papier met lie woonden deze stroozak is door mij betaald met ƒ 1 25 Het geval had zooveel bekijks dat een politieagent meende procea verbaal op te moeten maken Den voIg den dag moest de AmerOcaan b J den bat conunandant komen die hem vroeg waarom hij den stroozak uit t Paleis meegenomen had Omdat t mijn stroozak waa Dat geeft Je toch geen recht om hem mee te nemen R kagoed Pardon Dat ia t hem Juist Het is geen RUk oed Dde strocNcak ia mijn peraoontyk eigendom Vraag n maar aan lult De majoor sttmd veralagen en de luit verzocht den eigenaar vwi den stroozak er voortaan niet meer zoo n vertooning van te maken Maar straf konden ze hem toch nlak TECEN SPOTPRIJZEN m De hoofdvereischte voor een In tegenstelling met elders ruimen wij dan ook aan het einde van elk seizoen alle goederen tegen eiken prijs op iaa is elk seizoen uitsluitend nieuwe goederen te brengen GRONINGCN WEU WAHDJeN Voor een ieder die nadenkt is het duidelijk dat bij onzen geweldigen omzet de meerdere rf mindere opbrengst der kleine restanten van weinig belang is en verkoopen wij derhalve alle voorradige goederen voor spotprijzen E oj 288L 400 HORNEMANN HET BONTHUIS HOOGSTRAAT 242 Se huls de Hoofdsteeg ROTTERDAM I HAASTRECHT Oroote Haven Telaf BOe vraagt speciaal de aandacht voor zyne schitterende sorteering PELTERIJEN I Da nleuwato modellen vindt U In mijne collectie en de prijzen zijn zaor laag terwijl allea onder garantie wordt verkocht Heden ontvangen de nieuwste modellen in DAMESMANTELS en BLOUSES I Prachtvolle Kerstauchenksn 2821 48 ZONDAGS TOT I UUR GEOPEND J Fa W V ZANEN 20 O Haven Atelier voor Moderne Portret Fotografie 8 lid S C van Oudheusden Co Levering van Machinale Brandhoutzagcn Aanbevelend PIANO EN OROELHANDEL Waganstpaal 115 DEN HAUG Tal 828 1990 GROOTE SORTEERINO 10 J VAN DUIN VEST 109 111 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Laat IW Verkoudheid nii i iiiiiiiiiiii i iiiii i iiiiiiiiiiii im i i iii n iiii ii ii i i ii ii i i iii iii m iiiiiiiii miet verergeren tot een VISITEKAARTEN KEUZE UIT 55 LETTERSOORTEK PRIMA OUALITEIT Bronchitis ÏÏIÏÏÏÏT Genees U bijtijds met de ii iiiii i i i iii i i i iiiii i ii i iiii i ii ii iii ii iiii iiii i i iiii iii iiiiii ii ii iiiiii i Drukkerij A BRINKMAN ZOON AU gi hoeat kucht fluimt niesl of licht verkouden xi t denkt dan toch niel O het ii nieli hcE zal van iclf wel ovcrdaan Dit li m l vuur ipelcn Weet dat een lichte hoeat lol en ernalige boralkwaal kan kiden dal de gevolgen van een gewone verkoudheid verachnk kclijk kunnen sijn indien zij door de verwaarloozing in een longontalekinj ontaardt Voorkom de gevolf en van morden door vandaa nof Uw hoeat en verkoudheid doeltreffend l beatri deii met een veelomvattend middel de bekende en veelbeproefde AbdlfSirOOp De Abdijiiroop verwijdert de ilijm en ziektekiemen verjachl eo geneeit de ont atoken all mvlieEen verdrijft daardoor do benauwdheid en doet de rerkoudheid ver dwijnen Veel geroemd bij asthina hoofkooris bronohitia influanza catarrh kink en alljmhoest kaalpijn Prija per