Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1918

mmamaximm miamaMmKi No 13503 mowalman HEUMOln Baauiiui u HOI 0 Voor d vele bewijxen vin deelneming ont beloond bij het overlijdeo vao oaze lieve Moeder Behuwd Grool en Overgrootmoeder 8EERTRUIDA CHRISTINA KOSTER Mtl N OVEREUNDER balui n wij hiermede onien wet meendeo Nameni de familie P O OVEREUNDER Gouda 9 Januari 1918 327 13 ffflS £ EN RiSGH yOOR KOKOrHJUU HoofdEoer en RoM vmdwTneii Dltdat awn Koko ipen ipur Jteer W POTHtHII DMnilT OF UPPEII lEHT UKO VOORUIIIB EN flV ZAL O BF lEmDaNNüO W AKOEDE VUMUUIUKS EOEDEELEII XOOr HMUM UM lUUIE umH F 0 U LES GEVRAAGD i Handverbeteren Brieno fMBCD met opgauf voo conditie onder no 318 Bureiu Goudiche Courant Markt 31 8 Red etie i Telef latere 545 Ter Drukkerij A BRINKMAN ZOON kunnen voor tijdelijk werk direct gepUatil worden inÉBtters Aanbieding tutichen 7 9 uur det vooda ten kantore MARKT 31 Het ooHogsprogram van Wilson Hoe de buitenlandache pers bewerkt wordt Een Britsch hospffaalsohip getorpedeerd Aan de fronten geen wijziging ONS OVERZICHT overeenkomsten gesloten in het belang van bu zondere regeeringen en geschikt om op eenig onverwaöht oogenblik den wereldvrede te storen nut n aii ii Mfc L m w z ST tl i F nnal a i£ HMM B IHDaBSHX Ineak Openbare Verhuring VAN WEI en ei Koko lHioBt te f sfji Ain ON COOPS Wlidstraal 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 BURGEMEESTEE on WETHOUDERS van OOUDA zjjn voornemens op DINSDAO 22 JANUARI 1918 des nsmiddaga half twee uur op hét RAADHUIS bij enkele insohrijvinii in hnn geheel oi in gedeelten te verhnren de hierna genoemde poroeelen Wei en Hooilandf gelegen tnsschen den FluwielUdngaF en de Kra rlain te BOUDA a de perceele Sectie nammers 683 3872 en 3878 groot ongeveer 3 ttJL vorige eigenaresMej E de Goeij wed P doGraaf b de perceelen Sectie I nuinmers 3873 en 3877 behalve het noordeIgk gedeelte van eerstgenoemd perceel gezamenlijk groot ongeveer 1 H a 50 A vorige eigenaar de Heer N Dekker C de perceelen Sectie a nummers 4228 4931 en 4226 groot 2 H a 45 A en 15 Ca vorige eigenaar jJe Heer A J van Vliet De voorwaarden liggen van lö JANUARI 1918 af dagelps van des voormiddags 10 tot des middags 12 nor ten RAADHÜIZE Kamer I ter lezing De inschrijvingsbiljetten op zegel moeten door inschrijvers en borgen gateekend uiterlijk op DINSDAG 22 JANUARI 1918 vóór des middags 12 nnr ten RAADHÜIZE Kamer I worden ingeleverd 329 60 Zeemleder volgens maxlfflum regesrlngsprljs rarkrliabaar bij 326 IS T ANDERS Banma sn Boratalfabrlak Kleiwegstraat 15 Qouda een fl§esl bij Klndetea en Ouden nn dngen ken blijven bealaaa iadi ir le ht bet oede MDiiddel wordt ehrulkt N en bij begMmmtfen boeit en verkoudheid voor U lelf I en Uwe kinderen ANGA bonboo 1 Deze helpen spoedig en tj voor komt den dat de hOeil en koude j üich op de borat vest xctten H Dooi 30 en 60 ci Gebruik echter bij verouderden hoeat bronchitis ouderdomihoeii borsten luchtpijp Aandoeningen laapstorenden hoeslprïkkel altmede voor Uwe kinderen bij Kinkhoest en ilijmhoest en vaslxittendea hoest ANGA9IROOP Deze siroop luivert de longen van slijmen welke zich in de dl psre luchtwegen hebben vastgezet werkt zeer venachtend hoestslillend sïijmoplossend en bespoedigt de genezing MMMH Per flacon f 1 40 3 fl f 4 Ook pijn 2 3 74 van allerlei aard ia te geneten alai Rheumatiek jicht spier en jewrtcliUpijri pijn in da ledematen Influoiaa aan gesicbtipijn en ineipijn Gebruik SANAPEKIMtabletten Per koker 60 et 3 k f 1 70 Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theeta fels Buffetten Stgiameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 Stflltafel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 ems MnRilTM IfflikiluililléiScMikldl 1lottei