Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1917

Zeer mooie sollede meubelen al Tafel Stoelen Kaïten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Stijlameubtemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubeletl iiz nz Hm pt tKoadkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 17 60 Stijlkast f20 stiil tafel 1 W Spiegels f 5 60 f 7 60 enz I Sit I illll SimSTIUTM iimègis nabil dl Uil I tldL Rotterdam 1t A HOLLANDER HUIS EN DECORATIESCHILDER Blijft zich steeds beleefd aanbevelen voor het uitvoeren van VERFen DECORATIEF SCHILDERWERK oeaa ADRES VOOR HET SCHILDEREN VAN BEDRIJFSRECLAMES BOELEKADE 36 qquda lij i Briiikiiiafl Zoon Drogisterij MARKT 6 I Ml 4 w uar Mdk l a rt4 in Ik n il 11 Uiimiid anckii trouw taii tal blJ l vrijd jii Ik wiHt ni t dal Ik h ni ƒ i laM b zürgl s n lol wi gij n uu lij nl tii t hij kon h t II ni t wijg n i uid Mil toe Maar nu w l gij de Hiiig wljz Mik lm weK r g luk is te Niitkeii In wf rwll vtn zl b Ht I da t iKt BaMl Iriuwl i mtkoiv b fe JiikUK lj Illll ook zou tt iiiHkftil n uhirn I t ev zai g lukklg zl n Il ütl o iuOT II Ik zal Ba il o Boe en ea m t htnn ipi k n e e I nrile Wilt gg d t to n lij kl hl e ig Mimr Ik moet b n e r ri n en v ot h r 11 uk gg ilo 11 wni wiJ alen wen n V HM lan we ui It hu lu aljn ri 4i luM n I IJ 4 it ig n t we t want Hl 4iilk tf lie vn itebtlaic voor h nii 1 Il t w 111 dal ♦ in or war enJ I kun erti tau nauw vro g re Ik 7011 nmrgen r d im l liwil will o iruiwt aD ik kon andwoonU Bar Mi blm k n dat wH zlV M lie vol bit A ehap hare tranen dro g ude I a ll maakte zlotijptlf wijt dat htt Re n m ii ou Ijn tit n n hij wejgj r ifi f g luk aan te n in ii zo U 1 liJ b Mj o k tetb n g w n c it Sa liM vrt iU tl beni kw fif Miar n li Jtf tiniit In e wertl l eooa Mine hw d in nl buil mntt SalmJakpastilles Menthapastilles Verkrijgbaar bij S H VAN LOON 15 Wh WOLFF Cfc j c E 2 nD uur et Soliaaivboi if Jon 1 l I 4 Ker des HtlK ifl ih iir Uiit üiwl r SanniikoinBten te Tl ni uir V ifv 1 uur Q tu J 7 HU 8 avoniH W li v 3 von K H uur l ttattP Opeh ar StLTiwnJiriilM in l ll7 s Avonds 11 r Halv nariit yan bed lari nu 10 uur NicuwjaJirsnuee ing fe AvondB 8 uur f roote verloiBingJiteiiion tralie lai h if a ilil ï niw SlchouwImiy Hofwiadl TaoDfHl Bolesft remaina wtf emgéló tHdig mededaaling te mogra ontvaiiirm ▼ v l 8Wl rliig D eonoutan nnnakdSktedn UL on daM dan Ükonsa finda ta W Tijdelijke Ppijsverhooging Klejiie llesch f 0 85 Middensoort 1 80 Qroote llesch f 3 25 BlartHaeba t raklMl4 A BsnmrAK ioom a ate Heden overleed lacbl en kalm in den ouderdom van bijni 90 jiren ia het Oude Mannenhuif alblcr onse beate Vader Behuwd Groot en Overgrool vader da heer PIETER ROND Sr W r nu Mijuftnu lOHANNAjCUM BIK P RONU P M 8 W ROND Ko J ROND A ROND Stt ma 3006 Ook uil naiin van kloin en 21 chler kleinkinderen Gouda 26 December 1917 GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN GOUDA Werksters oevraagd Ztch aao e melden van 9 12 en van 2 4 aan de CENTRALE KFUKFN Nieuwe Matkl DE COMMISSIE VAN BEHEER Bioscoop liOUDA VOORUIT Oti watk tw e lucMtfilmi E imu KIOSSEI Prachtvol drama tn 3 deelen Kunitfllm van Qaumont Paria Zeer boelende Inhoud Elegante enicèneerlng HARTZEER Oramalitche vertelling in 2 daelen 3020 Amerikaanaihe comedie 30 VESgEBDITCEZOCIITPIIllCliTPIIOGIIIIM Openbare Verkooping te Gouda op MAANDAG 7 JANUARI 1918 dei avonda 7 iir n