Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1917

utedo In KlJn en Lek gaat tiuD lijk i drijfije Het Ija bi niet awaar De MoonibookiiMWtm worden nog owk liou dsn dMh ds leüraart U t a U Itun Maataiiedon noodig was geweojt op dat zij In eere z Mid r aohadn voor het eigen land Da r vrwiw ea kind hadden kunncQ tmickieercn tbana vatan mtoefeta taUgaa m ktotoorpexwmeel bij bet eersto onder zoek door baar ingesteld in 1909 bleek de bediende vaa 29 Jaar geusddekl f 900 te verdieDea eea tweede ofHterzoefe toonde üi 1914 aam dat db bedrag stationair ble maar in 1916 Ueek de salarleering gemegen tot f 1040 28 een verhoogii dus van 15 Maar wat beleekent aldua spr die verhoogiDg van 16 waar deievtm tandaard zoöveei toeer oiuboog ging dedureckde 1916 vramiwrderde het ledental van Mercurius met 1000 leden en van die UUÜ leden totwd cu alweer opgaven dat db 2 iarige bediende in de 3 grootste plaatsen van ons lan3 slecht gemiddeld f 650 per jaar rerdlende D staat geeft zijn aiobtenaren penoioe j maar vraagt r de gewone kantoorbetftende kan nlet ind6scn van zijn aaJarls om daarvan te sparen zijn salari is niet zoo hoog fet bij daardoor M de O W ers behoort i n voor andere dan tioogst noodzakedijke dingen Is er nietJ over integendeel komt hij nog l£kort Spr beeft daarvan door slaand bewijs gevonden door het door Mercurius Ingeebedde oodenxieiunjngiafOQdB dat l8 opgericht om den kantoorbediende te steunen ia zlcb voordoende nie i to voorziene gevadlen die hijzelf n et kan betiartigen jutst doordat bet ondersteu nlngsfonds maar al te dikwerf moet bij pringen voor de meest gewone zaken weet spr maar a te goad boe bet nvet de liarieermg van de handels en kantoor bedlenden gesteld is Zella bet salaris v oor den werkelooaen havenarbeider van de zgn havenreeerve In Botterdacil is vooj een ezm nüet 3 kindermi vaet pesteld op 936 per jaar en veugiebjk daarmede dt salaruHen van bat kantoorpersoneel die toch heusob ook niet alleen voor bun pleizler behoorlijk gekleed moeten gaan De heer Wfnkel baalde verder aan d himd van d LoononxLsche Nota van Mi nlster Poetbuma van Met j 1 aan dat in 17 nljv erbeidögroepen ca 630 000 arbej derb een looQ erhoof ngi ot duurtHoa lag van 11 30 aadden gfjcre en Uit deze ota btwild spr verder nog veracb liende cijfers aan alsmede citers van beursnotee ringen waaruit bleek dot vele bedrijven voorültgiegaan zijn en stelde daartegen over de sariajfsVerJioo mg van de handel en kan toor bedjiesulien daarmede geen ge lijken tred gebonden bt eft Integ n deel door de stijging van den levens tin diaard acbteruitgiêgiaan is Spr we it t n t iotte aille vakgenooten op tot eendrachtige 8am eniwepking om te komen tot een salarlwberzlening ge n duurtetoe l g want de oorlog kan nog Jaog dureo en de rl i van duurder worden der leven vbenoodigd heden zat dam eer hooger dan kltantr zijn en volgwis Minifcter Poöthuma is ook na den oorlog in de eerste jaren een duurder zijn van alle benoodlgdliedten Ie v rw a h ten een duurder zijn van minstens 20 3 Spr hoopte dat de 46 hondörd leden van Merouriue zouden aamgroeiin lo eveaivee l duizenden r e heer Muller Jr meldde zi h oor de bat aan en telde tegenover het stam punt van Meroorlufl cfet van den Alg Ne d Bood vaiB Handelai eia Kantioorbodien dien dat het standpunt van den klassen rftiijd aanvaard had en zich daai ook had aangesloten bij d moderne vakbeweging De Alg Nedarlaiidisehe verzocht iil t n een henuening doob aiechti een verhoo ging an 20 Deb ateldo de miod me organisatie tegenover Mercuriua en bracht de door haar beli alde suoceasffli op dm voorgrond üok de Bond was gegroi id en deze jonge Bond telde thans rof d 400 Iwlon De b wekte op oui zich aan tt slui icn bij zijn Bond In zijn antwoord stelde dö beer Winkel tu hot licht dat het niet ging In zijn rede om hiH standpunt dat Mercurlu of de Alg NederI inaan doch dat he t ging om wndrachtlg sauien te wtrken om te gera ken tot berzieniing van d siaiiarl en Spr kon dSo aieoh van 20 met goedkeuren omdai de aene 2 ak wel 20 kan geven de andere m t maar do zaak die wèl 20 X kan gyven geeit misschien ook meer f n dan b het 6lnidre 5iiltaat nog mooier ijtera zal spr nog niieit mogien noemen omfdat die eerst op 31 Doe bekend kunnen wopdin maar wel weet apr dol h t s s teem ora ve rbetering te knjgen door Mer ouriuB aangenomen in heo wat betw aar de valt dan dM van de Alg N edwl en spr noemt de oijfer door Sen debater ge geven mijutet daar dtt eucoea niet alleen a behaald door de Alg Nederl Het stand punt van deo