Goudsche Courant, maandag 10 december 1917

So 13568 ROTTERDAM Hoogstraat 345 349 hoek Spui Maandag 10 Oecembep a s begint de OPRUIMING vao elepanle Dames eo Xinder Kleediflo Uit de onderhamJelingen over een wapen stilstand Jn het Ooöten blijkt zooale trou wena ook wel te venvachten was dat Ruemenife deie vredesstappen is gevolgd zu het dan ook noodgedwongen Over het stiwlmm waann de besprekingen tusschen Duitsch land en Rusland verkeeren krygt men ech ter met veel te hooren Volgens een Telegraaf bencht van En gelsche zijde evenwel zou het niet erg vlotten en stelden volgens inlichtingen uit goe de bron de Duitsche ondertiandelaars aan de Russische parlementairen dermate ver naderende en onaannemelijke voorwaarden dat de maximalisten er zelfs met over WBns dfiten te beraadslagen en weigeren ze openbaar te maken Verder heet het m dit bencht dat Trotsky een meuw schrijven aan de gesantcn der geallieerden zond waarm hy hen uitnoodigt defimtief te antwoorden ot de geallieerden tot 12 Decern ber wenschen mede te doen aan de Russi eche onderhandelingen en verzoekt hun in geval van een ontkennend antwoord te ver klaren om welke belangen z het noodig achten den oorlog voort te zetten Het wil ons echter voorkomen dat djt be rioht alleszins bevestiging behoeft Over de toestanden in Ru land zelf zyn de berichten eveneens achaarsch het Pedro grader Telegraaf agentschap laat niet veel van ach hooren en de Reuter benchten van die zijde althans dienen we5 met eenige re serve te worden beschouwd Dat de toestand er overigens nog verre van ordeiijJt is is dit wel zeker Wat Lenins schema aangaande plaatse lijke herkiezsngen voor de constituante be treft dit IS niet erg duidelijk Hoe hij en de zijnen trachten de financaeele wanorde eenigszm te regelen ervaart ook hft bui tenland op min aangename wyze waar men eenvoudig de Russische staatsschulden als ongeldig verklaart Ook blijkt men op zoek geweest naar de waardevolle kroonju weelen als waarde wondt genoemd 500 milUoen francs doch dit goudvinkje was uit het koctttje gevlogen naar de Matin zegt Een ander middeltje om aan geld te komen hebben w © gezien m de monopoli seenng van het advertentaehedrijf der dag bladen waarmee deze begnjpelijkerwuze met zoo maar accoord gingen verschillen de kranten zyn deswege dan ook geschorst Van ernstige oppositie tegen het maxi malistiBche bewind wordt evenwel niet veel gehoord uitgezonderd de geruchten die een STOOFPEREN viniff 6 pirll l GOUD RENETTEN 12 BELLE FLEUREN 12 Verder alle loonen HANDPEREN enSTOOFAFPELEN bi 2870 15 H V d Heuvel Tentweg STOLWIJK J Drogisterij NIARKT B PUPOl Wonclbalssm Wondepzall VerkrIJ baar bij S H VAN LOON 15 T b WOLFF A Ca uuII zunuu HELDER OU TE aEBDUIllEII EU HEER VEMIIEUTI STttOS UH FUSCH ïOOMW VOOR HET Km lulTor HsIdcM NW rwtt TkMlatof b©Tord t den Haawroel Tentorkt de klloran n doeC dlanflt ta asn Tooioum voor d HaarworUla Voorkomt hot SplytMi ot UltTkUSQ Hoofdtwr en Rooi vwdwrnen nadat men Koko oen paar keer ïebruikt ho Hrmen Bpreokelt bet eouToudlg op het Haar dan wrf ft men h t saoht In eena noderwaart ohe rlcbtlD en borstelt be tlli K UW APOTHEKER DROGIST OF KAPPER HEEFT KOKO VOORRADIG EK HY UL U OF lEVREDENHElO VAN ANDERE