Goudsche Courant, woensdag 12 december 1917

UltepnÜMn y n 12 Oeeentier 1 17 8 w vUedieii sonder r tm ttitf O J de W to Lu enii w iil I nl d met vfi ieuidTtH ltlMiat tu de li beelu Wefwu la S HolllUKl wa TD t l bw den met een trekdier L H te Waddlu Teen f 1 eube 1 d Wegeu lyn bondeaku niet noRlaB TM itnuuel H K te Beemrljk t nbe 1 L Wacene IwulegJiu imiikeq in ati 4 met U woMiirmen C O te Ile rw4ik SXfUoUaxiA W fM ia e a iilet nAnii vxlkm i A T B eiiJ W T IL Mdea e CtiwU r ig€ierii i dwiofcen krochtilc te protcett e ren Lr el oeo miaiaternAd worden gehoudea ter beapraklnfi vma im u1 legvan het oodercoek BUUlABim Anaexlonliiate lu den K dur bocrootinfCitdebWtMi io de Sobraojv wvea do leider dtr voUÜipar tii rbeodNH oI op de noodi akdUjmteid der on t aonviiLff van de Oobro dBjt a D Hooraeuitó Md weUc l nd bet in 1878 oireMdadlg w rd lotsgewezen tegen dm nfatftod vim Beas raljlé aaii Kt laad BDRiranUAM Slatioa voor radlot l grari Hobe g e motu 0 1 11 I p aiet Sed Indi Ulj d IVeede kMu r is lag konMU een voorittd om op d be ooUug voor posttfrijea eaz voor Itflö wn worn ie Ijreögeii van 5 niilUtMV guitleu voor bt i oprit titio in Noderland van een outvan en iidHtaÜoQ voor rudio uHegraJiaoiio g uititn HCli p tuatfohcn Nvduilaiul i a Aedtrlonduüi XodtindMt Ii iuitiiHt r vui W t rJiaftl tfoiiliyt lu d uieitciituig dU ii gtgroodu fta Tiluidmf iiefjit Hu l oiukr ullLu dat indi ii dit statioa Fjosield wor k l ij éo iBe lUclt h lür iiraiiüost lelfgHipiik m b H lelt funktu it lierlyn ln t ti verwaclUtu in f dal d oiUvangJiMtalIatle over ruiiu i inaaji den d at iidiiiUj iutaJia ue uvlt oiig v i r 1 Jaar gereed zal kuuoeii zyn Waar mloraard iu dk tt t awoordigt om Ktandigjifdto dw ko ai qIu met n al zekerhiut kunoua wordeii Ikcpaald en tvuci ter de verdwc lng daarvan ovor vtrstbH Iwidc ündLrdLHiiiHi van btrt werk oiiztktr ïn wordt voor hot totaal ni l lubeigf ip van bet twrtfin een rondi mm vau i 00 OÜU aangevraagd De 1 f fecltnbo I a 11 n g o CKüiiettr van IrinaneiÖn bMt Meirorie van Aatwoord ing ioikW ji iiüptne km vooriiti l lot Iiejiiug tw r Lffootenl Jauting iJi opmerking in h V Mrloopig er elag dat vertiooging duur venmogui fbi lah ling dt voorküuf zou vcrditutn bovim d Mn oorgflrfteiiit ittitmg werd rtisdw öjlogd Aan Uo weorle iiig voitr dt uu nii tor ftllwn nog loc d l bij verzwaring van dm veruK gi a Mu inti ai t allvunei itlvcti iibee iHiTH sioudm woi deu Urof cu iiiaai ook dk oigeiiaar t an onrtxr ud goed De rfloctwiJlie laat ng Ijtódiotiit J ui ft feu akth B ht Hog van h t i f c cl iil it tt Kljn a i t iihangLr van d grond lji lag tiiig dl j ailluett op htt ooroerBiid go d tlrukt Bij fc bcoordi rfing van h b fnii s pt rteuiaifie vwgett mm niet dat d effec ten ook gwrofïi worden door htt rffpc ttnzeg l Wl dt b iirsU a tlng iJoor d verhooging van bet oftedoiiyegd de in voering dtr beur beilai tlng i dk bU r vooi go tHde hc€Sng drag nit dtoUeu iii y er Jbondi tol dtn gromt voldoendf bij in d die verliooging van inikoimtcii wiIW de sohatKlat noodïg botft De Tsbakaaccyiu l o Menwrio van Antwoord ain dan nilniirfer van FinanolWi m zake h t vooi 8t I tot boAing van l i tabakdax cijns 1 4 verttchenen Uo nriiifflter bt toogl dat iajl ftk I gton we dvarUkeJ ia maar un g noUiiuid 1 is iitt looli wte4 zokfr Hijna ovural worl i daarvan vml waard re ftooi ii7eii gobt ven d n httr wordt oorge li ld i e oiidtr hav Ki acoyiKH w zttr ntalig n voldwi voorla aan óen i ob dal bij op d bK n qualkiitcn ziwaard r drukt dan op it gtmUioopcrt Z ondor tw i jïi i zal de accijns In dleii andtro i ctor i nirt In Ugtogt st d n liii w rk i iitnigc prljHverbooging len gtivolge ïinhïmi He prirac n vau tabak en igarcci wjn tlian s zooalu ook in hi Voorloopig VwTölag wordt opgoiiurAt itn gtvolgfj van dp btlunnitring ii bi het m t niatloiiaai vtrktx r uiteriimt giMc Ktii Zoolang d i oorlog aan hoiidt m daarin gpen verbetering te v rwac iittn daan n legfln i be vrijw zeker dat d bu lm guwonc prijzen vau thana zich niet zuUen band4iavi n aU er oindtiijk wt r r d zal ïjjn on bet economisch lt vtn g lud li k in nomrait banon i al Urug teir n TusiMjion hei oogenblik van het kraUit van wet verkrijgen van hut omtwoip en de inwerkingtreding vau dm at cijtitt zei Ion mineKi aiid rbalf Jaar moeten vorloo pen Alrf dïm di kri g aog niet zou hiJj b n mtgewood zou de It gwring dSi ale dan hot roor van bta t bi handen zal hebben di heffing nog kunnen opnolior ten lotdwt de Jailng Ier pn z Mi xal bt 5 Innen Zooale du toe nud nu in kan an ook met vrij oote zokorhoid wor d n voorflpeidi dat de ftedjnH niet prijh vorhoogotui zaj werk n nioar all i di na dm tMDrlogi te verwftcbttn pnj idül n wnigudnjf zaj bipe rken en v rtrageti Wat de voorneiuwjs ven At a luinb ier bi treft ton aanahii van he ti heffen in votrrech he t ontw rp waailn d door lienrandernwDtn techni he herzbning van ƒ hot tarief wordl t el ohaamd U lu een toover gevorderd tftadluiu van voorbirei dfiig dat hij hoopt het voofoiriwerp voor bet einde van het jaar om advlet tt kun non zt ivi a naar de gtMirganstHrdi om tnkel voor de iland Jspoll iek Inetien die couimlAiie haar advife eenlgwins ftpoed t aitbrengt zaj het ontwerp in ttn dei eertite maanden van hel vojgi nd jaar d K ntw kiinaeu bereiken HiJ ineeiit dat érgedftüJitenwlsBellng ook over het onderdeel dat op sigart n en igMetten betreitkiog hee t gevoegelijk kan Jord u uilgOsleld totdal ajja tarJeCwntwe aan d ord iJH zaJ Flet preekt vaiizell dat In ieder geval a g ininAiHisu wn Invoerreoht m moeten worden geheven dat met d n ac ciin aajuivale ft De luinistur sif t zich op het tandpunt da tot nieuwe lielasHng t tfli nie l e hoort te wonden overg an wanneer nia varttrtaat dat dit rinH ha oog op den tand dar gehiiulddcJcn ttoodbakelijk i Mc wqgflating van alle nleuwi uilga vm waarvan nog owieker