Goudsche Courant, maandag 31 december 1917

Al i i VMprgnn hoag to li lavart MidtrgatMktndt Eerste Kwaliteit Rundvleucti t gm sahMf MiwurMrandt prijzm alt volgt t par S ooa RUNDBRLAPPBN 60el POLET M GEHAKT 4S ROLLADB 70 RIB aoarloi baan 70 Oroote f ROSBIEP OIIENHAAS BIEFSTUK ROLSTUK BAKLAPPEN voorraad h sten rookvleesch voor lagen prQs 70 al 0 0 65 70 Ook nog eerste kwaliteit gesmolten Rundvc 1 voorhanden MINZAAM AANBEVELEND 3040 50 M J VERZIJl Kleiweg 36 flouda Tolefoon 379 Gevaarlijke BorStkwaal bedreigde hem o r H DEKKER landhuwr U An l i Hvog Sitrtm No 36 vtrkta r4 mi Myn Khoonioon Hendrik v d Brand bij m inwonende had een borstaandoeoiing die zich emstiff liet aanzien Hij was altUd zeéT vermoeid hoe tte ved waa benauwd inoeiit steed Vele nachten sheip hij niet Reeda een half jaar braciit h j zoo zyn leven treurig door en wanhoopten wy aan z jn heratel te meer daar h reede 3 malen bloed opg geren had Teneinde rnad kochten wü b de drogisten Dekker £ Heinen te Apeldoorn iroor h n een ffleecfa ABDIJSIROOP Na het gebruik daarvan voelde hü zich al veel beter stericer en verkwürt Wij fpngen dua met de Abdyalroop voort en kunnen thane dankbaar en g lukkiv verklaren dat hu weder gezond is geworden en oodc weder kan wericen Dit geXvk danken wjj aan de Abdijsiroop aJom g rexen bij v e aand ening n der luobtwegen ale liJmoploaseiiM hoetttatillead verxaohtenri al r d bponohitia influena kiakhoast n Jlathma Priji per flacon van pl m 230 gram f 1 25 van pl m 550 gram f2 25 en van pl m 1000 gram f 3 75 Alom verkrijgbaar Btacht ro 4 n baad met onze handteekenli L I AKKER Rotterdam 3017 106 Tijdelijke Ppijsvephooging Klein Be8Cl 5 Mlddeiis l 0 araot e d 5 Modeval 8 liool voor Gouda en omlji gende plaatsen Aangeiloten bU de vereenlglng voor Mode vilucholéa te s OravenbaKe II GoeHgekeiiiH bi Kon lïysl 26 Au 1 I No 45 Opleiding tot Oostumière Coupeuse en LeerareSa Uï iielejiiHitieiil voor m getiniilt te mji muih mm ea iVOnHSIl 0 School ia varplaatat van Gouwe 109 naar GouMf 131 Jaar iich nieuwe leerliogeaunoeo aanme en DaitlCS V HEYZELENDOORN Hoe erger de ziekte des te beter dient bet geneeamlddel te iijn Wie bij liohaaoi en lenawawnkt en hare gevolgen ala 2499 40 Afgematheid Gebrek aan energie Duizeligheid Bloedarmoede Pijn in den rug Voortdurende vermoeidheid Zenuwachtigheid Zoo nu eo dan hoofdpijn Hartkloppingen Luatelooaheid Bleekzucht Algemeene zwakte Geen leveniluat Vermagering Nfmmer trek la eten een goed geaeeaoiiddel wenichtte gebruiken neme MIJNHARDT s Levatogsn waarbij men verhaald aal zijn over de nltnameBda oJtwerklag op uw fcheele lichaamigeMel n builen ven 90 cl fl 75 f4 25 18 25 Apotb en Orofiaun Drie Balansen w o der NxlerlaiMlache Bank Iheoceliich lo lellchl aa TOonlaa vaa quinlaianu van hel B Uioudaa f ISa Seheu v b boakhonde f ISO Bdda door J C TEK KUGGEN eeraar Boakboadni 1016 II VerkriUbaar U L J C BOUCHSit Dea Haal AdTBi IM WbRDT OIVRAAao ND iliiilie dieflstlioile koM looa lutitÉf na J uur ftH AdinTMARKT 40 DM 10 VERMIST 2 jonge zwanen mM MB Mhrhp ovw d n b k Mfl klaiM Khrap Uofi de rschltrkuil mn oud iwMn Ml M MO uhtap ovn dtu bak d 4wl kl 301 IS Tatm tof k l oalaf i ni u beior i W 1 PONS u GOUOERAK Eiken Brandhout TE KOOP guMgd op IS e M m gikloofd è f6 20 da 100 K e FRANCO HUIS betorfd Qouda en omstreken BU C W OSKAM HAASTRECHT T Openbare Verkooping Oouda op KAANDAO 7 JANUARI I91S it vond 7 orM In h hol l DE ZALM ao de Markt ten owntaan vaa Notaris J KOEMAN AN XKSTIBN oBlangi nieuw gebouwde goed onderhouden Woonhuizen en Erven ALS Ean aan da Oraal Plorlawoft hMk P C BothitrMt No 47 arool 1 Are 66 Ceotlaren Verhuurd bi de maand voor f 20 42 Een aan de Qraaf Plorlawaff No aS trool 93 Centiaren Verhuurd bi de week voor f 2 10 I IS Veertien