Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1917

No I357S De anarchie in Rusland Uit het Engelsohe Lagerhuls nieuwe redevoeringen De wrijving tussohen Oostenrijk en Hongarije Het preces Caillaux Van de fronten geen nieuws ONS OVERZICHT Uit de toestanden in Rufaland is nog altyd met veel wijs te worden Maar t bet een janboel is is wel duide l jk Terwyl op het ooateluk front de on derhandelin en over den w enstiletand weer opgenomen zyn begint in het Donbelctcen generaal Kal dm zidh roe rig te toonen Hy belegert de stad Eostof en geveohten hebben plaata by Na chitsjevan en Bietgorod De maximalisii Bche troepen worden gesteund door de ka nonnen van een afdeehng der Zwarte Zee vloot Pototsky een aanhanger van Kale din 18 volgenfi een telegram uit Sdïaatopol aan het station in hechtenis genomen en o n boord van het tranaportschip Kolhida gebracht Een Engelsch bencht zegt dat de buiten lanidsohe nulitaire attaché s uit Petrograd naar het Zuiden zyn vertrokken Naar ver luidt zullen de buitenlandscbe offiaer n zich naar Kaledin begeven by wien zich ook de voorzitter van de laatste Kyksdoo ma Rodizianko bevindt Intusfiohen maakt de Bolajewiki regee nng korte wetten met haar politieke te genstaniders zoo meldt Reuter dat zy een proclamatie heeft uitgevaaixligd waarin de regeering de constitioneele democraten aanvalt en verklaart dat de party der ka detten een organisatie van rebellen ccoitra revolutionairen en vyanden van het volk 18 Talrijke leiders der cadetten moeten zelfs reeds zyn gearresteerd Indieai dit allea juist la duldt dut inderdaad niet op vepdraagxaamheid noch getuigt van een werkelyk democratisch optreden Volgens andere benchten schynt het dat de bolsjewiki het niet eens zyn of het wel goed IS geizien om democratisch gekoeen af gevaardigden te arresteeren En men zegt dat Trotsky heeft verklaard dat de inhech tenisnejning van de kadetten het eenige middel was om te zorgen dat ze niet werden gelyncht Wat de constituante betreft daarover verneemt de Daily News dat ongeveer 40 leden der wetgevende vergadering Woens dag m het Tauruspaleis bijeen kwamen on der presidium van Roednef de burgemees ter van Mo cou De zitting in de alganeene vergaderzaal werd door het oudste lid bchreider burge meester van St Petersburg geopend Een lid las het rapport over de verkiezingen voor waann wordt verklaard dat met meer dan 30 leden op de kiezerslijst zyn ge plaatst Een ander lid deelde de in hechtenis nemmg mede van leden der vergadering waaronder bekende kadetten als Sjingaref Miss Barrie s Huwelijk Hij had haar lUleen voor haar eigen böhtwU verlaten oaiid hlj zioh in dun tijd onteerd tm geruln erd be chou vdr Hi was van plan gpwtPp t 7 ifiioord ii pl Rin inoar d g dachto aan zijn u t vind ng had dit op h i laawt oogunblik gewijzigd Hij was naar dt nieiiwu wBnld gegaan om daar te vinden wat dw oud hem had onthouden en na vele teiiuröt I Ungen zou hii nu door Somorled beloond worden Hij wilde niets liever dan terug keuren maar slechts voor korten tijd o i yne vrouw op te zoeken en haar met zidi mee naar üaliïornié ie neitnen Tol sijn groeten spijt kon hi echter ntet ter tend vertrekken daar biJ zijn been had getrokcB ea met m taat zxw zi t rel tn gedurende minstena erscheldeno we ea Zou zij bij hean wUlen kocwn roo w ZIJ hare zake a had geregeidi Ik verbeeld mij dat Somerled eirg in verxoekfn nwet zijn gieweeet dut bericht alet te laten lezen want het zou heao be roovMi van mwrouff Jaiue en hero in denceUd toestand verplaadscfi waarin hit k zijn twiet m AÜne had verketrd mi