Goudsche Courant, dinsdag 18 december 1917

No J3575 Ervaren Boekhouder vn nlddelbarva IteAijcl door oiniUDdl bcd BOTar Toldoeiid B tijd kuonende beichikkeo Mmét iah mw voor bet optnakan vin Bthui te en v rd r voorkomende doiiDiitretieTe crksumheden Rcflecteerenden eliev a tiobt weadcB met brieven ooder letter L ub denBotkb i DB VEN ie Ooude 2923 10 VtrvMlglng van Vri z Htrv lnZ H AFD OOUDA LBZÏNO door den WelEerw Heer Ds J BOROKII pnd bij d Ncd Hcrv G m ilhier op Olnnlig 18 Dn iu tnnit U 8 uur In U iMliMt ét RMnta Oottknm lil ClirislioiloiD ID dl boiiligi iirlig Br iel lele eDheid worden egeven tot ledechteowiMC H Dg Toegang voor olet leden der Vereeniging 28 ot en voor de OileHj ï 10 et Qelegcnbeid lo aangifte voor hel lidmaatacbapdar Vereeniging bij hel Beituur en avondaaan de Zaal 2910 25 SCHEURLEER ZOONEN s BANK OOUPA TELEFOON KLEIWEG 07 verricht alle bankzaken Abonneert U op dit Blad De Stem MWil iteedi kradilU aa 1 wdlddmd waaaacr oor WjrlMrt tdiMla wordl wultrhoadea I doi MvmUg jMw s r I cvUdvoarvcrMuAiaa I Tan óe tlembaadaL Dll llc pollMkm 2608 m 50e tiaargaag Dinsdag 18 December 191 7 GOMCHË GOÜMIVT isri© ia x 7 s © xa i d ©rt©xxti© bl3uci ttoox VERSCHIJNT DAGELIJKS 4k a BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INaBZOPTDKN kODEDBKLINQSN i 1 4 r ito f 1 Op de oorpagiaa dubbal tarM Gewone edvanaaiièa a pnti GrooM kaïan ea randaa naar plaaaraioUa KLUNB ADVKaTBfrntN koor verfcoof hmm m v bww l S regda BJS alha catfal bauliaa klaaÉMoa pmm 10 ragrfa aa a aMaii S aaaL ABONNE BNTSPRUS por kwartaal r 1 ZS per aak 10 eeat nei Zoodaj bUd per kwanaal f I 15 per week 14 eent oreral wni de braorglBg per loQper geaduedi Franco p pot pet kwartU I IJO mei Z admtftbtmé I 2 AbonaeoifbiUeQ woc dageüjki aang oofnea aaa oaa bttraa klaasT 31 Gouda bi eaae agentM d kM Jiandel en de poatka torvn ABVEÏt I N I1EJ V1h UA Ooitda eo ooiHrekaa bekoorende lof dea beaorgknng 1 5 Tgela f VSi el a npi tatuf I 0 10 Bi dne adKereeavslgeade plaat nge 4mtm le en twe bwafcaBd Vaa bviiM OamOm ca 4aa bbnrgbnng l S nftU f OJi ra meer f O IS i retell f O JO elka r 3 CM b4 wmnÜ Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN Jb ZOON Telefoon tatere 82e Kon reeds het sluiten van den wapenatil stand tusschen Duitachland en Rualand worden gemeld meta wist men van de ba eia waarop dit verdrag steunt Uit nadere benohten Wyltt nu dat de contmcteerende partyen na de dwnarcatie tynen te hebben vaet ge9t el d ztdh verbonden geen operatie ve troeipereveriplaatsJiigen uit te voeren ten tij de verplaatsingen op het oogenblik van de onderteekemng van het wapenatilfitands verdrag reeds zyn ingeleid WerJczaaanhe d i aan de stelluigen achter de voorste draaidverspemngen zijn evenwel toegestaan met uïtsondenng van die welke tot voonbereiding van aanvallen kunnen die nen Verder bepaalt een der artikelen de ge detaiUeerde vworwaarden waaronder tot antwiktekng en versterksrag der vnendschap pelyke betreJdangen tusechen de volkeren der conjtracte nde partyen het georgam eeerd verkeer tusschen de troepen wordt Ten aonuen van het neutrale Perzische ryk ïijn de opperste legerbesturen van Tur kjje en Rusland bereid hun troepen uit Penuë tentg te trekken Zy mllen zlcèt poedtg met de PerxiBche regfiering In ver binding stellen tot regeling van b zonder heden Hiermee zyn dan wel enkele markante bepalingen u t het verdrag