Goudsche Courant, woensdag 19 december 1917

T r iTi 13517 50e Jaargang Mgto 2668 M iligilt ktt ÉMakuig bt wtgiiig il r vroi gpro laM ftfiïttlpnar i Aan htt hotiM dexpr naithlaanilt orgaiüwitie Htaat de al i gtMtanl it l ajijM aangiionKn vromere kanletten lil W Makl koff die gelijk m n voel i ok tt M iltr wetgevtwie vvripwWriag U gekozen l c Ukraine Do tentrale liatd zond lua nianiltwt aan U I kralni ri waarin hij de Ukraine uit rot it lot e n dtnivocrailLwilit Rc hiI 11 k dit Pil tl 1 al voiimen van ttfn niiMwen 1 Hu4tiMlitHi Boiufet 4a L In atwailMimg van dl blj iikoïnBt dtr I kralnl ith eoiifltitu tHnmU virgad ring in Januari as bi ru t lil h t gi ag in tli l kialno bij n llada 11 bt B4t rtHarlautgt niraal In h i nwnif wor II voortn gcz i da tb I krniiu zal bc ttaan uit dt volg ntde giMivernwnPiUen KW I o lo D Wolh ttlft b rnlkof l oltawa hharktrf kat iinoB lap Kbirton i I hauntïn zontUr de Krlm lient vonH Kotisk Kbolni e n Wo run wj aiü dt bowonirfl iHir tnkcn hit 1 g P tlUwir n Ht minif erk m h l ItRiiaii van ontlgdliiK iond r vergop liiig vjin parllcnliiTi lan U rijen kh o Hi r irniiiin mi ppnlgi i i rktt rr Int n t n Iw Il an iKn wPrkpnttn at uit De Dkralnltlrri b hben de MaiilmialWl lil Irof pi a uit het gouveriwwuent Klef n dt tad verwl ipnl na w ti h bbt ii on wapcïwi ViUen Rf uttr HfPldt d l rtviki diH ïe vnlk ooir ml waiV n di Rmda van 1 kriin UI ul4 uiaUiui gpwtt ld hebben nl U ZWIT8BRLAND Stprk De ngp nli giïiinl in Bern beërft aan all oiiii rilB M ii van Brlt be natiinati l lt lil witfMTlaniï V rlMxlPn aan bp prt klngm ovi r dttn vrivfp welk ook li m 1 it n ntm Wie htt virbod overiroedl verI1 Kt ijn pan rrfpitding aaak Dt rt httin iik tt i rn h cfl wt en ver lii diii ten g in t van t ramknjk ver In 11 pprrtonpn v t ro Til H ld a v rtriïwftrifxlo oiiHlaiultghi UI wonl aang rokind ilat men aieh niet had onl iMi wl t r lip tmrgtrs li gi i nii4ien voor bft verriohten van v rrfpi dingwll n Openliare Verkoopiiiii te Gouda op MAANDAG 24 DECEMBBl 1917 da avonda 7 uren in het Café Reitauran VREDEBEST aan d = WUDSTRAAT M WOON EN WINKELHUIS mei tuin aan den Fluweelen Singel No 51 i Gouda groot 95 centiaren Te aanvaarden 1 Februlrl 1917 No 2 Een perceel TUINGROND tbans gebruikt wordeode voor bloemkwatttrif achter perceel No 1 met vrijen utt ta lUi den Fluweeien Singel groot 10 aren Tc aanvaarden 1 Mei 1917 WOON EN WINKELHUIS aan den Kleiweg No 84 te Gouda groot 70 centiaren Verhuurd bi de week voor f6 WuiS EN ERF aan de Snoyatraal No 85 te Gouda groot 73 centiaren Verhuurd bij de week voor f 2 75 WüiS EN ERF aan de Karnemelkaloot No 187 te Gouda groot 68 centiaren Vothnurd b de week voor f2 75 WOONHUIS aan hel Nonnenwater No 2 te Gouda £ root 40 centiaren Verhuurd bi de week voor I 3 10 Breeder bi biljetten Te bezichtigen 21 22 en 24 December an 10 tol 12 en 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaria Koenuate Haaatrecbt 2815 63 OuderdomBrente hl vtiibantt UKt d tut 4iantU oni4ii4 van It vKii lot aanvuLllnt iw verliottgtng vaa lilt IVU lH oMwtuk W stiatrtb g oi tlïig vtKir 1M7 ui Oil ahiiog en a inl il 71 a rigiii in antlinn d e reohl op oud nionw r nl krft lupn ar ikd ih l of 170 d r InvalidUttttwwit 70ii ipn hibbtm gi uwK tlooh fiflii wie d nirti niet kon wt ri n loegi kt tut In biH genot kunn m wt rdin liil ai tPTiP uilketrlng van ti n boog twee L ul4ltii per week lm u i i diMten alhrl 1 vragim Ik mot al liun it t gi ÉKbli dpnlj virnlbn maar he kon iiilj iiietHi hl len