Goudsche Courant, donderdag 27 december 1917

50e laurgang Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Karten Spleseli SchUderqen Theetatels Bufletten Styianeublefflen tels Bufletten Styianeublefflenten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapoimatrassen Slaapkamermeubelen enz enz sllea ipotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vitnii f 17 60 Stqikast 20 Stflltafel f 9 60 Spiegels 16 60 f 7 60 enz tlillKTIlir44t limtiJiiidlIiiMk Hil t Rottepd am Ml2Mj 30 MAGAZIJN VAN l lzerwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeden Landbonwgereedschappen en Werktuig en Drie Balansen i rcbt t Si tr r BoeUiouden f 2 50 Scbïu iZZ 5 Be d dtx J O TER BRUGQeS Leereer Boekhouden VerkrliJb r bij L Hui 1016 11 J C BOUCHER D sterken als do Entente dit program af wyst Dit M temninste één der twee mogedUkhedon Ue amlere lou slechta zyn dat in de I nt nte tanden de aocialiateu en pacifisten zich doen gelden er andere tekiali dea komen en men wèl wil omlerhauïdelen als dit allea tenminste mogelyk ia binnen dan termyn waarvan de duur niet genoemd ia Alleen indit laatste wel minat wmirsohijnlOke geval tou de wereld van het oorlogalcod kunnen worden verlost tn zouden de Centralen sympathie kunnen oogsten IntuuHchen zal het belangwekkend lUn ta hooren wat in de Kntente landen aal wonl n gezegKi en ofmen daar inderdaad de veranbvvoonling van voortzt rttmg van den oorlog zal aanvaarden Zullen de parlementen de oorlogszuchtige leiderw blyven volgen om de riUiule te doen voortduren Het vre desverlangen wasL Het broeit Kr kunnen groote duigen g 4 euren want één zal het moeten liohten m den nacht van leed Maar we zyn er nog met Over de binnenlttndnche toestanrien in Ruslajwl blijven de berichten verward Van voel belang echter is het bencht an het V TA dut Ktn nilor met zyn legermacht door de lïolajewiki regeerlngntroepen vol komen verwlagen is Hy self bl kt wen wel ontkomen t B jn fusschtn i etrogr d en d Oekrame i nog geen ovcreerMtUnnming bereikt De Oekrui ne ho ft in een ultimatum de invryheidHtel Img geeiachl van de onlangs gevangen ge I nomen loden van den O rainnjchen revo I luüonnairen staf daar het andera 4 ü I andolykheden 7al opnemen j Ten slotte zy nog vermeld het K nKht dat tuswiien maximalisten en sociaal revo I Uitionnairen overeenstemming zou zijn be I relict om een coalitie k inet samen te stel I len I Het oordeel over d üiesrachtherIvormingBvooratellen in Hongarye in de per is voorioopig tamelijk teI rughourierHl De meente bladen stellen zich I over het algemeen op het tot dusver door hen ingencmion standpunt waartïij gecon I Htateerd rnvet wonlen dat de conBervatleve I bladen in het algeaneen geneigd blyken te I zyii tot het sluiten van een eventtteel com pnkim Utrwyl de meer radicaal getante or ganen het iti de regeenngHvxKiretellen toegezegfie kiesrecht al hot minimum van datgene btschouwen wat volstreiit noodzakelijk verwezenlykt moet wonlen Van le fronten herinneren we aan da laatste plaatselyke BUcceseen der Duitaoha troeptn tusschen Asiago en Pi ave De tegtn stan i is krachtig maar stap voor stap komen de Centralen vooruit en daarmee wordt de poaitie aan de Piave linie voor de Italianen al hachelyker DROOG DENNENHOUT gezaagd en gekloofd è f 3 75 per 100 K G B M H VAN DE P01C Bodegraven Dat Amenika en Engeland m hun Btryt ivoor recht en vrijheid het met t recht ende vryheid der onzydigen zoo nauw menemen kan weer eens blglten uit hetgeenReuter one aemt over de kwestie dersöheepsrulmte welke dooV den duikbootenoorlog tot steeds