Goudsche Courant, woensdag 12 december 1917

Sa i35ia Ti ® V De Heer en Mevrouw HOYNG Bkun belulfen hun hertelijkrn dank voor de veU Ulfkca van belaa Helllng bl de eboont MO huo looD ondervonden 2901 10 Gouda n December 1917 TE HUUR GEVRAAGD ffllnk amntm kam r op neite etand voor 1 avond per week tegenWil conditie Br fr leti E ISM Bbijers Aov Bu Utkecht 2899 5 5 rcgela f 0J elka r Ml maatf fbiM B in aduareaavol aode plaat i Cea word a dne leAeo twM UrakMd Vaa Mlaa C ratel mear f O IS De verwarde Russische beriohteoa Het Poolsoh progreiMa De geëindigde omwenteling in Portugal m Fransohe schandaaUzaken De oude koers in Duitschland Oorlogspropaganda Van de fronten geen nieuws ONS OVERZICHT officior Schrl ffmachln GEVRAAGD door particulier oed funcdoneorende achnifmachine mag sijq Rcminglon Underwood Adier of Coniinenlal beitiit iicbibaar ichriA vereiichi Brieven met prqaopgaaf onder no 2898 Bureau Gotidiche Courant Markl 31 g HATyURKUIIDIG GENOOTSCHAP oor GOUDA en OMSTREKEN Het IS b J de zoo aiteenloopende bench tm en geruchten nog alt d tuet mogelijk zich een duidel k beeld te vormen van de toestanden in Rusland Vandaag toch heeft het allen schun of de Bolsjewiki de macfat daadwerkelijik onbetwist in handen hebben morgen hooren we ineens weer van het plotsebng opduiken van Kerenaki Komi lof Kaledin en anderen die een tegen revolutie heeten te bewerken en dan reeds metterdaad zouden zijn opgetreden Opmerkelyk is het Wotff telegram vol gens hetwelk de demobilisatie van het Rus sische leiger reeds zou zyn begonnen Het telegram vermeldt dan verder Tsjerbatsjof iH met den 8te un der geallieerden tot opper bovelhe bber benoemd en kreeg vol macht om met Duitschland vredesonder handelingen te openen De onderhandelln gen zullen eechter slechts voor het Russi Bche front gelden Dat Tajer1 at8Jof waarschijnlijk weldra Krylenko zou opvolgen ala oppenbetelheb ber hadden we reeds vernomen En het be ncht volgens hetwelk de wapenstilstand tot aan den vrede zou zyn gesloten maakt een gedeeltelyke demobilisatie met geheel on geloofwaardijr Maar wat beteekent met den steun der geallieerden benoemd en ge volmachtigd om voor het Russische front vredea onderhandehngen te openen Ligi daarin de erkenning door de Entente van het huidig Rusland en zijn zij bereid deaen bondgenoot los te laten 1 aat ons afwach ten In lU UeENKOMST v n bovtnlcnoenid GenoolKhap K houden op DONDl RQAa 1 If aoM pr ol m eea der 1cd v n de Soolotttlt DE RÉUNIE aat aU apreker optreden Prtiitsor F K Ph 1UNITERSON IM HMfIwnftr M dl TMthnladif Hoooi Mliwl te Oflin MrwtMir dtr Staatim OBn to HMrltn L ONDERWERP De Staafsmijnen in Limburg CM I llohtbMldanO AanmeEdiog voor l gewone of buitengewone Hdmaaucbap kan aUoog geechieden bij den Secretaris Crabethitraat 4S alhier of vóór den avaog van de voordracht ean de laal Gymnasiaelen leerlingen van de H B S ofvan de M U L O Scholen kunnen op dezelfdewijxe hun verlengen kenbeer maken om delexing bl te wonen 2886 49 De contributie voor gewone leden bedraagt mlH t ns f 2 50 per jaar met recht van in iroduclie van éiae dame Buitengewone leden kunnen de lezingen bij wonen 1 f 1 50 per a r Gymnaiiaatcn leerlingen der H B S en der MULO Scholen hebben voor zoover er plaataruimte m de zaal aanwezig it toegang lot de voordracht a f O 25 per pertoon Het Beituur