gelicht Bepalin gen die dus toelaten reeds ingele de troe penverplaateingen uit te voeren o i een zeer rekbaar begnp b v voor troepenaan voer van Oost naar West door Du tschland terwijl de huidige frontlijn ter verdediging dan altijd tot een onneembare rtellmgen linie kan worden versterkt Inderdaad uit militair oogpunt zeer belangryk althans voor de Centralen Zooals we reeds gisteren meldden bevat art 9 de aanduiding tot onmiddellyke voort zetting der onderhandehngen voor den vre de Uit Weenen wordt dan ook al gemeld dat de voortoopïge niet blndende be sprekinge reeds zyn aangevangen tus Bcben de te Breat Litowsk aanwezige vertegenwoordigers terw jl men doende is gevolmachtigden voor de defimtieve besprekingen te kiezen Uit Beriyn wordt hieromtrent gemeld dat Von Kiihlmann zioh denkelijk m den loop van deze week naar Brest Litofsk zal begeven om aan deze onderhand ingen deel te nemen Indenlaad de eerste sohreden tot den n Falkirk ia evengoed een kolenveld als een slagveld en hel stof dtr kolengroe ven en ijzerfabneken verduister nu dfn hejcel Dooala dte kruitdamp hrt oens deed maar le plaala heeft zijn oude g chied kuDdige belangrijkheid behouden en niet ver rtaar vanctoan kwamen wij aan het Monunrent van Waillace en toen te Ban oockbora Ter wille vam BarrleTatüeide voor Burn atapten wiJ uit i gingen naar de Boro Stone van waar hij en eiag bestuurd velke zoo noodlottlfr waa voor i ngeland Daarna waren wij Aoht bij bt Ninion ph bij Slilrlin otoohoott het nog vroe was maar er wae heel veel te zien en ik wil de venïer gaan eer die soheanering inviel om en aaobt te CnetS door te brengen Wij liinohtm in een van die aardige ou derwetaohe hoto a wekker aan de heral öek ontleende namen aiieen reode bet geld waard zijpa eo toen wiJ te voet d oude stad door jLngeiL en naar hc4 hoogs e unt bet Kaate kloomen begon ik Alines ohlkklti0en voor mijn w ijn op prijs te atelfeiu Maud Vtmoeck eOT voorbeeltj vfln een Woerscte vrouw hletó Fred aan hftre zij flo BairriB liep naaM mil Dat was iieerlilE Zoo ffoed had tk het na onze lUni flluikiiic oog Di t giebad Toea wi de MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengera Rijwielen en onderdeelen Landboowgereedschappei en Werktuigfen UI Iw Miert x bij ilriÉiiaii Zooi M Deo 8 uur Hel Schaakbordl Jon AM Ned Verbond BalMfd ntiMkn wtl guragM ttdl mbdodaaUng to mogan ontmigaB na vtf vadviiigMi ecneartaii TanniHIBWw BB om dw du la gaia Katda to W II to Gouda p MAANDAG 34 DECEMBER 1917 dea avondi 7 nran in het Cafó Reilauranl VREDEBEST aan de WUDSTRAAT ten overalaan van Notaris J KOEMAN No Eeo WOON EN WINKELHUIS met luin aan den Fluweelen Singel No 51 te Qouda groot 95 centiaren Te aanvaarden 1 Februari 1917 No 2 Een perceel TUINGROND thana gebruikt wordende voor bloemkweekenj achter perceel No 1 met vrijen uitgang naar den Fluweelen Singel groot lO aren Te aanvaarden 1 Mei 1917 No 3 Een WOON EN WINKELHUIS aan den Kleiweg No 84 te Gouda groot 70 centlaren Verhuurd bij de week voor f 6 No 4 Een HUIS EN ERF aan de Bnoyitraat No 85 te Gouda groot 73 centiaren Ve rhuurd bij de week voor f 2 75 No 5 Een HUIS EN ERF aan de Karnemelkiloot No 187 te Gouda groot 68 centlaren Verhuurd bij de week voor f 2 75 en No 6 Een WOONHUIS MD bet Noooenwater No 2 te Gouds Kroot 40 centl rea Verhuurd bi de week voor I 3 10 Breeder bi biljetten Te bexicbtigea 21 