groo r moeilijkhedenleidde In dit telegram toch heet het dade Engelscihe en de Amenkaanscihe regeenng zijn besloten saimen te werken om i nde behoefte te voorzien door de Oniydige scheeparuimte te dwingen daarvoor het hare te doen Donald lid van de bcheepv aart raad heeft aan de coimmissie uit den Senaat die bezig IB met een onderzoek naar de verrichtingen van dien aard meegedeeld dat er thans on derhandelingen gaande zijn om onzijdige schepen te dharteren ten einde de Amen kaansche schepen die voor oorlogadienst 1 beatennd zyn t vervangen Er zullen vnendsohappelijke overeenkoTribten worden getroffen mdien de onzijdigen bereid Z in de geallieerden tegemoet te konien maar ale zy koppig zyn zullen krasse maatregelen worden getroffen Als een soort bedreig ing volgt daarop De hecrschaprpu ter zee 11 m handen der 1 geallieerden en de economische druk dien zo kunnen uitoefenen is onweersbaan baar De Amerikanen die nu den ernst van den oorlog volkxwnen mzien zulten met te vreden zyn met halve maatregelen Net alsof wy al niet al die jaren van den druk der verschillende oorlogvoerenden te lijden hebben gehad Wat ons land in deze scheepsruimte kwestie aangraat wonit dan verder betoogxi dat Nederland tot dusver elke overeenkomst weigerde en er de voorkeur aan gaf onj e veer honderd schepen werkeloos in Amen kaaneehe havens te laten liggen Verder wordt dan gezegd dat als men voorraiden uit de V S wil ontvang en men daarvoor leits m nul dient te geven Zoo heerscht er m Amerika gebrek aan suiker en men herinnert zioh dan dat er op Java een overvloed van suiker op uitvoer wacht De suilter aldus het telegram kan echter niet hierheen vervoerd worden om dat er geen AmenkaanscJie schepen voor b ohikbaar zyn en de onzijdige schepen ge weigerd hebben ze te halen omdat zy no Benig fabrikant IVilJNHARDT A Pharmaceutlsche Pabr ZEIST Deze artikelen zi n 2958 71 verkrijgbaar bIJ Apotbekera en Dro stea Te Oonda Anion Coopi Wiiditt 39t SohooahoTan A N v Zeaaen Boikoeo Wed I Spruit J F Verkadc Waddin Taan A v d Heide Moordrecht J V Gennep Stolwijk B Natzijl 1 Abonneert U op dit Blad Dc heb nooit myn Baar 1 verwaarloosd k M t dwa damai Dl heb KOKO voorldiirciid m den 10 ur ocbrnllct en aan baar Oebrnlli bcb Ik myne weelde vaa Glansend Golvend Gezond Baar te danhenl Ultunl ooh Ung Oezond Hnfr hebtKo Bcproel dese methode en begla vandaag Qa nast Uw Apotheker Oroglit ol Kapper koop een Descb KOko van P 0 15 gebruik het 14 dagen zooall roorgeichreven en luA dan ay het teraatall VOOR Ben catvtra tlttdei NIat vette floetstol twvordert dea Haargroei Vanterkt de kllenn aa doet dtcaal ata een Tonlcum vooi de Haaawortelt Voorkomt tiet Splylen ol UltvaUaa ooidsaef ea Rooa vcrdwynan aadit inca KOKO een peer keer gebruikt be R m prankelt het eanvouing op hel Hatt dan wryfl men het each In eena ocder aartaobe rtcfatlng en borstell bel Dlnk Wy atallan gien dwaze of enmCBalyke Itehtn aan Koko maar wy zaofian anlwiidan I dat alt en 2iilver Qanaaimiddel v or het Haar geen a nder Pr parut dit kaa evenaret ri oür h l itr in dm bouw burg na Barbara waw nu vwilg inet h lu v rlooMen ofM hoon 7y hem had moetei zei tMi lat baar I i f z u jt Marrit waart bijnlijk hhH Ba ll Sonuaii zou trouwi ii had zijItM II alletiii g reogd aar ihijnli Zij kunnut voor htt liep Itje iiulnisn thU kon t ¥m not it voor tiiiuKl Net utH voor S mi rl l trrtnnikti ij erwiil Mini datr pral el iim rat iimH hettilt gram In bare han l Nu w t n w wnnr bit g we t I t Hy ging mtai IonIn en liaall d Vta DoillH lo n al h timl n mi l ikt wn Hit beeft