Goudsche Courant, woensdag 2 januari 1918

pwii njoUodweliug ti dueu vau ai u dluikbtuirheid ni ingt uuuieuJuild over de oai ugiH iu Nederland beueveuu hun bax eUjkcu taak vóór de vele bloeineü en andere t4 ükeneQ vau wi4wUle idbflid Mij vtr kiaaroe dat ZJJ gt eet verram wwrahidaar da Trietulebjke oa4vatwst GsBCre flJDULP liet vervol oougree van do BaJ A P zal op d a a febr Iu Mu4la Ufforuin ta Arnhvui wotdeu gehoudeu tevwtjl d InepoMSü iu den loup v den Do uMfrieele ttduHÜe 1 leor groot Do alag van d botaing wae M uiw ver ia dan omtrek hoorbaftr atoouitmbip Poreguiia dal ZaterdAg NMvalt dm Mauwen Waterweg am vtn oouyott naar l ndun Ia vvtrokknu ln In denni van Zaterdag op Zondag tijdmut müoS weer bij Ixnigsand Wrak gewordien en In iwcettn 0 brok n Alle bfi peiMegierA voor hel erendoel vtouwen èn kinderen en dn w ulpagM van P2 man zi door tie redilriiig l ooteR met uioelre gered Te v l a W Ik Weeer Ztg nK4dt hU een Nederlandaoh koopuMui t iltjaa burg tot 10 XRi niarit boete veroordfeJkl Im wijl bg bij den verkoop van driJtrtwien ai te veel wlnnt gmkeod hÉH UBUWUWETOfOBN Bond voor StaAUtfMuloMvimg Do aMeebu t n van dco tioud voort aatsptoiiionaevrlug l ebben bij refereudum uiigejuaaki dat tW boud bij ue JCaauervtiT kJexingen in ii lH geen u oaudidatcn zal fttnlen N H t MstribuUeflVgeUng vak thee a Hait uuiRjtv aju srr H m wkthoudkrs van ijOUDA Jeltt op de eirouWlro van den MlnlS ter van l ndbouw N c b€W en ili KleI did IW Deotwber 1917 no M97 III Ijrengen ter algwueene kennj dat de artikelen 11 en 12 van de bo ciOkkiug van voornoeindint Minister van b OetolH r 1917 Aid Cr sHraaken no HOU 1 welko beeoblkklng d ii 10 October ter algeufeene keuni Is gebractit zuUeo War den gsU zen als Olg Artikel 11 l IM viTkoopl Hl aflevering van theo en koffie aJe drank In hotele catési rear taurantw wachtkamer kajuiten o dergelijke bli t oege Haan noolitana ondier dpte berpn kliiji dttit the verkoop en aflevering niet andere nnB geiehleden dan per kop 2 Oft do in dit eentje lid btdoelde Inrichliiigen zijn ulwlultend te venstatn die bedrijven welke etieel of in hoofdzaak boatenH zijn apljzen en ol dranKen waoronder thee on koffie aan het publiek te verkoopen daarondvr zuUen niet begrepen zijn inrichtingen waarin die dranken lechtH plaohu n te worden verkocht of venntretit aan Ihh perwneel van hopAali f kantoren niegaztjne n enz 3 i e verkoop en aflevering van theo en koffie aan lurichllngen al bedoeld In het vooiig af die lid ül nilot ndogen getKhjeden dan lot zoodanige boev eelhedto alH waarvoor voora een raaclitigilng ian het Theeen Kofflt distrUjutlekantoor is verkregeu Zulk een machtiging sal na 1 Januari ltfl8 behoudens bijteondere opdracht van den MiniHtir van Landbouw Niiv Theid en Hand l leolits kunnen word i verstrekt ten behoeve van inriolHlngen welke in d n loop van het jaar I9l7 reeds als hotel e f r istauram enes bij hc4 T K D wartn inge 5h reven en aan welke dienoveremkiMnBtig reeds machtiging aU bovenbedoeld werden uitgereikt 1 Voor aflevering van tbee en koffieaan inriohtingea ol s bovenbedoeild wordenextra distribtvtiekosiem geheven tot een bedrag van 25 cent per K O thee en 12 cent per Ji KG koffie I a UenvnKk extra dlstrlbuliekaïten worj den door ne beJanghH benden rechtstreeksaan het T K D I etaald tegen overreiting ven dei machtiging welke machtigingal9 poMkwAtantie U Ingerlc itArtikH 12 1 Wanneer de aaird van het bedrijfbepaald noodaakelijk maakt dat aan Ojleof en gedeelte van do bij dat bedrijf betrokken personen een extra rantwew koffie flordl verstfekt kan aan d zen een bijslag op het gewone rantsoen worden toegesioen 2 fVeiTzoiiken tot bet verkrijgen van een extroM ranWoeb it èiWe befaoort door deo werkgever tot den M uteter Van l ndbouw Nljv erht W en Handei te wonji gt richt 3 Op medSsch voorschrift kan a daarvoor ia aanmerking komenden een exÈra rantsoen koffie of thee door hel T K D worden verdlrekt h 1 daartoe door of nemiü n tL betanghebbeii n ingediend v fzook yrotóH n ét ovtn Iegging van be medlaoh voonüchrift tot het thee en koffiedl tr lbutiekantoor gericht Gouda den 29 DecoiiilbeT 1917 Bunremeewtor en Wetb vQorn J VAN GALi N Lo B De Secretarie M VAN DEU VEUK Qifma Incident Giatamtoivwi emaCretoks 9 uur wilda een Puitach deaertair naar Nederland uitwijken Op pion 10 meter van Kederlanidscb grondgebied gcJcKunm werd hij door een Duitechen achildwacht aangeroepen Op ideze somiiuitle nam bij de vlucht waarop die Duiteche post begon te schieten Het gelukte hein toch nog HoUand te bereiken Doch bier wae bij nog niet veilig want ook daar werd hatn nog een kogel aageoonden De verwonde is naar het gaatèaiia te Venlo veivebntoht alwaar zün aim op advice 1 van den dokter geamputeerd lal worden Ned BiBiM MMtMUnM 11 M de Koningin heeit bèuoemd tot ae rotari vau de Neder IwidBohe HandelMaataolubppiJ den beer Mr k H Abltlug De Itoer Abbiog 1 thaus eecretarin der Vereeniging voor den Üeldliaiidal atkulmHtraeur deir Weoulgde Nederlauduwhe Tabaktibaikk en aeoretaJ d finaitdeole atdeellng vftu de Nedterlandnehe Overtee IruMt Maattmlteppij Romer op Haikaak De riJkimMwaeht iet 9 laat d r jnstitie hot onderzoek naar het onlangis gebeur de 9 bet eiland Matèen voort Het raadhuis is weer ontaegeld an tegen Zateixlagmiddag had de burgemeeeter den gemeenteraad ter vergadering opgeroepenDeze raadsvergadering is niet dooqregaan Op het aangegeven uur waren behalve da burgemeester slechts da beide weOioudera de hoeren K de Waart en J Schipper aanwezig De vijf overige m ledea hadden ab b j afspraak aan de oproeping geen