VERBR0IKER8 HEDEDEELEII KOOP VANDAAG EEN KIEINE FtESGH F 07B 86 Otsrfioon zij nffts andi r wisten dan het elt diat nien hun had verzo ht me vrouw Bal te bw chouw n ah pen ou ii re Biiater van juffrouw Bftilantru haast tfn ZIJ zich daarorni tooh haar nimofmier verkioffelijkt n tj fl aan t ht dfn In an dere ooistanidigJiffli fn aoiitlwi zij e n paar dag en hebbon gpwaxht lang geno g ten minfl dat Harre htm kon onkTbclmd n f Q hunne giozicht en eigenaardïghedi i nwt den editen naam to vtrbinkn maar aooals die zaken nu stonden zag ledtr dat hij berfiBt gptn lijd had t ver7ijiTrie zoo hij niet wiMe d t zijn vriend ot vij and hem voor was Terwijl j m hel Kafiteei waren en Mona Mag bekekwi dat deed denken aan Thri ve en dr groote wapenzaal m hare verscbotpn 1 a nieren en onuitwiachbare herinneringf n fTi ataardk naar de gfhe irazlnnigi plek boven Jp ingangsdcur waar in H ne uit gehouwen ma h t gerftamte van e n klein Kind wafi gevonden gewikkeld in m t goud golK rduurd laken mei oen koninkliik tnonograiu i liL pen door de m oikrn hout beeclioten kamer aar M r Ai ui jSe stierf en keken naar de lang vermiste Vroon Vin Bnioe de Eer van Schot land en de Kapel bezichtigden d r goede Koningin Margaret waar hpt Zwar te Kmfa la tot het In etaatsie den beu PRUSi Fl n fl 1 aO UI fl LOO par uon Gron nnn G arlu rinu B HliliDSBaMA ANTON COOPS Wydstraat 29 Gouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 Tijdelijke Prijsverhooging Kleine lleach f 0 85 Middensoort 1 80 Oroote llegth I 3 2 Adverteert in dit Blad Opeobare Iferkooping t n overstaan van Notari R W H PITLO te OOUDA 111 het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar op MAANDAG IT DECEMBER 1917 dei avonda te 7 UUR ysn de volgende te Gouda gelegen onroerende goederen lo EEN HUIS met Tuin aan de Gouwe no 21 groot 1 42 A bestaande uit guite veranda groote kamer keuken kelder Ie verdieping 4 kamörs waarboven zolder dlenatbodekamer n vUe ringr Verhuurd tot 1 Mei 1918 tegen ƒ 476 b jaars 2o EEN PAKHUIS aan de Peperstraat no 4 groot 33 c A grenzende aan perceel 1 Verhuurd tot 1 Mei 1918 tegen 100 s Jaari 3o EEN HUIS met Erf Achter de Vischmarkt no 23 groot 30 c A Verhuurd tegen ƒ 1 60 per week ViJf HUIZEN en Erven aan de Boelekade nos 129 131 133 136 en 187 elk groot 61 c A en verhuurd tegen ƒ 1 60 per week 5o Een HUI S 27 9 aan de Nieuwe Haven no 164 groot 24 c A Verhuurd tegen 1 75 per week en 6o EEN Huis met Erf aan de Derde Kade no 11 groot 65 c A verhuurd tegen ƒ 1 60 per week Aanvuardlng en betaling op 1 Februari 1918 Te beticbtigen de 2 Laatste werkda ren roor den dag der veiling en op dien dag telkens van 10 12 en van 2 4 uur Kadere inlichtingen geeft genoemde Notans Geen Ziekte kan blijveo bciUin indien ilecbli bel goade gD eimiddel wordt an wend Overspanning ZonuwBchtl id itmpetooshcid onrU t fe as dheid lamenvreea MUnhardt i Zonuwtabletlen Per koker 60 et 3 kok f 1 70 bi Wormen ktadcren n vo waaaenen Neem En fao worm bon bom Per dooB 30 cent 3d 85 et Hoofdpijn Mlinbardt i Hoofdpijntabletten mmsÊÊmm Per koker 45 cl Enersan tabietten Bloadronneada lictil verteerbare Haal tabl teveni eetluilopwekkend mmmÊm Per koker 1 3 kok f 2 85 11 opgexette amandelen en ontitoken keel Gebruik