igpniijli gilool ik dat ik tn trol cti op wa i I e platen VS arm giklmird dal was ial t chb n eenv d r rpd n i tiat zij ht t vi naoeden want iiHjn haar wba oo rood Ik verliilde Ba Bil dat tk attijii liati verlang l fifiina rn n tP trouwen on nu w m hei gebi urd Maar bij ag er uit ai tïf h j iK t Per onbilioorlijk nomi Ik hatt nlt gtnlat ht dat luj 700 Ifiiiiand wan Ijiter wBM htt nng ilat hIj mij bnd U IiK t maar ik had mij pt niet on b koiirtiurd Hij i nu e hn r vrienlilyker ibni ooit aJa om het w tr go xl ip maken Ttmi wij tkm volgen n dag in de Katliedraal romlwamiH Ivn onhnotlt n wij en virrukktlifk man ipg nwoordlg hil Hoofd van len Han d e in CaMnta la gewoent rnBa i daar he g kmV Hij itoodlgd on uit hiiu tl biwufckoii op yijn landgotd diilit bij ii bo UP in hl t gt id d d r Det Ank eptwi nl t ver van waar Macbeth toird gixlood en natuurllji bracht dat nwvrotiw Vann tk m verrukking Me een I onvprzaAili e l pge rle bet h oiu het Inwpn ngB van tïhofrwhe hulïen te lien Het ziine bi lieil niooi ik moet u er van vit teil n Mlwwhien h rinnort giJ u Km weg van Aberdtm naar Anil 0 nu lang heer liike iKwwiliWi en liergtn pn lioe in m iitd ltik in het geblei ker l ee en der rauipVinjB konit Ht1 i perh old dal wij gingen Ijezoekin l lt een g htpli n iM rV n boveodlen nog viMe mijlen land en U men op zijn landgoed Komt atjn r gpinc poorten om door ie gann Wordt vervolg 4 NATOOilKlllDle fNOOTSCIIilP oor QOUDA an OMSTREKEN In d BIJEEMKOMST v o bOrailenoemd Genoolicliap u kouden op DONDliROAa M DEOEIIBER tSI7 dn vondi om half aoht praola m een der laicn via de Soelatttt DE RÉUNIE at all preker optreden Pnfessir F K Pb VAN IIER8IHI sehMl tt Ottfï DIraetour v Staibmfintn to HMritn L ONDERWERP De Staatsmijnen in Limburg CMat liohtbMldMO AanoieldiiiA voor t ewone of buitengewooe lidmulicfaip kan Ifno jeichiedca bij den SecreiBTii Crabethitraat 45 glhier of vóót den a aYan £ van de voordracht aan de iaat Gymnaiiaalen leerlmfen van de H B S ofvan de M U L O Scholen kunnen op dezelfdewlj hun rlangen kenbaar maken om delezing hl te wonen 2886 50 De contributie voor ewone leden bedraagt minstvna 2 50 per jaar mei recht van in troductie van ééne dame Buitengewone ieden kunnen de Jeiingen bi wonen i f 1 50 per jaar Gymnsaiatten leerlingen der H B S en der MULO Scholen behbeo voor zoover er pUataruimie In de zaal aanwezig ia toegang tot de voordracht i f O 25 per periooo Entree voor niet leden i 1 Hel Bestuur Dr H J DE VOOGT Voorzitter Dr E J HAMBURGER Secretant DE iUilDT Mm 8 HEBBEN NOG STEEDS Zwart en Blauw CHEVIOT geheel 2937 15 wollen kwaliteit BEL AANBEVELEND Reusachtig zijn de prijzen die ik besteed Yoor Hazen en KonIJnanvellen He soorten Metalen enz N CATS WILHELMINASTRAAT 58 60 N B OUD LOOD tegen een reuzen priis te koop Bovpaasd ib 24 Firma DE GROOT HOOGSTRAAT 3 RUIME SORTEERINO in Witte n Gekleurde Overhemden Dassen Slappe Boorden == nz Ook diverse ARTIKELEN zeergeschikt Bis 2934 30 KERSTGESCHENK SANGUINOSE VInum Singulnoium In vacuo Batllit batte middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Sanguinote i een zuiver plantaardigtonicum en een degelijk veraterkinft middel voor zwakken en heratellendenHet wordt mei vrucht loegepatt bt bloedarmen bij zenuwhoofdpi n en zenuwzwakte bij ongc moeden bij kliferachtigekinderen bij heratellenden van typheuaekoorlaen en in alle gevallen waar denormale bloedvorming geleden heeft Ziiwerkt degelijk en geleideUik en zonder chadeliike bijwerking De Sangumoae