Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1917

dtv tuooubouTi dwKtuu ea M i loteaa jaar en tm wmmmv gpvtag XmurtJ J O iU laar arbwuer aonaiUg uit tiouka il olenj auden ueu gni hjtt m Ae Oertaud veroltjfvifOü la Mtill a wommA ta iHNMutop rtuiulviat wegeo dteiBii blj ixvriMUlug lot vm niaaucKv govaacenW C l ib Jaar arbeider Ie WwUni veen w g oe di MMai lot 15 boete ut a dagen JieuhienU J K loa wwkuian t WadülnivoM wegen mltHiaoiWlug tot tw maaudxu g vangebUH 4rai I J de W wagon dlL Mal te llekn dorp by vw t lot f 10 imku witw lü j u agt n heohwias Sa il Tfekktav W Vr uTOÏT t M o oio f uw No 208 6 38J 404 au JUl 9o6 906 llOl 10 1 29 1749 1997 JOM JUHO AilO 2012 J760 2W 2 3132 3o62 4U86 4o 4oo3 107 5417 5458 5567 58 4 5Aii tU2J 03 8 6900 Ï065 7109 7206 J12 ibai TUI 767 7t 5 81 8£M8 8U18 8WbJ 9109 9791 ltJtXi3 10125 lOiot tOttl 10839 ll 71 10877 111 11 Uiwa U21Ü Uo 39 lluOO IJütO 12317 1J301 IJiij IJ8Ö4 i3bJ6 13 01 138ÖÖ I4üll 14502 14A42 15U13 150 1 4J7 l558o IjOLl 10228 10280 UidkW 10533 lOOUl lOiiJ lOöOÜ 10804 liO liOlM lUiM l8ikhJ kKWO 18001 18030 18 63 19118 194 0 19515 19520 19017 19860 260 JUtlld 20912 lo Kl 2t Lijst So 3570 m z 5J70 Koariu Mrklaard nonK dut hot ueirtla rlut htioig Irt oiukrliand ingni t oer n ovt r een wa eati4il Mudl tuut lul Iront aa üetcrrise dio zioh Mn uU Ti aan ck on dfihandelingen dtr So jft r g4 ermg consumptie geschikt te malcMi ten einde in een dreigend tdtort aan vet te voorzien 16 Januari en eindigende op 81 JaiHiui 1918 zal door detaillisten aan veHjntikera mogen worden afgeleverd op bon no 18 eeoer theeen koffiieka rt 0 06 ILG thee bon no 14 eener thee en koffiekaart 01 K G koffie 4e Bons ob 11 en 13 vo r thee en nos 12 en 14 voor koffie door dfltaillisten van veitnukeni m ontvai st genomen kunnen door den betreffende détoiUiflt dadelgk aan z Jn levenancier worden afgegev n Nader al worden beliend gemaakt welke hoeveelheden de leveranciers op deze bona na 81 Januan igx8 zal mogen afleveren aan den détaJÜist wj ehjktijdiirtoï veri r mycT bon genummerd 21 2a 94 de volgende regeling zal gelden fa op bon no 21 en op boa f vorkrijgbare ho veeiheid gwt wJï berekend naar 1 8Aü cent de op bil 24 en op boa no 26 verkrijgbwa W veelheW aardappokn naar 2Ji ot b de door winkeliers aan Inrnw te berekent totaat otu bij geJikSJ lewin vao meer boiJ mS 3 vwtgerteld in overeenstemming u T der II sub a vennelde regeiL j en tandb dsX wanneer genoa soin een gehaei getal en een breuk te kn aanwijat de breuk um woraJT rond lot eca hajvo cent nXar bïZ Uoudb den 38 Deoeoiber Idl üurgemeester en Weth voom A J IJööuLSrilJN ArT n U becretarls M VAJs D U Wint INBIOHTINGIJ WELKE EVA AR 80HADL OF HIN DEK KUNNf N VlJtOORZAKEN BDBöEMufc rER en WETTHOUDBKo yao GOUDA Qelel op d 6 n 7 d r Hlndv brengen ter algemeene kcunia dW op de Hocretarlfï ter v1 e ie gelegd een ver Boek met bijlagen van A J Voa te Oou om vergunnuig tot het in werking brtngw van een ekotroiiiotor van 7 4 F K In zip papiörwareoiaJiriek 1q bet perceel geleden aan d Turlunarkt ka dastraal bekend Secüe B No 2db7 dat op Dondord ag den 10 Januari 1917 d ouiAdda teo 1 ure opfaetRAADHUIÖ geleg üh€Éd ie onv beawaren leiden öa gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dogen v6ör dien d op de Becfffltaile der Geioeente van de ler iitM f Injpo tonieo BohrifturaQ kan wwiden kennlB gwiomen De andaoht wordt er op 0ev Mgdl dat vt lg n0 de bealaaode luri rudienfce met tot beroep gerechMigd zijn zij die niet ovareenkouKtig artikel 7 d r Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een olmeer Bipeo Led o zt n verschenen ten einde hunne beswaren mondnllngj boe te Uchten oLid Am 1 Deoinrtter 1917 Burg eniee t r en Wet voom ULBO J WIJS De öecretairi M VAN DtiR VI UK KeedB in een g deölte van one vorignumnter opg nomt n j Maxlmum IUaaprüzen De Minister van Laadbouw enz heeft met intrekking van vroegere beaohikkingen maxunum kaaaprgzen vaatgeetekL De maximum klanbandelpr zen z n voor Volvetta Jonge Gouda en hAammer met r kMuerk ƒ O 84 per V K O en ƒ O 17 per O 1 KG idem zonder rukamerk ƒ 0 82 en ƒ O 17 Jon Oouda 40 + ƒ O 76 m ƒ O 16 ld 30 H ƒ 0 64 en ƒ Old ld 20 + ƒ O 62 en ƒ O U onge Julaniiner 40 + ƒ O 76 en ƒ 016 ld dO + ƒ 066 en ƒ 014 ld 20 + ƒ O 5d en O U nagelkaos ƒ 0 33 en O 07 witt kaae Odd en ƒ 0 07 De nmxlmum grootihandelprijzen voor ge noemde eoorten zyij per 60 K O reap ƒ 69 ƒ 67 ƒ 61 50 ƒ 52 60 f 42 ƒ 62 50 ƒ 6d 60 ƒ 4d ƒ 26 en ƒ 26 en de tusachenhandel pnjzen per Ü K Ci reap ƒ 70 ƒ 68 ƒ 62 50 ƒ 5d50 ƒ 4d ƒ 63 50 ƒ 64 60 ƒ 44 ƒ 27 en ƒ 27 Deze grtwithandel en tusacjienhandel pryzen zyn te verstaan franco station van bestanming apoor boot of laatste veer resp of paJcbuia gpoamer De pryzen mo gen voorta omler geen voorwaarde worden verhoogd noch voor verpakking aoch voor thuisbezorging noch voor vraoht noch voor eenige door den verkooper te vemchten werkjiaaimiheid kunnende intueschen leve ring m verpakktnc en thuisbezorging fileoht woorden verlangd voor zoover dit gebruikelijk wa De maximum kloinharadelprgzen gelden voor elke aflevering al dan niet d contant echter met dien verstande dat b j levering op creduet een bysiag ma worden bere Jcend van ten hoogste een half procent per iiiaand indien het crediet wordt verleend op uitdrukkelijk verzoek van den kooper Het i raet geoorloofd aan den verkoop eenjge by zondere voorwaarde te vertunden niet name niet die van het bykoopen van eemg ander artikel De Centrale Pakhuizen reep gemeente besturen en grosaiena zullen de kratten en kutten waarin zy kaafi verzenden in reke ning brengen met dien verstande dat de afnemersi welke bmnen acht dagen na den dag van ontvangst de ledige kisten of kratten franco pakhuis van verzending