flacon van pi m 230 ram f I 25 van pi m 550 ram f2 25 van pi m 1000 f ram f 3 75 Alom verkrijgbaar Eiachl ro l a baad mei ome handteekening 2879 144 ll moplo Bcnd gsnvxend Modevakschool voor Gouda en omliggeiide plaatsel L 1 AKKER Rotterdam Aantailotin bl da van nl lB voor Mode rakicholaa ta i QnTonhafa Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Aug U No 46 AbdiisirooD i iiiiii iii i iii iiiiiii i i i iiiii Tii i iiiiiiii imi i i ii i ii iii iiii i iffinTtii Opleiding tot Costumiöpe Coupeuse en Laarara Otk giliiiiliiM mr ilgn gilinik li iiim UIIEI HINK n ITHMNl IMr Damei v HEYZELENDOOIBi GOIIDSCIIE COUIMIIT ZATERDAa 8 DEC 1917 Tweede Blad J TWIEDK KAMBK f Treub on Poathunna Alg ï meen debat JuatitU Wft t arstaa t D intt rpell atie De Jong ia zako dt moLiliikbeden geiezoii bij d u kaas x port lö voorloopig van de baan De MuiiU Ur van Uiunen atuJeclie a ion heoll eoLiftB mededeel ing m gu daaii waai mt blijk dat do vrcsdo nog ni t lé g üikend tu aahetn do yiiuflt r j Po ithuma en Treub Hf vtrsohil to h bitrtf niet alle n d kaua maar ook d auik r m dt gwjToogtl giotn ten r a V de kaa i h t g acliil iiina iDgd do bOOO tt ii waarvoor coQ tnt 1 j e gt en Z1J11 iiil voord 1 a v dt bikl üjiidiere Artikelen is hfi gouUiiI nog han gende Wanneer nii han endo dat ge cbil een inter pHlatio wordt gr houden wordt na tuurlijk het beoogd doU niH b rukt il l gtiechil aal zooal lo bejfrijfpen U pue dig moe en wordtn opgtloei ui daarou ried de Mlnist r dw KanöLF aan d inl pellate een la placht uit t tt Un Daur op ging de Kamer In Voorloopig i i au bei ald op Wo nii dag 1 Det eiiibrr DaArna kabbdde be gatno delijke g praat over de staat jb grouimg we r ei der IJo ultvotrlge redi van den hter l r a Helhijye timfl lal van andm reditvoiriii gen uHgelokt die m ótn opAiolit volkomen gtlijk waren nl dat z hoibalng n wa ren van de red e owrijigtn m ter t lii Ktaniie I en groot pol tiek steeksipi l 1 votlrer en wpeileije van pt Idepnkken over en weer De Iwron Jx hman Nolfn tn Troel ira vielen dtn hoT Drews hu B aan ae verweten d n vrij liberalen hun voortdurend zwenken op belangrijke pun tin o a ten aanzien van do vrijwiiligt verzekenng De heer TroHWra nocmdi dt ti cu hle kiat echtorij Hetgetn zeer jiiint mag hsc t n Orudfaiike die minachting ging de heer TroeLtia toch zter iiitvotTijf op di redi van den Tielithen afgevaardigde in Di ng leuze vrijheid tegenover het ÉrtaaU so ia liifliw lieiield 5 hij Het msheTunen met htt woord vri hiidl motuid liij abge HclMnaoht en btifoordie z i lot dt rommel van htt veTlud ii IbA niiilM veilig ia dn vnjhead eehlir bi dt wciaalkapiLa liatiacho nionopoliee welke zich hot lan ger lioo iot r tol karteh zUlé lot fuatfl vormen Ook in ona land aJ had de bttr Dre welliuyi dit onikeiid margarine fabrieikem de glafifaiiriiktn d clgari nfa brl ekeïi vormen Bteeds m er kart Irf en zijn daardoor een bedr iging van d vnj lieid nicit in de laatwte plajits van itf ai beidtera In deii oorlog tijti U d f kapitali twiche bwlnj Borgaimaalit zelfs nat raesoiie