Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1918

56e Jaarj ang No 1 590 Weet gij wanneer gij de Saqguinoae moet gebruiken Wanneer Uw bloed arm Is en daardoor de stofwieseling tra g Wanneer gij last hebt van blaeke kleur bleeke lippen bleek landvlecscfa Wenneer gij te zwak zijt om te eten Wanneer gi te moe zijt omtealepen Wanneer gij nooit eens recht verkwikt uitgerust en versterkt wakker wordt Wanneer gij gedurig moede zijt en altea U te veel ia Wanneer gij last hebt ven pijn in de maeg pijn in de lenden Wanoeer gij prikkelbaar of gedrukt zijt of angstig onder det gjj weet waarvoor Dan moet gi de SANOUlNOSE gebruiken tss s Neem den eens geregeld een tijdlang tweemalen per d g 46a etlepel SANGUINOSE SANGUINOSE versterkt Uw bloed zuivert cn verrijkt het En doordat zij Uw bloed versterkt grijpt ztj met vaate hand in de oorzaak ynn vele kwalen die In atfhijn zeer verschillend zijn Voor jonge meisfes i den lijd der vorming ven het geetel is de Sangiiinose een w beproefd middel ANQUINOSE woWh verkocht in groote e4ante ecorts van ruim 300 gram inhoud ea kost per aeon f 1 50 6 flac f8 12 flac fiS ZoEg dat ffi de ch e kfijgi Wees gewaerBchuwd Hgen namaak 1 In de weeMe evjdlen ia Iweemaal per dag een eetlepel ISgram voldoende Mo ïkooper dan Ig i4 r dergelijk middel VAN DAM ft Co De Riemcratraai 2c 4 Den Haag Te verkrijgen bij alle Apoikeltera en goede Drogisten e Gouda Anton Coops Wijdalfaal i9 XSchoonhoven A N v Zessen Bps kOÓii Wed I Spruit J F Vcfkadc Waddinxveeii A v d Heide Moordrecht J v Gennep MHMBMaaaa BEHALVE ZON EN FE ESTDAGEN IXGEZONDËN MEDEDEELINGENt 1 4 regala 2S elke rwel meer f M Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen b contract tot zeer gereduoeerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimte Advertrattiën kunnen weiden ingezonden door tuascbei oinst van aoliede BoeUbaadelaren Advertentiebureaux en onze Agenten RottoPdiam Administratie Telef Interc 82 Redacties Tg ef Intero 545 te Br m UtKaOL heeft tham Lloyd Geotse dus het program der Entente ontvouwd het program van den overwinnaar die op nationaliteitf n oden gebiedsafstaod Tan den overwonnene eisdit Een program dat de Centralen evenzoo onaanmelük zullen verklaren als de Entente dat der Centralen terecht deed Immers wat zal Oostenrijk zeggen over de bemoeiingen te zünen opzichte De bevolkingen in de Duitsche koloniën wil men het zelfbe8 kkingsrec4it todtennen maar wil de Entente dat 6ók waar het zün eigen koloniën geldt We deidien slechts aan het Europeesoh Ierland ot aan Zuid Afrika enz Verdei handhaaft dit progarm teruggsre van den Elzas en uitbreiding van Italië Waarlük dit zün geen woorden die ons dichter tot den vrede door overleg brengen Integendeel het ie het parool hooggehouden doorvechten tot de overwinning is behaald 1 De Franfidhe bladen vatten de redevoering van Lloyd George algemeen op als een beLangrgk en te juister tüd ondernomen diplomatieken tegenaanval en zijn van meening dat daarin de vredesvoorwaaiden van GrootBritannië volledig en juist zjjni mtgedrukt De geallieerden zün nieuwagierig naar het antwoord der centrale keiCerryikeiv en a precieeren in hooge mate het plechtige woord ten opzichte van ElzaaLatharingjBn Ze herhalen dat de stabiliteit van den todconustigen vröde afhangt van de lossing der groote moreele probleemen Over de vredeabemoeÜngen in het OosUalkunnen we Icort zün Zooals gemeld hdi nde Russen de onderhandelingen naar Stockholm