gehoor gegeven Naar de Tel verneemt heeft de bungemeeeter van Marken een aankladrt ingediend bij den officier van justitie tegen het dagblad I e Standaatxit wegene een daarin voorkomend en voor hem z i beleedigend verslag over de laatste raadsvergaderingen de ontploffing die tijdens de zitting in de raadszaal plaats had De buiv nee er acht zich hierdoor in zijn eer en goeden naam aangetast CWHiim AAlBIWgLBW Klacbten over petrolaam Door den Minieter van Luidbottw NUvcVheid en Handel is tot de burgemeeeten de Wvolgende circulaire geriofa Mü bereiken klacbten over de boedonigbaid van petroleum welke door acmunige kleinhattdelarea wordt verkocht Het soMjnt dat enkele bunuer bunnen voorraad hebben willen vergrooten door toevoeging van water Ook tijdens het vervoer moot bet voorgedoomea xijn dat vervoerders of bun personeel een gedeeite van den inhoud der vaten petroleum vervingen door water Üoewel van de zijde der petroleum importours al bet mogelijke wordt gedaan om deivol ke handeHngen tegen te gaan cijn deze uit den aard der zaak meermalen moêilJljk te bewezen Ik wil in bet bijzonder uwe aandadit op deze aangelegenheid vestigt om daar door te bevonleran dat de poUtleautoritel ten de bedrijven van deze onregebnatig beden doen ops ren opdat tegen hm maatregelen kunnen genomen wondm om zulke in den vennoJge te voorkomen Verduistering van broodkaarten en bona Door het doortasteod optreden van wethouder Cramerus te Breda werd op het L venamiddelenbedrijf aldaar naar de TeU meldt een belangrtfke diefatal ontdekt Ben dnetal bedienden werden ontslagen verdacht van Ters llende broocUcaarten en bons ontvreemd te hebben en wel een 400 witen 260 bruinbroodkaarten welke reip voor 26 et en 5 et verlMcht werden aan verschillende winkeliers daar ter atede Ook een 3000 melkbons werden voor 8 et wInocht 100 levensmiddelenbofllkjeB voor 26 et verder een 0 tal koffie en theekaarten alsmede petroleum en bloemhons Voor de gemeente ia dÜ natuurlijk een sohadepoBt alleen aan meUdwns ongeveer f480 De Justitie beeft een uilvahiead ouieraoek ingesteUl De giwte vertettagM der Jin gelui den laatsten tijd beeft tot oatddcking dezer dlefetaUen geleid j BepdiuitfabriUge De Minister van Landbouw heeft op de vragen door den beer de Kanter gesteld betreffende het verkrijigbaar stellen van beschuit alleen op broodbons geantwoord dat de voorraden niet toelaten een andere regeling toe te 0taan en dat de Minister niet voomemena Is en andere regeling te treffen arbeiderH en boeren al df WOTkeli ki geering dor Ukraini chi voikurepuijliek te ijetJchouwen Hij belooft dir nieuwe refScering aa deae republiek broetferl ijken steun ea voorta dat hij op aJIe uwiiierni zal aioiHielpen iu den sCrijé oor d n vrede Koowet ai0 in do kwestie d r o er diritcht van londgoediereu faibiieken banken enei aan de arbeider flnia aa van het UkJCSiniflCiio voii ea aan de regeering co de fwvieto Het nnniifest van den Raaé vui volkBoonikUiissAriHaen eundiigi mei den uiLroep Leve de broedersohap tuasclien do ariM idiers boeren en soldMen van do Ukraine en RjU0 anïI Do Stockhoimeche vertegemwoordig er der Oekraïne oiiU ing uit Klef berloht dal gev obiKwhtigide vertegenwoordagers der I mgel cho en Fraiwcho regeerlng zioh tot t aecretairiaat geüiOraaJ der Oekraino h l ben gewend met het voorntel de Oekraïne alt souveretnen Staat te erkena n en dezen nieuwen Staat met wapens te verzorgen indien do Oekraine den oorlog met de Centrale Uogendbedra zou verklarou en tegen dö Maaclmaiiötcn zou opru tken Het ecrelairiaBitgeneraal verklaarde dat het zioh in geen wijze niet I ngeiaud en Franknik wil inlaten en neiutranl wilde blijven Thee m kof f tav De Miniater van Landbouw beeft nwler bepaald dat lo dat de leveranciers van thee ea koffie aan détiülhet hel tijdvak van 29 De canber 1917 tot ep met 12 Januari 1818 ook nog aan detaillisten thee ea Lot t zullen mogen afleveren en wel op een bun door een detaillist over te leggen ben no 3 eaner thee en ooffiaka i4 0 05 KG thee bon no 5 eener bae en koffiekaart 0 05 K G tbee bon no 8 eener tiiee en koffiekaiut 0 05 K G koffie 2o Gedurende het ti ak aanvangende i 1 Januari en eindigende 15 Januari 1918 zal door détaiJUaten aan vetbruikers nog thee m koffie qiagen worden afgeleverd m wel op bon no 9 eener thee en koffiekaartO Ofi K G thee bon no 28 eemer tbee en kofflekaart 0 06 KG koffie De nlenwate truc De pohtie te Rottenlam beeft den kantoorlooper C v d N en den koopman J D aangehouden die twee Duitsohe kooplieden hadden opgelicht voor f200 door zich valschelijk voor poUtie ambtenaren uit te geven Deze Duitschers hadden uit het be ebt gebied een koffertje met f 3200 aan goudwericen in ons land gebracht De hoeren schenen daar de lucht van gekregen te hebben Een handlanger van de aangihoudenen vervoegde zich als kooper en bood f4000 Aangezien hÜ geen geld bij zich had wilde hij een efaè iue in betaling geven dodh hiermede namen de kooplieden geen genoegen Nog druk in ondeihandeding begaf men zich naar een café aan de Hoofdoteeg terwijl het koffertje zic i in de veilige banden van een commiasionair bevond Bij den Houttuin gekomen voegden zich C V d N en J C D bij het geselschap en zeiden de Duitscbars te moeten arresteeren wegens het smokkelen van goud over de grens Zij gaven zich hierbij uit voor poU tje amhtenaren Onderweg naar het bureau Lange Torenstraat zeiden zij tegen een belooning van f 1000 van de arrestatie te zullen afüen Dit vondcu de Duitschers wel wat veel en na eenige loven en bieden gaven ziJ f200 waarop de anderen van de