ia of zjj wl Doodig zullen 4Jn en nwt verwaarlooitng der kosten van de ouderdomffvoorzlpning voor Boover dje komm niet reed than op de Mchatkidt drukken van de in va iMBteitsvirzekeilttg atotmede van eventueele hoq W uitgaven v oor leger en vloot luopt wofdco gtratiend op da noodizake lijktudd van dekkioK d r volgende uimwe uitgaven uiivoering an art 192 dir irondwet loet iofeegr p van verlitfering der aaUridswt van de andc r wijzers f 90000X 00 atarkvi rbeit riiw vaA an dere amtH te wdwtten op f8lKJI 0OÜ kosten van herrlentng der regeling ran ói finaneiwlo verhouding tiL ehen het Rijk vn de esnoonten f 2 500 OÖÜ rente van de uitgaven van den afatultdani voor de drooigl egging der Zuiderzee 2 000 000 voriwoging der afschrijving op het poor wegkapltaaj ƒ 2 000000 bestrijding wea k looifcht id ala gevolg der invoering van den tabBksaoc4jn f 500 000 totaalf milliocQ Hovendlpn to o een te 0Tt op dte btiat Uw ootin ï voor bet jaar 19IÖ dal zondir de oplirengwt van di etU p nhu latmnB en van dv wijziging in óf vtr inogenabejagtlng in rekening ti brengt n i te Btellfn op rond bÖOOUOO Telt men dit b ïrag bij dte koo vfn n no wd amn dan koint nK n voor He naa Ie octdmut lot een onged kt tekort van f 41 JOO iW V ai aangaiM d be uiiilginfc op Ui ge wone u tgavi n vreet dp mlniJltr d t de ban herbaarld Mind ang daario tot wei mg leHultaat mi leiden Toenenoitile werldooriidd aan de Hembmg I eriftf V olije v an materlaalgefirtk be jni IH ir aan d e ArJl t ri Mnrl btirigcn aan de HeQiiibiiig i rt de werkyaaniJnden weer dulPter uit te zien nwl It Het Volk In vericliilicnde a d llngen be rsehl reed groote Hiaplt ni 1 evtdfe ddt re dh dt t wnk lot ont Iag van en bond rdlal ar l lidene Is ov rgegaaii Alg re n beer lu ft vreoK dftt lndli n nl t spo dig nl luvt iijMfrlalen worden aiang vo rd in t hft onift afln van g roote gro pen arb der zn worden toorg gaan Portdièque en gtrodienst NaBr WIJ veineTOTii U oud t aniii i ling van een bclnffni onlw rp door flil V rbowf van Nedirlandjwbe Fni rikan bnvtri onigingpn un hiIuijv n g ritbt lot de liroetie an d en 1 0 1 heque en iro dien wipende op de wetisobelijkh ld I0 nvofimg var eui umform noiill bo iv hdw Ik vftnweg dwüi lien vl tegen kt e lenden prija voor d r tninishouderH hp lidkijaar vt w p j knnn n bij drag n l r verR ntakkrlitHnfl nn de he Irefinb mtlmlnlulratle n r Drankbefltr ding D Ivonlngn hu i n p i ijjp aan Ui Noordeinde eeiu d cpuöli oi Udgui iiii de gewaiiK iiljjke Ned rlaimtwlu dra kbe ttrijd1iig organlflaii e welke HM en adree kwa n aanbieden inzake een b pi r king dir iK lil kbaarht lling vau graan pn fHenkobn voor de nleohol Indu iiu KamerTerUeting I oes B d Uitslag van d fitoimning voor df gronlij4i van 1 wp h1 Kamerean dJdiatin voor d JJh I ne in den kio knnit Midhie lburg vaat e iti 1 Jhr I e Muraa v tvd nwtT i and MS Heiiwu als no 1 op d gro fiij g p aatH 4f b val d volg lid namen involg 01 I van vüorkenr J f H I ik Murall D n Haag I vMi Kaa lt l n Haag 1 T H Siimdinek Ms uigen i Ph J van Dixhoorn x J i ds J N i nt tl t Aardraburg b A van der W de ileined 7 I vAn Vred nlmreb 1 liol n fi J N I lenbaar Kr tJnIng n 9 mr D I ook m i Haag I0 mr Rink Den Haag M dr n D I eiHlmarw Uid n 12 r 11 Snienng ini terd m H W J I H M d Tonjt Den Haag H 1 tto tn Htrdwn r J 1 Amnt b A Rood hu zen 17 K lan I alb i Den Haac H nvL J I Heer l wieii Jai Kortbarw Altw Amr terd in 20 J nil Oeviren Nbuwerkerk De achadelooflsteHing au Kamerleden o Uur au nu lil b feiattt r ver fti van im eiiing tusrh ndt Ka nuleden over de vraag of bun v rlioogd tratti ïneiit Aal Ingann vanaf beden l De oember den dag waarop é rondfwn herzlmlng plwbüg zal wordm alg siton dJgd den vvH 1 Januari zijndw M dBam daarna V 8 l a t8 no mdv da m de dag t waarop hel v rhoogde trac teuKnl ingaai b roeTKn 1 op de t houdende Algenw ne Bepalingen volgene w lke em Wit etr t JO dag n na di uf küJidi rliig begint te werken Dt Kanioiledi ai die een leg iig t 1de meening zijn loog taan zijn van oorl I dat d drondrwU niet kan worden be hi Vacht door e n gcwom wet en dat zij op d i dag W pi xihiige proclanmti i wfrklng treedt De Regtfring zal Indk e kwe ii h hi n t be lö ien Nieuir ZJekenhols De Oomeonteraad van Dordr ebt h fl leelitcn tot den bouw vim © en niwiH Zie keniiui en daarvoor toe e i an f 1 11 0 000 De ExiKul Cffitrale Naar wordt vernomen i de Jiter Ia ro dirertpur van do N l M r or de InaneiMt aangelege hedm benoemd toi pri bident directeur De conaniimlarisHen van d © N tT M li bbtn een fuianeitile oonwiit Jlt hifcevliM btHlaande uil de hrt ren I H Kann I j van ih firn I Iwae A Knnn lankier te Clravoniiage conflniwarla der N U M en lid van d ge lege rde oonwiil 9ie voorzlMer de heer van UH pn Ident van db etlerland cJie Handel Maat HChapïrfi de heer Westirmon van dt Hoi te rdla nHobe Haokvwewiiglng leden de he r luden van de firma Hope o van l n ehot lid van te f Tfte Komtr van Nierop we donl van de Atasterdam Hche Bank ea ltd nm de Eemio Kamer en dr Strfie urleHjr bankier te r ven ha e ÜeertttTië der oouMmki in ntr Aitg Me rlta advocaat e VUravenhage Vtnranaiaff tsb tniMS Naar vtf vernvuiNHk ld door óo flfioor wegtUrei iee egloteo de treinen gedurende het liJdFvak 15 l eoeniftier tot 15 Mnart zooveel iDOig illjk te vorwaaroen w nnede aao een groot a nul klaohten wordt te geuioet gekonra Te lo Zaandam zal vandaag tor getegi i be d van de plecbtigu a ondiige van dt nieuwe Crrondiwet ue vaderlandeUio vlag niti etn roodtn windel waaien IJurgemeettter Ier Daan zaldo procl cuaüe voor le oo Al wethouder Du s zal van de Moep van het atadËula n redwoertng houden BmhI roer VreaweBUesredit StatuU nwijsstgiing lie Bwid voor Vpouwemkieareoht boudt Zondag ia Jocuarii een buitengewone ver gadering in bet paviljoen van het Vondel park te Ajorterdan Hier zolleü worde n