terugzenden voor de de betreffende bedrugen zullen wonden gecre dJteerd De thane vastgestelde maximumprijzen r kaan zyn naar de minister aan de gemeentebesturen me ledeelt geheel in overeenstemnung met den productieprys vooi de onderscheidene soorten Tan gevolge der nieuwe pruferegebng zul len de goedkoopere kaassoorten het publiek tegen aanmerkelyk lagere pryzen bereiken en gewhie kie volgens de pryj regeiing van 29 November J 1 In den loop der volgende we zullen door de geme Tiiobesturen maximumprijzen kun nen worden tegemoet gezien met betrek king tot belegen kaassoorten St Ct AMMUKA Wil 40n itgt tjuslag O alle poorwegt n WiI OD luaaiti b 4 ïid dat hij liei bihmr OMr all spoorwc iiii in di V wrf4 iüg U ïiattii op zicU m MiH Mcaddor i i lHiio iKi tol iMrecltnirgt iKraad au opoorwt f In d rocl iiiHUt van Wiliun waarin hij d zt Uib Wagii4siïin aankondigt zogi hij hoza oorlog l t r ni van jniddtlm niet immfeT ileii van tuanf cliapp ii ui voor twn volkojiwu iiiolultfali aii oiiz hiilpliroiUM n is iuü noodig dW ó Iran püfUiiiddtkii giK rgafii rd m gW i iikl euIUti wordltii oiidor ó n enJtolp aiuoiu U en olg iiH vLrtïinvondllgidf iii l u diu lot a UMHwirkiiig dio omb r l v tuiir an pur il lii iereii oniuüg lijk U ff blek 11 BNOBLAKD M e r im a II 11 o II n nitHJwo rccrutwrmgHioOMUl litl Un onJ W5iim n gtwtkt V olgoiw üorruw poiid Utu loopfu ill li l 1 agtrhiJia Wffi gi nuhuc oiirtrnit ontbinding mui int la tsrhui n htt uilHthrijv n van nRmwd Tkiüziiig ti Verkoop en vervoer van drukletterv lettermateriaai enz verboden De Miniater van Landbouw enz heeft bepaald dat de verkop aflevering en het vervoer van drukletters letterwit en letter materiaal zoowel oud ak meuw uit eeoig deel eener gemeente naar alle overige dee len des Ri k3 hetzy m of buit die ge meente gelegen verboden is Dit veriDod ifl met van toepoaajng op verkoop aflevenng en vervoer van druklettern en iettennatenaal zoowel oud aie meuw bestemd voor lettergieteryen en drukkeryöi in Nederland Van het verbod kan ontheffing wordenverleend door de Afdeeling Cnaiszaken hureau Nyrerheid aan het Departement vanden Mimater Stcrt Marlitlisriolitoa WOERDEN 88 l w AaovoM 17 paittfeii yrii Goudaobe ki 1 aoert tU 4W Xe aoort f 67 f69 Ie aoott mat KUkwuwk f 70 Handel tiwag Buttén V9raniwoartnUyK wtd der Hêd j Beschlkbaarstelilng pctroleB breinseii i algauoeno koimis I dat bon no b ubt pijiBpelrolBimi 1 irib iUc art va 31 UeuSi 1 aankoop vao 2 Ulor polrolou dot geiiowmlo lioevoolnuu ii p J bil 8ol jai j ui o mli Cr der poiroleurataan ea bon w t a gtiiiooiueuiK lo lagiaart zal v rkr iijn logt 11 M ooum peraUl dot allovinng van parolaim ï l boden m op bon war b I ÏÏÏÏh ouua den 28 Doctaober m mrg n ter en Weth voorn I A J lJöö£ i aJis Az L B De becretarifl f Al VAh D K V UH tiroQt Succea 1 Het went dezer dagen bekend gemaakt dat Woensdag 2e Kerstdag een uitvoaring I zou worden gegeven door den heer tean I bergen Zooals de reclamebiljetten aanga I v D waa er oa afloop bal n bovandian was 1 er in d courant een bon afgedrukt waarop I m n ala men die bon inleverde een eerst raaga plaats kon bekomen voor 60 cant I dus 15 cant reductie loen er echter iemand I met een bon kwam kreeg hy ten ant oord dat alle plaatsen voor de bons uitverkoch 1 waren Ik verwaohtta dua wel In een volle I zaal te kumen maar inia hoor er waren i I totaal 20 toeschouwers zegge twintig 1 Nb die 20 z n ar misschien in t geheel nog 20 byg omen dus bestond het publiek uit I ongeveer 40 peraonen Volgens myn inzicht komen wanneer be laatste bedryf geemdigd is alle spelers opdoch ook dit bleek vergeten te zyn evenalde progranuna s die scbitterdeo door afweugheid Hierdoor uutstond dan ook het geval dat het publiek m de meening verkeerde dat bet nog niet afgeloopan was en toen ze my dan ook vroegen of het afgeloopan was gaf ik ten antwoord dat ik geloofda I van niet want dat de vader die In Am I nka wua nog wel terug sou moeten komen I tindelyk is er dan een kelner naar het tooI Deel getrokken om te vragen of het afg I loopen was en deze kwain terug met de I boodschap dat het al af was loen we I dit hoorden gmgen ongeveer alle dansluaI iigen weg en toen op 6 na allen weg waren I werd ons teeltend gemaakt dat er t weinig I publiek was om bal te geven U begr pt I onze verwondering toen we dit hoorden dat I wel bet tooneelstuk maar niet het bal kon I doorgaan en dit U my tot heden nog een I raadsel I KEN TOëSCUOUWLK LAAAWili JMLltiCM VlUfï 1 het Am HMUBlMt U OcUmw BoiuaaK dt parii titiut Uetlt uie tlat twuHuuu uju guwurpi n op Is dm r op bu AiiMfTtluuui M 1IW uuiuu aal o uowea r M gruolu uhaUe aaa wiUi ilooü gi n uieua iiouiw veiiB vaijiu U bMieuiib M tlo vaa rarlnMWW im 4m FruMta ragauiag l AiUJt 28 j ui V Kaïuer hanh OM alg s4esaa u uen motiw van vttruouwvo m de rt igotrtug aaogvuouKU Au bal ItaUuaaclM fMt U Nli i 2Ö i oc uü De b rf Idala g o w rdl éim 24 d aerdoor de Itallaueu heroverd Oedurvodede lw Uaidtu tmakn U de UHMlaud lu tkt iMMtand in de streek van Wlago nlei v r auderd 8jb Nlwaw Awiltrtaaii I 11 MaaiMiuW rut gunkli dat de N ViiiKterdaiii tuut lOOOO tou graan voor d lWgb i hi It lkit üuaiiirtKl voor de Wa tirweg ia aangekormn BINNENLAND Centrul Stembureau llij kwi bi luit vaii JL d z r zija lo iuH iiigaug mi 1 JaiiUUTi I ij bit l iiitraal oiiilmriAu bodo ll in art i2 Ut KiiwHwet litjiooirtd a lot lid Il 0 ir ilur uu J ipuci hriiu Ld vaiL d ii liattd aii sla b tot lid Il pIaaU t rvang nd i 101 Nxkii mr dl J aji k n 1 liingu r x bkr In dt urron liriMWiniil r lil lank tu ra Mnliago W If ii g n ld viui Ui j thU kftinfr w Ibotid r lar Anwl rdoJii iiïr dr H r Hek n lul van dl n Kaaii iul Stm 1 ti t plaaWvcnang nd IM 11 ti 1 l KlnJi jhr iitr I J