Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1917

iNQBZONDieN MBMiblMLINOBN óMwn in ft lerijl Kuro feech en Attlatisch Rusland verlaten Zweden en de aleuwe Uu sl ob regeering Near verwacht word zal Üwodon den ie Stotikfioli voor de drie ScantttnaviMeht landivi benoemden govolmaoiillgden vetU gettwoordigoe der tk li ik4 rügeoring reeili binnenkort oWloieel erkeonen Df uitslag der verkiezingen In h t daatrtct Koetrena zi n vl f nvo luüonalre socialisten en vier üoKewlkl geko en In Kt aanojarak kr en de maxt tmihUn 120ÜO temmen de revolution nalre tJocialfflUn 4900 de eadeten 2000 de païriolUsdie mMtoialü eti 490 eü de liiternatloiMJe iftinimailstrti 200 In T nwk eiK MluuMnek kre ren dt iJolHjewifel a 3 vart h t aantal stetimie Dey af oheidikgs beweglng L Voig n Iranoch bjadKn verklaard i Tui4 oe an en het Arooei gi ed zich onaii l E fik Hjk fl i L e v e n HiinlJ d e l o n Naar hk VoedlnnJiriemmt berlobt is oen stelsel van gedfwmufen algcinwti ram soenoerln h e ontwoi en Da Jood cbe kwedtle De oppeiTabiJn te IxNnidiLa etAetn bohrü ining Ge4fge geaondéh pU de Joodache iemeent In het ngvlüche overwinningen In i t te wenschen De koning y dank diaarvoor De oj pinab bim be verder aan generaal Allen bj tra ele raiiv I en bijfzbndere l rf en dankzegging zal in htit gukeelü Vereenigde Konlnkr k dep l bbatlldi n t aji do ynagog dtn opgenomen H i I resultaat Van den duik boot oorlog Dp pari tnentaire mwretarisj van helSiluepvaajtJepar nent e 1 oaden de h medip dtw lh Se pteinber en cto f er 3 E van dit akokomonde kidlng van all n i tlonsl toi Hij jfa vorloren gi aan waaroii der 1 7 ïi on iiidatliti 1 AMEBIKA jSpionnage Te Halifaxiaa n een ge Dulat heia gear r teerd on e verdtnkilng van aplonnage dicnalin te iVèrriohten Re gear ngebrood ol K€ne ie ChrUtianla ontvang n beliohttfi uit Ain drll a wordt na Nieuwjaar m Amerika oen eenheid brood ingevoerd Vervaardigd uit insiö en tarwe De toestand bit vun Aor oIiilUnde zijdtn bmneflhe koiiKn beHchten bli dat m jkl xioo tu zLer ernstige a ilatlo teg n de Kallioiu ke kerkelijke overhfiid ts op touw gez t ITAUK De oorzaken van de neder u g N het IlaliaattiSohe parUmeiit bijeen is iioopl nien bijzonderheden ov r d oarzii ken van de nedeilaag ti3 vern men Mm lietft aan regoerlng twee wogen voor gffittldi de Instelling van etn parlemcn tadrt ooiuöiiasie van onderzoek en gch i me zi tingeïi De regeerln baHUs4e voor gehoiflie 7ittlng n De Fopolo d Ita ia liei Jaoobi nenWad van Milaan h niet voor geiieime zWtin liet blad nw wit dat het volk beet de waarheid hooren kan O zool Weg aohter die Mhonuen Dat hiefi reeds te veol kwaad gabrouwd Vervolging an Zwllöers Naar van DulLsoho zijde verluiit zou dpn lit boven Itahö en Sileaiëonni tfbaren de berlobten worden ontvangtn over anl Zwitserache f tLiminingen waftrin ook de pers de hand heoft Ze ts zou een en an der o a te Genua reedB tot ultftpat iiigen tegen dö Zwitsers hebtmi geleid Oriandlo e rede De verklaringen vao den Italiaans hLn RBnibtor pre dent bevattm weinig nituw en wij missL n bti de aanduiding van hn oorlogHdotl de gebruikelijke verklaring om trent de Irredania Sleolita In htt algemefn spreeJtt Orlando ovi r oa chendbare eenheid en naüonale ra rfiten van all voU ken groot of klein Het brfangrijkete zal wtl gezegd zim In de gehiime uiting wdke overeenkoniBUg den wensch d r rogeerlng volgdfe eWITSEBLANO B ondl ipreaiden t Tot BondBpreeideiit van Zwitserland Ij Galonder benoenwj V r OU wenkiiesrech t In de iiWlng van den kantonnalen raad van het kanton Baizel ad werd een voor Slet van de aooia biten strekkende tot in voering van het vrouwenkleBroohl nh t 6J t gen 48 steiitnon aangenomen FIKLANa Fl land en tngeland Het ïhiflche Senaatekli prof Wondt dl btiftst is m t de veriorglng van het Fin ache volk hee t van Uoyé George ab antwoord op draadJooa verzoek om levens niJödeKn van Ingeland lot antwoord ge krpgen dat de Engeisdie regeerng we giné I ngelantfa eigen behoeft n ni t in Htaat te Finland In zlfn nood te helpen IJoyd George raadt hem aan mW de Ame rikaan cfa rageerlog t onderhand Jen MONACO De Litlputter H t roretendom Monaco hteft een na Ikmakvi raad gekregen die als wetgev end orgaan zal fungeemi Hel voretendonf z l voortaan sieohts één enkele gemeente bivstlen fi l Monaco de gtmeenteo Monte Carlo in ondainlDS zullt n alt4 uoiluinf veitliwikH Ml uM Monaco wonhn rer rmde aea een koiporaal en een rgeeiiit Het il voor de rQkneMmeliten BeUter de Vries een mooi suocea dat y den Uatsten diefstal thans nog na een urenlang verhoor aan het licht wisten t brengen Op den Denderdeg gWioiidm k kdig ven den vetkooi vu de Inveotarii van het betel Doelen werd aan entMe gcheren f 12 56 welke werden afg lr ff t aan het Algsmeen Plaateeli k Armheetuiir kaJenderjMr ol wat lut bouwvsit UtrWi niet ifMturerkle het toetate tJiKik van ze ven nwawln d t In aM bedtrltf Wi k werkt tn het bedrijf an hitaeifde hoofd ot denselMen