klasBendtrijd kan spr niil bikoren en hij gee t dan ook de voorkeur aan fcit van Mercuriua Ten lotte werd door de vergadering on der luid applaus de volgend motie aangenomen Do eaiark niip ting gehouden dbor de afdeeling Gouda van den Nat Bond van Handels en Kantoorbedttenden Merouriu8 op 2fi DeeenKber l l constatciert dat hoewfl o rft op zeer gunatigp ver houdlmgieor te wijzem valt de ingrfflelde onderzoekingen aantoonen dal de salarislen der handels en kantoorbedienden in bet algemrxm M In het geheel niet óf in zeer onvoödoend e mate zijn omboog gogean in verboudiog tot d stijging der ee r ste le ensbf oe ten dat waar reeds vóór bet mtpeden van den duurietoeetand die salarlasen vol IbI nauweflijks toerelk id waren ter voorziening bi bet levensonderhoud als geivolg daarvan llnantieelo achteniltpmg en dv dalmg van bet lev€o p I in vergeili iing andere groepen van arbeldïieipers thanff reeds ingetreden of te vreezen zijn spreekt mtA eeo beroep op de laiab t verschenen eoonoonache nota dtT regeering de noodzakelijkheid uit van een algemeene salarisherziening gebaseerd op de gewijzigde prijBverboudtagen en vertrouwt dat bij de gclM ulkriijke salarisherziening bij de wisseling doe Jtuirs h4enn te re keoing zat worden gehouden gestolen Van émm dIeCatal la m de poUtJe aangifte g da o Dese W9A ia aHber opgaridit een Chr Zangvttreenigtqgi genaamd JBcawuut Reeds 56 personen zyn als lid toegetradoi Bg de q ncfating werd tevens een v oiiso pig bestuur aamoigesteld De HaoDOBie MExeelstor Otlar uf voor bare donatenra in de xaal van hotel Neuf eene mtvoering De op het pragrMiima vermeide nummers weiden door omk dankhsar pid laek aasgdiooRL Een gexëlUg bal besloot dan i De haar Dw Hantoc V t VW l t Mn iakomen van 900 m niat 99Q Da Wad Men naidi a uk T 1 e I Ia das at gelooixai nacht Tertooode aich bet eereic Srl In de rW r do Waal Het n n laBffoamerhand toe eo vaa he nioorgen aoodaiilg dat de gl rpont wird op et io ken eo Is de vluebthBAren geborgco De veerdienst geachledt nu per veeratoomboot Gl jl ert Stout met kletoe poot Tegen den ulMag ia het U lata EURTEN ZONDAQ arfiBCEItBEa OOUDi BBM0M8TKANT8l aS KSBK Gaas ST JANi 10 o TJa Da J BtBOBB 2 o un Qaas dlaiiat e g BJB Da J W BSBKSLBACH r i apmafKKu fm g FEPEBSTBAAT U o Tjn Da 1 W BEBKELBACH T d gpBENKEL i u lun Dl J Q DEUB LUTIIEB8CHE KEBK 10 o TA Da TB 8CBABTBM HOOKDBECHT NED HEBV KEBSi 10 D TA Da A TH L T d VEN CSoodarak ni u TJS Dl T WILLENSWAABD Knmmn a i Uaaal BOSKOOP NED HEBV KEBK 10 u TAIL Da NIEUWBUBQ BEHONSTB KEBK 10 u TAB Dl A JAGEB WADDINXVEEN NED HEBV KEBK G opgvre ontvmnv BEMONSTBANTSCHE KEBK 10 u tah Dl UNDEUAN STOLWUK NED HEBV KEBK 10 u Tjn Da F A PBANCE EVANOEUSATIBGEBOUW 9M o TAD aa U u dao da haar W H BOUWHUIS a ladA larw ta Haaalt HAASTBEOHT NED HEBV KEBK 10 o TAn Da E T d BBOEK UAANDAG 31 DECEUBEK BEHONSTBANTSCHE KEBK 7 u BAH Da H T ASSENDBLPT ST JANSKEBE u nA Da J BEKKELBACH t d SPEENKEU DINSDAG 1 JANUABI 10 o TAn Da J G DEUB OUDEJAARSAVOND LUTHEB8CHE KERK 7 u lun Da TH SCHABTEN BOSKOOP Gaan opgava ontTanKen STOLWUK eH u hah Di F A FRANCE EVANGELISATIEGEBOUW A u haii Da P BOHMER t ScUadam HAASTRECHT NED HERV KERK U a nm Da E t d BROEK QOUDERAK NED HERV KERK 6U o BAH da heer MULDER Goiad onder te Bodegrwan MOOBDHBCHT NBD HERV KERK Gaan opgaTe ontTa gen OOUDERAK 1 JANUARI NBD HERV KERK Vi TBI de heer MULDER Godad onderwijzer BodegraveB STOLWUK EVANGELISATIEGEBOUW 9Vi u T m Df P BOHHER ta Sdiiedam groot ia De Voordttar maanda dat h t unslag van i H O sük dat van r iu6tte proflteeran die in war löfc JbM aan boager iidcamen hebben daa ban np ji y aanwÏJet Dese dient mat bat nigtmd jaar henien te wordoL S heer Koeman vroeg nog of aaa W Richard die met 1 Jan ontslag ala knecht op de boot heeft ontvangen met dian datnm ook werkd k op straat gasat aal wonlen De boot behoeft aootang cD aiat varioocbt il onderiwud De Voorsitter leida dat a an W Bkfaard aangeateld hebben om de boot van tQd tot t Bebo ni te maken voor par waak terwijl hy steeds aaagavaHn m1 woidan cm 1 de diatnbutle te belpaB soodat h4 niet gefaeri broodalaoa wordt Da vacfadating aind daarop g ea l o t ta M B BK uit Laren Ue J naai eter woonaditlg te Küveraum had glUti r l ODd omBtrei 11 uur liij h verlaten van een villa halfweg Laren en lila rlcnm de onvooralchtlgtield te trachten vlak voer tB Gooiache atoomtraut de raih over te tekens met het nottflottlg gevol dai ilj struikelde en door de traui werd over reden en tood Zij w jla g d HAASTRECHT Gistermiddag vergaderde de Raad 4 CSmeenite Met