hun reki rInt wat ii o ten b lovmi want zij boud nnl I van hunm va rt wi wche woe enij M ftr n l iwteii iti iMru iiH I Ik veniH d itat lke lin M oog n die nu we r b r iteldwa ren t bolt n muit sooaU Ba iI m w iI had grairn IJ Kull in toch nit In d n Ae V 1 Imi rlip zy uil Har eerute opwe Ung waw er wbel t ijIe vo ge u gij voor uw tg n lA ken g M rKd he 4 en er ginwi 71 t om geeft wat pt iiif l nftnit andt n geIrf tirtl UWi daar ij iivnrmiw BsPh utu wa wi vor elifk oniv ng 11 was offerde lijt oogenb itkeli Wo dt vervolg WAARSCHUWINOr tMtatekanda praparatan wardaa dlkwrto BVanaalcti van hal kryfan ea da aahu Köka kanrt hal auccaa vaa Uw tlaar I Walrer Ika flaeck dtr U al ÏCakawordt aangabadao dia niat dnldatVk aqa Hapdelaaiark Ban Vrwnv ta Paard ap da haltaavarpakklat draaft Bctata Kobewordt oa H loa veriioeiit n wardt aoolt Ik weet nift waarom I Hij roiig o ik versohe haring of eatiren wilde hebben Ik zeide diat ik i ch z ti nernm Hij wildat er geene vLwh wasi maar o ik ha ring wilde probefr n Zoo kwajii h t on derwerp ter spraki Wij moa iten om naar liftll a liuh h koaoen tweeanaail In et iie Uoop ianil s h VMT boot wonitn ov r it e StronmO 1 r ry hetgeen lastig was on haa t ffwaar lijk oïndat h toen pust hani wwi en ti Domle errle Ik vond die uU iaptw nog haast prettiger dan alla fwal wij met btoni merik harftïen gedaan De kltine wrbüo ten waren ve I aardiger è n of n grooti veerboot zooata die op de Taj I n iu het woeMe e itBB K land voorbij riunlf Inn fltortreigen de en Btormde het zoodat die rukwinden onze auto als eene wlfg hwn en weer achudde Het opspattende shjk d ï oiw er lutallen alsof wei vroes lijke nomer sproeten hadden en zoo togen dvr MacI onaM9 onj het eea at Ik hoop ilat mt nfter Sotaerled hun verteld d t ik er gi woonlijk niet zoo uitzag Wij haddm zoof beeprekeo over mevrouw ravn te4egr in en wat de Vanneoks zouden i doen dIat wfj geen tij i hadden om ons to f waeaohm en het soheen nni niet te kun l oen aobeden of Ik ooit weer schoon was Maar zoodï de Griiw Draak vewcheen ft 0 75 ft I 6D BB B 8 per Flacon Alleen Vertegenwoordigen Voor rt en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P 0C89ER8 Amaiaprfnin Voor PileaUfld Oroningen Drentba Oveiyaal en Gelderland flrmm B MEINDERSMJI Snook KOKO SHAMPOO POEDERS lyn wel een proef waard twee aoorten Nal en Droog Koop ie waar U KOKO koopt P 012 4 per pak e UflIN mn Wijdslraal 29 Goiiili rydelijke Ppijsverhooging Kleine Hesch t 085 Middensoort 1 80 Oroote Besch f 3Ja Hftar ern lgc bwwaren noodzaatvteit haar ook eon beroep u doon oj ilc Ko nlngin Verbod tervoer van goederen D nriiiistiT van l aawlB oiiw liwft hi paaldl dat hel vtrtwci van wrvaor tm aaji zlon van de hiorond r gfnomid go iwren in itii r vo g vordt g Icwn dat vrrlKwhn U Ijühoiidciifl uw g lijklK i t aii ontlic Mng voor xoovor dc i wtrtt oür zlüli hot Aar fai p l ai a iju l ak ite n koiikAiindBlwn biswiienp blok m btadi jiik jdi luoud Iiraiiddioul brandBtotfen Itofe r bij nwflA parftffine üikz taMimi carlM ciitwit eicliorcsworulf olkwïihout ongt hldi rwtdi en booiK fi graaiiwtTOo haring booi houtskool buidxii wn toolntofrton ij tr an taal k maKtwia kinalm tafval klaVOTzaedi iiu koptT led r lijnzaad nw d ioijU 11 iii lHt ii otorbrand iofiitoiit iiunll paroh iun i nz pv ri t nizwa eili ud pnde citfl i ropjfd roggil rood grof rijwlilbandien rund rkoj p nvlctuch en motor pintii stof kaf uitflchooiiwl van graan on lijf tl wiiik r bil tl n knolUti vm tir irtijn turf t iHHtrouihol ark n gf lofiiU vawlim itte idfnn gclo vt vx Hd rartJki h ii