Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1918

D oenhKd die tm gro d lM Ugt m U Immn i l iiiot toff U k m V worden d i eeuwig Men kan dit ook nidus Mgiren het nlet toffeH k ZSn M oiwig God i uwlg Alle w t niet Worden ia i Mndor meer Hietnwle is apr gekomen op hot gebied van het OodAegrip Dat eeuwige ongBworden Ziln i door de meneelhan um Andoii menachea teibben hierin xooiet ala God la terii g gotien Men atoote zicheronwel niet aan een woord spr vraagt inlomoede w Mgt het woord God T AU pr zegt dat men dit Z n God zou kunm noemen bedoelt Mi dit in wetra 4ajppeliiken zin al hU in dit Aa d Godioemt denkt hij niet aan God als V dw maar aan God al don grond vaji al he gewordene Spreekt men OTi r het gewordene dantrekt dadelijk het Seheppingsverhaal onzeaandacht Dat veriiaal beweegt zich ophet terrein van de ïooratelUng God wordtdaarin handelend TOorgeateld AJ spr hetechter teeft over het eenwige Z fl n waaruit alles geworden is dan ia dit eeuwigeZ il n een redelijke denkbaariieid en geenTooratelling Het Schoppingsrerhaal Ugt inde sfeer der gomoedeltJWieid Spr Bpt nog aan dat in Geneeis I leltelMc niet staat dat God de wereld geschapen doch dat HS den chaos die er was geordend heeft Dit Hinkt anders dan de leer der meeste theologen dat God de wereld uit niets geschapen heeft Dit scheppen uit niets noemt spr een onmogeiijKheid uit niets kan nimmer iets Toorkomen Na de pauee volgde weder een tamelök uitvoerige NIITIONUE BANKVEIEEmGimi poilllg tot moonl on Befrtal üM nt ln is te 1 aoli m Noorè Urttao ClK M iQWnJ OU a MM In de w ïïi v i l Mr M ItaJ MiWH Il U t SS dooi het lff Mhl vm to l Xi t l loog W Wf hooivork M M g ol to m 1 Wf S Bed Hoysmam K utav n tag rle ectóor WM overMn gsaii laMi en oTiijn hulpgeroep WIA zijl kn l l een £ 11 te gaSeriu nJ Belgl UK l tir Huy iil ii en limiiiiiiA te talp giToepi iibum wl9Un JWi ouvwlaut te oienMeeirai dlo o DuiBoli ilMcrteiir bleek ieSta e kort geleden ia lüeiwl wa s ge iret von Ifajiiuiaia on niet ei n bedrag an geld spoorlooB vordhvenen Ni zlm aiimmnemlng werd ter ptota no em êrool m gevomifen De bajiiiiel bckendK Ban ha innildklelit overijekoinon pur ket dat iljiv plan waa gewciMl Huyaolan te doodtei en doh van zijn geW nueHler te niiaken Een purdenbetü t Mra meWl uit Wioiiiigou en onge ongehuwde landbouwer op WierlSgen N d V rlHJds t nifll boïonBtanden solumdmaro gmoenid wegen zijn wocet rijden heelt iBeii na n deier d gen eer angediaiaii I en koatbaar paard weril wet j fr lanffs de beianowwdo wegen z66 elfecïif iuii dm het anno dier niet meer kon Toen het den woeolollng nn gelukte het overveiinoelde jlaard met geweldige zweepBlagcn lo doen opetaon word dB verhltto nmelelaar met sneeuw Ingewreven Than ligt het dier te Bteunen in den stal KAPITAAL Il RE8ERVEM f 8 900 000 Kantoop OOUOa 9647 60 CMDWTKW COUPON mprmermM p m tHH t ralM n l n oli 8r ll tln l Wi Electro Montenr ZOBKT n AATiWO bekend mol 11 ktKlilloilallalHa lljtatrooB piototea rr b bn GOUD8CHE COUMWTMarkt 31 ona r 1 11 I Voor direct IndiMaurediog GEVRAAGD oen not moisja PO laaMd J6 M jaar voot a aa Bi iTf ROlrfENSCHILDT 2 Jam SraailSTa KI7 Ammrdam Formamlnttablettan Wybarttabletten Emsarpastillaa P plu Bin Thljmstroop Ml 298 IS Fa Weljer Hoefhamer APOTHEEK OOUWE 1315 TEL 37 Pregla lrU MU WKT Rheumatiekwatteii VwMMkaa M S H VAN LOON yOXilTlE Cursui Ds J BöRGpR Het Godsbegrip IV Het wetenschappelijk materialisme wil eenheid het Is monistlsoh 00 betoogde Ds Borger in ün derde voordracht Dit I valt er in te ecren De drang naar eenheid is overal het besef van eewhad ligt in den menscbelüken aanleg Het is den mensciieIgken geest eigen de dingenrln hun verband te willen zien en het verband op te sporen Spinoza voerde dit velband zoo r door dat h i sprrfcen durfde over éen niet te verbreken causaalnesnis da de keten van oorsak en gevolg maar de natuurwetenschap heeft later aangetoond dat de cauaa nexus wel degelijk verbrokei wordt Er is namelijk niet één maar een dubbele reeks van oorzaken en gevolgen De eene reeks staat los van de andere op een gegeven oogenblik kruisen zU elkaar die kruisiilg noemt men het toeval Het toeval is dus daar waar twee reeksen van oorzaken en gevolgen elkaar zonder aanwysbare noodzaak kruisen De natuurwetensdmp heeft de toevalligheden met elkaar in verband gïdiracht en gesproken van de wet van het toeval aldus pogende ook bet toOTal wetmotiv te maken Men zie ook hiei W symptoom van haar eeniheidsdranfr De eenbeidsdrang is algemeen hij is te cmistateeren In alle uitmgen yan den manschelüken geest dus zoowel in alle wetenBdielyken geest dus zoowel in de wetenDe voortschrijding van de bewusbwordibg der eeniheid is de groei der we pnschap bij wie nog niet tot bewustwording der eenheid gekomen zijn leeft tocb bet intuïtief besef itearvan b v b natuurvolken De eenheid is er ook in de natuur Het is de eenheid die de veelheid bijeenhoudt Door de eenheid is elk ding wat het is Is b v een boom een boom Ilendoormeinsohenhand bijeengevoegde verzameling van stukluED hout is nog geen boom In de eenheid welke de veelheid der takken en wortels bijeenhoudt en samenvoegt ligrt bet grehelm van het bestaan van den boom