een chaperon voor Barrl indien het T QWoht gelukken bet melsr e mevrouw Ml te ontkapen Uaar bj bad te veel over vernuëing gezegd om de ootknoopiDK voor tiA te bondta Boreadlai zoa S C van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Mram rMl III OU IM a Tal H 1990 GROOTE 80HTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRAOIQ BILLUKEnhJZBN GARANTIE Advertentiën Mevrouw Thynent Crabethstrut 3 VRAAOT tegen 1 Februari as eene oette dienstbode V g K V wegens huweiyk der tegenwoordige 2912 12 kOD OBVI Untond of Ut r ecD Rl Huishoudster uit dan boercMUnd iet l b k nd met kut m ken in een kl gezin co bcdri f Van C I voor Br Ictt A edvirtenliebur V D StaAIJ DKtMBtN WOBRDBN 2911 12 OPENBARE LEZING OVE BET V 0 tapisnn Zalerdagavoad IS D e 8 Har prcolat boTMiBaal HoHudla Markt Spreker de Heer 2tl2 12 ARIK B WILLBUSE TOECANO VRU uil den H VarMnIgIng nn Vr z Harv inZ H AF D GOU DA LezÏNQ door dee WelEtHr Heer Ds J BOROBR pred i i de Ned Herv Gem ilbier p DlntdH S Die d t avondt t 8 uur lil la iièlatolt é Rwnia Outliivtn Ondmwei oorlog lil tliiibodon eg de Er s lelegenheid worden fegeven dachle liielintf To H leden der Vereenigioj 38 ot tl voor de Qelenj i 10 ot Oeietnbeid tot aenllfte voor hel lidmeauchapder woenl in bij hel Bestuur en avondieiD dfZeel 2910 25 t Oouda o MAANDAO 24 OECEMBEK 1917 dei odi 7 uren in bel Cëté ReilRuraot RBDEBEST aan de WIJDSTRAAT leo eniaan van Notaris J KOEMAN No 1 Een WOON EN WINKELHUIS met tuin un den Pluweelen SloCel No 51 te Gouda rooi 95 centiaren Te aanvaaiden 1 Februari 1917 No 2 Een perceel TUINGROND Ihaoi gebruikt wordende voor bloemkweekenj achter perceel No 1 met vrijea uitgang naar den Pluweelen Singel groot 10 aren Te aanvaarden 1 Mei 1917 No 3 Een WOON EN WINKELHUIS aaa den Kleiweg No 84 te Gouda groot 70 centiaren Verhuurd bij de weck voor f6 No 4 Een HUIS EN ERF aan de Snoyitraat No SS te Gouda groot 73 centiaren Verhuurd bij de week voor f2 7S No 5 Een HUIS EN ERF aan de Karnemelkiloot No 18 te Gouda groot 68 centiaren Verhuurd bt de week voor f2 7St en No 6 Een WOONHUIS aan bet Nonnenwaler No 2 Ie Gouda rool 40 cemiaren Verhuurd bij de week voor t 3 10 Breeder bij biljetten Te beilchti en 21 22 en 24 December van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren Nadere inltcbtm en geeft Notaria Koemante Haaatracbt 2885 63 Zeer mooie sollede meubelen aji Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafel Bufletten StljIameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaap k a m ermeubelen una ent allea p t4 oedkoop Rugbekleede eerstoelen vanaf n7B0 StUlkast 130 Styi tafd f 9 M SplegeU f 6 f 7 60 iiininmirtii iimtaiiidifiistiiii tik Rettordam MIM Adverteert in dit Blad MAAMLOOZK VBNNCXrrBOHAI NEDERLANDSCHE SIGARENFABRIEKEN nirlitti ff BiretlDMK CwmIIüI ti DMl Kapitaal I 500 000 f 500000 vordoeld lngewone aandeelen geplaatst en volgestort en 6 pGt Oumalatief Preferente aandeelen met aandeel in de overwinit than nit te geven 2908 170 OOHMI88ABI8SEN J BLOOKER oud Kd der Firma J t C Blooker t Anuterdam Conmiiaaarji der Utreohtsche Bankrereenipnf Utracht Huis Ter Heide G D MOLENAAR hd der Pirma Hetjen Molenaar te Rotterdam Mr C 3CHUIJT Directeur dei Weetlandeche HypoUieekbank te Gravenhage J H J BRUNING Diroi t ur Oeneraal der N V HouUnduetrie Picus vh J BrUning é Zoon te Eindhoven DlRft I lU JAC SCHUIJTenJ W SCHUIJT UITGIFTE voor f 500 000 6 pCt Cum Preferente aandeelen aan Toonder met aandeel In de overwinst leder groot f 1000 reeds deelende in de winst over het boekjaar van I November tot 31 December 1917 