ii bel middel voor alle gevallen vanuilputling en algemeene verilappingatoeftanden 2947 40 Pnji per Aeach met gebruikiaanwijzing 150 6 1 f8 12 fl f 15 Verknigbaarbij Apotheken en drogiaien WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag Pleaachcn worden terug genomen Te Gouda Anton Coopa Wljditraat 29 Schoonhoven A N ▼ Zetten Boa koop Wed I Spruit J F Verkade Waddioïveen A v d Heide Moordrecht J v Oenncp MINISTERIE VAN FINANClKN De Kinderen H nomea W 1 TM de lek m l creWrl Tl faü lelt lii m dl M l ai te coUca m kd rawe wco be diiiUen lMlertinendui M efi ofljlen 4 2 VRIJWILLIGE LEENING VAN DEN Staat der Nederlanden erf GROOT F 500 000 000 Tabletten lllilllllllilllllll In stukken van f 1000 f 500 en f 100 KOERS VAN UITGIFTE 100 De inschrijvingen kunnen geschieden op 1918 3 JANUARI 2948 226 van des voomilddags 9 tot des namiddags 1 uur en op 4 JANUARI 1918 overataan vai Notaris J KOEMAN van des voormlddags 9 tot des namiddags 4 uur bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam op alle Betaalmeesterskantoren behalve dat te Amsterdam en op de Kantoren van de ontvangers der directe belastingen in gemeenten waar geen Betaalmeesterskantoor gevestigd Is Stortingstermijnen 7 Februari 7 Maart 8 April en 7 Mei 1918 De 5 pCt SCHULDBEKENTENISSEN 1914 ten laHtt van den Staat worden tegen den koers van 100 2 p t in storting iip de bovenstaande leening aangenomen nuts het bedrag dier Schuldbekentenissen in hef inschrijvingsbiljet IS opgegeven Zonder die opgave worden zij tegen den koers van 100 pCt afgelost of in storting aangenomen Voor verdere bijzonderheden raadplege men het Prospectus dat op de bovengenoemde Kantoren en op alle Postkantoren Hulpen Bijkantoren inbegrepen te verkrijgen is DE MINISTER VAN FINANCIËN TREUB SCIi URLE n ZOONEN s BANK KLEIWEG 97 GOUDA TELEFOON 553 verricht alle bankzaken Hoe erger de ziekte des te beter ter te il n Wie Gpoote voorraad Rundvleesch dient het geneeimiddet bij llohaam en seauwswakt hare gevolgeo ala 2499 40 Afgematheid Gebrek aan energie Duizeligheid Bloedarmoede Pi D m den rug Voortdurende vermoeidheid Zenuwachtigheld Zoo nu en dan hoofdpijn Hartkloppingen Luateloo b id Bleekzucht Algemeene zwakte Geen levcnilml Vermagenng Nfinmer trek m eten een goed geneeamiddel wenacht te gebruiken neme MIJNHAFtDT s Levatogsn waarbi men verbaaid zal zi o ovei de ultDcmende aitwerklng op uw gebeele lichaamigeBlel In buaaea van 90 et f 175 f4 25 18 25 Bij Apoth en Drogiatea Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen TheeU fels Butretten Styiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesiapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz aUea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7B0 Stijlkast f 20 Stijltafel f 9 60 Spiegels f f 50 f 7 60 enz SIIIIIIISTUlT44k imDMiiiiliDdeSclile tllll Rotterdam Tel 12800 voor de aanstaande feestdagen In de goedkoope vleeschhouwerlj van M J VERZUL per 5 ona per 5 ona RUfJDERLAPPEN POLET GEHAKT ROLLADE RIB zonder been 60ct I ROSBIEF 70ct 60 OSSENHAAS 80 45 BIEFSTUK 80 70 ROLSTUK 65 70 BAKLAPPEN A Oroote voorraad hijsten rookvleesch voor lagen prtjs Ook nog eerste kwaliteit gesmolten Rundvet voorhanden MINZAAM AANBEVELEND 2872 50 M J VERZIJL Kleiweg 36 Gouda Telefoon 379 ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam BANK geelt uit S PANDBRIEVKN 8 i o S PANDBRIKVBN A 101 2 o Drie Balansen wo der Nederlandache Baak tbeoretiach toe gelicht en voorzien van quinteaaena van betBoekhouden