Het bewuste denken brengt e iheid In de dingen en rust niet voordat het den samei hang dien het ibeseft dat er is klaar heeft ontdekt Dit eenlheidalbesef is alleen te verklaren door aan te nemen dat er een eenheid is die ten grondslag ligt aan het gehele leven zoowel bet natuur als het geestesleven Zander die eei eid is er geen tevensverklaring mxTgelijk Elk organisme verondereteH en eenheid die bet scfai en samenhoudt Met ai K ja beeef van en zijn drang naar eenheid mist bet materialiarae nu juist eenheid Logisch redelijk kan men geen materialifft meer zijn het materialisme heeft als zelfstandige geesteshouding afgedaan Het f réékt wel over eenheid maar het gééft geen eenheid Het mf riaUnne kent b v een veelheid van atomen Eenheid zou er zijn als de vele atomen uit één grond atoom één oer atoom waren voortgdcomen en dit oeratoom de sameaibindende kracht der vele atomen wae De leer van bet materiallsmf aangaande het wezen van het atoom geert ook aanleiding tot critiek Het atoom zoo luidt de oude definitie de nieuwe i andere en noemt bet atoom eaa krachtpunt het a4x om Is het kleinste ondfÜ bare stofdeeltje Dit Is een contradictio in terminis Immers stof heeft afmetingen Is dus deelbaar tot in het oneindigle Het kleinste stofdeeltje blijft deelbaar en kan dus voortdurend uiteenvallen in een veelheid Uit de veelheid komen we niet zoolang wö op het gebied der stof blijven De eenheM moet derhalve liggen op het gebied van de niet stof men mag haar overigene noemen met den naam dien men veikiest geest kradht of nog andera Die cfeaibeid nu die er is op bet gebi d van de niet stof zou m ea God kunnen noemen Hen kan van deze eenheid zeggen dat z een ong wordenbeid Is omdat wat geworden is geen eeiiheid Is maar een veelbedd minstens een tweeheid Want wat geword ai Is is er xetf en bovendien Is er datgene waaruit het gciworden Ie GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdag des TOonnlddags tu Bchen 10 en 12 uur zSn aan het Bureau 1 van Politie alhier jnllohtinsren te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gewonden voorwerpen bos sleutels en rozelikrans met kruis Voorts zijn te bekomen Een altaminium armluiid b j A Hoogen dijk Krugorlaan 30 een portemonnaie bj M V Schalen Wijdstraat al een riem met gesp bij A Verhart Nieuwsteeg kindermuts bij 3 P Brenuncrt Lombardsteeg 6 een portemonnaie b W Kwinkelenberg Houtmansgracht 8 eert griffeldoos bij C M V Ootjen Groenendaal 7 een postduif bil J 3 Verweij Houtmansplantsoen 2 een portemonnaie bü K Sdiarten Crabcthstraat 4 een dameshorloge bij J Meijer Markt 68 een paar handschoenen bij A v Ep Vorstmanstr 7 een armband Wj J v d Zwaluw N Haven 126 een WndeAontje bij A de Wit Boomgaardetraat 100 B zilverbons bij Sa H V Loon Markt 6 een kindertasdije btl A Prinsenberg Achter de Vischmarkt 19 een mes in scheede bij J J Veirtuis Korte Dwatsstraat 12 een zwarte handschoen bg H Ob Gouwe 232 een kinderhaadschoen bü W Bosahaïdt Oosthaven 85 een ceintuur biJ C Vereohoor Tninstraat 19 een rozenkrans bij W A Hoyng Crabcthstraat 12 een glas van een bril b i J Hordijk Kamemetksloot 89 een portemopnaie bij S V Leeuwen Spieringstraat 10 een kinderbandachoen lij J Hordük Kamemelksloot 39 een bruine handschoen bij J Uitenbogaard Naaierstraat 8 een pennemesje bü T v d Louw Lemdulsteeg 21 een hondenhalsband bij F Prins Vierde Kade 24 en bankbiljet bij C F Busdl Markt 12 een schooltasch bfl O Vos Walesteeg 21 een kar met lantaarn bij B Vergunst Noodgodsteeg 10 een étui met rozenkrans bü J Smit Gouwe 38 een gehaakt beursje bü S Meewegen Tulnstraat 65 een wollen handscihoen bü J G A Duis Vest 41 een mesje bü C Verfiaak Gouwe 141 een portefeuille by J B T Vos Kleiweg 47 een kinderïiandschoen bü C Fokkers Pluweelensingel 62 een damesbont bü G Hendriks Keizerstraat 76 een portemonnaie bü 3 F Sehuttelaar Markt 24 een glacé handschoen b j L E Beszelzen Gouwe 170 een gouden ooAel bü F W V d Steen Hirfmaitt 26 een bonboekje bü H A J Bron Nieowehaven 52 een rwHoule bü M Loendersloot LolhmaetgttiMt 7 een damesring bÜ M Haverkamp Blauwstraat 12 een horloge en armband bü B Friezenberg Steinkade 24 een brocihe en ïwarte handmof bü G P Brouwers Gouwe 197 een zilveren armband bü B C Boamau Waleateeg 10 een dameshandschoen bij G Kramp IJssollaan 107 een portemonnaie met inhoud bü A V Maaran Peperstraat 60 oen portemMmaio mot inhoud bü T v Duivenbodo Gr enendaaï 101 een zilveren brodie bü T v Straaten Bleekerssingel 69 een notabloc bü H Zwanenberg P C Bothstraat 1 een koralen beursje bü W 3 Nieuwenhüizen Muilepoort 7 een huissleut bü F de Beun Gouwe 136 een zilverbon bü H H Kok Doeiestraot 8 een slede bü P Beul P C Bothstraat 43 Gouda 4 Januari 1918 De Conunissaris van Politie BERTHBUX vA WOLTV Om IS MAATKNIPPEN oor Dameoon Jongo Damoa Grond ond rlchl la hrt knippen en msk a J IS van Japonnen Mantalcostumes an Ondergoed oij Inlichting i la J TIESEiaA FiM aaiow lwaH4 PHILIPS SCHEMERLAMPEN TWEE LICHTSTERKTEN VdOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapitanriers i 160 wmf 3K 23K 1 VOL LIOHT LICHT Voor den tfld dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der beldekoordjes te trekken het