Mijnhardl Glorin tabletten wmmmmm Per doo 40 ci 3d f 1 10 Gal en siljm verwijderd door Hljabardt a Lazeer lablellen Dete lablellen zi n bloed futverend re elen den itoelganj MB Per dool 35 et 3 dooien f 1 Maagzuur Maaftpijn maaitwater opriapin feen eetlual alechte piitverlerm Qebruik MIJnhardr a Maaliablelten HHMMH Per koker 60 cl 3 kok f 1 65 Hoesten vaiiiitiend itijm op de bont krlebelinjin de keel verkoudheidNeem An a bonboni dooi 30 en 60 clKinderen welke aan Kiak en SUjmhoeatlijden eve men ANGA nroop H tmmam Per flacon ri 40 Sanaperin tabletten pijnatilland en geneiend bij pierpijn pijo in da ledematen aanfeKichtipijn kieipijn rheuinatiek Per koker 60 et 3 kokcri f 1 70 Ais gij U afjcmai evo tt en Itjdt aan voortdurende vermoeidheid gebruikt dan Hljiihardt a V mytofn Êmmm Buiaen 90 et fl 75 M 25 fS 25 Zt bli koop to dal op bet door U gekochte voorkomt de naam ran den fabrikant A MMNHARDT Pharmac Fabnek ZKWT Bij Apoth en Ua Drofiatea Tc Gouda Anton Coopa Wljdatr 29 Sobooobovan A N v Zeaaen Boakoop Wed I Spruil J F VarkadeWaddioxvaaa A v d Heide MoordrMbt v Gennep 2876 91 SCHEimLEEn ZOONEN s BANK QOUDA KLEIWEG 07 TELEFOON S98 verricht alle bankzaken POSTCHEQÜE EN GIRODIENST nWO ZUHITIUM in MLVEIIDC nDUOHniEnuiuii WOEI De Directeur verzoekt alle personen die voornemens zijn toe te treden tot den cheque en girodlenst daartoe THANS de bij alle kantoren der Posterijen verkrijgbare formulieren Ingevuld en onderteekend in te zenden ten einde hunne namen nog te kunnen doen opnemen in de EERSTVERSCHUNENDE gedrukte alphabetlschenaamlijst van rekeninghouders 288J 30 Abonneert U op dit Blad Zoolang de voorraad strekt VERKRIJOBAAR EIKENBLOKJES BERKENBLOKJES DENNENBLOKJES IS EIKENTALHOUT VRAAGT PRIJS Aanbevelend D VERMIÜ Tel0l iai RAAM a4 Abonneert U op Het SteooyrafisGh Verslao van het Varhandelde in den Qemeantaraad van Gouda Beirat ALLE bg den R sd lakomende stukken de besohikkinffen d arop en de Btenof rafisch opgenomen disGOBSies allea bgeea m boekfonnaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonni a op dit blad f OJZS per kwartaal bq roormtbetahng voor Dietabonné s f 0 50 per kwartaal bg voomitbetaUng V Abonnementen wordea aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA 50e Jaargaog Maandag 10 December 1917 GOllDSCHE COÜMMT iNTio o xrs © an d TrertexxtieTolsLti voor Groia d SL © art OK str©3r ©m VERSCHIJNT DAGELIJKS lAJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEïEONDKN MEDEDKEUNaSN t Op dr ottrpafina dobbel larieL Gewoae adverteBlMa en lagnomdm maómÓHdim ta h pn B GrooM leaera n n daa naar piMiwuiMte KI KINB ADVKKTKNTTftN aan raln aaabMAa M blragapdi dteawig koop n rnkoof Imur en rfaaw I 5 f fl ta I OJS On n mmv J mm M m 10 rm$ k lielMnWii S mm 1 4 r eb r I4I I i et Mif r OJl ami $ armém n i ABONNEMEJ TSf RUS i per kwuta J f 1 2S per w ek 10 oeqt tam Zoadmt OilmA pef kwsttaal f I 7S per week 14 ccoi o itrai wamt da besorClot pw looper feKhiMlL Prmaco p r po t per kwanaal 1 S0 oaei ZoaeMfiAiMd I 2 tHmm Abonnelneocca woeden da Ujka a a nonie mta ona bare a UaUT 31 GoUD b OBM a te lUc n den b ckh iulel en de pMtkaatoren ADVBmiüVTIBPRUS i Un Sooda en onatrekea Ifebooreade tot d n bexor nni 1 5 refcla f O SS