willen verplaateen en zich verklaardtegen de Duitsche opvatting Inzake Li t iauen en Koeiland Vermeld wordt datTrotiky persoonlük nog met de Duitacbegedelegeerden te Brest Litofak over eenmogelülro verplaatsing naar Stodcholmzal confereeren Algemeen koestert mensiecbts weinig hoop op een bevredigendeschikking Het achünt dat de Duitschers refeireereit De Centrale gedelegeerden hebben althans een telegram aan den Ruseiachen voorzit tergedelegeerden Joffe gezonden waarin zü er aan herinneren dat zü de door haar opgestelde principes voor den vrede afhankelijk hebben gemaakt van de voorwaarde dat de overige oorlogvoerenden zich binnen tien dagen met deze principes zouden vereenigen en aan de onderbandelingen zouden deelnemen Thans constateeren zij dat een dergelüke verklaring niet van de Entente ontvangen ie Intusschm worden besprekingen met de Oekraïne klaarblijkelijk voortgezet Zonder dat deze echter een bindend karakter hebben Oponericeiyk is nog dat Kamenef een lid 8iii ér Dit ééne votH d zegt dJes mumeer er sprake is rui Uaaim cMnss want SINGEB Naaimaoliiiies jyn een ËersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n hahre eenWToor alle huislioadsiyk en industrieel werk met roem hudbaafd beeft SHTQEB TSAABLLUBim kunt U krQgen In al onte winkels DIT ÜITHAHrCBaBBj EM ZENNM m m Mut8ciupi4j OepOte alom MUDA Klaiweff 5 Adverttert In dit Blad MMi Been hmh Hoest bij Kinderen Volwassenen en Ouden van dagen kan blijven bestaan indien alcahts het goede geneeamiddel wordt gebruikt Neem bij beginnenden hoeit en verkoudheid voor U xelfen Uwe kinderen ANQA bonbona Deze helpen spoedig en gij voorkomt dan dat de hoest en koude gjch op d e borst vast zetten i Doos 30 en 60 et Gebruik ecliter bij verouderden hoest bronchitis ouderdomthoest borst en luchtpijp aandoeningen slaapstorenden hoestprikkel alsmede voor Uwe kinderen bij Kinkhoest en slijmhoest en vastsiitcnden hoest ANGA SIROOP Dese siroop mjvert de longen vanslijmen welke zich in de diepereluchtwegen hebben vaatgeaet werktzeer veriachteod hoeititillend slijmoplossend en bespoedigt de genezing mmÊÊmmm Per flacon f 1 40 3 fl f 4 Ook fliin 283 74 houd cn en zoo voorte Aloof proraotore van speculatieve moatwidiappijen daar tijd voor hadden Ach dlaaT te hij Sir Robert ging weer aan zijn leaeenaar zitten en verzamelde zijne berekeningen op een half velletje piwtpapier Dl dat oogenblik klonk in de andere kantoren een heldere hartelijke etenï e ieta teg n de klerken daar z ide Daarna hoorde men een HbikMi stevigen voeüetop He deur werd geopend en nwiijoor Aian Vemon trad binnen Hij wae nog e i jonge man vao twee of dTie en dtertlg jaar en hem ontbrak dat uitt rst robuste en roodachtige in zijne verÊohljnkig wat zoo dikwijls voorkomt bjj Engetache jongiedui van zijn stand ea leeftijd en hefvige aanval van zwartwater koor die hü tijdas zijn diensttijd in West Afrika had opgedaan en die menigeen met een awaktcOTe constitutie don hij het leven gekoflt zou hebben had by heen slechts den bloa van bet gelaat doen verdwijnen en het bleek getint gelaat wat fliantea maakte dan vóór dien tijd r was werkelijk ieta in zipi voofkomen dat aantrok een cekwe oharnïe H t woa eea eerlijk en goed geziohl met een eenigwaaina erwonderden blik als da van iemand dSe tliu ea roaakt en idealen heeft die de waarheid zoekt en niet vinden kan Zijn ohanpe lag voornaan©li i in zi prettigen lach en in zijne openhartige ronde bruine oogai die diep m