lebanid 4d de voorstelieH tot wijziging dpr etatuten VereetUfffag ren NederL Gemeenten De Vareenigmg van Nedeiia dache Gemeenten faeeft een adres aan de Tweede Kamer gesondeD om lo Een spoedige invoering van de verrulnung van bet gemeentelqk l elastmggdbied 2o Opcenten op de divtd iden en tan titoebelastug welke echter mat prejudi deeran op de receUng der finaacieele verboudinf 3o HeiBlemnir der wet tot regebi van de kDSt i mn de ontvangsten van belastm gen van het k door provinciën en g emeenten 4o D wet waai4 if het Buk de koeten voor de arme krankzinnigen op zioh neont en bijdrage in de wedden voor burgemeesten en aecretonasen opvoert tot de helft zonder linüet V a en s a A P In een i terenavoad gehouden vergrAdening van de Vrjjzmnig Democratisofae Kiesvereemging te Rotterdam is een motie aangenomen waann gezggd wondt dat de Btr ijd om de Tweede Kamerzet in district II een voor enkele maanden te bezetten zetel vermeden bad moetra worden eai besloten werd ter wille van bet democratisch beginsel den candidaat der S D A P te steunen Ook iB een voorsta aangenomen om Etdhaesie te betuigen aan het adres dat de S D A F aan den Gemeenteraad van Rotterdam heeft gezonden om over te gaan tot opnebting van gemeentelitjke voikswaescberUen De plattelanders JMnuL Onder vOo zuUereoliap van den heer tlraat tei Ilekeling n h eftd Plattelandersbond giiSlerm te KottenWw een afeoineene V t rgadi ring ge houden De bon J dde opIl t eindt van hel vonge jaar wtrd opgericht t Jt thana 407 leden verdteld overlOJ gonieenten ki zijn kort openangewoord wet d vooraitier tr op dat lieH zeer gt wenfle bt w dat l ij de komende Tweede Kaïner ver ki zingt n de Ijandboeiw een woord zaJl mee ipr ken Hij booptt dat er in de nieuwe 1 w ede Kanier een kleine groep zal ko umi é e alö d undigen do belang en ven d n landlbouw aii beliurUgen üd aantal roe hteigelütrden dat de Kamev tban teil bi draatft Ij Dit gtlai nio tkleimr wor den en enke4e landilwawern lüeueni geko z n te worden 1 e beer H J kruldtmer Jlzn berip rak dtn algeigpt e neu toe taml ui wat dk bond ddarnie de m verband te doen eiaat Spr traobUe aan t toonen dat door vtrwcliillende crifiL iaa1r g len de bUan K n van dk land en tulnibouwers war n benadee td Ook v an d 1 xport C entrale virwauliUe hiJ ge n heil voor den land tii l linlKiuw oor den boeir gold het nut tt 11 aanzit 11 van de orlsis Minaatregt U n ge lijk inWnii ken gelijke kappen De bui ttngewom arbeid van den bomr dite hft NetltrlandUiie volk moet voidtii wor it tiet voldoeiidie betaald eeohiedide dit wel Hn zou de land en tuinbouw tot ve i rooter uK dt wea kiug aan de volk voedin bereid zitn pr hoopt dat bij invoering van d iveni Mge vertegenwoordiging Iw den land en tuinbouw zou gt ukken een aan tal verttgtniwoordigWti lofl van de poi tljske partijen In die Tweede Kamer te knje n Ih dit doel zou ttlig ie beru ken 7iin door een staat die raeer kit trs u t dan de social i itisehe partuon IK voorziUer ondtrste unde het betoog van dt j betr KruldttUer oui te kwnen tot ee n eigen vertegenwooriïifc Lng v an de n land tn IuIilI ouw In do Ötalin e Jit raal DlereBbeechermiaf Het Hoofdbestuur Ned Vereenl uie tot Bescherming van Dieren brengt bjj schreven van 6 Dec i 1 aan ZJBx den Minister van Landb N jverh en Handel den dank voor diens schreven no 1240 afd Cnsiszaken Bureau Vervoer inzake vedtitod van vervoer van runderen p r spoor Het had reeds de aandacht van het H B getrokken dat de afstand van 50 KM door Z Exo was terucigcÉ raabt op 30 K M Het nennt evenwel de vryhedd nog even t ra te komm op xjn ndceat van 17 Nor wiaart U het ZExc attent maakte op de emsbge gevolg en van dit verbod voor soover het vee van Rotterdam naar Den Haac bmg d i weg moet worden gvdreven Aangezien de afstand tusschan die plaatsen langs den spocRilJn gemeten aleehta 24 K M bedraagt wordt dew toestand dus door de veftuittoring in d vertradsbepaline bestmdigd Het spreekt voorts de wensch uit dat Z Exe bQ nadere overweging aaqleiding ma vinden die 80 KM terne te breoffen op 20 KJL Waaneer nuda nu nagaat dat koeien die ter maikt geleld worden niet op loopen getraind xUn n OLlvorens te Rotterdam ter roailDt ie lionien raods een grrooten afstand achter den rug hebban kan m i oordeelen hoe wreed de maatregel is de dan nog vmn Bottesdsm naar s Gravenbase te laten toopetn Wat een toestand toch om dan een lange bange nacht b die dieren in regen storm sneeuw of ureneen vorst typ den weg te moeten daort reagen daar waar tii tntder stokslagen zijn neergevallen van nHpattlnf en vermoeienis GBISIS MAATBfiGELKN De Schoeufabnkanten SMantsoeueerd Het Bureau vooi Meidedeeluig en m zake de Voedselvoorzieiung meldt Dooi de schoarschte aan looistoffen kon het aanbod van leder ateeda moeitukei beantwoorden aan de vraag Het gevolg daaiv u woa luttuurluic dM de pryzcu van leder Biods eeiugen t d meer steden dan m vei4 and met de productiekosten noodzakelyk wae len einde daaraan een eind te maken z n nu luaJUnumpr Ken vastgesteld die aanstonds m werking zyu getreden Kr naar geati eefd deze maxunumpruzen zoo laag mogel te houden met dien verstiande dat de loo teryeu er beboorlyk mede uit kunnen legeUjk IS m de Staatscourant gepubbceerd eeiw nieuwe distnbutietv eUng voor hu an en leder die zoo spoedig mog el k m haar geheel in werking sal worden gesteld Ter toelichting deaei regeling moge het volgende dienen De meuwe regeling gaat verder dan de oude Zu geeft de bevoegdheul allen ver koop allevering en vervoer stop te ze4iten met alleen b de looieriyen maar ook by de handelaren 1 de schoenfabnkanten De bedoeüog IS te kunnen komen tot een ver deeling van alle in het land aanwezige le derproducten n wel zoo dat een beipaald deel kan worden bestemd voor particuliere reparatie een ander deel voor legeidoeleinden en een derde