Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1917

Openbare VerlioopiDO t n oventaui van Notaris R W H PITLO te GOUDA In het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar op HAANOAO 17 DECEMBER 1 17 dea avonds te 7 UUR van de volgentle te Gouda gelegen onroerende goederen lo EEN HUIS met Tuin aan de Gouwe no 21 groot 1 42 A bestaande uit luite veranda roote kamer ketJcen kelder Ie verdieping 4 kamers waarboven zolder dienstbodekamer © n vllo nng Verhuurd tot 1 Mei 1818 togen ƒ 475 b Jaara 2o p EN PAKHUIS Inhoudt kan nM dleoatbaar geuwakl wor dm aan hrt gwro vao vvrgoeikuig aau IP iw eiwen waar overhiliVbwlrl iU g n Vljpl zijn Voor mmvo 4 dit kan guAohledeo wond IthTimtln n iieniDg gehouilen lu het ontwerp van wet tot verruliifüM an h giiiHi nl l Jk b 4a 4iiigMH liwl UMMn i dureiÉde kt aa ut NuvuiÉlxr Jl ijn inijiion op oiw Kii t uige w UK l wi ttn i i7 ngiMtbi b 1rau ili 7 Dull du UI li van unlH kind ii oornjtronx Dil br iiig het totuiU di r i ik rl h t uit iinJiui van K ti oorlog aAiig truflin mtjiuu op l rf ablu oikI rvenle l V A I n RclrM ht 7 l I ranm it Ni I nltMoh n 441 van onhekenth n oor iproiig Graan en alcohol Het Bureau voor Mededeelingen Inzake de Voodselvooraieuing ni dt Ll vuorbdurmg wordt vun vemchlUende tyden er op aangedrongen geen graan meer te verstrekken aan branderuen Uok bierbrouwerijwi worden in dit vertuuul nu en dan genoemd Deze ontvangen echter sinds het vong Jaar reeds geen graan meer terwul de branderyen gerantsoeneerd xyn tot een zoodanig percentage hunner normale preductie als oveieenkomt met de behoefte aan gist Intuflschen is steeds do vraag onder het oog gezien of en op welke w zc do verstrekkint van graan aan de brander n geheet zou kunnen worden gestaakt Op dit oogervblik is een plan in overweging om binnen korten tijd daartoe te kunnen geraken aan de Peperstraat no 4 groot 33 c A grenzende aan perceel 1 Verhuurd tot 1 Mei 1918 tegen ƒ 100 a ja rs 8o EEN HUIS met Erf Achter de Vischmarkt no 21 groot 80 c A Verhuurd tegen ƒ 1 60 per week viJf HUIZEN en Erven aan d Boelekade no 129 131 133 136 en 137 elk groot 61 c A en verhuurd tegen ƒ 1 60 per week o Een HUI S 2789 66 aan de Nieuwe Haven uo 164 groot 24 c A Verhuurd tegen ƒ 1 75 per week en 6o EEN Huis met Erf aan de Derde Kade no U groot 55 c A verhuurd tegen 1 60 per week Aanvaarding en betaling op 1 Februari 1918 Te bezichtigen de 2 Laatste werkda n voor den dag der veiling en op dien dag telkens van 1 12 en van 2 4 uur Nadere mlichtingen geeft genoemde Notana Het rijverbod voor auto s De Minister van Landbouw enz gezien zijne beschikking van 4 Decendber 1917 houtlende een distributie regeling voor bentina oleniede voor vloeibare brandstoffen gescdukt tot voortbeweging van motorr motorvoor en inotorvaartuigon heeft be paald dat artikel 8 van deze bewhikking zal worden gelezen als volgt Met ingang van 1 Januari 1918 is vervoer van motorbrandstof in reservoir van motorru motorvoeren motorvaartulgen oüdi al werd een ontheffing als in art 7 Ie lid bedoeld verleend verboden UsulJ aan de by die ontheffing gestelde voor waarden wordt voldaan het herkennings teeken is aangebracht overeenkomstig de voorschriften van arbkel 7 3e lul en het onbheffingabewus bedoeld in art 7 Ie lid op eerste aanvraag vertoond kan worden De reeds uitgegeven voorloopige ontheffingBbe U en zuUen ondanks dit daaropvermeld is dat zg tot 17 December 1917 geldig ztjn tot 1 Januari 1918 Stcrt Openbare Iferkoopiog te Gouda op MAANDAG 24 DECEMBER 1917 de avond 7 ur D in hel CaK Reatauranl VREUEBEST a o de WIJD3TRAAT len overalaao van Notaris J KOEMAN vao I No 1 Een WOON EN WINKELHUiS mei tuin aan don Fluweelen Singel No 51 Ie Gouda groot 95 centiaren Te aanvaarden I Februari 1917 No 2 Een perceel TUINGRONO Ihana gebruikt wordende voor bloemkweekenj ichter perceel No 1 rijen uitgang naar den Fluweelen Singel groot 10 arei Tc aanvaarden 1 Mei 1917 WOON EN WINKELHUIS aai den Kleiweg No 84 te Gouda grooC 70 Verhuurd bij de week voor f6 No 4 Een HUIS EN ERF aan de Snoyslraat No 85 te