hunne kassen laigen een gevolg waarschijnli van de zware ziekte Hij waa wel bijna zw voet lang maar heeimiagenea had breed schouderh en wae overigens goed geproportioneerd van allerlei aard is te genezen alai RhBumatlek jicht spier en gewrichtspijn pijn in de ledematen laflueBxa aaa gesicbtspija en kiespijn Gebruik SANAPBRIM tabletten HM Per koker 60 et 3 k f 1 70 Keeipijn ontstoken keel opgeieUe amandelen pijn bij het slikken Neem Mijnhardt s GLOKIN ublettea mi mm Per doos 1 40 et 3 d f 1 10 Fabrikant A MIINHARDT Pharmac Fabriek Zelat Bij Apoth en alle DrogUten Te Qoada Anton Coops Wfjdatr 39t Sehooahoven A N v Zessen Boskoop Wed I Spruit J F Verkade Waddlnxveen A v d ielde Moordreoht J v Gennei De Stem bUm ifced kradüfg I welluidend waaaear all 1 door Wybctri lablflttaa j wonU onderlMHidak $ I dart sevcnMtf Jaar war i itvild voor verMasddaé fillalkapat drogüita ilnlBH 257 86 Kanlan RMtome l i m erit li i Kieedjea Zakdoakan Kraagjaa Bonten enz enx wabii t Viaduct ROTf BRIIA4M 291 40 Wordt vervol pd j ijttniM fl Gouda op MAANDAG 7 JANUAki 1918 dn tvoDdi 7 tir o In bet hotel DB ZALM UI de Merkt tea oreritean ven Notaris J KOEMAN onNmi ttüuw fcbouwde goed onderhouden WniiliiiJziiKnifneii ALS HOf I Bm Ma de Qraaf l lorUwotr Il9 k P C Bothltrut No 47 tfroQt J Are 66 C mUna Verhuurd bij de mMod voor 1 20 42 HOa lEeo Ma d draaf PlorUwag No a8 groot 93 Cealiiren Verhuurd bij de week voor f 2 10 Wo S tol mcit IS Veertien am de flèvreiHrtraat Noi 147149 1111 l53 iS5 i57 59 iöi i63 i65 lÖ7 169171 en 173 Allen verhuurd bi de week No 173 voor f 2 de overige voor f 1 90 Te bezichtigen 4 5 en 7 Jenuarl ven 10 lot 12 m 2 tot 4 unn Nldwe inllchya Ceven de Noterjaien KOEMAN te Huttrecht en J DE VISSER te Driebergen 2960 44 voss iftIM aöamtrwmt B 7 Maandag 7 Januari iMgint OOM Uitverkoop VERKOOPIIIQ va PopvMv IgpeoWÜHiillliien BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n OUDfiWATÉR brengen ter openbare kennis Hat door hen op VrajDAO U lANUARI a des voormidda ga half tien nnr in het hotel DE KOOS zullen wOföen verkocht de navolgende boomen 120 POPULIEREN tSRmtfe laan dm GttiéAi SIhifél 9 Wilgen staanflé tidBh IBroenen Singel 77 IECENBOOMEN staande aan den Waardschen dijk 3 POPULIEREN staande aan den Broeden dijk voorbij den Ouden Singel Inlichtingen worden verstrekt doorden SemeeiiteOpziohter 29B1 B6 Oddewatm 17 December 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DOORNINCK Voorzitter OREZEE Secretaris lliffiw RSÏli i lliPrl IIQ en Uitbreiding Men pTtffitêere van deze l itengewone gelegenheid In alle éfdeelingeü opvallend lage prijzen PaaÉn Wiijiiiis enTiiigeiiVBJlJii VftH DER TOT HAROMEIL il uriiira P t Rottol dam uilen teoiiéwe ve Maatichepplj pnbltok n om contant lelil verzoeke ven de Rotterdemiche Tr i verkoopt Ji ï ïo Vnï ï i r j i S n pl m 90 PAARDEN ollilekend ieichlkl voor dravend en ivaar append werk 297 S2 pl m 100 div SPAN en EENPAARDSTUIGEN lies in uiutekeade conditie lï ïfTÏ J voormiddag ll uar op het open terrein MD de pLiB 90 div WAGENS w o Slsepsrs Spoed Bak Meobel en endere wagens banevena ondardaalan wan waaena an aan inptfi ijzarwarei Nieuwe Schoa wburg DINSDAG 8 JANUARI 1918 HET HOFSTADTOONEEL COR VAN DER LUOT Mbubrt Difcctcur Se Vooratelling in het Abonnement Te b exichtigen op Zondag Meendag en Dinsdag te voren ter piaatae voormeld van 10 3 uur en morgcni voor de veiling vanaf 8 uur lallcktingen verachafTen boveogenoemde deurwaarder