arrestatie afzagen I Mazimiunpcjjzen voor kM ÜWUiijU STiU en W JrilOUa KlJ van iOUDA brengen ter al eiuetme kenn 1 dat de navolgende nWximiunjqpriizcn voor kaes zijn va geeteW OrwK TvMcbM IU iahM l l budcl bMdal PW p r p 5 K a p K a vomd Ml a volvetie ongeGouda en tdanlaier m Rijken f 69 f 70 f 0 4 0 17 b volvette jonge joudk m bdtea m r e BÜkaw f C7 f68 f O SÜ f 0 17 o jonge Gouda éO f f 61 60 6a 50 f 0 7ft 1 0 16 d jonge Gouda 30 + f 62 f 53 60 f0 64 1 0 13 e jonge Gouda 20 jf4a f43 10 63 tan f jong hdamaaar 40 + f 62 60 f 63 60 f 0 76 f 0 16 g jonge KdauOnieir 30 + f 63 60 f 64 60 f 0 66 f 0 14 h jonge Edaimaaar 30 4f43 f44 f 0 68 fO U 1 nageilkaas f26 f27 f038 IQJWj witte kaan f 36 f 27 f 0 33 f 0 07II dat éo groot on tusschenbandei prijzen zijn te verstaan franco statitw v ibebtemming rpoor boot of loatate veer resp of pakhuis grossier f Hl dot behoudeiua bet onder IV Müpaal de do prijzen uter geen voorwaCHfe mogen worden verhoogd noch voor verpakking nooh voor thuiebeaorging nooh voor vracht noch voor een door den verkooper te verrichten werkzaamheid terwijl levering In verpakking en thuisbezorging elechtB kan worden verlangjd vroor zoover die gebruikelijk w JV dot do nmxiauun kleiphaodelpri en gékkn voor elke aflevering al dan niet i contant echter met dien verstande dot bij leveringi op oredlet een bijalag mag worden berekcïid van tenhoogate een half per nMUnd Indim het orediet wordfc v leend op uitdrukkfJiJk verzjoet van den kooper it het niet geoorlooM Ie aan denverkoop eenige bijnondere voorw a de teverUnden met namo niet dia van bet hl koopen van eonig ander air el dai do centrale pjakhuifaa a groe tAtre de kratten en kistm aarhi ijk j i verzenden 0 1 hunne iiaeoKM üi rfekMÜng mosen breogen toet dko ventaade dot de I Ia bealag genomen j In November beeft de centrale distrlbu tsedienst der politie te Rotterdaan in beaitgenomen 667 9 kilogram katoenMadolie 15 000 K G andere soorten oUe 27 866 K G beiAnuMb vet 52 466 K G eetbaar vet ongeveer 100 000 K G traan en omeerolie 160 000 K G cacao en chocolade 300 000 K G reuzel 5000 K G draadnagels 106 K G antimonium 16 000 K G koffie 12 631 K G soda 13 000 K G lijnolie 414 klotenzeep 1730 kieten slaolie 233 kisten geeondeneeerde melk en ongeveer 2000 nikkelen etuivertjea Guatunalt verwoest Zaterdag heolt een aieuwe aardlbeving Ie 3ta4 Guatemala verwoeat i en bericht van hd dppartemeivt van nwrin beiheLst dat do geheele slad in pum ligt en or f25 0 X meiiHche n j Onder onderdak zijn hr zijn Bfdt ilingen mariniers a gt ondon om hulp te V erleenen De Entente koopt den A r g e n tijnaohen oogst De onderhandelingen over den aankoop vaji don graam i g fi van Argi ntiuiiS dwor da GwUÜeerden zipi guneUg afgeloopen De reaeeiring bewaart de biiMHidorhe Jen over het conilraclK tot éni hoi m goedge4 evrd Ciiili tegen D u 1 1 fi c h 1 a n dl De Ch leensche regoenng heeft opnieuw geweigcffd hare ge aiut i in BraaiUt m hcuador ea in Bolivia machliglng te ver leenen zich to beilaaten inet de arcliieven vao do Üullaoho gezantochappen in deze oonvrnuK Boinuainb J en rustplaala der Bourbons Zaterdagavond zijn i ze kiston de lyken van de Bour joiia Karel de X van Frankrijk hertog I odefwijk van AgouItoie ta30 gemnJin verder een dioGhter van Lodewijk de XVI dat van den graaf van Charobord en ijn gemalin prinses Maria Hiercaia van Modeiut welk © in ée groeve van hot Franciskanerklooater te Caetagn€fvizaia bij Gorz waren bljge et nttBr Weenen ter bijzatling in het Karrootiterklooflter overg racbt De nationall Mi ten De preeMent van db Hub der Tsjechlache aooiaad democraten heeft den president van het Ooetonrijkeohe Huid van Afgevaardigden verzocht om de vertegenwoordigers van alle nationWiteitcn en partijen in den mjiüwwd de mogelijkheid te geven zich ovör den vredte uit e inreken FOLIN Raa d raa State De WarMihaufiiche Koerier deelt oM e dat bet ontwerp roor een iiiriofatiQg van O tcha rt ht aan TatU brandstoffen n noodniaa fetfal n Het vloekverbod De a r Rotterdammer wiJst er op dlat Zwijndredit niet de eerste gemeente in ons land ia waar de Raad een vloekverhod uitvaardigde Benigen tijd geleden word te Sliedreoht een wijziging der politieverordening tot stand gebracht waarin een dergelijk vloekverbod als nu te Zwijndrecht werd uitgevaardigd wae oiMrenomea Nog wijst het blad er op dat toen B enW dit vooratel indiendffli van de negenvrijzinnige Raadsledeo die in den SUe dreohtschen Raad zitting hebben geenerleiverzet kwam en zonder hoc elijke stem ming de verordening er doorging Fabriek stopgezet Men meldt uit Tllbuig dot de fabriek van J A A Kersteine aldaar wegena kolengebrek tot na den oorlog zal worden stopgezet en de werklieden gedaan goffeven Konmfabriek atopgewt Do Wousien abriek van d e finaa Oebrs Meikolbaoh te Lieshout i wegeD t gebrek aün brandstoffen voorloopig stopgezet 150 pfiHonen zijn liierdioor wtrkloo Q aaCN6DB BBBICBTBW BnUtlg apoonregontelak ZatflüYtaBimdddAg heeft te Nutb L een vrij ernsugo onbïporing plaats gehad Bij het rangeeren op het terrcdn der Btoat I nïljn f mlma brak door een te bairden stoot een treketang veai een der wagen ti met bet gevolg dat 35 lad kolenvageoA den bei afliepen en aui het station te Nuth met groote vaart tegen een AtoOfblob terecht kwamen w blok als t ware werd weggwaagd terwijl die balluetradts van die Staataopoo over em lengr tfl van 40 meter werd vernield Fen 13tal weipetw ont9 oordeii waoaTfan r vleu als t ware op edkaar etondlMi Telegraflech werdim de hulpploqrm van I Heerlen SUtonf en Maastricht Mttboden Bloedige twist