tot den koers van 100 pet OndergeteekeTuie bericht dat de inschrijving op bovenstaande aandeelen is openge steld tot MAANDAG 17 DECEMBER 1917 te OOUDA bij de Handels en Landbouwbank te AMSl RDAM b j de Ka Vcreenlglng te ALKMAAR bi de Heeren de Lange en de Moraaz te AMERSFOORT by de Heeren van der Zoo de Jong van Ophovon te ARNHEM bi de Betuwsche Bank Lamsvelt i Co te ASSEN b j de Firma B A Smidt te BRFDA bU de Heeren van Mierlo 2oon te BUSSUM fcu de Heeren van der Zoo de Jong van Ophoven te GORINCHEM hg de Handels en Landbouwbank te GRONINGEN b i de Heeren Ubbens Wiersema Dijksterhuis i Co te HARDERWIJK by het Kaaaierskantoor van H Cozynsen Gzn te HILVERSUM b de Heeren H G Oyen Co te LhlDFN b j de Heeren Wakerhn en den Ouden te MIDDFLBURG bj Izaak Boasson Zonens Bank te OUDEWATER bg de WoeldenBche Bank te ROSFNDAAL by de Heeren P A G van Gilse Zoon te VENLO by de Bank en HandelBvereeniging voorh P J Berger te VLISSINGEN b i de Fima de Koster Co te WOERDEN b i de Woerdensdie Bank te ZWOLLF blj de Heeren Doyer Kalff te UTRECHT te haj n kantore Kromme Nieuwe Gracht 8 alwaar proapectuasen en iniichriivingsbiljetten verkrijgbaar xün UTRECHTSCHE BANKVEREENIGING UTRECHT 10 December 1917 Verpachting van de bediening van liet Pontveer over de n Rijn te Gouw esluis DE HOOFDINGENIEUR VAN DEN PROVINCIALEN WATERSTAAI IN ZUID HOLLAND daartoe gemachtigd door Heeren Gedeputeerde biatcn van Zuid Holland is voornemen op 18 DECEMBER 1917 bij inachnjving te verpaohtafl de bedlonlrig van het Pontveer over den Rl n te OouiMresluls r dcD iiid van twee aaf ingaande 2873 54 fflci hel gebruik van het Woonhuis en Slalgebouw 1 Januari 1918 en eindigende 31 December 1919 De pacblvoorwaardeo liggen ter teaing ten Kantore van den Hoofdopzichter van den Pro vlncialen Watentaal P B SIPS te Gouda en bii den vttrman van fut veer en iijo daar legen betaling van 15 cent per exemplaar verkrijgbaar De in chrijvingabil eiten moeten vóór of op 18 December voor half drie worden bezorgd ten kantore van den Hoofdopxichter voornoemd alwaar xij in tegenwoordigheid van den Hoofdingenieur om 3 uur sullen Worden geopend iW Het Advertentiebureau van De Goudscbe Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlaodsohe en Buitenlandscbe dal en weekbladen en andere periodieken zonder cenige prijsverhootint W Insendino van én af chpllt steeds voldoende Inliohtingen worden GRATIS verstrekt VISITEKimilTEII KEUZE UIT 5S LETTERSOORTEN PRIMA QUAUTEIT Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Ik heb nooit myn Haar verwaarloosde Mgt dCMdaoMl lil tacb KOKO I dcrt 10 t ar gcbnilltf en aao haar I ocbriilk lieb ik myac wccMc vaai I Olanxcnd Golvend Ocsond Haar lie danken 1 U kunt ook Lang Getond Haar hebben Beproef deze methode en begin vandaag Qa naar Uw Apotheker Droglil ol Kapper koop een fleich KOKO van V 0 73 gebruik hel 14 dagen zooali voor geschreven en Lel dan op bet veraehll I VOOR HET raoTo UUR HEI lEVEII Een ulTere Heldere Niet vette vloelttol evordeit den Haargroei Venterkt de klieren CD doet dienst als een Tonicttm voor de Haarwortels Voorkomt bet Splylen of Uitvallen Hooldzeer en Roos verdwynen nadat men KOKO een paar keer gebruikt heeft mensprenkelt hel eenvoudig op het Haar dan wryftmen het zacht In eene oeden aartscbe richtingen borstelt het link Wy ilelltn g en dwaza of onmogalyke eltchtn I aan Koko maar wy zopgan en houdan vol I dal all aan Zulvar Ganaetmlddel voor hal I Haar gaan ander Preparaat dit kan evenaren f WAARSCHUWING I JlUtekende praparatan warden dlkwila nagemaakt van het krygen van da