schemerlicht In waardooreen groote besparing verkregen wordt ii LAND EN TUINBOUW Het behew da mankoopvereenlgingcnn Over dit belangn e ondijrwerp werd di or een dier BeMtuursiedien van d A d OeMerlaiid d er A H V AM ö Han folövoorw aarde in dö iongate veffgaderiog di r Afdeeling ii voordTaobt gehouden weUtp wi met genoegen hel ben gevolgïi Do jnhoudl h van beteekenis voor A aankoopvereonigiin Bn over het gehei le land CU wi laten dttarom de hooteaiten er uit hicrondier volgen SpreJcer gdng na lioé in dien beffinoo tofn dö Aankoop ooperaile ontstond © en verecniging wwfl opgericht mi wericte Modevakschool voor Goud en omliggende plMtsea AuiMlotam m da tmmIHo toot Mo nkMkol U t OnmiUf Goedgoketird bjj Kon BmI 26 Aug 11 No 45 Oplaiding tot Ooatumièra KSf It f iESESS D sSool la vwplMüt nm Oaw 109 iUa l l waa d We lanlii i p Q HEfZELBNIMXWN ti tin Oi li it we4 uiniwt rp lot beikMirbic vaii oifgt euniim vati den lMublton0 beoogt toe te oetfea ó uit és liobtiof 19 19 Tot bat lAaiate mhi cte RegiBeruic lierver niet overgeoQ niet alkea wegens de beswaren welka er oaa verbontku zija om alsdan de uidleeliiis iMtooriij te boen gesohieikii maar ook omdiU bet da voorkeur rerddeDt bij de iD bj lng vaia de militie S90O weiii anogeUjtt vau de gewone daon oor oaugewezai ti avakken f t i wi k Wordt badoeM wetcNmtwerp tij tot wet verhevietk dttu zou ten aaiüien van de Uditin 1919 kunoea worden voljstaian m unMregi eii ïa den geeat vuq die welke zijn geiffoffen voor de liohtiiigen 1915 1916 en I9l7 Nu liet eobteir oog gebeel Muscker i welk lot aan dat ontwerp zal ten deeivalleiu achijot bet rauAzfimal ten aanzien vaa de liohtjug 1919 den zdcerea weg Ie klazen en derhalve ook voor die licbting bepaling n vaöt te ate ten gelijk voor ée llchtlhg 1910 hebben gegolden d t te meer oondM het tijdenfi de buitengewone ometandig hediea toch altijd een voordeel blijft de Ittihting zoo vroeg mogelijk voor inlijvinif gereed tei hebben iBehoudena ea paar uitsEOnd bringen ter verduidelijking van de bepalingen der wet atoómea de airtikel a van het wetdontwerp overeen met de wet van 33 Februari 1917 6t bl no 234r zooa4B deze i gew zigd bij dSe van 33 tlei 1917 St b no 410 VrUateUiiig vmn zegelncK Bij konu besluit iel vri telling van zx elrecht verleend voor de niet aan evenredig zegeireoht onderworpen hierna genotmde tukken lo dfi stukken van de zijde van hem die toegelaten its om koetelooa te procedüercn in het ge ng geaiiaakt 2o de bewi en van door instellingen of oinilD ji99ie welke zich daairtoe hebben gevormd aan beèioeftigen veratrektem onderstond of sohadelooëateJllng alsoK dse dv be ijzen vtui ontvangist voor bijèragön aan dae inateiUngen of oommisite tot dat doel veratrelct So de stokkeo door spaarbanken gevorderd ter zake van inlog in de spaarbank A tLTUgibetalEni der inlagen aan de inleggers alsmede de niet verhandielbare reikteboekjee waaTbij een inlegger tkls dteelgereclriagd © wordt erkend In aaji dft apaarbank toekomtendia effecten lA in hrijviiDgea op een Grootboek waarvan de vervallen rente wordt bijgeafereven op het ten name van den inlegger baande pasrbaakboekjo 4o dn ondl rhandscbe aikteo vMiBoIiuldbekeoten a ea van borgtooht alaoede de twltanUes WÉegonö teru ave betireliende voOiwcliotten van ten hoog te vijflionderd galden verstrekt é fpr een vereeniglng of inMeiling dte bli emi haar stafuien of reiglenïmMn zioh ten doel stelt on ofminvepD ögienden door het verstrekken van gel deli e voor hotten bij te staan mita op de jukken melding worde giemaaJtt van de iHMoluiie vau Aea minister van liman oitin waarbij dette verklaart dat aan de volgende voorwaarden iö voldaan a dat een door het bestuur der veieenigiog rtt instiling gewaaimerk exeinrplaaBvan haar statuten of reglemealfcn a ji denminMer van Financien ia toegie nd b dat aan de deelnennem in he4 kapitaal der verecnrigilngj of insibelling of aanhun erfgenflnien of rechtverkrijgenden nietmeer dan ten hoogste vi ten hondiordvanhet bedrag dier deelneming wegenö rtntegiemaa wordt vergoed c dat de vorfeenigüig of instellhig zichjegei dien minister van FJnanciën achriftolijk heeft verbonden hem van alle inhaar statuten ot reglemtinten aangabraehte wijzigingen binn i één nnand nadatdeze tot stand zi gekomen in kennis testellen door overlegging van een dOorhet bestuur gewaaoaerkt exemiplaar daarvan Indde het bcetuur van een vereenigling ot InatLjlingi handelt in stnjd met de voorwaarde onder b vermeld vervalt êo vrijstelltogi Zij vervalt veneena indjen niei binnen den termijn onder o gesteM van de in de statuten of regilementen aangebrachte wijzigingen aan dien m inietervan Financiën is kennis gegeven dooh herleeft ïoodra die kcmniageving alsnog heeft plaat geiuud Indien aan den minister van Financiën blijkt da voor een vereaiiij ng o instelling een vroeger bestaande vrijstelling vervallen ia mnakt hij zulk openbaar door middel van een mettedeelin in de StaataoouranC Inrichting der iemerate befrooHngw Gedeputeerde Statm van Zuïd HollMid hebben aan de burgemeo teai en wethouders der gemeenten In deee provincie een circuiaire gericht omtrent wijziging in de voorsiöhri ften botreffeodfe de inrichingi der