deel voor Aanmaak van meuwe schoenen Natuurlek is daarvoor een overzicht van Wat in het land aanwezig is onnusbsar Daarvan is eene mventansatie gehouden by de acboenfsbnkanten en grossiers in schoenen van de by hen aanwezige voorraden schoenwerk Metl de wetensoiu die men reeds heeft van de beschikbare hoeveelheden huiden en looistoffen kan aldus worden overzien met slechts hoeveel leder en lederwaren er is en met de voorraden huiden en looistoffen nog gefproduceend kan worden maar ook op welke wijze die voorraden het best ov r de verschillende producenten kunnen worden verdeeld daarby uitgaande van de gedachte dat eerst zooveel mogeluk het reeds vervaardigde scboenwerk moet wor den opgeruimd Met andere woorden de achoenfabnkaaten zullen gerantsoeneerd worden naar den maatstaf der beschikbare hoeveelheden leder en hun voorraad afge Gel k gezegd zal deze regeling zoo spoedig mogelijk in werking worden gesteld Ter vooiiïereiding is dit nu reeds geschied met de regeling waarbi de inschrijving van Bchoenfabrikanten b het Bi k distnbutiekantoor voor inuden en leder wordt voorgeschreven Om als schoenfabnkant te worden mgeschreven zal o m een bepaalde som moeten worden gestort ala waaiiMrg voor het nakomen der uit de distnbutieregeling voortvloeiende verplichtmgen De aanstaande melk rantsoeneenng Zooals wy reeds hebben medegedeeld zal Den Haag m zjjn melkgebruik worden gerantsoeneerd De H Ot kan melden dat die ranteoeneenng onvoorziene omstandigheden voorbehouden Maandag a s zal ingaan Ër zal dan een regeling m werking treden waarby memand meer dan O 2 L melk per persoon en per dag ontvangt met uitzondering van de ziekenhuizen eA voor welke op 1 liter per patient en per dag wordt gerekend Tot die mtzondenngen behooren voorals nog niet de thuis verpleegd wordende zieken en zwakken terwyl evenmm onnuddel Igk een exceptie zal kunnen worden gemaakt voor zmgeljngen Het ligt m het voornemen om de zieken zwakken en zuige hngen in de particuUeife womngen zoo spoedig mogelyk een aanvulling van hun melkrantsoen te verstrekken doch de voorbereidingst d is te kort om reeds Maimdag a 8 een regeling te treffen die m all uitzonderingsgevallen kan voorzien Tot s middags één Aur zal in de nielksl jteri en geen melk per kan mogen wo iien afgeleverd zoodat iedereen v66r dat uur op den gewonen rondbrenger is aangeweznn De w ldmechts der inrichtingen en de kleine melkslijters die zelf hun klanten Ibedienen zullen dezer dagen moeten opteelF nen hoeveel melk t per dag aan hun klasiten mogen leveren waartoe de legitiioati ekaarten als groodsl zullen moeten dlene o Een moeilykheid js hierbij dat de zuigeliagen op de legitimatlekaarten met meete 1 len terwijl ust die jeugdige staataburgenir meer melk behoeven dan bv kindenen boven den leeftijd van één jaar Intusschen cal na s middags één uur de verkoop gebed vr j zijn voor zoover er dan ru melk is ovetgeble veai zoodat het dan aan de m richtingen en slijters wordt overgelaten om na dit tijdstip eerst degenen te bedienen die er de eerste aanspraak op hebben en wel sdlereerst diegenen dii een ernstig dok tersattest de groote inrichtingen beschikken nu reeds orar stapels n i e tera aUge knnneo tomen Te verwachtea is dat de luelkaaBvou el ken dag wel v dorode i n om na één uur nog een beiangrök quantum to kanoMi afleveren Het spreekt van if dat bU dwe m Img geoi enkel gvdn er meer dan é meikl freiander op na zal mogen howleB De restaurants metkaalons e d taUta voorteopig imiten deze nuntsoeneering blU De Minister na Landbouw Nüveriield en Handel heeft befpaald 1 de veritoop en aflevering van gUnberzout JS veiiMdea 2 het Teii od sub I gest is filet van toepassing op rechtstreeksche Icveringeo door importeurs en ffUinkanten aan gaafibrie ken fabrieken van waterglas en texti sK bneken 8 van het verbod sub I gesteld kan ODt heffmg worden verleend door de afdeeling Cnsiazano bureau N veriteid yita het Departement van Landbouw Nuverheid en HandeL stcrt Distributie mndvlecMli In de vergadering van den gemeenteraad van Dordrecht heeft de heer Van Zanten wethouder gistemamiddag itfeegedeeld dat de r ks vleeschdistributie waarschijnlijk binnen 14 dagen zal b pnnen en dat de prys van het vleesch vermoedelijk 70 cent per K G nX ifen Wüde de regeenng voor goed vleesch zorgen dan zou zjj zqm inziens moeten rekenen op een beslag van t n minste 60 cent per K G 4 Zachte zeep De Mimster van Landbouw faeeft bepaald dat het van rijkswege te verstrekken rantsoen zachte zeep voorloopig zal bedragei O 260 K G per hoofd en per 4 w en De Scheepvaart ea tie Oorlog De Nieuw Amsterdam De px3ba4 i rs voor h t 0 I ulam ontvingen van het n ents had de kenuHgeving dit het vtrtr vni dtf lip niet vóói Januari al piait hefe ben De vaart der Nicuw Atosterdam De De itsch r Nocliriditen Di n f dwlt HK de he ngelHtbe regeenng lieolt aan dff Cf i do ai wBttn dat de Nieuw AB te Itiuit Ie iWuux wortjt opgeiioudi n fgi L 11 de Duiis h r iA i A Aa bi jMsa I bb 11 opgtbiaLlit Dit aij ti ncn fla li btv u t uiiaui II De Uaelen waö l iB l gisch Ajliip me t ten B lyjöcb beiuanntig laii boordi en on dua m iei r g val ïiior Je Du t JcheirH workn opg biaciil ndien b t niet voor dtö UeJitlcotniimijWt voer Met de Nieuw Ainaterlwm staat d zaak ech t r gehtei andera Du 10 een Nedn laiidach J öv l p met eelt eelerJandB he b niaïiniiigl aan boüi l en M olaiig het i uitea Iwit ver speiJe gebied blijft btteft b t vau d © Duit teb z trijilira diten iülü t vr e en De roate naar Amerika Ühi end bij de N O I ing komen be ndil i ten g olg ai den liiani tie Hn ifaTc bet onieT oett van scbepe n liude haven t jeik ti ik ge oliorei Naar Ainerina uitvarendfe Ned rland ehe üebepen zullen tlerbalve tban rechtstreeks n aar bun be eiiionfti i Miv t ri m de Verew ütatt kunm n doorv ai en terwijl a hepeïi op ive n