Te Buasum ontstond Zondagavond in een café tusschen twee militairen een hevige wist die op t laatst zoo boog liep dat de eene zjjn mes trok en daannee den ander een groote gapende wonde in den arm toebrach De doctoren achtten onmiddellijk opneming in de MajeHaetichting nood De dader die gevlucht was en het mes hM weggegooid is later door de Bussamaefae politie In N arden van zijn bed gehaald en geanwteerd HJj is ter besdhikking van de miht in autoriteiten gesteM Koome p vergaaa int ons uit Londen Het Men Bgwa e Jiii iu g i nu bi t jliid ür h Hi ii li t Itofiij v Oi 1 LHik iMl eeu vemMHifiliig v n li brood EruitLittt outplulflng ilat r eeu cTiunic titUptoitiog plattt gt iiad litH lt iu io luuuktieÏAbrtuk t Ktrutiliftuui bij Forbacli waarbi Mien g uuod m gowoud aiju Uo Mla uraeht eeu IjtiiXLQf UMKk r lot ooiploilinif wuiixioor weer uitgt tirnulu umgÊUijfUbu lu brund luycu til goiioel vtTWiKMt wwJoii den It fcS vta State rttvfci deftnltlef teTwtgei ieLit De diUngeu van i TO Raad van State uillni publiek zijEi Ho on w rp wordl nu uu i b ietf ijg aulorittdteu 4oog e onAni JAPAN l e openlnt van bot l arI iDi At 1 0 itdter he ft bvt ParkiiMAt perMWt lijl geopend met e u rtilc waarin liU oadruk kitKtv op d nooüKakeJlJkluifdl van iua atrugelcu tuu beliotre van kraouttge a UM uwerking tutMOlien Japan en de geajll EVxlen ten elndci deu oortogrilo Htaiul liet hoofd to bied n Het parlcaueut k daarfut verdaagd tut 20 Januari Kuil apoülalu rnchtbauk voor to ctkttU C n lauix Dt I raDfioho KaïiKT hciAl Uut MMim BuisUcb JapaBMh verdrar iJo I otrograder IrtvieMia bfva htl aaavuUoiut ttiuwittuhJapwufCili vordra vtui 2U juul tn JulL lijit dat aacidiidt bli de goh uw overoeokooMtten tuwüht n Hu laud eii Japatt op 17 i i 3U Juli IDüJ il Jtuii Il 4 JuU J B10 fn m 4 Juui m d Juli WVi gentoim Wt uieuw gvoponbaardü atuk uit dfc obuuuü diiploniaiiif hwii Mrsikkïnii op ecu Ku 6i übKj paiwcl iaiervwU o tq eu Vuit rüta Ml i nitelaiid ia Jirt v rre Utxitt O dat vóór 1921 Eou plaat vlod en Art 1 BeitOti parüjen achton het lu liaar belang dial de veollglifdd au hina wordt w JOi Kd tcgeii een iwl Uleku uittclit vau et n derdf diU Ku la d of Japau vijandïg senioéi zou ïiju ea Prpücli uit ïUoii oeu m i Atueel iugri pon vaii deze derde m riuna gtwiecrhScJiapÏK lijk to bc l tün A 2 Mocht op iprond van bovwigenovmdrf nweiduklitHd etii oorlogöMTklariug van dio dvrdv luogeudhud vt en d u verpHuhtL n wenteizydschw partij zJcli l kaar to tidpcn cu soodcr t Jkaard uM lew len geun vred te rfluaten Art J De oorbürelilllngm voor een dtTgt iijke actw worden in gcioeenstiisppe lijk overleg getroUt Art 4 Alle n wauiioer iedler der beide partijen d z kerlidd heeitt dal de amtere zicli aan Art U zal hou Mi m ook ij l eae overoeiikoiiwt is geldig tot J 1 Aili Iiouddngi wordea geiiandltiaafd IJ o Oekraïne iJe ttaaJ vua VoUcscoti uiiaBariK eii bf groette de Ü0 gt zant iu AukOrlka I JapaïWclie g nant Sato i teruggeroi u Naar verluidt tti lüj vervaugen worden door lattll CHINA De Pretfident vao China aan P o i n o a r é i e i ro8id ni yan Jliioa Feogkoeobiang hM Ii aan preuident l otncaré üij de jaarwift eluig eeu lejeigraiui gotoodeu waarin liij dti liiartt weuscheu van China oor i rankrijk l ouioaró heeft dadieltjk eeu dauktelegraoi UTuggttjtuurdi De Releerin inaatregelen op handeluebied in 1917 Waar ona aller belaiig roo nauw by derageeringsmaatregeJen in het afgelo Mmjaar betrokken ia willen wU hieraan even iaDzonderljJlE de aandaciit w en I In 1917 wwd de distributie uitgebreid tet brood bloem meel en rogge broodk arten baJcen braadvet ze chiil salpeter voor bemeating oogat 191S 17 veevoeder eteenkolen ammoniak bettzine zer en staal huiden leer loomtoffen kaaraen lynzaad boning cement IcoiTfie thee boter BtapelgToeDten oalciumcai4 id peulvriichtm melkpoeder e d r wielbanden en varkeMvlee ch Velerlei rantsoeneeringamaatregelen la nden ons al evenmin worden onthouden zoo ten aaoslen der meeste IeTenamuidelen broodkaarten bonboekjea braadatofftai in bet algemeen gaa en elcctriciteitsvoorziening on verscheulene huisI houdelUke artikelen I Ook de uitvoerverboden werden i in bonte verwarring niet vele nieuwe bopa 1 kingen vermeerderd Zoo wenden voor I uitvoer veri oden behoudens uitzonderings o M us ac werK iijke volk tH 8 n rf t eiyke gren j natelHngen regeerlng in Ukraine door do Kada van consent za d van boonenkruid kervel Tpeterselie soboraeneeren selderie tuin kers zuring borage prei riet en biezen en alle producten daarvan duiTen schuimaarde ten entün alle barsen aaphalt en verdere barsacbtig stoffen alimede menciela en producten daarvan alle groenten en fruit celluloid in el ken vorm auaterren fval van Tieeh en dergeHj ke vischmest staftl er diverse zaden maivarine tjjdeljjk haring ruwe tabak bloembollen verf beukennootolie tabaksproducten aügaren sigarettten exi glas en aardewei k papier fa alle soorten en l fm Onder de overige regeerin amaatregelen op handelegebiad berinneren we aan de verpUahte voorradecopgave beffing vwi statiatiekreaht maat j regelen tot bevordering van den verbouw van voedingegerwaasen door inperking winstnuirge s landüdbeuHng e d tatr ke majdmumpryaregelingen het iniouten van groenten ea varkensvleescdi tot reservevoorraden maatregden tot bevordering voor den teelt van tuinbouwgewassen iif eigen tuinen bepalingen ten aanzien der veevoedering opvorderingsmaatregelen verscbJllende bepalingen het binnenlandacb vervoer te water en te land betreffende verstrekkingen van sohoeisel en sajet tegen verminderde prijzen ook van klompen bereiding