clka regpl eer f 0 10 Bq dne actuereeaTolfoatia pUatiia o worden d M ie eo twee berekasd Van boiion Gmada e deo bezorlbna I 5 fe ela f OM Ik rf tl meer f O 15 Telefoon Intere 82 Telefoon Intere 82 Uitgeyers A BRINKMAN ft ZOON De toestand in Rusland Geheime verdragen Revolutie in Portugal Fransche socialisten in de oppositie De zaak Malvy Het Pruisisch iciasrecht ontwerp Nog eens Czernin s rede Ecuador in den oorlog Van de fronten geen nieuws ONS OVERZUHT vooruitutrevende volkspartijen en de sociaal democratie sleohts met een totaal van 3 stemmen vertegenwoordigd zgn I en gevot ge vun hun geringe numeneke sterkte val Ien de 1 olen in de commissie gedieel uit Daar na korte algemeene debatten onmid dellyk tot de hoofdzaak lal wortlen overgegiian IS reedti in de eerate zittingen d bediissing te verwachten over t gelyke kiesrecht dat de kern vormt van de geheeie kwestie Het is natuurtijk mogelijk dat eerat een aub Lommuisie gevornul wordt in Welk geval de beslissing dan een korte pooa sal worden uitgesteld Wat zal echter nA een rond afwyzend votum der comnuasie de regeenng doen al zg de zitting slul ten en de 1 unddag naar huis sturen Dit 1 weinig waarschynlyk omdat de Land aw voor de beraadslagingen over de be grouting in den aanvang van het a b Jaar volstrekt noodzakelijk byeen moet zijn Eerst thans ontvangen w i het slot van Czeniln s rede m de Hoikgaarsche Delega tie waarin spr ten aanzien van de binnen landscJie politiek nog eena nadrukkelijk deed uitkomen dat de leuze van het zelf beschikkingsrecht nimmer tot verbrokkeling der monarchie zal mogen leiden Dit mede m antwoord op Wilson die zooala Czemm zeide nog in 2yn nota aan de oor logvoeronden van 18 December 1916 ala zijn voornaamste vre lesdocl heeft aangegeven de rechten en privilegies der kleine staten te waarborgen doch nu verklaarde dat zij den oorlog ook voerden ter bevrijding van Italianen Serviërs Roemeniers Tsjechen en Slowaken van vreemde heerachapp j d w z de onrechtmatige gewel klad ge af scheiding van eenig e nationaliteiten der Do nuu monarchie Ook C emin noemde Wilson s ook m ons blad besproken rode met consequent en een vry gecompllcer d beginsel van be grippen ten opzichte van territoriale eischen en van het zelfbestemmingsrecht van den Staat Spr was van oordfel dat de Entente de begripsverwarringen inzake het zelfsbe Bch ik kings recht der nationaliteiten benutten als een dekncantel voor geweltkia lige verbrokkeling van de monarchie in strijd met de staatkundige souvereimteit Het recht van een staat over njn eigen territonalen toestand te beschikken achtte spr buiten twyfeJ en een vreemde staat mag zich niet bemoeien met den binnen landschen toestand van een anderen staat Binnen den staat moeten de nationaliteiten hun verhoudingen regelen in overeenstem ming met den staat Opnieuw wees Cier nin elke buitenlandsche bemoeiing in bin nenlandsche aangelegenheden af En wat betreft de kwestie of er binnen de grenzen der monarchie voor de na tl onal i tei ten andere mogelijk heden tot regeling hunner verlioudingen zouden ztjn dit kon hij niet toegeven Vallen aan de ééix cijde der Entent bondgwiooten af daar ii Amerika voor haar het beloofde land waar nu ook Ecuador naar