Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1917

ide heeft r orerlgens voorim iff c in m e genomen Voorsitter segt dat het saUris irloopig ia liet voorstel woidt daarop aangenomen wedkoope cMtes voor MinTenBogemten De Voorzitter deelt mede dat B en W I geen uitvoerii hdoben kunnen gev a aanj het Raadsbesluit van 2 Nov betreffen de het verstrekken van goedkoope cokee a q mmvennogenden Daarom doet spr nadat deze zaak pas by B en W is behandeld het voorstel om daarvoor een crediet van f 10 000 te verteenen Met het oog op de urgentie deaer zaak stelt epr voor dit voorstel nog heden te behandelen Er is 12 13000 H L cokes voor uitgifte beschikbaar die dan inplaats van voor f 170 Too f 1 per H L sal kunnen worden uttgegevipn Et ia nog met bepaald ten lAste waarvan dit I crediet moet worden gebracht 6f van de distributie 6f van de Lichtfabrieken Spr gevjoelt het meest voor het eerste doch dit kani nader worden bepaald De heer Jongenburger vraagt of het de bedoeling is dat het Steuncomité dit geld zal ontvangen of dat de lachtf neken het zullen krijgen Spr ia da rvan met op 4e hoogte Bii de vorige beepreking over de goei oope cokes verstreltking is hem dat iA k met duidelgk gebleken Toen heeft Spr er juiet op geweven dat het Steunco Tmté aan f 1000 veel te weinig had De Voorzitter rephceert en w st op de beide beeludten van 2 Nov het eerste beoogt het Steuncomité f 1000 te geven en het tweede cokes te verstrekksn aan mm vennogenden rechtstreeks door de gemeente De heer VanGalenzetde vonge behandeling dezer zaak uiteen en hennnert den heer Jongenburger aan het debat van 2 jaar geleden De heer Jongenburger moet dan ook naar spr meent volkomen op de hoogte zyn van den stand van zaken Waar geen speciaal crediet is aangevraagd ia het duidelijk dat de Liot abneken die koeten heblien gedragen De heer Jongenburger is niet vol daan over deze mededeelmgen en vraagt aan te toonen uit het debat van 1916 waar staat dat de Licbtfebrleken die kosten dra gen Het verschil schijnt leen te zitten n onvermogend en minvenmogend De Voorzitter wijst den heer Jon genburger er op dat de vraag nu gesteld had moeten worden gedaan b de bespre king in Nov jl De heer VanderEee lidit de behandeling deaer vroegere zaak nog nader toe Het voorstel wordt daarop aangenomen De Raad gaat nu over in besloten zitting ter behandeling van het 2e aanvullingsko hier der plaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1917 Na heropenmg der openbare zittmg woidt het kohier conform het voorstel vast gesteld De Voorzitter wenecht daarop den leden angenaime feesfcUgen toe w l CTodeseteni ming en hu voegt daaraan boe de hoop dat de vredesstemimng van Kerstmos zich in het komende jaar zal verbreiden over de geheele wereld De veigadenng werd daarop gesloten Int endevl Otjtnpla aal alt beas aan dok npeten brengen wU btt niet taU etn nt derlaag naar huis wordw geuonde Bovendien m4 ook uu woer vee4 gevergd worden vaji de blauwwitte voortMKw daar de achterhoede van de Koattpong en nl t lultt B i nfln ül mpiai moet van at d i beginne maar moedig aanpakken dan is er al een lioop gewonnen I Van de Ooudluciio Bondawodatrijd n geeft alletn Oouda 2 TOP i tHw Ie klaa outmoe tlng in Jouda men kan er van V qrmkerd zijn dat helden Kterke eUtsl len In het veld brengen t a het kon er wel t ens een apanni nden strijd wordon vau do twee oagoveer gelijk waardige Ugen ywndars Do Zwoituwen tnkt naar Alplien 2 waar ook een luoealijke taak wacht HnÖn we hobhyi nog al vertrouwen in do ploeg van dt Zwaluwen en Voor het overige twee wedBtrÉj len voor de 2e klaaae óAn op het Sportterr in en n aan dto Willens De keunueesteru van de relden zii I nechi oi t r de 4 hebb n t ovw ijt i olU vddieii kiiiiari al d mce tt zuil nbil fken wel bespeelbaar zi ki Nv 2a KERSTDAB M DECEMBER Amvani 8 uw De la Mar s Cabaret DefBohemers OPTREDEN vani CHpIS € IS MAI Joh Boikamp Ant Oerrltoe n Jean Immefi WlU y D poat O NA HET OUPÉETJE Uohen laohen HU DIE ZINOT EN HU DIE SPEELT eni Succta npwtoln n De In Mar ZIC ROKII aüOOTC IIJETTH 2959 SO HET BLOUSENHUIS KLEIWEG 31 Talaf on Numnnap saa Specialiteit in Dames biouses Costumes enz NIEUWSTC MODELLEN Paasalon ter besohlkklng 191 40 KKBKNIEUWa Dr A J Gort H Lm f Gisteren is te Zutphen overieden dr A J Oort H lizo Hl was em van de oude garde de moderne nchting de eerste moderne predikant ook ke Zutqphen b de Ned Herr gemeente heeft gehad En de gemeente ia dse richting trouw gebleven Hu werd gekozen in 1838 en was een jaar jonger dan iljn broeder prof H Oort ïn 1861 werd hQ candidaat voor den H D in 1862 beroepen te Heukelom in 186 te Sduwnhoveo In 1872 te M n el en in 1879 te Zutphen waar hij predikant bleef tot i emeritaat in 1904 Bekend is zun KJndeibiJbol die nog ziin waarde heeft In zijn krasse gnjaheid ia hU jarenlang voorzitter van het curatonum van het gymnasium geweest VERKOOPING VAR Populieren Iepen Openbare Yerkoopini ta Oouda op HAANDAO a4 DBCBMBBa I91T