KANTOOR GROOTE MARKT 7 PHYLLlé Blijepcl in 3 bisdrijvea door Mr C P VAN Aomu pijn Aanvang 7 A uur precies Entree voor H H Leden niet inteekenaren r 2 3S Entree voor Nlel Ledeo t 3 50 Entree voor de Galerij aoowel voor Ledeo U NietLeden BO ent Loting voor de te beapreken pl atien op vertoon van coupons tevena voor de Galerij er i a dearvoor dan gelijktijdig kaarten verkrijgbaar op Maandag 7 Januari des avondi 8 uur h 10 cent per plaati Drie Balansen w o der Nedwtaodaelie Beok Ikeoretlack toefelicht en voorsJeD van qainteaaena van belBoekhouden f 2 50 Scheie T h btiekhoudef 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 II VerkriMbaar bij L J C BOUCHER Deo Haa Alle eatrtfepriixeo worden verhoogd met 5 voor Auteuiarechten 278 35 Abonneert V op dit Blad KOOPJESII n JAARLHESCHE BALANS ÜITVËRKOOP M a TOEMAN Hoogstraai Maandag 7 Januari 1918 G011M1HË COVMIVT VERSGHIJNT DAGELIJKS ABONKGHENTSPBIJS per kvartaiU ƒ 1 50 per week 12 cent met Zondagsblad par kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cart oirera Waar de bezopgiag per looper geschiedt Fmnco per post per kwartaal ƒ 1 90 met Zondagablad f 2 55 Abonnementen wonden dageüjks aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA bU onze agenten den boeUhawlel en de postkantoren ADVEBTENTIEPHIJS JJit Gouda en omstreken Jïetooorende tot den beBwi kring 1 5 r ela ƒ 0 80 elke regel meer ƒ 0 15 V an buiten Gouda en dën bezorg n 1 5 r ls ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 Advertentiëïi van publieke vermak üfcheden 10 cent per regel Bureau MARKT 31 GOUDA ten worden bevredigd en dat rechtvaardigheid moet worden betracht tegenover allen van Ro neenscihen bloede die dezelfde taal spreken en wier aspiraties uitgaan naar vereenigvig Wü mieenen dat dezelfde beginselen ook buiten Europa moeten worden toegepast ofschoon wü er niets op tegen hebben dat het Turkscheryk met het Turkache ras bluft heataan met Constantinope als hoofdstad De verbinding tusschen de Zwarteen de MiddeHandsche Zee moet worden geneutraliseerd en geintemationaliseerd en volgene ons oorde hebben Araibië Anmenië Meeopotamië en Syrië het recht op erkenning van hun afzonderlijke nationale toestanden Wat de Duitsche koloniën betreft dienaangaande heb ik herhaaldelijk ver klaard dat hieiroveir zsil beslist worden op een conferentie en dat dan in de eerste plaats rekening zal worden gehouden met de wenschen en belangen van de inboorlingen dezer koloniën De hoofdlün van het nationale zelfbesteramingsrecht voor deze landen is dezelfde als die van het bez te gebied in Europa Ten slotte moet herstel worden aangebiadit wegens de schending van het internationale recht De vredeaconferentie moet onze zeelieden niet vergeten en de diensten die ziJ hebben bewezen en de wreedheden waaraan zü blootstonden ter wille van de zaak van de vrijheid De economische ve I ll onding e ii zullen aan het einde van den oorlog uiterst moeilük ziJn zeide Lloyd George verder en het klonk als een bedreiging toen hü er aan toevoegde dat eerst de vrienden voor hulp in aanmerking kwamen Dan vervolgde hij het verpletterend ge wicht der moderne bewapening het toenemend kwaad yan den militairen dienstplidit groote oorlogsvoorbereidingen zyn slagen voor onze besohaving waarvoor ieder denkend irtddvidu zich moet schamen Alles wel befpiouwd is de oorlog een oveiblüfsel van üe barbaarschheid en juist zooaltB de wet er in geslaagd is om het geweld als middel ter