d l o r jur I ï N Kookn all n lid aii d l til kftiiiflr o to cr LarL mr 1 Nijp J üd vocaat iiii prtMiiHur u HiiravtiJag f lot adjunct yrLl itó mr 1 W J l orl aii duT 1 liidtfli en 1 io I opaaJd dut lo i nO mmgini Oud r Jü a l jjii g B bl d or vur ian n Wtjokoop uitgewezen l i Iribu mHdl i iiivO ip dlM d v r dïigiii ty ol vcrltM fl kr g gii l r n van dt ii hb iüil r ii oniniaiid unit aan nggan dat bij l r stond uw t do all nt r t g icg nh 1 1 1 ond r Ui 1 ftn dinn oonwjmnki t htiia I tii d nl V crijH en 11 groot b I aji bkrand not i jltti II 1 I Wfrt gi 11 a II lijil g I tl II o I 1 n amk r t ffgi ion Üe bcfaeepvaart ea de Ovrlof Nieuwjaarswenschen In het nummer dat met 1 Januari verKhtJnt bestaat gelegenheid tot het plaatsen van nieuwjaarswenschen tot den bijzonderen pnja van 1 5 regelf ƒ O 30 elke regel meer 6 cent Inzending dezer advertentien moet geschieden aan ons Bureau mterhjk Zaterdag 29 Diecember a B DE ADMINISTRATIE De Nieuw Amsterdam Het stootnaohip Nieuw Amsterdam van de Holland Amerikalyn ia gisterochtend te 8 uur Doggewsbank gepasseerd en werd he den m den namiddag omatreeka 12 uur voor den Waterweg te Kotterdam ver wacht 1477 14y2 15d5 1012 ll U IbWi 1 07 1741 1 71 um lÖtM lbl2 i ö4 iö 6 iaö8 iJü lyyi 2uub AJltj HÖ AJöl AWo M 111 14 i WT 187 i ioii J12U Jl k JUÖ iJBÜ Ai H 2 1 220 1 2Jb2 2tlM iU2 26J6 2 4Ü 2501 25 14 AU7 2 8 2777 278Ü 2ölA 4ö 2M 18 JH 2912 2y 4 AJ y Afci J l dÜUl SUi JOUj JOtO i40 J141 Am A21J A2tiii J2My J2y8 d3Ül 3d72 ikji J4oO MJ 857b 3byi d7 3780 Siw AHM yjiA 3927 jyd l dy45 8080 3 4t lj IW 4Lr27 4ai3 k 34 4l3l 1113 UjU 41 1 1185 42UCi 1AJ3 4243 4204 UW 4 a2 lAJl 1527 4541 iü yb 1574 4t 0y Nederlamtsch schip vergaan Volgens bencht uat Helaingfora heeft het Nederlandsche vaartuig Nederland dat 18 dezer uit Maneèaven vertrokken is schipbreuk geleden en is het m de buurt van Soland gezonken De equipage en de scheepspapaeren zijn gered en worden naar Stockholm gezonden ir bestaan een tjalk en een aak van dpn naanl Nederland die beade in Gronin g en thiiis behooren Van de tjalk is fcapitem de heer Veling en van de aak de heer H Wildeman lelegraütivli WjyriHinGfel HiMCote l iLrotii it r tuidT71 4 t Skafw Liui iiM buviiioMnUuid 760 t 2ukl l uitMililaiwl VerwubUnc tot d ralgvadm d r X tlc wiiKl Uit OoitolUlu lieJitiiicui luU lot twaar bewolkt m t wdti g of en nimuw UI het NoordcD In het Zuiden iwuir be woUct met meer kwu op meeuw UcMe tot matige vont Zoom Maail Zoiuopvnnt 0 uur 12 min ZoneonderKeoc 3 uur 61 mla ItijwiejUuitAanu unetdun 4 u 21 m Rutuiylantaame aansteken u 61 m 1 Volle Maan 28 December srrAUSNUflUWs UOUDA 28 December 1917 1 Stenographisch Raadaverslag Zooals uit de openbare kenmsgevmg van I Burgemeester en Wethouders dezer gemeen 1 te betreffende het Stenographisch Raads I verslag blykt zal de uitgave van dit raads verslag vanaf 1 Jamiani a geschieden van tgemeentewege en zullen abonnementen I daarop aan de Gemeeote Secretarie Kame 1 DO 1 nKieten worden opgegeven B en W stelden ale abonuementsprya vaat f 3 60 pe I jaar I Alfl gevolg hiervan wordt het ahonnwnen I van alle thans op het Stenographisch I Raadaverslag geabonneerden na het ver I schynen van het veralag van de raadszit I ting van 21 December j 1 gestaakt de ver I dere toezending in 1918 en varvolg ia kan I men zit alleen verzekeren door zich zooals hierboven vermeld op te geven als abon né aan de Gemeente Secretane Teneinde nu de vele abonné s m Gotida die het Stenographisch Verslag ala premi op de Goudsohe Courant ontvingen voor den zeer lagen prys Van fl per jaar en die weliiobt bezwaar mochten hebben tegen d i thans door B en W gestelden hoogeren abonnwnenteprijs van f 3 60 per jaar tegesuoet te komen wordt door de Directie van de Goudsche Courant overwogen naast het thans opgenomen verkort Raadsverelag hetwelk m de geheele editie geplaatst wordt In de stads editie voor Gouda o het Stenographisch Verslag op te nemen zoodat van den in houd daarvan toch kan worden kennis genomen Het Ugt m de bedoebng dat do abonncnientsprys der courant daarvoor met wordt verhoogd Nadere mededeeling zal daaromtrent nog geschieden I lU vprak 11 van Jl 1 ko 1917 i 119 ja n onder act J v d M iMmbukztn n boeti eiiba t degenbtibttnt I W ea s zijn honden niet beletten wild I aoiit r olg II D d H toBerg icb n Il k f 15 ffiibs 15 d Vti siiS jagni ondier e vB Zijn kind niiitgir gwjd d t school Inl 11 bezoeken O 1 lo joiida f 3 suU tl W N h v J U tP rouda 4ii 5 d W f L ns Ifmajid Ulieden 20 jaar ol jnfl HnU tl laten dieru t dloöu v N t lAM fii f3 sui 1 d We piid rocken m © an nut rook toiip W V d I te sch f 1 y l I d W e Giiö zioh in dien trHn bevindf n on dtT pla tsib wijM M t koUerdiaaii f 2 SüU 4 d Weg tó een voetpad In Z H m et tfn ir k ïi r binjdjtii C 1 t Waddinxvcen fl fjubfl ld Do tt Zwaaiiiniufdan fO X ubs I d V ftgonM hoiidtnfear gobmikon zOndtr ÏinnvrlH wijN J v V te oudfl f 1 subiJ d Wogons snaohts fH tsm zond er Ilchl J J M ie Kcdieaidorp f OJÖO flulis 1 wetk luihlflcbool ib M l HjBJiBtrfohl f O W mb ld i W t lilll geraborg f 1 4iilH ld 1 M B te Hilk ereborg 1 l l üudB W V d V t Waarder I kr f I Hulw 1 dk W gi njj iemand por fl s vervwTcn A J O tw Roeuwijk j J d t ou da iedor f O SO t h 1 d Weigtnrf to rOula ondeugdfl Ijkt nitlk v rvoen n W H la oudft f t miKs 10 i Wegnw te ouda zioh op zijn lioiidi n kar bevinden J v V te ouda f 2 sul i 4 d W Gntf te lOuda rijden over bi klin kerpaxli A T Ie Uoakoop f 1 huIir i d Weï ns f Coiidtt vtnlen zonder vtr giniing M P Ie Hot erdain f 2 Bulw 2 d Weg na t oiidaon kugdelijike waar ver koopen A A d to I trooht f 10 Hubs W agens tn Gouda Ii Wen over de Doe b bnig F I W I te f oiida f 1 sul 1 d Wegens te Wadriiinsv n leum n In