dam Tel Singer Dit ééne woord zegt alles waaneer er sprake is van ITaaimachines want SINGËR N aimachines zijn een £ erste K as Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle boishondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHTGEE NAAIMACHHnSS kont U krycen In al onze winkels DIE MEITAM DIT UITHMGBOED 8imm Maatschappij Depots alom GOUDA Kl2iweg 5 toon HU Ie dït Sif Robert zei Alen nu vlug sprekend dat Ik niet houd van de manier waarop toze zaokj behandteidi wordt en ik wenech mijn aanderl er in op te geven en mij te onttrekken ala coropagtton waartoe Wc liei rechè heb Helrt ge dat zeide Aylwardi dat wa ik vergeten Maar mijn bra e kerel deuk niet dat ik je een oogenblik tcigen je wil £ 0u wenseiim te Wnden Yerltif me editer eeoH is h H dltt oude Puritein die Jackson d ic je gehypnotiseerd h h fr ot is het een vlaag van pIotrft Hnge krai zinuiigheid na etn aanval van influenza Gfea ven belden zeid Alan ern lig want i hoon beecheideu in zaken dl hij niet geheel begreep oo kon hij dergelyke brutalitetiten niet duldvn Het Is zoo aU ik zeide niet mcr en nie ini ndler Ik bCD liet niet eens met de manier waarop de kapitallaatie het ft plaate gehftd en betwijfel of er v4 dioende waarborg aanwe zig i ttot de onderoedaing werkelijk kan word i uVge oeTd Vender en hij wachtte even verder zou ik gaarne e ni ge inlichlingen wllW hebb n die ik mjj olnu toe niet heb kunnen verschaffen in lichtingen nanwlijk over hpt mandtwit diat tot groodBli heeft geiend voor cïe verlamde coneeoBle I én oogenblik was het of de over toorbare kalmte van iSr Robert verbroken dreigde te worden een rilUng voer hem door de leden lerwyl 4 heer Hasiwell tu SL ben SL bende tanden floot ditmaal op een toon van protest Wozdt nrrolgd DE GELE AFGOD van H BïDm HAGGAaD door Uevr Mm van Leeuwen Kl d Reus N druk verboden Keelpjjn onliloken keel opjewte antandalan pi n b j bel likken Neem Mijnhardf OLOaiNlablellen m Per doo f 40 cl 3 d f 1 10 Fabrikant A MUNHAKDT Pbarmac Fabriek Zaiat Bij Apotb en alla Dro iaIaa Te Onuda Anton Coop Wljdatr S k a A N Ze n B k np Wed 1 Spruit J F Verkad W ddi A r d Heide I Moocdraokt J Genua Voor dit laeitste v m een Uinke dosis sedriijke mio noodfig want het bracht zijn totale financieele ruïne mede terwijl ais hij het eerste deed hij waareehi li binnen veertien dttgen een rijjk meai zou zijn Wat JlwAaon en nog eenige andereD ook irtochten zeggen hij waa er zeker van dat de Saheira ofldlemMmng aou slagen want binnen eenjge gen zouden c ilge steunpUarea vaa de beur er hun naam aan gaven bovendien was op de ndet uitgcgeven aandeeleQ al een aiiaiinerkelijk hoog boö gedwm en befcalve nog de aandeplen d$e hem waren toegewezen zou men hem te oomipagmoïi nog hondsrddulzeöfl pond moeten uUkeeren met aradere woorden hij e zooveel redenen hadi om geld te weiMohen ra rl zijn Waarom zoa hij na 6ó haidi gewerkt te hebben en zooveel te hehhaa on fervon Mi waardoor hij fliob veraoderdl zeOfe ontattrdi voelde niet eeret op aijn bekMnlng wachten en eerst daarma oh uk d e zaaic terugtrekken Hij herinnerde zioh dat hij dit kon doen 4aftr zijn overeenkomat als cgmpagiion TTOiTfléhlJnïtik or nonohatanoe van AylwüM die xiilke wken door zijn adivocaat Uet MuMMfib hem tot niets bood Het A a E3 TP A 10 Jan 3 luir Soeteleit ds Rjuiile V lol Nul Tan t AJgsmeen Henri Bekktag 11 Jan SohtiaMord Su Roode Krala aid QoikIs BtlMtd ntmkm gmnU t dic mededeaJing ta moaren OBtruaen van myaderlDKan eoaeertan wmakaUPtasdaB na om daae dan In obm aaanda te j r maldau SlMtrtadM DralterS mnBMiiN SOOir Onda V Haden overleed ucbt en kalmome leichte V der Behuwd Grooten Ove r4rootv der MU UlimMM nteinaDE KMNTIUnOttia R VAN WEELDE Het Advertentiebureau van inden ouderdom v n 90 j