btwtuurder werkxaan zijn gewi Okt en dfo aniixpraak kunmn inukm om 0 eene kle raUji4 voor de Kavutr van ArbtM In word n gpplaatol wordfn er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór t Januari Mmglfte kunnen dom bij Burgeineeeitnr en Wctitoudere voor noemd De fonrniUeren der li en m der aan giften 1 vanaf bed m terdt ntefnte MOrf larlB koatetooe verkrUgbaat van OOÜIBA Buf i e er tn Weth voorn UÏJBO J MIJS Df 8eor tsrU M AN in H V Uit fJooda den 1 1 Deoisubrr 1917 VOLKOME SMUiaa door pUnteauHtrakNl vso Dr Dsmmsa vsn alle ilsklen en nrskiM dêt bUu Sniker Eiwit Ntareo Huldsiekls exzams verstoppial Maibeiea Bloedaraoede Hoen AMhms Ziakln4 Zeouwplfa Vrsa i met op sve van welke slekte ifU brocli Bo64 net bewijsea ssa BmMhUU Apth Qwmtm Mavkl 7 M tt r4a 2 3 9 Ue UroniJwoJalie Hing en do 8 1 A P Onder tan UW OvermoMi hrbltl a over de hwidlnff door do s IJ A P Kiening tuuigtiiainen Maclitig biotMl heeft J s U A P Wl v n de Uroi Jwet or l i niewltr gimudit oni er propa i i Z roeden i p l in do virfertad S vlw zoféls io parvenu hel allm liinn van Ito ulo Zil orl nli rF fl IJ hlt Z 1 P nel donMlinAreoorps 1 e iitMi on hem een ron te Wè T der er acht op te rtin o d J hH corpe un XoJÜ p en biJ de pleohllJutd De SothTS JO wwnnaie de sJl A p jT lucht naar polkiokia op cbIk httoBS t re lelt van de a kpndi l der n Sr mld l n wajumsde fd d l va hV Duitschlavd door bemiddeUng van onxydig diplomaten de mededeelmg ontving dat hetde Duitecite regeering aangenaam sou zljo aan de Engeleche regeering en mededeeling over den vrede te doen De EngelachAregeering antwootdde daarop dat zy bereidwas elke mededeeüng In ontvangst te ne men en roet de bondgenooten oie van eenen ander in kennia waren gesteld t bespre ken Hierop moet echter geen antwoord gakomen z n ü eh verdere officieele ni d ijdeelingen ontvangen tl hea officieel Wolff telegram daaiwts gen stelt de caak vnjwel juist omgekeer voor en meldt dat begin September bü de £ Duitsche regeenng door bemKUellng vanf een neutrale mogendheid diplmatiek i vraag is gedaan naar de Duitache oorloa doeleinden op eene wüze welke deed aan nemen dat de neutrale navraag met raede weten der regeenng van Groot Britannitj en in overig met haar bondgenooten Bchied was Verder vermeldt dit telegram dat d Duitsohe regeering in begins bereid was zonder tussdienpersoon tot een rechttj streeksctie mondelinge beantwoording Doclii mets duidde er op dat de Entente een de gel ke beantwoordmg van de oavta wenscdite mogelijk te m eijk Verdere stappen in deze Vangeleg nhte zijn van Duitsche z gde daA ook nlitt g volgd Van de uiting der Engelsche reget nng over haar bereidwilhgfaiid om elke m 4 dedeeting der Duitache regieering in ontvangst te nonen waarvan Balfouv mei ding maakft heeft aldus besluit het Wolff telegram de I Mihe reyeering eerst door deze mededeelttÉ Mi Balfour in het Lagerhuis kenms gi Sin KigenaanUg dat ons lo ling te binnenmoet schieten die kwestie i ft het FAisoheparlement waann van Duitache vredesstappen ten aanzien van d t latid sprake was enRïbot van vaistnk sprak Ie het telegramvan Nabokof een verzinseP Of is het antwoord van Engeland aan Duitsdiland misschien zoek geraakt We weten het niet In ieder geval kan het eemg land nooit tolj oneer strekiken als het de hand tot vrede wenaciit te r ken Maar wee hem die den oorlog verlengen will Vestigen w er nog ev en de aandacht op dat m het Engelsche I agertiuis de radicaal Ki te midden van luide protesten blgkbaaf eenige enormiteiten heeft verkondigd ten aanzien der buitenlandsche zaken waarom het Huis in geheime zitting overging Hieromtrent wel wat meer uittokkon Aan de fronten artiUene strijd en plaatselvflte geveohien weike in den algemeenea toestand geen wijziging brachten WAAUNXTBIN De Reed deier Gemeente Ml p Woenadag 19 Deeemftwr een T v 0 Hnc houden des voormiddtffA te hkif 10 KENNISQKVINQI N Vcrkoop ena van gek ieeUna UUliü MUtal K en ViluTHOUÜ KS Vfm GOUDA brengen ter algdiheene kefml 1 dat die verkoop de aflovertnc en rvoeT van vAsellnum tlarvi a üm verbodien 1 dat het Sub I veni rilde verbod d 1 M dt voor boeve ih dcn yai fl a ton hoog te 6 K Ul bestemdl votA ziekenhuizen en apoüielcer i f b ten hoogste aK G bfsK voor apbthet4cboude wle geneeskundigeit en veear sen een en ander onder voohvaarde d t door de ontvangere aan hilmie leVBoffiderd eohrlttelt de verzekering is g ë k dtt bedoelde hoeveelfieden 4i n l en strekken voor gene kund K prlMi 0 ten hoogste U gram aan parllc Mren tenaij blijkewi over te le japn Mi ter recept eene grootere hoeveelheidei k w III dat van he ih I vennelde veritmtMilng zoo noodlg onder daarbij teËtetlen voorwaardes kan worden verl oi d or den Minister van Landbouw Nijver md pa Handle en daartoe s rekk i e MHivraigen schri teli moeien worden in iiiedlcad aan de aIJeeJin t Grlfiflaaken van het Dppartemcnt vun Laodbodw M ve held en Handel te sGrayenhago Kuti terdiik a Ooutia den 11 