Dr H J DE VOOGT Voorzitter Dr E 3 HAMBURGER Secretam Naar de Godzina Polski verneemt hebben de Poolsche minister president Ku chorzewski en overste Janutzagki het vol gende program opgesteld de gewichtige legerformatie betreffende Ie de formeele overdracht van het Poolsohe leger aan den regentchef 2 De vorming van een depar tement van oorlog 3e De lichting der re cruten 4e De terugroeping van het Pool sche hulpcorpB als leger kader STAOSMUZiEKSGHOOL TE GOUDA Dlraetnir J H B SPAAXOERMAN Openbare Uitvoering p WOENSDAa II DECEMBER 1917 d namldiligi tan t uur an jlaa a andi tan S i uur In dfn NIEUWEN SCHOUWBURB van de Soolatalt Ons Qenoegan Hlmiitsllsiiiliii kiMiii rlj n tssging tot ds MmMai ultirssrlng oor zoovsr f plsati nilaits dit tasUit Pltaubeapreklnl ook voor Iccrtinfen an ii voor de ivoadultvoering llelttitend op ver tooa ven toe aa ik erteii op DINSDAG 18 DECEMBER dM mordeni van 10 12 en de naniid ie4 ven 2 4 uur in de Sociëteit On Genoegen gW Op or t kun 1 ke vt nitaoaev ii wordOD Over de omwenteling in Portugal w ordt door de Portugeesche legatie in den Haag nog uitvoeriger gemeld dat de revo lutionaire beweging is geëindigd met de verkiezing van het comité onder voorzitter schap van den heer Sidonio Cardoso de Sil va Paes kolonel van het Portugeesche Ie ger en hoogleeraar aan de universiteit te Coimibra en waarvan ook deel uitmaken de heeren Machado Santos officier van de Miss Barrle s Huwelijk 87 Da4 moogt gij verondt rslell iil aiU woorddo me Touw Bal lai hend Ik zag dk w Jonge dam op die eerntf rfj ziten ging hij voort In plaats van de actrioe terstond gtluk te wensohen mei het suocea van hot eerate lie injf d t door de go l boaettt zaal 1 vendig waa tot gejdioht Ik zPidto tot uwjzelf da tr vi r wftnteehwp tuSBcben u heidtii uioart b w aan en wa benieuwd welke Wel nu behoeft gij u hei hoofd daar niet langer over to breken viei laev rouw BaJ hem vrooli maar een beetje oherp m de rede Ik het u toch z 4ter wel van Barrle verteJd Bairi le noemt gij haar zoo zeldft hl bet nt Bje toelachend Dat Is een heel aardig llevelin naampje en het pa t ook goed bij ha r Gij hebt z eir nooit met mlj over uwe zuater gesprokeo dot zou ik Di€i hebben vergeien Hij liet de laatste woorden vergeaeld gaan van eem blik welke oen coiapWraent voor Barrle moeet zijn eo mea moest het ellw vrouw die z1 d aandlacAt ultsluiteiid op ch wilde gevestigd zien wei vergeven ai zl dacht dat hij haar nu lao genoeg had aaog zien in éwe omBtaad 4tedim Op zyne m we niaoier valt hlj tooh wet in Aai smaak vooTBi hij oen zeker soort vrouwaa en ik koa be0ri peci dat zijto milHoeiMii mia h lal plaata haMan ap DONDERDAB 20 DECEMBER 1117 daa namlddaga van twee tot vijf uur In t gabauw dar Sekaal Waatkavan 13 LoHco worden gegeven in Solo n Koor M i theorie eo op de nevol eode Inatrumenteo PUno Orfal BlaaainatriiiaaiitaD Vjool Altviool VloloBoal aa Coatvabae NB De aanmeldtnjt o Nieuwe Leer lin en keu ook eofarifulijk leechleden ce wel bij den Directeur o bij den Secretaria van de Commiaaie van Toexicht vóór DONDERDAG 20 DECEMBER a onder overle 4in van de BOOdi e beacheidcn en met nauwikeuri eop fave van het leervak waarvoor osderwlfe wordt ver aa d Zie verder de AftnpIskbUjetteD Naraena de Conmieaie van Toealcbt P A SCHROOT 3862 62 SecratarU Vspwaehl ZONDAQ ie DKCaiMBKIt