da avonda 7 aroa ia bel Cafd RMUuraal VREDEBEST aaa d WUDSTKAAT M overataan van Notaris J KOElMMa Taai No 1 Ecu WOON EN WINKELHUI8 mei tuin mh d D FIuwccIm 81a l No 51 M Qouda grooi 95 ctaliaran Te uav rdea 1 Pabriuri t91S No 2 Ban pereMl TUINGROND thsai gebruikt wordend voor bloamkwaelMr chter perceel No 1 mei vrijen ult uif 0 r d a Pluweelen 81a el root 10 aren Te aMvterdea 1 Mei 1918 No 3 HUIS Klalwtg 14 hH dt hand vtrkoehi No 4 Ean HUIS EN ERF A d Sooyiuaat No 85 i Oouda groM 73 oenilareo Verhuurd bij de week voor f 2 75 No 5 Eea HUIS EN ERF aaa da Kamamalkaloot No 187 i Ooaea roet 68 ccntiarea Verhuurd blj de week voor f2 75 CD No 6 Eea WOONHUIS aaa het Noanaowater No 2 te Qouda root 40 ceallaren Verhuurd bi de wMk voor I 3 10 Breeder bij biljetlea Te bctichtlgca 21 22 ea 24 Dacenbar tab 10 tot 12 ea 2 lol 4 area Nadere nUcfatla aB e ft Nolaria KcMoaaaie Haailfechl 288S 6Q Advertentiën BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan OUDEWATER brengen ter openbare kennia dat door ben op VRfJDAO 11 JANUARI a i dei voor middag half tien unr in bet botel DE ROOS lallen worden verkocht de navolgende boomen 120 POPULIEREN staandB aan dBn QroenBn Singel 9 WILGEN StaandB aan dan GroBnan Slngsl 77 lEPENBOOMEN staande aan den Waardschandijk 3 POPULIEREN staande aan den BrBeden dijk VBorbiJ den Ouden SingeL Inlichtingen worden verstrekt door den GemeenteOpjiohter 2968 51 Oddïwatïb 17 December 1917 Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN pOORNINCK Vooraitter OREZEE Secretan TE KOOP aangeboden Een geslagen Ijzeren Kookfornuis Adi TUINSTRAAT 67 2976 U Het Kanloop van da advocatan Mrs M M SCHIM VAN DER LOEFF 2975 EN 17 WJ UIIHES zal a s Maandag GESLOTEN ZUN SPORT Openbare Verkooping ta Gouda op MAANDAG 7 JANUASI 191 i avondi 7 nr a in hel hot DE ZALM ua de Markt tea OT rtueo vaa Notaris J KOEMAN TAN ZESTIEN onlang nieuw gebouwde goed onderhouden Woonliuizefl eo Erven Indien dfe Ned Ie kl Ajas Sparta Haarleon Dl L yul k HI C UVIV Hercules llitS IIVV ltX LJ aiw Wit B t ooiSpartaan Ametel AIC DVS WA on fcordia ltd C Hermcs SVV Dordrecht I tljenoord 2e kl H Karapong ObiMpia A I i uw V icioria Vjax L 1 VV ÜDh C er Jces Noptunud 1J DV i ortuua DHC it kl C Sportman Alpiien T Ma bufa DWb LDC Reö 2 kl geen wed njdm i iO iBche Voetbal Bond Alphtn Kwaluwen 1 J Muld r ouda 2 101 2 tr van Ilerk Ol snipia 4 VW t nihurg Zwaluwen Wo r Kn 2 H Wagner De wedLArijdieo van morg n Het progreuiBiia ziM er voor uiorgkn al heel öober uit alleen Dlyüüpia I nw t er op uit Ciouda en rOP zijn beiden v ijge Btell we Mp du9 nwrgeo aangiwewn op de Goudöche Bonelers Ind en d N V B do wedbtrijd n laat doorgaan en er ifl natuurlijk veel 1 aaië op want op het oogonbl k dat w dit schrijvtn ziet het er me naar uil of htt nog 0ene ertra gaat vriezen w wohi t het ijavermaak nog een poosje in petto gehou den te moeten worden zal Ülympia er op uit moeten en wel naar htt UtrechtcChe Kaïnipong Het terrein van Kan MWg L al tijd bespeelbaar gelegen al3 he t is op de Btkffohe heide De met niooiti gewonnen 1 0 ineir op het bportterrelu doe n wd veToudleriJtellen dat e n overwinning uit d Hilt zoo maar ndot ia medegebracht Reusachtig zijn de prijzen die Ik besteed voor Hazan en Konllnanwllan alia toortan Matalan anz No CATS WILHELMINASTRAAT 58 60 N B OUD LOOD tegen een reuzenprijs t koop vpaascl 2 4b 24 Abonneert U op dit Blad Firma DE GROOT HOOGSTRAAT 3 ALS Oraal HorUwaf hoek P C Bethstrut No 47 groot 1 Are 66 Cenliarea Verhuurd bij de maand voor f 2 T42Vt Een aan de Oraal Plorlfweg No a8 Iroot 93 Cnuarcn Verhuurd bij de week voor 2 10 IB Veertien aan de ItMraiutraat Nos 147 149 lSJ S5 87 9 4j 7 169171 en 173 Alleo verhuurd bij de we k No 773 voor f 2 de overtg voor f 1 90 Ta baiehtilcn 4 S I 7 Jaaiuri van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen Jeven d NouriaienKOEMAN te Haaatrecht DB VISSERte Driebergen 29M 44 la B D aaa RUIME SORTEERINO In Wltla mn Ooklourd Overhemden Dassen Slappe Boorden == mnm == Ook divcne ARTIKELEN ner CKhlkt al 2984 30 KERSTGESCHENK o a No 1 tot mot I Drie Balansen o dar N letlaadad Bank üiaoreüacb toogaliabt en oonian van quinteiaaaa van batloaklMnden f 1 Scluu b boekbondra ISO Bad door C TER BRUOOEN Lawtw Bodtbowhn lOlt II V lirl i nar bij L J C BOUCHER Daa Haaf Adverteert in dit Blad r besl e mondwater fer wereld BoTen alle andere mondzaivenngsmidtielen ondenoheidt ilob het eohte Odol diwr 1 merkwaardige eigenaardigheid de mondholte na het poelen met een mioromopuoh dnnne doch tevein dichte antueptuohe laag te overtrekken welke nog nrenlang nadat mm den mond heeft gespoeld nawerkt Dene aanhondende werking welke geen ander praeparaat beiit het welke dengene die dagelqka Odol gebroikt do lekerheid geeft dat agn mond beveiligd is tegen de werking der kweeker van bederf en van de gutende sloffen dia de tanden verwoesten B het koopen lette men er vooral op He t alleen eoht e mondwater Odol wordt uitsimtasd