23 en Z4 December ven 10 tot 12 en 2 tot 4 uren Ntdere iolicbtingea tfeeft Notarii Koemante Huitiecht 2885 63 Zeer mooie soliede meubelen alt Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Stljlameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapok matrassen Slaapkamermeubelen otiz oiiz aÜHB flj itgoetikoip Rugbekleede Leerstoelen t anaf i7oo styikast 20 styi Ufel f 9 ao Spiegels f 5 60 7 50 mHRTUlTM hniMDüyiScMi Ml Rotterdam Til 1211111 tgpogis terij MA RKT B Wyberttabletten Teercapsules VarkriMkur bli S H VAN LOON U rik WOLFF Co S C van Oudheu$den Co PIANO EN OROELHANDEL Matraat IIS OU H B Tal aSS 1990 GROÖTE SORTBERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO MLLIJ KB PRIJZEN GARANTIE Drie Balansen wji dar Naderlaadache Bank iheoretlKh loe Ê ilelit ca voorslea vas quintewena van hel kbouden t jJO Sebeli v h boekhoudenr ISO Beide door J C TER BRUGGENUaraar Boakboudea 1016 11 Varfcrijgbaar bij L J C BOUCHER Dea Bij alle Schoenwinkeliers zijn SCHOENEN op bons verkriiffbaar 2938 100 HET COMITÉ VAN SCHOENWINKELIERS VISITEKAARTEN KEUZE UIT SS LETTERSOORTEN == PRIMA QUAUTEIT = Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 ATTBNTIB Regeeringsbons voor Schoeneoa Th H HEESEN Kl lweg 23 OOUDA ia apeeiaal Interioht voor levorio van 2935 50 Regeerings Schoenen allei eigen fabrlliaat ao sooala bekend onietTanaard KWALITEIT en PRIJZEN bet Uagat ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Uil alle getnaonton kan men koop n bij Th H HKBSBN KLBIWBO SS OM UDA uiyu PelroleoDi en Denie iioren Levering van Machinale Brandhontzagen Aanbevelend vm 108 111 j VAN DUIN Adverleerl io dit Blad PHILIPS SCHEMERLAMPEN MET TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers BNZ KNZa 2825 5K 25K SCHBMER VOLLICHT LICHT Voor den tyd dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der belde koordjes te trekken het schemerlicht in waardoor een groote besparing verkregen wordt W STIJNIS Hoe erger HAASTRECHT da ziekte des te beter dient het geoecimiddel te xijn Wie bi liebaaoi en aanuwcwakte en hare gevolgen all 2499 40 Afgematheid Gebrek aan energie Duixeligbeid Bloedarmoede Pijn m den ruf Voortdurende vermoeidheid Zenuwacbti eld Zoo nu en dan hoofdpijn Hartkloppingen Lualeloofheid Bieekaucbtj Algemeene zwakte Geen leveoaluit A Q EZtmUbk Vermagenng Nfminer trek in eten een goed geneesmiddel wenichtle gebruiken neme MUNHARDT s Uvetogan waarbii men verbaatd xal xijn over de altnenende nitwarkliig op uw gebeele Hchaamageitel Ta buiieo van A tmaiKMMai non aM 90 et f175 f4 25 W 8 25 Bij Apoth en Drogiiten De onderhandelingen tusschen Rusland en de Oentralena Het vredesverlangen der volkeren De te verwachten uitbarsting in het Westen De neutrale christelijke conferentie te Upsalae De Engelsohe arbeiders en de oorlogt Van de fronten ge n nieuws ONS OVERZICHT vrede zyn in het Ooeten gezet maar terecht vnjst de Duitacihe pers er op dat hoe verblydend dit moge zyn men z n verwach tingen n et te hoog mag spannen waar bg het voeren van vredesonderhandelingen zoo veel grooter moeilyWieden aullen z jn te overwinnen En ook men nu g met verge ten den stryd die in het Westen wacht en waarop allen zich moerten voorbereiden De te wachten str d in het Westen Despanning neemt toe en de oorlogemoede wereld wacht in jammer de nieuwe uitbarstingdie nog grooter leed moet brengen Waartoe