eehu Koko banf I het aucces van Uw Haar at W ig r elke fleach dl U alt Keke wordt oenreboden die niet duldelyk ona HandelsiBerk Ean Vrvuw t Paard epde bdlUaverpakklaf draaft ficbte Keka wordt nooit l a verkeclit en werdt aeoll verkocht zoader eene veraecelda bulten verpakking IPMIiriB s tt o 75 n 1 60 en fl 3 per Flacon Voor N N Brabant en Limburg P OE88ER8 Amsterdam Voor friesland Qronlngen Drenthe Overyaal en Gelderland Firma B MEINDERSMII Snaak KOKO SHAMPOO POBOBRS lyn wel een proel waard twcesouflen Nat en Droog Kooptewaar U KOKO koopt F O 12 per psk e ï m EllflPS Iijil8lraal 29 Cooila IJJilimseUcliosDltoyeD Tijdelijke Prijsverhooging Kleine flesch f O 85 Middensoort 180 Qroote Besch f 3 25 W STIJMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAU IJzer waren Keiikengerei K IJ wielen en onderdeden De IDndcrcn nemen wat Éraag de lek liercWrbert tablettenln die se legen de gevolgen van het ruwe weer bc chuUen Sedertmcerdan 70J raliecniillslckcad Q utanüddeme bdkend ea beproefd Landbouwgereedsciiappen en Werktuig en A Cf EDiTID A IJ U Soc de Réunie 8 u NatsavoDd iMr E ovp 15 Dec 8 uar Mel tealon HolUndia Verg BÏA joudtt Ned Ve Boiid 17 Deo 2 utir GrCbouw Bouw m Wo niogtoeolcht OaderstaudscoiUmiMBte Ar menzorg 3 Deo R uur Het SobaakboKS Jon el Afd Ned Verbond Belaagd TentMkw wfl geragtfd ttfdlf medadMllnc ta mofan ontraBgaa tbb w gadariBgiaD eonoertaa Tarmatalfflfbertwi atuL om liaM daa in t x A BBOnUUM lOOK OM a 56 tlaarf aiig Vrydag 14 December 1917 60MCHE mmmi VERSCHIJNT DAGELIJKS AJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN e b f I Mh elke regal mmt I OJl INQKZONDKN MKDEDKRLINOCN Op de voorpayitia dubbel lenel Gewone edverteMié ingewMdan ndsdaotiagan b Maitna tos prifa Orousa lettert n readea aae pteeiareunie KLEINE ADVKBTENTlftN e a iagea ee koor ae verkoop bur ea vedMw 1 S n le I 9M etka n$Ê mmt 5 beudiag UuamMB pvoM 10 laftalB maaiwa eanL I ABONNE fErrra lJ8i per kwaAMl f 17S per week 10 eeni mH looAmpbXmd per kwodaal f 1 75 pfr eel U eeat ovefaL weat de bmwfiBt per looper leaehiedL Pranco per poai per k dnaal I t O net ZtmtUtriAad I 1 Ab aaemenieh e detatSl aaoleooine en wu Imrew Markt 31 Gouda b ttcrgty d Ogfla q el a de pfWkaiUvrea ADVIEimiHtUinUffi Uh fiot a en omstieke fbehoeretide lot de be knnd l S rejgela f OSS elke ieM bmmt t 9A fel dr aclitereenval eode plaataiB ea wordea e iBgea t a ba r e k ead Vaa MIan OMsda ca den bewrtbnal I i n ek f OJO dka bI maar f ft IIL daae legen teta meer f O IS Telefoon Intere 82 Telof oo latere 82 Uitgeyers A BRINKMAN A ZOON weer en een Hongaarsche Honved Even eens zou het mmiaterte van Oorlog worden gesplitst in een Oostenryksch en een Hon gaanurh en deie zouden warden veremügd met het tot dusver reeds bestaande ministene van laodsverdediging resp Honved miiusterie By het toekomstige Hongaar Bobe leger zal de Duiteche commandotaal worden afgeschaft slecAtts Hongaarsche stafofficieren zullen voortaan de Duitsche taal moeten kennen De generale staf zal gemeenschapp U blijvm Ongetwijfeld zal deze geheele aangelegenheid de Delegaties zeer bMig houden Op de Duitschera sou het een zeer slechten indrrik maken ittdien de Magyaren hun loyauteit tijdens den oor log koopen laten door het losser maken van het r luvetlMuid Aan den anderen kant zal het moeilijk zijn den Magyaren het zelfstandige leven te oathouden Indien mm J et den Polen heeft toegezegd De opheffing der immuniteit van eenige bij het Boloisme betrokken KfunerledMi heeft zeer diepen indruk gemaakt Natuur lyk trekt het geval Caillaux de meeste aandacht