verkocht in flaooni all hier afgebeeld Prfli kleme Haoon 60 ot groote flacon toereikwid votw maanden f 1 pcmli bt uUerlljk im t het luwrU Vir warrend inwiMm mt l den aoblïa ook dt w rkeiljiÜM ld tu evioarcii Herlnntrt ge u ten iijfi ier UoUtMNMitkm i r v na euu asn al van bygittiiJNülie xt U erzorg ug dour but vrouw ilijk gtwlaolu gegaan UMical veraa ring wiltW itiea brengen 1 dt on gewittiw kIcwHngi iJ vrvMeliJkate tlito rli én weoHiciu v rkondlgil tut vooral het UIbaokIu orad wenl met kraclit bmüe Ana Wk gofu hobbeMik ilrueg werd wet di D olioi kiaiuu oonstrvMlel btwlookt Wi zal uahrler zoggea botfvwi oorfk lU n r htiekmii onder dt hoblwawk w rd n gwira gen 1 Z o gaat litit ook al boel vaak la d kunet Mm uuniit het air aan van ultra uwdtrn tl zijn van h por artlBtlok en in alle riilUo I e nwmlor van tiot Kaabloaupji hl ld zooveul VBO Mario Cort lli t n zij liep daar vw r nienig titand e op an haar artlutii ke doob r t iUt lang naut oiuivogdijk dat de diohtoreu zolf in dt stilta diu zij uu bomlniik aumkj c van èc heirli i rtnnaiw van dioze i ngolAelu luLsti Hei is nu enwttuil waar wat in h t t ranelGlu aptfokwoord wordt g eftd Jaag de naiiinr wtg en ztj koert in den loop paa Utfug Vamlaar liat nitai zich niet tt dik moot maken ovtr div exixi tn wdkt nu nii nieal nJi t uitblijvttL oodat Ik niaar zLggcn wil aid is zou vadj r btatok concludeeren dat d HaagMnlw joHtnn vetl btsor ü 1 degtlij ker 111 voel vertflandlgur zijli dan iiie ruiltt Sbiiont uMt haar uitevoruidti Kas lo ijipj oa wM wijfl luaktiu Ueze v r liid igi i wa Ik ajtt rtx tgt a rd Hagenaar vt rpUobt aan nujn viou wdljke Htai f Douiuru Zy niug baar goedo uilwLrking ni t UUhêtti lU r AAK BINNEMLA ND Riika qilddelen over November Do liit i die Meettor cbrijÉt iii ha V aJ Het aotros van het totaal dt r niiddtku i in NovLuilHïr nog ocnigiu boimtu g ou lir g t t8l dan in Uctobcr toui htt Itjcii ook al belangrijk was on ui t inindmr dan 1 4 Ml ÜIAJ beih ofg llians valt te wijz u op eeu Utenoiiung ad I 4 77 ItiA tJÜ 2d ULH legen i7f l4 0t Oj iJiMUeng volgt U UI totaaj cijfur ovtur Januari tot tn iii t No vemljtr got iffiMi lot IJlA jiOUi Ug u 1178 464 000 ovtr tntziolldt tijdvak van lyib Hot gLiio iink bedrag o trirdt dat iKr raming ovtT l golifolt jaar mot E t l miltloen Do voor pt llln dat ovtr UI ongevetr 40 mlllioen me r zal worl noiu vangen dan g raanixl wtrd iM bijni nitt gewaagd In UiMchen knaiu het aanza iili k at tu der rijkrtiiikoiiiMli iiibtlaidiii45 lol lauii h zijn iKt dtlniiaal tuk It auoljiizeii Uu Vfiui du indiri cti bt L Jtlnglll ut Ike dv toeuenving virooraaakEtn tiitiin dt it trou winH g a diiT direott Inlast ng u de groutlllteJA Iuig dl f 1 801 OMJ op fa ht biet f bij NoviiUxr lJi t 94 KW l Ti at l ter au dt perHOiitib b liu ting wui i ile opbrengst ongtnwr gtlijk 1 1 2 1 IXK t en r 1 271 Of Voor de inkoiiiwtf nl das mg virniddt de uuUlldt ItitHtaat ditji aal vo r Iwt oorwt tw oc bi dragi n t w doA U r hoofdïHnii en dat d r 10 ope t uten die over I öl l laM mgjaar lJt7 IH l n Ijatt van do algimieent ildd lin worden gehefven H 1 totaal van dl twext bt rag n ad f2 44 UUU lë niim een ton lag r dui d opbrt ugflt over Novenubt r 14 It olv an de ventMog TUll elafitlng worden tbHUr il opbrengHlen van d ïiooldwwn ui d tv ei bt loe ldw opcenten alzondtTlljk opg v u de geizaiireulijke opbrengst wa 17 2 IXX legen f 9ö j OÜO In Do öuikeracoijnt waarvan ui Sov nier IttlC de opbrengst bijioon Lor laag was tta gevolge van btilangrijkt rt Htitutieii Itr ik Ie nu t n bijtzondltr hooge opbnngst f2 99100 K t gen 4a 00 m UU a dat hooge oijLsr aboat dat van den Kholl aeei iui tie ttn rooord sloog De geraamde opbrengbt vaai dit msddel ovir n maand is fÖ 7 0U ht I ra ht in Noveviib i jt op fl 8 000 tegen t lil UXt m Novtm ber 1916 Om reeiia vroegtr niedegudeel d petenen i drae voor di twhatitiirtt wel konie atijglng uit me r algenucf n oogpuiii gei nwzinö v tirbiijdiend De belai friiko verhoogdng van dnbieractijïis wa lu SovesnAitv v 1 minderdan In de laa stvoorgaaod niaandu n e pde ojArongfct van invloed De ujfer ijinWÜtX teg flt4Ü0Ü un d n zoutatxiJuH waa de opbrengt betrekkelijk v 1 lioog r 1 19 000 tegen 1171000 Daaienlgtn vertooiien de wijn engeJötaliPl a ujn lagvo cijliTe voor het g dlwl 1 leerd ifi de at bttru tgang niet g riiLg Wijn i 16 000 t gen f 21000 gcdisHil rd f2lO2OÜ0 legen f 3 47H0 X M tleg ne aan de diaze voriiuinde ring Iwhou It ov t r d eer to elf niaanden het gedd tilleerd nog een voorsprong van betee enla f Zl UKJ 000 tegm 2öO5f üa0 r zegel en nsgiwtrall rechten In taal d n ongekend hooge opbrmgsten Wal d zegeIrechten aangaat valt te wijzen op groote eiiiiiïBeën Voor aooviT ook de dk or dt nlefliwe wel tocgoMane aikoop van boieten w 3gentl vroegere zeng lovi rtredin gen tot het aocree hot bijgedragen U uit den aard der zaak de toeneiuing voor bijgaanid De citers over de genoenuk twee middelen zijn f 1 903 000 tcge n I J7 000 tn f2 584 O00 t gen 1257 