gtfliiengdl vot van K Mla li diirni vtülihvtr haringvit hw st Zeep i e ininifltfT an 1 ftinlbouw htvfilolde burg siMi iatt je di navolgeiwli cirtulujn k richt Ik lit b dii wr 11 mif die Ie diji len dut iii vorlMitul iii iXngTiatie in dm amj HrMui fcrondiHtoffcn n cbiiniaoaht n voor de ts j mdüstriü de op gronrf van lm Verla iK 1 raml o in van j grain pur hoofd t ri p i i woken ovt r d 1 idi poriode door l ontvajigiji ho ve l Kfl l ti tj nul our li gin Januari aw door U kan worJi ii t gcnwrt g wi in In vorband mil d in di ze pmdiistuiondiTVondkn nwxihjklitden vcr xx k Ik 1 verder aan Imt Hi sU nlraal AdairiiiiiralUJtftntoor voor de di tributw van li Jbiniidddeii ei n nawwki ijrigt opgave ti U nt K otiMu van do ho TVrtllHxiiii ww liio7i p waftrover op 1 lanuarl l Jlrt door I ni f zal wonlien heMibiki daar h t imtniotlit miminig van i im rwlulijktMi rtwi rv voorraadnood öki lijk aj ijn im tihp voorradicn I iid uiLvocrliig van vtnkre ord rH nkciiu te hyiiditn M i l Cacaopoeder Ik Muüstir vai l amliiNWiw hf ft nm xliiHinupntxeii V ai t+ l d voor LW aop i d r voor duin grootiiandi l tufS i benJiaini I i ii kl inhand l oor aoaopowksr door w iiiki lit rs orf uilgewo prii fn di n grootiiandit l bij Uti i uig van hoeve Uicdun van 21 K of um r nul tü t oomtaji f 10 pW K 1 in d i3n tuHBobenbftDdel hij h vering van lioeveelhedHii van 21 j K of nwHT iiu I futU oontant f 12 ptr K in dcm kbinhandiftl f2 p r K f 140 jMjr 1 1 1 K i oor ca aoj Oedi r tn originti Ie v rpuk kitig vani diii fa irikaiit U in d n grootliHiid 1 in I Uik of kirtt ooiblant f l i r K f I Ml h r Ij K f H7 per ij K Dl p r t M K i f 0 37 p r 1 10 iv in l liw ohi lüittndc 1 inci jMik of kmt contant i Wl por K ï f 1 p t K C f O M per 4 K i f II iH p r 1 8 KX f UI p T l U k f 1 10 pt r f I K PM f I 1 K I t in dWi kltinhand 1 K f 3 ST per K h f OW jM r V hl 1 H K Melk bitj de bereiding van brood en banket Naar wij vurm rjn i Iwi fl d Min Kt r van Ijandrltouv bipaald dat met liigiui van h d ni g ii melk zal wonli n iiio i n gobf zugid bir dï bt rt idiiig van prodsiit 11 dtr bakkerij en dST liankUliakkt nj k H k Iw Mihuit biirtuuil l ankit 1 d iiKt mlciKiii v n broott n dat gf n tmlklMVrtand dwba of lil ikprodiiHKli zulhii mog n w or dMi gt l ragii bij de 1h nndlng an br ood Advertentiën Voederaardappelen TE KOOP aangeboden ongeveer 800 H L gezond kriel van da Mal Te bevragen by 2990 19 H N DE RONDE Telefoon No 1 te BEUSICHEM Eiken Brandhout TE KOOP gezaagd op IS e M en gekloofd è f 6 20 de 100 K G FRANCO HUIS bezorgd Qouda en omstreken BIJ C W OSKAM HAASTRECHT T Als gij ü afgemat gavoalt en lijdt Mn voortdurande varmoeldhold varmagcrlngt bloadarmooda of varliaa van kracbtan ebruik dan btjtijdi MIjnhardfs Levetogen Dit ecD goed gancciiniddel Stflrkt lichaam an zanuwan Builen V f 0 90 f 1 75 f 4 25 f 8 25 ReuzBiiprijziin oor Hazen en Konijjieiivelb an MafaailMindal Ondapllnga Lompan == STOOFSTaaa s a 299B BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND TOT 12 ÜÜR TOT HET INKOOPEN DAARVAN uitsluitend Winkelhuis No 14 W STIJNIS DpogiatepiJ MARKT B HAASTRECHT Hoesten Salmiakpastilles Menthapastilles v krii b ba S H VAN LOON 15 T h WOLFF a C Terkoudbeld viilxiilend alijm kriebeline a keel Neem Anga bonbona In doAzen van 30 en 60 ceol Bij Kinklioest en ahjinhoeil luchlpijpkatarrben broncbitii alaapatorende boeilpnkkel hoest bi oudan van dagen en f Aathnia gebrutke men Anga tlroop Per flacon f 1 40 3 fl 4 Adverteert in dit Biad Rheumatlek jicljt apier ca É wnchtapiin pijn in de ledematen hooldpijn Bagezictnipijo