van veevoeder uit afval producten onder rykfltoezicht Zoo zien we dus aan maatregelen geengebrek een zich leder jaar meer uitbreidende bonte ceet van bepalingen noodz elüke regeenugsbemoeüngen welke onI vermijdeiük nu eens de eene dan weer deandere partij min of meer onwelgevalligzullen zijn maar naar wij moge vertrouwen ioefa zooveel doenlijk geediiedm in hetalgemeen belang dat vóór particuliereen groepsbelangen dient te worden behart t BINNENLAND Prin Hendrik te RottenUm Maandag heeft de Prins een niet officieel bozoek aan Rotterdam gubraioht De Prins boTïOcht vergawld door d i burgeI raewiter en versohillende autoritedten de I stoouiwhepen Sindoro en Zeeland die I Donderdlaginorgen met een transiport van 50 zwaargewonde 1 ngeleohen naar h ngoland vertrekken Deze gewonden koraen hedenmiddag ongeveer 2 uur per trein uit Duitschland en worden floor do zorgen van de afdeeling Rotterdam van liet Roode Kruis aan de i loydkade op do sohopen overgeibraoht die uit Ingeland met een transport Duitsche gevangenen zullen terugkeeren Daarna heelt Z K H do loodh Hollandla bezicdit d welke het mannen en het vrouwLticoniïtó van A afiteeling Ro terdani tot noodftiulphoapitaal hebben Inge richt Er bevinden zich 800 bedden en een cotnplete InTichlr tot fourageerlng i verpleging Het gezelwiiap gebruikte aaa boord van fde Sinttoro de lunch waarna de Prins vergözddi van dien burgemeester i per auto naar het nieuwe stadtiul heeft bc I geven Oe BKitKlie krVgageruteMB Kolonel Glbbe de oudBte Briwohe officier vao het geeelachiap dot juist uit DuétAdüatid to aangeltomen veraoekt Reuter door middel van da NedierlaodBicfae iifasBessasmmÊmmmBÊmÊÊamam fn MM welke binnen aotA dagen m den dog an eatVMCM du ledige ki ten ot kratten Iroooo pakhuis va V1 zmdlng tMTUgsenden vow d dowln trellonde bcdrug a zuilen wonlen giUCTi dlteeTd Üouda dn n 2M l eoinibfir 1917 Bur eniewrter en Wetli voorn J VAN OALkN Lo ft r De BecrctorK U VAN Vm VEUR INIBlCBSlNaEN WKL K OICIVAAK ÜCHADK OF HXNDUl KUNIN iJN VEBOOHZAJUÜN flUMHi i XIl fcjriVJt en Wt I OUDEHB van ÜOUDA öel op art 8 tweede Ud der Hinderj wet j J Ürengm ier algemeene kennia dot in hunne vergadering van 37 Decen cr 1817 de berillflshig op het verzoek van W Voldi rInfii te Sohevenlngcu om Vergunning tot het uifcbreidtti zijner bestaande NadFTlaiMlHohe fabriek van gedroogde groenten eh aardappeten door bijlwuw en bih laaWing van ver9clüilciide kraditwerktui p in het perceel gelegeau te CJouda aan het Jaagpad no 67 kadastraal b cead beetle G no 1196 bij eeu met reden ou ieedi besluit is vordaaigd Clouda 31 Deoeuiher li 17 Burgemwster en Weth voorn J VAN GALfe Lo h De Sooretaris M VAN DBB V EUR Belasting op de Hoaden BUR0FMiRl tim K en Wi l HOUDERS van GOUDA lln overwegkig nemende dat bij Art 2 der Verordening op de invorderlüg der Belasting op de Honden vafltgcöttld door den Raad dier Gemeente deni len Juni 1906 aan dgenaant ol bezitters draer dieren de VH chting is opgelegd om daar van jaariijks In de maand Januari aangifte en betaling der belasting to doen herinneren den belanghebbende aan die bepaling met ultnoodSging de gevorderde aangifte en betaling te doen ten e nde bc boeting te voorkomen Gouda den 2 Januuri 1918 Burgemeeater en Weth voorn UDBO J MIJ8 Do Secretaris M ViAN DhR VEUK Kooirt Uw Hoeden PetteHnBaretton OJIREL KROPMAN FADSNDDUWa OOaDA a Jan 1918 Op OttdejasraaitoDd onder keilttÜd is iagriïroken In het huls aan de Krugerlnan bewoond door den heer J Dercksen H Mzn De dader die klaai4 lijkeli k een lessenaar beeft willen forceeren scbunt gestoond tax is verdwenen zonder iets mede te nemen Dienzelfden avond ie ook ingt roken bij den tandftrta W L van Andel aan de Bleakeienngal alhier alwaar een kiein bedrag aan geld wwd ohtvxeamd Aaagebooden Op Oudejaarsavond is aangehouden een man die op een transportrijwiel reed Toen htj ondervraagd werd werd het vermoeden bevestigd dat hiJ dit rijwiel had ontvreemd uit het portiek van den manufactuurwiiikel TCB den heer Bruns aan de Cïouwe Het rüwM is in beslag genomeJk en de gearrestiserde die een iandlooper bleek te ziJn ovei etevcrd aan de justitie to Bottordam Benecminfcn Tot asalstent aan de Rijks Universiteit vwor het Jaar 1918 zjjn benoemd voor de botonie de heer M A J Goedewagcai en voor de natuuriamde de beer P H van Clttort belden alhier Ittstmetles voor den Bode en den assisteat bode ter Secretarie z Tot heden beataat voor den bode tér Swiretarie noch wor den by raadabekuit van 4 Sept JX benoemden sMbitent bode eea hutructie voor hunne werkzaamheden B en W zijn van meening dat hierin Mboort to worden voorzien en hebben iuBtmeties voor beide functionarissen ontworP t die zij thans den Raad tor vaatetolling Imp van gemceotogrond Naar aanleiding van het tot den Raad t ri 4it verzoek van L van der Beek wmkejier wonende aan den Lange Tiendeweg r om door koop eigenaar te mogen worden van het perceel ludastraal bekend S tie C no 1168 groot 84 cdi m eigenoom by de gemeente berichten B en W th ne dat zij met den GemeentoBonwmees tw en de Fabricage Commiasie van meening zyn dat aangezien het bovengenoemde stuk grond onmiddellijk grenst aan de porceelen der gemeente welke in gebruik du by de Weridnrichting tot wering van bodelary terwyi zioh aan de overzyde van de ongenoemde atraat aan welke het per l g legen is de tuin bevindt der Ie BurWwcfaool voor Jongena en de mogeiykheld du atot ia uitgesloten dat de gemeente den ± wW wl behoeven hetay voor wweedmg der straat als andeiezlns het ïmadzaam u zyn bat veraoek van Z dèr Be ia to willigen B i W