DeoeuAMr 1917 Burgetóeceter en Wrth voóra S QLBO J MIJÖ I De Sectrttarla i U VAN DtR ViUttt Oothefflng verbod verwerken ven vettf BU iGi Mt blVR en Wi moUl Kö van GOUDA brengen ter igt neen ï kennL 1 Aat van ht t verbod ma p4fuibaardigoea dWrlijfe veUea of aaiuBiute linnen daarvan b hal e natuurboter te verwegrkea Inl oduCten an bakkerijen ol banketbakkerrijiu Biimuedio in hötelD restaurants Mi daarmede gtjlultsiaaade tnrlchtlng u bij debLorflding Van spijzen ulterli tot 1 JaDuart iyi8 ontbeiling kan worden verleenddoor deiL Burtfiini etyteT voor d blj bc aii h bbendt n Wlve aattwezigo voorradtnea dftrhaive met vöOr vwwrsden welke inpakhuiizm o veevtten ol bij éesrdxn voorjiunöe rekening zijn opgwlagtui 11 da d © sub i btdoelde onüieffintftn allwn zullen kunnen golden ten aanzien vau hoeveelheden dio bij bakkers ot ban ktibakker alt iq wte in hotels r tauranta en daairnvedi gebjluMaende Inrlohling op 13 Deotm biT 1917 nog la voorraad wa Oouda den 14 DeotnAer 1917 BupgeoiOiAtir tn Weih voorn ÜIOJO J M1J8 JJe Seor tarld U VAN DLR ViiUR EEBKNICUWS B K Kerft Kaltlloeren van gbeetelijken Men ohrUrt aan de Ti4 Het komt Aen la UMm tijd nog al ecn 4 voor dat In Umburg kapelaans tallllrt gaan Zoo l i we OU in da leuwe Veol C rt W U Deoember deze adver ttntle Bij vonnLj dim Arroiulissenieni KiHihi haiik Ie Roermoad d d O IlecenübtT j 1 IS v Tklaord liv r taat van railllstn nent de naJatenfechap van wijlen P J J Arb In It vm kapelaan te Brotkbulzen o A mtt benoeming van den I del Achtb Heer Mr Voe de Weel tot Rechter Commiaparle en van dm on Ter gf tivckenide lot curator De Curatoifl B67l l Mr WJ WOUTBRS Advooaat Procureur Venlo Uok uit èa gwm t nite Bargen AtftTJen in liniJmrg wird onlangtt een iJorK l il K aI nwd edee a Het la naimulijk zeer ni oeflijk de oor zaken diziT falllttBeinentcn na tL gaan toch zat mengt en etn licht opfteA i aU ik n mt dii di e4 da In liinlMirx tal van kapeUuine zijn die irtet een lnkoin n van 600 700 pe Jaar mb Un tce iotiiie DasirblJ hebben de kapi aana In 1 in burg hun eigen huiehoudwi zij wonen niet In by dé paetooru saoal In Noord Brabant en HoMandi maar zij wonen t hed zdE tandlg In eigen kapctanlen ui t et n huishoud ter Waimeer nu zoo n kapelaan iemand 1 die op oen beur gestudeerd hoeft Ia t be te verklaren dnt n t dit dure l vcii velen hunne verpllchtingtn nbt kunne i nakomen Verbetering van hunnMoffelijke pot lt i is daarom e n dlringen ie elseh irvüm geli rnld Ht vo dal het V VtiUtl aangiet 1 kan en Stevredjgd De 1 S t Alfk 1 Ht ivL blijkbaal dei lil njoed plei deil vaa het k voor hrt hail ojden Mligon aiÉ nm i eX oU itfai t v rawed ej spoedig ay 1 1 A P t wan zlhiK Wal ïx or d kon 1 het poll if leven leXra gcHfrÜJ en te Wl5 ttnstlg i T atilji aoorg akt M d t il 4 R E MIDQ a I 0 YIPIA I4IIIIL SBZ owliit SPORTTEJ i ll m SPOHT X Vortï L De wedstryde van morgek j Hoewel wiü vreesden dat defdag vu o gen ook zou zyn als de voorgaande U het gelukkig weer wat gaan i pklan n t zal het zonnetje van hedenmorgen de natte weeke terreinen wel heel wat opgedroogd hebben Hopen wy dat het zoo Wuft dan kun het competitae programma een eind opschieten De Ie klasse A geeft als meest belangwekkende Hercules Ajax die wel verrassing kon brengen de rest is gemakkeUjk te voorzien terwijl 1 B een spannende kamp heeft A F C Spartaan en R F C t Gooi waar t om de leiding uai gaaïi In Gouda zullen wi twee spannende ontmoetingen hebben Olympia 1 op het Sportterrein tegen Ajax Leiden en Gouda tegen Sportonan eveneens uit Leiden Wat onze GÓudsche 2e klasser aangaat die zal be met gemakkelyk hebben te meer niet waa r gelykt idig de amadelyke 5 1 van Leiden moet worden uitgewischt We hedi ben echter wel wat hoop we vernamen dat van Weel voor het eerst weer na zyn beenkwetsuur zal uitkomen en het doel der b uwwitten zal verdedigen Al doet Cremer Jr in dén laataten tyd met voor van Weel onder toch IS de persoon van van Weel voor de blauwwitte pleeg een groote aanwinit omdat z n uitkomen den heeren extra mo geeft en van Weel van lut het doel niet inlaat zi n spelers aan te moedigen en hen de fouten w st Bovendien zal de veidediging meer op den doelman vertrouwen eq daann ligt een groote fout dat het vertroa wen in van Weel grooter is dan in Cremerj ten onredite echter Daarom zal ihet geloop ven wy morgen aan de Olympia voortioed liggenl Gouda heeft Sportman uit tioiden op bezoek aan de Kamemelksloot en ook Goud aal zich ter dege inspannen Immers Goo da zal verder alles zien te winnen om f k proftteeren van elk puntje wat Watergraafameer ontgaat De laatste moet nawf LFC en als de LeijdenaaTS goed wet doen kon Gouda er wel eens bovenop ziln Daarom ook zal Gouda slch wel extra hispannen Gewonnen kan hier zeker woid TOP moet uit pelen en wel tegeo Fortuna in Vlaardingen Ongetwijfeld ia 0 een der Ewoarste wedstrijden en we hebbei dan ook met bister veel hoop dat de roodzwarten 2 puntjes zullen veroveren Voor