sctired t Ti m die richting gegaan en te en dit gtooto gfvaar wild de he r TroeUfra waartrhuwen Ihftoerlg zttte hi aan de liand van oen z er dodJtund g over iUi dat liein was v r lrokt uuetn ho in ons land de kartollt rinig in de groot indu rii voortgaat ïloh ie ontwikk 1 n en tat f en gevaar te word en oor d juitdoord n Iwtr I re ielJni j zoo hoogg ro jnde nj ijeid In het tweede gede te van zijn r d htefi 1 heer TYofi vtra o a de Maar als de ullnoodïging wLor komt al hlJ dit w l aanvaarden Waarin h t verschil 7it i nitt duidUijk In l H wn hel do druk der vn liberajf partij die ha nKrk t h t kftpitalisiiath streven verti gui wooMigt wtlk hen tegen hiel f Hit i thans bertid met deiuocrolisi i e groepen df regtjering t aanvaardin Iltt lenaal ik r U dot alle nog ni t tn de heer I roei it ra hidd wiieeiijit nog een n lag om d en amii ht Kerstcongrew der SD A I zal de d ftnitnvi b eliasing neinen De vragea van d e vorzekeringewetten de distributie en het vrouwenkitsrecht zulhn dan nadw onder t oog worden gPzUn I tl öJeohte nitt een oplecft nng daarvan 7alhet mogelijk zijn naaat burgerlijke ledenm een kabinet zitting Ie neuken Ilit dreigement echter b eloot de redt van ótm heer Troetetrft ai er oonflicten ontfttaen tusecdien 5300 n gemengd burger II Il Social ifTiJsch kabinet en de arlmd Ts 1 I II I 1 1 1 BRIEVEN VAN EEN BURGER SOLDAAT XXI St Nicolaasavond Het kamp ligt onder de sneeuw en nu het donker is gevallen en de witte wade op de wegen en de stuve Bparren die als verBienng voor de barakken Btaan schjttert onder t helle licht van de electnsche lampen lijkt het dubbel zoo koud Er 18 b na geen beweging iedereen blijft in de barak aU hiy niet buiten noodig heeft In de cantine ia het druk t is daar vrijwel de eenige plaate waar een kachel bmndt De scholen zonden vanavond gesloten z n ook al vanvege den kolennood Doch eren na t eten werd in de barakken bekrad gemaakt dat er wèl les gegeven tou worden in de leeszaal waar de kachel jubranden Er was TUur m daarmede la alles gezegd Want Tan warmte kan met gespraken worden Ora half acht toen de leasen waren geëindigd werd de zajü weer opengesteld en debibliotheeJc ook Doch er was aoo weinig nimo dat de helft van de lampen kon wor m uitgedraaid en er naar de bibliothecari mÖ verxekerde ongeveer T fÜ boeken iQn uhgelMDd party dan zullen de sotialinttóche minis lil tl dl partij der laafcte kiezen Hoe ht du met de hoinopnitoit gt lIJ zal zijn ie wel duiiMijk Trouwens do hter van Raaltobgrup ook mtt be t hoe ui ti etn goi d niinL t r kan zijii en goed öoi iaal dem M raat Ho UKtgeniteit hï z i wel ha taanbaar mib men de rakmi viSóraf goed afspreekt i H de rede van deztn afgevaardigde w overigens alli i varrneldenawaardig da hij den heir iJtto bfc undle waar deïi d uitwerking van ail l JU In dii jaar bt tJtretsJ Tegenovtr dtia hotr MarUiaiit hitli hij vol dat do ervuirt d4g vertegenw 00 r il ging w dHgdtjk een aiinengftan aa par tijtel mogelijk maakt aiAia men zoekt naar hf tgeen vere nigt en nalaat toe 10 cpit tii wat