stsO mitsdiML dn Baad voor afwijzend op het bedoelde verzoek te beschikken RijksTeorJaarskeuringen De Minister van Landbouw Nyverheid en Handel heeft bepaald dat de gewone rykzvoorjaarskeuiingen van tot dekking bestemde hengstan in 1918 gdKHiden zal woi den voor Zuld HoUand op 21 Februari te Rottonbun Da Witte BiwMoop Al doen we nog niet beelemaal mot de groote steden mede toch begmt het al to komen en heeft ook Gouda de laatata Jaren zyn Tbomasvaer en Pietemei die het Goudsohe publiek gelukldng Nieuwjaar kxmen wenschen en geiyktydig vertellen wat er t vorig jaar gdoeurd ia de goede dingen nog eens ophalen en de minder gelukkige behekelen Begon Vet4 eek met zUn Nieuwjaarwenach in jöouda Vooruit evenals vorig jaar spreekt het echtpaar Steenbergen den wensch uit in de Witte Bioscoop In die samenspraak die natuuriyk in het originaele ooetuum wordt gevoerd wordt om verwantïde trienen gevraagd want Pieternel vindt dat ze voor die 20 veriwoglng die Je betoalt best wat warmte kunnen geven Geiyk heeft zei ook als ze het over den duren tyd heeft en over don oorlog en Tbomasvaer óók als hy de bescbermers van de kleine nfttdes pryat De bommengooiery krygt ook een beurt Wyien burgemeester Martens wordt aldus herdacht Voor t bdang van Gotulft gaf hy al zyn krachten zyn arbeid zyn heengaan biyft by ieder In gedaditen terwyi burgemeester Mys ook door hun wordt welkom geheeten De Raad krygt smeer praten wel ens lang maar rgoeiykend haalt Tbomasvaer dan o a aan de totstandkoming der C itrale Keuken winkelsluiting en kermisbehoud Ten slotte een veel geluk en voorspoed en Mider applaus verdwenen beide weer omhet publiek ook watt film te laten zien Hetprogramma geeft verder een mowe natuuropname van een tempel een aardig hoofdnummer van een Jongetje die goed wil doenen de zaak ateeds onhandig aanpakt waarom hy niet begrepen wordt de titel ia ook Niet begr en een klucht van Charlie Chaiplin die een afspraakje gemaakt heeft een zeer komisch nummer en niet te vergeten de Bioscoop Courant die wat actueelsgeeft HolL Mij van Landbouw Vrydagavond as zal voor de afd Gouda en omstreken van de Holl My van Landbouw als spreker optreden de heer J H W Th Reimere rykalnndbouwleeraar te Wagenlngen over het onderwerp Het Scheuren van grasland en veevoeding Uit het VluehtooBd De Oudejaarsavond bracht voor de bewoners van ons Joudsehe Vluchtoord ook een atti aotie nX en TooneelvoorateUing in de Ontspannii aBl van het Kmtfp w krS9 ook het fanf rfritazelschap Hoop in de Toekomst zgne medewerking verleende Onder do regie van Pol Senden werden een tweetal tooneelstukjes opgevoerd n t de Hoeder der Soldaten en de Huwelijkegetuige welke beide dank zü het € iardige spel der amateurs waarby we speciaal den heer Vervloet noemen uitbundig suceces hadden Vooral bet laatste biyspel van Korel van Ryn sloeg in De voorstelling werd opgevrooiykt door mazieknummers van Hoop in de Toekomst wrfk corps onder de uitstdtende leiding van den heer Bm de Bruyne biyk gaf goede vorderingen gemaakt te hebben Na afloop was er bal wat heel geanimeerd was en de Kampbewoners lang gezell büeen hield Het Intieme Tooneel Bovenstaand ensemble gaf Zondag in den Nieuwen Schouwbuiig De generale repetitie van een kostbaar leven Het is een stuk uit een weinig gencsnen genre het st t voor de generale repetitie van bet tooneelstuk Een kostbaar leven wdke tegenwoordigheid echter beelemaal niet op prijs gesteld wordt Integendeel het geselschap speelt volgens zyn eigen inzicht JDe directeur van het ensemble Adolf Bouwmeester ia de regiseur hy regeert van uit de zaal en op de planken daar hy ze4f medespeelt maakt na elk bedryf en tydena het Ie bedrijf aanmerkingen waarom weer van voren af aton begonnen wordt hy regelt de heele vooratelling men ziet de decorverandering de requisietenman in actie en het stuk is bovendien een laohsucces Voor nameiyk door het stelletje woekeraars Ratibor Weichselfisch von Staperfrinae die graaf Curt van Korf in hun macht Ji ben en daarvan willen genieten Venter een geweldig ryke Amerikaan die gebreken leuk inkend HoUandschspreekt diens pleegkind Lissy dat op graaf 3urt en die ook wederkeerig op haar verliefd is een atom uit ende maar toch pientere grafeiyke bediende een tooneeldirecterur zooala er wel gevonden zullen worden een andere ook geejochte graaf die eenduel uitlokt m niet te vergeten de auteur die de vertooning bijwoont en graag wat tezeggen zon willen hebben mnar afgepoeierd wordt Het lachsucces is vmmameiyk to danken aan dit afzettorstrio waarvan Adolf Bouwmeeater Heyman Crolset en Alex Frank een prachtspel gemaakt hadden de beide eervten ade de besten als Welchselfisch en Ratibor twee sluwe Joden woekeraare era écht stel zooals men zich niet beter zou kunnen dOikHi zooala shiwe Joden altyd worden getypeerd de een Weichselfisch drukbeweegtyk de ander Ratthor met het paprenu air de hooge zyden achter op zyn hoofd het waren pradbttypen Het koddlgBte was de entree In de Ie acte en het geheele laatste bedryf Daaromheen groe t Wek peenle de heele n Critto Weinig M gevMi byna niet K i enkda moest lieh zoo nu en dan geweld aandoen om niet meda te lachan maar dat Is niet zoo merkbaar Voor het overige werd er zeer goed gespeeld door bet gehate gwwlanhap en beC ie een laoh uoces geweest De Schouwburg was ditmaal heel goed bezet en gaarne zal leder beaoeber het gaowlsohap nog eens weer wiUn tien Mene van de Vereeniging Hulsvrauwen V eniucelUiioev de bouillon trekken van wn ktklfbpuoi zaoht gestuo ossenlap tj e 11 ft k k t n Kort als volgt kJeargemaoikt Maal