en kieipijD Gebruik Sanaperln tablettan Per koker 60 cl 3 k f 1 70 fl REGEERINGS SCHOENEN OP BON 9 Keel pijn l DE GOEDKOOPE WINKEL ontitoken keel aro ndeleD ea Neem Mijohsrdt Qlorin tabUtten Per doos 40 et 3 d f 1 10 opgezette en pijalijke pijQ bij het alikkeo 2 Is e i blijft ie adres voor solled Hoeren Dames en Klnderr sehoelselJWInterpantoffels en Knlpschoenen 299150 0 K O modellen Laagst J Nieuwste Zeeuwsctie Oesters Extra Imperialen per 60 f 3 60 per 100 f 6 Extra 1 soort per 50 f 2 50 per 100 f 4 Extra 2 soort per 100 f 3 versoh uit zee óén kwaliteit Franco door Nederland tot20 Mei e k Telegramadrn VERWIJS l r k Talaf ie 2952 0 Wrkwe kwij 14 in pnjs KLEIWEG No 1 hoek Turfmarkt PHILIPS SCHEMERLAMPEN MET TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers nm ua i m ENZ ENZ 2825 160 25K i VOI LICHT 5K SCHEMER LICHT Voor den tyd dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der beldekoordjes te trekken het schemerlicht In waardooreen groote besparing verkregen wordt Moderakschool voor Gouda en omliggende plaatsen AaagMloUB bil d vcr ai 4iic voor Mod valuchol n t i aravaiiliive Goedgekenrd bg Kon Besl 26 Aog 11 No 46 Opleiding tot Ooatumièpe Coupeuae en Leepapeaj M gilHiHiild mr ii ii giMk li Inm MKII WIUI n lIMiaiSJ Da School II rerplMtit van Gouwe 109 naar flouw ISlp waar kb oleuwa leerliniea kanaeo acnmeldan DIr Dame v HEVZELENOOORN 1 13581 Donderdat 27 December 1917 GoïDscHE mum 2 rie o wrs © nrx cL Tr©rt©3xtio bla d voor G o a c3 3 © rx Orscxstr elkiea VERSCHIJNT DAGELIJKS i feiar BEHALVE ZON EN KEESTDAGEN ragab I 0 alka regel INOEZONDEN hlKDRDRBL NaEN 1 Op üc xiorpagioa dnbbal lariaf tewiinc edverleaitAa aa lagaaoedea atadadaa pri tiriKna letier an raadan aai plaataruinu KLEINE AOVKRTENTTlb l aaarragaa aa koofi verkoop butu arbaw I ra aU O 2S Iha ra aJ mm 5 tMtaliad Ma aiMi grooBa 10 ra ata BawfaeawMra S aaoL ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal I I Z p week lO cent mei Zondaüiblwj pa kw naal l I 75 pfir week 14 cent overal waar da beaorgtog per looper gcichiodL Pronco per pon per kwartfl l 1 SO m Zondagitilad I 2 Abtrtiaementen wpfdea dag gk unjenwiVB aaa ona Irareau Markt 31 Gouda b Misa tffitaea den bgafc üjnndel en de ponkanloran ADVKRTfifignKntDS Uh Gouda ao omairckea behoorende tot dea boorgknng 1 S re ela fltiSS elka rt oieer f J0 Bi drie acfaureearalgeade plaatain en wanlea desa lc4 n twe barakaed Vaa ballaa Oótida ea dea bcaorgbHag 1 S r eli f 040 clk Cd maar f O I Tekfeon loterc 82 Uitierars A UWKMAN ft ZOON Telefoon htterca 82 Dit vooropigesteld ondcrBchreef Chernin 1 de eerste bwee prograinuna punten Wat betreft Quaeeties van staatkun dig saamhourigheid van nationale groependie geen staatkumltge zelfstuiulisTheul be zitten kunnen volgens het staiwipimt demogendhe len van het Viervoudig Verbondniet tuböchen staten ontloriing wonion galegeiki Zy moeten in gegeven gevallen dootlken staat met zyn volken zelfstandiglangs gromlwebtelyken weg worden op gelost I Dit IS overeenstenmnig met Czemin liouding in Oostenryk Hongarye waar hy steeds tijgen de verbrokkeling der monar 1 chit in kleine nationaliteiten is opgetre ien Wat punt 4 aangaat went gezegd da 1 ook de regeeringen der Centralen dit ge ginbel voor practisch uitvoer I baar toepasten Ook het principe geei I oorlogsvergoe lmg werd aanvaani zoodat 1 diditengevolige door elke oorlogvoerend j mogt mÜieid slechts te vergoeden 7ou zyn de kosttn voor hun in krygstgevangenscha geraakte ondenianen alsinetle de in ha eigen g6bie i door gewchkladen in stryd met het volkenrecht