f 2 50 Scheta v h boekhouden 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 VerknlJbaar bi L J C BOUCHER Den H g Verknigbaar te Gouda bi de NATIONALE BANKVEREENIGING de HeerenM J OGIER Co en H H ESeclenhandelaren 1224 20 Pandbrleven in omloop ruim f 11 000 000 I fi a E2 r3D A NERGEE Deo 8 uur aló Hot liaakbor © igad rmg ProvldlTlda S Ca van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Waganstraat IIS DEH H 8 Tal n 1990 GROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Jongfll Energievoniier VDor Kinderea ZennwzwaklffiD enOerstellenden AU Ned Het bohaakboiti Verbond Busoen van of 80C SÖKjgtaten I Dr AAL PIU3IIIM AR niCM w Beleefil verwdno wij EUif d tïlllf mededaeling te rnovon ontraogan na Wgadarisgon coneartan TanDakaltlUMdM u om tlasa dan la onM agMula ta va Adverteert in dit Blad laeMKlH Drakt A wmnukH A aooH OmM Donderdag 80 December lyit GovDscHË mum lé VERSCHUNT DAGELIJKS 4k i BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN lINi 1 4 geb I M elke regel u Lr I OJl INOKZONDKN MEDEDBEUNOIN Op de viNirpagina dubbel len Gewone advertaaiièe a lageeo pn a jrooM lellen ce randea neer KLEINE ADVERTENnan eeenage ee ae l et ba konp en verkoop kuur ea eeataa I S regele I OU elke r al beuling Uedea r 0 O ratak I iii i l l ail I 5 e ABONNInfENTSPRUS pa kwutul I 2S pe week 10 cent nel Zoodagablall po kvnctanl f 1 75 ppi week 14 cent orerel raar de heaorging per looper geataiiedi Franco p poal per kw ntal I 1 50 nel ZondagabUd I 2 Abrmnemenlen wordei dageli ka aangeWMnpe ae ona bureau MaatT 31 Gouda bi ta agenna den boekhandel en de poatk toren JkDVKRTBl Q XE lJSi UU GomU en onalieken behooret de tol dea bexorgknng 15 regele I 055 elke i gel meel f tlO Bi dne achiereon olieede plaauingen den geip legnl t M beiekead Ven boilm Onda e ia berargbring I 5 legela DM elke d ener t t lS r d eea M eavnl Uitierers A BRINKMAN ZOON Telefoon Interc S2 Telefoon ïnterCe 82 doeleinden met tegen den wil van Engeland tot Duitschland heeft gericht De gevolg j trekking ligt voor de hand en Europa moet vóór Kerstnus vermemen dftt een stap waarboe pnncipteel werd berioten niet na deze opheldenng uit een ndanrerstaikd a achterwege gebleven Nadat aanvunkelyk d meeirte Berlyiksche bladen nog de byeenroeping Vftn de groote commassie van den Rykadag hadden aange kondigd ie men thans m parlementai e knngen geneigd tot de ineeoing dat het by de byeenkoinet van de zoogenaamde afzon 1 derlyke commissie zal blijven Dit is de commissie die door dr Michadis is samen gesteld voor de beraadslagingen over het i op de pauaeiyke nota te geven antwoord en met welke v Kühlmann overleg zou l plegen I Uit een Reuter 4 enoht w ïooals wy ver meldden gebleken dat King in het En geleche Lagerhuis onbescheiden i vragen heeft gesteld en dat in verband daarmee de deuren eenigen tijd gesloten bleven maar wat er preaes gebeurde hoor den wy met De Voae Ztg verneemt nu uit Bern dat Kiog over de Duitsche vredespoging van September begon te spreken Gave de mimster van hinnenlandsche zaken beduid de hein dat een aantal der door hem ge stelde vragen niet voor beantwoording in aanmerking kwam doch King tiet uch daandoor niet van zyn voornemen afbrengen loen vuel Robert Cecil hoop in de rede Waarna de voorzitter een beroep deed op King s vaderlandahefde Daafoit oirtaport zich een woordenwisseling waarbq Kiog meedeelde van zins te zyn geweest om de zaak onder vier oogen met den nunister te behandelen maar dat deoe met met hem van