dan voonutter waren leden tegenwoordig Enkele ingekomen tukken werdn row k nnugevuig aangenomen Aan de orde kwam daarna de benoanhiig van den Gemeente Ontnuiger AWorans hiertoe over te gaan gu Raad in g iieime uttii ter besprakbig van de sollicitanten Na henopemng werd met 4 stttnmen btnoGSDd de beer L F Jansen alhier tegm 3 stemmsn op den heer A P van Dalen die made op de aanbevding sbrnd De benoeming gaat m op 1 Februan a s terwyl tot dten datum de secretaris der gemioente de heer A de Groot met de fune tie ran ontvanger wordt belast Aan de orde kwam het adres Gebi Bakker m zake levering van tiectriadMn stroom Aangezien deze firma groote afneemater van stroom ia verzoekt ZQ den raad een tonef voor kracht te willen bepalen zoodanig dat bu meerder gebruik de prgzen per eenheid dalen B en W stellen voor hierop afw zend te besohoklEen omdat de adviseur der goneente wiens advies gevraagd was meent dat uit commercieel oogpunt geskn gemeente er geen belang by heeft ids zy onder de tegenwoordige omstandigbeden groote afnemers van stroom heeft Thans is de kostprys per eenheid f 4 9 gerekend by een afname van 30000 K W Gebruïkea de Gebr Bakker 10000 ILW meer dan tiians dan zou de kostprga louinen dalen tot f 4 67 hetgeen van b na getfn belang voor de gemeente is Daatbjj zal by afname van veel stroom een aparte kracht leiding gelegd moeten worden wat t iana veel kosten zou opleveren De heer Koeman bestreed het vooratd van B en W en meende dat de indoatne gobolpen moet worden ook al heeft de gameente er direct geen groote voordeelen bO Die mdustne geeft aan vele menschen wei en dat moet in het oog gehouden worden Spr kon zioh met begrypen dat een en ander aan de gemeente geld zal kosten De Gebr Bakker houden immers ook rekening met de kolenoUusule De voorzitter ontkende dit opidat daarvan mets in bet adres staat De heér Kbemita ü Sldelffiormaala dat z n bewering juist is De beer Den Hartog beweerde dat de door de Gebr Bakker voorgwtelde tarieven aan de gemeente geld zull kosten en thoevrel hg er ook voor is de mdustne te steunen meende hg overeenkomstig het adviee van den heer Jessunn op het adres afwijzend te moeten beschikken In rondvraag gebracht werd met 6 tegu stem die van den heer Koeman afwijzend b obikt Aan do orde kwam daarna het vooratel van B en W om de verordening op de levenng van eleotnclteit te wuzigem en wel zoo dat het artikel over muntmeters vervalt Muntmeters zgn met te krggen en om bet misbruik tegen te gaan zullen aUe aangeslotenen voorsten worden van een gewonen meter Er zullen dan twee tardeven komeni a tanef 35 et per K W met 80 CL meteitAiur b tanef ft 40 ot per K W aottder meterhuur Uit deze taneven kan men vóór 16 Januari kiezen verandering daarna is niet toegestaan tenzg tegen betaling van ƒ 2 50 Deze wijziging wend met algemeow stemmen aangenomen Aangegaan werd een geldleening vas ƒ 6000 tegen ten hoogste 4H mat aflossing van ƒ 600 ten betoeve van hat v electnscb bedrijf Ingevolge een cireulaare van Ged Stata ï werd het salane van den veldwachter soo damg bepaald dat hg 4 dnejaarl kacfaa veiboogtngen van ƒ 25 kr gt Het kleedmg en riJwielg werd nufc ƒ 75 op ƒ 100 gebradit De minimum jaarwedden van burg t m e eater en secretaite werden met f 200 mhoogd De heer Boere stemde tegen De assurantie der gemeenta g oaivai werd met 20 verhoogd Een af en overadirjyving begroottoff 1918 werd goedc keuixL Bij de rondvraag vroeg de heer Koematt of niet iedere maand een opgaaf kam wden verstrekt van den prgs der kolen voor ds Centrale te Gouda opdat men t dlg d tarieven voor electnciteit kan herben Ilians wordt de kxriienclausule aan bet eiai van het jaar opgegeven De Voorutter aatnroondde dit te nllaa intmgan Eveneens vroeg da heer Koeman of hst in de macM van den burgemeeeter Ufft het vervx er van melk te verbieden De Voorzitter zeule dat als het raateoaii beneden 8 10 Uter per persoon komt M eerst kan ingrijpen in dat geval moet da melk uit Rotterdam komen De heer Hoogereen atelde voor om da limiet van 900 kfa nen voor di eni df daardoor re ietie krijgen op brHodstottai an atroletnn te brengeo op ƒ 700 omdat aUa Teiegraliscii Weerberieht Hoogate baromatatatsod 774 9 ta Stoakbolm Laagata hanimatantaiid 7W ta ZuidDtutaddaad Verwachting tot den Tolgandan dag Zwi ka tot matige wind uit OoatalUka later wellidit Zuidelüke richtingan naMlig tot haU of lieht bewolkt wainig of geen anaeoiv lichte Tont in hat Noordan in bat ZuidaB lichte tot Biatiga Tont OLWUK De verewuging het Oroene Kruu haeft het pian