000 Aan dk sedert 1 Juni afgeeobafle h pothedtrocJiten wier opbrengst In ovell her 19i6 flSSOOO bedroeg werden nog enkele boudlerdwn gwldens ontvMigtn Tot dutfver wae de aanaifflilukt verhoo ging dier Aicceasiereolüen op d e opbrengwt van dit mddcfel nog niet van Invloed door dde Q de aanig ften voor dé luooettöie i e ni ge aMtiodffa na t opwvallin dar nalaten schappen mogen worden gedaan Over de maand Novetmber eohtfr ia ontvangen f2 803000 tegen 1606 000 over Noveoi her 1916 De opbrengiHten der Invoerrechten en der loodHgolden blijkt de wereldoorlog zijn funcrittm invloed tiitoe fenon ZeHf In vergdiiking met November l9lfi 1h A ver mlnderliig van betee4ttnla Invoerreolrten f 7B OÜD te ¥n 1 180 000 loodfigolden fSUOOO tccen 7000D I Iht nliuwe alBtlaUeltreobt heilt In No vembtr 1127 XW en acdi n 1 l obr il 1 1 H UUU OfigubraoIU Aangcleekend zlJ vvorta oog dat van da doiwdn n d e In Noveiulxr l b f 4O0 XX opl raclitcn In die jongwtverkxipen uMband ik op rengHt ruiiu blo ton lager waw eii 808 OU bedroeg l e bola ngen In verband m t d bul lingL wOQe MniMandigh teB zijn zooala unn w M vier In getal Ue oorlogswindlMas Ten slotte de op onicn ten bat van het if eningirfondlB 19M Opbrtnght m Novem i r fiOHbüUÜ in Jan lot i nwi Nov IHStóóOOü Electrldtclt Milder iteenkooL Meer dan wma zijn plannen geopperd om voor d vtTwekking van electnutcit tn n wat r Nu kan uk ïi dezt mcilijkh den vee lal wt oplosaem door lie t aanbrwiRen van reiguliennrichtingen of aooujuulaturen inr taill titiH maar dit ed icht groote koeten n in iozi lijden moelijk t verkrijgen mait Haal Het ie hter den heer Ir v d Spfk dl opni UW diit ond rwerp ter nprakt In ligt en de werking aaaigMfl van een elettrieUeiitril edTi dat door wind tii wat jkracht m onderlinge saineiiiweriimg zo i k inneni produceeren Ala de b drijfwHjinoo digidiht d i geeJi hij dan aan o n groot boe i nwflttr eri ruinie diepe poldir wal r w ndniölenö esi i n eleutricitüutdin tallatie b slaande uit wat rturl me ni t aangekopp IdK djnaMio w litc door waltrkratlrt g sdreven wordt De werking van 1 ze inaiallati ttt II schr zi h dan aN Irooin ontMaan dioor het vi rvail p il V rsohii van poldier en boea imwalfr drijft de electric dlöfabrlek waard oordtctri il it wordt oi gewoKl lit orw rkte Inlaatwa er wordt loor de mol lus we r buit udijka gd rad t De Itij V nh kraclit van het btJrijf m dm ui li I cl d windkraeht Hoe worit nu evlit r n ton tant 1 virmg v rz kerd Noo IIk tn iaartot hei te bciwitl n peilvtTBCliil 1 i jscilni poidi r en lovesuwalr kleiner I n iimn don Iwt be Mtannd Daardoor kan dan 1 t j olderpefil Hohüiuïnd n door V ruH rlKrdt o vermindifird e oapa i ei deriilmttlinxle wa rwindiuobn 7X nd r daï dtz onger geWlicd de el x trleite ilBlt v nng oiigun ig cf nvl dt le rwifl nen lev m rkrijgt d s K lg tr afvloeuig van h t V rvi rkl injaiativat r bij h kraohUw rkitoor h l nM ben uite peilver ehil ontfaatdu J 1m rgingwruuiite voor het inlaniwatrin In polier nuttig bij windfllilfn of Twakl n ge dtirnd w Iken Ibidem leu h I mlaatwat r rul zoeiden kuuntii loo 7 11 Door ie berginig rubutt vprkrij l men d H III w ndl w akten of tillende Im bcIiiK kUig over reiservt raohl n derbalv i k d re rvtttrooïn nuttig voor U con tante I nering fln eJexMxicit it rif iKrgiiiRwrumile e rvult óuh f h d d n rol vau d m iiiuulahiren In ftillaties ooi Htroomirtwe rv e Hierd K r i het moge b k dat etn zeer groot gttliellL ai d windkracht wordt vawtgdcgi enopg aard oi aan i conHtaiU kra htav rliruik voed I o tir iohHffi D lï v ring van detr It it kan nmiwkeiirig en i nvoiilig haniM 1 gi reg k w ordt n d or d n nilait trtKwn Ie r g lei door aluisw rk l oor iitt kraditKwerk in h l inidd j van in polier op t öt 11 n n de dri nh wal rHtrooii door ten aquad iet ol bü iin aart w ht n te 1 iden b r ik nen dat het vww rktt wattr loh t pot lugt r in de bergingdruni te m d ii pol 1 r varwpreidt waar loor dus een econo mmoler gd ruik van do h rgingsniinitt wordt v rkr gen lok werkt imn d ver spreiding m d hand door roiido i hd kroclrtfliwork iciv nwnr ie vonnen aariU all lrek aBTt n naar e mokm 1 iden Üoor dl allta wor ien de pi kïrhoiiilnulin g n nilniiima en vtrkrijgi m bij hel minimaal onl c i ut jm Ivera hl ei groo t r Ik rgingsr mntt Door het aanle ggt van wmdtMjItekakn kan voorts ih root ged Ite vaj ht polderland voor veetvuldsge ovi r trooiiiin gen gofvrijwaard worden waardoor 1 rt nog al4 bouw of grasiand gt iy zi d kan word n ir icTv alfde n giest a4 g hi dt I IJ d uJlcrwaardem van oilzo groot ri vkr n HiTdoor vervalt ht bezwaar cn grooti tukken gronda oor dit bedri f 1 e c iiklaax te teilen 1 on ruim boozwnWaier ie nuttig daar de utervoorzi ning ten ddonst van h t H c Iririieitsledl ijf het bocaempiil on n tig zou beinvloe hn en daarmed dus indirect de t oclridU inlevering Deze ongun ig InMoed oehKf kan wordtn t mtgoiaan door hot aanliggen van ton hoogtren bo zwn waaraan dhn bot water kan onttrok ken worden In der