Gouda groot 73 centiaren Verhuurd bij de week voor f2 75 No 5 Een HUIS EN ERF aan de Karnemelkalooi No 187 te Gouda groot 68 een Haren Verhuurd bij de weck voor f 2 75 en No 6 Een WOONHUIS aan het Nonnenwater No 2 te Gouda groot 40 centiaren Verhuurd bi de weck voor 13 10 Breeder bij biljetten Te beaichligen 21 22 en 24 December van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris Koemante Haaatrecht 2885 63 Vervoer en aflevering van lOnzaad De Minister van Lamibouw enz heeft een nadere beschikking genomen met be trekking tot het vervoer en de aflevering van lijnzaad Verboden ia m art 1 behoudens uitzon dermgen het vervoer en de aflevering van lijnzaad en lijnzaad en bollen Dit verbod is niet van toepassing a op het vervoer of de aflevering van ijm stA geadresseerd aan of gozoiulen door den r eenngs conimissaris voor de ruksgraanverzamellag b op het vervoer of de aflevering van lynzaad voor den export gestrikt dat gedek is door een vervoerbewys afgegeven door den betrokken regeenngs commis saris wyk met Januari Dat is volgens lul die t weten kunnen de compagnie van t vrijge vochtcm Eoo tje Maar ontlertuaschen schuiven ze weer n paar kilometer verder naar t hartje van t tand naar Harderwijk dat tegcnwi ordlg aan burgers alleen nog maar O W era telt Want de Belgen hebben daar veel gelfl gebracht de kleinste kamertjes werden er nog peperduur veiituurd en gingen grif weg Het oiKle typische stadje met z n poortjes en walletjes kent zichxMf niet meer nu er zooveel aardige volgens de nieuwste mode gekleede madammekee in nmdtnppolen Rn nu mogen ze zeggen dat HarderwUk een 4 at w doch het la een itadje en hei geeft toch wel een aardig ge zicht die Belgische melakens en vrouwen met hun kokette maniertjes en ultdagttide hoedjes De mannctjea van t vierde se boffen vergeleken bU ons Oldebroeksche stakkers Bn t zesile en zevende spannen de kroon gaan weer terug naar de Oranjekazerae In t Haagje Het zesde ging Woenadag HVOod nog even n veMdienstJe pikken Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Sclillder jen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en petuch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen onz flnz ailoH spotf oedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 17 50 Stgikast f20 StBItafel f 9 60 Spiegels f 5 50 f 7 50 ons tIMIRTIUflM bnihiliiiiipiMlK kldl RaHepdam Tel I2illll NAAMLOOZK VKMNOOTSCHAP NEDERLANDSCHE SIGARENFABRIEKEN iMrteei m i PllsriBMH Gm ll ii li Btndil Kapitaal f 1 000 000 verdeeld mf 500 000 gewoDe aandeolen jsplaatst on volgo tort onf500 000 O pCt Oumulat f Profoionte aandoelon mot a ndoel doovorwinat thans nit to govon ij908 170 OOMMISSARISSENt I M r h Z Am t rd n C rami ri der Utrechtsdie Bankrereenljing Utrecht Hui Tor Holde M = u l M l r te Uotterda Th I m J x We tlanducbe L Irecteur t ener al der N V Houündu lne r ou v h J HrUning t Zoon te Kmdhoven DIRECTIE JAC SCHUIJT en J W SCHUIJT UITGIFTE voor f500 000 6 pCt Gum Proferente aandeelen aan Toonder met aandeel In de overwinst ieder groot f 1000 reed deelende In de winst over het boekjaar van 1 November tot 31 December 1917 tot den koers van 100 pCt Ondorg leekende bericht dat de inschrOvlng op bovenstaande aandeelen 1 op nge Bteld tot MAANDAG 17 DECEMBER 1917 ta GOUDA bij de Haniiels en Landbouwbank t AMSrEHDAM bu de Kas Vereemgmg te ALKMAAR bu de Heeren de Lange en de Momai te AMEKSFOORl blj de Heeren van der Zoo de Jong £ van Ophoven te ARNHEM bu de Betuwsche Bank Lamsvelt Co te ASSEN bij de Firma E A Smidt te BREDA bu de Heeren van Mlerlo Zoon te BUSSUM bij de Heeren van der Zoo de Jong 4 van Ophoven te GORINCHEM bii de Handel en LandbouwbmV ta GRONINGEN biJ de Heeren Ubbens Wiersoma Duksterhun 4 Co ta HARDERWUK b het Kassierskantoor van H Coiijnsen Gzn te HILVERSUM b j de Heeren H G Oyens 4 Co t LEIDEN b j de Heeren Wikerlin en den Ouden te MIDDELBURG bu I aak Boasaon 4 Zonens Bank te OUDEWATER bu de Woenlensche Bank te ROSENDAAL bU de Heeren PAG van Gilse 4 Zoon te VENLO by do BanJt en Handelsvereenlgmg voorh P J Beiver