verdtelt Zeer t recht klaagde de lieer Marihani ir over dat in de e ti d n zoo wt iirilg ge nurkt wordt van den M mi t r van Ju ti 1 Dveral u er oiig rutli igh ü waar t litmen lö er Uibruik ie viiiid n op di p r iooniiike vrijiliLid U er wilJ leur iiiavr k Pro memorie n lot alot van dit aeker wel inttre ante groolt dt Imi d Prtinitr we r di züo vtrmojwUg wH zoo v el ov rvii ging van nn onderwij weiten in u tzitl 1 t teJ en da 7ij die t nl i iii r vóór iI V rkl izin geii wllkii hdiand ld i i n w l hun zUi zullen krijgen D voorup Hing ti van dli n heer ort v ï Mnim t o v d ln komi9tlgi Kaïiifn t Ming van Kahinft Un war n lio aanbooren waard dodi j hadden toeh met meer waar ie i n and re vbornpeliingen Het schiint toch e n feit dal vooral dioor den alhs omverwerpm dm oorlog mets Ie voorzeggen valt ovir de onwlkktling van de pollli k con te laiin giwetn wordt hier licht verglsw n berekenen mlsrtki nen In een avoiwUvergadering wtrd ten aan tehouwe van e ii niiiiinifiim ftan al l d n i tnooK lifk gepraat over onderwe jkti aii l n dierden rang Vele persoonlijki bdan i K kiwamen aan d orde Bij di MupjileDoiri l egrooÜng vaji financién vroig Mi nwttr Iroub een extra toela voord be lasting eanftnii i7tn die aan dt grens wirk oaan zJJnL I en vijf ntwintig gulden ItohL dsrPid aanikiding voor dtver4 leden om nog eeiie op te komen voor dez i n and n groepen van hen dii leng vo gt van d buitfugewone onii anUg ieflpn ei n zwardi dit net h bl tn H tzoUd geliaar dttt al 700 vaak bij dLrgdi o gt Itgi nb d ü i gewoAkt werd nu 00 door dm Miniat r gmaakl atg w ven werd n dt vth wenwchen dïe genit werden 1 n ov rgiiM zal de Mini ter nog eeiw t n algemet ne heryienlng ovtrwe n Daarna een lange serie comlusie op adreswen h r zijn g woon lijk niiaar Iwet nïenjsctien dïli n deze metst Inge vikkelde persoonlijke kwettiet op de hoogt ijn dw ultbreng r van het versila ni dl Mi lUster Tiïatohen hen oiitsjKJii idi lian II n dabaijt dat over aller hooMen hen gaat n ten lot de artlkeh n van dt bi grootiiug van lii stiti dit niet b Iniiijrrukw oplt virdm en and a v ondivorgndi ring eJiik i tr laar liitriïvant H r dt lielangh blunder BUll ndin Maar taai taai voor d n I it nataamler BBIBVKN UIT DK HOPOTAD HA f Uil was een bikond pa dagoog die en maai d vi rmaard g wordon tiling ver kon lgdi tUi voor het kind b H be te nog me goe l geno g wa i l le sti Ulng 1 tot 11 1 iize gtwordeii en zii die joli g rfepeii aKhtm om hit heil der imnisdiheid t b Aord erpn zijn gaarne berdd om Be hii zi a h te heff n I r word waarli gein geld gespaard wajinttr htt voor de kin dmin Lq De Haa eche Raad gaf diezi r dagen maar we r V rtien en wn lialf mil Ie uit voor d aankoop van een bioH coop tb eater Bchrik nid W r ndieiik niet dat d n Haag zelf exploitant zal w or den van een bio rQop dSo den driodubbelen moord m do slolkapel of de gt helmen van den oudtn Wil on op hel witt do k al verteontn Intig K etl Dt bio wxiop De post was den geheelen dag niet geko men Om half negen eindelijk werd mii verteld dat er wat