offldeel wordt gemeld de diplomatieke betrekklng n met DuitadUiUMl afbrak De Btrijd in het We ten bepaaK ileh ans voornamelijk tot levendige artilleriegevechten riaat di ke anvallen der DuJtachera Jn de streek van Bezonvaux heeten In het P rysdie bericht met gevoelige verliezMi te idn afgenlagen Ook op het Italiaansc e front ia na de verovonng van het Meletta gebergte door de Oostenrijksche troepen de infanterleRtrijd in i ieuwe artillerifi gerediten overgegaan Uemenffd Oorlopnlaowi Kusiapd dat van de l nt nte scheidde en Roemenie nasieept Nu revolutie in Portu gal waar volgens de iaatate juist binnen komende berichten na een etryd van drie dagen de revolutionairen reeds moeten heb ben gezegevierd en een voorloopig bewind onder voorzitterschap van Sidonio Faes aa menstelden I gewapende actie van Kaledin voorzien doch waartegen door de maximalisten krachtige voorzorgs i latregelen schynen genomen Over de pubhcatie der Russische gehei me diplomatieke stukken meldt Wolff nog dat volgena deze stukken blykt dat Veni zcios op 20 Jan 15 er den l ngelschen ge zant te Athene mee bekend maakte dat de Griejtsche komtig de overgave van Kavalla aan Bulgarije goedkeurde mits dit land zich ïou aansluiten bij de Entente Na het aftreden van Venizelos veranderde de Grieksche regeenng echter van mzicht en proteateerde eemge malen vruchteloos te gon dit aanbod v n Kavalla aan Buigarye Op 7 October 1 15 keurde Engeland den afstand van Cyprus aan Grie enlant goed Tiits het geheeie Gneksche leger Servië te hulp zou snellen Reeds op 12 October 1915 werd dit aanbod als met gedaan ver klaard daar niet voldaan was aan deze voorwaarden Portugal ja dat is waar ook dat strydt ook mee zal menigeen zich terloops herin neren als hy eemg bencht daarvan leest Inderdaad heel slecht worden we over de toestanden daar te lande ingelicht Nu en da eena n enkel klein bericht waaruit echter over de stemmingen by parlement en voUt weinig viel af te leiden ai kon men tu schcn de regels door wel lezen dat men er daar allefïbehalve schitterend voorstaat Dat blykt ook thans en ten duideiykrite uit een kort Reuter telegram dat kort en bon i g meldt dat te I lasabon de revolutie ia uitgebroken terwyl kort geleden ook te Oporte ernstige onlusten hAben plaats ge had Pe menigte juichte de soldaten toe die zich op een afstand hielden zoo lezen we laarby Fn juist dit is kenschetsend de regeenng kan zich dus niet meer op de troepen verlaten De toestand sohynt dus vrywel onhoudbaar geworden en de ontevredenheid algemeen En al worden de oor zaken niet nader aangeduid het wil ons toch voorkomen dat ook hier m het vredes verlangen van het volk zelf een der oorza ken zal moeten worden gezocht Moge m militair opzicht by een voort gezette revolutie en dat is de vrEiag nog het afvallen van Portugal dat slechts en kele tienduizenden manschappen aan het Westelyk fronb heeft staan voor de Entente al met direct nadeeiig zyn toch ïh het ver Bchynsel op zich zelf zeer belangryli Eerst 1 L I a tl n d t int n 1 e a tr dl Mat n m lit zal dt P a t II Ki stTi ih fAjn pogAÜ naier u t n In t n optH b e van art 1 v n dooor lroi kl g publiiwrde Iond n Mlieovert iikojiitt waarin wordl bo li t Ui leil il g Stoel