bcgrootingien en der rekeningen van inkonjsten en uitgaivea van dte gemeentai in deze provinoie en in d voorsohriften be BRIEVEK VAN EEN BÜBGER SOLDAAT XXV Oud en Nienw in het k mp Het was dien avrad van den Sisten December of een exodus had plaats gdiad of het halve kamp was ontvolkt overal on behaa lük leeg in de cantine in de lees2aal in de barakken Dubbel treurifir voor degeen die moesten thuis blüven dat ze niet eens naar de bioscoop konden gaan of een voorstelling bywonen de bioscoop is wej het personeel weer van yn functies onthfinren en laatst hg den gewonen dienst en voor dien avond sohemn zich geen artiesten te laten viraden voor een caiiaret Als ik eens ieta Tan en over mijzelf mag vertellen Coupenu doet t ook due waar om zou ik t laten T deze avond was TOor mü alleen merkwaardig omdat t de eerste keer was en naar k hoop de laatste maal ïal ztfn dat k in het kamp het avondappèl om elf uur hoorde blaoep inplaats van tien nur en omdat ik voor t eewt v n mtjn lerven een Soldateneouraut kocht De jKffit scheen er n 1 4im dag mmma op treffende de Inriohting der boekhouding van de ontivaager en daarbij een model gegeven voor het proce eirbaai van Itaaopnendngi Zij geven aan aan B en W ernstig In overweging de g emeenten acun den poutchèque en girodienM te doen aaaa uttenDe auislaiitlnip dier gieniieeate bij den cheque eu girodüeasit nnakt de opoen ng van de boek ni en de kaa van den ontvanger iet mlinaer eenvoudig dan tot dusver Ben vrouwvUjke griffier Door de rechtbank te Am liean id als wawmemiend giriffier bij de rechtbank aldaar benoemd Mevr Mr P C Felix do Boer eohtgenoote vui den 8ub9t grifHeT Mr FeUx Zevmtlg visa ingetDofckeii Naair de Tel verneem zijn van een aeventigtad pofisagiier wedke met de N Anwterdami naar Amerika aouden vertrekken de visa higietrokken Bu infomiatle op het Anyerikaoofiche ooneulaat bleek het blad dat mien zdch daar niet gareohtigd acfaitfi do redenen wedke tot dese intrekking aanlei ngi gaven mede te deelen CBISIS MAA mEGfitKN In beslag genomen De Burgemeester van Amsterdam heeft met machtiging van den Minister van Landbouw beslag gelegd op den geheelen voorraad gecondenseerde melk opgeslagen bjj het Blaauwhoedenveem Ook heeft hü in beslag genomen verschillende partü en cacao vermioelli macaroni stijfsel margarine zeep foelie kaneel ceresine soda peper krraiten vet lucifers gecomlenseerde melk honig stroop enz opgeslagen onder de finna Vogelpóel en Noorweg en Grondstoffen voor broodbereiding De Haagscbe BrootfoakkerspatroonsVer eenising afdeeling van den Nederi Bakkersbond heeft een schreven gericht tot het Centraal Broodkantoor waarin dringend verzocht wordt om veiPhooging van het gewicht der grondstoffen voor t bereiden van 100 K G brood In bedoeld schrüven wordt betoogd dat uit nauwgezette proefnemingen is gebleken dat bü de meest zorgzame behandeling uit 76 K G bloem onmo el k 100 K G brood ia te bakken dat aan de voorschrift voldoet Bovendien is het een onbetwistbaar feit dat een toegewezen hoeveelheid grondstof nooit in z jn geheel tot nuttig effect komt Daardoor zagen de baiters ffaaadaweff hun voorraad slinken Daarom verzoekt de Vereeniging bet omrekenc fer flink te herzien en tevenft yoot eounaal een extra toeslag vast te i llenvoor lederen baldcer in veibouding tot denomvang van zijn bedrjjf tot herst van geleden schade In een tweede sdir fven wordt opgemtttfct dat het Gemeentelijk Distributiebedr f te s Gravenihage geen uitvoering geeft aan het besluit van den Minister tot terugbetaling van de meelprijsvermindering tot 16 Juli 1917 omdat daarvoor niet of nitet voldoende instructies zijn ontvangen Dit heeft voor de bakkers weliswaar geen belansr maar het gevolg is aldus het sciirijven dat dezen 66k niet de door den Minister den arbeidera toe ezegden loontoeslag kunnen uitbetalen Aangezien die betaling eenmaal beloofd zijnde in den winter van veel nut kan z jn vodr de betrokkenen uitstel voor de bakkera alléén meer kans op verwarring kan opleveren verzoet de Bidckerspatroons Vereeniging dat het Centraal Broodkantoor z jn aandacht aan de emdel ke afwikkeUng van dese zaak sal Ko en Beschnitfabricage Het Bureau voor Mededeelingen in sake de Voedflelvoondeniag meldt In eenige bladen ia een kladbt geuit Over bevoorrechting en will eur met betrekkhagr tot de verstrekking van bloem aan koek banket biscuitsen bescbuitfabrietoen Het heette daarin dat de fabrikuiten die een 141 gemengd bedrijf hébben eenvoudig voor de keus gesteld waren éf uitsluitend snü ko te maken óf uitsluitend banket en biscuits óf uftsluitend beschuit en dat deze fabrikanten in Jaimari dan slechts zouden ontvaniren 60 van hnn gemiddeld maandelijksch verbruik van Womj in 1916 voor het ééne door hen g cozen artikel Eni fabrikant die b v in 191 voor de fabricage van snykoek 2000 haaltjes bloem TCrwerk uit om den OodejaareaTond voor de thuisblijvers zoo troosteloos mogelijk te maken er was den heelen lange dag geen courant doorgf omen n dus zat je daar op di i avond zelfs beelemaal xtmder nieuws En de Soldatencourant wist dan toch wel wat te vertellen al was t niet veel nieuws Om elf uur naar de barak de smi anten keken