in hel hotel DF ZALM aan de Markl ten UTcritaan van Notaris J KOEMAN ZESTIEN onlangs nieuw gebouwde goed onderhouden Woooliuizefl eo Erveo ALS NOf I Ken tan de Qraaf FlorllweK boek P C Hothatraat No 47 grool I Are 66 Centiaren Verhuurd bij de maand voor f 20 2 No 2 Een H n de Graaf Morlsweg No j8 gt ol 93 cniiBren Verhuurd bj de weck vuur f 2 1Ü Mos 3 tot en mcl 16 Veerlitn Hun de Heercnitraat Nog 147 141 1 i 53151 157 i5y i6i i63 iA5 iA7 IÓ9I7I en 17J Allen verbuurd bi de weck No 173 voor f 2 de overige voor f 1 90 Te bezichtigen 4 S en 7 Jinuari vin 10 lot 12 en 2 lot 4 uren Nadere inlichimgen geven de Noiari en KOEMAN Ie HtBetrcehl on J IJE VlSSt K te Driebergen 2960 44 S C van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagwotroat IIB OEN HAAS Tol jttS 1990 GROOTE SORTEERINO o INSTRUMENTEN VOORRADIj BILLIJKE PRIJZEN OARANTlE NXfE 4 pCt VRIJWILLIGE LEENING VAN DEN Staat der Nederlande groot F 500 000 000 Inschrijving op 2 en 3 Januari 1918 van 9 tot 1 uur en op 4 Januari van 9 tot 4 uur tot den koers van 100 pCt In de uitnoodiging tot deelneming in de leening 1914 werd gezegd Daar het geld er wezen MOET heeft de wet bepaald dat als de vrijwillige leening niet voldoende zou opbrengen daarnaast een gedwongen leening zal worden uitgeschreven Maar daartoe moet het met komen en mag hel niet liomen s Lands belang eischl dat de vrijwillige leening slagen zal en het eigen belang der bezittenden wijst in dezelfde richting Geheel hetzelfde geldt ook voor de thans uit te geven leening 3019 180 W Men raadplege verder het Prospectus i Modevakschool voor ioiida en omiiggcndp plaatsen Aansesloten bl de vereenl lnK voor Mode vakscholen te s Qravenhase loiidKokdUKl bij kon Ii l 26 Aug 11 N 4 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Onk gelegsÉeiii mi t im gebruik Ie leeren nWi MIDfiiS eg IV0IIDCII8SIIS De School II verplaal l v a Gouwe 109 n ar Gouwe ISI wa r ith nieuwe leerlinaenkunnen a nmelden a Dir Dames v HEVZELENDOORN VISITEKAARTEN KEUZE UIT 55 LETTERSOORTEN = PRIMA QUAUTEIT Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd Mtft dase dauwt tk heb KOKO voorldurcnd seI den 10 Jaar gcbmllit n aan taaar I oebrulk lieb Ib mync weelde van I Glanzend Golvend Gezond Haar I Ie danken I Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Ukunl ook Lang Oeiona Haar hebben BeprorI deie methode en begin vnnd g Qi naar Uw Apnlheker Drogist ot Kapper koop een pleach KOKO van F0T5 gebruik hel K dagen looal voor geschreven en Let dnii op tte erschil I VOOR NET NÈRGEE PHOTO HET UVEt Een tulvere Heldere Niet vetla vloeUlot bevordert den Haargroei Verilerkt d klieren en doet dienil ali een Toniciim voor de Haar wortel Voorkomt het Splyten ol Ullvallen Hoofdïeer en Rooa verdwynen nadat men KOKO len paar keer gebruikt heelt men prenkelt het eenvoudig op het Haar dan wryft men het lacht In eene nederwaartsche richting en borstelt het link Wy Hallen geaii dwize of onmogelyke ischen tiR Koko maar wy zeggen en houden vol dat all een Zuiver GeneeBintddel voor het Maar geen ander Preparaat dll kan evenaren Energievonner voor Hinderen ZenuwzwakkeD en Herstellenden Enjooen van af ÖO C DpAAL POGKIM ARXHEM u L en lJi ogtaten I By Apothekera en lJPoatflt = n I Hoe erger WAARSCHUWINQI Ultdekende preparaten wordan dlkwyli naircBiaakl van bat krygcn vaa da echte Koko tialiKt hel aucca van Uw Haar af Walgrer Ike Heach