den Goudschen Bond wacht Oljrmt pla 3 een zwaren kamp m Woerden muur de pulleen vrijwel tegen elkaar opwegsn TO P 2 moet bi de Zwaluwen 1 op bezoefc waar wij de gaatheeren zien winneh Verde morgwochtend 10 uur de verleden week rf gekeurde Gouda S Zwaluwen 3 LAATSTE BERICHTEN Geen algemeene vrede LONDEN JB Det Lloyd George hield aan een banket te Londen een redevoeringi waann hij den toestand van Rusland besprak HU zeide dat de RoHtsche houding niet tot een algemecnai vrede lekten uL Te Wladiw toek LONDEN 16 Dec De Times verneemt uit Washington Lansing deelde mede dat hti zoo juiBt een telegram van den Amecikaenschen consul uit Wlathwoatock had ontvangen waann werd gemeld dat daar een hevig gevecht aan den gang is tusschen de verschillttïde Russlsdie militaire troepen De ctmsul heeft er op aangedrongen Amenkaansche troepen te zenden Naar Lansing zich uitliet is geen offitaeel bencht nog ontvangen over de landing van Japansehe troepen in Wladiwostock Kaledin overwonnen LONDEN 15 Dec Het F T A meldt dat Rostof Rakhiriïevan en Taganrog in handen der revolutionnaire troepen ziJn De generaals Kaledin en Fetofsky z n met hun etaven gearresteerd Kaledin verzocht den burgem vui Rostofbesprekingen in te Mden voor stakmgender miütaire operatjes Gemengd OorlofanleuwB IM vlucht J oii Um t oiiHtanlinopfl jii V uohl van den twwxti kker weke aii i omitni vloog naar onstanlinopel iiKl h t dotl dv a ad 10 bO iiil ard reii bij wtlk g ktioHhnd de obeii getroWtn is 1 gil viereii aan efn herd enk Ing juaai lijd iloor Hftn l l agi den ontwerper van Iitt toit ttl l iwchrevi n De riMcliint hitli iwiH KolH Koiyc motor van 275 PK ll t gtfwdotit van het toiw I uifl al hit lnjbihoortud la nier dan z ih ton Aai liüord war n twoe bi stuiirdws tn irl iiKtianltienN ConManlinopfl schiiterend iilicli we id bcnikt op n hoogte vaii yooi ool l e ijifc hint lipschr twpt grooti cirkplH en ip bommen op dt robtn trof fon onriierzet er en wierp nog bon nvn op èff hoofdkwartieren van dei Rtneralen 8ttt en op het Turkache nani itsrio vfui oorlog Te inddden van em regen aii kog e pn granaten vloog he tot td over do we van M rmwa terug Bij san koniHt teldü ni n 2b galen van kog N i iK i toestel piiiz Ioe hezoe kt koning Albert Vienézt lce vergeaeld van den Orlekschen n ni r Hoiriaoos en kolonil Phanizee litfft dtii komnK bpizodil Daarna bee t liij zioli naaf h kwartier van generaal llaig hiïftneii en vervolgen weder naar Parijs ♦ I On apoorwogongoluk I en trelu imt verlotgang rs tilt Itall küiiwnd L U In den naolM van 12 op 13 Deceniiljer in de buurl van Savoye ont Hpoord Hu aantal gewonden U vrij groot tok rijn er doodtii De Salonlkiexpeditie Naar an Dul he zijde verluidit zou de Iransohe rege rh g hebben boelotLn Sarrail van de leldhig dvr Salonikl ipi ditit te ontheffen H t beet dat in parte ineitaiie kringen generaal Roques den oornift en nrini=ter van ooitog of g n raal Mangip sin zijn opvolger wordt gtiwenid Men rawt daarby In aanmerking nin ni zc de KoIn Ztg dat Clém iiCi aii een tegepstandw van de heele Üalonlki cxptdïtre wae Hel ou derhalve kimnen zijn dat het terugroepen van Saj rail hot begin van het einde dezw grfiecle ondlernrtiiing bet eien UUbieldingsplan De nUJ l iiilK van GOUDA delit op att 2a mi 6 der Wonintfwei brengt tT algemioena keonid dat op de Secretarie der Ijenxen kamer no 2 voor een leder tér inzage U g legd hit door d Ln Getoeenteraad In zjino v rg dL iing van den 12en Uc ober 1 17 vaetge Bttido en dioor Godbputterde Staten dezer Provincie by beflult van 3 December 1917 00 1 goedgekeurde plan lot herziening voor zoovetl beirelt het noordelijk stads gedeeltö van het plan van uitbrtiding voor de gwneento Gouda waarbij giroiid wordt aangeweetn die In da naoete loekomHt voor den aanleg van Straten Orach len ett Pleinen te bo=l nd Ooudia èea 15 DeoenAer I9l7 De BurgenjOLsitr vwH noemd UtiBO J MIJS TWgrafisWTlV eerb ri lii Hoogste bannneterstand 770 te Zuld Dultsohland Laagste barometerstaad 742 9 te Wlabb Verwaohting Krachtige later ti4del ke afnemende NoordWestelQke tot Westelijke of ZuddWestelljke wind zwaar tot half bewolkt Wellicht nog regen of hagelbuien mogelijk nachtvorst iets zaeihter overdag Uit een bericht van de Londenscfae admiraliteit blUkt dat p de conferentie te Parijs op 29 en 80 Nov j 1 ook besloten is een marine raad der geallieerde n in te stellen ten einde de meest nauwe samenwerking te verzekeren tusschen de verbonden vloten Deze raad zal bestaan uit den minister van marine der vertegen woordigde volken en uit den groeten staf Daar de raad bueen zat kcmien in Europa zullen de Vereenigde Staten en Japan vertegenwoordigd sijn door vlag officieren weUce door de belde betrokken regeeringen benoemd lUen worden Geen verandenng zaJ hierdoor evenwel worden geschapen ten aanzien van de individueele aansprakelijkheid van de cheih der staven en van den oppeiiMvelhebiier ter zee Nu wij toch eenige schandaalzaken