een raamkozijn H S te Waddinxve ti mils d V c g na stlraaitacheiideirij A do B en A VI B to Mt iwerkerk a d IJsoi ledtr f2 mil i 4 d Wi me een voertuig onbfhwrd laten aan M v V tf ouda 1 aiito 1 d Wagenfl tt ren vervoeren op noodelooi pijnlijke wijze A v d B te ouda f suibt 10 d Wogiena openbarf dronkensthap r I 1 te oiida f 1 ubs ld IB H V V W V W albn te rt Ui1a en S 3 te Rotlerdaan l v t ouderak I D te rOudierak on O A K Ic S lioonJrovpn ieder f sub 6d 4000 4072 I7üfa 470 1820 1838 1W J i87o 4yH4 lyya 5007 5011 5u2J 50b8 50 2 50W 5Ut b M 5141 518Ö 5187 bija 523Ü 5250 j2j5 5U2 M 5102 5200 52iJ4 5313 5330 5340 jJ 2 5375 1 0397 5401 19 5443 öoOb 5o4y j5ttl 5587 5J91 50ÖI 5685 5092 571 1 57 J 57y2 5822 5H25 58 58t l 5804 8j öyyy 5J32 5950 0019 0070 00 l OlUl 0122 0130 0193 6198 0209 0200 02 7 0310 0307 0370 0383 G411 0410 0ÖU4 0548 0502 05 W 05MÖ OO J 0 7 0038 OOW 0005 0684 0704 07 b7 l 0799 0811 0Ö20 0829 0831 0Ö35 6868 W iA 0904 0915 0942 oy 2 OiK 2 0963 0 0981 09 J2 OftXi 7184 7273 72ÜJ 72 4 7305 7393 7530 7568 7572 760Ö 704j 7081 7704 7710 7720 777b 784jb 7802 78 t 79ao 7 2 8021 8157 8204 82 2 83lJ M2A 83 8338 83y7 84DO 8514 8 4o 8558 8012 80 y Silfli HOÖÜ W 1 I 8082 8713 H735 8741 8754 87il 8785 87yb 88U 8830 8847 8870 8894 87 17 HJ22 9Jt y l J032 yOÜb 914 1 9219 9AiJ 9280 9289 J2a2 tfiOO 9807 93 11 yW4 9117 9141 y44 ï iH84 9489 9501 9 Ji y55j 2i 9041 9 159 9718 47 H U X L0U08 lUJt llN ft8 ttii M£NGUB BERICHTBN Doodslag te Eindhoven I i t iHi t K t tuvü wl dl dun I J I l if I t n ov n 1 u i 11 1 V n I ija iK ii j H I i 1 t k i r+ag n dr Ifil V 1 If i t ri lio I 1 I Ml 1 i rlrul I r 1 i iib I Hf n I al 1114 cl Ml i pt vaii een paar dan n I f i iw ti ojiKlöi Min tw lil i 11 L Il niedHje op Ai piaaL wnn gaan Jtii V 11 ApJtert 5i tM n uit WutoHel iq M l II j ontiAond waarl ij v O plot I iif 1 rvKl l ea naclit i Ie 12 uur ia vm aan iawMidhgL erlloediiig ov er 1 oMTl hm vva ii ihlUIiu ni hoonJiOMn Ui j ug lig eb Il n bi t ttn vollyJlgc bokui 1 1 ifA l g RKtUTHZAKMN AUVEHTENTWN Een der amokkelgravinnea veroordeekL 1 Maandagmorgen heeft de rechtbank ta I Arnhem vonnis gewezen in de zaak va b L I C b baroneeae van Alten geboren 1 Aug 1876 te Ridderkerk eobtgenoote van E 1 Ciraaf l laten Hallermund zonder vaate I woon of verblijfplaats hier te lande thans I tydelyk verblyveode ten huize van den on I deretaataeecretaris von Stunun te Berlyn I Deze bekl had terecht gestaan Ur lake piling tot uitvoer van een groot aantal ar I tikelan verborgen tn een aantal koffers 1I waarmede ze op 14 Oct 11 te Zevenaa I aankwam nadat den koranileaen telefonischwas venocht van wege het d artemen I van Uuitenlandsche Zaken deze dame meteenige onderscheiding te behandelen I BiJ verstek werd tegen deze bekl een ge 1 vangenisatraf geèischt van vier maanden I met last tot onmuklellUke gevangennemmg I De rechtbank veroordeelde d beklaagd I thans tot 2 maanden gevangenisstraf met I laat tot onmiddellijke gevangenneming en I verbeurdverklaring der in baalag genomen I goederen 1 Dlenatvelgarlag I In de zaak tegen de drie en dertlg dienatI plichtige soldaten der inXanterw die m eerI aten aanleg door den krijgsraad te HerI Ix enbosch waren veroordeeld ieder tot I twee maanden gavangenia traf ter zake I dat zij op 2 September 1916 in de buurt van I de gemeente St Kruis toen da sergeant van B hun meerdere In rang dia ala commandant van den troep waartoe iij behoorden met dezen troep en marsch maakte onder welken marsch z j op d voortaettlng na d rust uittraden hen daarna gelastte om hun plaata In den troep in te neman en den marsch verder mee te maken uitdrukkelUk hebben geweigerd daaraan te voldoen Ten aanzien van dertig beklaagden werd I het vonnis beveatlgd terwijl twee der beI klaagden werden veroordeald ieder tot zea weken gevangeniaatraf en een bdilaagda tot aen maand mUltalra gevangenisstraf i Ue Hbt iu en gidtieU i van ohh v ur g I nuuwiM r opgcnotnen i ANTHONIE JOHANNKl VAN EWUK a 1012 12 MARGARETHA DE GILDE HaaMmhl Jaarayeld Hu U k tolli kkla 11 Januari l llAl ai a keaalrttTlai Mevrouw Wynaendt Francken M nil vcrno 1n i t t n rn i Wijiianll iIrmi ki i m In lliitf b 1 dl njwliu ig litsnoL raliritln rmi n I 1 op dl gro li Mt aii vrcumlijkc Kan r dilaliii gfpliial t d m w 11 lm i 1 iinlilmiiir om irliniiil U niUi n ni I dl l naiivaai bii 11 i m n o l I 11 tilt alf Il f a i d paitj 27 D mb 191 Maximumpr zen voor Ptiotaardappelen De Mimster van 1 andbuuw enz heeft gezien zyn besohikkangen van 24 September en vdn 17 October UI afdeeling crisisza ken bepaald dat de genoemde maximum pryzen voor pootaardappelen met 1 Janu an 1Ü18 worden verhoogd met ƒ 2 50 per 100 k j Deze prybverhooging ia bedoeld üls etn vergoeding voor het bewaren der pootaardappelen gedurende den winter btcrt Comm v Toezicht Oroenten Centrale De Munster van Landbouw enz heeft aan den heer K de Boer Czn lid van de Lerate kaïnei der blaten Ueneraal te s Cravenhag op zyn verzoek eervol ont slag verleend als Ud van de Kyksconimiflsie van Toezicht op de Vereeniging Groenten Centrale op de Vereenigmg I ruit Cen trale en op de liotervereenigmg Stcrt Faillissement Jb v d Ende SehMptbouwKMtttir tt Boudarak Al biifl a dai nll ulld llal ll u illa b daa Ier rl 6 der Arroodi icDienti Rechtbank l Rodardam a van hel K alon rMht la Oouda ncd r l d B ilOta aldaar ladurend 10 da aa ler koelelooaa la a e v n da chuldalacbar Rullardaal 2 D amber 1917 Da Caralof 3013 14 Mr J DROIT Moord in den Haag I II f lo p n na bi b ft iicb bij I I il llaa wn I woi ir van W II m ki inl in dH M tr 1 rii t n I d dl zijii Jt efbrof b r met n van Inn kvMi hid i r I I i I i II b toiid rtjfdw 1 mg n 1 1 vvLik liMr jorzaak von 1 I 1 i Mil sli fbroi or 1 