godaohten wilde wisselen Due moest hy de zaak in het Lagerfiuia ter sprake brengen Toen hij doorsprak vielen andere afge vaardigden hem in de rede waarop men de deuren aloot en in geheime zitting het de bat voortzette Wy zien het hoe overal de vretdespogingen worden aangegrepen hoe het vredesverlan gen wast almeer by vriend en vyand tot I een eenmaal met meer te stuiten stroom En dit ondanka de vervolgingen waarvan de pacifisten te lyden hed ben Van de fronten weinig meuwe In het Westen duren de voorbereidingen voort aan het Italiaansche front hameren de Centralen op de Italiaansohe lime die langzaam I aan afbrokkeld door plaataelyke eiaccessen loriJilt waUT door de diiikboul t 1 uv r varin De oorzaak vau dit ong liik wiui d dikki nii t h r gingon i J niens honlvonfe IiiJ verloren au nuutrale vredowpogingV In dim Zwits Tschen Natlonulvn Haul 18 ütn IntL rptliaUe Ingedlvnd oiuU r l uiid liiour vele radicaJt kaïlbolK in m ra Mvatiiivoii van l uitewli iwiw rlaiwl waur tl audi dku Bouditraad wordl gevraaii iiii liij ik r go itiigeu v ui all iihiUuJ uwldi ftuii tl diiinf ii o p licM d iii i in gwnHKift luipptlijliUi slap lot hil unik ooptu van on i rbaiidetingea ovir Il algiiKentn wap iiMislaiul uür dt iri K rs titagcn jn ovtuluetil Voor hu NiLuwjaar luberculObc lu het i ran o h e 1 i g tt r lie door hit b naatsl d Mar lu ing lUn J liit rptUut p ov r in ubtumiUw ia b i I raiitH lio a vr ie van enittigm aart tin b baiïl van staÜ+llAiho iig vm Li gt Ikon tat de tiiiü rt uio v rw olijlt vur III ing n gemaakt hcift Uit hel Oostenrijksche parlement Ouitsche stemmen over de mislukte vredespogingen in September De parlementaire koers Over de geheime zitting van het Engelsohe Lagerhuis Van de fronten geen nieuwsa ONS OVEKZICHT een vrede zonder territonale of economiache geweldpleging worde gesloten Ook Seidler verklaarde dat het streven er op gericht is op deze basis een algemee 1 nen vrede te sluiten nïaar dat by voortzet ting van den oorlog dit doel niet bindend kon zijn Spr ac itte er na de kort geleden gedane verklanng van Czemin geen aanlei i ding toe otn thans met een nieuw vredes voor tel tot de vyanden te komen In verband met Stanek a interpellatie be treffende de verbetering der levensmidde lenvoorziening door toevoer uit Rusland wy hebben daar reeds de aandacht op ge i veatigd verwyst de premier naar de bepa I ling in het met Rusland gesloten wapen stilstandsverdrag volgens welke lie verkoop en uitwisseling van artikelen van da geiijksoh gebruik by de verkeersposten aan het front veroorloofd is terwijl nadere be palingen dieivaanga nde op de binnenkort te Petrograd byeenkomende conferentie van vertegenwx ordiger8 der contracteeren de partyen zullen worden vastgesteld Ook by de vredesonderhandelingen zou men aan dit punt natuurlyk dei noodige aandacht schenken Inder daaid dat is wel een der belangrijk Ste faoboren voor de Centralen Acht von Seidler er al geen aanleiding toe met meuwe vredesvoorstellen te komen In Duitschland worden andere stem men gehoord naar aanleiding ook van de Duitsch Engelsche vredespoging in Septem ber waaromtreat kort geleden een en ander is uitgelekt Zoo reageert Tli Wolff m een hoofdartikel in het Berl Tagebl op dezen vredeswenk Op de vraag wie den wenk heeft gegeven gaat scihr niet nader in maar het verbaast hem dat men te Berlyn niets heeft gehoord van Balfour s bereid verklamng de Duiïtsche voorwaarden te I ontvangen I Het lid van den Rykadag Conrad Hauss man wydt