iJf b l 1 aiLa nBJ kaitaal to king 1 uil JU I 1 iiio 1 Laiiiieopii SÏADMNX£ÜW6 tiOÜDA Il December 1 17 Afkondigmg van de brondwetswigziging Hedenmiddag 12 uur is vanaf de pui vaftj het Stadhuis in tegenwoordigheid van dn Burgemeester en den Secretaris dezer gfr meente afkondiging gedaan van de door U M de Koningm bekrachtigde w ziginf van de Grondwet Deze afkondiging luidt aldus Wu Wilhelnuna bu de gratie Godi Koningm der Nederlanden i ruwsi van Oranje Nassau enz enz uu Aan allen die deze zullen zien of hooiW lecsen salut Overwegeode dat bg de wetten ran 29 November 1917 Staatsbladen nos 860662 op dlB vooigoschreven wgze eene hiov zieaiing is tot stand gekomen van het U4 Ule en IVe Hoofdstuk van artikel 192 en van de Additioneels Artikelen der GRlnl wet dat volgeni art 187 der Grondwet verandering echt g moet worden afgdutt digd en by de Grondwet gevoegd Hebben goedgevonden en rstaan gel l w j goedvinden en verstaan by deze Ie In eene plechtige openbare zittuS van den Hoogen Raad der Nederlanden n eUc der gerechtshoven en der arrondisae mentBreohtbanken zullen op den l2en D cember 1917 des middags te 12 ure dotf den gnffier worden voorgelezen van weU voorlezing proces verbaal zal worden opg0 maakt de wet van 29 November 1917 Staat blad no 660 tot verandering m het H lUe en IVe boofdetuk der Grondwet de wet van 29 November 1917 Staatsblad DO 661 tot verandering van art IS der Grotidwet de wet van 29 November 1917 Staats blad 662 tot verandering m de Additjoneeie Artikelen der Gromlwet voor zooveel betreft de par 1 6 7 en S dier wet 2e C p genoemd tydstip van flen 120 beoember 1917 des middags te twaalf oM zal dece Onze publicatie worden afgslew in iedere goneente van de pui of voor d deur van bet huis der gemeente 3e De bq vooimelde wetten van 29 No vember 1917 StaatMiladea noe 6M MS vtstgestdde beipalingen vormen van bet oqgenblik der plechtige afkcmdiging f met de onveranderd gebleven hoofdstukken en Artikelen de Grondwet van het Koninkrijk ösr Nederlanden Onze Ministers van Jnstitfe t van BinMnlaDdscbe Zaken z n b aet wA de uitvoering van deze ptAlicati welke in het Staait lad zal worden gepkuitst Gegeven te s Gravenhag den 29itea November 1917 WILHSLMINA De Minister van BuitenJandsche Zakot J LOUDON De Minieter van Joatitie B OHT De Mmister van Staat Minister van BInnenlandsche Zaken OORT VAN DER UNDEN De Minister van Marine J J RAMBONNET De Minister van Financiën TKEUB De Mmister van Oorlog DE JONGE De Minister van Waterstaat C LELY De Minister van Landbouw N verheid en Haodel POSTHÜMA De Minister van Koloniën Th B PLEYTE Met alle soberheid heeft de afkondiging plaats gehad Zoodra de voorlezing een aanvang nam kwamen velm toegeloopen om deze publicatie aan te booren De voorlezing duurde slechts enkele minuten waarmede het geheele ceremomeel was geëindigd Boe de afkondiging elders plaats heeft gelhad ts onder Binnenland Zaandam en lisotste Beriditen den Haag vermeld Verkoop van kaas Het b Lftjur dier ivaa vei en j uig LeIi niul dbt IS gebleken dat een e pru u cenlen nufc laat In voorraad h bbtn Ike enaakt is vóór Ti Octoh r jl Voor zoover bntreft r e F dauSiïTka 13 4 Mwtri oor hamidditiUn van tft t u f nu sjie voor Noordi Hollnnd een reeling ptrolftn waardoor de preniiuïco en deze kanh konnien afleveren Ion aanzien van volvetle Goud ht ka 18 thans het volgende beixiAÜ Ho ilUC vA i welkt nog VjA van de e i r tnïoaki vtei 1 tic o er m voonaalhet lei kunn n e n v t o k bij het batfluur It r KiaBvertvn ging ind ei en om ver iini ing Ie krijg n dewe kaas al n j t nioni verkoopen aan een b panldfi ex 1 trieiir Vaivveg het begluur woTdt etaai na aaai ri prohicent v rffunning gfjït ve ojn d kaas t verkoopen en aan ten ixportfoii oiii t e koa te koop n Diievt nu onitvau g l van Kze vergunnlngeïi mo t lil lr Ui acUe plaats balibi n Tc o Idi V pgTinmingLn kunnen lol Ifi v 73 er 1 1 bet bestuur dfr Kaa ver i Tigl 41 vvrrtim aangevraagd daarna V nr i f g n ver niiing Ti nietr vibtnd t e aanrvrageri wonlen zoo spoedig mo K lillc door hel be tuur bebomd ld CoSp Kwproducentoa Veresniginr De Ooop KaasprodocentenVereeni ging zal DoDderdag 20 dezer een ajgemeene ledeovergadering honden waarin o a aan de orde komt de be Doeming van een Direotenr Op de daarvoor opgemaakte voordracht zgn geplaatst de heeren A van Wqoen te Qoads als no 1 en W Verburg Czn te Bodegraven als no 2 In deze vergadering zullen ookmedodeelingen worden g aan betreffende den alj emeenen ioestand deafzet van kaas de betaj g in papieren voorts betreffeadafegehngen in deVereenigmg De voorziening v verschillende bestnarsfunoties wordt mede aan de orde gesteld Wie heaptT 00T II t a me g ln H ing komen bii pastoor jiol D d J 11 Nf2 NN f 1 e een soeplijet Mej li I l totaal f faVan ona buieau kwam nog in vail N f 2 ÖO Algtmieen otaal f fai Wie helpt verdl r AHBIEB8T0L In de beetuujsvedgadering vian de brand tJloflenvereenigang Algemeen BfJang ia lot pnmin ie ster gekozen de heer H J botten Jiz In plaat van di n hoer J de Graa die bedainkt had T rt notabeicn bij de Ned Herv Oenieen to alhier zljt geko zen de heeren J Spr k en K bHuumtan 1 p v Isohliftndelaar i dc e gcuneent leti et 2ieh het ije ten nutte gemaakt door Juinn ijiïkeUiers te vullen b fftkle van 9 Mntimeter De heer l W C T Vleser burg iwester van Mphen Z H hetft a a zoo danig e rvol T n rfag v rkregin t 8 n 1 Januari en is tegelijk met ingang van genoeTiidïn detum b notsiid tot burgeapnee ter der nleniw g slii lit gemeent Alphen a d Hijn I n nl ngetvolge kon g tpr B reeds de verklPBiug plaats hebben van 1 I den V n den Kaait der geniecnt 4 apf dize iS raattMOteN waren 26 cttsdidi ep 15 eandidaten van re cbt 5 libereim werktiedien eandldat vui tlirfj t V rk wjen ewwfi tat n v n a r zijd J T i uiibUg van K zf ffoo stemtmng ifl dat 10 leden getióaeu