ofigevat een ounMu te geven in JSante Uulp t j Ongebikken en veibandleer De cursus zal ongeveer 10 avonden in be ag nemen Led a of lumne iHiiagenooten kunnen eraan deelnemen Voor nadere mUcèitingan kan men lioh zooals ook uit aohtontaaode advertentie blgkt wenden tot den heer M Verdook Ccn aJhier t Bet arsdM Gisteren had aUuer de eerste hardrltdertj plaats voor led i der Usdub In totaal waren er 16 deelnemers De mtslag was ala vol eerste pi a C J ds Vnes Lzn t Be ersche tweede prijs C de Vnea Pxn StolwQk derde prgs M v d Starre Gouderak vierde pr Abr da Vnes t Beyeracha BUBOEKUJKK BTAND GOUDA GEBOREN 24 Dae Adriaana WillaB a T J Loef ea G T t b BtauJtalaB 2B Maria d T G N TBB Draaneo en J Tan dar Laan Geertruida Alblna d t T t b HauvelB en G J Brouwer Jokannaa Conieya I T C J TaB Dam an B M Kiaaft JetaaBes Hendrik i t F LugttiHt an C T Janaen 27 Dirii i y T Bauaink an C J NlauwanhuiaMl ONDEBTBOUWD T Maarlo ta Bodagnma an N da Jong W J da Kadta HoutmaB ea M W Upalaar OVERLEDEN 2 Dac Comalla HubOi geh mat P G Taakana 40 j Kiaaa da Rooil 15 j 27 Bmrt KlalB Bmd aaaiaa H E Spnigt e Bind 28 Anoldua H P Taa Baall 20 Gei In de RaadsVergadenng op 28 December hotiiden waren de vooRutter en alle ledra tegcatwoordig Na H ning de vergadering werden de notulen der vonge vergadering gelezen en goedgekeurd Voor kennisgeving worden aangenomen eemge stukken van Ged Staten dezer provinae ie een scbrgven houdende temgsending van het goedgekeurd Raadsbesluit tot het aangaan eener geldleening ad f 6615 ter bestriding van het nadeelig saldo van bet Dastributiebedr f over het Jaar 1917 2e een wdirgven houdende terugzending van de goe cekaurde Gemeentebegrooting voor den dieiut van 1918 De Raad besloot op een adres vkn het Bestuur van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders te Amsterdam aflezend te bescbiklKn Het adres van het Onderwijzend personeel der O L scholen haer betreffende het Herfaahngsondttrwys werd aangeihoudetL Evenaoo geschiedde met de adressen bekreffende de regeUng der jaarwedde van de onderw zera der O l scbolen dezer gemeente ingediend door da afdeeling Gouda e O van den Bond vaa Ned Onderwijzers en de afdeeling Gouda van het Ned Onderwgzers Genootschap zulks in afwachting van de beslissing van Ged Staten dezer provincie op de ter zake vastgestelde verordening Voorta nam de Raad nog tvree besluiten tot w jaoging der Gemeentebegrootuig dienstjaar 1917 Daar verder niets te behandelen was werd de vergadering na de gebruikelQlu rondvraag door den Voorcitter gedoten Advertentiên In hel falllimmaal vso A A flTRAVBKta Sshoo hovsa ii de 0 al s uitdselia liist r Griffie der ArronditHineais Rwhibaak teRotterdsni en vin hel KsBloa srsebt ts Sfbooahovsn gedeponeerd om daar sduread 10 da eater InMge der chuldelMhers te Il sa 3041 10 De Curator Mr M M SCHIM VAN DBR LOBPP T r Dnikkerl A BRINKMAN é ZOON kupaea voor lijdelitk werk reet l stH wordsB Plat Siiioubetlers Aesbledlag tuaKban 7teo ksatore MARKT 31 Verbandtrommels ol tiii gartehltt 4 r irbiMdiMifCtlt IJ nat IS Fa Weljer Hoefhamer APOTHfi EK OOUWE 3S TEU 37 SPORT TeetbaL Alle wedstryden voor morgen i jn wederom door den N V B uitgesteld wegensjjevermaiik zoodat dus morgen niet gespeeld zal worden OUDXWATEK Te e Gravenlhage 1 geslaagd voor examm handelskennis de heer N B Vreug alhier LAATSTE BERICHTEN Id deze gemeente komen vrij veel gevallen van dipbteritis voor Godurande de laatste week wvvden vgf gevallen geconstateerd De VredesMiderhandettBgen te Brest Utofsk BRf SavUTl FSK 29 Deo V D In h t verloop van de bedenmiddeg ge ioudien besprekingen tusachen de ge deiegeerden der Ontralen eo van Rusland werden Ai voorloopïge beraadslagingen over e punten geëindigd welke ook bij het sluiten van een algeiaetn en vrede tusscben Run land eeoerxijït en de Cenlrftlw anderzijds geregeld zouden moeten worden Dezi bc raodfllaglngen zijn In verzoenenden g it ea met wederkecng f gcmoetkom ng ge voerd In vele gewichtige punt n ercide grondsleg van een overeenkomst gesaba pen Behalve poHdeko kwesties werdin ook nog redhtrttwesties en economische kwesBiiiw onder voorbehoud van de toeetoimring van de autorit iten in de lnniden op bevredigende wijw geregeid Ds aitwtssdiag vaa krUgsgevaagett Men seint ons uit V e n I o Naar ij vernemen zat op 2 Jan A S een transport giBWMwIe Brilsche officlM en onderofficieren eo manderen alsmede zieke Brit iche burgere uit Duitschland teaanien ongeveer ÖOO personen via Roo Mmdaal in ons land aankomien w zuH m op 3 Jan een aantal oogewoade