r en 9 mienden Uit aller naam H J VAN WEELDE Gouda 9 Jaiiiari 1918 330 IJ ellaan 125 JÏ MARKT 31 TKLEF 82 bezor t de plaataiaj van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandache da en weekbladen en andere periodieken Zónder eenije prijsverhoojinj i Intending van tffl afschpifl slaeds voldoenda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt I NERGEE Bnergievonner voor Hindereii Ik en E oglsten I ARNHEM w ISIO 40 2Dlp Uiai Felroleoni eo Imelolomii Levering van Machinale Brandhoutzagen Aanbevelend Be Jir ÉW VEST 10 9 111 j VAN DUIN PHILIPS SCHEMERLAMPEN MBT TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers Hoe Snukkdljk baalt men aich durdoor niet I I Uield e h tJ b tabWte bMd j men dMnroor hel Uer 1 a ï r NZ ENZ 2825 1 0 23K VOL LICHT Voor den tgd dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der beide koordje te trekken het schemerlicht In waardoor een groote besparing verkregen wordt 5K SCHBRMKR LIOHT 257 36 HAASTRECHTa AdvertentlEn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door J SCHEER HOoasmaAT a 50e Jaargang Donderdag 10 Januari 1918 fiOMCHE COURANT 3 T ie CL ws exx d v©rte3 xti©Tola cL voox G p o c5Lsu © airxOaacLstrelcezi VERSCHIJNT DAGELIJKS Jkl BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MBDBDBEUN6EN 1 4 regela ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 040 Op de voorpagina 50 hoogpr Gewone advertentifen en ingeaonden med4deelingen by contract tot eer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar piaatsruinvte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van loliede deiaren Advertentiefcureaux en onze Agenten ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 1 50 per week 12 cent met Zondagsblad por kwartaal ƒ 2 15 per w ek 17 cent overa waar de bezorgin per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 1 90 met Zondagsblad f 2 55 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten den boetóiandel en de portkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omfltreken behoorende tot den beïorgkring 1 ö Tee B ƒ 0 80 elkte regel meer ƒ 0 15 an buiten Gouda en den beaorgkring 1 5 regels ƒ 0 5 elke regel meer ƒ 0 18 Adveitentiën van pubüeke vermakelgkheden 10cent p r regel Admïmitnide t Telel Intere 82 Bureau MARKT 31 GOUDA 23 April 1917 de Donegal en de t nfranc 30 Mei 1917 de Daver Caatle Alle g mronden werden ditznaal gered maar de bemanning leed drie verliezen De Evening News vertelt over dit gebeurde nog he volgende Het roode krula op den zykant van het hMpitaalwhip heeft den Duitschers biyikbaar als doelwit gediend daar de torpedo er dwars door is gegaan Een lid der bemanning deelde mede dat de lichten op het bcnedemtek werden gedoofd door de kradit der ontploffing Een bewonderenswaardige orde werd gdhandhaafd en het gedtiae van kapitein en officieren was schitterend Er waren ongeveer 30 emetóge patiënten aan boord en vier verpleegaters De sleken en gemrooden kwBjraen uit het Ooeten en velen huraier leden aan malaria Zy waren gedurende 3 uren in de open booten blootgesteld Bian scherpe lucht De booten werden gebruikt voor liggende patiënten de loopende gewonden moesten op vlotiten gebracht worden waarop zy herhaaldelijk doornat werden door de golven Zy werden in deken gewikkeld en gelukkig waren er by de troepen of officierem geen onmiddelHIlw veriiezen aan menadhenlevena De zieken en gewonden landden ten getale ran vereche den honderden te Swansea gen zou zyn op te heffeu Ontwapening voor zoover in t belang der ornnisbcbre veiliigheid gewenscht Verder vraagt men aich af of de te beslissen koloniale aanspraken ook die der Entente zelf omvat Ook over Elzas Lotharingen onthoudt het program zich van een beslisten uitspraak De