xijn en l r8ttu mmgrn nog dK en ptaafai bwltea TOONBEL Het Ueht ts doi Nadit iezi sohap olnot on 1 o o n b II t licht bi ten Naobt hK bewf van nien noti i waarde en mena eli heid ge boien uit diace duistere tijjd n Hot eerirte bedrgf plaatst otbJ al dade lijk lomiiiïden van hrigelukki voorilevent R zm van den blinden mondt na ker f ler llalkt zijn vrouw en zijn beidt iboom 1 ritf ds bochel eu Ueiurlcb lüe beiden op oen buurineiaje veriiefd ziju Dan plot breekt de oorlogi uit het olk weet niet waarom waarvoor Maar het mobil satlB bt e wordt afgekondigd van t genieontelKWtuur llLiurich iik l heen 1 rit i zal blijven Maar vóór dtn Mnjd zulUn ZIJ rtHa vra n n van h n bel den dan hdbben zl zekerheid Maar zij ze wit beiden de hoop latm laten zij driefin blijven fot Heinnch weer al zijn ei ugg 4i e rd óó gaW H Innoh den oor log lik ritr heeft d ontzet ing vem den broedermoord dter m n dvhtid hel tit wutt zljft bijg braeht van ho rt n nieiMt n waanie in men shenr niin Maar nog hterscht de mactt der d ialernis e kan zijn gt luid door h t kanon pbuldtr worden over ftenwi oor lafaard landv tTrador wordi hii iidigekreten de kerker v aohl hftii z o aU wij 111 het tusHoliuitoon el t n huize van Ftnoko te hooren kcljgen Maar lat r 7i n we hpTO we T en uit 7 n kirker be viijd hee ft het lijden zijn tfto nlel ku i nen ver tonanni inffceadee 1 Dan komt II Inri teruHl er was it ts gebeur vad r Baike had htt voor voeldi Ileinrlch k it ja maar blind Ulnd als hij n dan wéér I3 trits d Sierko die in ze fverltKKh iiinK Gnta tot ziiii brotder voert 7ij zal hmn Jielhebb n m Ipiden zooakj mod r hel vader deed n hijytlf zal dt edel wtrijW voor de toekoniBt lin nf t ml bet T waart maar 1 idt ntl door Uf de tot h t Ueht in d n nacht Is dat het gebeursn yoj prachtige dli p ontrcM rendo tooneelspetl oènoM ook waar btj hel publiPk mef dan tenj den zak lidU iif vi 0 JOH p n dpooii u v n iO leifkftnk zonder metr Het ia het óo ge iIIuhirtfTdp woord der rele door het li den der nvonwhheid ond r üre pt Het i het nuniw geluld van d en nl u wtn tij l li t afgeaneen m n ohilijk n lii U voor dfn s hrijv t d persoondt ehild m te UiiliU K m iaat ht told n ft r a gaan oti vrigen voor wie voorwat irlpilt g Wie zijn die iullie be rscJienét en regt er nde mii i en at boven 0 1 ge ld MdftT ze wetmn betnltt 7e vrngen he t ni t Wnt wtri heu andersgtleerd dan bukken wirgen tn g hot r tsmen in blinde ge slogtnhtHd en willoos ntnadndig wt rktei g wirdei zl in banden van hen de óve milliomen hAen denjitritd ontketenen den oor og die tto volkertn zMf niw btgetr n zelf vcrafaclm en raMr tó A strijden goetlmilnkw ofkwaadwt iik zond r te wi tem voor wievoor wat I n wee tiegen dl l h iegen dio lottlüoohenende wetten kt t rthem waeJit den kerker als allen dit hete r t hol 1 iebt aanie houw len d mirtelaren Hun et in wordt niet g ihoordi gpaiiioort Maar stratw dan zuUm bet d doodea zijn wier fltein men U lioor n T n zal b t Heb t n in den naobt van Ie li We zeiden het reedf Én om Int nlj e rnii en m en eheii fk v an den jnhou i öin om il fj bitterende peeJ tVneo i Int nuk n luoee fl door albn erkend en in die t ennlng ligt de boteekenaa I Voor dl OKiteTjra e f mo t het een vol dioeaing zijn in znlit etnwtTkopt tr len dial in zoov I trM nL e Ien tt n Reheti i h gevin en lat u gaan vtrlaiigl o d B schrtVfTi en ook daiikbare pMl v n e iit ontro r n Al datelijk bi t hot n ie van h t er bednif of liet ttoneel van we t zien tuflflchPTi vader n oon to Sprlnkliuj zen vcrÜent allen lof voor do uitl eeldiiH van di fiRuur van I ritP u ze er al h t iierhaa lelijk iH ap plana van het tajrijb publiek dan ook ni t hem het laatste heblHm ge Idtn Mauriti d Vries STjeeJdo H iiirieh inhttli pon d r no iv ik beibalve d ontinootlnx m f zn vader zijn verhasj aan Frlt t ov er dt oorloicj lende ooals hii dHi aanschouwde Ie eÜendt waarvan zij jn den stVipi zich niet imer bewu t ipi n aar waaron hiJ in de nisttn d e hoornen hoorde w n n Ook finy I eeuwe als Greta sp eide Koed het ii daarom jainiiner dat b ar die it oovK te w u chen ov r aa oozttr dat dw vooral in het verliaal van haar droom de slamming nohaa kb Trouw na dt dit tie wa wij n eeT bd zwakke punt Bair nd Barendl4f had In de roi van vader ISalki eveneens etn dankbare maar mwellijke figuurhteidlng wcJkc praiiitlg werd volgehoudtib Waar p prograimna twaalf nainen btval en all n bun roll n goed of toeh mdn t nö verdl nstilijk vtr viïlden willen we ecrbter nH in een ver dcre be reking van t il verva en 7it het voldtoend ten stt t e te t nf tateere hoe a ilen met levendig apphiis w nhn beloond tdkene weer na elk bedrij Modit een tweed voorstelling komenilan raden wij alltn die dejie g ltg nheitvoort ü lieten gaaij otn be tuk van onyen lan em ot Inti Osman t gaan zl pHulde 1 LAN0 HN TUINBOUW Centraal Bestnnr Nederi Tulaèoawraad In de vergaJertng van het ceatr al b Muur van den NeiiorlantfcK h n ruln touw raa I ni hot voorstel van een der Itxl n ter ra te g komen em biJ d a Kn nservprkit ii tn er bij alle kif verei nigii ge ond r qoder eid op aan t drin g n vuof ie zofgeif lOHnijey di de pi aktijk vap hef t iw e i tttinbëuwvak al algt vaair Bgden HOrden gt kozen De Tulnbouwraad weD oht echter zfU den BPhijn te venmjden ven injinen ing in zaken v B a pft Weken asnl Vm eenigp ftTJibevrting van eamfidat n voor de Kb iiM rs van de zijdc van den Tuinbouwra t kan nkfOner rake zipi Inzake de te Jrg ing IDIH w r b sloten er bij den ai ter op aan t d in g i diat Bij bet niekeo van regelingen den uiabonw betreflendp d i e njeey dui wÊm tol nu too sal ge koord worlnu Verttveowooi giTfi door den rulnbouwrsad aan te wijten enen zitting te M en n a daarvoor in aMoterklog komende o 1 in t tle om zo k c ade med egglni bap l krlJiioa In de te ireffen iiMatregf4t n Hel vorlgt jaar bi r door rt gee