SCHITTERENDE SPECIALITEITEN VOORSTELLING Zta 1 pl KW n = TAAL enz en DiPwrtl MAX RAPPLU DcD lOeo December 1917 overleed ie Jmanvtid miJB geliefde broeder J C VAN EETEN m den ouderdom ven 60 jercn J W R VAN BETENGouda 11 Dec 1917 2900 2 9 Abonneert U op VISITEKimilTEII Het StiiDografJscli Verslag van het Verhandelde m den Qemeenteraad van Qouda KEUZE UIT 68 LETTERSOORTEN ==== nmk QUAUTEIT = Be Bl ALLE bfl den Raad inkomende tukken de besohikkingeii daaron en de tenografijch opf nomen discussies alles bijeen in boekformaal ABONNEMENTSPRIJSïoor abonni s op dit blad f 0 25 per kWartaal bg TOora tbstahnirvoor nietabonné s t 0 50 per kwartaal bij vooraltbetaling Drukkerij A BRINKMAN ZOON BW Abonnementen worden aangenomen ioor de MARKT 31 Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 JOUDA I NERGEE Nationale Bankvereeoiging Kantoor to OOUDA Kapitaal en Reserven f 6 900 000 COUPONS EFFECTEN VREEMD GELD DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNEN EN BUITEN LAND SAFE DEPOSIT QIRO Buosen vanaf QOC mothekepa a löpogtaten I Energievarmer voor Kindereii Zenuwzwaklfien ennersfellenden Iwen DrA ALPItGRIM ARNHEM Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aaa2 slotaa bl d vereenlgias voor Mode vakscholen te B aravenh re Goedgekeurd bij Kon Bosl 26 Aag 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Ook gelmieiilielii Tour eiyen geNik te leerfto MOJiliEI MISOIG eo immm De School ia verpUatat van Gouwe 109 naar Gouwa ISI waar sich nieuwe leerlisAa kunnen aanmelden Dir Dames v HEYZELENDOORI 2648 60 Singer Dit f éne woord egt allis wanneer er prake is van ITaaimac nes want SINOER NaaimachiiieB zija een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk on industrieel werk met roem gehandhaatd heeft SINGEE NAAIMACEIKES kunt U krijgen In alj oifte winkels DIEMEÏTAM DITW UITHMGBOEDi KAU ZEMEN I SINGER Maatselutppij Depots alom jOUDA Kleiweg 5 et Advept en In dit Blad Openbare ïeÉopiegl te Gouda op MAANDAG 24 DECEMBER 1917 doi avonds 7 ur a m het Café Restaurant VREDEBEST aan de WIJDSTRAAT ten Qventaan van Notaris J KOEMAN van I No 1 Een WOON EN WINKELHUIS mei tuin aan de Fluweelen Singel No 51 te Gouda groot 95 centiaren Te aanvaarden I Februari 1917 Een perceel t TUINGROND hans gebruikt wordende voor btoemkweekenj achter perceel No 1 met vnje uitgang naar de Ftuweelen Singel groot 10 aren Te aanvaarden 1 Mei 1917 No 3 Een WOON EN WINKELHUIS aan de Kleiweg No 84 te Gouda g ot 70 centiaren Verhuurd bij de week voor f6 No 4 Een HUIS EN ERF aan de Snoyatraat No 85 te Gouda groot 73 centiaren Verhuurd bij de week voor f 2 75 No 5 Een HUIS EN ERF de Rarnemelkaloot No 187 te Gouda groot 68 centiaren S C van OuiJheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagmatrut IIS OCM H a Tal tUi 1990 GROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE WOONHUIS an het Nonnenwater No 2 te Gouda groo 40 centiaren Verhuurd bij de week voor f 3 10 Breeder bij biljetten Te bezichtigen 21 22 en 24 December van 10 lot 12 en 2 tot 4 uren Nadere inhchtingen geeft Nötana Koeman t Haaetrecht 2885 63 11 Doe Nieuwe S diouwburg 8 uur ToonoBJvoorMelllng door hot Tooneelge zol bap vao die Plantsge Bcbouwburg U Deo Soc De Réunirf 3 uur Verg Necl Vereen van Hulavrouwea aid Gouda 13 I Soc do Réunie 8 u Nutsftvond Mr Karop 17 Deo 2 uur Getoorw Bouw en Woningtoezicht OcderstaudsconUDdiiBle A mccozfatf B te fd Tanoakai w gw g ld tfltff modttdeeUng ta mt eii ontrangvi tw tct niagm concarteii iwniwk ljjkh lia OW om d M dan In onn canda te nr Zeer mooie sollede meubelen aU Tafela Stoelen Kasten Splegela Schilderden Theetafels Bu etten Stgiaffleublemei ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ens ens alle spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 50 Stülkast f20 StBItaW f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 ene UMBnurw ImihiliHliiKikMiMt RoHapdain M 12011 BlMtiiwha Diukkarli A BBmXliAM lOOM ONaa Verhuurd bij de week voor f 2 75 en No 6 Een y f fitv T W TV r Mf IP f TW at i ï S fi i 50è laargttrig Vl oensdaa 12 üeceiiibtr IWIt COIIRAW w s © aa i5 ca v©xt©3autieTolsud rroor G o u d a © aa OascLStxelc © VEaiSCHUNT DAGELIJKS AJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEZONDKn MUDBDKKUNfUM I 1 4 n ale f I dA elke ra al Op le vooepapaa dabbal larial ABONNEMENT8PRUS pca kwutaal f 1 2S pef wvak 10 eewt mei Tondetahlad p kwartaal f 1 75 per w ek 14 eeni overal wattr de bnwting par logpcr geeduedi Praoco per poat per kwartaal f 1 50 met 3U ndagahlad 2 Abtmaemaaua wai A a da nÜjka aao toofnea ana osa boraan UaaiT 31 Gouda faq ottsa ageqia da KyW 4a a éf ke n t otnairvkefl beèooi a4a des b eao fgknng ilaat i Cea word a t t Êt t OJI aOn 1 MMf ê mmy ramii 5 ia ala f OJO alka Telelomi Interc 82 Uitgevers Aa BRINKMAN Jt ZOON Telftfoon IntTc 82 zeer z de regeering oompriniittew n in het buitenland eh hoezeer zy Doitschtand bloot geven voor het buitenland Juist faMft Wil son geugd boe het Duitidw volk hopekKM door een militaire kaate woidt ondendrukt en LB onze pers bezig t vertellen dat Lloyd George Ctemeocem en Wilson eigen l k de autocraten z n of plDtaahng kotnt dit militaire verbod dat in de gaheele we reld opzien zal baren en ia leder geval ali een b inselfout van de r eenng xal worden beschouwd Verder heeft da Duitaefaf regeering de revolutionaire socialistische regeenng van Rusland erkend en oadeiiiatodelt met haar maar tegelijkertijd wordt het vereenigings recht der socialisten m Duitsdiland van mi litaire zijde opgehevenl D militairen geven m politieke zaken den doomlag De civiele autoriteiten behoorui m te sien dat het zoo niet kan en dat een verandenng van koers moet intred i Den nieuwen koers hoelang zullen de vol ken daarvoor nog moeten atr en In Engeland heeft Churchill weer een rede gehouden Wat de oorlogsdoeleinden betreft deze noemde hy zonder nadere om sdhrtjving nog precies wat ze waren In 1914 met meer en met minder En het volk juichte zegt Reuter onder te wetwi waarvoor want men kent de oorlogsdoel einden niet Landsdowne heeft daarop ge wezen en ook in Amenka is dat beaamd Maar Churchill is nu met een verklaring van het oorlogsdoel gekomen en wel deze dat ZIJ die al deze misdaden bedreven die te veel in aantal zyn om alten na te tel len met uit het conflict n treden on der zulke omstandighedeiipftat z j nog In staat zullen zijn om een andere monster aohtige cataatrophe voor te bereiden en over hunne achtelooze naburen t doen neerkomen Fn wat het verlies van Rusland voor de Entente aangaat nu ja maar vergeet met zeide hy wanneer Rusland tijdelijk is uit gevallen dan staat daartegenover dat de Vereemgde Staten zich by onze