niet nauw Het dak was van t huis zooals men pleegt te zegden er waren een kapiteins geen compagnies commandanten een enkele tweede luitenant die dienst had bleef In de officieren cantine Enkelen van mtin aectiegenooten bealotanoud en nieuw te vieren Ze war n geschaard om de rroote kachel waaruit degloeiende kolen van de geopende ventilatieHdhten een fantastisch rood schü nsel waerpen op de aanxfttenden de onbesl enstroozakken wlt vkalkte wanden De luizonaren soms tegelijk sosns om beurten en het waren lang geen liederen nit den soldatenbundeL Er warm er als ik die niet meededen aan dien Jdol d£e het lietet met edacbten aan huis aan andere prettig evierde oode Jaazvavtmden haddm will a inslapen om te voor bonket m biscuits veiwens 2000 baalde m voor beschuit ook nog 2000 baaltjes sou don atecbts voor de fabricage vu één dezer artikelen 1000 baaltj ont vangra terwijl een fabrikant ntf uitsluitend siMJfcoek die in 1916 In tffmi ook 6000 haaltjes vuwericte voor i Jh hedritlf 8000 baaltjea oöu ontvangen Naar aanleldiag hiervan kaa worden ra degedeekl dat v9or eze klacht sma ikale grond bestaat Door den MliHa i van Ziandboaw Ntfveriieid en Handel F kort gleden bepaald dat in velband met den roggevoorraad voortaan rofg É loem voor de fabricage alleen zou worden verstrekt aan die fabrikanten die uitsluitend koek fabriceeren Er waren enkele fabrikanten die zoowel koek als beschuit produceerden De besdhuitfabtic re is editer belangrijk Ingekrompen als gevolif van de effliige maanden geleden vastgestelde bepaling dat ook fabrieksbescbuit dechts op bons van de wittebroodkaarten mag worden veikocht Daardoor is de Qonzet van versohillende beschuitfabrikanten belangrijk verminderd Naar aanleiding daarvim hdl ben een drietal koeken besohuitfabrikanten zich gewend tot de directie van het Centraal Broodkantoor met de mededeeling dat tengevolge der bepaling waardoor ook fabriekfdwsdmlt slechts op bons mag worden verkocht hun debiet van beschuit zóédanig was verminderd dat als zö nu ook geen roggcbloem meer zouden ontvangen voor hun koekfabricscre zQ genoodzaakt zouden zijn hun bedrijf top te zetten Teneinde dezrai fabrikanten tegemoet te komen heeft de directie van het Centraal Broodkantoor hun toegez d moeite te zullen doen dat z j alsnog roggei nn voor de koekfabricage zouden ontvangen indien zü daart renorer bun beschuitfabricage zouden stopzetten De banket en biscuitfabrieaige staat hier grfieel buiten Het gaat uitsluitend om fabrikanten van koek en beschuit De drie hieiboven genoemde firma s heeft het Centraal Broodkantoor op de hierboven medegedeelde wijze willen he ien haar bedrijf in stand te houden Vermindering van broodrantaocsi Men meldt aan die Stand Van bovoegde zijde vernemen we dat binnen eemigen tijd de broodkaarten gebradht zulea worden van 11 op 13 êia en Twee broodkaarten De miUiiateT van Landbouw heeft bepaald dat aan in Dultachland werkende iVcderlandBohe arbeiders welke éénmaal per week in Nedlerland terugkeeren op hun verzoek door ite gemeente turen in afwi kin vani het bepaalde in artikel S 2 der Difltrlbutietegeling van brood bloem meel en rogige p tijdvak van til d gen twee broodËuuten kunnen worden uitgereikt VatTon van bont De ministw tsb Landbouw heeft overwegende dat iihajna een grootere hoeveelheid ai n 0cb ep ruimte besohikjUaer i gewordirtis bepanJd dat het varvoor van Eflle hout per water nwt lö Januari i ïoegastaAn Deze beschikking geeft geen oniheiling vap h verbod van vervoer per poor of tramweg Deae verboden Wij Mi van toepassing met uitzondering van teen of giriendbout ook genaamd twijgbout waarden ot rijsbout mdta geen brand hout ïdjnde e chenbokhout bestemd voor den tuinbouw ol voor waterwerken dlwars ligger palen en ander hout bestemd voor Rijketelegraafen tedefoonlijiaea voor den openbaren dienbt en voor de nujncn in Limburg I AITD EN EMEII4CHT I Bd ca toinhonwvertoven In d n wiater n het votniaar In verband mei het geeieldo In de 2e alinea van punt S van de gswljslgde L O 1916 B 131 wordt het volgleiide bepaald Uitïfluitend ten behoeve van bifEOndere verloven gedurende de winter en voor aar9werkttaamhed en aan land en tuinbouwers zoowel bedrijfsl ders ala Werkkrachten kau door conupagnietti eskadrones batterij fort detaohements coömiandanten gedurende het tijdvak van 1 Februari tot 1 M ii a 8 bebalve over de i7 pCt ook oVer de aanwezige ruimte in de 3 f t genoemd in de 2de alinea van punt van de gewijzigidie L O 19tt6 B 131 wordien beecbikt Deze verloven hebben als noodsakeli everloven diea voorrang boven die bedoeldin punt 3 f van de verlofsregeling welke ala niet noodzakelijke moeten worden beschouwd St Jrt deze wisseling der jaren over te slaan maar je moest nu wel wakker blijven toeluisteren tegen wil en dank Daari kwam nog dat onder me voortdurend de ratten aan mün stroozak trokken en niet weg wilden ondanks de hevigste stroozak beroeringen van boven af en de berigxtte bedreigingen Tegen twaalf uur organiseerden de tul een rondgang door bet kamp ten hoornblazer voorop blies hetzelfde deuntje als wanneer de troep uitndct Een ander sloeg met een stoffer de maat op een vuünlsbllk en de rest volgde t