aan burgeromlentanen van den tegenstander berokkeiule schwie Ook de vorming Van een byzonder fonds I OU te overwegen zyn Irnleniaad men moet erkennen dat ditaaitbod tot den algemeenen vre ie voor allepartyen eervol valt te noemen en van huiTume beginselen getuigt Vrywel het geheele llubsische program is openlyk aanvaanl dw z als ook de ovtngt vyanden zuh daarby aansluittn doch men weet dat dat niet gebeuren zal zoolang Clemenceau Lloyd eorge en Orlando m Frank ryk Ln geland on Italië re geeren De entralen kunnen d zen troef dan ook I uitspelen wel wetonti dat de tJitente er to h niet op ingaat ou men echter by een voor ondersteUie vn lesbereidbf wl by de ntente m haar ge he ook met een dergelyk plan zyn ge komen I Mu iial men natuurlyk als de Kntente j niet toetreedt viH rnoenid program kunntn I lattn varen met ïu tlaml zomier op détails m te gian vriendschappelyke en economi scihe betrekkingen trathttn aan te knoo pen en later i iien het succej gumstig is met een snlieri er program hy de l ntente te kunnen optroilon Het ii een pruchttroef Want men zal opnieuw met een groot ge baar kunnen wyzen op de oilelmoe iige hou iing der Centralen die er terecht de BchuUl van voortzetting van den oorlog aan de F ntente wijten en by een nieuw program zeg gen ja tótn hebt gy geen overleg gewensoht nu weigeren wy minzame chik king Itovenidien itü dit diplomatiek optre den Duitsciiland vrienden maken en de temiming in het land voor den oorlog ver Men zou zeggen dat dit nog al eenige ape l Img iaat een politieke handigheid ook We zullen dan ook moeten afwachten of by e onderhandelingen do nieuwe beginselen I overwegen of dat de Centralen op de tei I ten steuneiwl etn vrede wenechen welke 1 met geiheel met Lenin s begiiwielen strookt Na deze inleiding hebben de Ruasisehe ve ttgtnwoonliKers de basis van het Russische vredeaproKram uiteengezet zooaN we dat kennen uit de verschillende proclanmtie De Kussmchi delegatie stelde daarby a bisiH de volgende 6 punten len eerste Fr wonit geen geweld tlidigevoreenigingvan gebie 1 e n toegestaan die gedurende den oorlog i bezit zyn genomen I en tweede De politieke zelf btan ligheid der volken die hun zelfstanKlighetd in dewen oorlog hebben ver loien wordt in tolltn oinvan hersteld len detxlt jlan nationale groepen de vóór den oorli Tiolitiek niet zelfstandg Waren wordt de niog elykheid gewaarborgd do kwestie hunner saamhoorfgtieid by den i eonen of anderen Staat en van hun staa kunidige zelfstandigiheid door een deugdelijk gf waarl 0Pg i referendum te beslissen Ten viende Met Intrekking tot gebieden van ge m e n g l e nationaliteit wordt het recht der m in derheid door een b zomlere wet beschermd Ten vyfde Li een der oorlogvoerende landen n verplicht een ander land zooge nd amde oorlogskosten te etalen De reenis geheven bydragen moeten wonlen te rugebetaaUi Wat ie vergoeding voor verliezen door den oorlog van particu j liere personen betreft daoe zullen ait een byzondcr fonds worden bestre den w aaraan de oorlogvoerenden imar evt nredigheid bydragen ien ïesde Ik koloniale kwesties worden met inachtneming van de orwier 1 tot 4 blootgeleg ie grondbeginselen beslist In antwoor i op dit program heeft Czer nin uit naam v tn de Delegaties der Centra J len verklaani dat de grondstellingen der liussi whe voorstcdlen een voor betpre king in aanmerking komenden gromlslag voor zulk een vrede kunnen vor I nen I De Delegaties van het Viervoudig Ver bond verklaarde Czernm gaan accoord met een onmiddellyken a ge jmeenen vrede zon dtr geweld Ida dig e