m een later nummer van het I Tagebl eveneens beschouwingen aan het incident waarvan hy zegt dat het een bloedige traditie van misverstanden is Maar zcM besluit hy het artikel Het is onmoge lyk de aangelegenheid zoo te laten rusten ïooals het toeval of wantrouwen heeft ge wild Dmtschland weet thana dat de Engel ache regeenng in overeenstemiming met de Ententemogendheden zich bereid veklaard heeft iedere mededeeling van de Duitsche regeenng te ontvangen Het zal niet moeilyk zyn te constateeren dat de onzijdige mogendheid haar vraag naar de oo rlogB In het Oostenryksche Huis van i Aigovaardijfden zjjn aadeA bij hoofdelyke êtemmmg daartoe besloten was behandeld de interpellatie der Tsjechen Zuid Slaven 1 en Oekrainers betreffende het verlangen dat volkerortegenwoordigers zullen worden gekozen tot deelneoiimg aan de vredeson derfiandeliingen en die van de soaaal de mocraten met betrekking tot het begin j 8 geen annexaties en oorlogasohattingen b de ondei4iandeling n en tot het gebruik maken van de bemiddeling der Russische regeenmg tot overfcrengmg van voorstellen Toor den algemeenen vrede aan de vyande I ke staten Bi iTBNLANU8CU NIEUWH DUITSCHLAND 1 1 t o n a f b a n k t I IJ k t hoc deiuocratlt Bij dt t annnkoiik t van d loideiy dir IvijkwiiMKfrawlieö l ij dt ii HijKdkauj ilu i ui I UI ook voor d wmA iiwial ie i mafliaii iv lijkt HOüiaal irtiiociaiiin vertog nwuor 1 ligd üipi TRAHJUiUIL Ll iaencoau a verklaring in d l g o r o o iiiiinnai e l o ouaih Südiil afgwaurdigde H Ital tial iihtiia ah ijf 111 Lti Journal nuar aanlowll g vaa de verkianug van ItSiiun aii in do 1 ef ooiiiini Wtit dat tuj g u 4gd ev i iiliifw il vi iidi lijke vnxbisaanl Ie t n lü omlor o kfn Ut woord n van lo uwiict aii goven oamol limg lot ii hoop dat iiKii ovLf ku vredo al kuiirnfn on l liandtlm voor oiin liind ten uiwl r in gp ain StHllig nio L liel ki i rii m wo I 11 vorpl Itunl niaar nl t door il 2 II niHK rd van 1 raniknjk en iu do jr b t pu ïMg voortiliirui van de nn i h li tl bnde KUÜLAND In dagsn vaa revolutie 1 c o n o in i s L h ü ut a n l r g 1 1 n De ooiniiiilHi ani wn dcw volks vuniil n lu Uaad van natlonak Monoiitl ni i nH lil lol isonfsikeorlng require ring h iu w tre rlng en svnhtwll iu van 1 viri liiUpïid lakk n van bundwl vi iiljvi r lul l op h t g bi d dpr prottlti tl iiri iri liuLlt m Iman ilpn Do t gf nartit I Naar men uit Wottkholin vt rnioiupl lie hMin dt dOor de Mo aje wlki rt m 1 ring nl j gi ettü lUw inclip gitzantm eii zaokg 1 1 Ugden 7I0I1 aan ti ÉiliiLmn bij de diior d I don der voorlooplgt Kua lsohw regen rin Bu de toelicftitsng der vragen zette Sta nek opnieuw het standpunt der Tsjechen ten opzichte van het reoht tot zelfbeschik Icmg van de nationaliteiten uiteen en ver langde dat de vredesonderthandebngen van volk tot volk zouden worden gevoerd Adler verklaarde dat het sociaal demo cratische verzoek was voortgevloeid mt den vurigen wensch naar den algemeenen vre de Spr wenschte de Russische revolution 1 naaren geluk dat zy erin geslaagd zyn den weg tot den vrede te banen Ook door verschillende anderen is hetwoord gevoerd doch de strekking hunner be toogen komt op het bovenstaande neer j BINNRM AND In antwoord op deze mterpellatiea legde de minister president von Seidler mede nareens den minister van Buitenlandsehe I Zaken een verklaring af waarin hg m Btryd onet het vooretel van den Tsjech Sta j nek om den minister van Bmtcnlandsche Zaken ten behoeve der vredesonderiiande Ungen een uit de