oplosping van geschillen tusschen individuen uit den weg te ruimen zoo moet de wet ook in staat zün den oorlog af te schaffen als middel ter beslechting van geschillen tusschen de volken I e heiligheid van verdragen moet gewaaiftiorgd de territoriale regeling vastgesteld worden onder goedkeuring van df betrokkenen Wü moeten tratihten door de instelling van een internationaal lichaam de lasten der bewapening te verminderen en de kans op oorlog te verkleinen Op deze voorwaarden zal de vrede het Britaohe rük welkom ziJn Tegenover de door de Centralen geuite vredeBvoorwaaiden bü monde van Czemin en de schadevergDeding voor zijn verwoeste steden en provMiciën Dit is geen eiscih tot oorlogsschatttng ajji frankryk in 1871 door Duitschland weid opgelegd Het IS geen poging om de kosten der kryigaoperatièn van de eene oorlogvoerende op de andere af te wentelen Het is niets meer en niets minder dan he verlangen dat alvorens er eenige hoop op een blijvenden vrede kan bestaan de groote sdhending van het publieke recht in Europa zooveel mogelük moet zün te niet gedaanDan komt aan de orde het h e r b t e 1 van Servië Montenegro en de bezette ge deelten van Frankrijk Italië en Roemenië Volledige terugtrekking van vreemde legers en vergoeding van onrecht Met de woorden Wy zullen de Fransche dranocratie tot d n dood steunen in haar eisch om het onreciht van 1871 weder goed te maken toen twee provincies van Frankrijk worden afgescheurd wonk dan aangeduid dat de Entente blijft i staan op haar standpunt teruggave van Elzas Lotharingen t nover het jnooit van von Kühlmann Over het bezette Russisdh gebied en den poUtieken toestand in dat land wilde spr het niet hebben omdat de toestand nog verwaid èn caigeregetd is Hü betreurde de onderhandelingen door dit rijk over een afaonderlükcn vrede gevoerd en gaf als meening dat met welke pihraflcen Duitscdiland Rusland ook moge misleiden het niet van zins is een der thans bezette pro ncies of steden van Rusland terug te geven Spr vervolgde ecfliter Wij zullen er trotsoh op zün dttsn oonlog uit tÉ rcchten stSiouder aan schouder met de nieuwe Russische repufbliek Dat is ook het geval met Frankrijk Amerika en Italië Doch indien de tegenwoordige regeerders van Rusland onaÜhankelijk van hare geallieerden willen optreden bezitten wü geen middelen om dat te beletten en de catastrofe te verhinderen die ongetwüfeld over dat land zal komen WÜ gelooven echter dat een onafhankelyk Polen dat alle Poolsche gebieden omvat die verlangen deel er van uit te maken noodzakelijk is voor de stabiliteit van WestEuropa Ofschoon wü het met Wilson eens zyn dat het uiteenrukken van Ooetenryk geen deel uitmaakt van onze oorlogsdoeleinden meenen wü toch niettemin dat de zelfregeering op democratischen grondslag moet worden gewaarborgd aan die Oostenrijk Hongaarsche nationaliteiten welke daar reeds lang vurig naar hebben verlangd Gebeurt dat niet dan is het onmogelijk uit dat gedeelte van Europa de oorzaken te verwyderen die zoo lang reeds de vrede in Europa bedreigden Op denzelfden grond meenen wij dat de logisöhe eischen van Italië naar vereeniging van al hun ras en taalgenooten moe yoyd Gttorna ower da oorlogsdoeleinden der Entonte De DuitsBh RussïscKe vredesonder handelingen verloopen Gevechtsvooi bereiding in het Westena Van de fronten geen nieuws ONS OVERZICHT militaire oveibeea ohiog werkelijk in dezen oorlog gestorven was en het ons veel gemakkelijker zou maken om