memoreerden wülen we ook eens herinneren aan het groote proces voor de rechtbank te DUssddorf begonnen tegen eenig ambtenaren van het Duitsche Roode Kruis beschuldigd van woAerwinst in de eerste oorlo jaren gemaakt door voor minderwaardige sigaren enorm hooge prijcen te vragen Het vertioor van den eersten beklaagde Daniels bracht aan het licht dat deze zich ijverig heeft bezig gehouden met den invoer van waren yit neutrale landen HJj was vertrouwenaman van de ZentralEinlcauf Bgssellschaft welke In ons land z n kantoren te Den Haair oprichtte Hij had 11 000 000 sigaren van ceer goedkoop soort uit Holland betrokken en om ze otnij bfsnen t krijgen weixl af spmken K mer van Arbeid voor de Bonwbedrifven t Goode BURlGiL MB Slli R en WtTHOüD KS van GOUDA elet op artikel 11 van het Kiearegie mint voor de Ketnere van Arbekl Htrloneren de hooiden ol bestuurdlprs van de navolgende bedirijvia h t hewedcen van Hout Steen en Me iBlec bet t hild rs ilehanger btuka door Mandwuiiakerg Rietworkerii Aar dsjwerkere en btraatmnkenAelrijt hel ont vMrpen van en het houden van toevLcht btj het uitvoeren van Bouwplannen de Boek en Courantdrukkerijen de Aardewerk werken de FiJp Jabrlcage aan hunaa verfJlohtiogMi om vóór 15 Januari a s eme li t ol koo noodig lijB ten op te luafcwi van de namen in van le voOTnonten dw menmlijke tn vrouwelijke personen die in hun bedrij binnwi het gebied der Hamer van Arbeid aU patroont ei In hun dienst aLüi wen kiJeik D w vkzaaitf zijn gewecet gedurende het Iaat t verloopen kalmdwjaar of wat he houw vak betreft gedurende h laaWe tijdvak van xmen maanden dat In dat bedrijf t gewerkt en oo die lije o lijsten vflór 15 JanuBfl a te zmdien aan fiurgemeie ter en WethouAra voornoemd Op die lijeten mogen niet vernield wor den zij Be ged urende don bovenaangk geven t d nie binnen het gebied dier Ka mor an ArbeW bij betzelfde hoof of deiv zi lfdin beetiiurder zlln werkzaam gew ewl Op de hjBtett behoeym niet te wordtn vtrmeld zij die geen Ingezetenen des Rijks of fecen Kedorlanden zijn c op den I5en Februari a den ie ftijd van 95 jaren n et zullm he4 bcti bereikt Zit gedurende htt laetetverloopen cirmAKEN Voor den Krvgsraad atond teredit Th J D titulkir lrarporaal der reatang artiUnie afkoanatig van SehooniioTeD H lou op 27 Septamtm lijn ilaspkameraad habben b Btolen voor een bedrag Tan f2 50 en 10 ligaren EiaiA 8 maaiMien teilltaira gerangeniaatraf met degradatie BUBQEBUJKB STANO GOUDA GBBOKEN 12 Dee Uariniia Jaa a t E Tan Ziudara en M Tan der Velden Johanna Maria d t L L Slootjea en A H Tan der Zwaluw Annetje Jaooba d T W Htjkoep en A W Blotkamp Johanna Maria d T G Steenbei i en J M Tan t Hof 13 Neeltje Jaeoba d t G Brouwer en W Tulneaburg 14 Bennina Maria d T P C VeAoef en H J Dolla ONDERTROUWD F M J A Rkainhard ea F J M Jannena O Tan Waai an L M B BeQena HAASTRECHT GEBOREN EUialMth d t J t Duuren en N den Ooden OVERLEDEN t Larenloea aangecenrea kind Tan U Noorlanrier en H AiAar VLIST GEBOREN Geene GBHUWDi Willem Bom en Jannlgja SUngerland bnden woneada t Vliet OVERLEDEN Geaoe = T STADSNTEIIWS OOUDA 15 December 1 17 § Onderw zeree Ned Indi8 Mejuffrouw M van der Patei ónderwfjserea alhier is bestemd om te wonden be noemd tot onderwyzerea 3e klasse bö h openbaar Europeeach lager ondorwiJB Ii Ned Indië BUrrHa nL ANDSCH NIBUWa Naar w vernemen la de vergnntilng aan de handel n om uitsluitend voor het binnenland te toopen ingetrokken Volgende week zal WMler gekooht worden op de oud eondities dat wil zeggen 50 voor he binnenland en 60 voor export SUSLAN Wat voeri Japan inz n ohlIdf VolgMifi particulit re berichten aan hel lg Ilbld zouden de Japan che onder Da Ruaaiaoha rawolutia Hal niauwa Parlugaaaoha KaMnal Da aak OaHlaHK üan t iJargaalUaarda Marlnaraadf Ouitaoha aohVïntiaiixaiian Éooraali oonvaoi apnialiad Qaruaiitan owar wroagara wpadaapogingan Van da fpontan gaan niauara ONS ÜVISUSUOHT ze slechts ter besduKkmg van het leger of het Itoode Kruis te stellen want zulke sigaren zouden alleen behalve tolvry ook vraohtvr l vervoerd kunnen worden Het legerbestuur weigerde echter de sigaren d toen bleven zij alleen voor het Koode Kruis stadsbesturen en particuliere finna s voor eg Iviezesgaven ter beschikking aan welke deze sigaren met woekerwinsten werden uitverkocht Wai die pr sbepaling betrof daarop antwoordde Daniels echter dat hü dit geheel aan den handeUraad Sohoendorff bad overgelaten Deze hoofdbeklaagde Schoendorff tegen 2 000 000 M uit de voorloopige hechtenis vrjj gelaten bezitter van de Koode Kruis medaille fi van het Kruis van Verdienste voor obHogshuIp zeide dat h zelf aanvankel k niets met den sigarenhandel te makdi had Op zekeren dag Icwam evenwel en hem bekend agent by hem met de mededeeling dat Engeland van plan wae tabak tot contrabande te ver klaren doch dat er mogelükheid bestond 11 000 000 sigaren voor het invoerverbod uit Holland te kragen Daar de agent echter niet over de noodige