te VLISSINGEN bu de Firma de Koster 4 Co te WOERDEN bu de Woerdensche Bank te ZWOLLE bu de Heeren Doyer 4 Kalff te UTRECHT te haren kantore Kromme Nieuwe Gracht 8 alwaar prospectussen en lnachr i ing bllietton verkr gbaar n n UTRECHTSCHE BANKVEREENIGING UTRECHT 10 December 1917 HET BLOUSENHUIS KLEIVtfEG 31 Telefoon Nummer SS2 Specialiteit in Dames blouses Costumes enz NIEUWSTE MODELLEH Passalon ter beschikking Fa W V ZANEN 20 O Haven Atelier voor Moderne Portret Fotografie WINTERHANDEN WINTERVOETEN Wordl r gepUagd door de ondragelijke jeuk en pijn vtn winler aan handen en voeten Zijn uw handen pijnlijk ruw jjeiprongen of mei bloedende kloven Ia uw fieïicht Irak of ichfaal Zijn uw lippen gebariteo Necmi dan uw loevlticht lot den veel jeroemden KlooatVPbalsem welke duizenden genezen heefi De KloostepbaUem kan u dadelijk helpen faijt nietf itilt de pijn versiachl zuivert n kaa uw huid w der zschi glad en gaa maken D Kloosterbalsem iTt V m I C ook lepre c epreien bij wDiidafi huid aaiuloan IngI kncuxinoani slramllaidp Bpit Rhaumatiafc Pnja per po van 20 gram 45 cent van 50 gram 85 cem van 100 gram f130 van 250 gram f2 50 Alom verkrijgbaar Elacht roodan band met on haodteekening L I AKKER Rotterdam 2921 80 yvBA d c Kt rs NIITIONIIIE BANKYEIIEEIIIGIIIG Kapitaal en Reserwen f 8 900 000 Kantoor QOUDA EFFECTEN COUPONS INCASSEERINBEN SAPK DBPOSIT HANOELSCREDIETEN REKENIHfl COURANT CHEQUES OP BINNEN EN BUITENUNO OKPOSITO S BEWARINB VAN FONDSEN REISCREOIETBRIEVEN Kantoor goopond viin 8 B ut Zatordogs van 0 1 Hur 2649 60 Viertjiet KERSTFEEST gezellig Jemidden uwer liuisgenooten met een mooie GR AMAPHQNE en PLATEN uit de Magazijnen van PÏiriHIAIUciRFjr ROTTERDAM 96 Wests Wagenstraat Telef 407 DORDRECHT 231 Voorstraat Telef 1104 HELLEVOETSLUIS 92 Oostzanddljk Aanbevelenswaardige platen voor KERSTMIS en OUDEJAAR HET VONDKLOKJE HET OUDERHUIS NOEL O DENNEBOOM Gezonden door Carel Butler orkeat en klokken Carel Butler orkeat en klokken IK LAB BEKNELD IN BANDEN VAN OEN DOOD Kw rtet et o elDANKT DANKT NU ALLEN GOD Kwartet met orgel UREN DA8EN MAANDEN JAREN LAAT IEDER S HEEREN BOEDHEID LOVEN LOOFT GOD MET BAZUINBEKLANK O HOOFD BEDEKT MET WONDEN WILT HEDEN NU TREDEN EEN VASTE BURB IS ONZE BOD Kwartet 1 orgel f Carel Butter orkeat en klokken Kwartel met orgel DAAR RUISCHT LANBS DE WOLKEN KOM JEZUS MIJN HEILAND STILLE NACHT EERE ZIJ aOD SCHEEPJE ONDER JEZUS HOEDE O WELK EEN MACHT STtEDS DE NIEUWSTE OPNAMEN Om teleuratellingen te voorkomen wordt men aangeraden deae pleten vroeg ti dig te beitellen Deie platen worden niet Ier keuae geaonden ALBUMS MET KERSTLIEDEREN voor pUao viool aaag omede voor ieder laatrumeat In groot keua voorrtAit VRAAGTCATALOGUS J917 150 Sa Kepstdas ons Masazlln B opond Wondepvol Familiegeheim Gcneeakrachlige krulden legen Rbeumaliek Hocalen gebrek aan eetluat Maagkwalen ena alamede Plentera en Dalaum voor rulvering en genealng van wonden volgen recept van Dr Bucham Ook te bekomen voor H H Veehoudera roet verachlllende middelen bg ziekten enz voor Paarden Rundvee Varkona ena VEEHOUDERSII OnoTertroffen middel voor H rde Kwirlicr kwaaie uieri en zeere Bpeeaen Hetmiddel II uitorit luivcr en geneeit direct Met gebruikHanwijsinf Ie bekomen In denieoecikrachlijen kruidcnhandel 2915 34 F HAVERHOEK fTorrViSH iriSiTEüiIRTEII KEUZE UIT 55 LETTERSOORTEN == PRIMA gUALITEIT == Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 A V 4 Hi SÊ ÊÊÉÈ EOODSCKE COVRHIIT ZATERüAG 1 DEr 1917 Tweede Blad ons i ar lament IWKKUKKAMfiU Iroub contra l outhuiita Voorlaan auQii van eliiy lirauii loi eaprlJ on atat ti b o S r o o 1 1 n g 1 en ondwrltogo dirtoiuado H n bijna komlftoho bturionitfl Nojt vuór di Jiitupi l latie de Jo jr piaatö JiadI doitLdo d MiuLd t V Oort VMi iur Ltiukn inodu dal do Vi M tilUeii vau iih tiiingott tu 4uli n d Utn fltertt i tnib t u l o ilHuna waroii op g ltwt lil wt l i p diu wii m diftl dm vxiwr tiHira fivwi iili uwo v rpliül liu J wenlm opgel 4 ö n dat diu llnaucioul boluii iiL vau K N U M tuvüiw g wattrborg d wa ren Toen bktrf A nog luaar ovnr