een volledigen democratisöhen vrede met het land te sJuitMi Maar daarover heeft ten slotte het Duitsdie volk te beslissen Dan hesrinnert Lloyd George aan de vraag van president Wilson een jaar geleden toen Amerika nog neutraal was gericht tot de oorlogvoerenden om hunne doeleinden aan te geven Duitschland antwoordde editer niet en ook over België heeft het nooit eenlge betrouwlbare aaSduiding gegeven De rede vïm Czemin over de oorlogsdoeleinden op 25 Dec 1917 te Brest Litofsk achtte spr zeer vaag Men heeft gezeurd dat de centrale mogendheden niet van plan zijn zidh met geweld meester te maken van eenig ddbr hen bezet gebied of eenige natie te beroOven van hare politieke onafhankelijkhei d Het is duidelijk dat bijna elk schema van verovering en annexatie kan Worden toegepast kraohtens erai letterlijke uitlegging van zoo n belofte Beteekent het dat België en Servië Montenegro en Roemenië fven onafhankelijk en vrij zullen zijn in het bepalen van hun eigen lot als Duitschland of een andere natie Wü moeten dat weten want gelykberechtligheid onder de naties kleine zoowel als groote 18 een der fiindamenteele kwesties wwKFwor Engetend en zijn geallieeiden strijden in deaen oorlog Herstel van de sahade welke is toegebracht aan de Belgische steden en dorpen alsmede aan de bewonera is nadrukkelük verworpen En de rest van het zoogenaamde aanbod der centrale mogendheden is een bijna volkomen weigering van concesaiea De wensch tot bescherming der minderheden voor zoover deze practisch doorvoerbaar is is de beste schrede in de richting van de vrjjheid dien de staatslieden der centralen wagen te uiten Op één punt zün zü geheel duidelÜ en afdoende onder geen voorwaarde wil Duitschland afstand doen van zün eisch tot herstel van al zün koloniën Alle beginselen omtrent het zelfbeschikkingaredht worden in dit opzicht met voeten getreden Het is onmogelijk aan te nemen dat eenig stelsel van blüvenden vrede op zulk een grondslag zou kunnen berusten Alleen met de üppen de formules geen annexaties of sdhadeloosstelUng of het zelfteechikkingBrecht te aanvaarden heeft geen zin Komende tot de vredeavoorwaard i der Entente zeide Lloyd George dat de eerste cósoh is volledig herstel van België Uoyd Geoige heeft thans ter vervulUng der belofte onlangs door hem afgelegd om een toe raak te houden over de oor logadoeleinden voor de afgevaardigden der VEÜEvereenigingen die thans met deoi Minis ter van den nationalen hulpdienst de kwestie betreffende het werven van manachappca bespreken namens de regeering eco verklaring afgelegd waarin hij begon het goed reciit der burgers te erkennen die verlang r te weten tot welk doel men om ateeda lüeuwe offers bjj hen aandringt Na met leiders van verschillende partjJMl en stRxmiingen te hebben geconforeerd vei4ieugde hert den minister te kunnen verklaren dat hetgeen hij tot de wereld te seggen had over oorlogsdoeleinden en vredesveorwaarden idet alleen de opinie der regeering maar die van heel het rijk weergaf Lloyd George begon dan met er op U wijlen dat Engeland geen aanvalsoorlog voert tegen het Duitsohe volk Wü moesten zeide hij aan den strjjd deelnemen of toezien dat Europa ten onder ging en dat de brute kracht triumfeerde over het openbare recht en de internationale gerechtigheid De vernietiging van Duitschland of het Daitache volk is nimrwner van den eersten dag van den oorlog af tot op heden een Onw JWti Kadoail Jii t i en MVt Engeland had het nooit