Met Caillaux is het Ktunerlid Loustalot m staat van beschuldiging gesteld De be schuldigingen tegen Caillaux komen In het kort hierop neer verstamttiouding met Bolo steun met geld en raad aan de Bon net Rouge in diens campagne défaitiste steun aan een campagne In Italië tegen het boiMlgenootschap niet Engeland Dat Caillaux zich ernstig beeft gecom prometteerd door zijn reeds bewezen om gang met Bolo en Almereyda staat vast De reefalMiMe peiw 1ir flBrr imHTitarvsrvolging ingeimmen de linksche en uiterst bnltsohe verdedigt den oud imnister en Caillaux zelf heeft zich nog met uitgelaten Hoewel byv Renaudel in de Humanitó tot groote voorzichttgilieid nutant is de meer derheid toch van meening dat Clemenceau niet tot dit zeer gevaarlijke uiterste zou zijn overgegaan indien hij niet de overtuigen ate bewijzen van Caillaux schuld heeft Kotnt de zaak voor den Krijgsraad dan l 6 dreigt de dootl Caillaux want op de za ken waarvan hij is bescbuUhgd staat de doodstraf Wordt de zaak daarentegen voor t Hooggerechtehof behandeld dan is dood straf uitgesloten Het proces belooft belangwekkend te worden Van de fronten weiikig nieuws In Italië is en dit is de inhoud van het geheele laatste Duitsche stafbencht biJ sneeuw val en regen de gevechtabedryvigheid gering gebleven Generaal Allenby meldt dat hU zyn tmie halfweg tusschen Jeruzalem en Jaffa heeft vooruitgeschoven waarbij ten N van Mi dieh de plaateen Boedroes en Sjeik Obeid Kahid den Goerka s in handen vi en nin gezegd bedenkt onse nmtige wenachen zyn geen viubrief voor T flanging van den oorlog en heeft hij gcnr arsciiiiwd hoe lang r de strijd duurt t nadeeliger zijn de voorwaarden Caraon heeft t getM Ter dJt militaire wi ien het economische wapen ge steki hoe langer de oorlog duurt t ster ker zullen wij ook n den oorl V de econo mische duimschroeven aanzetten Beide bedreigingen zijn ernstig Zoo is men weer m evenwtcèt zonder dat de vrede in t zicht k Hnt Naar aanleiding vun de ook door ons besproken rede van Asquith wyzen de Duitsche bladen er op dat bet goed xou zyn indien de staatslieden tlch wilden aan wennen wat duidelijker te spreken Asquith spreekt slechts zeer algemeen over nationale en onbaat BU 4itige doel einden Men zou bv veel liever weten of Engeland bijv in Turkye ook alleen on baatzuciitige bedoelingen heeft Aaquith heeft nog niet veel van den sluier opgetild maar men krugt den indruk dat hij voor zichtig toenadering tot Lansdowne be proeft Onbautzuohtagheid I ZO bü vriend en v j and stryden immers alleen voor verdedi ging van het recht En zU weten dat zóó goed dat zooals w j gisteren zeiden Gar diner in Engeland vraagt maar waarvoor vechten we eigenlijk En zy f ® volken zelf verlangen zóó dien edelen stryd te voeren dat de Vorwarts thans antwoordt op de vraag wat doet St eidemEVin nu weer in Btokiiolm dit Hy vertoeft in Stokholm oiïidat hy daar iets t doen heeft waanne óe 99 van het Duitsdie vottr inatemt Hij werkt voor den vrede Aan de wryving tusschen de beide deelen der Donaumonarchie heeft de oorlog geen eimJo kunnen maken Zoo werd onlangs bokond gemaakt dat het Ooetenryksch Hon ga irsche consulatie gerechtehof dat tot dusver zyn zetel te Konstantinopel heeft gehad naar Weenen en Boedapest ver plaatst wordt dus gesplitst wordt De consulaire rechtsbevoegdheid was tot dufaver een voor Oostenr k en Hongarije gemeenschappelijke aangele endieid de thans plaats hebbende splitsing raakt daar om m het byiEonder de belangen van het geheele ry k en het ontbreekt niet aan stenanen die wyzen op de ongelukkige staatarechteiyke