gebiedsuitbreidingen jen zonder oorlogsvergoedingen 1 venwel liet hy er onmidd llyk en met na druk op volgen dat alle thans aan den oorlog deelnemende mogemtheden binnen een gepaaten termyn C zowier uitzonde nng en zonder eenige reserve zioh moeten verplichten tot de meest stipte inacht neming van de alle volken op gelyke wyze bindende bepalingen zoo de voorwaarden in de Russische uiteenzetting zullen wor den vervuld Amerika en Engeland en de onzijdigenj de edele beschermers dep kleine naties De vredesondephandelingen te Brest Litofsk geopend de Russische grondbeginselen De Centpalen doen voopstellen tot een algemeenen vpede en aanvaapden het ppogram i geen annexatie geen schadeloosstelling De kïesrechthepvopming in Hongapije Plaatselijke acties aan de vepschillende fronten ONS OVËKZK HT pen het suikergebrek in de V S te kunnen gebruiken als hefboom om ten algöiiieerwj regeling dS tt dwmgen De Ver Staieii zijn nu bereul dien hefboom te gebruiken maar tegen de Uiwien die hem te hunnen bate hadden willen aamwenden zij willen name lijJt een regeling treffen die biUyk is voor i ie onzijdigen maar hun zal verhinderen ztlfq mdiiect hulp aan ÜuitachUnd te ver leenen Wat nu onder indirecten hulp aan Duitöchland en een billijke regeling moet worden volstaan We zuUen er wel meer over hwren bIj onze binnenlanidsche politie ko gebeuriijkheden en met op de z ken met veel critiok vooruit loopen De vredesonderhandelingen te Brest I i j tovsk zyn begonnen Minister Kuhlmann krtog in de eerste zitting ilo leiding en hield oen een rede waann hy m groote j lynen aanwCfT e hy zicè de onderhamde lii gen daoit Xi kan zeide hy by den tegenw 00 rdj en toestand geen aprake zyn van een bot n de kleinste by onderheden uitgewerkte vWiesregeling Wat my tliana voor oogen zwVeft is de vaststelling van de belangrykste beginselen en voorwaarden waaronder vreedzaam en vnendsohappelyk verkeer zoo spoedig mogelyk bereikt kan worden m het byzonder ook op het gebied van cultuur en economie en te be rauisligen over de beste middelen waar door de door den oorlog geslagen wonden wenier genezen kunnen worden We zien het hot men van Duitsoh zyde voor alles aanstuurt op een vneiwlscihappe lyken bond en het econoinisch belang der Centnalen Wat de nieuwe begiaselen be treft merkte hy op Onze onderhantlelm gen zullen vervuld zyn van een geest van verzoenlyke huimaniteit en wederkeenge achting Zy moeten aan den eenen kant rekening houden met de his torische gegevens en met de wen Bchelykheid om niet den vasten grond der feiten te laten ont g 1 y d e n aan den anderen kant ook ge lra gen worden door die nieuwe groote begin selen op welker groredalagen de hier ver I eenigde gedele eerden byeenkwamen 0 tólat nl inBiiii 7 tr mi ImrM 1 ti 1 Maar ik diaiclit ook iiu d o vletu l iin I 1 1 rigeii lKK g hier ook vH kon ligg n m 1 lat nkaaiktt iinj gelukkig m we rwÜ ai 1 dl droi fg iwt heid di r plek wmit 111 I niHT Soimrlid en ik pla iht n toim wij I t kamltr pas koudoen r over lo prat 11 lat WIJ t WMrnn di n rfl utel van liin r I gtnhoog zouden z xk n on Ik ai aan I ip r oogen dat bij hu niet had wrn ten Het 1h wen oouuplinient waii H r ei 1 I inan alrf inj iet ontliou ft ilai e n nu i ji lt H ft gPze vind gi iiirt V Su ll e Harlrfira ik iik t d eii hr 1 I Lerf loiid op de to tt bruig n lio d i l ik 1 Kfj lijkt rtijni o k vn l l grim veir end onte rag in ii ik dt üitiiou l ianig ön nu IIII nr Soïu Tlït iiKiR aaiin iimi Ik i g 1 roiKiull ik we t nii t ho ik heil 7al kunittii vfrclragin alrJ gij nieqi i Matritftt uil gij