gemunt op het Duitsche volk het wenschte nooit de ontbinding van zijn staat of land Duitschland natn in de wereld een voorname positie in Het is niet onze wenscih of bedoeling al diue BpT deze positie in de toekomst onzeker te maken of te bederven maar ze uit de sfeer van hoop en irfannen van militaire oveifcMiisching weg te halen en te maken dat zü al hare kradht wijdt aan den groeten en nuttigen arbeid in de wereld Wij strijden niet om Oostenrijk Hongarije te vernietigen of Turkije te berooven van zijn ho dBted of van de rijke landstreken in kiein Azië en Thracië waar hoofdzake lijk menschen van hot Turkache ras wonen Evenmin zijn wü alleen ten strijde getogen om de grondwettelijke r reering van het Duitsche rijk te niet te doen hoezeer wü ook de meening zijn toegedaan dat een mi litair autocratlBche xegeering in de 20ste eeuw een gevaarlijk anarchronisme is Wü zü n van meening dat de aanneming van een weiikel ik deanocratieGhen regeerings vorm door Duitaöhland het meeat overtuigend bewijs zou z n dat de oude geest van Feuilleton bij et latiaan om te zeggen dW de baei de zer maatechappij ons treft als sijnde bijzonder eoliede en dat wij de uitverkorenen golukwenöchon die In de toekoniHtige winsten fflullan teelnomen We willen nu slechte ultweddou over die nationale en keizerlijke belangen Si Robert aloeg de oogen op met wrevelige uitdrukking Hoelang ben je nog van plan me to vervelen met die vervelwide en allediaag9che reoiame Jeffrey vroeg hij Niet langer Sir Robert Wij hebben voorgesteld dertig guineas t betalen on bet artikel geplaatst te kr ijgenj em de kwestie Ï9 dat de redaotJe weigert de na tionale en keizerh e belangen op te nejnoni wanneer wij er niet twinüg guineas bijvoegen Werkelijk Jeflreye Waarom P Omidiat Sir Robert ik zal het u zeggen omdat u van waarheid houdt de redBJctenr van meenlng ia dat de Maatschappij tot i xploitatie van de Sahara een nationale en kpizerlijke opUchterfj ia Hij zegt dht hij de nadie en hel keizerri er niet dloor zijn hoofdlarldkel wil laten inloopen ondör die vijftig gulneaa Een üauw gllmlaohje verscheen op Sir RobertB gelaat Werkeli wil hij dfli nlet vroeg hij Ik bewonder zijn baacheideahedd Als ik in zijn plaats geweest wa had ïk meer gevraagd wamt dO stijl ia werkelijk wel wat opgeechroefd Wel we zullen er niet meer over praten geef den kerel wat hij vraagt Maar Jeffrerya je kwam mi toch zeker niet storen alleen voor d Be irietigheodl Neen zeke niet Sir Robert Fr ia ietö bolangrijkera De Daily Judge weigert niet alleen wedk artikel ook te plaatsen maar zelts onze adveitentign en vei laart dat het van plan la onzen proslpeotud öcherp to critieeereni Zool zeide de chef na een oogenblik gedocht te hebben Dat Is een emslige zaak want mèn vertrouwt op de Judge zelfs el heeft deze t bij t verkeerde eind Biedt hèn dlus dö advertentie voor de driedubbele somt aan Dat is reedB gadton Sir maar zij blijven weigereu Sir Robert liep naar den hoek van de kamer waar het gele voorwerp gehurkt zat op zijn voetstuk en besühouwde het een wijle zooals men wel eens een ding bekijkt terwijl men onderhislBOhen vervuld ifl van ieta anders Toch eoheenhethem een denkbeeld te veröehaffen want hij ke k over zijn öchoudw en zei Dat is het eendgel Jeffreys aLi majoor Vernon komt doe hem dan miine gropten en vraag hem of hij zoo vriendelijk wil zipi even bij mij te komen De klerk boog en verdwoan even ge ru tohlooe als hij waa gekomien Laat