to gaan roer a 1 ruaJo Wat wa dv rtHitm dat die UltÜHtt r van tloAnciëD tradi lu do l c voe dbedd voa zijn auubtgt noot van Lantk bouw Zuii Bi cjwgwliike ooulUcUn alil meer voortotiKti Op dö laa Jto vraag w A MinUtir ort van ïer Linden goaiuwooni l il ton lliot kÜc liij kan gilob mol liorhaUMi ou dat hi gevolg was vwi d t rgauKsporlode vóór to oprlojiüng van de N l M H EOndDrlinge la nu wel kit nitl go segd Ifl hoe de Oiplawlog tbeu in Do oor laak vau IhM goscbil la oen oudi Door dal do Mmiiiiter van Land lx uw g ttiolitJl n bad ninH d Kaodvoreinigjiig bltof dn ka w die m Augustus roods vtiOT oxpori ge reed lag 1 gg n Aan aliu vorpli htlngtn was riijdw vol daftu alios waa hijgt lLt 4 toe iiuiwtkkla dv N U M wae opgiridit UeBL eliMlit aanvaordluigi van 0 X P pieren gtiJA Nu gingjhet liioronh o dtt zou gvddien voor dio kaaa die loe alUg no liUr to laiuK waa Mliuster PoaUiimia zt t neen idinluter IVuub zegt ja INtrwulde bHdo inmiWoi daarover twLiUeii ge de eorete toetHiimnlng do kaas uit te voereu PC die tweodb verbood de kaati ovtr do grens te brongoa Zledhar allea 1 Mlntoter Ireub erkende d t hij niet Iiot rochi Imd diew ultvwT top tt zetten uiaar het groote flnaiKdeele l ang van d S U M waarvoor hij aih en do tTa ntwoor iw li huld drugt deed hetu ovor het foniid lutuie iMHnstappwi m ga wn bevel waairtot hij hot rwht q1 had Ovor Int al of niet w a9oh£ lijko van oen dorgil k tjraoinitk optredtn kan n eii nog urtn lang praten on dan la njvu htt nog nltt oene Maar daarover apraic nion nit t Van ck m K l kheden bij di n kaai i erxport d vaajdi de tt iuMiu kulelijk b naar dt mi aörc dÏB bij do kaaBihttndt 1 n don export dit geiieolo jaar hoe t plaats gehad Uo heer van Bareetfijn hing daar ren roe o vürhaiol vau op Wat dat i hti r nie t d zaak in kwedtio lo maken had oi a met heWer rweobt wee3 do heer Nolcu daar o OoAer die overtollige gestiltdi deni verhoJeD gvng de hoofdteaak verloren Z I w fl van gt wioht dat do zaak wa bi gülegd Ook de hetr rro l tra wilde de boofdccaak naaff vorm brtugl n n 1 dit dat do MiiOBtii van llaanoifin wol orktn de onroohtniiatig guhtiiidcld te hebben ito b niet b lootdM dui hij lu het viir olg e n dorgelijke hoodolwijzt aoht rw o aou la ten Dirt uu aolittt luj gt vaarli W nt ino wt er van ttirodit Woiirü U d f MiiuMt r van Oorlog ook zooii eenB di od liUnistor iort van dor Lindiin ga d goRusiet JUnde vorzt kering dat diirg Jijke geËwh ltin voo rtaan in d i Minnti rraad nillen worden b ihan k ld Het was geiii elim potclijt van d n heer van Haimt die over hiH swaku e atel van het Kabinet sprak tn met veel lawaai aandirong op reconatriiotlo Daar liad oen mode op m K t n volgen inwnde de heer 1 roelstra toroL lit of andirs was zijn rede een mondeling artikol uit A Oroone Omdat Minister lYi ub wcïRerde te verklaren dat hij ge z ondigdl had Bèeldö do néüT van 8 IJ A F een ino ilo voor waarin de Kauier zegi te Instreu ren dat niet voor de noodzaki i o oen beid van Uegoenng voldoende waftrborg i gegit ven Nlenmnd eteundte die mode en daarom wijzlgd de voorstellor ze dW ze allein verklaard niet bovrodigd te zijn door do verklaflruig van diin Minister van Hnanciën De motie werd verworpen use iö tegen 8 stennueiL Vöór de odaail di uiocratiii Daamiode ging do IntorpeJlalio a B een oacl tkoars uit Maar of het gebrtdtaan homogeniteit vam h t Kabinet daarim de uU de wtirdd 19 BRIEVEN VAN EEN BURGER SOLÖAAT St Helena Er bestaat een fabel van een man die erg arm was en een nmervoi bestaan leidde Op een mooien dag zat htj op een hoop steenen en at zyn kang maat een rauwe kool Toen zidi zjjn ellende bewust bralc hu m snildcen uit en nep wee mij ongelukkige I en hy wienschte dat hü dood was Maar op t zel e oogenbhk boorde hij achter zidh zuchten en omziende zag h j een iDAii nAg ecibameler griUeed dan h nóg magenl r en deze at de koolstronken die hü Wï wierp Toen Btond de eerste man op en hoewel fa j Beh z n armoe bewust Wias berustte Wi in zUn lot wetend nu dat er waren onBvlukkiger dan M f n zelfde gevoel als deze stumper geluid moet