die U ala Koko wordt aansabodao die niet duldelyk on Handelemerk Ban Vrouw te Paard op d bultcnverpskklnf draagt Echte Koko wordt nooit loe verkocht en wordt nooit vcrkoctil sondar een varaaialda byltaovarpakkins de ziekte les te beter dient het geneesmiddel te zijn Wie l ij liobaam en xenuvriwakte en hare gevolgen ala 2499 40 Afgematheid Gehrek aan energie ï fl O 75 fla 1 60 en H 3 per Flacon Allei N en N Brabant en Limburg P DC8BER8 Amaterdam Voor PrlMtaod Groningen Drenthe Overviel en Qeldcrland Flriwa B MEIIIDERSMA Sna ali KOKO SHAMPOO POEDbKS i n wel een proel aard tweeaokJrler NatenDroog Koopttwtti U Koko koopt F 0121 1 per pakje Duizeligheid Bloedarmücde Pijn in den rug Voortdurende Vermoeidheid 7enuwachligheid Zoo nu en dan hoofdpijn Hartkloppingen Lusielooabeid RIeekzuchl Algcmeene zwakte Geen levenaluii VerniB enng Nfmmer trek m eten COOPS Wijdslraal 29 Gooda een goed gene ca mid del wenachl Ie gebruiken neme I MIJNHARDT s Levetogen iUDZWMooDlioni w arbi Dcn verbaaad aal ijn over de aita in nd ultvrarklng op uw geheele lichaamageatel In buaaen van J Adverteert in dit Blad 90 et f 175 f4 25 f8 25 Bl Apoth en Drogiilen o 13583 50e laargang Zaterdag 20 December 1W17 ssmaÊssmms mmiBsaBÊmm I mmm comaot 2 TLq lt s © xl A d vextoxitioTola d v oor 3r o jLdLs © on OïïCLStxol erx VER3CHUNT DAGELIJKS ilk BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEZONDBJ I UEDEDSEUNGKN Op de voorpagina dubbal und Gvwooa ade rl aii n au lafvaondoa Ml d alia B U MMiii pn a drooia iMime an raaulMi mmat plaaSantiinia KLEINE ADVKBTENTlftN auirr ra m koop 9 fkoop huty mm m mm I S reigala I 0 29 Ike tw ma t J iMUliaC Uammvm aata 10 n i MJUtjtmmmmMn r celi r I 05 Iha r gel per poat pw kwartaal I 1 60 mal Zofldacablad Aboanemealea ordcA daft li k aaagenomca ooaa aücntei den boekhandel en da eoatkaotona ADVERTUCriEPKUS Uli Go da en onuirekc ABONNEipNTSFRU p kwan 1 2S p k 10 u lo M kwanaal 1 75 per k M ni 1 d l o p loop anjl p per poat pw kwartaal I 1 60 mol Zofldacablad 2 rat f g r duc rd a I buieaa M aKT 31 Gouda b t Vfc beboorende tot den beroraknna A ÏL Tf ll M ad ee ol d l n da lelen 1 b i l Va bnlba Oond e de b k I 5 el lOJO alk Telefeaa latere 82 a TelaiMMi fcaterc S2 Uitgeyeri A BRINKMAN A ZOON ik dat met hebben wilde en met dulden zou Vollooïiien zonder reoht maar uit noodzaak om den vyand goed te kunnen treffen Fn wianneer de andere kant u weliswaar met in den grond sflhiet maar omdat die daar wèl de macht toe bezit uwe schepen op brengt en va sthoudt tot contrabande ver klaant haast allod wat ge absoluut no idig hebt en last not least uwe schepen wei fert loa t laten uwe browJ nxKwiige ladingen graan verrotten laat uw vee laat verhoinge ren en afslachten en u afsnydt van eigen kolonies en dit alles met een beroep op oorlogbnoodzaak alweer omwlat dit alle noodiig iq om eifren systeem van benadee Img van den vyand niet te hinderen dan ja dan ergeren swnmjgen zich nog wel heel enkelen zouden zelfs weJ een een vuist willen ballen gewoonlyk ataat dan door sympathie of antipathie reegis tevon n vast naar at lke zydo men den vuist wilde ï ich ten maar de gro jte hoop het volk en masse maar de groote hoop het volk en mat Be lacht er wat om spot wat met de fiere leu zen der oorlogvoerenden en legt zich er by neer terwyl de lïegeenng protesteert naar alle zijden opkomt voor het Reoht met kracJit en klejn een