Dat vragen ook de volken in de oorlogvoerende landen zelf en het is de W ArbZit die schrijft De algemeene vrede ismogelyk indien de heersohers geen verovenngen en geen machtsuittoreidmg wenschen mogelyk indien de heersohers be reid zyn alle strijdvragen op verzoenendewyze op te lossen Dat is hetgeen de volkenwillen Maar waartoe deze bespiegelingen De oorlog gaat verder en de volken lydenvoort Lloyd George heeft het zoo juiat nogeens doen hooren en von Hertling heeft erop geaatwoord door de pens dat het duidelyk moet zyn iiA de verklaring van denEngeisdhen premier dat voor ons onderhandelingen met mannen van een dergelykegezindheid uitgesloten zyn En dreigendklinkt het veelzeggende zinnetje Onze weg m het Westen is dientengevolge dui delyk Wel donkere dagen die der Wereld het naderend Kerstmis inleiden De neutrale christelijke conferentie is Vrydag door aartsbiaBchop Soederblom te Upsala geopend De aartsbisscihop begroet te de Scand navische Du tsche Nederland sohe en Zwitsersche afgevaarligden De aartsbiasohop die tot voorz tter der con ferentte geloozen werd verklaarde dait er veel belangstelbng was ooJt van de zyde der oorlogvoerenden de moeilijkheid met passen en met het vericeer in het algemeen maakten het echter noodig de algemeene conferentie tot midden April uit te stellen Al weer moeilyidhoden m passen dus welke o a door de Engelsche regeenng ge weigerd zoxwien zyn Men zou anders zoo zeggen dat het feit dat christenen van alle landen thans te Upsala samenkomen om ter gelegenheid van Kerstmis den groeten Vre devorat t henienken toch waarltjlt niet ge vaarlij k kan zijn Feuilleton Miss Barrla s Huwelijk U WILLIAMSON Nadnik nrbcita C N A aardige 8le il straat o liep n kwam er eeno rigembu en ik mo haar tact mij ne paraplu beecèennon Het wa een paraplu van gezegendift k ino Inioting het geen l eteekonde dat zii dicht naoet imj moest bll e en Ji zeM Laat er gebeuren wat er wil Ik aaJ to altijd d t en een paar anxlere diagen hel ben t r herinnering In het KBSteei verklaard n wij beid i dat wj toch een vorgbalng begaan hadden door het Kasteel van dlaburgh Schot lands liart te noem o Dat orgaan was hier en wij konden het b pia voelen klop pen ondor onze Voiien Wij v rgaten dat wi reedö veröoli4den andfrp Harten voor Schotland hadd n uilgeTJOcht Hier was eindelijk het retih t Wnlk een uilMoht oira te lewhouwen met het Boniindt Meisje naast zir h Bo ven ons hoofd en ver wog verandu rden drijvende wolkm de torgen In sneeuwtop pen welke In de zon eohlttord i en onder onze oogen flchcwi geheel Schotland to lig gen uitg ®prrid aks een ndine veelkleun ge mantel van brocaatzijde de vlakten van de Forth de heuveia omi Oohil en d ie van Fife de purperen toppen orart Loch LamoDd en hier en daaa glinutoring van water als gicbrcAen glas op een gou ien vloer Wij kondien t o graafschappen zien en aoht giroote rfagveJden welke Sobot land hledpen maken tot wat het ia De horizon Jheen uit Mauw beeldhouwwerk te befitaaa en vreemde woest © bergachtige vormen en de sttWlge toppen van den Ben bomond Ben LidI on Ben A an waren voor onfl gekroond en versierd door herinoeringen aan Scott Zittende waar Konijn Mfioy zst op hare fluweelen kuwenfl en door haar ki tgttt In dm dik k 3i steenen muur slende gevoelde ik een bijna ODwearetaainbaair vei j mg n Barrie nieuwe troepen uit het Ooaten De voorbereidingen