e 1 kl I f 1 1 i iiife I iiüijft ni t höt nieit i I 11 I lil i ft don r lagt ne In hpd I II I I nwiurfook to golraobt 1 I L 1 ir in iiwH klean v o I I III ill naar o n in bo rflaAp 1 1 fc 1 I II t wa gügaaii oiii zijn K V r 1 1 al 1 I aiwl r bad iieni dwar I IJ i lal no etTilgo nH 8lt ktn too fi n t iiKi ogi waarvan do diood hi I t I r I i wa ieiiiftndi dn h t zi n i I It I I ir liHi f maakt H Tbaal blijk wQf 1 blip d i polit io ingt Toep n 111 I IJ tan tl r 11 n als hy Üiuim a I m r p n ro r bra bt I I I I vti flr he op di p fd ka II I Il I II I rbal n va i dio zoo vaak I 1 CK I louiH kn rmoed nd waslaii K l iMiur I Mifl II aan wenuigvpr iiiMbnle V Ik t n drama lohdaarbov nRil I 1 n K l K M d I fl I dad r 7H1 vrij willig aiiiij nu ld k 1 al h t lijk van i t M r Ifig lil t ti I 1 I k wordtn gi Een aanslag op den Burgemeester van Marken Mdaudagawnd rgH b d d lia f ir iiiK lil Mark 11 tel I tpi klrg uii t i i clrfulalrt mui 1 1 ru NuorI liuilmd l i rtalnrl VI rbooglng van den Üiirg u Ir lil te M rctarw i n Ir oivwrijc d lat onl j on il mi ftii Mildrcwiiltaai m rd d ir iilnir u r k nL g Miig auiig lUHiiMi an do ordo kwfun daarna c 11 o r 1 I nii l Il VV t r biiTprking vim d Iroo iiggiiig aii d oiw t tn 01 p 1 1 Miaiid bij Leeraren B H B S I o jwPrarMi aan do iiijkü Hojig r H 1 rMbool t 1 Irf lit btbU u mm airs flftn df Ttti d kaïnoT g oiuImi iiu4 Ii t dring nd r7o k dat d kaïii r bij di Ie liaiukhiig van d StaaU x rooiUig biizoii den aandiaiobt mogi i iion aan iU hajuri rgdliij d M liraron aan d I i k 4 Ho giTO HiirgtMtlioloii tyn zoo nooli Mti baar noht aii l iUa i f al g I mik riiu kui o i daarin a Iotndt vtrbi tfilnt aan t brontfon 10108 10112 lOilJ 1017 10127 ICMil 10407 105 2 10 10582 lOWM 10671 1072 1 UNul 10 82 UI8tx IOH75 10H9a 10927 1U92J UCJty 10947 10979 UOU 11081 IIOJ 11128 11141 11154 lllOa lia7l lllJ 112 A Il2f 2 11264 U2W 11271 112J1 lUtl tl3 t 11303 Il30t 11129 lllM l Hö 115JI 11553 11097llï 99 Ubt O IIOÏO 11080 117 20 11737 11781 1178 1 117JÖ LI800 11833 llHbd 11945 lU O uy 0 12 9 13096 12100 U1I2 121dO U137 12146 12102 12 2 12216 12322 12330 12431 Fiillitnniit JL M P ni biij Bi beflcblkkin van den E A Hm RacMar ConmUHn dd 24 UM inb r 1917 Ub paald U dal d IfldUninl dar Khuldvordatiatea B dcB curiior M pUais habbaa vóór 17 Januari 1918 2c dat d v rificatUv rgwi rlng val wofdea houdca op Maandaa 4 P bruarl 1918 dM m lO uur tn bel Oaracfclalabouw aso d a Noord iD l Roiurdam Da Cnraior 3021 21 Mr W J L VAN BS Advocaat Oouda Kantoor Paperttraat I BR WORDT QBVlUAaD 11J84 1211 122U 12232 125 4 1J62 1 IJtrffc 12009 12 y8 12709 1J720 12704 128W 12849 I280d 12865 2htv 12940 12986 13Ü0 J 1 kfiSl HU79 iWyt 11199 H218 13228 njfrt H255 lï 2rt9 13209 133 15 113o5 m68 11400 11 102 1141U 13112 13480 13522 13510 lUU 1O020 13070 H70 H704 l3 82 11780 H79ü 13801 13815 13830 13909 IWII 13988 liy39 14027 l t57 14135 Hl 70 11384 14 189 14300 14171 14610 14537 11545 lW4 t 140 51 14052 14 i5H IM 58 14082 147Ua 14712 11742 11756 11793 14797 14830 14871 148 3 148 14937 l4iM0 14975 11983 Gemeente Secretarie Burgem aeter en Wethouders heU ai benoemd tot 2en commies ter secretane dezer iemeente den heer P J Schmidt te Am hem n tot tjjdelyk ambtenaar mejuffrouw R den Boer alhser Maximumprijzen voor zachte zeep De Minister van Landbouw enz heeftonder intrekking van zyn besohikiing van 22 November li 17 voor zachte zeep vastge teW een maxumum inkoopprya door de gemeenten te besteden voor de periode van 4 tot 31 December 1917 van f63 50 per 100 K G St rt Maximumprijzen voor suiker De Mimster van Landbouw enz heeftonder intrekking van zyne beachikking dd 10 Dec voor suiker bereid onder rabinaaltoezicht vastgesteld een maximum tusBOhenihandelprys van ƒ 59 per 100 K G enoen maximum klem handelprye van 0 32Hper Ml KG SLcrL Spaar en Hulpbank Gedurende de maand December zijn m gelegd en terugbrtaaUi de navolgende bedragen Inleg m 324 poaten 16524 80 B geschieren rente 348 61 lki30 14 352 14 Wl 11184 14412 11127 11 U5 14473 eeo flinke dienstbode lagM hoog looB Soada s 3 uur vrUAdrw MARKT 40 3023 10 15093 16137 15233 15240 19309 154 1 153W 15i j6 15333 1 1541Ü 15515 15561 15507 15 00 15023 15668 15688 15692 15801 15822 r 837 15810 15865 15874 158H9 15911 15921 15966 10068 iMn 10117 i6l51 10152 10177 16178 10183 16225 l623l 10237 1G1 67 10305 10310 10 1G3Jj9 10 195 1 425 lftl70 16615 I6i l7 16527 16 54 105 IblanO 16043 10666 16687 160 B 697 lb7JB 16751 16777 16780 108O1 16811 UMfi 10662 16801 16905 10912 10918 16059 16068 17030 iTtOO I 17107 iTtllO 17116 17160 17904 17210 17241 17252 17275 17282 17293 ITÓIS 17170 17390 17409 17650 I76l9 17661 17068 17765 in74 17780 17604 17839 17853 17903 17V67 1799Ö 18003 18021 l8tKi4 1H060 18ÜH6 18350 18263 18879 18314 183M 18340 18 46 184 184 18500 18610 laftM 18568 ll860l 18624 18665 I8f712 18715 18731 18735 18742 18802 18803 18900 18014 18041 1S169 18096 19095 19048 19065 19Ü07 19100 19105 IM 192U 19295 19961 1935 1 I 19076 198ftl 19411 19417 19332 1 438 l t70 19 7Ö 19477 19478 19183 19490 19505 19521 10091 19715 19900 199W 19960 19983 19997 30O11 30058 30064 20086 20170 20189 20201 21ÖM 30391 303 30B86 30360 30188 204 54 Xym 30495 90601 30 96 306O1 30606 30717 20769 30776 30706 20632 Wm 20873 30990 30 46 30989 14668 ƒ 16873 41 ƒ 22668 03 Terugbatohng In 107 posten tneer töwgbetaald dan ingeiegd ƒ 8694 62 Aan het einde der nwand Nov waa ten name der Inleggere mgeschreven 694166 42 EMEENTELÜIECEiTHilEKIIIEN apiJtLuaT u aiM laaaari ma OBISIS MAATRICGKLEN Kerkgebouw met toren te koopu Een zeker met alledaagsche aanbieding doet de heer E Howe te Amsterdam faj een advertentie Hy biedt ter overneming aan een kerkgebouw met toren desvariciezend