middelen beschikte en de aanbieding hem gunstig leek was h l op de zaaJc ingegaan temeer daar ook dg rechtskundige adviseur Cohen niets geen bezwaar tegen de transactie had Daniels daarop nader ondervraagd bekende nu dat advocaat Cofaen zelf voor 20 000 Mark in de zaak betrokken wae Mogelijk zullen w J over het verloop van dit proces wel meer vernemen Wederom beeft er een aanval op een Noorsch convooi onder begeleiding van Engelsche oorlogabodems plaats gehad en wel tusschen de Shetiands eilanden en Bergen De begeleiding bestond uit 6 Engelsche etoomsciiepen waarvan 5 in den stryd werden vernietigd terwjjl de torjedo jager Fellow met averij kon ontkomen en In Brendofssund binnenloopen De aanvat geschiedde door 4 Duitsche torpedojagers voor Rovcer aan de Noorsohe kust Behalve de Fellow werden de bewakingsschepen vermeld en ook alle zes de handelsschepen met name de No scbe stoomaohepen Bollsta en Kong Magfll de Zweedscha stooraschepen Thorleif en Bothniet het Deensche schip Marsertho en het Engelsche schip Cordove Volgens opgave van de geredden z n b j het gevecht twee Duitsche torpedojagers tot zinken gebracht De Duitscherfl hebben eerst de Engelsche schepen onder vuur genomen wa irdoor de handelsschepen buiten het gevedhtaterKin kwamen en de bemanningen in booten konden overgaan Naai men veronderstelt xijn alle bemanningen gered en men hoopt dat verscheidene reddlngabooten in den loop van den dag de kust zullen bereiken Over da oiuierhandelinyen tuwKbeD Kuslaod n de C utralen würdt ofliclMt uit ü nun gamekl dat den Hen ddker te Ureat Litowalt zittln en in plenum plaats haddeD waarby enk l punten utt de wederxudiche ontwerpen voor den w pemtilatoiul het voorwerp van grondige t eraudalugiiigen uitmaakten I xe beeprekuigen worden voortgezet Uat Uualand den vrede abaoluut noodig beeft wordt van alle z den beve Ügd In liet bitmenland duurt de etrijd nof voort althans tegen Kaledin want naar wordt gemeld s n Kormloff s troepen door de inaximalkUscihe ruode garde verslagen en is hu zelf op de vlucht De regeenngstroepen hebben daarop lamarofka en Kuluga bazet en het revolutionaire gezag her tekL In den stryd tegen Kaledin staat ook de Zwarte 2eevloot aan de zyde der bolsje wtki regeenng en men zegt dat torpedobooten naar den Don z jn gezonden om aan deze gevechten tegen Kaledin deel te nemen Te Petersburg z n op Initiatief van het keiakkencomité dat de bovjets steunt de voornaamste leiders van den bond van kozaJokentroepen reeds gearresteerd Over den toestand m Portugal vernemen w j door bemiddeling van het Portugeesche gexantschap dat volgens ingekomen berichten het comité dat als gevolg van de revolutionoai e beweging in Fortu gal feèkozen was zich ontbonden heeft en er eene re feering als volgt is samengesteld Voorzitter en BuitenlanUsche Zaken kolonel Sidomo da Silva Paes die tegelukert jd t departement van Oorlog lal beheeren Btnnenl Zaken kapt t z M Machado Santos Justitie dr A de Moura Pinto tinna ciën A S Viegas ingenieur Marine Aresto Branco oud afgevasrdigde Handel F Xavier Esteves oud afgevaardigde Ko lomën A ramagnini Bartwsa ambtenaar bU het ministerie van Koloniën Onderwas dr Alfredo de MagaUiaee Openbare Werken kapt Feliciano Costa De commissie die te oordeelen heeft over de rechtmatigheid van een gerechtelgke vervolging van Caillaux en Loustalot heeft besloten ook Clemenceau te hooren Deze comtnisfiie die mt 11 leden bestaat telt 4 modeleden die voor een onvoorwaardelyke opheffing der parl nentaire immuniteit x De benoemug van een commissie voor onderzoek van de zaak wordt binnenkort verwacht en wordt in rechtsgeleerde kringen druk besproken Velen beschouwen het rapport van den militairen gouverneur als onvoldoende Sommige afjfevaapdigden wenschen de regeering om opheldering te verzoeken Ook zal de regeermg eventueel moeten bekend maken welke lecht ank voor het geval dat tot een vervolging zal worden overgegaan de zaak te behandelen krggt Intusschen heeft nu ook Caillaux in de Kamer ge raken H betoogde dat hij in de eerstvolgende dagen gelegenheid zou vinden alle praatjes over hem recht te zetten Ujj zou tegenover de Kamer verklaringen afleggen over zgn politiek vóór en tijdens den oorlog Caillaux drukte er zgn spijt over uit dat Clemenceau niet ter vergadering aanwezig was en verzocht den ministers die de zitting bijwoonden den premier mede te deelen dat h j hem spoe dig tot een onderïioud zou uitnoodigen Dat die verschillende schandaalzaken echter van mgr pender aard zjjn dan aanvankelijk ia gedacht wordt duidelijk nu steeds meuwe etrafvervolgingen worden ingesteld Thans noemt de Victoire weer een smiator en eemge journalisten Een vaag gerucht dat alleszins bevesti giog behoeft doch waarvan wu volledigheidshalve nog melding moeten maken wil weten dat de Tsaar door z n bewakers zou s n géUood De Times correspondent te Petrograd semt een door Lenin bekend gemaakt geheim document