enkele maaJ i ta bereikt doch zioh by volgeihouden onrerfit wel moet neerleggen wil zy niet veel groo ter ellende over ona land inhalen Vt hier komen we aan een belangrijk punt voor overdenkinig het moge dan met allea geweest zyn zooale wy t gewenscht hadden hoe veal eitgtr had het kunnen zyn En laten wy nooit vergeteïi hoe b e n y t wy klem landje te midden der reu en door al die anderen worden die nu reetls ihj jaar doormaken al wat een mo lerne oor log is Wy hebben i n en ander ontbeerd wy hebben on wel eens ifoed v4ak geprgend aan wat men ons aandoed laten wy ondanks alles met ondankbaar worden Want er ia reden volop voor dank baarflieui dat ook dit vieixle oorlogsjaar ons vailtrland zoo gevaarlyk gelagen tusbchen do grootste wereldconcurrenten spaarde op haast wondeHyke manier Wy hoorden wtl dikwyls het kanon dreunen wy hoorden ex ploteiea LH een en ele maal verdwaaii ie een vlieger en liet ona even proeven m e de oor log nu eigentyk teg nwooniig smaakt dat alles was toch meer als in een droom van oorlog de werkelyltJieid bleef ont gr spa inl en daarmee eene ellende die wy pas na den oorlog ten volle zullen veriiempn uit de landen om ons heen Dankbaar dus ondanks alles over l l jaar waamn ons land matig kon doorwer ken aan de nationale behoeften jaar waar in een Grondwetsherziening tot stand kwam die ons o a algemeen stemrecht bracht en waann de partjsn iich meer ver brokkelden dan ooit teeken dat men zich naar buiten v tLig wie weet AI te veilig voelt En 1Ö18 Hopen wy allereerst op een spoedigen vrede na dezen onzedelykw oorlog doluk kig komt m het Oosten het gezond ver stand door dut jbns al lang heeft geleenl dat alle winst by doorveciiten en zelfs biJ overwinnen te behalen niet zal opwe gen tegen de geweldige valiezen die ook de overwinntiar geleden heeft I n de mannen m het Westen Zullen ook zij wel dra uit de oorlogsneurose komen Van heeler harte hopen wy t en Inmiddels zul kn wy afwachten zooals het den zwakken buittnbtaander paM en doorgaan ral ons volk met te verzachten h et lyden van al die onschuldige slachtoffers van den oor log met on ziende naar de richting van waar zy kwamen en wy zulten die ongeluk kigen opnemen en verzorgen zoolang wy t maar kunnen volhouden Wy zullt n niet streven naar oorlogsroem naar overwinnen en vernie en iraar een an der en niet minder verheven doel zulten wij ons teUen door hefde te brmgen m die zee van haiart en al hel onze zullen wg doen otn te helpen herstelltn wwt de ooriog kapot heeft gemaakt Wy zullen rustig en vreod zaapi doorwerken m het JaAr dat ons wacht voor ons zelf zeker in de eerste plaats maar met minder voor l l om ons heen Veel zullen wy zeker nof moeten dragen veel ook dat wg met zoo aanstonds begrij pen omd it het ons met prccie te verklaren it waarom het óó moet eif niet andera Moge ona volk flink zyn en flink blyven mot hij de pakken gaan neerzitten noch ellfaar vcrkanktren oun wat niet bevalt loih sthiap zich tegen ile riKieilykheden in zftteri Wie zoo doet hy moge met zonder vrees het nieuwe jaar ingaan wanh Mip zal yn deel luot zyn en hij mag boverwiien be denken als hy weer yn krachten tr aan il bijdragen dat d wereld later wanneer iien onbentfrvfLd deze ramjytyden kan over zinn Nwlerland met zal bespotten om zyn iifutraliteit maar met a hting zal pnken over die kleine natie die voor het Hecht bipff ve hten te midden van