versohiUende natJonalitei ten van Oostenrijk Hongarije samengeatel den by raad ter zijde te stellen constateer de dat de vertegenwoordiging bu de vre desonderhandehngen overeenkomstig de constitution eele bepalingen de taak van den mimater van Buitenlandsehe Zaken is die deze onderhandelingen heeft te voeren bm nen het kader zyner verantwoordelykheid en in overleg met de premiere van beide staten der monarohie Een dergelijke by raad moest strydig worden geaoht met den geeet der grondwetten van alle constitueerende staten Gemengil OorloBiniauws n Uil t r 1 k a boot gi WHrikaiii cIk lu 1 1 Irt iK it t ril In antwoord op de interpellatoe van den Boaaal democraat Adler verwyst de mimster reaadent naar het exposé van den mimster van Buitenl Zaiken waann deze verklaard heeft dat de regeenng m den geest van haar vroegere verklaringen bij de vredesonderhandelingen met Rusland van het principe zal mtgaan dat met Ruflland Feuilleton iiio f n rust f van den 1j luw troiwil 1 tn baar cmdal liij jalo rs h was ui I h t venwter wierp 1 Wij iwomtfn iooT Montroet gaan wiiade groote Markle waB dt liorpn en waa Sir Joowf S IkxigilnM ondor oil ging uuHrucea ha pt wat eeo hartwi n lartcn eloen toch roml n waar di in o t bizieiiawaardige dingen nu de ItriUi H Inkils zijn Ik nnoiÉtl weteL wat tt n bridib tttkond e diaarom blm u wij stuui ken inaar het Is ai leen een pa itji va i ioi gerold 1 m 1i waarvnn iwn in 1 or farnhir houfft en men iogt dat d inbruiiUn op haar trotiwitag wot 1i ii g ro drhn nijj genoegen t doen hail llaall iomweg wilkTi inakeai oni Thruma tezun dnt wiTk lijk Kirrimwilr i i 70oalq RH witt I n wiJ zouden dfior 1 orta IKt Hol der Htknon yijii gcgniui eu vejd r dn n w g naaa hal geht Liiii m nipt wondtTliart dlaum Ik virUingdetr naar dat l doen nvaar mevrouw anm ck wilde op lijd lu Aberdeen aankoomeu om P nige inkoopen te itoen I Ik gat o al Cl n lam maar Vond het heeJ onaangenaam tlocli laltT werd Jat amïers want de win k l Ie Aberdeen zijn hewl mooi r wor den roode parol verkocht uit Scho he rivieren prachtige dingen Ik kotht een broche voor u en Ik hoop dat gij ze mooi zuU vinden Ik we t niet vetl van zulke dingen ea natuurlijk htilit gij Uïooie Juweelen maar deze par U too wondfTbaar van klfur aH wip iw door de opgaandie zon bescbtflcn Mijn oogen en haar waren vol graniet toen wij te Aber eeu kwanh n omdat di weg er van ia göioaakt en h H tol gUn stort alfl dminanten Abertteen gl nutert Ook al dËamanten Ik zou nl t htibben gwlacht dat zulk een grijze stadi zoo tnooi kou tf boot en ir wartn nog vcrtxhciilitn 1 auto 8 op li hajve de on o Wn zaten i I ItonuniPirik den g èfoien weg door il nbrutien zilvi ren strooui d r Ta on keken naar Ac pra oblige rmisachtiKe brn en totn brachten wij vorsi hoidene urt n iDundiee door bozagin den tporen en KoniiiRin Marys Boomgaard en no vti ami Ti dnti fen WiJ waran zoo hclit bijhit UondlL Huifl dat Ik g loof datd VanVanneck B er zouden zijn heengegaan alik er nut was goww 4 Maar ik Ijoii un atniik blok voor Iedereen Naaï Abi rde ii gaandle roden wij laoRS pin miooie kufil bevAaid uw l vcrvalb n ka te le n Dunnoftar hijv waar dt Uega lia even wan n verborgen Wii hield te Arbroath til dat door Dr Johnfion werd b w oiidtem om dm grootein st ienklo ip eener Abdij t zien rood als geelold bloed en die geht U oitd Htad Is daarvan gcliouwii dlaaroiw i ht t gwjn wondt r dat er niet veel meer over ts dön het rPuBaohllge schip dw kerk Maar denk eena Arbroath ia Sir WalJ r Stott B FairpoTt en ïk moet de Oud heidkenner nog wtiö lezen over al de keMors en te geheime achaUen welke er in wonlen gevc idcn Wat de achat der abdij amigaat het ia niets miod r dftn het hart van WilUam dien Leeuw Het was geed en wel begraiven oMft het lux a ywr reedfc in tïe twlnt gete eeuw nietwaar Maar in 1810 groef men het op bwond dat het verbeend was en nu laat men bet eenvoudig liggen in een glaaen kastje tusöchen de beendwren van eene óamf die gfid vermftokte aan be Abdiij dat kou ZIJ niet hebben gedlaon afa re had ge weien wat men aoude A cn I en de zon derllng lange Reenen van een bljBOuder Biechten gnat He was een graaf die Miss Barrle s Huwelijk Mr C N n A U WILLIAMSON NM ruk verboden 7ijn Maar het U len liolit tn zijdtoaüiiig 1 grijs al van d ilveiivte UKP s en in oumii I Il ht blet4 als de ntraJi n van de maan 1 Hu KOn 011 bruggen en d rlvb r tii zeil I lip die trotluirn d T Ijrtede trat n lag h t i UU gnjarowie Uclvt aLj op d parel di I ik voor u kodit I Q4 Baflil zelde dat het het ell mhg fAe wae diat hij ooit bad ge23ien uitg zomterd dte I chea Ik hoop dat het niet biecht t zioh te v heugen d t Kardinaal Beftton nadat hij voor zijn vensUr zat om Wishart e zien verbraiidtn poe dïg daarna werd gedood f n mgwzöiit Ti Ml bewaard In hetzeOtde ho waar hij de maTtelaars placht op tt sluiten De rtudenten der Uni N ersatell aagen er zoo aa irfiig uit m hunno roodc kleearen en de mel8 e tuden en ia hare stijve boor dmt Zij geleken parperroode voffeüa t gen de grijze muren en bogen der ad Ik ge oof eohier dat de menachen te St Ani ewa meer geven om goltepelen dan om geleerdheid nietwaar 1 r warm honderden van eiken leeftijd op de golf banen zoo ernstig en vo belangstPi lln en in de hotete weet men ni o o 1 1 wMmeer Iemand zai komen eten Dan Is er ook nog het kerkhof dai bewijit do belangrijkheid vao het goMspel AI de moolfete monumenten zijn van bekende goUsppelere gebreide mutsen en kolfetok lien netjee In roarmier uitgehouwen Doch Ik vtaa bet vreenri dat het ieo nd te St Andtewa gelukt te at rven Ik heb nooit zulk een heerUjke luoht ingeadwndl Het overzetteiL me de veerboo naar I tmdee ww gmpplg Het w 0 een groo In dm morgen ging n wij die l nivtr I Il it ijozion on dte Katlicdlraal uiiel hart imioien üzeroo ie yullcn m oud gtwchildud Soandinaviach plalowl Allee w u liptrijk ijn gewelkt als Ba i1 niet wa 4 begonii 1 ïiiL ii el ongewoon dwaart aan t i Hen to n hij tn ik aajnw in t hiUht lraa warui lOlukkig tr otieen op htt krUbke oogenbllk onvirwaclit oen oud vriend van b m dien hl in jarpu niet had gi iin I en noodigde ons uit htm ti Altoyw op te ot4ien Ik liadi geen tijd bi lwt netn Ie g n Bar il te 3t gg hi wiJ zijn r la e niit op tenigg konrt u ik hoop daarom ntuar het bp t Ik placl t te d iiken dat bet h sne ch zou zijn een aau zo k te knj gin maar ik zie nu i ifct nven dat rg overMjhat Uwe liefhebbende Barrie dii hoopt u niet te hpbbi n vervielJU Brief van Uarrle aan SomMoA Waard Heer ÏÜdA r W mo t u i Bchnivwi om u te verlHlen Belk ten virramfng Ik tf At ervle n ha jAiaail nam I Ona mee naar dt bioeooop d et rtd dii Ik nooit zag en een serli bmldm heettt on ImwHijk tt Cretna rtvn In dCTi Ouden Tijrt Wat Uloptt nnjn rmri en ni i voor nlHa want o bivr Rn der het vm onn huwtdl 1 Mijn g yi hl kwBOi nooit te ïien ntaar het haar gtHntk o het mïjno en uw gwl ht wa het iiw I en da van niemand anAïr ondank he I oiid rwp whe o tUl I Baal zeHe 1 ild Bij Jupltw I en de Vanu kM herUn