FtngaiiMetregitiii v J pen v vloren g gaati Daar dit ge vHar ook nu dreigt i de Itaed kraciiUg optreden o n b tere iiMkairegcl It te krijgen Dl beswaren verbond an h t vi voi I V an xaoe peulvru h en lengevol vaj l et b i oor ri gi er njijs om 4 a rl en geiütebf zijn eer groot ok In d e zal e raati optre en TeeH vsa Expert n H a aJ els tra w In d 8t tt van J t abr 1917 het t d Mlniitt r van I AaeN ouw hetend gemaokl dat toor hem silo gewbikte uMUiregt en MHiden woi den genomen out te voorko mtn dat de teelt van gt wai+ Scn voor ix port voordeeligor zou zijn dan ite ver ijoHw van ge waaien die voor htnn n la nduKJi verbruik kunnen dienen Nu dt liierb tto di maatregel n lot uit voe ing komtn worden van vRrHehlUende zijden be vfartn daw egpn In ebraeht vvaartiH blijkt ilat men heeft geme nd dltt dt inoatregeif n niet betr kking zonden tulibtn op een of andt r lapialaal gtwai Met deze be war n kan uit 1i aarl der zaak geen rekening worden g houdtn Ih 4I6 STAATS LOTERIJ 2e U i nl ldiig nn Dliudac 11 I M mb r Pri zen an 130 I 117 1 illl ixs m 2H J57 1M im m uaa iu 56 g wi 6 m W i tiUJI M tllM 70a 71J 71 i9 7 J 7 0 79 aw 9Q3 9M iW OW iXjfi 1070 1U7J 1096 1150 HM 1209 I27J vm laoo IK 1J62 laas 14 9 IS 7 1688 l i21 1604 mi 16iH 1711 1714 1741 1704 1818 IS 1871 IRJl I K r 19Ï1 1970 89 JIH 2171 31X1 J2III 2J 2222 2260 2366 ÏIUO 24 1 24 11 24S7 34S2 2567 2580 2701 t3 2S07 atiit Wil 2018 291 1 8 1171 iJ21 am B 1408 1459 17 i OS 9 72 11674 adOO a72 37 11 1H67 ft a 8990 4111 4163 4189 4211 Dl i HHl 4410 lUl 4U3 11 I il4 4 il9 4 2 4VJ8 4780 490j 1972 Vt tm iUS 5171 61 e 519 52M 52H 524 1 527G 629H 5398 M97 541S 5176 5i ll f Ai M70 5790 5874 5 i 98l 0 11 M 8116 0168 024 6 175 6419 il71 M02 511 6837 fc6 Willi 05O4 bW i 0678 6681 6798 6845 6S0I 6910 f tl 6994 7 B9 7032 7062 707 7251 7265 7295 7309 7822 78K 7 52 74 M 7tn 7417 7451 7 i6 7475 7477 7702 77 7 W 7842 7 57 7809 7M2 Ojl M4 818 82 390Ï84ÜO m MM 85 i 8509 8 01 513 8548 BOflö 8677 H 9I 8 597 864S 8749 8850 88f 5 8 00 9 155 1 914 9219 9S0a 198 1fl 97KI 140 Wl 10114 10182 1017X 101 I 10189 10269 10279 10111 1 H5 IIM M KHSi ir 5 11 101x12 106 55 1067H 10 17 10718 10772 10771 108J8 10859 lorid 1 1117 10930 10974 111 12 1116 IIIW lin7 11203 118T1 11181 11185 1115 II 6 llVn 115WI US 116i 7 IKKIB 11022 11728 11711 1175 H l 8ll 8rrf11872 11874 11017 11I06 119W IWlft 12307 laa 12I1 18 laoM lüoo v 1241 1iM70 196 11 125 4 13007 lAU 12671 12087 13692 1ï79 i 11H48 12 1 12908 im 12996 I K 85 11150 13210 1 239 1 14 11347 11 3 13 127 111 ni 2 nm ysM iiss i3ii65 ik 11714 11740 IISOÜ 18878 13081 1112J UU7 14227 14214 14296 11297 Utll 11149 1U71 I4W 14147 14471 14511 1151 1 14A4 1 IIBM 11511 Kil5 14719 11771 14818 14 1 12 U85 5 14807 l48 11921 14 Kk5 15036 15028 16015 150 5 1 15111 15182 15189 I520O 1V2 I52 H IvtiO 15887 ISM J l 5 l 15884 15 194 15417 15486 1547U lf il 155 7 tó i38 16649 15650 UtllS 16770 16821 15 U 1689U 6908 15J99 10109 1 liu 16340 l 1 56 1 k j4 03 Kbll 1 B Ö 16569 l 57 1 594 M Mm 107 H 16754 16763 1679 l fll3 168217 16971 17066 17 61 17800 17211 172B0 17264 17368 17336 mil 17618 17 46 17519 17551 7564 17616 17616 177 1 lïjio iwaï 17 1800Ö iimg jsim i iii 181 1 18170 J8J WlS wil 18202 IHSl 1 464 18467 18609 18 Zi I86 7 186 18754 187IH 18ij is 1 Ö8 18064 19012 1909 1925 UlSl 1 M1 l M i 9462 19 171 Wd 19588 I9li 1 U7 196 26 I97u 1973 5Sf i s E M 1 W 6 80Ü87 J0151 auwi joauj imn 2 95 3 H7s aoaiü 30617 aoua ai 55 20U17 20653 20671 2 76 2ü72j 2U74C i Vtl iï3S r7 W 80863 30876 2e KI rriiWilin vao WooiieJag 12 flte 4 K No 10731 KANTONGBRBCHT TB GOUDA 2U Ne 3965 iviio 0519 6993 n M Noe 724 854 J974 14886 en f OifiO ittbt 1 L Wweoi Vi Uai lieiiedeB 18 Ja Utaa lieldeii S T W k T J J 1 te Ootid l ilie 1 d Wefeu I uebU fietee ndw Uekt a K te Waddiurcea tx aate 1 d Wefeaa te Oeuda iltta o al a hondaakar M J te Oeuda f 1 iat 1 d Wa ana a Oeuila waterea bultea de waterliakkea a W N ea U Z e Oeoda ft niiiL 1 d Wefeos te Oooda d a peabaraa waf gedeeltelUk Tenperren J 0 U te Oeuda en A U te Oud AlUaa f 1 auU 1 d Wefeaa te tiooda loeven In een WKUtl C R la Gouda f O 60 aube 1 d Weceu te Gouda ipelen met g d D A en Til J de J belden te Gouda IX lubk 1 week tuchteciioo Wegen etnoper F V ta Goadenk ea i T te Goudenk ieder bertaiiini D T H en T T B to Moonlreiüit leder f 3 lubL S d J D te Weddinxveen 1 6 aubik 10 d Wegene loopen over eene anders giond londer Teigunaing W l t V te Oouda 1 suba 1 d Wegena openbare droakaaaAap J K te Gouda f 1 auba 1 d O C U C de O J r d U en K O allen te Gouda N A K te UaaatiaiM M W te BottMdam Mer fa auba t d Wf ena openbare dronkenadl4 6 X gepleegd A C woenvlaato oabekand 6 X f 8 auba e X 6 d tmooa BBBicanw miirieUtef i ti nit uwe trui van oto rljwiHdl ï la Il Auwturtkuiv tot gep iMl eu 14 jarig joltftut dit op kït Uaiu zO i t r llottt M u o j PtH Ua wt d door ewnptfrwoon lilt sourktti vui do poliiiu u iju aangiliuu Km o niM at4tt huni dal lil luoeiH ut i gaaQ naar M hoof lt ur iiu Op liLt Ho kill itpronff Md piraoou O ik f t8 itig gLlidi aD voorull t xuilfn gaan t aar wtilur aau hel lioufUjur au van dat rij vUl ulMa ixHtftut ie wordt oplli lMiu f I niKhiil M riitb i4aht ii Vi ma N 12 II 1917 Bii o r 227 pairtijen ti otHlijoh kaae It loon 67 as VI 2 eourl 6 5 67 ID oorl tuit Hljkiinx rk 7I 7150 iteiiit I iiialiK KKlfNIseEVINOBN Begferfaga Kalkaleren M 1 1 Mt wrH ca WtTlKlUll VS van liOUDA I rtnxiii ter kiiiDla van bclatiiJ i l lii tiikii I kit na4 r btipaald dat Itkfn hiJiiiit iMWti llliigin voor kalkeloriu in dmvYnulKi ook cwlttrftri eka aullfn kiiiiii nikHn 11 th It tiwM J t d u Hor Ha ro iiimtoal 11 allvlor vö6r de 4 VrijdaifiilukWflfcH 12 uur van it Uro wwk iitii ut g 11 lioogur g tal kui li 4 viilu idk la hun 1 edrljl per weik ttodraagt II 11 Il liv rliig d ijlklitiiaii lakk ra v a blOiiea 1 gon 