toch nl t i ij zjit tl Mlnlli on lief m w n ith dat ik g liikkig nl wonbn 11 dw M iit 1 van ile i n geiibüog al vinden nietwaar 1 I we llarn dio iiftu e4tjk i kan waitilui Toen uï rouw ItallantT e Ma Doiuild liet t l gra i onf lng dut haar htTt ikti lien d g V oor UorrlL a bn f li t Aij h t terfetond aan AUiie Wt H zien Htt liilAie 1 Vergtvf mij alH t u bU t d t Ik nht I Tieg tot H N ziooah gij wen cht Dothik beJtoW u lang n lijd nJi l laailg ti allen of hoon nw m er fn imivroiiw an n ik iikorg n vertrekken Men er Souk r U d ia hier aang koin n intt nnjn n ef ennitht de Ma Donakle van lxm m en lieert I mij ultgenoodipi te logi er n in h t kawt 11 Duneiln te Dhruu Laat mij als u blSeli giif ik r vreiii lijk oi om Ik nia nKL 1 nil bed mtjiw voor ik iwl rm n na iw I ivetf en iuk lit naar dlcncoe t rtri4c nl I vxKilde mil zoo gdukkig d t h t miIih n I alwr dfio plaats de aJlci dier llnnlatb I eH ipoufn hwttfi in plaats an df al t l r Iranen Natuurlijk ging dlat lltht innig g o lover Het rogtn xwlang wij iluar warnri m of ohoon nigeii nlK hindert oor dm rij en Draak maakt Inj d m pa zoo loognlijk nog woöbttr tn tK mb nier door htsm met grijze zwovnide ge titen t ul l i g t n am do veriiio r i i laJÜid n gftwhten die verdwen+n in donkire op n poorton an rotHkaot eiiTi iA op d n groe nm rlotr der lki neervielen om ti w eenen op bet dlofff verbledite purper der itun versprisde ht idf De rivier wwarin de wctnend watervallen hun tranen wltTpen waa eerst awart n ar plot8idiii f hoe wt 1 de rt fen nl t ophi b brak de on I ioor d wolken en wiwrp een reiisiw hti gen regenljoog in hot etrooinende watei Hij f leet in duizenden Slukjos dtte nog acltiltt rdt n on ler dm heider bruinen vloiii m Ik dftcht da he leek alsof dt vroii wtn der MacDonald m hunn poging OW aian het bloefübadl te onttmappen hare arniffiftUge liatten hare cairngoniH en granaa rtteenen eü aTO4 thV8l hadd n I lateu vallen en daar had ktn Me rteriwlin edert dfteo tijd cmdef bet water gelegen Feuilleton Miss Barrie s Huwelijk t H y Ky HIJ by u ml h h n l n inl rst I rugl r iigm nii U Op t 1 Ml al 11 Ini nut l wtig ih 11 1 il ln I rW M n ml n imwir lim p da 1 in an wi onl liUroiJ iiU i elii n i K J Hun I M WILLIAMSON Vadnik verbwtei Mot hüuiI nierkt Har ar op 7iki I kalm dal Miiu Imiir x n klap Inid kun I mn g vtn Maar Hg 1 t k u ns ij Int 1 i er Ixlaiig bij ha iii t mevrouw ilal 1 Zoolang Harrb tiun lijk Milig tutim lyk t lukkitg whH 11 g ht l uu h uir w g 1 7 lU tii ltlijk mt haar w g wa l r barti t r ii ij liiul s wnerl I i b t w 11 n iratfin vo r yn v r g r 1 i gtiwoonhge unver liil igln ld j gii linar tk n onwei rstnaiil aar perHooi tji maar 1 li bad h iii gcmraft n dat vim i ol 1 aanlig gewwttt en y hai nu g no ï an Ixt orgni Haar 7in vi r iutii or db I biiar atliKl ww Injg hl n w rf 4 wfki itoor i j volbarldijr en iH u on whk nM i l ilm g wemi ba 1 g m i nomsreerd 0111 dat anae mooie kin l in IttthiU armen Ie worpen mi bo jiil ttotn I IJ op hel punt r ben te Minden Viim r i aU Il gfniiien arend van di bi rg n kwam raiTHlrijken om zyn tm l fcng r dt j pnxn II otitnikkim Harltnrt zou tlfv r iwU en g vliii dry hare doehttir Ha d iroiiw ie tlaflir iij totili me lentaiKl mo w irouwen oin van haar onl lagini l zijn nu zij ïsoo v Twhrii lijk In d n w g WW do aniw Ih vi iig Maar lukkU bad MOTgan Henn t in Hi g Iwiii wat I Marbara weiiarbt dat Inj zou doen Hy I h l h t ongetwijf l l al lang r WW t wil 1 b n gg n nlt t gen t Bmk zijne kor I te cïwailng van ijn trouwe grnngenbei t op dien gevaarli en avcmd toen hij Bar