inmenging in het Oosten ryk H ongaaTsche natitmatiteitenvraagstuk zal Oostenrijk ailemiinst dulden waarom spreekt Wilson den ook niet over Ierland bijvoorbeeld Ten aanzien van de terzyde stelüng van een economischen oorlog na den stryd ging Wilson verder dan Lloyd George Hoe het echter zy nader tot den vrede sohünen a deze redevoeringen opiS wel niet te brengen Hoe men ook in de oorlogvoerende landen herhaaldelyk poogrt de pers te bewerken censuur politieke intrigues e d teneinde haar machtigen invloed in een of andere bepaalde richting te zien aangewend hebben we meer dan een skunnen opmerken Thans is in handen van het ministerie van Buitenl Zaken te Amerika een reeks geheime instructies gevallen van den Duitschen censor aan de pers waaruit blijkt welk een zong m acht genomen wordt o n invloed op de openbare meening te oefenen ten einpde niet alleen de vyanden maar ook het eigen volk te misledden Deze instructies geven een beeld van de wyze waarop de oorlogsmannen de openbare meening in Duitschland beheersdien De eigenaars en uitgevers vaai nieuwsbladen zyn niet alleen beperkt wat het karakter der gedrukte artikelen betreft maar hun wordt in vele gevallen gezegd wat zy kunnen publiceeren en in welke bewoordingen dit moet geschieden Arbeidsstoomiasen voedcelgeibrek en vraagstukken met betrekking tot de moeilijkhederi by de verzekering der kolen li tributie zyn gebannen maar de bladen worden aangespoord de verhezen van den vyand naar voren te brengen en zekere voorgeschreven verklaringen te geven van den internationalen toestand Inbreuk op de bevelen zal naar wordt aangezegd streng worden gestraft Ten slotte geeft Reuter nog eenige voorbeelden van de wijze waarop de Duitsche censor zijn vril aan de bladen oplegt Na Lloyd George heeft thans ook Wilson in het Congres een groote redevoering over den stryd der geallieerden gehouden AJlereerat besprak de preaident de pogingen gedaart om de DuitBch RuBsiadhe onderhanddiogen te Brest Litofsk tot een algemeene conferentie uit te breiden Spr weeë er ïqi dait de Russen met een 9 heti gedefinieerd program kwamen de Duitsche gedelgeenden echter alechte scbetamatig een regeling aangaven welke aanvawkelijk voor breeden uitleg vaümar BCJheen tot bij hun definitief program eerst doüdelyk aan het Uoht kwam dat de Centrale Rijken liiet alleen in het bezit zouden blü n van lederen dudmtoreeds groraia welken hun kr gsmaeht had bezet maar ook van iedere stad en iedet punt van beteekema aifi een hdyvemde veigrooting van hun gebied en hun raiaeihft Wilson gaf als z n meenitlg te kennen dat de al emeene principes van de regeling welke zij aanvankelijk voorstelden afkomstiig waren van de meer liberale staatslieden in Duitsdhland en Oostenrijk de mannen die de madit der gedachten en bedoelingen van hun eigen volkeren beginnen te beseffen terwijl de concrete voorwaarden van de regeliing zelf van de militaire leider kwamen die geen andere gedachte kennen dan te houden w t zy hebben Hek geheele incident is van giw te beteekenia vervolgde spr maar het heeft ook veel raadselachtigsMet wie hebben de Ruesiache gedelegeeiiden te doen Voor wie spreken de vertegenwoordigers der Centrale ryken Spreken die voor de meerderheid dn hun parlementen of voor de mmderheidsjiartüen de militaire imperiaHstiache minderheid die tot nu toe hun geheele politiek beheerechte en de aangelegenheden van de Balkanstaten roeide welke zich gedwongen zagen hun bondgenooten in dezen oorlog te wonden Wilson prees de openbaarheid door de Russen aan den daig gelegd en wees op hun vèrgiaand vredeaverlangen zonder dat het volk nodhftans wil buigen voor den overmacht Spr sprak den wensdh uit dat er eenige manier gwonden mooht worden om Rosliand te helpen