f ngelsiAe officieren ea onderofficieren via Venlo in Nederland arrlveeren INGEXONDEN Smien veranttcoordel khetd der Sed Waarscfanwing W R OïideTgeteekendle verzoekt beleefd voor onderstaande ecnige plaatsruimte in uw blad BanirijurgieT die bder in Goudn de kat ste daJÉ ven zlcb deed spreken door i n iiuHvidueele antirmit propagandla beeft aan zijn verplichting onf het steungeld voor de aditedig blerven gezinneni der Kenstweigeraars af te dragen niet v daan Hij heeft persoonlijk een vergadertag te Stolwijk ui1g 0i enren en ook voor de vergu waar De Borger met Mevr Koo mans Timmer debatteerde omze liulp iugeroepMit Aan D Schermerboro wiens vrouw penjïlngineesteres van he steunfonda is en Vrijdagavond een toonedstuk van hem Ie Stotwijk zou voordragen zou het ontvangen ateungold ajgedr ra worden daaraan beeft Hemiburger niet voldaan Gisterei Vrijda mioitrni ontving Ik van mevr Scbermorbor LuUrf een schrijven wastiln zij mij meldt geen postwlftieJ van Hamburger te h ben ontvangen en vreest die o niet Ie zullen ontvangen omdat hl nog 2 collectes van vergsderlogen ia Beem ter en Fummrend heelt vergeten af te dragen Wij va zoeken mna zijn praatjes geen waanle te beQhten en geen geld voor steun aan de diehstweigeraars aan hem af te dragen de AntihiDlh propaéuidkeChrb v M jThajgeman Niaiva MIAmta fan da Cadaila Toaa I KaïL Nat gtaneoiaiU Ha MiM ona uil 1 e n H a a g HU de Kooit n heeh wwder en bedrag van fJflOOOO aan bet Kon Nat Steuncomité Mbodifli Van dit Ixdrag aijn 130000 beatenal lot ItnlfflDQr vau dm nood van Nedarlaodera die in M buitenland wonen en f 70 OOO n te vooralen in de belioef ten aan kleeding van hier te landa xa Uge NaderlMlfera 4lo daarvoor In aannnUa icMMI u ubbiuhtin o uhaanohta aaii tmM branditoffiMi en nooto tw lwu Ut Dt liB Van 4hi BarfU Kiabbautua ta Tübtuc iMeA Marw wedarou wageaa Urn 1 o t Wijk bli Duur ds JapHtfoiie vanenigin te Loiukii aiuh de l HiMi iDDdodeelt verteld dM fai 24 lunn tijd BWer dao 144 mlUioeti yen door du Ja wi che regeeriog wurm boateed Toor dG uitliriidiitg vMi alooiiivaartU i a eu fe AAtmKxxtigiDff dier mbeepvaait eo ine r du l j müiiooi ea oor ée namDO i iDg vau dm acriia MriKmw in 1896 ba zat Jaipaa S7S adieptn van ta dua lou ton bn verteg Dwoordlgoade 3 4 592 tw It ia 191 UOl acbefwa vaa tceasieD 1 347463 ton fadfe D een venuewdnvlDit il vaa dao pCt in ao laren hjdu Arbeider a ü o u r o a l n buiti occwooik ooogrw v a g dieleget rdfln v n de vakvarfNuigiogeo aooia llflttacbe n anderQ orgamitmiiB welke zi MUgefliotni bij du Labour I arttj i s bodtm ta Ixnden gèhoudeu om ov r bet In iu nkoranidinii van bot ultvotiiraad otnulié van tijde l abouf l rt en de parlemou aire con iiifl le van het valtverütoigii econcooffrea otoMohrcven oorlogiwloel tu l eraadfliacm ir waxen 9Ü0 a gievserdigdea aaowaEi iJow rtnan las et u biief vooi van i loyd i OTt waarin d pfevakx o m ze Wij aanvaardÉÈku Prul en uitda ug MD da wereld aeiu n vooral te bevrijden van dto oodlracft lijke bedrcégiiij dtïr mill talrimiiK iti beiiclMving si em duur iiH D vrodu n Dg 4ijk te iiwiJiaa door de rijhuld dtv vbnlrukta nationaliUuten te bcrrielleii on eerbied af te dwingen voor die wotteii en verdrag n welko de butchirudn uitmaken van alk aniim groot of bleia De Briel aiwKedle afctuiï Ik was er no w meer van overtuigd daii Itoden da ntot aillaea be doel waar voor de g alllo nl ea den oorlog voorzetten niet ku rial Aisch of wraaikgii rlg ui maar dM EiiQ vi Twex lijkiaft noodeakv li k irr voor de loekomiAlg vrijbtid eu vrede der lueasolibeid I 00T Atb Henderson weird ti iu bu congres e n □ Mraoranduia voorg4 telii waArbi de poIMiek dor arUider in di volgtmde puut ti wordt aanipegevcei li zoo fipoedSg uMgit i een rujfi Iiii tot ctaiul t bruugeu aieunendi op lx gin seltn van deniocraUo en btArouwbasrliiid 2e g en territoriale regelingen te liten dicl v rm tiT wille van arinexioniHtldche of Uttperiadl tl oii plannen o oiu rodetien van inlitaim strata e maar alleen In het Wang van die v ort liri i ide bf Mchavinig n vaii den wereldvrede dB bejidelj politli4L na d ii oorlug niet te doen ateuuen op uooamuufe on derdrukklng of uona eroicelo ItKdoennt van bet iJtuttsche voëi tlenderaon wees daarbij met nadruk op de ruii iido Mioefte oau verdultklijkmg vftn htt oorogwdüt l en vcrklaardii bit d buidTgc iiooOmtd in Uuidaaid ia wijtvfi ut BJut hfi g mbi van wn duldcilijke vütrkla ring dieuAangaandu Vi ij wei i op gezag van en tld van bet oorlogrikaJilnH dat liiÜii tMW twee oorlogvoi renden ddi trljd niet en wl t