deuntje meebrullénd je hoorde ze t heele naditatllle kan doortrekken Ik hoopte dat t nu afgelot ten zou sHn Doch dat was mis HM prognuBuna dat reeds eenige malen afigewerict was werd weer opnieuw begonnen en telkens als je dacht dat het laatste nmnmer een beurt had volgde weer een ander Totdat het me om kwart voor een den tocfa te machtig werd Begrtfpend dat protestaeren weinig m uitriditen kleodde Ik mfj aan en stapte met miljn vier d ens door de kou naar ee klein gebouwtje waar daajpi Dm tohMTtohte aan va t brandstoffen en noodnuatre elMi Brandatoffenbesparing bil de Spowwegen De dda eotie van de S S en H IJ S Mheeft bÓaloten aan 400 locomoüaven n l SOU van die 8taate0poor en 100 van dk HolMUidsohe spoor een inrioht ng aan te brengen tot bet voorwannen van ketclvoedmgtwater Het voordeel dozer inriohtlng is nietalleen brandstoffenbüKparmgi maar bovendien het dnolier op stoom brengen der looomiotieven De kostte bedragen rondf i 20O 000 De levering is opgedragen aande Kon FWbriek van F W Braat te Delft Ma sb Brandstoffen L n aantal Ingelzetieiaen van liaarlemi be een teiegxafidcb protest gericht tot den minister van landbouw ter zake dat het Haarlemische Kolenbureau de vierde verstrekking van brandstt en pa 14 dezer zal doen gesolüedien Gevraagd wordt om ieiegtaiigdho laetgeving aait het kolenbureau dadielijk lot diei vierdie v rekklng over te gaan omdat een aantal ingieoetenen geen brandstof mieer hee4t GKKENGDE BfiBlOHTBN De verborgaBhedan eettar gnwte stad I wee hoog aohter ia oen der alleadigste klootten van de Palmatraat in Amstiirdani eedert geiridm en tijd eigekeurdl uMiar nog altijd bewoond omdat er woningnood heeraöht huisden ze zoo vertelt Het Violk Het wee een bejaard echtpaar de vrouw auf in haar geestvemiogens gekteoiU die man wat beter bij maar door elleudeen armoedb afge Mnpt Vier kale wandon waair de pleister door het neer fljpeieud vocht la a wret het vuil en de drek duimen dik op den wrakken vloer venatetrs zonder goidijnen vergoorde riüten hier en daeir nvet papier beplakt In den eenen hoek een hék bedlatede beüteid met wat lonnpen g vuld On den aohoor0teen die met trekt het wrak van wal eens een kachel waa en waarin nu er van de eliendle wat naar buiten is giadtrongcn wat turven rooken Bt het raam een wiaggedendw tafel met een kepotiten stoel Zóó wa0 het mtieirieur i n daar laefdeu ze aediert jaren van een kleine lijfrente f 37 per maand t overgebleven uit de betere dagen die ze vroegijT g kend hadden en aangevuld door wat do gri aard bijejensohooidie ieuwJaaIsnHddiog schijnt do man door eeu beroerte getrotlen daar ta ziji geeiorvaa Uit de verwarde mededeelingen van de vrouw waa op te maken dat iiij pjotjieling van zi atoel waa gevallen i n waar hdj neericwoani lag hot hjk v vdaag nog 1 Niet andejc dan een oude afgesleten en uitgerafedde bro k en ene nog sleohtero jas bedekten het lichaam Van onderkjeeren geen spoor I i n daar lubd de vrouw al die dagen tussohen gehuisd voortsuffendie in hsire ellende 1 Door de buren even arme tobbers als zij waa ten slotte gemwkt dat het boven met in ordle was r n nu kwam er hulp t r wed een timoaennan boven toeicL wij ons van de ellende oveirtui a die voor de kist zou zorgen en de begraleni waa besteld door een heer die aile sou berkoaiigen Te hopen dat voor di suffe vrouw nu ook gezorgd wordt De directeur van het amibezoek met den toestand op de hoog gebracht heeft omniddeliijk een onderzoek toegezegd Verdwenen coopoiu Temend die een zoet oorlogswinatje hoopte te maken kocht zoo lezen wij in de N K Ot nadat namens de oorlogvoerende fanden der enitente was verkkiard dat de ooupons van hun € ffeoten E3ich bevindende i n handen van de tegenpartij voorloopig niet uitbetaald zouden worfen voor f 75 000 een groot aantal voomameÜik Amerikaanmhe en Jopanscho ooupons op Ongoy eeir een half jaar gleden wist hlj een sehepoling te bewegen buüen medewetm dw d rectie van de moa schappij waarvoor deze vaart de ooupona mee te nemen naar New York om te traohten ze daar te verziltvereiu De schepeling ver ftopto de in een pakje samengebonden oouponf acbter een sohot In een der ruimen Na aankomet te New York ging hij aJdkiB vert t de man naar een der groot ste e feotenkanboren aldaar Van vensllve ren van de oouponsi bleek eveawe geen sprake te kunnen nijn zooWg niet de fecten vertoond werd ea daaruit bleek dat die Jjezitter eem bewoner is van eeni land niet met de enttote In oorlogi Den schepeHing restte niets dan de coupons weer mee te nemen en ze opnieuw In het ruLmi te verstoppen Met de Ni w AmBterdami hier eruggckeerd moest hij zijn lastgever die hem opwachtte eVemwel meedeelcn dat deooup nis ondank alle zorgesx door hEmidiaaraan beeteed op de reis op een voor hem wordt gewerkt en s nachts niemand is Toen nog eens tenig om m n stroozak en hoofdkussffli te halen Daar was eindelijk de rust waarop ik in de barak zoo n t d had Iggen wacbten Den volgenden morgen toen ik weer In de barak kwam osn m n kug te halen hooide ik dat t lawaai tot één uur geduurd had dat om twee uur een paar kelhiera die in dó kantines werken de zaak opnieuw op stelten hadden gecet en dat er ten slotte mu vier uur nog