tn hoogertn Ivoe zeir kunnen molens dtf waleTvoorraad uit un bot em aanvullen waarin het verwerkti mlaatwater wordt ge bracht zoodat geen watirverbruik doth sleehta oen kringloop van wat r plaat hieft Wij niott n nut den schrijver dat het njn nut kan hel b n op een a dlus gexkch te opla mg vm dït vraagstuk di aandacht tt vcetigen Nieuwe ptuwenwelgerlnff Do NodL Anti Oorlog Raad deelt h t volgend mede Het Bureau van de intornationole Cen tralt arganisatie voor een Duurzwiun Vrede liad in antwoérd op he echniven van ée 1 ng Iticlie regeering waarbij de pasteen w rd i gwveigord voor deelneming aan de Intemaüonaje Stuapconferentie wtike in November in Bern zou Zim gehouden t legraflsch aan de Fngelscbe re geerJng gevraagd of de I ngelarhe Regee ring wftl bereid zou zijn passtm te gov en voor deencinJng aan een conferentie uit luiteijjl van neutralen uiH verlemmwoor diger uit de I ntenke Ianden Aldua zou wonden tegemoet gekomen aan 1h4 bwwaw van de Bngetlwdte regeering dat M gedlureDde den oorlog aan I niiteiHuiM verboden ia wuuen to kouieii met onderdaaen van vijudeliike landen De zer dagen hee t do Leiitral Urgani natie echter ook op dese nienwe vraag een onJiennend antwoord ontrangea van h t n II iivitne van BuitenludlMfca Zaken i Ijondvu aklus lutdendt ln antwoord op uw tdegram van 13 Novembtr waarin U vraagt of do Logül aoiie regeering bered zou zijn pfttiweu te geven aan 1 n aobe onderdaneax voor deel uevuing aan en oooter ntie in t onderda en uit neutrale landen te Bern te hou den liT bespreking van de grondslagen van ei II olktirtnbond de e I ik U luuneui den iitiiiinltr van buiteuiandflotie zaken mr Haliour iiiidi dat de l ngtbwbe re geeriug niet van plau in aan I sgeldcbe onderda nen pauseen te geven om een zoodatügit conftrentle bij te wonen 0RISI8 BCAATBU6BLEN Vervoer tydeu atremnüng der vaart door liieldon de hinnen heopvaart door de Boveneïitn heelt het Bureau Vervoerder afd eeling riaiBaak n van het dopartoment van J aiidbouw Nijverlnoid en Handel ttn algt n et in onlhe fing v au het vervoerver bo i V erl eneï ten aaiiizien van een aantal goeden u die voor zoovtirr de beachlk bare wagenru nite ulka totiaat eveneena döoi d nipoorwegimaaLsobappijeii t n ver voer ailini kunnen worden aangeboden De KaaedlstribuUe Door di National Vaikgroep vaa Chris I lipte llaneïeilfir wagerB m onderstaand t I Rrai i aan d i beetrokken minister ver zo U U n i Naiionae H 1 antwoord van don minl iter luidde Ik heb de eer n d goed ontvangt te berichten van neveiivermeld leit gram htt welk imp volle aandacJit heeft Bakery stopgezet 11 le r grooW bakk r je te Ko ter daai dl van J Janiwn dod nipte blaak n gu ter I pgfzet omdat dt voorraad bio Ji en iijeïl tt vro Tg Verbruikt en men tril h ku aativulling kan krijgen Daar dl e bakk rij oo d getiretnleli e ziften htbizen n andiere groote innclitinge n I ilifut bceift Ul feit nogal mdruk gemaakt Over d oorzaak van le n raaair g 1 vernan de lol dat htt t kort hooffbako li k ontstaan i tengtnolg van em v r ke erdif rgding di te ItotttTdaiii getr f f i wordt De levering van blom nmeti i itvil dr e ptnodta ten achter ot dai nen voor Ie 5c week een voorraail ont V ng g lijkHtaandc met die der 32 w ek I e l akk rij Janwzen had jui t dte laat Htt wken liaar oanzet enorm zitn ver gr OOI 11 Het g vog was dat de voorraad uJlgiput raakt en men een tekort kre g Hoewel mcn Den Haag t jdig op die hoog t bai g wl 11 weigtrdo men daaraus jchenb ide t kejnien Dl klant n kregtn gi rtermorgen in plaats t rooei een circulaire De schaartohtc aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Brandstoffenprijzen Onder het hoofd Distnbutiewaanzin heeft onlangB het Woekbl v Rotterd een arükcl gewijd m Ae brandatoffenprgsre geling waaruit Inmiddels de navordennff naar men weet verdreven ia Hot blad berekent hot nssico van de 5Ï4 imlboen per ntaamd aan Duitsdh crediet b een levering van 260 000 ton kolera op f 10 per ton becyfert de befaoeft aan kolen voor huisbrand op 125 000 ton bU een to taal beschikbare hoeveeiheid vun 650 000 ton Men kan daarraü 126 000 ton per UHuuid Limburgsche kolen voor hiuabraiKi reaer veeren en distnbueeren tegen onverander den prys Hienn hgt niets ortbiliyka omdat de pr js vian f 16 tooh al heel wat hooger is dan hetgeen de buitenlandsohe ondarnfrmlngen loco m jn beredcenen Men houdt dan over 260 000 t D scfae kolen è f 66 ia f 13 750 000 60 000 ton Eng kolen il f 45 f 2 250 000 126 000 t Nederl koI n i f 16 is f 1 886 000 tot 425 000 t alleen v iduatrie f 17 875 000 of per ton f 42 60 waarvoor aan industrie en sdieepvaait zonder eeniigerlei ondersciheid tusBchen de verBchilImde soorten ia te leveren Men heeft ihier dus een algemeenen prijs gwnerlei maatregel is uoodig om te controlaeren of de koJen wel blj de coede adressen terecht komen WU erkennen dat ihet e n leliwat nuciiter en Toor de hand liggend advies w dat w geven waariï heel geen ambtelyke drukteniaker geen stataetidcen