hebben kreeg ik dezer dagen toen ik van Terlof terugkw m Het was een straIciHie prachtige dag Zeeland met zgn blanke verten xjjn diep blauwe luchten boven Bpjegelende water was wonder wonder ooii tasscbffii Amcsnuiden en NoordKraayert waar je vanuit de apoorwcgcoupé b macnifiek geddit hebt over heit vlak land TnuubovMi de maulera torm Tan Wij geloovtii er ruodutl gew pl a I e I svan Du heeren Trtub t o i attimina b 1q t iu deu crund der zaak uttH eenrt ovirdo diMtrlbuUoliiUUielering Het nietJi bl undura tulk eeu veraotill van upvatllugovor Kulver praoiLMlio door d4 n oorlogiiieu w 0 ii w orp4 n k weMltv 1 te vraaKiH i ttur o t dan via heler i dM li nvan behkn hiH ugoai l oMttmuia houdt bu bvuKi aan de nteenlng dor KanitM dit heinIrorig in du liilitiiig w e nnn ihau iiH t i v loveiiHini ld l 4W oomleiiiluK lni ajlIr ub ttU daur logiii lu t elu IreultM Ui t lüj vierkant IJn ntiHaüim vuoi up dwar tgm tUo der Kamer m Daar i duuktDIM uJttM legen mitM niuii 6 tol i u oompioti koiul óf de MinaMun de Kata ruvortuige dal iüi nioet leiugkomeu op liaarvroitgtnt op aUiug bl do Koiuor ztfg X vUirktuit tiffixi di n hwr Iroub d 1 1 ld onae nHH3iiing iiij biiil u r zonder legiutpartt len tiij notT ti h nfen of wij zig g n u oiM vetrtrouwtHi op Ma du groutniu l elaiig fUlihiH lulliu W6 volgiu bot lUt nog atofik i IiUmUi oiiflit ot een o UWMlng zul komen Wij vitiizui dot dil uii onder inm irl rfU ia kunnen I itidiaive do Weu auidduli ii ooi zlctimg krijgt uniiii ttvi o tbuuta Inneitkort bij oon InterpellaUo ÜouimT de kwwtle van do brandutoffinprijKtm door de Kijkt kohiulblributle vae lgohtrld lo vi rdedïgt n Jwo i 00 1 iieittllgo iaak voor dern Mi uiHkr wun aj t lot ll hlJ 1 nóg oo goe l on aJ staal IiiJ voor btrgm nio llijk hixliu dl hij imu ouvuniilndtnl n weikhi t trat ht Ie ovorwinm ii t hmwi n el Rtlukt lediereen l Ixwrwligcn ii i laak 1h tegenwoordüg wal m n populair n ml i en lioiideuibaianijc Mmigeen zou in zijn il aU al tang bot bijltje ir biJ liei b n ni orgetegil 1 De bcfian le llng van du hooJdnlukkt n Mariu 1 en VValerBtao geeft oiu inig ri d u V oor na4 etraoiiÜnK Alleen v uil liij M iirim tl rUi veeren dal d vt vrliondlng lUMulu n doiï MiuiHlti en d n Hond v an Mntroztn vtxl verbeterd la Oelukkig vooral la A n tijdk n M vraagt eJUi allivii nf waaroni luoii oivrtit zoo volp jaxon elkaar oo vinnig bmtrijdoD ntoeiM 1 n utugi dl verUtiTing vun blijvendi i aarili aijnl Hij de post voor dk oprluliiing van n QiqiiiranJentiohool tt Dordrecht wekt evni g flCïiHütu de me lcd liiig van dtn M nihter van Marine dat bij ht l aiiKnikmti ni ItjLhon oni Avru obool mv u Donlr chl t V tiigtjiL nut kan aanvaairdi ii I ie iK rtefiHilll kw ie ql I laarv oor riloegtni ver i bt ldinie t dvn op dt v lm lit H t aloud tui ulottt 22 legen n Ti voor Il t amiendimn nl I n aaii eizKn er Ie len inwltn zijn krijgen we Dinf iuj iiild dag liet vtu volg VV ie kon nu ook op een rijilag aelil r niiiklag een porle euillc k wentlt vt rwaüi BINNENLAND De Konmgm naar de jCoAm H M de Komngin en Z K H de Prma brachten hedenmiddag te Piet G jxenbruff een bezoek aan de Codperatieve Groenten drogery Inmakeru en Handel voor de bloembol lenatreek Codro I e Roodc Bloemenhulde Met eenige verbazing vernemen wy zegt do Tel dat de bloemenhulde die volgens een bericM van het correspondentietoureau namens de sociaal democratische Kamerfractie Woensdag j 1 aan Minister Cort van der Linden gebracht is een spontane daad is van twee of drie S D A F Kamerleden die zonder de fractie vergadering te kennen tot deze manifestatie besloten Het geval wordt nog eigenaardiger als men verder hoort dat de mamf tanten de bloemenmand naar de vergaderzaal van de fweede Kamer heten brengen en op de ministertafel plaatsen De voorzitter die men van dit ihuldeblyk niet in kennis had gesteld liet de bloeanen verwijderen en naar Ihet kaïbinet van den Minister van Binnenlandsche Zaken brengen In de sociaal democratiBohe Kamerfractie heeft het gefceurde nogal beroering verwekt Verscheidene leden hebben reeds btj den voorzitter der