voor een nieuwen stri Aan het Itaitaanache front btyven de Oosten ryksch DuitM troepen hun autvaillen tucsohen Brenta en Plave voortzetten dUcwyis met kleme plaataelijke successen WMirdoor zy lanffzaium nader tot de vlakte komen Geddee heeft in het Lagariiuls meedee ling gedaan van het aangevallen en ver melde coiwooi uit Noorwegen Hij ceide dat door een tot dusver nog niet opgehel detde omatandii eid de strijdmacht dia door den opf erbeveïheM er van de hoofd vloot was uitstozonden om het Scandina visch convooi tegen aanvallen van vijande lUk oorlogsschepen te verdedigen niet op tyd op het gevechtsterrein was vench nen Door een daartoe benoOTide rechtbank wordt een onderzoek ingesteW Het parlementaire comit wn het Con gres der Vakvereenagingen en het bestuur van de Aiftteiderspart ia Engeland maakten een veridanng beltuid omtrent de oorlogsdoelBimlen welke ziU worden voor gelegd aan een nationale bffeenkomst van de Arbeidersporty die te Londen op 28 De cemlber zal wolden geihoudM Gemengtl Oorlofaaieawv l e verdftd ig r van 1 ilk lielgitle en 1 ran k h pevangenen nit I Uctdaii d aangekcMiiei verklaren dat inraaJ 1 inasi de hed van do verdodl l li van I uik die thios t Hellolbtrg 1 K ü teriH d veiW ou l lb n gekr gon UI I tit l laad te riat n enilunenkort 1 wit terland zol aF nkoiii D Militair gouvorn ir van J r z n 1 i iir Vol niifl berielit uit lonten g d vroo e dlir V eur genera U d r post rlJ li 1 gvpe Horton pn ia lot iiid itiir gou vorneur van Jwnizal Vii iHnotïml l i ol aat aan hel hoofd dtr Friinflcl mi i OH l irijk ch troepen naar he West K olatn leeft 1 n lino v rhl o l t 1 op zich t nen n o d o TirjkBchc d i 1 de an Imlf tifti front worhm wogg haait m I 1 rt I rs aan h H i ran h Hrt cl e f o t Ht U1W I ftldliiH PI 1 er cl t l H J De verklanng bevestigt difl velke de confe rentie der socialisten en oltMiderspartyen van de geailieerden op 14 Fefcruan 1915 aannamen en zegt dat hit voornaamste doel van de Bntsche arbeid ïrrt eweging by haar steun aan de voortzettiilf van den oor log 18 dat de wereld veilig tél z n voor de democrat e Zy eisoht opheffing van de geheime diploms1 1 e parlemen taire controle op de buitmüandsohe po litiek algemeene afschaffing van den mihtairen dienstplicht beper king der bewapingen af sohaffii van het wukstsnaken door de wapenindu strie stichting van een volkerenbond en een nternationsal hoogge rechtsbof en een intenwticmale wet geving Alfl eerste vredesvtoorwaarde wopdt geeificht herstel van België Het herhaalt de afkeuring van de mis daad waarb Flzaa Lotbatinffen van Frankryk werd losgerukt en wensoht dat de bewoners van Fbzas Lottwnngen zelf vullen besliasen over hun edgBn lot onder bescherming van den Volkerenbond Voorgesteld wordt dat oen hervonmreg van de grensregeling op den Balkan xal geBclhieden door een intemstioitjde commiasie De verklanng steunt d n üék van d Ita lianen uit de irredenta tot vereeniging met he4 Italiaansche voLk Polen moet worden toegestaan zijn igen lot te regelen Verder wordt de hoop ge mt dat in Palestina een vr e Joodsche staat zal worden gesticht f r f ron l e r h t king I ie V toir eiacU isWtv llerv 1 1 I Iptr pi die aa Uil j K rniti un dlH ontt okkwi 2iji oau t ranwöh n Kil f hot t z 0 pcpo lldg 1 V Is lik 1 lo r n t r g li knrt oiip lm ot Mtai 1 koi vm an t wnp ri t I i aai tl o it Ijk fr n H K van 1 