onrecht aan il Ie kanten tl t tuil d M i gt w tn tnaar wm pooiaile Itu ffor tt ir lUel aan fmvihi Ik bf l in iM Maag herhaaH ti bo iipeurd dat op Ji iioKol n t ran DuitAoh rti Fng lHoh het mo iiorif evrt vun vurieiL tn git ihtiu visri lL ht K maar dat lf I lollauduulie buiti it do diur wordi n gi l e n wondt r itan ook dat M n sliitf ndnathünx voor h Sedt rtandw h w onit g xwt 4it dio oo gniiakkt ijk niel in r ks wig i4 iKmtni waonmT dei jartu dt M ond T Iw db zijn g 4Lonxm Mi ci i zgu onze N tHterlanA ba ouI r eti hrijviT zv l m K k w n tHttlit wtiuld aan Aij dirljvon voor lich ztdf n Voor dw kmiiM nwar ui itlohtm mn r trt vui nh voor het volk Niet t wl i rug w llttt naar de potkzle van wn vaa gg hn inaar er ia toch wel lot ander 11 lx luiken dan het alujd goxiur ovur de frt eti hl Muart dat kennierkeiid M voor onze ftthlkunttt lu zen lijd Hi r In den Maag ond rvlii K ji thi narig iit van dttn tt genwourittgi ii toiwtand nlljl nt4 Jnnr kan i iA ns ouitkat Itot nu nmcnal m broi ini ftt van d kunMt tif Mi H hlen zipi de reo n dtw van Julia lp In Nedtrland d iorg Toiigt n eii het ft m II zl h Ml r i n d ar afgev raagtt ol de lic r n rlli i ni t ai lo boul i ii gt wiow lil hiiDoontni I laiH inoct ik verklaren dat lih nltrt hit geval U gamees i dat imn en r geprikke4d dan vob n vanhaar oncirt naar htii t gaM In dat had anil rti kiimun Iju ini in l wirkt df aaoi di vwwpr i iiiiK van h 1 S 4 aiHt hi lied en fidpl nci de Hii db taaj ïiitvOT te houden 1 k roi psli s ei rtH 1 1 agetiaar die oui i h heen op fWt t rein nle veel goed 1 i vt oiidi ronttwaRrdigH zie4 1WI NA R I iHi n gi t jijk V ki r nw i f doorvt rtalltigiiHi IX nigtuiual wonten oiid rlioudn 11 een riuiltUJ fiTk h oon et wurA dooInt ni vvrstajm Ltxti voorkomui in liet lied drukt eii v lk mju igiiiAArdlig lit din uit en htt i d aroni zih jHiioiier ilat tlf II ii la inn land zou wtl mg wor h gfwa rd vr l l j £ ijii wol vaak K ng 1 liiH wt rk gtvi d oiit daarin M rt it 1 ing brengi u 1 hts r spotl Il t It diH r yijii itaogav ulin htlani dl V rtiet ring iii iin verk rl tUhiing g liiurtl Hu opliQi n v in ouibakken LH j s li null niet et n ii i go til txyi ijpl II Ht liM 11 iii l ziU R InslnAii aU Is A wil w i aanlig laiiCiiT Im h t dm onxe zi ngi rtt en Mn H r rt ni iwkg maar g ti tli llamfc o i lit l r n wilhn liif n Ik konr 1 K dtv oiil lui tilling do ir lul liiJwon n van wn ron rl van ti on i r gr fcol zangtriHH n iHh III Daar waM wtergt n woor l llHnli ti I IJ iiyuir wt l Hsrui h i all iml f lK llKij dl Mir al zoo b kon Ti Ibi ZIJ al 4 fttgi IrMviai kiuin n wnrti tl h M lioiiwil ro iwiii dt crilifk op I tpr nK irt in alli blMlwn verr vanK mtig iïs mof ittiri WpIwiiWtnd r M rti Maar dflt lj ro nojftümttir d wijywaarop rij optra l dan ii i wijïtt waaropïij 7ong en d wi on lijé j je zong I uiksd n tidi naar haar g4ZMug t4 roopdl g ln hln oim wat er vftn em Mingt nttals ioz eon kra hl ten tgofd voor on nationale bt 4et kon iii txaan wannen r kij In plaati van Infd Duit obe He ljfv waiaardig HoltaiidHclw wng Zg Julln i ul i hrtft haar lii fdt v rdo ld over l iit hianl en lil d n Kaag wontt v li g vj ng n n lo 11 worit er w Inlg gi laaii voor d ii II Unn iHthdi M k Yni V H ki t foil nMionalUl wbtw iili M li w t h pial I l iiMi iial op iilNii ii 1 it n nSii twiks bJ 1 Irlc 11 Ier m tÜ fc i iii tn winltn r Iw lio aii Im lx ji m 4hii Ml 111 11 11 Ml I MT