fractie tegen deze mamfestatie geprotesteerd Mr Aug Philips Naar H iniiiisterle van HulienlandBOhe Zaken mededeelt zal mr Aug l hilip binoemd gezant Ie Wastüngton voor lx langhobbLuden ti wpreken zijn te Am t rdam Kflizersgroiht 072 op Woenalag l t Dwiniiber ant an 10 12 uur L n te Kotierdoan In een der loltabn van d Ka Veere als een machtige reus te waken staat en w ar je op het door geen windje bewogen goudglanzende water blanke zeilen ziet staan onbeweeglyk bijna daar bevindt zich vlak by den spoordijk een houten keet waann soldaten zyn gelegerd Ik zag ze naar buiten komen en met hun kwartiermutsen zwaaien Dit verblijf moet nig eenzamer zijn dan het wonen in ons kamp op de hei Daarom hadden de jongens op de loods met groote witte letters gesohilderd St Helena en daaronder Couranten ge vraagd Het IS u miesohnen bekend dat op t oogenbhk duizenden soldaten in Zeeland Ugffen voor t meerendeel in de grootere steden maar tooh ook in de dorpen Overal fiohunen se weJ inkwartienng te hebben De lui in die kleinere plaatsen klagen Je ziet er niemand je verveelt e dood Toch zou ik met hen nog wel van plaats willen wisselen want in n dorp ben je toch alijjd nog onder de menschen Maar het verblijf In zoo n keet ver in het land dat lijkt me minder nog dan Oldebroek Al moet het daar m Zeeland s zoimerB machtig mooi zUn Couranten gerraaffd als Je dat op meerdere plaatsen langs de spoorlijn op loodi i slet staan voel Je dat de courant luur vau KuoplMUttt l H DoDdvnlag JU Dis Dtnbw m vw i uur Uet tiJdiMip van bfi apreakuur tu iHa veikbagu U nog niet v tK Mield De Vrwteaprila Mr NaMrtlchtlag lilijketM uvcdvdoeliim vaa u NoImI o iitltt door de NoorAihfl iHorüttg g koaeu om tb prijritt uit l dnvli n aan denirene die liet iiiotMt tvA hobbuu bijg 4riig ii lut dl verbroivUwHim dtv vuUm d o tiHllng ol venuimhtilng d r jtaiule v m zoo w 1 art voor bwt blioeoroep n en i xofta K rt u vao vrodiMeungniHwn dionl lu l vuor H 4l u vau ttveiOueelf i aiidMl t U v uur dm vr diMpriiti d T NobelAiUilliig te geri hiedüu Vuur l I oUruarl lÜlK I ut liet ourMtt lteu van oaihlldateii kIjd bi voegt dto luiniHtir en de IivUmi A t Mat Tfc l n ra l fc b don T n dt Union lnierp r t n uiairo dt leden van h t l er niamnte Hof vau ArbUrago te w Oravoii liagt d De vrttdnipri der N b kitloliUu kanook word ii lotgekead MUi etm Iom i lmgui aan euu g uout baip N t Tweede Kamerverkiezing Rotterdam II itij do gildenn gelioiKkn siuiiJuiMiiig vuur dl verkluElng van oen lU der IwiodeKa nier lu UoWordm II vacature ll Öpbk iiHin S D A 1 ziju ullgtbrooht D2f 4 gi Id t l4 iiinu II 1 lu uit lag ii4 dat hquult vitiii iiig iimm i plaintM lieblieii lui Moh n de betren A I de Zwniw H D P iw t H on J SdiouKn anti re v nut MAl Htivnlni n inUir verkn gin do h re i D du Kbrk Unioltb A U dr Van Havo Htem S D 1 I5U IM sti iuinin In I IIH wartel d oijfer u tgi rAi bl 1117 waarvan 11 Spiukinan S D I dr V It von btavercn A U iLW de KiTk Uiii viüi jmy Hli dö borrttwiilnmig verkregm toen H bpufkman S D A 1 bl ir W 11 vun Staveren AU 2i Do en zoïiior toen vri nnl n kt i kihjk en S D A 1 te iUuut n glu tii wiirtn de oijftr t H dplekuuui D 1 VdVi J Koeper lloAih anti oruiultw ts Il rzl ning 4W dr W van Uavesti iju s n V 4W Opcenten ten bdioeve der gemeMiteii f i ite l tl l lik 1 i U V 0t tiiiiiii ui i 1 n voor do hoAlug van opoenten ten be lioevo dir g 9uieintin op d dlvidwid e i I an l léuno bel atKlngi Dat or dn voorgfniteilde op onttMilit I finx du dlvidtndl in lanlito ulaejilng tijdelijk lot ongevc r i pcU wordt opgevotrd M juieit laaroni lit r zijn eolittv ïb r t be gnpen voor opcenlim ton bekoevo van tiei I Ui niiigt JondM ondt r Mjilragi in dt kkking der rrwiauitgaven welke van d ihl ta liiig wonbt verlangid l hel htflliigwpi n eiiitage aan liouldtMuii m 0 onti n f U liU4 7 p I Hoewei d minist T uit ontkenni n dat deze heffing Awaar Ih heiwijfilen ZIJ looh tirk of zij onil r d lini li onlHtan ttgheflt n bov i nuiMblIg kanworden g no iiid II t dtiüib elt otu aAuditH IhOiub ra n lanlhim trikktTM ln 1 rocbl te gevtn van