eens ki en eprak Sir Robert zadit In ïicbizelf Die oudie Jackson de uitgever van de Judge was een dïkke vriend van Vernons vadier de gestorven Sir Wliriam Vernon G I B Ik geloof dat hij jaren geleden op het punt stond te huwen nifet diene isuster die iochter pIotï eling alierf oi lets dergoIi £B Dus is de maijoor die eenige dSe mdsechien lets van hem godaan krijgt Het ergete ii echter dat ik dat jonge roensch niet erg vertrouw We hebben hem een aandeel ia de zaak gegeven omdat bij een gewe zen ge nieofficier ia en het land kent en omdal dat Saliara ïhemn een idee van hero is en onii verachilletidte redenen een heel goei idee ook Maar bij geeft nu teekencn vnn uit den band te willen epringen wil te veel weten gaat er een gieweten op èa Ik geloof niet dat ik gebeld lieb JeEtreye DE GELE APGOD vut H RIDER HAGGAUD dioor Me r Btona van Leeuweai Klerk de Reus Nadruk verboden a Vanaï den d g dat Vomon je in mijn kantoor braoht is mijn geluk teru gekeeri en te oordeelen naar den glisDlach of je fraai gelaat geloof ik niet dM diftt nu al gedsan zou zijn Ik zou wel eene willen weten wat voor steenen je oogen rijn denkeli c opalen toDminste dat zou men ö8g n naar d e wijze waarop ze van kleur VOTandteren En vandaag öohdtteren ïo bijzonder mgewoon ik herinner mij ïüet ae ooit bóö gezien te hebben Ik Op dit oogenb Ik werd er aan de deur eHkt eir Robert deed het ttohb uit en liep naxr het hiaBii divuur terugt Bümen zei hij i terwijl hij sprak werd zijn g laat weer gevoelloos en zonder eenige uitdhikkingi De deur g ng open en een klerk trad bumon een Indtrulüwekkende verschijning n et grijs haw in een gekieede jae die nöpeiÜt zat en met keurige laarzen aan Fen weinig trad hij naar voren en stond atbuma eerhledag te wa Aten tot zijn chef hemi aanaporak Een oogenblik li k Sir Robert over heni heen aimt hij ftwad zam dat waa zoo een gewoonte a i iMiu Daarrna bleven zijn oogen droo rortwn op dten man en met ziüa heldere etecoi melkte bij xtp Neen Sr Robert antwoordde de klerk buigendie ailsof hij tegen eeta vorstelijk peroonage sprak maar er Is iet met het artikel voor de Qynio Pereeaken zetclte Sir Robert zijne wenkibr uiwen froneendi Je kon nu toch wel zoo langtzamerhandl weten dat ik me met dergelijfee kleinigheden niet ophoud Bepraat da maar met Mr ChampersHaew jll of met maaoor Vernon BeSidlenr zijn op dit oogieniblik uit Sir Robert Vooruit dan maar Jeffreya antwoordde het hoofd van ée firma nret een onderdrukten zucht inaar wees kort ik heb het druk De klerk boog weer De recteictie van de Oynac heeft ons juist opgebeld over dat arökel dlait we gezonden hebben Ik geloof d at u het gezipn hebt S4r en roiiagchien herinnert u zich nogi hoe het begint en hij begon te lozen van een getypt vel kopie da i hij in zf e hand HeJd en waarboven stond MaataohaK ü tot exploitatie van de Saibaira Het IS one ttu veroorloofd mede tedeelen dtot het grootsirfke sohtoia dat eene woestijn zal doen verandoren In een golvende z a He den handel diraagt van alle natiee en diaardoor onbewoonde gronden met een talri e bevolking aal verrijken en tot grooten bipei zai doen g rakea breedfvoerig is uiigewearkt In zijn noodzakelijke hoerwei saaie fmanoieele ondterdeelen en welke b nne weiidge dagen voor de belangetellenden die het reeds in groote opgewomdCTiheld verwachten ter inzage gelegd zal wordleni Deze details zullen we volledig ntiBdeaeelen in onae volgende ar c40 en we blijven er na aleohis even