nltt zal nvogen dietlnmieu Bail vrPdw onf h niW ngen Itinrttgen il niHBiienM hl eii a in i ii wrkut or i n i pr l rl Uit frankrijk dient allereerst aandacht het bericht dat gewaagt van de eerste openlykfl positie van de socialisten tegen Ciemenceau a oorlogspolitiek Naar verluidt toch zyn 81 socialisten voornemens Clemen ceau te interpelleeren over den vrede m Verband met de onderhandelingen van Rus land met de Centralen Stees nieuwe teeke nen steeds duuietyker openbanngen van het vredesverlangen der volkeren by vnend en vyand Men wordt den oorlog moe en wil zich niet langer laten opzweepen geduldig volgend de machtige leiders in blind ver trouwen De volken zelf leeren zien en oor deelen en langzaam dringt het bewustzyn van den waanzin van dezen strijd tot hen door hn ovcrai zyn er teekenen die wyzen op het o 200 langzaam gloren van dit licht Alt over een wereld in vrede zaJ schijnen I BUITBNLAND8CH NIEUWS AMERIKA 11 r a 11 p II IJ II a 1 f 1 V t dl il ranip nog di v ojj eiuf bi zm i rli tn Il I artnwMi h en laii tM f ku tt von dv IJ HtT I groot echaxlv aaiigfTuiJi Toln 11 i tin I van t illg ntijl n wtrd n ni I n utrijP H ilu inunitlitt hip dat n ew Vokkwam wa re d d nauwe Ingang ge III et rd li van dn t uit tibavon naar h t 1 üfortiiiok luidt to n t bowlug mei doliuii iik liegi ohe rell futoomhoot pliatsimi I i ui oi U gtf iQuwtm vaai Halifu zijn aan den bran I ontMoiin n maar de irchok i d g 4 oiiw u rf t u kten en all niU n I V rui IK 1 I Ui i im n wlM ul veu ging n Verio r n in I wijk i 4tmoH li waar oural Ivl in Imiz4n tnfln bt nauwi wtrate 00 u Vwtrekth d n In d z wijk zijn riirani ik aantaj fi rt Un ial waarHcbljn il K I Irf 1 if henatl rinx kunnt n wortteu 1 g V 1 daar alleen v rkoolb beend rt jn ov rg tltneo van g hiW g iiv il 11 1 n kou vorhoogi hel bji onvan I ditkl jozMi Het door he vuur git isi r ii g llii w Uianw met I e d kt I i j njg t oi ftT4 onKtrent I sitathitor f va t i rain p li Mal fax g vmi meer lil JiJ U dooNn en VKM gewonde i aan I K volg tan g br 4t aai pl a Milni I wor H II l lijk b iisubrai lit la ik 1 rkiii op op n plaut n eii li opgcfuiin I ni I M Over de zaak Malvy is het licht nog3teo ls met ontstoken en het schi nt dat er by de behandeling der reeds bekende poiitieke schandalen zeer waarsch nl k nog andere onaangename dingen zullen wordenvernomen De overtuiging Wint n I meer enmeer veld en ook de toespelingen vanCiemenceau zowlen daarop w zen dathet onderzoek tot dusverre omstig belemmerd werd door de tegenTfïking van de yde der politie prefecten Dit werd eerst andera toen de tegenwoordige regee nng de zaak m handen nam Toch ia men ook nu nog met over alle struikelblokken heen Men besloot de zaak Malvy voor den als stadtsgerechtsbof geconstitueerden Senaat te brengen Doch het ï iet er naar uit alsof de Senaat de zaak niet in behandeling w l nemen alvorens er een wet over den vorm dezer procedure bestaat Daarmede geraak te de zaak dan weer op de lange bann om na tu i en wyle voor goed t © verdwijnen Naar verluidt zal nu de regeenng echter zelf de raak in behandeling nemen De vooruitzichten der kiesfechbhervor ming m Pruisen zyn met schitterend KlaarblyKelyk ziet men op het oogenblik nog geen uitweg