zijn hoogste verwachting van vrijheid in een behoorleken vrede te verwoieniyken Ook Wilson stelde zich op het standpunt dat indien éénmaal de vredesondetiiandeUnigen aanvangen deze opentyk zullen worden gevoerd met uitsluiting van geheime verdragen ook in de toekomst De daigen van verovering en vergrooting van gcA ied zyn vooi4aij meent Wilson en evMie n8 is het gedaan met de geheime bieden hersteld aan Servië een vrye boegang tot de zee over de betrekkingen tuaschen de verschillende Balkanvolkeren behoort te worden besliist door vriendsdhappelyk overleg teiwyl internationale waartwrgen moeten worden verstrekt voor de economische onafhanketykhelid en territoriale integriteit van de veracihiUende Balkanstaten 12o Aan de turksohe gedeelten van het Turksohe rijk behoort een vaste souvereiniteit te worden verzekerd Wat het Amenkaansche oorlogsprogram betreft daaromtrent merkte hy op dat Amerika mets voor zich zelf vraagt Het verlangt slechts d de wereld geschikt zal worden gemaakt om er in te leven In het kort komen de bepalingen dan hierop neer lo afschaffing van de gehehne diplomatie 2o Vrgheid van zeeën in vredes en oorlogstüd met de beperking dat de zeeën geheel of gedeeltelifk kunnen worden gesloten door een internationale daad tot het afdwingen van internationale overeenkomsten 3o Vendvkryning voor zoover mogelgk van alle economiscOie slagboomen 4o Redelijke waarborgen dat de nationale bewapeningen zullen worden beperkt tot het minimum dat vereenigbaar is met de binnenlandsdhe vettigheid Bo Een vrye eerlijke en volstrekt onpartydige regeling van al de koloniale aanspraken gegrond op het beginsel dat de belangen der betrokken volkeren even zwaar moeten wegen als de rodeiyke aanspraken der regeering over wier bevoegdheid moet worden begiet 60 Ontruiming van alle Russische grondgebied en een regeling van ale vraagatukiten die op Rusland betrekking hebben welke het best de vrye samenwerking van all © andere volkeren ter wereld zal verzekeren 7o België zal gelijk de geheele wereld zat toegeven ontruimd en hersteld moeten worden zonder eenige poging tot beperking der souvereimteit welke het te zamen met alle andere vrye volken geniet 80 Alle Fransche grondgebied behoort te worden bevryd en de overweldigde gedeelten hersteld en het tegen Prankryk door Pruisen in 1871 begane kwuad in zake Eleas Lotiharingen moet worden goedgemaakt op een wyze dat de vrede opnieuw veilig zal zyn in het belang van allen 9o Een verbetering van de grenzen van Italië moet wonden uitgevoerd volgens duidelyik te eri nnen toepassing van het Na tionaliteitenbeginsel lOo De national itwten van OostenrykHwigarye moet de eerste gelegei eid tot zelfstandige ontwikkeling worden toegestaan llo Roefnenié Servië en Montenegro behooren te worden ontruimd de bezette ge De Dardanellen behooren als vrye toegang voor de schef en en den handel van alle volkeren onder internationale waarborgen 13 Een onafhankelüke Poolsche staat behoort te worden tot stand gebracht die de gebieden moet bevatten welke bewoond zyn door onbetwistbare Poolsche bevolkingen waaraan een vrye en zekere toegang tot de zee moet worden verzekerd en wier politieke en economische onafhankelijkheid en territoriale integriteit behoort te worden ge vaaiiborgd door een internationale overeenkomst 14o Een algemeene Volkerenbond moet worden gCTormd met het doel waarborgen te adheppen voor politieke onafhankelykSeid en territoriale integriteit voor de groote en kleine staten Gemengd OorlogsnleawR Wnor een hOf pitaalschlp getorpedeerd Hft hoispitaatóohtii RewaC terugkeerende van Gibraltar Is in het Kanaal van Bristol getorpedeerd n gezonken in den nacht van 4 Januari AUe gewmiden aijn gered 3 led in van de boaïanning