en grafischen vooratellmgen en allerlei andere fnmje te pas komen Intusschen imeeneD wQ dat ons systeem deeondanks zooxeer de Tooifc ur Terdlept dat het ongetw feld door alle belan iebhenden zal worden toegejulobt Soheepvaart en induatne hebben niettegenstaande ondervonden bezwarm wel zulke goede Jaren doorgemaakt dat s geen subsidie in den vorm van goedkoopere kolen hebben te sccepteeren ais die subsidies dan Iwvendien nog moetan komm uit de zakken van den toch al zoo gebrand schatten particulier nUSNGDB BERICHTBN Een avonturlerster De poUlt te Vliadingen beeff in ctn hotel aldaar aaugeliouden een 19 jarige jongedainu wier ongoboudon loven c i tantulljk hooge verteringen de aandacbi trok ken Bij onderzoek van baar goederen werden brieven g eivocul en dat zij rtlatiefl iad o a met miihtairen van wit zij er etit reeds lot amokketen van ntorfine nad V eten over te balen Zij vtTtoeide te VUtoingen onder eentraniJcbfn naam terwi zij een Durtschevan geboorte ia In Med ji heeft zijzLChte Voip tdB kaniieTiueu9i e in een hotelschuldig gemaakt aan diefstal van kleeren en juweelec waarvoor iiaar aanjioudling werd verzocht Door heen en weertrekken wiet zij op vrijt vottMi to blijventot dal zij voor circa 14 dagon in handender politie lo Aiufitordaan viel waar zijechter woer wist te vluchten om tw ViDdingen relatie voor baar praktijken ttz oeKen Zij Is Ibaniö naar Arnhem ov rgebracJit en aldaar ter tHadtchikking vau dejublilie g Bttld N Cl Een exotisch hawelijk Dondtrdag werd te Dognburg een niet a 1 daagM b huwelijk voltrokken Do zaak gtlaatigdt van l crzit bij het Nederland i+clie hof werd door dtu burgemeesttr van d uinlburg dien hoer L J van Voortliuj öeu In dein oobt verbonden met nnejul frouw Ldith van I eckwijck jen Beigj Btlic jonge dojn © De zaakg la Llgde Mirza Maiunoud Klian de lienij bagbaph de Mokhta Abou Obcid baghaphy ia seditrt 10 jaren g aocreJi tetro aan het Ntwlerland tclie liof en littlt Hedert zijn verblijf in ona laaid eiken zo mer oen pooe te Dotmburg veirioe dl liet spro kt vanzelf dat de pi chtigheid veltr aaiwlaohl trok vooral daar de l er ziïKih diplouiaal ia zijn rijk met goud geborduurd Doetcrsoh aaubtsgewaad was ituigen bij dat zaker niet allotn teDoiiïburg maar zelfs in I uropa nie aiIe taaga he tiiuwed i waren de liederen Marctl liaeildt tii graaf Je an Dumoncau dBergtiidö 1N Ct Diefstal van mals I wei werkliodeni der firuna Koeohlin aau de C e eetbrug te Voorburg utal n gedurende dep naoht a lit zakken mai i on VI rborgon dit m een schuit van faoliipper Dt sohipperekiMMjhlB waren van d t xaiikje op de hoogte en zoutllen de mai verkoopen waarna nion de opbrengwt i u dt ten Dt reohercht tt Dtift kr e h ler dt liioht van dSt zaakje en zoodoende viel het gijheel m duigen De aoliippers werden Biaiigehoueten em de nxaiiS in bt tug genomen Het Uexek datsij dlu vor ge week zes zakken ii aiii ten nadt ele van genotm d tlmiia ontvreemdi aan een landbouwer oor l MO iiaddeii verkotïht en dut t W mtt die duufveai gedietld haddOa De moord te Heerlen f iiiitrtnt den luoord op do Belgiseh vl iclittlinge t He rltiu vejrueerat d N 1 K dat de vtrdaolite A L heeft bekend zijn alachtioflor geworgd te heibben en haar tiaarna oen touw oni haar nek te hwbbcn gtv lagen ten einde het vermoeden aan zelfmoord op te wekken Doodel lk ohgevaL l tn 11 jange zoon vaa den land bouw T W L in Het Woudt bij Barne veld ia Dinsdag door een veulen van zijn buurvrouw dat hij naar den stal zou brengen zoo hevigi i g©n het hoofd geelagen dat hit jongentje gisteren aan de gevolgen overlodten is I K3HTKZ1J N Eïen smokkelschip IJ 22en Augustus van dit aar hebben d kotiBimozen te L obilh de sleepboot HeTlog ibosch I kapitein H Hezeuan welke een l daag then dunst op IDu tsohland onderlwwdt naar Arnhem doen tcrugkeeren ter nader onderzoek nadat hein een waarschuwiugi was gegeven dat dezi boot als snnokkolsohip werd gobrmkt Bij oiwieirzoek bleek dat ondier den bodem van he blp eea tanik was ondtr de vuurplaat was een stop waarom een ring tag terwijl het geheel waa verborgen in oeme t In de tank bleek water te zijn waarop olie d pef onge voer 42 liter De kapitein verklaiude voor do rechtbank dat dit oHe erm waa g omBn doordat liet water door het stföilp In die tank waa ge bracht en verm igd mei olie op den bo diem van het aolup was gekomen BekJ ztide veirder dat de tank waa aangebracht als waterreservoir omdat de boot op de ZeeuwMhe atrootnen zou g asi varen Een dtjskundigo de adg dftreoteur der Arnh Stüoiiwlcephetling betwijïtld of dit juiat kon wezen gezien de wijze waarop de tank was angebraoht Het O M otsohte verbeurdverkiairlng van de lijnolie en van de boot en voroor deeling vwi b tot 3 maanden De rechtbank veroordoeid bekl tot 4 maanden gevangenlsatral Bg de behandieUng la ho r beroep voor hot Hof te Arnhen ble bekl vol houden zich niet aan skuofckejfu ij te heb ben sohuldig gemaakt Het O M efeohte beveaWgjng van het vonnis der raohAank met