gelederen hebben aangesloten Op Amerika rusten de verwachtingen dat moet de beslissing helpen brengen Maar gedurende een groot deel van het volgend jaar aldus bereidde hy zyn gehoor weer voor moet het Britsche ras een groot deel van de oorlogslasten dragen eoo te land als by de bestryding van de duikboo ten ter zee anders kan er geen overwin ning zyn En ó n de gewone knal op den vuurpyi het slot Er is maar één practisch ding dat ons te doen staat n I ons leger zoo krachtig mogelijk maken zoodat het als een luipaard op de Durtsche horden kan toe spnngen we moeten zwermen vliegtuigen hebben en we moeten alle kracht en ener gie van ons nationale wG en inspannen Fn het volk het JuwAte weer Zoo 18 het eene Jaar na het andere ver gaan by vriend en vyandi Hoetang nog zullen de volken met blindheid gealagvn biyven ateer ay ontwaren het licht in d n nacht mf Van de fronten zyn thans geen nieuwe beriohten ta meklen waar de strijd ilah hoofdzakelijk tot artillerie vuur en enkde plaatse yke acties bepaalt Natuuriyk dat de verovering van Jem zaleni m de Ehitente pers nog druk en met voldoening besproken wordt krijgamarine en Feliciano Costa van het leger Dit comité heeft in de Luaabcmsche Staatscourant een proclamatie openbaar gemaakt waaiiiu de uitoefening van alle rechten en de getrouwe naleving van het verbond tusschen Portugal en Groot Bn tannie worden gewaarborgd evenals van alle andere internationale verbintenissen welke in naam van het Portugeesohe volk zijn aangegaan Het heeft voorts besluiten uitgevaardigd waarby de vruheid en hun vroegere ambten worden teruggegeven aan hun die bij de politieke beweging van 13 Dec 1916 gevangen werden genomen de maatregelen worden ingetrokken door de vonge regeenng tegen de vnjhetd van drukpers genomeni en de verbanningsbeslul ten tegen journalisten alsmede de door b doelde regeenng aan eenige Portugeesche bisschoppen op Iegde straffen wonden me tig verklaard Hetzelfde telegram meldt dat alle miniateries in werkang zijn en het normale levenm den Staat llersteld is De behaddelmg der schandaalzaken in Frankrijk blrengen steeds nieuwe onthulfm gen aan het lioht Zoo heefit de regeenng de Kamer er van in kennis gesteld da4 z een bnef ontvangen heeft van den milital ren gouverneur van Panjs waarin de achor sohing gevraagd wordt van de parlamen tdSre immuniteit der afgevaardigden Call laux en Loustalot Verdere bijzonderheden ontbreken vooralsnog De debatten over de Pruisische kiesrechthervorming irf eerste lezing zyn thans be eindiigd waarna het wetsontwerp aan de uit 36 leden bestaande commissie is doorge zonden Opnieuw heeft het 8 d partybeetuur in den Rijksdag geproteeteerd tegen het in gnjpen door de nulitaire overheid in het vergadenngsrecht van de bevolking naar aanleiding van de op het laatste oogenblik verboden byeenkomst der socialisten m het groote circus te Berlijn De Vorwiirts nu wydt hierover uit in een zeer scherp arti kei en wyst er op dat de nieuwe rykêkan seller blykbaar al even weinig invloed heeft op de militaire autonteiten als zyn voor gangers De in hun vak waarschünltjk zeer bekwame officieren die dienst doen by het oppercomimaiio m de Marken hebben er blykbaar geen Idee van zegt het blad hoe Ouineufd Oorlofuieuwt omvatte wn groote groep gobouweu ver spreid over Ml terrein vait ruim 3W hto