oen stelletje was gekomen dat Oud en Nieuw In Epe bad gevieid en niet bepaald brandschoon onder het zingen van de aandoenlijkste iiederen binnenkwam Dat was de eerste nacht van 1918 in t kamp van 01d broék De Nieawjaarsdaff kwwn met n stilleti conloozen moigvn Wat zullen we doen Naar de keric Coed naar de ketk Nfigen uur voor de kathoUdEen 10 uur voor de hervormden Dat brengt een goed benutten van den tijd tot 12 uur en om 12 uur zou t eten zijn een uur vn eger dan Zondajr t Was anöboonen met aardappelen gestampt vleesch en desert Nooit gekende weelde voor dan soldaat een appel to Dat amaak onverklaarbare wijze v rdwcnen zj Om den rfgenaar ter wille te zijn daar liet niet uitgesloten ia ttat menji trachten de coupons In ta wisaolfen de contiïUsarie a politie de heer Alberda een 50 Mal Ii hlen vernvc ldund de nonttuar en tite b der effecten wast toe deze ooupona beliooren laten drukken en over het geheele land laten verspreiden Het zlja UT JapaoBoho 150 Cubaanscho en 1295 AmerikaaneclLe ooupona Twee soldatfai gedood Over de oohleiipartij in het kamlp to MilÜngen ffcbrljfc men uit Meedhuiesen gem rielfzijl aan het N v d D Gröpto verslagenheid op den Mgnwjaarsdiag bij d familie T dte Boer alhier len paar eoldaten die met verlof overkwamen verhaalden van het vreeselljk feit op Oudejaarsaivond bij middernacht voorgevallen In het kanó te Millingen Ien dronken woesteling wilde het oude in t nieuwe ftleten zooale dat heet Hij laadde zi geweer met aoherpe patronen hoe kreeg hij die en schoot t Helaaa met het noodSoottlg gevolg dat twee mftnsohappen getroffwi werden Simon die Boer en Wilksni Stalknecht uit Nijmegen De Boer in hot hart geraakt was onniilddtllijk dood Stalknecht in de borst verwond ov eed na een paar uren De dader laoetvïwïr kort van Veenhuizen zijn gekomien waar hij als smokkelaar e n etraftljd van vier maanden doorbracht De moord te Hulst Donderdag is dlE vennioodelljke dader van den laaghartigen roofmoord te Hulst gevankeiyk naar Middtlbuirgi overgebrachten voor de justitie gelfdd Ook werd hetlijk van den ver Iagenes daarheen gebracht I Verbrand I ondlerdlagi geraakte eea ongeveer 9 jarlg ib isje In het hofje Maairoet t © ï ooédulnen in brand doordat zij papier In een kaeh stopte Toen bureni op het gegil aflcwtrauen wflö het kind geheel in vlam micn Sgehuld en i ed i mi brandwonden okrerd t Hoewel een e nMondi9 geroepen geneesheer het noodige verband l gde kon hij wpen hbop op behond geven De moedor die ven w uiigeigaain vond haar kitid sfiervend I GasteratlkUng in Rotterdam l en zware sla heeft in Rotterdam het gtjzin van dn n veeitoopinBJi Ph v Gcl dejen gelffoffen Deze verliet vSnoioi en odiötreeka 6 uur de echtelijke woning aan de Haverlamdalraat 7 nt jslch naar de vekniaritt te Lelden to begeven 1 en paar uur later namen de buren eeji sterke gnsluoht waar Men toogi op ondoraoek uft en ontdekte dat een gasuitMroomlng haar oorsprong moeat hebben in het door Van Gelderen bewopiMle benedenhui Op hard aanlbeUien werd gie n gehoor verkreg waarop een Imurmaji de koopman A d Hooft aan de achteraijde zioh toegang tot het hui veröchafte na over sehuttinie te zdjit ge In de alcoof vond hij de 64 j rige vrouw van Van Gelderen geboren J de Jong bewuateloois op bed liggen en in die achterkamer nabij de deur lag eveneenal bewustetloos de 24 jarige zoon Jaoob kantoorbedieody aa beroep Onmiddelliik werd de hulp van dir J Krull Ingeroepen dSe bij de vrouw sleoht den dood kon conötateeren Door politie wi rd de reddmgsbrigade gewaars5iuwdi aan welker personeel het mocht gelukken door hH toedienen v n zuurstof den jongeman tot bewustzijn te brengen In de keuken vond men een kraan van het goiskooifoor openstaan waaraan het ongieluk naar aJle zekerheid geweten iOoet wordlen Erin gevIlDgen In een giron g n ent0 in Zuid Limhurg 19 een bende smokkelaars er dezer degenleelijk ingevlogen si Avond wa er eenbal terwijl het bekend was dat eenigebekende snuokkelaaris er ook zouden komen Reedk lang was op hen geioerd dtoch nimmer nog wad het gelukt hen te verrassen Nu echter deed zioh een prachtige gelegonlieid voor l en soldaat kommieh v imomde zich ais dame en was door eendichte volle niet van een heuflchÉ damefe ondteracfaeddeo In een omnnezlen werd de beminnelijke veaschljninéf door baljonkers onuriiijgdj er werd lustig met haargedanst on zij wlstfz ch zoo innemend voor te doen dat aan haar geheimen werden toevertrouwd aan derden ombekend Toen zij voldoende wist en haar mannetjesvoldoende kende werden eensklaps dedteuren gealoten en versohenen er eenige gewapenden in de zaal we ke een heel atelletje inrekenden om rufflig achter slot engrendel zioh te kunnen verbijten omi de listige poeta hun gebakken Tijd tebest s Middags gaan de lul meestal te voet ot per fiets naar Spe of Slbuiy OMebroek zelf is niet In tel ik denk dat de naam te af scbrikkend werkt k Ging ook met de fiets even naar t eerstgenoemde dorp In één van de twee goede dorpsbotels n kleintje koffie drinken en de courant lezen t Was stil De eigenaar vrdeg belanffstellend of er ved op weg W ren naar Epe Doch t weer lichte Sea dag niet aan t Was te mistig te doidcer Op den terugweg zag