gekomen was Misschien een vriend die mij schreef of een collega die zich herinnerde dat Tt hier op de stille hei kleumde en daoht aan vorige St Nlcolaasavonden toen bÖ ons thuis de goed heilige man in eigen persoon verscheen en pe pemoten strooide om by zijn vertrek te vertieren dat hij s nachts terug komen zou en een tafeltje voor mij oij klaar zetten k Zie m nog nadat k met moeite m slaap gekomen was midden in den nacht wakker worden en nllend van kou naar beneden gaan om te zien of de grijsaard woord gehouden had en zoo gelukkig als alléén maar een kind kan zijn stond ik daar te tnllen voor de gedekte thfel waarop de groote suikeri eesten stonden en de chocolaad letters Het was er het was er al wist ik nog met wat er allemaal op tafel stond en bitj liep ik dan weer naar boven naar m n Varme bad Maar de post had alleen een Gondacbe Courant voor mrf gedeponeerd het eerste stukje dat Ik onder Stadsnieuws las w dde uit over de gezelUge drukte hi de winkelMtrfttaa rrooIUk verlldit comOi w iöl wordtu ditu rtbaar geuiaakt aan htt underwtjH Het beetd de plaat en de foto lubben zich rcede oen brtangrijke plaats vt roverd öp do sobolon Het tlgt dus go h el en al in de lijn v n het moderne on dtrwijrt om ook htic levende btwidtegvven Vt be ltaot hier ter todo ri etfe langen Iljd een t clK luiiii un da alle bijetHi brothi wat ioAre w hool graag zou txwjt ttn owi eikonne verz in ting van alKwal bij h t ondierwij ttr lmrln f en ur oplüisttniig kan vertoond worde Dit miiHouni liiWt een zeer go h r putatu H t iK liilkt nodw over oen bio iooop di t iiiUr kl Mn s en nhohts g kg nh ni bu u l voor plaatfting van eim bondipltal künlenn IRt nieuwe gebouw IriOtnlieuwh I ioscoop tliealer waar ln dubbel van dot getal gcplaatht kan worden Hier zal dD jeiigt luA zich kuantn v rui len in de aanschouw ing van alU nat d otokiiiist haar weet voor oogon t toovtren i i tij de n Aijn wel verajidwrdl M n b hooft viaai i k nog ni t in dt 11 avond van mn kvtn Vtrlotvni üfii gchi 1 anden lijilen ni e g maakt tt hiW 1 n l e tooverlajilauri was al fttn Itkaalhozll oi r 0117e jong jor II n van l vinlo l e Hen kuiidtn w z IfH III t dioom n l zou Jubw rn t f iiil u tot hei uiier te giepiikkold hi t en Zorgt ib overheid op döz wiaze voor k gv stduk beJio fttn van dt J ugd vtrwoarlooöt d InJiomeliJLiO ook niet oo igl tr nog e n voorst I oin op de lu i ijee H n 8 d rvthiirisohe gjiima ti k in U votreii Onder dim Invlo d iVan de ni u w re b wegingflkun l 1 men er loe gi komm on vootr de moiyje df lulijk gi 1 i iiaut eJi dit zoo weinig atiooiit mtt d gaiice van tie jonge Auimvs II vi rvangen door d ryüimiiche die in inaai t n pa naar otn harmoni h goh el ntr Wt 11 4urlijkhcid trafiht te paren aan t n g niU ontwikkeding vaci hit lohaaim I o nam n van 1 lly ri iu em Jan In vnn der Pas iiebbm In NoJtrIand e n goe i tl n klank giikregen en aij iin htt d k naflrit haar dan kun t de fllilijkb i f i nn I w ffjig w tin tf verhooghii ovlovl 1 uiih b t gehetli H haaiii O n g onil o f i ing dioormaaikt Htt strakke