worden vermist Het schip had alle lichten m kenteekenen veretsoht bij de Haagsohe conventie 15o Met het oog op deze voorname beginselen tot herstel van kwaaio en verzeke iing van het reoht voelen wy ons innige bondgenooten van al de regeeringen der volkeren die vereenigd zyn tegen de imperialiteiten Wy zyn aaneengesloten tot het einde BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Ernstig sipoorwegongeluk Bij een spoor wegongeluk tuf chen Homburg en Kakerslautern zijn meer dam 80 persoiu ii gfwond en meer èan lOü g wond AqhlSiO oorlogaleeniing Over de achtste oorlog 4eenkig wordt gemeld dat de voorbereidende werktüoamlieden reed aan den gang zi De ioöchnjvlngen zullen tegen nddd n Ca rt verwaeht kunnen vporden FRANKRIJK De öociallstiöche ni inderheid Naar aan do Kola Ztgi van d Zwit serache grene wordt geyt indi publiceert het Journal du Peuple den tekst vau het l e tuit der Franeche minderhetd pOolali ten waarin és eisoh wordS ujtgesprokeii dat de I ntentc zich onverwijld by de vrede ouderhajHtelIr en zal aansluiten In het inianifei t wordt gezegd dat de Van de fronten melden wy in het Westen plaatselyifee aanvallen Overigens geei wyziging Opnieuw hebben de Duitschers een hospitaalschip getorpedeerd de Rewa Tot nog toe werden de volgende hoapitaalschepen vernield 18 Nov 1916 de Angla 28 Maart 1917 de Asturla 14 Apnl 1917 de Salta 14 April 1917 de Gloucester Castle Ziehier het program zooiSte Wilson het gaf en waarvoor mea wil Uliirtn doorvechten Speciaal tot Duitschland waren zyn woorden gericht als hij zeide dat het program Duitsohland g grootheid geensiziins sdhade wol toebrengen en hy voegde er aan toe Wy w nschen Duitschland of zyn bondgenooten geenszins te benadeelen in hun wettigen invloed of macht Wy wensöhen niet Duitsohland te bevechten met wapenen van vyandige handelsovereenkomsten als het geneigd is zich met ons en andere vredelievende naties te vereenigen tot overeenkomsten van rechtvaardigheid wet en biliykhaid Wy wenschen alechts dat het een billyke plaats aanvaanle onder de naties der wereld dat het een kracht wonde voor de nieuwe wereld waarin wy nu leven een kracht in plaats van een overheersching Zeer juist lijkt ons in deze rede wat over de onderhandelingen te Brest Litofsk werd gezegd Wat het program betreft zal men toejuichen het streven naar afschaffing der geheime diplomatie een volkerenbond het zelfbeschikkingsreciht der volken maar onloochenbaar zyn op belangryke bepalingen beperkingen gelegd welke maar al te veel speling laten Zoo óé vryheid der zee welke ten deele door internationale beslissin FeniHeton Maar wat be Joel je er eigenlijk me Jij zelf hebt htt plan gwmaakt en je ziide altijd dat de voordeelen groot zouden zijp Ja Mr Haiswoll wanneer het op klyineren aohaaJ gmg on wMineer we er zeker an waren dia de Por c ons zijn medewerking verleeiMip M Hatvwell keek heui zeer ondletfzoekend aan en Sir Robert die aandi chtig geltiisttTd had z ide met zijiii koudltysteni II dacht dat duse kwestles aii lang in het rome gobracht waren en oiy je de waarheid ti zeggen hm ik er b i van vooral daar het nu te laat i i er iets aan te veranderen En hoe bön je bij JackbOn geslaagd V Prnon Ik ben in het geheel niet geslaagd Sir Robert Hij wil de stukken voor niet ter wi reld plaatsen en zal zich integendeel niet hand en tamd legoa de zaak verzetten Dan zal hij zien det hij hej tegtn ons aflegt als de artikels morgen In de andere Waden verschijnen Het U natuurlijk wU vervelend maar wij zajn sterk gc neeg om h u te weeralaan In Frankrijk ieeet m m de Judge niet en in on autinopel heeft er nog nooit iemand van gehoord We hebben dus ni t te vree en zoo lang we aam engesloten blijven voegde hij er beteekeniwnl biji Alan