gevolgen die do splitsing van de Zweedscb Noorsche consulaire rechtabevoegdheid voor de Scandinavische Unie had In verband met deze bevordering van het dualiwne wordt in politieke kringen een mogelyk aanstaande splitsing van de Oostenrijksch Hongaarsche legerorgamaa tie levendig besproken Het plan moet be staan een eigen OoBtenr ksch en een eigen Hongaarsoh leger te vormen terwijl tot di sver een gemeenschappelijk leger be st nd waarnevens een Oostenrijkaehe land Oostenrijk HwgmriJe heeft reek tifnnr vtjanden weer met Mn zien venneerd ren Na Panama beeft Cuba het voorbeekl der Vereenlgde Staten gevolgd en ds Uenarohie den oorlog verklaard Veel Indruk zal t wel idet maken OemoBffd OorlofMlvowo Kokosjm en gravin Pamn Tajericof heild een rede waarin hy eisch te dat alle gezag aan de vergadering zou overgaan die alleen bevond Is om vrede te sluiten en den boeren land te geven Daarna werd een commiseie gekozen die e i manifest voor het volk opstelde dat beschryft hoe de eerste zitting geopend werd en dat tegen de m hechtenisnemingen protesteert In antwoord op verschillende vragen heeft Bonar Law m het Engelschc Lagerhuis inzake den stryd rond Ka meryk verzekerd dat volstrekt geen door braak bedoeild was en dat deze ondeme ming een min of meer op zichzelf staande operatie geweest ia Verder verklaarde hy dat naar het ge beurde by Kamer k een onderzoek ou worden ingesteld maar hy keurde het af vt n te voren eenige blaam op Haig te werpen Wat betreft de vele geruchten die wijzen op een voorgenomen Duitschen aanval op Saloniki merkte hy op dat men daai op was voort ereid Verder heeft het Huis een meuw crediet goedgekeurd Het nieuwe crediet zal een totaal bedrag van een geheel jaar brengen van 2450 milUoen Als een der oorzaken van de vermeerderde legeruitgaven werd ge niemd de uitbreiding van den vllegdienst Len andere w het groote gebruik van In dische troepen m Mesopotami en het grooste bedrag werd veroorzaakt door den stnjd in Frankijk en Palestina Spekend over de kwestie van de voor sc hotten aan de dominions en de Geallieer den deelde Bonar Law mede dat de geraamde voorschotten aan de dominions niet overschreden waren en aangaande Rusland zei h j dat het Huis niet moest overdryven wat aldaar gebwirde Spr was overtuigd dat vromer of later een standvastige re geenng in Rusland zou optreden welke de BtaatssohuUien niet zou kunnen verlooche nen Verder bereidde hi zyn gehoor er op voor dat indien de oorlog voortduurt het den pliohl van de regeenng zal zijn het volgend jaar een nieuwe belasting t heffen De Engelsche ministers zijn woordennjk Aoh kon de oorlog alleen maar met woor den gestreden worden I Z66 brengt die woor denvloed over en weer ons niet nader tot het einddoel vrede Thans heeft Carson weer een redevoering gehouden Heeft Czer l laalsiit drie luolfirtjiii In Engeland In I ngiibuid u 0 4 iuuilerouood heerw ben luaar het Britei be elk K l ut dmti W roeving iiMt liuuvorltniriolie giInttfiihutd te dra gin xooal blijkt uil du wX veruiakmij ka vorbale tu nki k daarbij prake iii dL wn klsMiluke wniiaardheid vG 4LrUg ndo laatMe drie iucifortltia Pum h duet zijn verhaal op fe vol gonde wijze In eeu defUg rviHauraat zegt etu voornaaut ul fnd gaM intuvtijk kokend van wüfdk luaar uiot de tmumi inagt lijku kalinti Kvl U4 r ju ht4j drl lu cllirs opgowslirt iu ti Ik heb ir uiaar twee gebatl I u kellner wtq pt onvcr ncbil Uk een blik op dt rokouinj fm autwoortll mvpu gereaervefTd liO dan gaat er MQ halve titüllluK sfl Do UiUly hronlclB v rtetl van eenpaar beeren di aiiwu naar landen