hun aajit4ag in d inkooiiAeuibel acting af II treikkiu wiU bij d veaiiiootóohap waarin zi aaiiidoi lbouiikrrt zijn of van wi Ike L tanlii iH gt uWon aan ddvitUixl oflanti uebi lat tuig wrd gil t v ti kuniitn dt iuiTii terM niiit aanvaardin liU l ui tat 1ill guliLtl in mnjil iiitl lut kantkltr ili r dividtiid en taiitiiiii belaMing imvaj Iri zou bovniditn bij tw pa lng vou r d Mcbatkist A vt rrogaand Bi liadi lijk zijndat aan vtrwezenilijkiog tx van nel altIe d nken Hoe de vuniioot wbap den last lUr divl hndbitatAiiLg ttuwüun gewone aandotlbou ditfH en üUJiiiulaüif pr fernile eand tllioii durs verdoolt 1h wn Inlerne aangt liigi ii liL ld van di ee bela Ungptu htig n Itet oonliangtig ontwiTp tM In bool t 7aak voor de groolirt gfune+ntt ii voord il afwtr u de kleinere worden cir A itil bij uitzomh ring door ge jaot Iiidinluad al dit ontwerp niet voklioen de zijn tot het brengt n der g iie nilen in ein bi boor lijkt n finaniieilen lottHaiid Doartoi i t zoowel een aJgt m oni verriii iitmg van hK ttelamniggilaed d tr gtant n len alH twrzienirig der ri g bn bctr f nli de f naniiwMfl verhouding tu tchiii het Uijk en dv gi ne nten noodlg Du we oiUweirp dat een opci ntenbt f ïing op dwMvidtMul ii UntiöTiK iiHn ting eigenlijk tie schakel vormt tusechen het ge wone leven en de menet en die gedwongen zyn m de eenzaamheid te bleven of om een meer modem beeld te gebruiken zij is de penscoop waardoor wiJ lUt onze kampen onze loodsen een Iqjkje kragen van wat er om ons heen gebeurt Je hebt in je eenzaam leven een plaats een groote plaats aan de courant ingeruimd eerlyk gezegd ben Tt blü dat Tt myn arbeid geef aan de krant Want als Je voor je bureau zit Je verslagen of overzichten schrijft dan denk je wel eens wie zou dat nu lezen Tt Heb nooit vermoed dat er zooveel duizenden z n die hunkeren naar een nieuwsblad en dat ik ook nog eens onder hen zoifit hooren Er is hier een collega van miJ die b na eiken avond om 6 uur den langen vullen weg opgaat naar t station om het locaaltreintje te treffen dat op den lyn Utrecht Zwolle stopt om kwart v6ór zeven Dan loopt le de wagens langs en vraagt schooiert bU de reizigers om een avomU lad Want de groote Amsterdamsehe bladen kun Je om 4 uur half vijf te Utrecht al krOgen t Gebeurt dikwijls dat ie slip vangt maar als t hem gelukt een blad machtig te worden kotntle zegepralend naar t kamp terug gelukkig bet nieuwste nieuws te c op h t verroer of d afUrerlnr v n monstars t n il d gtadraaMerd mw d i4a vereenlging te Hotberdwn tot em nwxlflvum fewiflht van 1 K O Art S LUnzaad voor den export geechlkt lat voork oplg niet wonten gevorderd en lal mogen wonlen veritoelit aan eritend expo rteum Art H Onder IUnsaa l voor den export geschikt wordt verstaan lUmtaad dat na sending van e n monster als xoodanig is goedgekeurd door de vlasvereen ng CBISlS MAATKiCOBLEN JU do venlere artikelen van s Hinisterfl beschikking bl kt oa dat het voor den export ges hlkte tljnsaad op eerste aanneming van den Minister steoda moet wohlen teruggeleverd aan het RUk en wel tegen wn prO van ten hoogste f M per 100 K il welke pr s zal gelden voor puike kwahtelt zaad export sohoon terwijl de priJs voor mindere kwaliteiten naar verhouding Inger zal sljn In veHbnnd met deze beariilkktng heeft deMiniliter den burgemoeMteni vervocht er optoe te zien dat geen lUnzaad wordt vervoert tenzU is voldaan aan het bepaaldein artikel 1 Stort De rirtnialre van den Minister over de kolenprUsra w r t J 1 V I ivjul b itt b h er r u lt dinit iir v n h llijkn Kol ii I islrlbiitli goiltiiigii xijn oittiHtag to xulk n ntn iiwllin ik MinWrT van Ijkmthouw iiiiH liMitok ite elroiilalre bolrotfeoiln de koI aprijzep die jioiwkr iju iiNHlew ti n I o 4fezi lok le eoiieiiIrtNti van iwh te v nfKitr K drinkt dat g h x I bult it haar iiih zulk II n veralrekk iid l Mluit wa ge i mn n Mmi 1 diuirbij ook van iiHsnUng segl b t bKuï lal b t JiirinMi h nl H te bewlj h U i l hAU en Mlui r he reehthi ft V oor iiH gi 11 V erdi en betaatik wan nin 7ekifr 11 xkiMf na Ie vonfc ruu Met tK luJiil tlut