dat met door Wolff werd verder geseind en dat blijkbaar betrekking heeft op een vroeger Duitsch vredesaanbod aan Engeland door middel van een neutraal diplomaat Die diplomaat is een Spanjaard geweest Het bewuste document is een geheim te legram van Nabokof Russisch zaakgelastigde te Londen aan lerestsjenko toen Russisch minister van buitenlandsch zaken waann hy dezen er mee in kenms stelt dat Balfour aan een bijzonderen bijeenkomst van de gezanten van Frankrijk Italiè de Vereenigde Staten en Japan mededeeling heeft gedaaq dat hy zoo juist een mededeeling uit Madnd had ontvangen dat een hooggeplaatst persoon te Berlin aan den Spaanschen gezant aldaar den wensch htul te kennen gegeven om in vredesonderhandelingen te treden De Spaansche regeering kon evenwel geen bemiddeling op zich nemen en b aalde zich derhalve tot de vermelding van het feit De Engelsche rege nng semde daarop het volgende antwoord aan Duitsohland Z M regeenng zou bereid z n de mededeeling te oittvangen die de Duitsche regeenng omtrent den vrede zou wenschen te doen en zou de zaak in overleg met de Geallieerden overwegen De gezanten die de quaestie met Balfour bespr en kwamen vervolgt het telegram van Nabokof tot het besluit dat dit een nieuwe poging van v KUhlmann was om de Geallieerden in een valstrik te lokken Er werd besloten dat geen van de Geallieerden op onderhandeling ou ingaan ten mmste zoolang deze met collectief ter hand kon woi den genomen De zeide dat Rusland dexe acUe steunde besluit Nabokof en ik met het oog op het belang der zaak deze mededeelingen op de meest geheime w oe zou overmaken Tot zoover het belangrijke stuk dat zooals wü reeds meedeelden wel door Lenm Is geipubliceerd maar door Duitschland niet doorgeaemd Dit klopt ook geheel met de verklaringen van Balfour die te deaier zake door een afgevaardiigde ondervraagd volgens een Reuterberlcbt uit Londen antwoordde dat daar de volkacommlssiariesen te Petersburg het goed vonden de vertrouw6I ike mededeelingen van den Russiscben zaakgelastigde te Londen bekend te maken er ook niets meer in den weg stond om te erkennen dat de Engelaehe regeering in Septeonber 1817 van Of de handel inderdaad inkoopan aal meet worden afgewacht Da baataanda luaeiUa lietraffende de bataling daar aiportkaaa gadeelMuk in N U M pafiar U nog Biet tot oplossing gebracht Zuld BoU UararaamiUi Id de gistemTond gehouden baatuuravergadering der Zuid HoUandxsha U ereenlgln afd Gouda e O werd tot jenning l aft r in pluta van dan haar H Eilneu Mvowut da heer N H van Bekalrail Ugèr faa BaUa Zondag a s lal iai a aaal Tan hat Ugar des Heils ala spral optreden kolonel Kaudi die vele jaran in Afnka gearbeid baeft De kolonel ia nu Chef Secretaris van het Leger des Heils in Nederland H lal velgeaeld z n van adjudant Bultetman SpedaUteileB GanIsdup Volgens advertentie in dit nummer geaft Zondagavond een gezaUchap vaA den bear Uax Kafnes eai pecialiteiten voorstelih hl dan Nieuwen Scfaouw4 urg Heeft ean dergelijke afwisselende voorstellixg altijd veel aantrekkelijks ditmaal lal dit n g wel ntaer bet geval ztjn nu op bet programma vooriconit de a Sia van Maupie Staal die hier bil de Gouwena rs een goeden n am heaft Ook de andera namen geven eenigen waaitwrg dat da Sofaouwbutg morgan o garuld lAl i in ft Het uwe Adtesbaek HaandJc vatadiijnt bU da N V ukkH vJufKocU en Knuttel een nleuwaV gèn vani het Adreaboek van Gouda bdgawerict totJ aan Dec int Voor ieder Munnu en ook voor Iede particulier i déze gameante die relatlen onderhoudt ii t andéren die deelneemt a Let openb ra leTtti of inl vereanigingen Verkaaam is van W nt men Vo lÈedige Alfabetische in rtü beioepen en bedi m l de namen der be vet aiid 4aat met het stu ttr allen Goudache vi ne b iturc i en nog mleer te ttt lyMg boi kdeel g pagfnA s den een onmisbare naast e vnj lènlyat een l st en strktenlijaten rs aÜes wat in leentëliik be iguMten en hun jaarM 1 18 forden van 340 zal zijn vrijg wel eer vln Gow lïiof U gl k ilgiwOie avood ten bate der oortogaweeien ft D Cercle dramatique der IntMnés belges waarvan de Ie Iwt Van Hoeffj de commandant van de Intemeerinf igroep Rotterdam r die in l914 16 tot het Goudache garnizoflW behoorde eere voormtter is zal Vrydig 21 December a s in den Nieuwen Schollwhurg met medewerking ven het orkest t n den Belgisohen krmg hier een LlefcMidigheidsavond geven ten bate van het ehuls der Belgische oorlogsweexen Voöf deoen avond heUwn de heeren Ulbo J MiJB burgemeester van Gouda H Knuttel en W A lïoyng zich beresd verklaard het eerec mut4 te vormen Het programma van dezen avond bevat een keur van attractievoUa nummers die op zich zelf reeds zouden animeeren tot bijwoning van dezen avond Maar daarnaast staat het doel En dat moet ieder die maar even kan er toe brengen in den Schouwburg tegenwoordig te ayn om daardoor mede te helpen aan het nobele doel steun te geven aan het sohoone werk dat verricht wordt door bet Tehms der