voor de regeenng om haar eüsch tot invoering van een gelyk kiesrecht door te zetten nu zelfs het Centrum en het groote deel der Nationaal Liberalen hun medewerking hiertoe hebben geweigerd Wat staat er nu te gebeuren vraagt het Berl Tagebl De dne voorateUen zullen gezamenlyk naar één enkeloi commissie worden verwezen welke uit 28 leden zal bestaan In deze commissie iullen de par tyen die v66r de hervorming zijn n 1 de Feuilleton wort afEeiraig n oiif liohrood heilig Ie niaktni en tm blik wi rpi n op trap in d n uiiiur wtvarlan d jo n jfe lioiigias f II uaer lenod n wt rden ge l pt na het warte diner m de kleeJinü der Hoog laiiltcht soid aten bewonder ien en geno ten van het iiitzich over heuvil en dal Hl bergt u eti dön n verliorg n dorpjo i lut groot V Ikifiirige schaakbord an k toclittn pogingen tot vluthten fit wor tt IiiijjCTi an dip yilioone Mary Stuart t rwiil WIJ whatiin tn h erii h diD 7a pi i die iijit alls poodt dtoppi b an Sf lKtland h hartHoi d nanir die en na d n nnder 7i ne plaat naaet KarrU ili n wf haar g leiden I dfr praat een poo j m haar on na itn paar kort imnui n hal er w n ei wi it Img an partnerw piait on de afsfdankl li p ntderig naa Jt ui vroii Jbtih voort Het was wwrkeli i grapt iiz of hel Iwk ienniinrtle zoo totdat ik gt n oeg tot uii ipl wari g komen om nuf ti hfrinnercn dfti Ik ook tot d niedwiin din frs b hoordp Tom rloor ik eena klap mijn gwtMl voor humor f n tr iangdiö r met naar tTUsr Ik kon all ti nmar naar Harrfe ien dho een onge o Tien blos n aohitti ren le oogen had I r wa r itt vt I meer ovcrgMIpv n wn haar Ie e t IhTi van het Ka ttel of dRolfl van het Kaötr1 Toi n Ik lieiron mi ne gflftrlih id Ie lu hfn door den nfian dT ln t nocanen naar wien Fdi burg i genocind mi 11i h t In de elfti u tol een koninkiiBte at d maakt cid zij O dp n ef van nira er Dou ïlas d andere Doug las heeft raij dai rt eds ver lel Toen Ik het verh Rl V rt IVe vnn dien iapperen Francla die in etaot as g wM t tfir I ttoiiiaji kandulpb n d r Ig iol dat n laiig d gevaarlijlte rots n li i dl n om li et Ka t 1 1 In ch n nacht f ov er va ten daar hij ioor liefd KrtOïkingen op de rrasrfioaikit aan i kaoopen den w g had vcriioimTi b koftdf Barrle dal zij dlit geschied mi ook reed had gt hoord Ja k Morrison had ze gevonden In en Qud 1 Ofk dat hij iiad gokiK ht tn d n UlnJvfd onder Jotm Knoj huis in High lrt t Het Jitndi iierg ne to it bi pro V n bare liW oor de g tel ledinl f op e we k n in lit groots hart van 4 ol land dttJt aa rt eiis gtib urt door tiPt ïN 1 en i di r afiond erlijh hal I i rot f Ihfit voor ecm icliot fch ot Vuk iika n hart in t 1 1toonder op t wiJtkcn H bb n al dl jong n ii geTraagd wl rp ik tar in t gezlchl l ai iiioogi f wil aan uw Mentor veri Il n t de ne vnn Donald l ougla nl t arilwoord lv ij hH tig Hii m v rioofi m i e n mifiMji in de lloogianden toede bi giKl al d ftjuttT Ti hebb n Il i dufl wirliilijk geilaan ik vind II af ohuwelijk cidt iifver oiitwaaxdSgd Ik heb altijt geil oord dnt iiH i ieB zulke dingen aan ni mand vir U ll n Dat dora zii wel nnn I ar I roi di ri van dt p II fll zij dl h bb n lioventl n h hoeft g mij ni t t vert J en Ik b n en ohliT slierlock HolnH wanneer h t nicniichtn hftreft waar