iini4 retatie en invrijheJdstelling van bekl op 22 Deoember Wegmakbtg vui telegrammflo oor de Haag he Heohlbank heeft te reobtgieeïaan A H P tel€ rafist te a Gra venbage dat hij op 13 Aug Jl aL amb t naar d r telegrafie herft weggemaakt een bericht door of nametw de £ reotle der N V AuKirloaa Impoct Company en b atemi voor Victor Talking Uoraipano Umden New üerBeff U a A en een berichtdoor ot namleas de direotte van dteoeUde V aangeboden en beeteuid voor Haaaai bacUcT Weiitevreden op 17 Augj iyi7eeiibericlit aaugehoden door de et lit UedeuJeao U raUiSaia tjudllaunie Weijgera onJoh a Uretha v LoenJiooI en een luinnerbestemd voor de particuliere melaïeesohoolte Soerahaia op 17 Sept 191d een berlcflg aangeboden doot C de a beatemtïvowllurg Detongoe Solo en ter zake a ihü opiettelijk eenlge beéragen die hij ij koeten voor lelegran nea had oatvangwizich opzettelijk had toege id Üokl ooitkent maar gee t toe dat hii ten tijde der aanhieding der telegmmmi dieiiet d Ofd Hij weet eohttr niet de ttla grananiMi te hebben ontvangen In iedtr geval heeft hij het geld a gedrag n dat vtniMüld wordt op de ontvangötataten De ver whillende aanJiiedorB dw telegrammen wordxm als getuigen gehootó ij berkennem bekl niet behalve jre uin BUj die bekl wej herkent De oonaniee der posterijen Shiidt deelt in de dat de bewuato telegramioicn i voorkoouen op dö lijst van aangeboUen tft legramcien De teiegranunen die daarop voorkooïen zijn doorloopend genun n 5 De ttlegranBnen zijn met zooala steeds geseind naar Rotterdam en Amsterdaok Ook de heer Beuk directeur van liet bole graafkantoof wordt ala getuige gehoord en der poïtanibtenaTen verklaart dW beklaagde geld uit de kaïs heeit genomen Beklaagde getft daapomtireiit op dat kil dit dee d omdat hij geld gewisd ld had Tevoiis aegt bekl dat hij geurende de koftl e uurtjee wel een oogenbiik wegging om te eti n 1 en ander nam dan g duren de dieai ti geld en tedegtamaien aan en droe g dit over De offider van justitie acht het onaan neimhjk dat de wegmiaking dar telegrm men juifct goechiedd © altijd aan het lofeat van P Daarmee is uitgeelotei d eau ander dit feit heelt gepleegd Opmerkelijji jB ook dat sinds bekl bulten dienot is de klaüliton die vroeger reg ndien grfiegl h bbt n opge houdeo De ernst van ds fel t 11 doo r bekl gepleegd kan moeilijk wo den ondtiröidiat Met het ai of niet ver 0den van t l graoimenr zijn groote belang n geiiioeld Het hoogst ernstig plichtven i ken van bekl dient zwaar te wordï gn straft Spr vordie f eesi gt vangeuliaöif van 2 jaar JteklaagdeH verdediger mr van Hoitl n tot ühten acht de feiten n at b re ztn óu getuige kan s echts verltltt omtrent één feit Het i niet uitgeïkrtdi dat e n ander gedturende den tijd dat bekl koffiedronk de t legraniimen heeft wflggo miaakt Alleen dat van den heer de Blij iB ztker aan bekl aangeboden B kl kw toen verzuimd heibb n dit leiegram In te schrijven en blijkt met dat bekl en niet n ander de gelden daarvan betftM beeft weggemaakt I en ander kan dat gtH veirdonikeird hebben en het geld weg genomen litpraak s Donderdag Zwendel met verguntüngien der Rijks Groentencentrale V oor dfe HaaHeïnsche rechtbank tend Donderdagmiddag terecht A ü Ij vroe ger amiljtenaar bij het bureau der E jkafiroentencentrale tt e bravrnhage eerder boekhouder bij het Haart Toaehe broodbu riau thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Haarlejn die er jn wedt van maakte voor f KKX of 500 gt gden die bij de Üijks groentencentrale er niet in gtvlaagd waren om een vergunning ta bemaohtigen toor het houd n van een gioent ndTOgtrij en zoutenj aan de be geerde vergunning te helpen De dagvaar ding legt aan L óen geval ten laste n 1 dat hl den hetr J Th ie en houtbandclaar te Munlendam Groningen een vergunning had verkocht voor f 1000 Uit het getuigenverhoor bleek dat bekl onder den naam van Raatgever le naa van zijh vrouw ten admBoifitrotiekaatoof had opgericht dat traolutte gefungeerd vtirgunningen voor het oprichten va j groentenelrogerijen te verkoopen tefecn f prijfc f 1000 k f 2000 Het O M eischte voor de g pe opiichterijtn 1 jaar gevangenisstraf aftrek van de preventieve lieehtenle Verboden uitvoer Voor de Rechtbank te Arnhem liBft erccht gewtaan A J 1 G on A g r horen te s Oravenhage wonende te in Oostenrijk I venala aan haar Ziust r die de vorig we k t recht stond was ook aan dew klaagdfe trn laete gelogd dat zij gepoogd had ten groot aantal artikelen uit te ren naar Duitaohiand Uok dezo bekliag drt was met ver toheuen olfetn de verklaring van den getuige Croefatn konunios vcr ficateur kwam bekl op 15 October toen de voor Dutoch land b teïode trein te Zevenaar waö aangekomen bij hom op het perron hem v zoekende zoo spoocMg mogeli haar kot fers na te zIcti Zij deelde hem tevens me de wie zij was Op zijn vraag zreidebeitl geen verboden waar bij zich te heWwn behalve de kjearen i rei3ibe ioodlg Biedip waa er in de koffers nletd dan een kleu botveeiheid beetehuit