lari dór dm oorlog waw h t op vier na de groout Dulaohe ohemtiKihe MtrMt die werkte in een kapUaal van 60 mU liotn mark De tnbrivk vervaardigde nlllr ni verlMloflm en tal van andere iheuiisohe produoten uttwr was tijdens den oorlog tol een luUkklpunt van cheiitlfn i fabrieken iiigtriolit 1 r werd gifgas gtviiaakt dul end ton sttlpeler ptr lMg voor de ver vaardlglng van huMkruit en vcvder etot ten voor het uMken van dynamiet tw ky drogi ien art voor de vulling vui Zeppillns He tail rl bmat drie gaxhouderif met tn Inhoud vut WOQbO kub voet r wsH em Zeppel n ha J r u X a 11 III tn ild word4 dot gemroal AlUnby het K zag ovir Jeruzalem zal opdraigen aaii El Mrit iclien nutitalr ti gouverniiir I I i Lxih vlag zal hut ovir JeruraJ i waai n t rwtjJ tig 1 rti i di t ramtcbe n lUuliaanNtlii aulten g h whoo worden ui I naiioiial I zittingen if kloontt th t hnl 11 enz 1 e knjg twtH zal afgikondigtl wor k n f r il e go Tl l f glng n In h t wOfk wor i n Ke Ull on de toekoir tig pm lic vim 1 riial III U r goltn vt if itori algnnooat n vrtylfl Lot titand koiiit BUBLAXU t en nieuwe vlag voor Flnlaad De Bond van f chef capttelM ie Hc4 tiingtorH besprak In zljo vorgadertng da Invoering van een nieuwe vitg voor het onafliaiikelijke lafld M kwam over etn daarvoor een vlag te kienen die op ev n roothni ondergrond en ffeel kruin ui dragen en ta dMi Unkarboveoltoek iwigen etterren zal liev ttttn De UuH dM ih pofitiz K le tljn Jeri i l i eiitiiii r door HuHAe v rvant eo Revolutionaire propaffaada h t IranHc he e i l ï 1 1 o H front Ifnizeo he ft een h TfOek gi braoht a n het F raii oh front HIj vertoefde li Soyon en ifi het bl vrijdli gel 1 d van Maliimlaon n ha I m luig ikirig onderhou 1 m i ge n rnal 1 étaln r maxiinaJl 4tiK he reg erlng te Petrograd h rft van de l ultJohe iH elhebb ra aan het tr mi eea lelegrai ontvangen waarin dt e prot tM r tegen de ver aprilding onttor hun troepen van revo u donalre gi ahr flen waario propaganda wordt gvnaakt voor emi itmaooraiUojTH a vred BUITHNIANDSGH NIEUWS DurriKSLANa Militaire dictatuur I militaire overh ld in Duiisiohland V 11 iedl d n laatmen ll d herhaald 4ijk out nH raUMohe vergad riiigen 1U4 par i rl tJir hth bij du Kijkukan er leii r t rit mgiiiem nntïInnlHne en vrijheid U verj aFerii g van I iii sche utial filrlliftntin wauroj ia nio iu Hotrli tI werd iiif 1 oiii u vv ilk h l Iw H van hrU l ngw als vrnltMioorwaardt m IJi1 lofgdi dv tif Ilerr t ohert dal v r I og ng dt r loont n eii ho Itint II ii an K UI r vai rl t Invlf nkeli e manlr g 1 war i I 1 n 1 t i t f a 1 r 1 e k a f g e It r a n d I n dak nnenfBt rit4 te AugMlurg di aU luuiiJtii lal riek werd g brulkt i ge t 1 1 afRebraiid l root inuaitl fabriek ver n M 1 1 en iitv o r g Kouter t 1 gj ani uil l oin 1 Ik niiuikt i eldi ig van ual h rl hit n oiiUfdit dt veriii tln4 op 2i ov irt er aii I groi te himi h fAhri h 1 4 r 11 t drieshtini ilj h rankf or De I 1 Ls ho perri bewaart ir an nvvlliji htH 1 wijgi n ovir l B Bbrl 4 I Orii i iiu De niajilfoallSltMhe regeettng ui niet giiifigd rich aan d zt k acht te Moren w Ike in tnjd t me haar voortfkH om iIjdtTM diw waipenMtbrtanidl revolutlonal rt propaganda tmMr de Duit aotda n voort tw n AMIBiEA Dl ramp te Halifax Hei thane 4 okind aantal doode b draaft IJIX r worden nog JfllTü vermiM Hel aarilal g wund ltedraa