isiraium aii ki atblitfc+ebe g mn Jtl k ïe iil rbii vtrvang n door het oepi h Hi rlijke an de rj iJund che g nma ik k p het gthiied van d liohajiidijke op voiding rijn wlJ gdukkig In een bd rm tini gekomen I liidJ lijk 71 t mon m dat m n op e n gi heel verke rtï n c wa De Sport wordt ehidilijk d or7Un aW n uit isti van krochlrtlu Jpanning iMe e r noodioltlg lan h ilzoain Is voor do jo ij e lil Dat kan di port APlf nitzooï e b 1 pn uN w l dit sport bto iiairi il Nhlh in hit b Tdkcn vaa tm hu s op gel 1 4 van kracht en bdintgbll hl ideaal nteerideri te vinden Di 11 fb bbt n voor de sport m wmt zichtbaar a 1 n laiir ima t wordt hit oog goopeiwl vo r ten meir oiethKliohe llehaanMOt foiling Hel aptbn van die jtugd Is In de groo tf tedien ze r a htiTiiiigiegaaii rl gen gde enheid voor op de wlrati n nJet al lini onuiat dei t t klein zipi l1ng vog von het dnikki virkoer lUi ligt du voor i hand dat op an ier wi e op de Boliöl n in dit tekon wordt voer oen i il le ze voorbeeMen van ov rhiiln zirg bh l wel ilat de autorit iten Jmnr aandaoht daaraan wijdlen ten paar fageu lacg i de ruzie Treub I o tbuma hit onduTwerp van den dag giwei t Het Ij wd geen hartverli f n I idiouwnpil twe van de hoogHie hew nd udm te ii n twl en 01 hiA l nitM i hng maar in den tiTgenwooriligt n lijd iijn al 1 ioti tanden nu e mi aal i A vt randen dai z IfH dit niftt m r l buliengewouim Im tpmerkdijk U dat do kranten nn d en tirwiil van offirle I Ijde geen enkd mededei llag is g daan en noob d Iwh II nd ininiHlirM nooh een van hun eoll KH a dith uitli 1 over lezo gebeiirtimin Dekranten bleven ei hl r trouw op d ho It hetgten nu t wnmiaal een feUiHiiHi f I n vooral de BJiiibl Tiarn ulol kunnon z ten rapplg w H bijvoürbield de boo h li van bd l erste Kam rlid t Koot van wiens voorneniHTi om een lutvoerigt rid tl houden Inj die btiJiandHing dir roml wetiJherzieiiing d kramtpn vooraf rt lö bi ritht hadden gtigeven De g iöhl B na lor no mule dot b rieht onbt tanïi lijk n lii begreep nint waar h H vandaan kwam ZonyiUrling ilat dU Die akHIge per imWtiMen zltlm u eenmaal o Ver al HAd W K stad hadden daar een kamer gehuurd en permitteerden zich uitgaven waarover w j zelfs met dachten Zoo kochten ze byvoori eeld een auto en toerden daar s avonds ee Op een keer gebeurde het dat de stroozak van den levensverzekering man werd bevirid en hy nioett daarvóór by den luit komen die hem vertelde dat de strodak vernieuwd moest worden en hij ala eigenaar dit beulen moest Daar had de Yankee met veel rin in Niet om die ƒ 1 25 zei ie die kunt u met plezier van me krygen Doch t fs niet eerlijk Als een ander m n stroozak bederft hoef ik de kosten toch niet te betalen onwlat t mjjn stroozak is t Is feitetyk mijn stroozak met eens t Is e n ding van het R k De luit bleef evenwel op z n stuk staan en de ander vroeg Als ik die zak nu betaal t hij dan mijn eigendom Natuurlyk zei de tuit Dan Is le jouw stroozak En mag Ik hem dan meenemen Zeker dan mag JiJ hem neenemen ala Jij daar pleizier in hebt De Amerikaan betaalde