nam mIai nil i nianl ui I s f zii li n I loi r I w I lifkfl Itpftlliig hal kv u k i iiunr I j roi int iifwlit d it ht volk If il V r Kl 11 i gen e n ov rvo lin i i i r iiwt li T ni H ii onbrvoding vm l ilai lt ïi h fi Vi I KotdM lim t i V fHiik Ml oni rvo Hing Ik t U oj 1 1 K in UI l n u oHk i ii w l I L u iikk hiK niMrli ii huln i i I f ri R I Ir m ui II Hlllgl h dl 1 LS H I lllHI l I M i ir 1 irnlij zii li t dui ji i II II In 1 lil hl ov frdni ir wiinm i J in Hl Hl il d oiil iik l n van Dit DDinmer bsitiat uit twee bladea Eerste Blad i Van het oude in het nieuwe Wie onzer ziet bu het Bterven van en jaar nnet a vanzelf teru r naar wait bet ftar dat henen g ng ona bracht en wie onler Bal bij het vieren van Oud en Nieuw by het intreden van den lueuwen iaarkiiag mot een oogeniblik zich afvragen wat het nieuwe Jaar hem brengen zal Een gewoonte aal de cynicus zegf en en hg zal trachten deze opvatting aan anideren op te dringen zooala hy t zich7elf wysniaakt Want inderdaad is het verspringen van het jaar telkens weer hoe men ook over de hoofirere beteekenis van het Nieuwjaarsfeest moge denken een gelegenheid die vanMlf tot nadenken etemt tot korter of langer overpeinzing al naar den aard van den raensoh van wat wij meemaakten llereerst van wat ons te wachten ataat niet minder 1917 gaat heen 1918 is op komst Wait bracht het verloopen jaarT Aan iwis allen teeaam als gomeensohap Menig BINNKIVI AVU een zal geneigd zgn hierop mèt veel goeds te antwoorden Een strop was 1917 voor velen om t nu eens heel huiselijk uat te drukken En op een klein aantal getukki gen na gaf het jaar zeker geen voordeel MO op te stoffen Duurte schaarschte hoo ge belasUnKen ona genajne belenunenugen hl de Tryheid die men ala leis vanzelf prekend was gaan beschouwen dreigende verergenng van veel wat nu reeds nypt veel wat opzet lykt en soms ook is en u hindert en ergert wat wjlit ge nog meer Tuchtalo e MiniNtT van lUnn iilari ht aken li Il It n burg mei nlir vu xa ht ondi r liaii 1 iiiaiilNi t vau de Mg vme ne TuelUim tr algitnuin Iw kudln l lo hrtwgen I tuoliti loor h ld v itt vurwlkh ring UI 1 l i d rlaiidM h juigri n in n onder I I mvl lil N r ottkHtan tlgh vi n lo bal li l i n atraal fiti iidirg oi fuien len k r h k ring uil wettwi viTonltiilii ii I t n voontrtiiiltt n wofSii uil het oog rl rui het aanul nilwlrljvui twi kli r rgrijpi 11 v rmunU rl mu i n dag k b r ilniinn II 1 I r t It l h uit aii dfi oud r Is de taj daa t gm op 1 lr i n ni if zl b iiijiT l krathtlegm tl t r7 it n g doen n bi roei op hen om paal en rk i Kiediii aan vi rba i riii f van ilic 7 du bg hun kimWi door btt volg nde in atilil tl n men 1 SI il iiw kiiidipn oor uw ingWi 1 vt nJw pt n vwirbu ld iKi od l etrt hun ht e gemRnn en ttp vrij h i l vwir ati term onl l n I Hou t h n van d trttai vooral op II ureti hj hik te rnii en o iti ti wairln Het 13 zoo Zix internationaal als natio naai was er veel dait gnefde hn met reden gnefde Vooral van buiten af beiiajKielde men on viaak met geringschatting van onze reohten Niet om ons te hinderen zei men er vaak by en wy gelooven t gaarne al ia t ook lebwaA moeülylt om aan noodzaak te bijjven gelooven wanneer soans openlyk erkend Wordt dat men zyn kracht wil toonen de duomsciiPoeven wil aanzetten om ons murw te nkaken g kwHi flu k H t iw M r fr fii UI wA iM tfT onl iiir f 1 Il m til ie wor l n 1 e Ij d d t kond oiw