ik van hout m ik wiel wat er d zei naiirfï lag m i i H i tirl li manma rneni van aanzoe ken in de wlJdcr is van Miiiburg amtl t 11 m fc i zoiiiien e nh hebben aan genomen in dan iaiT heibbtm tïezO ht vBn wlen 7i h me 4 hl Iden niaa i pV e 11 sterk vem © l i t 0f r e en na de ruggen van li he r o dtt zij nu linrtg v rouwen schilderde Itood haar kan ataal zijn ofwhoon niit op du wi ze die gij schijnt Ie b dfl lui zeide ik Wa deetl u h 4 meest ontrotreii hei Kaï ltel of di a Bio n il het Kfc pel natuurlijkt antwoontd zij veracht lijk Na do eernPie twee kwatntn mj luij aln oorniiuen voor Daar al niijm vijf modnUngera er konden tr xe zi geweiwt atahtttn ia1 Id k Hooffanden niet bad beiMaan afgelagen warn kon Ut haa t zooveil it tMi t n Al ik wilde van het gt zf+iehap v n Marrie geihirendt de wandthng te rug van h t Ka te 1 uaar HoI r od ZU en ik 11 p n t xanien ioor h t meeiit romantiwhe koninklijke hul van ile wereld en ioolang abi Ik lo f ml Ik die uren nooit v rgxm Mkt uiet hare kaManje bniini lakken kon nii liefeli ktr IJu ge Mrtt doii hl t roi J ian m t je dal a a mIj I p m toen de koninklijke aottoone op ceu kllhn gurwn dag baar Scholeth g bied iKtriki ua zij al chw eea jaar oud r dan At kind éM wij alh ft Kt ln upn ikK h te Jong vinden voor 11 Ide Fji o h wa Hrt w aan Barrl a lot BarriP toe Konajt ifcit ik liei mee t da ht lcrwi l wij nn M kaar door d gmcijij vtrlrekkon Hl p n laaar Marv ikinrte en hmAatk en pi i waar haar kliimoon Kar I 1 van ï ngdBiHi kwaoj en zijn kroningirlng t r b rtnnering ach erÜ t en waar Frln I B li haar v xre afw ana uug de harten i klopp op hH groot l al Am ter zijner wre wird gt eve Wor vervolgd t maai u ainifuionxii 1 ro t rt i lin Miss Barrle s Huwelijk dm C N B A M WILHAMSON Nulruk veibc ea Het t t I Tht iiH 7 lik een ondt rweri h II niHit Ie dri v Ti vtrwttt Harrl iinj lar la li n 70tkind ti weerhouden id h f iH niN aardig van u grappen ov rhm t iijaki n oiitdat gij uzdf aN bun nil 1 rd re l escliotiwl als e n aitnir diealt ilt g daohti n en beweogredi mni drnnischen pntle dt Het I t ni t oiudal zij 700 erg verjitfd op n 4 war dit zif inii oo haa stig roeg n nl t er will van 11 zrif Dnl U hd In t g h I ni maar alle r onwhit if dachlm dat hrtï ir üaH ara la tig zou i n uilJ bij i ht liou Ien daar 7ij zoovt l hi en w rrit nf nlfl 7ii iiiorht trouwen 7ij d eh Km taarnni iat er i it voor mij gt ilaanmoPrJt wordi ii ziet g en wi 1 oo m 0 0g niogfli ftravp on ift ui btigi jorge nvann n iMon if jli 1 U r k lewdiouw Hni ii lit pmsl nl t aU liun m ide re Ik 70u omiclddt llijk hHj iMe doen aUt ik ih ü dal er inaar de gerlng t kan i iMHitond i n ainler ftnlwoorl van u t v rkrinr n dan h t hiiim Heetaat dl kun eK gp n onzlnt rl p 7ti uit laar nafunrliik difwt he n ij pl y r d ik kan p e ii Ik wi t dit gt het nl t uwjetil Nu aki dnt u pW l r lïo t riil Ik u vf or t oogenMi t dl jlhi i nianr lat ti nntMfK rh p ik Vmt 7 f m al c n m i je lot I en mnn imti gij U i nl t pr nier dfti nim aai o k o ti u ito f Hp Ifl 7 er inti r a t tw y r Ik hnd Wier nooit i e atbl itat iin 700 Ift 7f ii ove kr i i n f 7oo Wa om n et p om ttij ro f h ir dit nl al t s ► n w e M t pi n H t et f r p Ko f H ioord 7PCg n dflt hl g varn roo