0 90 pi 101 sinku door d n tuer dtm llo r 1 1I I 81 tiiMaud lil jal liakktira en ka1kt li roi suil n im 8tiii alleivtr n aan houd tn vaa Inrit li litiRiu pliM o i t id li lijk l 4iiiid tot h t vwbl riHikm van nBialti l ii aan Ii t pul 1U4 ixMitveu lio lAi 0 van zie luiliul in UI lni4t iwinKt n van tiedallgni4d I ouila i1 u 11 1 eciaber 1 17 Burg iMK ter n Wt li o r 1 Ui 1111 J MUi Ue Scerelaria VI VAN U K V 1 K Maxlmuinprtlaea vaa aalker bereid aAder rabfalaaal taealelit I i iui Ml s iut en vvruKu n k i van MIllA liriii ifl ttr alg TO n a kefinli Set iiin vaylgatell tie v 1 ïihm1 innxl iiauitprijiit n Vlooi amker lieri id omkir ral limau tooaliïlil a bij Uvarlng door ftro ii r i aan wbi kiUr p r IIM KXJ It bil varknop aan het puiilk Ifi wil p r pond lOnda hli 11 Deot uiber 11117 llurgi w wier en W€ b voorn ULllO J MUll De Bueretarle M VAN WH VI IJK VeralnkUag vaa Ml lö ME hl Ui in WWlHOIlIi KS van iWJllA brtiigcn t f algcniovne keiioU lat goedlioopi kloiixp o op iMviie ook ïulOn vwkrljgbaar ijii bij T A b en winkel irtveiuiwog 57 o k den II üaoouib 1917 Ilurgei ei ter in W h voorn ULBO J MU8 De IWretaria M V N I H 1 I K LAAnrncBEiueBWN Vredisimiliikiagillagi la BERLUN Dee dnadloea Een ndio toiegimt van de Ruasisehe r asrlng meldt dat blijkens ingekomen berichten de bendgenooton verklaard hebbea ia pnaeip in to stmamen met het openen der onderhandelingen over dea wapeastilstaad onseraUde aaibO s j oditar alM sleekts ons front dook oo4 hun f root In aaamSikiBC nemen en wel onder voorvaarde dat i gaan weret souden tanigttakkea es de Dvitsèhs troepen geen leieasmiddelea anude la De pleekllge afluadtglag ir gnaidwela Tar fsUgaBheU iw da plaehtifa aAmdigiag vu d randwetAeraienlng he de sec 4lan Kaoerfractie aan den Hlnla tarPresIdent een bloemstuk aaagabedaot dat geiilaatst ward in de weikkanHt WB Miniaur Cort t d Unden alwaar deaa M aantrof b i itjn koinat op liet Pe p a r te m a at i Da HtM e Raad het Oanditalarf ea la Keebtbaak Ueklen om U nur bulteagewow opeaban plediUga aitUagea ter afktauU1 ran de grondwetallenieaiaf Oe aOeniUging van de pui van het atadliula gaaehladde tn den Haag door dea gameenta eeretaria ia tegenwoordigbeld raa den burgemeester watlwiaden ea T ia raadsleden tea oeentaaa Tsa een tilrlika memgt Na voorleakig aa bat Kaalakmk Besluit betr feade de atkw Mging walk laet geJuicJi werd begroet Uald de keer Troelatra die ook op iiet ata uia bonlea atond een toespraak tot de meoigto waarbof b j er op weea dat tn de roorgeleeen prociamatw de reaultaten lUn neergelegd van den strijd door de arbeidende klasse HO Jaar gareard onder de politieke leiding der S D A F en Toor de politieke ontvoogding Spreker wenscht de arbeiders geluk ea wekte hen op tot een blijvende organisatie onder leiding der a D A F opdat de ttjd koine waarin er heeiaa eh kaeehtaa sullen ajja Onder gejuich en het atngaa vaa d tomatlonale ging nea daarop ititeaa TWlfUl mtlBH Zitting vaa keda De InterpeUatle 4e leag Ka een kort ComlU Generaal was aan da orde de interpellatie de Jong over de moei lijkheden geresen b i den uitvoer van kaas De Mlalstar Cert v d LIads dkaUe niede dal kei vetachll va gavaeie asehea nbdawr Pesikaau ea Traab Ie epgaioel op een wijxe waarmee de belde 1 tera slcb hebben kuaaaa vereeaigea Aan de exporteura sullen geen verpUobtingen worden opgelegd torwtjl dienteiMrevolge daartogenover de Inandeele belangen der N U 11 behoorlijk worden gewaarborgd De interpsUant vnag af de Minister vaa Landbouw kon mededeelan wat de oonask woa van het oonfliet en of dexetfde moeilykheden bestaan ten asnaiea van andere uitvoemrtüuien en of de regeering waar borgen heeft dat deigelüke ei nlUl ea lieb niet sullen herhalen Ulniator Foathuma aatweordde dat het geselvil is ontstaan door den MIniater van Finanoiin die meende de uitvoarlng t mogen beletten van door den Sfinister van Landbouw uitgegeven consenten voor den uitvoer van kaaa die het land sou a a uttgegean vó6r de inwetkingtradiag van de M U H ala geen moeilijkheden waren oatataan over het aandeel vaa das kaaSexport en de melkvooniening De moeilIjkhedaB hebben ook bestaan ten aantien van andara artikelen doch ook die s n opgelost De Minister Cort v d Lladea aelde dat herhaling van eaa eonfUet Iwogat oawaarschilnlijk U nu da N U M is opgericht Hinieter Treub sehtta sieb tot sprek geduiongen door de eensifdige en onvell dlga voprstotling van Miniator Poetiiuna Door beide M inlaten was vMr da N U M de verplichting aangenomen ren 1 October af msandelljlca 4 millioen credietpapler voer hun rekening to nemen Nu Mlniater Poathuma door de kaas te laten uitgaan prejudleleerde op de houdiag van apreker die verantwoordeli k ia voer de flnancleele geatie der N U M moest apr ingrijpen iQ bet dan op inforateele wÜ Da Nleaw Aaulerlaai V ir t ilal lie Nieuw iB 1 rilwii thiiti iu dv haven vau Ha lïa V aiilgehouih n hliuieo enkele dagen gel iiïhill aal wonRn gH ï n d reis voert Ie aeHm Het UekteeUp Haani HiMler tvir hl Imnnilialcu van lut lluélSohip N wrd iliiKkr wordt nog vBO bi veeg tilde gi oiell dat BUika ulMuHend Kt a ilü We in verband mei K Xeieelsnd he 41 III epvaartliulafigvn Telegrafiseli Weerberiebt Hoogste stand Tt 7 te liaaitridht iMgite stand 766 7 ta Baparanda Verwnchting tot dan volgenden dag Zwakke tot matige later welliÖEt toenemende wind mt astalyk rioh tiDjten navahg tot gwaar bevolkt weinig of geen naanlag de naoht temprratQur om dat vnaspont i t achter overdag ADVKBTKNTHN Hedaa overleed eat Monter Iskawd Oreot ea Ovaignel lEEriiiii HMiTiii inrti w w w M OTa neer h wFOTyMir la dea oedaidoa vaa 16 aar Naaaaa da iamnie r a ovBiiBYNon II Oeeeabec Itl Vaisnaba vaa newb Ul vsml M te blliie Ut I na g a l ledaa B dei Uaden ZOKKIN gemeubileerde kamer SM gelegsaheid oei Ie kakaa BHavea e r M MM aaeea aadaakeCouteel Mefkl II