voort to leWeii Hebben wtj niet bet reclii vor otgil lU udernoii uit offtowjeb vorklariiifft n al te Icitdk n dat noowtil Joi enrijk lü r lur klie bereid wartii tot een n ling iiilt da re senriugi gemigcn wan o m t Ikq ti ondt rbandelm zooaia l uM bland iiitt H u lan i ondtnbanddt Wij beUoien hit roobt U vragen waarom deae weK ge volgd werd Hit vwjrgeatflde to moraaiduini werd a tn gienotueii Uit btuiuU zal ook aan A Bo jelü worden nw iigy dit ddr oudir afk urln van evemtutWe alzooid rlljk vred Hninp ptn door Itiuiland De VredeMmderhandeUngeA 1 h r + rf t lüint e ii Al wii du ulltPükatto lest Il uit de Ku t il Wadien oiw door Re tör ge ind dan AfvA dit waarlijk wemlg boopvol vour een Kiag n dn r nieuw o vrodo pogbigeii zoo Mührijft dv Daily Tel l zernm a antwoord bcte kcfit met n eor dan Ih l atetuM quo van 1911 ZeU gevii hij nbt dmi pliobt toe oiiy B l gil6 en andiort beroofde gcri ledeii Mobadejooi te stellen inaar sedfë al deed luj bet doa ï ukil nog ver af vtm eim regn ling voor den wenldvredu Nu zouden l aic na en Mesopotainiö Turkmdi t Izae IxHbaringen Daitauli de ir rled nta OoHtemiluKdi tnoeten bltjtven De Daily Madl J o Dull c4ie kolo ttifin aioéimt worden terugigeguv tu zoo lai hei Britsctie Kijk bwta t zaj dat uIl gdiieuren Allen moeten afzien van cbado loowtelllng wiJ blijven dl daclien voor België Alle gealllec rdeu inoeten da llus jfisohe voofMtelUn aanvaarden gexn vre dettgepraai tot Duitxrbland ie veldt Im v r alag n en zlju kracht door gebrt t en fdcrlang ia gubroken Frimsotie bladen zouden van oordeel zi dat de verieideli te verkl rlng van liroet lMotfé vol duiAerheden uevwge dachten en 8la en otn den ann lijii De bladen zi vao oordeel dat de Lea tertlea waar zfj tegonovw de gealliei rdt n de maximaliMiflêiio obantage te baat nemen in de kinderlijke oogeii der Kubwo d verantwoordeli heid voor den oorlog op d Kuteute zullen werpen en aldüs hun ginaen zoowci ais Lenin een ateun te bunnen verschaffen VersolLeklea bladen doen i Mnorken dai de houding der BolsJewikl in dU opzb t opnieuw hun oilsdadlge niadopU 4i4lgbiidi bewijst Verscheidene Duitisc ia bla l waaxachu wen dan ook al voor een ontijdig optl D Kraakt Ztg ze Op de open baire mecuiog In de Futeotelanden zetf u he4ge a te BreHt IidovHk ia vcdton dlgd xeer cekflr aki xoiider indruk blijven doch UnweJiJka ksn w ordnn verwKc t dbl bbinen dna TBAlig at Aden tcfnajn do teg nwoordtKe I nbeuteregoeriogeii haar gezind held wijrfgen on xidi zullen bereid verklaren den algenteenm rnde te alultra De Vorv Krlfi muvsebuwt diaii echter Duurt dtm oorlog in bef Weeten voort dWi zullen de i Hitt t soldaten hetn voeren üi het bewo i dat de rljMidw bet nM ander hebben gewUd m de ejle haat tettvu dw veniietigienden oorlog zAl sfdi niét naar biim a maar OUT bttttm keersD DftAi tndB zuUen xij wflton en moeten m vc4eo dat er alaebts Ma woord van Vereokerlng van alle in het i gf T dienenden Op inJtUtlef vMk de Kamw zelf is bij de Kamer bancende een weliontwerp om a41en dio b bet tfiger dl ien gietóeJljk ie verzekeren buitm de reeds verleMide stcunge den en peneioeaMn om De verz eringmom waarvoor geen enkeie premie behoeft g estort te wordBn bedraagt VKO fr voor de vedittroepen en 500 fr voor du andere gcutobUiaeerdtm op voorwaarde dat ze op z d minat 2 jaar in ditffist zijn In geval van sneuvelctt overllidien door wondon of in den dienst opgeloopen doodelijke ziekte wordt de itoni zoDder moer een maand na het overlijden uitgekeerd lijdtsis de eerste drie maanden oa het staken dor vi ndL lijkbeden zal elke ver zekerde betatfng bij voorbaat van de lUOO of 500 Ir kunn ii krijgtv nnl de som wordt betiteed voor het aaiumhafieD van gere4 dMba voor bet weer opnemen van vak of beroep d r Int Buitenl Zaken Hit oorloged oe Plcbon uJnstfr vanheeft in do f raiisolie Kanier bi antwoordop de inteTpt llati over do pobtii k tenopzielite ajn Ituwland ook over het oorIogwkH1 geeprtritm hetwelk hij aldVw aimnvatte In de eerste pliat o v t r winnen oia dtn wereldvrede rechtvaardigheid en broederHehap te kunnenbre9igefL herstel van do provincie h die one nuii gcrwelit jn ontrukt teruggBvu van l 1 z a ë L otbairingen waarborgen voor een duiirzaiuon vrededoor o ereenkonv ten en een algeimeoeorganiMUie door een volkerenbond Wij zijn het hierin volkomen een ni VWilBon In het antwoord der geallieerden aldu Picbon opraken wij niet alleen voor Servië en Bilglë maar ook oo Poll II De geal ieerdon w llon een on afhankeJijk en ondèelbaaj Polen niel alb MoarbOTg n voor een vrijö