alli i nog viK r d il ii 11 lif twvn la hl wor H gi wijl aaft 1 1 liHuf I iii i praak up tie i I n vut t HUI olli rl i thrV iikke n iuait hi ph k hiiK i n K nrt tid maar aan h gt I i r nr k ii van d mo i Haal vu r L I ji Kin uur K sn h oiidi I t f m lu lorl ifKian w iriil e e hm ri 1 BUIEVKN ÏIIT IW HOFSTAD 14 111 i i fiio il k mr II 1 I I 1 11 I i il km tliK r l K 1 k1 l ii 1 l i 1 lil laj I TIC II van l me i t 1 f r limartii h lb u m k s rki iI M rk I I l V r l uih I is illji 1 T il I l kni van Im t v Ik I t I I Ol 1 uil It miwiikUn r liLglu 11 I 1 11 llMI H if 111 Ilrf lli l Vttll IM1 lil Eilieve zijn we reeds njeit murw genoeg Verdra fen wy met alles met een lyd saamiheid die men m groote Staten met grootsohe legers en machtage vloten niet begrypt en daarom niet weet te waaixlee ren T Wanneer men uwe schepen torpe deert en uwe mensSnen doodt of ver wondt omdat zy doen wat volkomen geoor loofd IS dan zegt de eene party het spyt me wel maar ik had u gewaarschuwd dat Feuilleton V I mr liJii r i 1 jk mi i h n ii t kiiij gdoni I dll hiiar rlii rt i i ttiiwcn Ikt da t ekindi lun vooridur ii 1 gt kir wt rktt op Alin S z nuwt Hoi OU iij lie ixfiü kuan ii 1 HJiwiein ij ha l wel etn dozijn planntji döar v r g maakt in dtn tr n eii nog e ii d oviin li 1 aiiKi niaar wii paar iikii n en n i t foriiiri m i vTie ong vim klpjH i f mi h wa iplikK niii om liaar allt t l i i r l liijt ir tiiig ie oi IJ t M III i II I h I 1 K imuir wg lul hun w t oMT 1 Ik WHH jilot r cih tint b n ik Ik 1 u dcriln tftj wWoU ildl lilt Tii l 1 ill maiii r van u hl 11 nH u uil kiiil wuart mair tkt luj hi I UUiUl 11 naar dïal iir h t hr i g i iiUI 11 noort o4 gt voor ii ii ijt nni kon liMii beiwcgtn zi n woor t brtk 11 Ik wat4 dwait Ik wit h m f p I pr W Httitltn Ik id dft 1 htj Imli n liM H IcïiwikI u II o wt i KK I i M van pinu wii veraiidii d Val liij u iil I II t k Il ii nu u Maar bij will i I lu lm n v ilial 11 f tl lo II Iw U ii wii l i s Is isK rl verk trd g gaan lu lnji i n ilij iH zoo trott h tn hanil n imjn httrl z l brt iieii Het i p l iinj h t ffpijt iiMj T Riitv wrd i Barrit iwl v rewind i Ikiii o i rtl iip lui l r t enige ui InikkitiK er in iK fij 11 r gfkoint n Om iiiij ilit t v r M n t Il II ni n Etini Vllin wnt Ik kom van uwi iito ii r Ik iitohi n jJViH n lat 7IJ iiht imim r Ihiuitgiiial iroiiwm II livt IJ itog altijl hoopt tiat gij ullk htMu tni het aanzoi van mijD broeder aan u nfflm n dit u xwt r h inlnt e r meneer lWnn l n l Aiif rika ieTui t nt Hij fi aA ov r eni p ar dagen hwn voor eenige weken t 1 w M lu t ïulk Mn Kttl po ilie voor Barliarn ii hij dat gt lwhfppj iw oiiüiekte dat rlj VOO hiHH heift virliorgiü llij w zulkn n V reeiitiï man IIij kan hard ijjn g I bang voor bun 7g kon U ni t bIj ii kon n en zij dtirU u nifl t rugiiwneti otn nnnu r Bfwmtt er nog l t n D hij u ziet maar gij begrijpt iirij nietwaar I K iKMid aan te gvuMi W ij zi tn groote vrlefidinofti zij en Ik Maar Ik wen eh te ook vooT mljsetf te ga n lan l zoo Miss Barrie s Huwelijk C N en A M WILLIAMSON Naftrak verbodmi 100 Indi i zij n H slaagde 70u zii wirgf annock uit 7Jp langdiurig t lndfvtr lOPbwn door hcoii ie trOuwtn Zij zou zeitb zeiggen diat iij ruil l niRi u tijil in M I te geën aige erd waren gewei t U lie vpr dan dait SonierlMo d waajhiiid zou vern oediin Maar ij zou haar uitfrrfte best dioen te la m Ik aal Ba l aaneWindö we opzoeken