aan de Haaranatraat Noa 147149 Mi iSS iSS iM iSV ifti iój iög tó 169171 ea 173 Allen verhuurd bij de eek No 173 voor f2 de ovarlfe voor f 1 90 Tc beiicbtilen 4 5 en 7 Januari van 10 tol 12 en 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen leven de NotariiienKOEMAN te Haaalrecbt en J DE VISSERte Drieberlen 2960 44 o I os t tot mat I Oe kwal mii nlen O0 kwul van hoaderden io onze d gca U blfMdtr oeda en seauwxwakte en dit U nieta gaen wonder Het leven is moeilijk de atrijd om het beataan waar ▼ eel menachen leven op hun lenuweo Zoo onlataat onrermiidelijk vroefer of Utcr da kwaal arm bloed en Kwakkc zenuwen Gij moet daar goed op letten want dat kan U een lang lijden en een moeilijk leveo beaorgen Gij kunt daartegen waken door intijdi gebruik te maken van de SANGUINOSE bet beate en afdoende middel tegen bloedarmoede en aenuwxwaktc Tweemaal per dag een eetlepel ii voldoende Sangulooae koit per fl f 150 per 6 fl f per 12 11 fis 2957 40 Bij alle Apotheken en voorname drogliten WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM Oe Riemersuaat 2c 4 Co Den Haag Te Gouda Anion Coopa Wijdilraat 29 Schoonhoven A N v Zeilen Bolkoop Wed 1 Spruit J E Zeer mooie sollede meubelen alt Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeUrels Bufletten Stqiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten TwiKpersoona onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeu beien Mnz one hIIh i Kpor L oetJkoup Rugbekieede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast f iu StyiUlel f 9 50 Spiegels f 6 5U f 7 50 ons SIHIIIISrSMriM lllfeÉll nll jlilScM Ut Rottordam lel lM o I Zlias UcUp Mm eo BeBÉe ili Levering van Machinale Brandhontzagen Aanbevelend VEST 109 111 Ja VAN DU iN Or heb nooit myn Haar verwaarloosd aain aaa aaaMi Ik k BOK vMTMattM dan IS laer kralkt aaa kaar aebndli kali Ib mtymt WMMa iraa GiuuaiM aUnm amn m aas Ie4aah at nwR NH U hual ook Ung Geiend Hair tiebbea Bipreel diu nielliedi n biglB vindaai Ga mar Uw Apotheker Droglil et KapiMV koop aea n ich Koxo van P IS gebruik liat 14 dagen loeali voor giacbraven en Lal dan ap hel vataakll Ben ulvare Heldere Ntijf vetle vloeiitol bavordirt dan Haargroef Veraterkt da klieren ca doel dtenal ala en Tonicum voor de Haar wortel VoorkDnl hel Splylen ot UltvalMn Hooldaeer en Rooa verdwynen nadat men KOKO eCB paar heer gebruikt bectt mm prcnkett het eenvoudlfi op het Haar dan wryft men het laclit In eene nederwaartiche richtlnf en borilelt het flink Wy tellaii laean riwiue ef enMogelyke tiufi n aan Kok mtir wy zegflM en nouilan vol dtt lil M Zuiver fisnMimiddil voor btl Haar w andfir Preparaat dit ku eveiiRrei WAARsctfuwinai K k i hand iMt auccas vaii Uw Haar al Walirar alka fleacta dl tl al K k wardt aanfeb dett dU niet duldclyk na HaadeUntrk Ben Vrouw Paard apd bulUnvarpakkInir draast Eclit Kak wordt nMM loa varkocbt on wordt nmli n 0 75 fl 1 60 en fl 8 per naooiia Alleen Vcrtennwaordlgen Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P OESSERS Jlm4t pdam Voor Friesland OronlngCn Drenthe Qveryarl en Oeldïrland Flrtaa B WE IIIDEIISlIlA Snaak KOKO SHAMPOO POEDERS eyD weleenproil waard Iweeaourten NatenDrbog Koop waai U KoKö koopt ¥ 0 12 pcf pafcle mil ÜIIIIPS Ijfelraal 28 ümé iUIHeSliEiJcliDODbOTiD behooren iteedl WtM ri t bIeHenb ltliaiUI m leiVo onizebQhoailaa m verkoudlicid ofkatanham Ifaaodacniiitendlreclla 9 imaken 4aiitfaiiaam ea hebben veel uUwerUag 1 J r S h a TjpbTJDj£i 7 Jaaiuftri 3 Qur hcbouw Bouw en Wo tflagtoraicli ideralandBcomiii Armenzorg 8 n half aoht Meuwo Sehoiiwburg Hohlad Toonwl Balaafd nrKNtak wV famald m madadaallns ta iiiok ii oitnaceii na iw ladariatao eonoartaii nnakaVkkadaa aa aai daaa daa ta aua aiaad la ar Blad Baatriackf DnitkarO A BBOmUM aoON Oaaia