t rl ft i i it 1 W t t r 1 r iT i t BUITBNLANDSCH NIEUWS 0ÜIT9CHLAND f r 1 tie n et 1 1 l lertk p a r t Ij Konstantinopel behoort een vrye nou trale haven te worden Het manifest stelt voor dat de veroverde gebieden m tropiHch Afnka zullen worden overgegeven aan den Volkerenbond om deze te besturen als een enkelen ona hankel jken Afrikaan sohen staat I Hijkskaw 1 r noodigiite de lUtir 1 r Iriu i in dien lljkaWg tig n I oi ing Jt I mihtr oai J ur siiiitklagi lot II t et preitln i an 1 t r i I a 1 zrr tR wpriikina zal ht t afbn gen of ei Het manifest komt op tegen den econo misohe oorlog na den vrede maar zegt dat de Britsche arbeiders me tevreden zullen z jn voordat een vr j gerechtelijk onderzoek IS ingesteld in zake de beechuldigingen van wreedheid tegen bUtondere regeenngen en personen in het bijnonder m betrek king tot het verlies aan levens en eigen dom op koopvaardysdhepen ook wat betreft het onmenschelyk optreden tegen andere noncombattanten met inbegrip van vrou wen en kinderen beftworen de eischen en be achuidigingen te worden onderzooht Van de fronten valt weinig nieuws te melden Aan het Westelijk front duurt de bedrijvigheid voort door den aanvoer van nïjne H fde te verklaren Mijn hart 1 unker de zoozeer naar haar dat het scheen al of eij het iiKKst I n hot erget van alloe voor wij onz o tocht door het Kasteel en zijne wonderen half volhradit hadden begon er regen ti vallen uk oene wolk vlak ho en om hoofd te midden van e i zoniJgen Jienjel Ik had haast kunnen g loov n dat Son er led ze uit Bpijt onfl had nngeoonden om ons op to sporeni atfl oen natte bloed hond Wy acbuilden In de kamer waar Dougiae vermoOTd was en wie kan een Hefdeftverklaring doen met zulk e i ach tergroodf Ik niet olecboon de vrootljkt koning James V er mimcblen toe in at oi ipi g wtwt r worlt I i l g Kt gl of e Tl g ert iijn voeWtapptii volgd lotn t j Tc eerstvolgende dagen berinn r ik niij hl cl tp iüs in oen droom 7 Ij wor n liet r lijk Zij zouden nog ho rti er zl n g wee tt alti k imj kon hebbm gevledl dat Ilarrlo van nuj b gon te boud zooal4 7 j van Soinerl d zoi hJbngh idn Andien wi h n laH r l t ladd n g lat i Maar zj wM ftltjd d elfde leJialvt lat to n de wtr i i stetulw ernikk lijkt r w rd m Jdiooniieid en portiwche h rlnne nngei zij ook vrjer en v rtrouw Üjker w d en do t ve ttrigilioilttng li i varen aam zlj Jick had goh iH to i wij v r Irt ken H t n et heerlijk zijn gowwet zoo vai h t eeno obooiie toont 1 naar 1 tt ai dere t tre tken met h t eeiilye nni dat Ut ooit bet miiiho verian ie t nof tt no oe i eedert mijn dert ende jaa tm i k eeiie zeemeermin roet groene loovertj a aanbad r at was het hardst t Het be4ioor de heerlijk geweest t zijn en dat wa h t nii Ik donk dat een eenlg+zim w I n eenend Soraceenrwh Opperlwofd dieeta hrlati timeiKJe bad ge vangm genotnen zfo ongeveer heiz Hde gevoel moet hebben g bad als ik Hij had haar vrvov rd Zij kon iKfln en zi ka te 4 n4e ontsnappen maar zelfs met haar band In de zijne wi xij hem te ontwijken Zoo ging het mU ook De oude Stom nw ik liep over t gehml goed een pai r kleine ouderdomekwalen niet nwegcr kend waaraan hij soniis plaoht te lijden wanneer ImJ een altijlen houvd voor zich zij ot mlj hoorde z fg Vi haa4 bfti HOtuiH d groole oi luliwl VSU ien Ul kHda daarna vergado t 1 0 levonsmlddotenversorging D ltiuie fitoraad van Berlljnwïh voorhiad