Toen getuige den eersten koffer open4 vond hij al dadelijk bovenin eefl p M thee B ldl erkende dat zij dat vi had mHar verzekerde levens ultirukko lijk dat er nu dan ook niets andera n wat Toen getuige evenwel de zorgvttldw met riemen bijeengepakte pakken kleeren eens iwAaBtte bemerkte hlj evenwel dat daarin nog een en ander verborgen ws Hij heat toen allo koffers doen uitpskkf en vond daarin een zeer groot fl tikekn waarvan de nitvoer verbodf waa als zeep dcilw enBmeer vaeeline boiut Ion extract cacao maizooa gocondenseefr de meuk med auiker koffie thee botBf kaau reuzel plantenvet ro A vleewh g rodJt spek woret katoen dweilen fl nel achoenvotere poet9€5 t Tiot wol l j cor etbaleiaen naaigaren knoopen In w 4 Verse soo ten aq elden haken en ootfj stijfsel tabak taipioca biscuit olljtoin kurken koek enz van een en vider een groote voorraad h v 6 K G ttM i H 9 Meter zijde U dweUea 4 t ktm fu iaagde verkiMide In de meeolug get te xl dit zij dti wel mee wrabt BfBueo 0 tujgt verklaAi de iKtg dat lienii over aaujkouiBt vau deoe beklsAgd geen bt tidt uit Dtn Haag vtaa toegeooüdieo let O M m eQt op dezeifd gronden 1 in de zaak tegon haar zubiter dat ook tfgeli dieve beklaagde e strenge Mrat gal nKie tn worden ge raagd tipreker jiclit dan ook veroordcellug tot twee QiMiwlen gevangenidstral met laat tot on middüllijkt gervangennemlng en verbeurd orkiariug tier in beslag genouwu goede iteaieenteraad van tiloada Venradenng van 21 Decemher ldl7 nam 1 uur Vervolg Aan de orde is het vooratelVan dar Want beoogend tiitdareidiog van bet Hfl wtfti leden der Commiaaie van ad yi ê ia zake de levensmiddelenvoo rsiening tot 8 De heer van Galen is van mecoiuig dat de Kaad dit voontel moet verwerpwi De beer Van der Want h eft gesproken dat ut die conuniesie xittmg hehhen 4 midden Btonders en 3 arbeaders maar spr mi er op w zeu dait ha het m het leven roepen deMT commissie eeu aaaduKUng als deze obsobnt niet hee£t voorgezeten Iht is ook nut de bedoeling der commiseie Het voorst Van der Want sou de verhouding om in dezeKde temuologae te blijven braogvn op 4 moddenatoaders en 4 arhei ira Spr kan met luoien dat de commissie ér daankwr heter op wordt n ontraadt aan neming van het voorstel daarom ten sterk ste De heer Van Ë lik heeft het voorstel Van der Want ondersteund omdat hlj van meemng ie dat in dezen moeü gken tyd dia door de arbeiders het seheipat wordt gevoeld hen itteer zeggingskracht moet wor den gegeven opdat zy zelve een heter betrouwen hebbrai m de werkw ze dezer com missie Zu zijn dan ook m meerdere mate venantwoordel ke personen Ov igena is spr van meemng dat hier geen sprake moet zyn van muddenstanderB en orlïeiders het moet ijn een commisBie van ingezetenen waarm ten volle vertrouwen moet worden gesteld Het zou eenvoudiger zyn een klei ne commissie te hebben van b v 3 personen maar met het oog op het vertrouwen in de weriowyze meemt sjjr dat het aantal gevoegelyk op 8 kan worden gebracht De heer Knuttel acht mede die aanduiding van aitieidera en middenstanders verkeerd Deze commissie moet heOiben bet vertrouwen van de geboele btiigery Het moge een meerdere geruststellmg geven aan de arbeidersorganiaaties nut heeft de uitbreiding der commissie met de hoofd zaak IS dat er goede adviezen worden gege v B Daareta u a t tegen iiet vooratei Van der Waat De heer Van Galen repboeert De heer Usselstjjn wil zich met tegen uitbreiding der ctnmniesie versettf nu de drang daartoe van anderen la opgeko men Overigens zou spr de voorkeur aan een kleine commissie geven Het voorstel Van der Want m stemming gebracht wordt verworpen met 10 te gen 9 st Tegen stemden de heeren Van Ga ten KiMittel Hoffman Vingerling Jongen burger Dercksen Donker Mu lwyk Broekhuuzen en Koljjn Aan de orde komt het voorstel tot in trekking der concessie voor den tramweg Goud a B o d e g r a ven V V De heer H u j l w ij k vraagt of na de mededeebngen eertyds over deze tram gedaan nog iets 18 geschied waardoor een conunumcatiemidd van Gouc met Bodegraven wordt verkregen De Voorzatter deelt mede deze saok aanhangig te oniUen maken bij B en W Maar het moet den heer Muijlw k bekend zyn dat by den tegenwoordigen stand van de materialen er geen doen aan is Het voorstel wordt daarop goedgekeurd De heer Van der Want noemt de vraag van den heer Mu jlwijk naïef daar de heer Muylwyk volkomen op de hoogte dezer aangelegenheid is Het is wel gemakkelyk de wenacheltikheid van een nieuwe verbm ding te mten maar de heer Muylwuk weet volgens spr zeer goed dat daaraan hij den matenaalpnjs van thans met vialt te den ken De Voorzitter meent dat tiians ver dere bespreking wei acbterwege kan blJ ven In btthandeling komt het voorstel tot bepaling der wedde van den boekhou der van het tJJdeHjlt L Tensmddelenbedry f De heer M u 1 w qk vindt het salaris van dezen fonctionaris flOOO te weinig De heer Ven Galen wljet er op dat de salMleenng zal afhangen van de werkauKnlteden die moeten gesohiedot De be