etonoiiUMi lie tn müttaire ontwikkeling De I Izaft Lothairingeche kwestie is ni t alleen eon Fransolie nmar een wit W kwe te Het is hd ajmhool van hit reolit Wlj Ten lo te na KOoaiU i giöteren ond r aatate H richten veriiieldi de Kanu r met ilg iiicioo rteniuiien een motie aan waarin men ieh iitit do r gef rlngeverklarinig r nigdl8 InVrdaad dt wl niet op vredk Ho dto bieden I lehon a rede aU een upwiJijkc en diiidklijke verkiarmg till n le enovtT de volgons hen düuste re r des vooffltdliti bildcli tl Bpoitf Litofsk Li óns niet ROEMENIE n t f a II n 1 11 fc herhaaldelijk geinelde a Ondiankö dö herhaaldelijk geiijehb lang lurige droogte 1 don zOiiwt en ht H t irf liet mi tajre iHwtuiir n Itown cnlö t in J5 Hiaag l on niet alleien dii h h l plan arttgewtiléf 1 lOOtXlO heel grond t onf finnen dtoih dit aanta l nog oanalenlijk ti te ovnruohrijdi n Tot hfd n zijn van df ilU ilggendie 2 940 001 beo bouwland ii lïiz t Roemmie J 21 0 000 heet met tar we biilMMjwd mnnammrmQ VerkrUgbaarstetyng thee en koffie BUW bM ItaTili au WiTHoüD K van JOUDA tielti op de circulaire van dm Mints ter vaai Landbouw Nijverheid i Handel d d 34 Dec 1917 brengen tei algenveene kennte lo do laveraneiern van thee en koffie zuilleii in bot tijdvak van 1 tot eii niet 27 Januari 1916 aan de det Uliflten mogen affsT eren op eon hun door oon detaillist ovor te leggen bon tto 7 10 9 en eener tbeieen koffiekaart reep y on fl thee 1 ona koffie ons thee 1 ooa koffie ter voorziening In de behoeften van dm dietaalilfit over do geheele maand a gedurende be t tijdvak van 1 tm en rnei 1 Januari 1918 zal door detaillisten aan verbruikers mogen worden nigele vord op Bon no 11 eenor tbee en kofOekaart ons tbee BoH no 12 ener tbee en koffiekaart 1 ons koffie 3o gedurende het tojilvak 16 tot en met 31 Januasl I9l8 zal door detaillisten aan verbruUfeT mog m worden afgeleverd op bon no IS en H eenor tliee en koffie Kaairt reap ons thee en 1 ona koffie 4o bota no tl en 13 voor Uiee en nos 12 eu 14 voor koffie door detai nM n van verbrulkerB in ontvangst genomen kun non door den betreffenden dietailliat dode li aan ziJD leverander worden afgegeven nader zal worden bekend g B aakt wel kc boeveeJheden do leverancier op d ze bon i na 31 Januari 1918 zal mogenjuflcv ren Oouda d n 38 December 1911 Burgenieester en Weth vooin J VAJ GttUBN Lo B De Sncretaiis M VAN DER vnm jVADSNIEUWa GOUDA 39 Deo nb r Ï917 Beaoemd ia tot midenrtJieres aan de Ohr School voor L n M U L O alUer boofd da heer D B ama mej A Ootennaaa te OiUbwdliE MsUttMiUf W ffcai hst doen vmn onjniste opfwran Toor da nwlkvoondsniiic in d M fameanta is door het G nis ttebeatiiur eoo mallodyter Toor den duur ran 4 wdcen uiAgsalotin van he ontvangat van toeslag taiwyi h j C wmancfauinl werd dat h t j wnte herhaling van eeoc orertrading der Verordsnine op de duAnbatiie van melk in dsc g maente cestnuft ai wordan mat aitMuitung voor gosd CellseU bil Haweltffcen De ooUeeten by de ten stadhoise aUifer ffesloten huwal Pten bcfeben In 1917 opg bracfat f 192 Zaid H 4L UiTereaüclng GisteraTond heeft het bestuur der ZnMHoU XJsvereeniginv afd Gouda e o eens Tengadeiing g boiiden ter besprekuig van eventueele plannen Het Besttnir durft het Üa vooral naar naburige gemeeoten niet betrouwbaar te noemen en maant tot roorzichtigrheid Deze waarsoibuwing heeft vaadaas nog meer klem dan gurteren Bxaiasn Mnvorina Te Bottexdam slaagden gisteren voor h t Mercurius examen boekhouden de tieeren A Higliout en A B Smit bedden alhier FailHssemcnt De ReahitbBiik te Rotterdam heeA ui1 esprodMn bet failUaeement van B C Oosterme er wink ar in modeartikelen Laz e Tiendeweg 11 alhier Tot curator is benoemd Mr J a CtoI te Rottenlam HoU MU van LanAoaw Gisteravond hield in 3et Schaakbord de H M V L afd Gouda erai algemeene ledenvergadering onder preeidum van den heer Valdteoier de Greve UitgebracÉit werd het venlag der afgevaairdigden naar de Algemeene Joarvergadenng op 26 Sept m het Hotel Witte Brug te e Gravenlbage gehouden Het blykt dat In deze vengadering ernstige cntie geuit is op het beleid van ounaater Minister Post iuma vooral door den heer Krusaman die z n actie heeft moeten boeten met ontheffing uit zyn functie als voorzitter vaa de KunstraeBtcommisaie B hoo£deiyke stemming benoemde daze alg vergadering voorts den heer J v d Kaag tot voorzitter van hot hoofdbestuur terw l de scheidende voorattw de heer Foreest werd benoemd tot Ud van Vendienate der Maatedhappl In de middagvergadering hield de heer de Clerq een voordradht over het