met of zonder pastorie terwyl vaktuiwjiga sloopera waarborgen dat alles heel kan bleven I Wittebrood De Rotterdamache Bakkerepatroonsvereeniging de Nederlandsche Vereeniging van Wericgevens In het Bakltersbedryf de Vereen van Luxebroodfabneken en de CoÖperatjeve Inkoopvereen St Hubertua hebben aan het Centraal Broodkantoor te s Gravenhage een adres genekt waarin z er met klem op aandnngen om naar aanlel ding van het verbod dat geen melkbrood meer gebakken mag worden de prezen voor het wiftte brood te herzien en de omrekenciliferfl van de bloem belangryk te ver hoogen Tekort aan bloem is anders onvermydelyk terw l witte brood voor den be Btaanden pr abaotuut niet geleverd kan Worden Thee en koffie De minister van Landbouw Nijverheid en Handel heeft bepaald Ie De leveranciers van thee en koffie aan detaillisten zullen in het tydvak van 1 tot en met 27 Januari 1018 aan détail listen mogen afleveren en wel op een bun door een detaillist over te leggen bon no 7 eener ee en koffidtaart 0 05 Kg thee bon no 10 eener thee en koffiekasrt 01 Kg koffie bon no 9 eener thee en koffie kaart 0 06 Kg liiee bon no 26 eener thee en koffiekaart O 1 Kg koffie geldende deze hoeveelheid als voorziemng in de behoeften van den detaillist voor de geheele maand 2e Gedurende het tydvak aanvangmde 1 Januard en eindigende op 15 Januari 1918 zal door detaillisten aan veri ruikere mogen worden afgeleverd op bon no 11 e er theeën koffiekaart 0 06 KG thee bon no 12 eener tiiee en koffiekaart 01 K G koffie 3e Gedurende bet tijdvak anTaiic nde W tegoed uit D In den loop der raaaad December z Jn 24 uieuwe boekjes afgegeven 3 afgeloop boakjee opnieuw m gebruik gesteld en 23 boekjte g eel afbetaald zoodat aan het ttnda der maawl December 2432 boekiea in omloop waren Da geatolm brandkast i8ter ii hwft do Re drt aiik t ii t tTdaiii ultMpfaak gedaan In de zaak lugt i U n aoK hlkw thWr W joratel en J J lang 4lalkne hl Me teredit helMu pv 4aan we gen üefcrtai van de brandka iiw 1 12 0 10 uit de etue teli o Arbi4del ur op de Iletringraotit l e bnuidkaM w rd Uier leeg in ee aW ot Ihj de KaJfjielaan gevontten M geW N nooit iPfuggt vomkn Ikklaagde entel werd eea gevangeiiiit etral opgileg l vu Un jaar t ekl Tar g die rMsl op vrfl voet i wa g steld wen vrijStt prokeQ Uit O U had tegen bekkn vijf Jaar f l t DONDBRDAQ j JANUARI Braantateap nat toMah laleaeraa UrausMdaleeban ai VRUOAQ 4 JANUAKI Aartappalan wartaten an Ian laleraraa Uraaaalddalaalxia ae M lATBRIUO I JANUAM Aardappalan mat aavavakaal i Sabraoan vlaaaan Ulaaarea U aaaalddaleaboa no aa Bantsoenerrings bons mjur f j s iiu rti wi niüUDHib aii AH DA liengen Ir ftliiPii eeiie kenni I lel in Ie we k van tl I i ïiiïberl9l7 tol en met Janiiaii l op d olgi n iy iKtiw If daarwbler v rm kk hofvetlhed n Hi Mring winilulen zul en vtrunjijibaar zijd tt in bijJniaiiiig an d daarb enoOrode bt inigen Bon n 21 1 om bal en Iraadv t 8 e n raiit oen voor 1 v eek lion no l Yi oiH gort 4 ctut rant rfoei voor 1 wiek Bon no 22 oiia ori Vt oenl raat noin oor 1 w Ikm no 2 K aariapp 1 n 11 cent ranl soen voOr I wef k Btn no 21 K aardapp 111 i oéftj rantsoon voor I wetJi Ion no 25 K fl airdapp I ti Scent rantao i voor 1 weejt Elf personen gearresteerd De pohtie te Amsterdam heeft in verband met den diefstal van een IJzeren fcwt In houdende kosthaarfieden tot een groote waarde Jen nadeele van een handeJaar In platina I angendyk aan het Fredenkspletn elf personen gearresteerd die ervan verdacht worden zich aan dit muBdr f schuldig of raedepUchtag te hebben gemaaJct er voordeel uit te he ben getrofckien of het gestolen goed met de wetenschap dat het gestolen was te hebben opg ocht Gel k men zich zaJ hennneren werd de dinisthode der familie L na den diefstal in d veetJbule gebonden g vonden doch ommddeU k reede verdacht een minder onsdhuldigv rol in de zaak te hebben gecpeakL Eerst aan Centrale Kenkeiu Da G n irt ltfke Centrale Keuken pubUceert in dit nummer de Bpi3 lli t van 8 tot en met 6 Januari aJi en la voomamens nadere inlichtingen t dlg in de courant te vermelden Wij vesUgen óaArop de unclaAt 19680 19 74 19611 19647 19733 19740 19823 19 32 Nadan lalleklin an wenlaa l dl la deae cearaat varfUahL Qoada 27 Deceabar t 17 Da Voeralnar T k Baataar t d OaaiaenlelHke Cenuala ICa A 2024 30 J VAN QALBH l a KMhtliai ta Hollardani lie l la Urm varoordoeld T W 37 laar werknianvta ouda w enH dk fH4 l van ve uit do wrlde Iwuj nauti geplo Kil dMauH door mtdM van vorbrfkiig i bet e i tl U lt m weder r cht0ti k een dlar dat g he i aan eau an Vet Binnenkort zullen van regeenngswege de met voor menschelUk gebruik goscihlkt zijn de vwjrradwn oüen en vetten worden opgetKMnen Getracht zal worden deze voor de 6e AboM eiB iti Voo teUhig Door Ie ScfcouwburgbeioeVera is de wensch te kennen gegeven voor de Be AbonnemeDts VooMfcelUng op Woenada 2 Jauari door h t Hofitod To i i PtyHi ta doen imMnii gehouden moeet zy spoedig w eer losgetaten worden docdi tfaana ia z j opnieuw opgesloten met tien andere verdachten Ëen seer onduiöelUk biiefje dat de politie heeft ontvangen eo waarm de dadere en de verkoopera van het gefltolene alleen by hun voornamen genoemd werden heeft na Lang loeken ckwr de reiAerche tot hun aanbou ding gelekL Het Ueek dat i de dienstbode van een danaclub kenden en dat daar ook het zoo btutaAl uitgevoerde plan gesmeed is De dienstibode moet bet igenlyk in elkaar hebban gezet Eerst is de buit rerfcocht aan een thans gearresteerd opkooper a n den Haarlenunerweg voor f860 de dieven hebben haar echter voor f 1000 teruggekocht omdat zy lastig gevallen wer den door lenuuwi die dreigde allee b de politie te zullen aangeven als hy niet de kooper mocht zyn Toen echter bleek dat een nng