de regeerlngtjgort fijn in ten kotiumoku lireng 2 kopjüö water en küpjf8 mt lk lutH ifta zotU aan de kook blrooi daariiL 3 kopjes geni iüu gort eu Look dU al roerentU ö miiiWeu zet litl dan In de hooUvLK of t nmier ol kranten Koud iunüO dea anijd lueii de g urt lu vutrkantL pkkken en bfckt die ia de koeKopan mooi bruin luei regeerlng rr t t lie treoi ze met aulker o eet ze met troop KBKXNWOUDl Up urtiM ou i i i van d LiiiteraU Kleh exeeii u lieeit Zaterdagavond Dr T lleekwuvamp uit üoudürak lii do ms i vau lio Wed de bruiju aJüler in openbare vergadering gedprofcen over i e eveuredigo i ertegeiLW ooruifciiig eu hw belan j van krftulwige uKing Oi r viijaliiiUgm leju platlelatdjL Dr Ileokeukajup ai eeu overzicht vau bel parl iiK ntaue tijdperk Viui f ICHiS eu weeë v t doetrbij op dat in veireohitiendw tijden tTdwiüiliüid on vt Wiappoig ttwrachf iB Ouder die tiberaieji lot hade Imnnt T ioak bpr woow op de uiu rtiu ii van liei kieareolii in den loop der jaren hoe iu 11W6 ohder den drang der üui aiwüghuivii lie concentrattu tot ManiU kwaiu en een iiiajcbt eu Kracht deed öffcplooien Vervolgens giikg t x na hoo bij di mvoeruig van tio t ni uwü kitMStelsel volgouri eveurüüige vertegemwoordlging di toe i andzal worUüw AaJi de hand van oij er lichtte tipr de l ettH lveiii toe vau de verkieiuiinen voor KaunT fcitalcai er geiueenti ra d eii V i rldaarciX hoe bij lo indeeiinf In zoo groote kie krin seu alt die van Leideu de Invloed r ploaUelijko itltwvereeniglug zicii kcHi doen geidfqi In verband iuerloedc wekte aipr de aailwezigen op zich bij deae kieevereeniging aan tt Hlmtuu Daardoor alleen kan worden bcrenkt wat men wenstht Klemo zeitiiandige groepen zijn vau geen beteekenis daar Imu stumntein niet tol liun reoU kunnen konnen Mrt voorbeotd ni loonde lïpr dU diiidelijK aan bpr gal zijn gojioor oen inzicht iu wat de Ldberalo Unie wil Hij weea op lul prograou dLaor partij en deed daarbij uilkomen dW d L U zioh stelt op hetöUndptint van vooruitgang WtsA den weg van evolutie niet in liet wiöio weg nvaar met l eieide on doorzletit waarbij rekening geliouden wordt met de ouwtandaghetlen Spr eindigde met een herhaalde opwekking tot ftaniHiultingi bij de ku averee iig Uig die bij de bib Unie oAnge Qtou Do V ooRidt er bracht Dr Beekenkamp donk voor diene ulteenèMffng eb oloot daaxf de VBrgaderini y JSttii OUDBWATE i G a die even de Kleine Gr M WNT wilde oversteken had het onit uk dop ihit ys te zakken Na een woiwtelüig van 20 minuten mooht het piibliek gelukken luan uit zyn boiarden toestand te verlossen £ ea tweetal personen die hulp Terleenden geraakten ook te water Marktbariohten Bottontamsche Vasiuurkt Maandag 31 Oeoend er 1917 Aanvoer 108 paarden 4 veulens 2 ezels 600 magere runderen 896 vette runderen 208 vette graskalveren 370 auchtore kalveren 7665 sohapen of lammertn 27 varkens 633 biggen 1 bok of geit Vette koeien Ie kw f 1 66 2e kw f 1 34 3e kW f 1 16 Ossen Ie f 1 64 2e f L82 3e f 1 10 Stieren Ie f 1 26 2e f LIC 3e f 0 90 Kalveren Ie f 1 90 2e f 1 36 te f 1 10 Schapen Ie f 0 92 2e f 0 84 3e fa78 Lammeren fO 80 fO 86 handel matig Varicens Ie f 1 26 2e f 1 10 3e fO 98 üAt soort Ie kw f 0 80 f 0 90 handel zeer mitig Uelkkoeien f 116 f 425 lÜalflEoeien f225 f430 Stieren fl4O f650 Pinken f 110 f 140 Gmskalvereu f 40 100 Vaarzen f 1254 185 Wenkpaarden fl04 fI76 Slachtvaaiden f 90 f 155 Nbchtora Kalveren f Ifr f 28 Pokkalveren 18 f 80 Biggen f 10 f 25 Handel matig VOERI K 2 Januari I9lS Aanvoer L l pertijin waa ronder tï9T0 met Rijkfiiiiork Prif5 Goud eho kaaa Ie soort f 6 5 ht Ie Koort mot Kijkwnwrk f 73 RBXMTSZAJON Diefstal van rywielen Het Gerechtshof te s Gravenh ge wees heden arrest in de zaak van J L los werkman te Cronda wegens diefstal en verduistering van rijwielen door de Rechtbank to Rotterdam veroordeeld tot 0 inaand n gevangmisstraf Het vonnis werd bevestigd ItAJnMBOÜW Sdwuren van grasland Hei bli t dat nomlinige Iandbouwer nd ci lot het fioheuren van grasland overgaan oittdat zij vrofoen dbt hetgeen zij op dat kind zulkn telen hi het gftheel door de Regeering in bozit tal worden genomen In dat verband wordt opgemerkt dat uit dtn aard der zaak voor do gewasMu gctceM op gewoheurd grasland geen uitzondering op de algomeen ie stPilen regeling kan worden gemaakt Aan de andere zij e zuUen echter in geenen deelo de op grtt atid getedde gewftsseti by dïe van het bouwland ten achter wtmUm gcelefdi HuUeugcwoiie oiiiManmlft heden vooruehouOcn zuUon voeder Uitten koolrapen eu paardepeen In ruiuie lK i vx elheden aan du voriJüuwera worden geNatOjj terwijl In dien het iiMgelljk Li h wf gerot un andere voevoetber oan do vertwuwen voor veevoeder te laten ook zij die deze gewOHtiuu op giWuliuird gra laud hel tHii geteeld daarvuu xtiUan kuiuien proiitttereu Don laudbüuwer m dt viohouderij+tre keu MordL derlialvu nogiuaaM driiigtnd aangeraden oiu lot liet scneuren vau gi lantt over lo gaan XooaU reed i rder werd uiediiiiwleeii zal worden tegntigegaau dat in d bouw reken meer veevoeder wordt verbouwd dan voor eigen belioeUe uoodig in terwijl hoigoen nog te veel uioclït worden verbouwd voor de zoniktlrukcn zal worden bftitetudi In de Vee hou erij Li ekeu zal men derhalve voor de voedtiug van 21JI1 vee op oigeu verDouw zijn aongewozint Zooals door plaatogebrek van Maandag niet kon worden opgenonien werden er op Nieuwjaarsdag geen wedstryden gespeeld en verviel ook de Olyn ia HFC ontmoe la bet Januui proffnumiiA werd nog hi elucht ia de 2e kl B op 13 Ju AJu L Kempeng es LW AW en op 27 Jen Kampong Olymina in 2 C op 13 Jan VUC nDVV