zeidc zij toen Barriei haar vrot g of nvn hetn g © beriotit nwWHt zendie n Htt kwam tioonerlod voor dat A lin haar broeder met m tegenwoordUgbtidi van vneraden weosohtt t ontiiw e tii I aat mij even Ieze huurauto wogzenrftta en dan tnoet ik irajne opdracht vervullen voor ik ietfe ftndiPTS dloe Basil en Ik zullen tijd ije noeg Baroen hebben Mijn bezoek aan Me vrouw Bal is al rekwpm Lief kind nmg ik een onderhoud mrt u hobhtin in uw i en katner en u Barbara s bood hap overbrengen T Bftrrie waa verlangend maar U oh bevree id Zg koo nauwedijk a a hten ti hooren wat hare moeder van het Plan t Oe mnar het W beeo een aJeolit voor teeken éei zij dal door AUae zon verne nwi Tot dusver had mevrouw Weet haar og nooit Iets goe bezorgd Bftrrle i kaoKT was klein en za op n tluiv€odI uit De tküvien klaagden aH gen dw I Dat bui gt iiiuli UH aandiiK ru i iiiHt kt r van haar gezi ht wdrd akcliii geniiip tl nmakti hanr natuiirlijkor en men lit lijkrr Marrit n hart werd voor h t ivr toor liear gitroflen l Tiw vruuw W t wat ïa tri r i ji 7ij r i t twh nieta me iiwotM m t llnrbara gf leurcï dut CT ooit m I mian I I hahi liaarzolf gdwurd kon Mine t tra nen hebbtm oirtlokt m ta r Barrit w w1 dat niet Ik b ii 700 vre H iJijk ongHiikkig ktriiid lin ha vr V rwrongmi gelaat in hart Iiandeu verlxTgen 1 rwasgen Lijd naar een zakdot k t tad t n Ifl t r let lat ik or u kan dam vroeg Bame I r l9 ftlU Bulkte A lin 7ij be gon te begrijfpen uit het onirot rdf g vu ht van he meiwjp diU har eigno tranpn ten heetiering do oorzii nlgh id waren sewwrit Maar gy zuH het toch luet wil len ioen ala gij het wee Dat zal ik wel ate ik kéXk protesteerdB Barrle roet vuur Wij hefct ntlj lan ontnomen anlkte Hij ttSB de imjnp tot gij kwa init Ik aanbad hem en hij bwuind mg Dat vr lijl koppg Hij 1i fl i h vhit aal II h t ln fi K la gij i i Il lip urn u h l t t Ki tïfil hiJ 11 at hi taan wnt r oi gii iir lig t roemt i h ir np f II liii nou nooit zifii WO r I li fl k Urn k I o niiiml tl d il r c4c g Ih en he l tl im I Wd t l imi k ii hexn t i i U In gin u op l g v n n dat l Illll do 11 oikluTig hj tviiki dal iiij iji htilp noolg 1 1 1 Dinl in ir ih vv l lil V r I h f g Dni IltJ 1 il ta i i l tk lann 1 bIiti Ik wisi d r 1 pbiiird wa i Hiwim lilt I t iiff ir hfl tl CM int litvn rg nfl a t tiait n maar h was It n rf ag van Ba l ara t h rei di l liij 11 gm d d wfw g Ib t nuj iiw I I grata 7len IN v rloor to ii bgna a t oop Val n ooit we r in or I zou ko II UI litt ltn lan mi nuj Miir ton iiiiM V roi g 11 te gaan op o ken da ht Ik h t 1 Ut mij iiuïg i jk to In di n Ik h t 11 kon fa Il j griipTi eg nrij aks t u bif ft z l Itirrl nog wl iM nH dii Kde Mtlll looi 1 wi ilein di h ol re ii È e ou l klink v or UI joiig lil l J z g intj aU t u bti ft prfvlw wat gg fcw ht Ut ik kon do n al f gg Iwt 11 1 j ha iVoui h gnijnii Wo dt Ig Ik dactt dnt gij z m tl fOv o I n Itl d t iilg uihnlcY om lan Sonflrbd van znn g waanilrn pihhl t onih fin zou zijn zoo n l riKXl li k tiwnd an Kt t liiiwui ij wet ital lig Barbara h Imn dtHwiJve afkt urt nmtu al gg n n tM itgi tWK I tia h oudt gii gt tl vooi l m t iioo lig lie ib 1 F n als ik hetir dan n t g nii vorgiff tiif tt beh nken en r oy ik heiiir vrikgfn want Ik wh gt e i t i ufft i zou hij iiil wiftikm tenigkoni n Ik g44oi r dat hg gaam zou terugkoai n want wij benilixil n elkaar te l r votw gg ons h tit gittth l leiil I 1 I