van hooge waarde dien hy by het gestolene vemnoedde er niet by was troJE hy zich tarug en boen is een gedeelte verkocht te Haarlem voor f 700 en de pest aan een opkooper te Amsterdam voor f45 Thans ie de heele bende achter slot Oplichting Verwerking v i melk elkpwdMtea melkbestanddeeleo brengm ht alüamwjne kennis lo gttn nialk 2 1 mogi n woid M d b do btruü ng val prooiuu bankirij en der banK lbaklierii It IL j f c d L ir van broodj 2o g on iiielkbe9tandd Hon of mëkm ducun zuleii mogen wordm gWjlSwtóï de beuxiodang van brood Ooudto den 2 Deoomber 1 17 Bïirg meeeter en Weth voorn A j iJööüvLyiijft Az iJb De becretariö VI VAN D H V UB By de firma Hoetirag op het iComnigspleinte Amsterdam kwam Maandag een vreeoU deling die een nng met een edelgesteentevan een waarde van pl m 700 gulden uitkoos De vreemdeling die beweerde markies Maibdin te beet n en van Spaanscbeafkomat te zgn zeode later den nng te komen koopen Na het vertrdt van den Spanjaard ontdekte men dat de nng toch meegenomen wa De politie werd m de zaakgwnengd en al gauw waa de markiee Nawasal Mandin gearresteerd Hy logeerdem een hotel en had den steen uit den nngwillen verkoopen imi zyn logies te betalenHet eind van de historie ia dat de firmaHoetang thans de edelgesteente weer terugheeft dat de hotelrekemng È f 400 onbetaald 18 gebleven en dat de Spaanscbe markies met den mooien naam in arrest zat enter bescihiltking ia gesteld van den officiervan juatitie N v d D KANTONGKKBCHT Tk goUDA Stenographisch Raadgverslag BUKGÈJtfEL TEE en WETHOüDïBfl van WJUDA brengen ter algemeene kenms dat van 1 Januan 1918 af de lereriivvan het volledig en afzonderlyk gedruktstonographieob verslag der handelingen tu den Gemeenteraad uitaluitend van gemeoi tewege zal geschieden en zulks tegen to uitbetaling eener som van ƒ 3 50 per Jaar welke zial geïnd worden in de maand toU geode op die m weUu men zich voor enabonnement heeft opgegeven dat zy die zich op het sub I genoemde verslag wenachen te abonneeren zichdaartoe schnftelyk onder vennelding vannaam en voornamen voluit zullen kunnenopgeven aan Kamer 1 Stadhuis en daartoe bovendien op den gestoten ojaelag zdzyn te vermelden Abonnement stenognphisdh Raadflverslag dat abonnementen zullen geacht WMden in te gaan met de eerstvolgende vfl gadenng die na daartoe strekkende opga ve wordt g oudeu dat zy die met schnftelyk ten rtdar ste één maand voor het einde van hun abonnementsjaar hun abonnement op gelijl wyze als sub il vermeld hebben opgez 4geacht zullen worden zioh weder voor MPmeuw jaar geabonneerd te heU en dat als einde van een abonnement Ui beschouwd worden de overeenlcomstige Awvan het jaar of de Jaren volgende op dl m hetwelk men zioh voor het abonnemW opgaf Gouda 27 December 1917 Bunganeeater en Wetbooders voom ULBO J MUS De Secretaris M VAN DER VEUH LeveosmiddelraroorzleDing BUH lMlLJI STLR en WbTHOUOOEB van GOUDA Ircngon ter algemieinL k4 Dnis dat den Mmieler van Landlbouw NU ff heid en Haiidwl is g bl teu dat met ovw al d wtjfde iiuaaiUtal wordt Aangenomen ter teoordeelltig van wat als w arroe en k W do sohotii moot worden beschouwd in verband nieit bet vorbodi tol aflovering vm brood ttn g hruiko bij warroe en koud schott k in gi U geiihedtn beeteuid VOOf hest verstrekkun ao wairme maaltijd aa hel publiek KEyNISGEVINOEN dat door don Mimster voornoemd fa vawlg ritold dat ondT achotela zal te verstaan viaoh vk eecli gevogelte ti eitrera gixlkend laH garni uur dwz UK t aa ade groenleii ooiupöte aair bi q len enz y dat ala scihoielM In bovengenoemdoi zin ni 4 zijn tu beschouw n spijzen di m t mei garnHuür en bovendien koud flpgedund worden bv in den vorm VttöMtt enkel balletje gehakt koud © en portlo koud vhxwïh garnalen haring kred gebakken iöch koudIJ kaviaar kl i portice koude salade enz In dez gErtlK kn ïal aan verbruikers brood mogen wof den veratn ek in geen geval echter lot grootere hoeveelbedum d n van 50 gi ptr persoon da an bc v erbod tot htt dkvcn aanvangm van maajtijdeti In bovengenoeitfia gelegenheden vóór A uur in den namddiW door den Burgemeester ontheffing zal ki nen wordden verleend Indien hei betreft W verstretken van een nma4tijd ter g log held van een huwWijke eeet Gouda den 24 December 191 Burgemeeeter en Weth voorn ULiBO J MIJS De Secretaris U VAN Dl Jt VEUIU Naar w Tememen ia het aan genoemd geadschap lüet nwf dyk om op den vastgeitelden daitum dat stuk te geven Om nu toch aan bovengenoemden wensch te kunnen voldoen wordt dexe voorstelling mtgeeteld en zal de opvoerii van Van Rossum s jongste meesterwerk Pjiyllia op Dinsdag 8 Januari eJc pla t8 hebben gewoonlijk nog zfió Jonft a s hi voor hei eeret gTeepi D 1 ordt zijn waipeneo U dja gen zijn vaderland te dwwm a J u vaiber iaud dat ziju vaderland niet Is dat alktn li t vadtTiaiMl k ao bet kapitaliiauo bpr braohl hulde aan de trouwe strijitauakkers van de b U A 1 die boewei op andere wijze voelm aii juj U i Borgw antwoordde wear daarop waarna de drukbeetothte veFgaderlug door den heer Haii burg r onrf r dankzegging aan b ildv npreki ri werd g sk len Exaaaca liamrlu Onze iftai eiK ot de hwr l H v d I ol slaagde voor het Merourlua dtplouia boeiilioudeu waarvoor het ixaow a In het laMttt d T vorlgti luaaiMi word algeiiouien GOUDBRAK De heer M Dane hoofd der enbare lagere school i er ia gistwen naar het Ziekenhuis te Rotterdam overgebracht waar hy een operatie zal moeten tmdergaan HandeUkemüa Te sGravenhage slaagde giiteren voor het exsnMn handeiskennia mej J M vaa den Ronden alhier Debat arend OUDBWATKR Een voi naam hotel I De inventans verkoop van Hotel de Doe len bracht f 12 66 op welk bedrag aan het Algem Armbestuur werd overgedragen Ie voren was ei nog kijkdag Entree 5 cent per