voede dat mi de ori i gekomen wafi Ilij moeet spreken nu of nooit Ind rd aad A lwaird zocht reedw ziin hoed Sir Robert en Mr HaeweU begon hii eenigffzinri zenuwachtig Oc hili u iets mede ie feelen iet onaangenaaniL en hij wachtte erven Doe n e een genoegen en zeg het wat vlug Vernon Ik moet me nog kleeden voor hH diner ik ga vanavond naar de opera en mioet daarom vroeg dineeren antwoordde Ajylwardl op ocverachiltfigen contraot kon elk moment worden verbroken Op deze vraag was slechts één antwoord nïogeli diat van zijn gewe ten Wanneer hy eenmaal ervam overtuigd wsa dat de zaken nie t zuive r waren zou liet oneerlijk zijn In de winsten te dee lra Ep hij was er van oveirtuigidJ Do argumtmten van dien heer Jaoksoni en diens verpletterend document haddipny veel lioht geworpen op dSn en die hij wol duister gevonden uiaar niet begrepen had Hij wae de ooaupa on van kien we t maar zeggen ai ointurdere on liet geldi dat hij ou Ontvangen zou geetolen zijn uit de beurzen van ieden die hen onvoorwaardeliik hadden vertrouwdHij Alan Vemon die nooit willnie en wetenö een onwaairlieid gezegd hadi die nunlner oen halven cent genoinifo liad van hetgeen hem niet toekwam hij zou nu voor zijn eigen geweten staan ala een leugenaar ea een dSef Dat waa iote ongelioordö Daar nüóeet een eind aan komen wat het ook kosten mocht Wanneer het zijn lot was © en bMelaar te zijD dan ten irfnete een eerll e bedelaar I Mat ftiaken tred en opg tifiven lioofdi liep hij regelrecht Mnder kloppfen de kamer van Sir Robert binnen Naast dezen gezeten vondi hij den heer Haawe l die dk or een loupo niet girooto aandacht een of ander diocument l eetudeeTde iua r het op aijn verschijnen haaetig opvouwde en in een lade wegborg Het leek Alaa of het documient van een ongewoncn vorm was en aoover hij het nog kon zien de letterteeken dgenaardi gevormd waren De beer H ew ll een geeet joviaal uitziend klein gebouwd mftoi met bloaend gelaat en witte baireii stondi dacMijk opom hem te begroeten Zoo Alan hoe maak je t vroeig hij op vixKriijkefi toon ea ham wegene de laiiïilie rela ie ij den voornaaaiil aansprekend Ik ben juist uït Parijs teruggekeerd en je zult het zeker wel aangenaam vinden oair te vernemen dat men one daar flink zal ondersteunen het Gouvemtanent heofi dit natuurlijk onder d e rooe het aichenia goedgokeurdi Zooale e weet hebben d e Fransehen bezlWingenj lange de kust en zij vinden zoo n geleigenhoi n et onaardig om hun hand oena wat verder uit e ötrdiken OnzË geldelijke moeilijklieden zijii opgeiogl want ruliiil een derde ia te Parijg belegd en ik denk dat we aan kleane speculanten en inleggers oo nog aardig wat binnen krijgen Wij zullen i millio n pond sterling aan Sahara aandi e len m hel zonnigL KranJcrijkj plaaisen nwjn brave en h t mistige 1 ngielandi heeft de rost ondkTteeken iI Het zal d be vl j efelaagdie flnancieele ondcrneiaing zijn die einda jaren is op touw gezet Wat eg jp er vanj I n in zijn vervoeirSng zette de kleine man een hooge borst op en maakte een geluW door zijn lippen al van den wind die door d teletoondlraden epeelt Ik weet het niet Mr Jlaöwetl Ik zou liever de vraag beantwoorden over twaalf jaar als wei dan nog leven of nog lattr indien het gebleken ia of de moat happt ook practlsch een raiooe U of niet Weer maakte de heer HaSwoll het ge luid van windi door de telefoondraden maar er waö nu een öchLTper toon in de zachtheid er bi wee verdwenen t was of de luclit neena vervuld wke met Een praohüg succesit siprak hij hom na Dat is nauwelijks onze zaa c wel Promotora bemoeien zioh niet met lange vooruitzichten Alan Dait Is goed voor het publiek d at zijn geld komt beleggen voor flpeculeerendö domlueee en oodle jongejuffrouwen dfe van een beuzeling boud