onderwerp Ib de H M V L wel op den goeden weg en zoo neen hoe haar in nieuwe banen te leiden Ook over de kaaokwestie is gesproken waatbi de heer He l het bestuur aanviel om haar wemig doortastend optreden Allee byeen een twnel jk rumoerige vergademg zoo was de mdruk Na uitbrengiDg van dit verlag was aan de orde verkiSung van een bestuurslid ala hoedanig de heer D Verboom uit Moordrecftit werd g kozen B de volgende rondvraag kwamen dan de moedlykheden van bet veevervoer voor de Rotterdaimsche markt ter sprake Na eemge discusele over het al of mot wenschelyke te trachten hier ter plaatse op de markt een gescfaiktera ataDdpIaatfl te vinden voor den veehandel werd het wenBcbeluker geoordeeld nch in een adres tot den Minister te wenden teneinde gedaan te knjgen dat althans tjjdens de wintermaanden het vee mt deze omstrdcen per spoor naar R dam kan wonden vervoerd welke markt het eemge en geschikte afzetgebied voor het vee uit deze omstreken is terwijl het vervoer per boot in den winter door mist en us pnictisch onmogel k is en de groote afstand ook bet vee drujven uitsluit Hierna werd de vergadenng gealotwi Mercnrlas Do afd tloudft vaji den Naiionaleo Bond van Handelflh eu K an toorb dienden Mer cnrlu had tegen giiterenavond io zaal Conooiddat eco openbare vergadering uiigesohirefvcn waarin de Bondsvoorzitter h h Pr H Winkel mt Den Haag spreken 7011 over dio aotie van den Bond tot sa larl iherzieniingi De vergadering tegen acht uur uilge ftohrevem ving eerst Ie half 9 aan en was alfioht bf oobt Alvorens we een verdag van ht gesprokönte laten volgen wen schen wij alleretvst een verzoek te rich teil tot hen die belast zijn inet hei pre idlura van een vergadering om in den vervolge een vergadering tegen 8 uur uitgesohrervpn ook om 8 uur te dOen aan vangen en met langer rekening te houden met het verveleaide prinsemkiwartiertje Men ziet den v rfgend o of als t kan nog denzdfdtn dag gaarne een résumé in onze courant maar mon zal bet billi en dat onzen tijd daarvoor uitgetrokken dan ook zooveel mJOgeOijk beknopt wordt Bo vendien is het heuflcb geen pleiner om In oen vrie zaal als gisteren een badf uur voor nienjcndBl te bivakkeeren Na boven staande oniboeienrfng komen wij wee r te rug tot de vergadering van gleterafvond De voorzilter van de afd Gouda de beer M I sBer opende de vergadering met een kort inleidend woord waarm Iwj er op woew dat Mercurluff geen actie voert voor een düurtetoe lag maar voor een al ejieeie s larisberzJening en aJlo vakgoaooten opriep tot samaiwarklng om tot dit doel te gertitm BOSKOOP De Coöperatieve BroodbaUcery Vooroit mng alhier heeft over het jaar 1917 aan hare ledra een dividend uitbetwld van 6 Van de bestaaiide schold wenl f 800 afgelost T B nadeala vaa da f rma t WeMlea u sQn aan de ovenelwping M teega Sk9 AlUar drte taUno mat pioakboonen De heer Winkel verkreeg daarop bet woord iSpr nieendo uit de gering belangstelling toch niat e mogen opmaken dat de alartasen van de handels en kantoorbedienden in Gouda zoo rooskleurig waren integendeel hij meende dat ook hier de salarieertog wae ak In aUe andere pkulsen dringend herzienlDg ebwhenrf De aatit die Mwouriua than voert is niet nieuw maar o n hervatting van dé reeds vroeger opgftioowii taak Immera de varaehmendHa onderzoeken hebben aange stfn aan de owBKlwping bet Leege toood hoe bet ge te d is met hei handels Sim aUilsr Arim Ur u v YISITEUHTEi KEUZE UIT U LETTERSOORTEN milM QUAUTEIT Drukkerij Aa BRINKMAN ZOON aARKT n ATTENTIE Wij nemen bons in ontvangst van alle plaatsene 8808 80 Zl to Btatao bil Th H HEESEN 8olio nm riiii MODERN Kl iwX 33 GOUDA Geen r antsoen eering BRANDSTEENEN huisbrand mn Industrli 8086 m f8 per lOO tuks VERKRUOBAAR b i Naamia Venna Verssnigde Brandstoffenhandel voorheen S Da BOON en firma Pa DE VROEDTa TE KOOP Op cton b MMi land Mmi land dw MarM TB KOOI te baTragan by I VAN DANTZIO ANTON COOPS DROOiST WyOSTRAAT 29 een groot winkelhuis 8086 48 VV STUMi 9 tiur dsa avoads HAASTRECHT nl ulk r Anl Mbl n nWamppoaS T 3087 16 Wampstpocip Maaohop UAOAZUN VAN IJzer waren Reuken rerei Uy wielen en onderdeden S C van Oudheusden A Co PIANO EN OROELHANDEL HtavatI IS oca MAJM Tal M 1990 QROOTE SORTBERINO 10 INnVUMENTEN VOORRADIQ BILLUKK PRIJZEN OARANTIE LaBdbouwgereedsehappea en Werkmisren Adverteert in dit Blad Voor 1918 18 het thans meer dan tijd Uw voorraad Drukwerk na te zien en aan te vullen AUe Drukwerk voor den Handel levert vlug billijk en goed verzorgd DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Markt 3 Tel 82