en op 27 Jan DHC DW In 8 C op 27 Jen DWS LFC en Sport manAlphen in na 2 C op 20 Jen UW 3 VoerwaarU2 Het prograanma voor 6 Januari luidt Ie lü A AJai DFC Henmlo Haarlon HW Blauw Wit Sparta VOC HFC HBS Quick UWi B Spartaan Fetjenoord Dordrectt WA t Gooi Hennee SW Amatd RFC DVS Concordia AFC 2e kt B HilTCraum Viotoria AW ODE Kampong LW 2 C TOP Fortune G T d Molen VUC Xerxes Unite DHC 3e U C Gouda Alpben A Janaen Sportman LFC ree 2e U C Olympia 2 t Gooi 2 H A de Graaö Victoria 2 HMvermin 2 Voorwaart 2 Heroulo 2 DOS 2 UW 8 Oam SMlwatnÊHi WMkhMw Het N i e u w i a a r j n j tfa e r van Het Leven giceft vereotullecde foto s van do viTScliii endo onderluWMl ngen bij den v arpeusUL tand Voorts du eerste sohaatsenrijderskieken van dezen winter prmseis Juliana op sabaatsen do Hechto Lijai door het Nederiandach Tooneel de bommen op Gocö caricaturen een schets met foto van wegen lu de 15c eeuw te Gouda eu Oudowaier om een vrijgelesde te ktijf en door G M WiJginane oerioa liAAISTS BERICHTEN De vredesonderhandelingen LONDEN 2 Jan De bladen to Petrograd meWen dat de Ruasische gedelegeerden die te Petrogrsd zyn teruggekeerd mededeelen dat de Duitsdiers zich bereid hebban verktaaird WeetRutriand te ontruimen maar dat zy weigerden de troepen terug te trekloen uH plaatsM als Riga en Libau behalve wanneer de algemeene vrede tet stand komt De Entente en de Vrede LONDEN 2 Jan De Times vernoemt uit Washington dat een gedachtenwisseling plAaits vindt tussohen Londen Parijs en Washington over den vorm van het antwoord o de Duitsch Oostenryksche voorwaarden welke den geallieerden door de Bolsjewiki worden aangeboden Het is nog niet bekend of Wilson Uoyd Georse en Clemenceau zullen antwoorden maar geschiedt dit dan zal het antwoord overeenkomen met Wilson s uitingen en waarwhyniyk nieuwe verklaringen omtr de oorlogsdoelen bevatten en voorto era beroep op de vyandeiyke volken over de boofiden der regeeringan heen De vrcdeskanasn LOlVD N 2 Jaih Do parlementaire roe dewerker van d e Da41 Chronicle nreent dot Engeland Frankrijk Amerike en ItallB reed van gedaohten l elL ii over do vrede vo tol en der tJentruien In B el9ohe regceringïtkrtngeu wordt erkend dat di voorstellen der Ontralen een nieuw en ernstig fe 0 bcteekfneni vvaarvaji ofjeieel dient te wOrden kennis gemfen Ook al ie zierain s aanvaardden van do Uussiechc vredesforqiule slechU schijnbaar deize houding wijst toch op 64 nieuwen geest LONrDI N 2 Jan D © Daily Telegraph verneem uit New York dat offiolioon de AmtTikaauBchL regeenng weinig waarde hecht aen de vredespogingen van DuitHohland Wilson en zijn raadelleden eke poging in d e ricïiling ki mceMe aandaoht wijden Indien een dcfm lipf vredteeOanbod wordt gedaan ut men in Araarika tot een antwoord bereid waarin nog ceru in bijzonderheden hi t Atandpuni dör Geaillieerden wordt uiteengezet B t gist PAUïJS 2 Jan Kenandel heeft bi de Kamer bij de behandeliiij van de voorlooplge b ooting een verklaring van de eoclallHtische fraetii voorgelezen ws arin deze verklaart vóór de credieten der nationale verdediging te zullen Rteinmen dooh voorbehoud maakt wat betreft df diploosatieke oorlogivoerin Do fractie spreekt al 4 haar meentag uit dot de diptomaAJeke leiding niet beantwoordt aan de eiaoben van de huidtg mtoeill e uren Het zwijgen der geaiHoerden over de aigeinoene prinolpea schept een toestand van moreelo mindnrwaardigbeiil De fraiutio aanvaardt generW verantwoordliw tot op hot oogenbllk waarop zU de regeering inJiehtingen over de dtpAainatleko ooriogivooHng zal vragen Da Blsawe kaan HI Ml IJN 2 Jan Hrt Ileri Tagebl uKtldt e Vun KUhbiiaiiii op 1 Jan met de b4dert4 d r HljkAdagpartlJcn over de vrnleHtmderhandoltngeu met Kusiaod beeft gesproken tichekl tiianh en Khert etechen dot de Rijksdag ipoedlg byeun zal keonn LONDBN 2 Jan Uit FatracnMl gameid dat de Oekrainsche laden der constitueerende veigadering uit Kiaff naar Petrogiwl zyn vertrokken Anofesmlif da leider der sociaal revohttioonairan is gaarresteenj NatkNUal Hongaaneh let vsriufA m t lH VPl 8fr 2 Jan Wekortó heeftde küniiiklijke gotMlkeuriiig gekregen voor bet progrBJii der gei nJ lceerde regeerkig party welke Itoitf Januari zal worden geiAlcfat en tot hoofdddel heeft do vorming van een nationaal Hoo antoh loger PalaatiJia U DEN 2 Jan Off Wij hebben onse Ibideu ten N oordt ii van Jeruzalem nog verder uitgobrüid TrsBBportsdüp gcstnnd MW YORK a Jan Volgens berlolit AllanUu Port is bet Argentynsoli tran porbiohip Pllentlno Zaterdagavond gentrand Altb opvarenden üijn gered HynoQtpIort LONDEN 2 Jon Gisteren is in de aabQ heid van Ramsgate een myn aangespoelt en ontploft Er warden 7 personen gedood t 20 gewond Telegrafisch Weerbericht i Hoogeto barometerstaDd 76a8 te VUssia Laagste bapometentead 740 te Oost Duitsohlaad Verwadhtin tot den volgmden dag Matige tet krachtige tydeiyk afoemmide Noordeiyke tot Westelijke wind zwaar bewolkt met tydeiyke opklaring aanvankeiyk Weinig of geen neerslag kans op nachtvorst vooral in het Oosten overdag to nemende dool ADVEBTENTICN De aota o ioktiao der Vennootschap van Koophandel ondar de firma JiniDigiii Ton ii Careililiriikii opaobMr lemeekt in de GondKhe Courut v n 1 Januari 1918 U dea 2l o Denmber 1917 veor Nouili R W H PITLO lo GoudaT rledeii 240 12 IJsclub Berkenwoude t BE RKENW OUDE Hardrïjderij nor naiMlj uit ie Kriipuervuri Vrijdag 4 JanuamsiS Ua Weder diearade f 30 f 15 f 7 50 f 2 60 mei madtllla nu Ma Mand KHmmrnii Opeeluiitflrd door eet Paofare Rorpa OOOR HULP TOT STANÖ GEBRACHT Aangifte 1 uur In het Bondi Cafi 2M 18 HET BESTUUR MKN