iilxkden leder bad e gtMtopto maar nlttaangtMtokcn pijp In dtn uwmï tj wachtti u lot et IL vsn Ituiifon zijn lucid TM ultdtiixak zou balen oin tm van hul vlaiiBiieijeti kuiuK i protlte ren en kttken elkaar inorwat liug nljdtg aan Maar uUiimiihI f IIde do iiüiiMe zijn lu I ustoQ IjraiaVkii depijpon uog aUijit niet t u torh had Itttervan hen twee tn dr e hictfivm in z jn ziki elti In oiirk it Ujki gwlnnm vervitlgtheizeUde blad waar uien züu nMMlen ItKL bWo SÏw 1Xtt uv i ontsteken Ji onlbfr kemlo luctftfTM n etr rnzit dim Ilibt Htt Ik vtu iH irlkk lijk voor uelkt unfft Iioordedlng i d büiKvrouw du Itiuferti vt rkwl lm wil terwijl du luan zt tot h voor aii rki Mutxilg hfft Dat H h lol out teiiiaiing in vxrvre iii llng Kort n lijd gdivd n V lit Kïi UiukumI m dt n tr 4n imrl a tibi dioeJd g vi4lH d vtirigeiuiD Ki o l twnbiuadai II andi r li Yit uil mini l Jit n vcm hiciiferij g I Mvd had Ion ik vauniorg n van liiil ging haiF k nog drt ludt rs I IJ HU maar nog voor Ik het tulnbi kgt loteit hal wOH tmju vrouw w al achttr K komi t Ik geloof ttat zt lm Her rnlkt Ik i L aX op aili uu lijkt piaalara v r floiri maar zij vliifk s overal Allem Wn ketr nt t nmar tofn hetj lit vt gi n pUl is r van gMiad y zoo jan vi o g dt awhr Ik IiikI ze in tvn oiidk vaar g tO t bMletnaal l o tn op bet buf H ij liaall d vaat er I en ilix d er ntt water ön toii blof n n in maar dn lu i er m rktf zij niet op la ter btb ik gitradil ze ti drogm maar e war n ni t iirw r t jfbcilki in d nz lf t n man l tfr votgctiidt utol kr I flfkonjHlig Kon voor dt n oorlog £ M 1 1 tl rifiid A op dl bij h 1 k ü guAii lutrkt dal bij Kijn limélnrM vergelen ha I Ik heb Imii lo n n halfvol doo Jr 1 K nl Hij za dt ni t kunnen onikm n nl 1 11 abt bij iK i regos 1 k k hoop ik De volgfiido morgen wa t rijk aai n hcurteiii Ben Xlet otTHt dat ik boorde wa van Mi ne diat gimi renavon i in d L schunwiiurK waan KhijDlijk aiumiddi lli nadat zijon 4 wegtzond mo rouw Hai Morgan Ben iieH duidWijk had iii4X Jei 1 i dat Baril Mu4ijk mti ni4j fl öngogLerd wa Naitn reL+je van e n woek iii imjn z w hap kon nKn V rwacht n t ij t i lat i u zou komen mn dfn zegen har r ouhi zUAter te vragen I t inaaktK bet vol eiw Ahne n o t kelijk te ria kkeii want Benn tt i ti nrf b proevt lut iii i je op d e n ot aiiiten wi e alk ii t mpul n n liaar t und r rag n U hij dat Atifit inn wu r roet in Int eten zijn voor nimumw Bal etii ii é imhl n voor nuj o k Hoe der hoe h r M ik wantu wB i verlangend h 1 ii etrf aan 4 hikt led te ontvowyn en har geJaohten vaihem op n j t Hden Indien It d ntfvanop d hekk otn liuip smeekte mowi t li tmij z ker gelukken waiU de man die eenmeiHj van aulutlen janr g be 1 all iivoor zich kon boltbtn ein paar o seha ltlijkt chaperons net me griktnd eene week tang In een aiilo e doior het mopiiït land der wereld tufl n haar om zijn ntnil rdtt andrnn man kan doen verg+Hen fie zij ntaar een paar uur lan ger hiWt fukendi nioet vtei en mtl r zijn Dit lu rhaald k luij t Iktn t wetr om mijn geweten gerust Ie ateil n Het wae mljno eerxt werktjJijko kan i u et Barrle en o mhoon Ik nog nooit tn löijn Iwen een nuelsje van vl ch en Moei het hof hi 4 gemaakt heb ik dat nwt mi ie tan todi de IsfSlgste en iaee H veratliil ftnie iKktinmn gedaau zoodal U op miju eigen macht vertrouwde nia ik maar rrit vrit pel bML kutin rd haar door te x ggi n dal Ik h r tui lat tig vond of Sofn rlt bdkil 1 R t iMdljk l vrn fctii t al all fl in t voorlmïl war hl traeblti nug t oovii dal zij naar Ujn utemlng tejoiw waM Il tt wMiilg van hrt ImenbsxlBtt Jif om nu ri