NeuooUn heeft een nota t m 1 n aan het voedtDgL iu arteiiM ai welke k or du Vorwltrts gtipub ice Td wordt In It nota wordt aoer sohorp crltiefc geiis vtrd op M b l ud vau dli doparleuwjuL j V rülaarl dat h t ihanxt gevulgdv y eau VUL ievenauiilddecuverzarguig voUö ntn L lutttiukt terwijl bovoodion de leventtnHikKKiiwoLkor daaürdoor tu dA band würüt tiowerkt Hienloor wordt de kiein gulegd Noor fmluMMi ie nneor omdai btj i V r trukkiiig van artikel n bepaalde HK euiteu worüiwi bovoorrootw 11 Ft Ilij HV oe gadepartement het t bekend geoMbakt dat na 1 J au het week rautiM en voor v i tot oen mm Wu u m van 7U gram zal word D tefuggwbraoht Dit betueüeo dat ne io aleohfo t grimi ver dirukt zai worden FINUANa f inland en de A 1 and sgroep VolgeuH berii hleii die oohter nog niet be estit l zijn In bejJottn tot het terug trekken der Kusejnhe troop u uil t ioiaudk Uok de Aland s gjro p aou real grooton dn if ooAtu uid zijn door de Kuwltfofae irotpi n m d KuüMsohe coudtA Under Uambellngea zijn geopend tot herstel vaa il 1 vorkeer tuMLhen Stookh dn eo Dago dat i jaar aigebroken gewentt la I De nalD r liaa t1 ft In knt loQd In let i agerhuis dued Garve de mlals l r van Uinni niandwclK Zaken loediedot U g iiizakü en wet voortit I Irnitiiide e n liurAietung lier iiaiuraltumie cerUli ateu oio g 1 jk lu iiiakvi vn donaXuruhisa lu tot land te lirHUgen PBAJTKSUK Du zaak Calllaixl oustalof l o conai uMie oor de vervolging In ds zoAk vun aillaux Itetlt inet J st minen voor n 2 ontl oudutgen d opheffing der larl iiKiuaire inikminitcui van Cal taux en lx UMiak f gocxllgjekourd BUBLANa Ia dag i vaa ravolntla De Consi tuante M t dtiO t g 3 1 tuttniiiiwiu beo t hot bo reitcongretf e n oiiotit aangtnoiuon waar Ij de ulK endTiJvlug luet de wa Koen n d inbi hUi ieiLWblitg van 1 xli Hi van dl oiLstltuai tt als au liibreuk op dt redit fl word n go teni nl De K det t n Dt centrale uitvOLf ndf raad uit bet Sovj t be Jl nht l O legt o t04 tooinuni het besluit gofdgekeurd waarbij de Kado ten lot vjanden van het volk verklaard worden De Vwnnecks waren vobnaakte cliape rons niet door hun bovMinatuurlijken tact ern onzuU zuotftigiieid maar omdat Maud vreeude dat on te drukke omgaoig met Uarrie geen goede ultw4 rkifig op red zou hebben ZlJ deed haair best haar ei it genoot te boeden Noo t ei l Dat heb Ik u we4 geaegd 1 Nooit een tergend woord of bUk Zij bfiitb 1de t g n 1 red In de auto Het waren bijna opn f iw wlttt iroods weken voor 1 en w 4Je ziJ Maar vac den manettobijn op de bloeit ode helde wiet ztj nH i Dat was onzL zaak dte van Barrie I uilj en tooh kon ik het iii i0jo niet ov Tlialen er van t pr eo Zij óoeé of zij hu bestaan ervan wan vTgefen Al iij l maoc vooral als die bewu 4e maan om baar gouden zegeo wild gewen ff heea ent oozlcMbare teg xwoon heid lus Hchen ons te staan alsof Soaterlud zijn antraal lichaam tiad gesondtn otu ow g DCheiden te houdin Wat de werkelijke Somerled butreA het wBü een geh im waar htj idoh btwood ro Perth ootvmg Ik een telegrai van Aline t heeft zi ie auto en fdtauffeur hier g laten en Is w tgmgaan aoodtr lesnaad els te zeggen Is hij u nagero4 ït Sein o unliM lh t Ik gehoorzaamde n antwoordde Niet van 9 gfvien of gehoord Zal ji all v berichten Hoov dat je nrij hetzelf 1 su t toen Zil Je oiue route opgen en maar vtronderetH dat je ovn eenlg dacen zutt Vomenr Wordt vervolg J