i H K I Ir zijn i i nt ptrtronwi d kl at De maierieeln itbiidp worth gtraaiud op nMIIloen dol lor IWrrSBBLAND De vredesprij Het NoorM he Noliel romitt verleende denNol 1 1 vre UwpnjH voor I9l7 aati hel oniii IiUtrnalioital de Ia To S Kouile do n v Neutrale slachtoffers Vdgtft ni t lt ram uit HilUo ta hvt l uut lu HtooticK h p f la Ho SO mU Un van de ku t getorpodwri Door eU n kraibt kun ht HoTilp d haven nog Urei ki n V aii d t winenulng zijn A p r ont n verdronki n en ver irhet l n n gewond I 11 torp d erii hxft In Spauje groolk V r vntwfi r liglng ginvi t MU hel gt mat Ki I IJH Hersl io verklaart dat d voortSireinK aanvalltn der Duit hem de Feuilleton H I it n niPit zijn eenn e b k rii g wnr n vtKir BiiBvrouw Bal Hij h L oogen yoo i cherp ttU di van n ajendl dts Htorke ha rt wrtede kaak van deu voorbeenii kn niilllonnair di ten ko an aitiw zijii dioel wil bernken een rooiijk€ i moml u ftls liy vergmoagii teu jon gfiiaachtigen glmiiaöh Wanneer hij rn wtig lil zijn hunwur i zou ik htiui 1 v er nln willen ontiuo t n vooral niK In dien hl boos op imj wafi IMaar ilv vir link mevrouw Bal l ti van dl M oiiw ii t zijn welke len loan nii t kunnen 11 F hebhen tPOJWj zij bang voor h in zijn Hii rin kan ook w+ l h l gehtlui h li n gite huld van Soimrlfd a vroanirc aan lrekking kradit oor haar uidS ti dbewir k Itjk lie l bestaan oo ik vtrgtten Ik I ov f Barrii ti sprfkon koint dat onwlat Ik allijd ov r 11 spreek wanm er wij Baanen zijn ver ontsohuldltgde mevrouw Bal zl h mot di aardige onbwohaanidheid wetlke Bennett van haar kan verdragen Indii n he4 niet over u te dwi over nwe auto s of efoe andrre zaak van u Ik meende ki gij ed uwe zaktn ge woonhSc hit onderwerp van ona gottprtk waart antwoordde de for chp laasi meer naar het jonge mt ls e 7ien ïe dan naar de vrouw Juffrouw Baïlantree 1 uwe zaak Dat is zij pad gewordt haartte B r bara ziofa uit te leggen Hare grooöuoe der die mtj niet kan uitHtaan evenmin ais aiutere aotrioee heeft h H kind haar geheele leven in een a ge4 lKen huia opg rfoteo giAoudon He t on wonder dat k haar beataan idet ver at Zij w wBr kell begonnen eMi soort drootmzuBter voor mij 0 wordm totdat zij Meren plot gcdinft op nija Atk kwam vallen en aan komliigd dat zij an h ii wa 4 w pon II ben eenvoudig vorrukt hjl li v kim bii uHj te 11 hb n o ni mijii riftv I c iou dait zip als ik nlcl iilk wn ld onzelfiuchtlgo natuur had dat ik d4i 7 n I an fitm uitata ai i zij u t mtjn K li 1 1 i fledeii avond kon ik maar half sp len onn dai ik d ii gih cj ti tjd aan haar d at hi n nU t wltt wat tT wertli ik kon hnar g lukklg ti makün Ik voor l dat ik III i In staat zal 7ijn t l stud en u of lot rtptteer i f n tol ni t t zoolai i 7ulk tn groei h t t aan all rl I gevar ii is hlootsfetitel 1 Ik zal haar liter nun mn voor een paar dagen w W7en l n net iieel lU t vrienden van haar di hnar ti l rtUig n tijd ziill n Ij aorgen t ilat ik got 1 thuis btm in Ml ni uw f t ik waar i gij t r loops gi zegd US h l ntinst 1 lang Btett óij helH er nog getn wooni van geyegd hoo hrt ging of hot ik Mpi 1 dl ij weet wel liet r t egon Bennet toen Barri voor wie hii niett g n slaande zijie grootte eem onibelangrijk per ftoon WB heuï li de rode vl 1 inder dat te licnierken O Barbara gij zult mij toch inorK n niet wegtzendenl Gij helit beloofd la zij het beioofd