el H lu troumn Hij hadbaar m chi n U ï hei luk imi omiMj Kt 11 ditt i en man haar aou kenw u ea nH lififb4t Tl imftar lij een Klerk inan vol ï lft huin hlng van miKi l 1 t oün w V ril II wonl i en tri iw n nirt h t elfdi Mtfvrf iw 1 il bad na d i nw mtrht n I j t nar o k ih MtoruMoh V rt I II 11 ï p II Ihkm tut gt tffnd Itarilt bair nig cl wg lat n gaan maar alh n op 1 bitr tg iig van li t mt Uj lel HWtaiJe nwt oii 4 nirt Ie iillen maken iitiH t zIj wtTt K lwari4ioo ixf leM lu 1 arrl 4 uuK tt tad d dmne gvwaamiiuwd nl I vtr tt Kaan t i op h re bi4oU l ittond na n vrouw Jaiut Tertr 4t te zul en I rugke T ii gaf mevrouw B l awt L lionzln t aaioiti zcMi je mnvrouw laniH ook Ketn lig ide lot ny ulde Min voor f Ij it t rci l vri nd Kewe en moogt Itio tS er wH bt wi vn n dan zou linai Hi 4 ri n luntien brmg n Dat zoo BarrI aaiiginaam vlndvn dli Itn nu V vvfH als 411 balvrt h llig enidat hij Itlj 1uw Jnni M man he t gvott 1 ntn h Hl f nant e j m l nn be ft aangoïiodeH Jij H nt ook t i4 t fo t Fk voiKt dat e n goei denk e 4d n kteeg er z f M k nog een bt tk Birt aan Mine iiiw d eidt uk v dat h t tni ml tukkea Feuilleton hot haast orum n dirk 7 In woMt de oi Unoetlng tu ch n de zoo an gewh i Ier oehti inootpn t vortrag n f fH ii en iiifl t fhien jnag Iets ine r t Htbaam maar hij moeat hrfiben ln e zlen datolftchoon de deugd hare belooning in zioh flf vindt hIJ ni t vei I kana op e ne an re hwï Mevrouw Bad hMÏ Rarrie aanonfi geleend en zonder eWie vrouw omhem te bedpen en te M nn n olie n hi mdt maohteioofl toe Zulke chaperons aNmevrouw Jafuns groeien niet aan besinnstruiken aan don weg zrtfe nlK In ohot land waar de beesen t nin l di lyniiboBften de bt te vau de werel zijn Sonwrled hftd zich zelf er onder Bewerkt O er woe dttaiiaai geen twij f J aanMei alleen hadden wi in het 0chaakftp tddt wij in süte met he a wpe den zijneklHne witte koningin wjiaak gemt maarwH baddeai baar ok van het ticiiaaklMin rWwIjAnd A H WILLIAMSON NadraJi rerboden I twe le g tl irl miri ip dun I lang rilkin morgen wa eoirt r f ti IHit t ruK lag Jiii rt lg gt noïig o iï Hj tt t K nin tal dn maan op d hi ili fetit eo in 1h Ut UM T huil vraaKt via lidri aai lilkiers dan tk haar had gPv vi ii Ot an fkrh hwft ij har lit veting u A t H VI r nwH len vrUnd li k o n Top eu man dli p dw h Itb 1 geljorA dan op iim aikd d i sn vurr komt om o t l dclirljvi n Ilnrrift baiï nna li t hijnl Pn ii pcliad in t liarltara ij lii d niH traiM nn volK n iif V ro i Mal wtHBiijx imt te voeten voU hau t dat Kij naar h t Wavtirl y station wlM aa nmt nu M viouw Iiune nu door Honit i I 1 In rijiu aiKo naar den trHn wordtn goljrac bt UI lAar er ubinand b halvi Barile wa iiiternootltgd nte44 ml dft dat h t fU allen nwi h u zou triiïkt n V l wa hK voor dun Irijz n Itraak aieeht Fl zaak van vijf inrinuten out van vK Waverirtj tatlon door I rince Mr iisar hH bol H t rug 1e kwre Aan f1 ni an ie r II kant wai4 ht t du d ll t dat iwdu i Jsuieti etii bijaond T reden n hi lil en om juist hH Wavi rl v Stail fti te ki en t rv ijl zij 4 v n OMl van ous eigen station kon ijn v TtrokkMi w Allno njkkon k n r iiwvar w n vlMe Somerltyl wilde Ban Ie vijl n4iMit n voor t c allctm het btn en hy niw de man om K4 on K bruikt H lat Vi voorbijgaan I U v rnag wa w Ik g rutk datlit hi van di E lijd te nvakeiï deen van otM kon itai ra d n want Sotiiirled nitoefUik ti door grootten Zelf VHn die eoo loeiiii ajchtig ws dat zij Rguurll i geMproken sckrikie bij teéer gf iüd utt het katnp van den vijand gMoofde nt dal BoiaerWI zon traditen bst niei e te ontToeren Ik