Belgische oorlogtfweeaen dat m den Haag z n hoofdzetel heeft Daarom vestigen w j op dezen avond in het bijzonder de aandaoht Het bijwonen daarvan zal èn de bezoeksters en de bezoekers byzonder genoegen doen en de arme achtergebleven weezen tot eteun lerekken Biljart en kaarteeiicoura Ons Genoegen Onder bvjïonder pwote deelname en belangstelling IS Maandag en Donderdagavoiid het jaarlyksch biljart en kaartconcours gehouden Er wbb een zeer geanimeerde stemming die r tot het laatst is gebleven De uitslag ym het coneouni was aldus Biljarten Faiiljspel prijs de heer C W den Hoed prtnnie de heer J Homeman Potspel prys de heer D van Vliet premie de heer C Verstoep Kaartepel prijs de heer S van Creveld premie de heer N Hogendorff Oe pnjzeh bestonden uit fraaie ziWiren gebniika voorwerpen BERGAMBACHT De heeï J F T Kalkman alhier is bestemd om te worden benoemd tot onderwijzer 3e klMse b j het Europeescb lager onderwys m Nod Indie aOUDMUK Vanaf heden wordt ter bespanne ▼ brandstoffen de openbare hooi d6s Zftterda 8 gesloten en zal des Woensdagnnddags Bdhool worden gehouden Op deae wyxe wordt bnmdatof bespaard en wordt het aantal Bchooluren niet verminderd MOOBDBBCHT De Vryzmmge Kiesvereenigiec ïww heeft aich aangesloten bU de Liberale Unie OUDEWATEB Meer en meer blijlct welk een weldaad de polibe een de maetsehaM heeft bewenen door de in hechtenisneming van A v d U alhier Zooala we reeda ▼ e w rd hy m heditems genomen wegens dltfstal van acM schapen Intusschen bleek de die Ael van 1700 igaren Thans aan het licht gekoimen dat hij in Maart n m Mei jl als militair uit de Artaierie Kwen te Utwflht men een anderea aoWa t G vaa utrecht een fiets heefi fwWen toebdioo ADVERTBNTIIN Rookworst V Hadea bverlesd onvarwaakt tenhuis van few a ZuMert ui oase diepedroefMd oaie ÉolUfd ZiMef an BeknwdaiMlM 2921 27 30 Ml 2986 Conitantla Nleollna ADRIAIII J C den Boer Tilif 2S8 i mM 13 Wed Da J C GBELHUIJ8BN la dee oaderdon van 70 JsrML Vtneti M A ADRIANI Oad ZeuL IHr t erttHÊtMgt A ADRIANI T C F ADRIANI Ap ÜM n B C ADRIANI COITIKUB Wim$ h têm A H ADRIANl ftTHUyAN 1 C SIBBES Hoogstraat 7 Bouiia 2980 Telefoon 423 80 RUIME SORTEERINO JAEGERQndergosiieren VGraveohsle 14 Decenbei 1917 Laan v Mterdervoort 117 De lersardabeatelllag isl pisali hebban Msudag a B op Oad Elk ea Dalaan Vemak van bM aierfhult te 2 uur M meisje gavraagii iu bonii 1 iHr roOf hnla il klln ib aiiPLUWBELEN BINOEL M 1920 10 Mevrouw Thqimni Cndjcthatraat S VRAAOT tegen I Februari ai V ff V wegene huwciqk der tegenwoordige 2912 12 S C van Oudheusden A Co PIANO EN OROEtHANDBL i r Me rwrt lis OKM HAAtt Tal 1990 GROOTE BORTBBRINQ 1 INSTRUMENTEN VOORRADia BILLUKB PRIJZEN GARANTia Ervaren Boekhouder van mlddelbsrta leeftijd door oaaitaodlghedao eve voldoeaden tijd hunaendB beichikkeB Ue l alah aaa voor hel opmaktn van Balani te n verder voorkomtade admiaiilrtiiev Werkiaarahedea Refieetecrendao llavcn aicht4 weaden met brieven oader letter L aan deaBoekh J DB VBN te Oouda 2923 10 W STIJMS HAASTRECHT Nieuwe Schouwburg 7 k 1M VI k VRUDAO 21 DBCEMBU 1917 MAOAÜtJN VAN IJzer waren KeukengviiM U wielen en underdeeh ii Laodbouwgereedschappen fi Wprktiii ri n UB T4 rd l Tan h t w rk T kal imw h kf 0 I w im Z l l v fl dit wirk t Achtaron a VOf vtiüi G v it door de brtli Draioaliiine du liM Bilgu ANTON CCKÏPS DROOIST WgDSTHAAT 29 BMSBRPABTII LEI 2928 WrBBBTTABLBTTBNtnNTBAPACTItXBa 10 FOaUAMINTTABLKTTBN é Rotterdam Oodel het Eere Voqt llt t hep au dea Ie Lult VANHOEKComm vdIaterneerln i toepR daii Mei de medewcrklag vaa hel OrkeatTaadea Ultak a Irhit Jea ar lUd OP HBT rSOOKAMMA Fartla Maelaabi OitHt m in ItlilHlMii Krim nii IMtorMiii Abonneert U op dit Blad oadec de kuadiJa Uidla raa dea heer VAN ACKEREN Mr Krtiilia 1 liJiliirt Hoe erger da ziekta des te beter dieat kei eseeimlddel Ie al a Wla b llakaa ea aeaawawakla aa hare erolian ala 249 M AfHenaihald Gebrek aaa eaer la DuUeUghald Bloedarmoede nin la daa ni Voondaraade earaioeldkald Zenuwachlltheld Zoo nu ea daa kooldp a H Se aeT Bleakaacht Altemeeoa ivakle Qeeo leeeaeloM Verine erla NCmncr Irak IB etca eea oed eaeaeBiddel weeKht la iebrulkea neme MUNHAROrt Lmtogm waarbn aiaa eatbaaad aal alia OTar da l aia arrloa I Diaaaaa k Vol k e VAN ACEBBBN iolUle de l Ol lra Boral da la Moaaala de Braaellae livr KiriiJitil I Nr firjierl Sopraaa Bxaatria 2924 FaHl Ulldealia I S LE FOILU Bhlipel la Ma bedrlK UDIamiHiliiuiTris Vaudeellla la Ma bedn Opgevoerd dtMr de Cercle Drametlque de laterade Belfae i RotMrdaai Rellat Mr MARCEL GILMART rrVaaa dar Plaauaa La ee ea Italia t M Babaa 1 Oalarll ro 50 Ta belinaen eaa hadea kuaaeo de plaateea besprokea wordeo aaa dea Bcfaouwbur Emserwater Emserzout Emserpastilles IJ 2927 15 90 ot fl7S 4 25 2S Bq Apotk aa Draglaua Fa Weljer A Hoefhamar APOTHBBK GOUWE 135 TEL 37 Kwaliteit Sciioeisel met boifs aiew vwkrilabaw M Th HËESEN Sohoenmagazijn MOOERI KLBIWBO OOUDük 1 mmmmmmmmmmmmmmmÊÊimÊÊÊmmmÊÊÊmmmmmm V 5