peraoon 4I6 TAATS LOTERIJ 3 kl Trekking vftn Donderdag 27 Dac 1 njï Ln van 1 4j 2 4tt JJd JW AW jyj 4ü6 lUÖ kió 474 löö l Jl 618 5jb ödy 6rt4 fJZ ÜUb t 21 ÖdO 760 H42 Öb Ö 2 üjb öy7 tfob 9uy yiö ödi y7i yja 1016 iShU lO ö 1170 lliO IJ l 10 4 13Ö7 14U lltó UHK IIJÜI IdJH 1301 In de Réunie zou gi leravond eui 1 debatavond plaats h btTi tusschen m vr I Kooroon l inancT uit Uijawijk en ds J I Borgier van hier Over het onderwerp I Dienatwoigtren b Chrlfit pllchl Ml I AChion mede óoor het Ingezwndcn an I k J Borger In hel nr van gisbiravond I m de taarini voorkomende vnarmbuwlng 1 legen zekeren S H HaiiiJburger waa hu 1 gifekTem stuntpvoi ia do groot zaal van I de Réunm 1 enetenamgh d over tt al 1 of niet doorgaan van de viTga k riiig ovtr de vraag wio proeidwrtn ou en of ds I I Borger zwi debatteoren ondier pra d iiuni I van don heer Hamburgerr was er aa van 1 kelijk niet wel een g rcd 4tav 1 ond r de organ i atoren van den dobatavond 1 n hit I was reed ft uur toen dan eindilijk de ver gadjering goopend wOrd d oor den hetr iaiii biirgea iwit de iiij k dPolmg tlat d Kipri kern van g€daiohten youdim wu iIon 1 evoren vpenacbti de hwr HamtKirger mMt k doiIen dat door limi m di pern geantwoord zou wordien op de waaröobuwlng in he ingeaondkn Mtuk van gisten na ond Böodat WIJ dia kwtwlle kunnen lattnrut tm I Intuasohtin wij haddon in aamnerking I aiaii nd het gictoravoiud geplaatHli mui I Virwatïtit dat tut debat zou piaaU hib I ben en wij volt taau mit ondi r laau I kon I verslag 4015 I Mevrouw Kooman Tiuiiiitr aUerecnrt I bet woord voerend bracht haar btaudpunl I ala obriöten eociaiiste tegtno er dt maat I acbappij naar voren weew wr op da b 1 I dt iiMiatBohappiJ ia etn voürlduremkn öliijti I lusachen kapitaiuune tn proletariaat aü m I voorlgCBtuwd wordt door dal kapilaJiwui I I de oorlog te wijten Is aan twn uitvloiiHil 1 I is van hit kaptaliaiiit Het kapiLali uie is 1 I Ititutijk do suiiuld van allu kwaad ctn I I oud en bekend thmia dat wij hkr nitt I I verdiir bihoeven utt te spiniii a Ook de 1 I k rk ia niil vallg wordi voürtgailuwd I I dHx r dat kapiLaliMiiie uiiïnor pritw ern ze I I gomn d wapenen op hK alog ld en meit I L odfe nttaau op d lipptn wordt er oplos I I gemoord g choien de inedtinmnscli dt I vreMndo naniner gezi me iiiMiB iinjt roed r 1 gedood Daairtegmovtr stddii imvrouw I Koonians het oenige vpare geloirf het gi loof in d n iii ie h hot geloof In betgMs 1 tilijko m den iiKiwob liet mooii het aar I atliigo in dien inenach in dat gelooi ir 1 biLidl te nioordien de wap iLa op t Iwfjen I ligMi ben die ook monei hen iijn al wij I m naani der olirw olijkt iiaawtoiJ ie w I Uonülueiit weigtren daaraim uRdolodioen I w igi nn ifi to bezovdüleu aan broedM 1 moord wilgeren U pUoliL van l dor n goeddeukenderi uienaioh Oiwiier luid applaus uindigde spreekötcr baar In elk geva ter lijk uit eproken redi 9 8H y80 l lOU J 10070 ULIO 1029 U490 I jOK 15M4 15 122 I8tm IHOeO 18ÜH6 18314 I83W 1 Ha Horg ir liogon inK dw mededeeling wio an nnj verwachl v rbeitflijkin oor spraak van d en oorlog be fl hit tmti wie vau uuj vtrwaobt dal Ik don dionHtwwgeraar zal veroord tl ii heift bit ook iuh dl oorlog IS iineneoiionw aardig zoo lueinch oivw aardig ai 4 die maar kan zijn en kan voorgesteld wordiai eivolg uö kwani h pr lol zijn biiatnjduig van iiet oiidkrw rp diiUkStwiiigirin w ubrwtenpllUil O Borger wilde aantoonen dat duL ouiuitA Ut wm weigort Llirlsi n kin zijn wie nlft wiig rl j ók oliriHieu kin zijii 1 n dpr buld laar toe i en l ei büuwmg over don lucnt h tW maatfeöhappij den Chrl lu De dour vnie l iiH naoh dieugt mei op di uenduutntl umi 8 hen is ea iiiiaacbiTi niet iSón ihri tm 1 éi n werkelijke obn ien in do voUt t i I kinib van het woord wat i r nader aan toont Ik nneataeliappij i j roi mo rot al I men die maar dlenken kan en deuke wU de maatschappij is altijd rot geweest Verdl I iiiBiier uiet de OhriMus do ed I door 1 I dio niaateohappij aan het Kruin genageld I I heelt de niaatóohappij ooit dieii i hrrvLua I I gi wüd bant zi niit altijd deu l hiistiH I I uit de samenlevuigi Waarom dan dl op 1 I oll ring die li luaat ohappij liiiim r 1 1 t I wit Waarom dan di opofkring 11 ten I I niaatsohappij die Inren in rot H hae em I I de nadert en waarvan do oorlog ni U I I laeer of nfinderdeo enn ui vlotiml n h bel 1 I dan ook met te reoittvaao digen da hij I I die werkdijk cbrurtoa wil zijn U dat 1 I de maatTOhappij met van beun giediend U I en die diaaront melu meer van die i inat I I schappij verwacht zich onderworpt aan I hit ultvlo iflel van die maatschappij hpr I wil d n oorlog ndot voorsprikon ook den I dienst welgeraar niet maar heeJl diediynstI weigeraar ntet de ooiWequ ilie tt aanvaar I den vMi ziju daad Hij wilgort de maal I schappij te dienen nu die maat liappi leidt tot oorlog na die niaat f happy uit barst in haar ware gedaanu maar waar om heeJt hiJ dan m tgeholpen aan bit opbouwen van die maat happij waarom hoed hij dan moegeUolpen aan zijn koop ea verkoop door zijn hand l n zip gosjacluer laat hy dan o daartoe niet n dewirkon laat hij zioh g heel afkeorc van die niaatteOhappy Stralca is deox oorlog aigtloopen en we zijn dra alle midfere van hH heien vergelen laaar dan komt er weer een nieuwe uitbarsting een nlouw uitviootóeJ ven die maatsübappij omdat de maatsobaippij daartoe Imdt mkat do maatsdiappy nlrt verbetwd wil word i Laat de dienstweigeraar zeide ara dio hij olet veroordwlen zal wil en kan dit bedienken Kn laten aikn daaroni begrijpen dat chrleten en wapmmflting wel samen kan gaan dat do I uze weigeren ts chrieloniplicbt niet juist is I Mevrouw KocMname Timiner roplloeerde daarna ea merkte op dat De Borgw ntet tegenover maar naast haar heelt gestaan