k één van mijne kennissen komen aanröden een slank prachtig stappend paard Hij zat ofschoon hij slechts de gouden strepen heeft als een o cier op het beest en had ook een man naast zldi rijden die figureerde als oppasser ToenIe me two aan zag komen riep I zoo jti ook bier En ik wat ben jij kolossaal deftig Is dat nu iets voor E e Waarop hij toen heel wijsgeerig opmerkte ja wat moet je doen Je moet hier toch wat doen Ja dat ia waar oofc JT moet hier toeh wit do n lU iKe personen kwamen bijeen namen M boelult om gemoeneohaippeUJk san te keepen kozen o4t hun mJdtoi een be tuuV Uit bestuur werd UM werkaamDheden betreffende d v aaokoop b i rf Hierwe werd da nu en dan e aanbBtodlng gehouden dB gumüog r geLu S artikelen koodlen la r door de Wm wordKKi algeliaaW en dsügng Ten weer voor 2 i n winUT l a p in Zoo WM het rignnpen t Is Bj wrt hrter maar tooh op vele plMitsen iL ha nog op d e wU e zeil in groote gedaaTdoor een otmeer hMWurd groote nadWm zijn er aMv to werkwl Verbonden Oaat het aida d i gevoelen de lïden voor doorganlsatie lioelwi inji Bileeu voor zoover zü er eenigediilbSties vam proflleeren Meeïtal ia hel ilTZ £ het bestuur de leiding heeft SrvaT hZ de handoWranmetle voeH totkeut dW la te gesebled som dooilw de regeU S h i behew vrijwel geheel in handen heell en de admiJnliratle en I 1 SonW il er iet een een arphiel De le lpn weten weinig van de zaken tl Menk rt w t6 7S en knikt Wij hebben goeden eeretarlü zegt men leroden Zóó magl het echter nie g an I U isoiitevcer 4ei el d rlehlNt van voorheinl iÜ 1 2 el 8 personen kunnen zicli nietvoWoe de gmm H blijft d Is vroeger M een woert aanbeaiedtag Van hHi leuLece en geli hed i die de handelbi H wordt wetai gekrulk naakt DeSecrrtari ka niet M r8 Toch dientiemand e de zaken a ikoopvem lgi voert een hreeiiereB k te hel coOT oh n er ta de zaak in te tovon Zóó oltn dB lefe nJet rt z i deelen zijn van een geheel j Do pllehtf n van l befcooi worden niet Bevoeld het ledenbezoek op vergaderingen l lecht Spr weea op de eringe pkoniBt der A H V vergadertogl Bij leden en zelfs de bestuuralBden is te weinig belanipstelling Andiers zou dit zü ate er één persoon voor ond en niet één ol meer bestuursleden t Zou dan niet slechts blijven bij aanltoopcn nmar er kwam meer aaamhoo Ven zou voelen dtu er één is die Meedfe op zijn pe ie Door een dusdanig beheer komt er in de vereenigfag fn heele omwenteling oen kentering Zh naar onze zuiveliabrieken waar de Directeur taat voor het leohnische behenr Ia da Vereenlging grdot dan 1 het voor hel bestuur een aksolute onmogelijk hpld om dB zaken naar behooren te drijven Ir moU oen regolnaKig dBorloopcnd liSén groot contract zijn met den liaii Iei t Itegtta daartoe I er Nameiljt in de cursULSen ter opleiding van zaakvoerder die roeds vniohton ajwerpen Zij gevi n nog slechts de meest dementalje handelskennis Wil nioetoii hebben zaakvoerders die goed ondkarlegil zijn die op de hoogte ziii van den handel in mostitoflen voedcrartikel en zaai aden die do bourscondlliën kennen de Alg W Handétovoorwaarden d bmionstering eondl i ïn De bemonstering is eep belangrijke zaak welke lütt aan arbsWers tnw word over tln nloet aJgenSen aii r 1ïcen dist we krijgen bckwan zaakvoerdüW die in het beheer van de aankoop hun lovani fiflsitH ïiliden We krijgen din eers een behoorlijke behartiging een gestadige KjiikJiering Van het bestuur kan men zulk een toewijding niet verwachten Bovendien liet be iur verandort do zaakvoerdsr blijft voor onbopaalden lijd Hij groelltmet do zaak op kan aan het bestuur imllchtlngMi geven is geregeWi op het Jtantoor De hier gegeven oplossing is echter nlit zoo oenvoudlig fers over jami zal het zijn zooals het wezeti moet De Baakvwr l T j toch worden Ie slecht betaald üe man d e zijn geheelen persoon g ett ni t Bi zijn denken en doen mioet daarin ziin bestaan kunnen vinden Van dien toe stand zijn we nog ver I r zijn niii acbien 2 ol 3 zaakvoerdlore d e een salaris boven de f 1000 genieten Spr Jier heriioalt de zaakvoerder moet goed onderlegd zijn maar hij zal dan ook meer salaris nweten hebben Dr Hlösiink vroeger Directeur van het Ppoekation lo Waganingen zei het vóór een paar jaar hier op deuellde plaats o juist De onlw kkoling van de beheerders der nooperaiies heeft g en giij ken tred gehoudiMi met de ontwikkeling der cooi erstief zelf C B Advertentiën Mei wederkeerigen h llw iKh beul t ondergeuwkend ijn vriendelijk d ik voor d belaaguelliot op I d er oni tvond o N A VAN DER RBE Good 5 Januwl 1918 2 biel wederkeeHgen hdlwenlck belnl I ond r el k od sijn d ok voor de b lan HelUn op 1 J nD ri ondervonden 293 5 Dn RUPS Mei w derk rig n heilwnnch betuig ik nijnvri ndelük n dank an a d 1 b d inlrede v n hel nieuw i ir Hiik n v n beluig telling i vta 288 6 l PE JONG Hl Bii kW op 30 November TOT v rled n voor J VAN KRANENBURG c did l nol n l Gouda pl Mverv n r voor ond i l k nde oourit idaar I wUd in l krnht ta d voo w rd a r t Go iU VMtl d I Mpenllive basprodienlii hmiiiiig tot Export v n Volvitti Soudielu Ka dor RgkiMork Ike akt li epl l in biivo l lel de N i l ndKh gt l oui nt vm d 2 Jaauari 1918 no 1 N mwa panljra N t CAMBIEB VAN NOOTBN 294 20 Nourifc