du miinlitDr g uwtrlit l vuur den iittrontn van voroDtwaurdtging dli o k vsQ v r obill ndi brandMoft moiniiiis mil I 1h Oi gtigaftn l tl ren in aan de liranilMoffennoiuinl 1 i b Tliht lint lie linL ter lH lot n Ih tie ew ronkte rlreulaire In te n k n Nbiiwe iKpnllng n 7ijn thann V L moMti 11 waaruit Idi t dat de vi rbriiikim lot onii l etwibwlin g en whoo ïx n l lJ in r k nlng zal wonltn gi4 r e Ixh dnt diftrliovim vanaf l Doe Hl7o ir h t nog te le i riii kwantum ih n virhot il II ri K zal iiu t II vtordm bitinli Dr 8rhr pvsnr on de Oorhig De Roepat en Sumatra Volgen bij de Stoomvaart MtJ Neder lund ontvangen bericht nrnveerde het s s Roepat circa 7 Dec en het s s Suma tra circa 12 Dec In Nederlandsch tndMf Loggers over tijd Distributie van Manufacturen De Minister van Landbouw enz maakt bekend dat door hem is Ingesteld een K jks bureau voor ManufactilMf hétwélk Velaat zal zyn met het doen van vooretellen enhet uitvoeren van maattegelen om den kettinghondel in manufacturen tegen te gaanlot directeur van voormeld bureau Is benoemd de heer K H H vun Bennekoan Stadhouderslaan 1 0 s Gravenhage Aandil bureau ih toegevoegd eene commissievan advies beetaande uit de heeren KKlatte Oude Scheveningsche weg 748 Gravenhage J G Vaee Slotlaan 29 Kotterdam C van Kaalte Westnieuw land 6 Rotterdom M J van Gelderen Lnschedé A Spanjaard Mauntakade 66 s Gravenhage mr Romi de Block rede rik Hendnklaan 9 h Gravenhage J K W Hcimbaoh Hypolitusbuurt 12 14 Delft enmevr Biema Hijman Frederik Hendriklaan 11 a Gravenhage Stct Men maakt zich te IJmuiden me reden ernstig ongerust oVer den motorlogg r Ca tharina Y M 212 van de reederü Spum II on den celUoggcr Ptuto Y M 24S van de reederü amrock I Beide srhepen hebben thans reeds meer dan S weken reis en heblien den Jongst n stonn medegemaakt Van het opbrengen der schepen is geen bericht mjfekt men TWEKDE KAMER Mgiulenng van rijtln 14 Di o rvok De Miiiimer van Marine de hiiT U n m o n n e 1 bl pli Ute een w f itan tlge liiobt Dt lie i Vil ndelH sik vrog liilth liitKtii wiitn flt 1 Hnninhnl n van hit 1 ht K ilp Soont Ulni t i p Miniirter van Marine ant oenik e dat r giilirt wMt aan anken in keitlngen Midat tvn d r Ibild iiheiii n iw worditi Tii ttrokktn I iw n kwoi lit t vtrui k tol inlnkking van d i or lllu Ut waar uan fl mini t r K Vfi R lU ftri Jfi virdi Mgtl dl h r Ml bon van IJ m t I m o ii d i eb on Ill deln nl Mil dt oangt v raa de gddcri v K r dt itp i lraub n w lo l te Donirti bl lil l lo t tHAn Dl Vlinltit T vt rd evenwel iiltven riR d i MnK ni 2111 iH di InrinlHluR lt btM V nn ujdt li kt n aard iti vtKxlal n lt i MWir dt toektniH l lld wor H Hpnfter kin btrt iuit nd iHiii ttiH onnM K lijk Ann vnnnh ii wirl b van prlneipim b 4an l Iri voor 7ijn vird r b Nd Va nplltvkon werd ho4 MiMTideiU 1 teinmlng Kebro bl anrl ij bl k iktt In t ij riiii niit aanwivlg wa t odat ik ver irwlrliir w nt g wbor hebben Daar is ie journalist voor Knfin voor de meesten van ons ia het eind nu in t uitaioht Op 17 December dus nt g vótSr de Kerstmis gaan de militie 18 en de londstonmners van 08 naar hel Veld leger over gaat alles van ons zoowat naar Den Haag terug Op t tjogenblik wordt er nog druk geoefend worden er groote mar Bchen gemaakt de kleeding en uitrusting nagekeken want wie overgaat naar t Veld leger moet zyn boeltje tip top m orde heb ben Het Depot personeel blijft achter hoopt op den dag der verlossing dat het Depot Weer zal wonlen overgeplaatst naar Den Haag of dat de oorlog zal eindigen Oat moet tooh ook eeiw gebeuren I e lm die naar Den Haag vertrekken worden wel be n d Maar ile lui die achterblijven de baan tjes menetshen hopen ook op overplaatsing want er koonen veel baantjes los omdat van de lichting 1915 die medio Maart met klein verlof gaat de baantjesgusten weer bÜ den gewonen dienst moetm voorzoover xe daar vtxir geschikt z n De oppei4 evelhebber wil n 1 dat ze geoefend kereversch het geleerde nog in t geheugen naar huis gaan Als of ze t dan toch in veertien dagen niet vergeten zUn De vietxie compagnie gaat naar Hardcr tl