heeft moieten wij haai aan hare bt lotte houd zeide Ben nelt de toornU virge endt en ind wchien verlangende mevrouw Bal k plag ti Doch de schoone Barbara hiul dtlch reeds belicht on was te verntnndig om hare ergernu te toonen Ik woei d l Ik je deze week in E dlnburgh bij imi daeht te houden antwoordde rij het iii4 i jt Maar li ste Jt zult toch niet van mij eiiiohea dat Ik oiijne belofte hout onver scMlUff wat meneer Beottett o een ander zegt indien ik Je 1 0 dai ft mij bcvorgd t o M n I P Nonnan de roraaueohrljv r Y wikte B i 4 weten Ja i d Barrie mag hem bolp i oM een rhaai of hlJ brengt haar er la t pe ik wee nlH preiie wat Barbara gaf h n deze ophWiring aU tcrtoopM ibet een vrl fïdelijk gezicht maar het wast een der haaiHgirt zetten dl slj ooi op h t tooneel of dliarhuiten had errbht tp d iHu oJ and r wl z met ren KHm ach e voor on all n b Mtwa wm met ttm bi amd re bet ektnJa voor der lii i voor Barri ee zegenwensch voor nri en e i gohetn wfnk oor Ben aeti gHokte het haar do gedacht bij hem op ie wekkni dM hare klelm xust r rttvtH ver gd wa Het diende Xo nleta zkh Ioor dit ona hiildtge rox nopie Ia aten Inpakken Zij waa gewij eerd tn aU hij v r andlg w m ou hy trouw blijV n aan zijne lUdd voor d roo ta vol len blot i l enk etoë an Heveltag welk eene er hM W door zulke berofnide menwAen al BaMi Normen en Allo Wo t Ie wo den n hegemHnen gl i iij xoort en e voor je bwne vri oden ti hebb Je mM een nmht vervelende Ujd ht ben gebw ala ï i weg waren ani U lou Je v W alleen nwei n lalin fo de vol nie week w ij je naar GKtigow t rog br nmj zaL Je loekotmt w verzekerd im Maar mevrouw Wert to wt we ge nww om morcfn f gwin p 4 oBM AoM Maar mnrrouw Vaniwck voor Mnigw dagen ohaperonneeren aide mevrouw BM Wor Terrglftt iMLak over je verblijf hlerV Ik vo 1 dut h t nl t gued voor je 1m n het in E ker II WILLIAMSON Nadnik T rbod € iU rootu haar Iwtanipnt zal vtTanlt ï i als ZIJ hoort dat jij hier bij nwj int H t m en woudtr dat ik nMjn ri nl i heb bedorvtn alloen uit aii fiilen verwtroüld h i 1 Jt zoudt nl t gaarn wUlen dat In f Ofit n Aaikte ioor jf sohuid dat w et k neen aJle behalve dfti rlo Hai rl uit imt tranen lo de oogen He liuw liHÜ n er een aikl er naun fca i dl vai i P Hfwnett aan d li il haf r i ew tu raarit wa tocg vot l wuallHgoel H t aan ijii voor Har ie uiH zoMtr Bar iir i tntiuiiiwt V K r wn pooije ooak l waH wB i h t tot van he mel tje Ue tiiw Itea lo beier voor inij en tooh I wlmin d waos hart ont haru te ur tH ingin liuii van van vreitgtt op U piringenov r iHipi i igm giHuk vrouw ItaJ keek luukr het mei i m H n vri ii l uitdrukking op haar beko ir lijk Ri laat dat voor het totwieel wa op g maakt Ir wa li odwrafn zoo met wroeging in d groote bruine oogen n aar zij w ri nie v teed rd IJ tdidl van Barric Hl genoot van hu e kiwlerlijke aanbid din f iiia r rij hendode zlehself meer kn wenrtct tl Morgan Itetiuett te veroverm Hti mefejc moeet woiden opgeofferd toch l M Barbara I nd die opwellend tra nen te iie ij zou werkeJljk bh zijn ge we t Barrli gelukklR te maken liMiiMn d jeug l en aohoonh 4d van het jhi pte tjf ulHt eJk uur gevaar vooV haar hail opgeleverd Kijk niet zoo ongt laklcig ll ve zei ZIJ Je zult een he rli ke tijd hobben tn oo betraand ooffifi ook t n compli OKVI voor mlt xi zoo zip t bet legm dct I oor meneer N onaÊtx i