Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1918

dioor de tin qewkk voondene towand thans Voor dn eo iMlEwhe algevaArdagéen ia Ineetraden en dat derhalve wedgeno der credieten geboden i Voor het gwaj dot d Fraoöoho regeering bij hare weagierinfi iblijft om de Ruasiiaohe vredd voorstellen tal o verw ging te Eeroen verlang zijl ïan de aocialiatische fractie ia het Pai lemeiU dat deze mei toes emfening van te ocialie4LBoh bonden en de arbeiders nadrtikkeli zal protedteeren tegen deee hoiLdtng die Oobad i is voor de be4angexi van Frankrijto het mKÜaiisim i d ZWSDSN Jnit oraaitionaile Vredesjïonr f e r e n t i o Te Stookholm zal binnenkort de eerste Tergad Tia van het Nedierlandsch Scandlnaviat comité plaats hebben Ook Troelstra die eierat geweigerd had omdat hg elke bespreking voor BUtte loo3 hield lioelt nu gemeld te zullen kottfeu en te vertrouwen dat die beeprekinigen auccee zullett hebben Beelo en ie dat alle partijen die op het Zinnnerwaid staatdpunt Btaan duu ook de Boliewikt zullen wordwi ultgenoodigd De com naiüe zal zich beizigboud jm et hot opstelten vaa em prograuj voor Uuy tmiains Ue op uitnoodigin van de i ng ilaohe arbeiderspartij naar Londen zal ga n en ni et hot ontwerp vooi een oproep a an alie panijea tot een algaioeene in emaücaiible sooiaitfattiache vredieaconferen tie B r a n 4 i a 0 Naar verluidt zai tiraAÜng die leiding der sociaaldenvocratidohe partij op zich nemen PORTUGAL Muiterij op d e P o Ptugee cho vloot De kruiser Vaoeo do Gaaa die op den Taag voor anker lag heeft het vuur geop d op het lort St Ueorge dat dit beantwoordde Het schip heewoh daarop de witte vlag en zette een gedeelte der benmiming aan wad dat nutwopend weid en zioh overgai Do kruiser werd ovenéeaa aan dte regeeTing overgegeven De regeering het ftieedö alle maatregeieii genomen om de ord e te hereteLen De kazernes eai bei arsenaal xija door regeeringutroepea bezet In Lis sabon ia het thans nisUg nNLANU Dfl eerste gezant De ZweedBche eonflul generaal in Finland AhWroDi ia tot voorloopig gtoant bejioamd Hij 1 het eerste lid an bet eorpe diploiöaüdt te Haleiugiors Ook Nooirwegen en DeneaMürkm hebben volgens berlchti n aan t ransolie bladen uit Kopenhagjen de Finoche repubüek thans officieel erlcend POLMC Het verzoek van den Poolachen Hegientfl ohaparaadi Het BerL Tagebl meldt dat dte vraag of de leden van dew Pootechen RegenU ofaapijraad aan die oqdlerh iwiöliB en te Brest JMiOt k zullen deeInMueu nog niet beetist itf Het veen werd opgeriolrtdoor HlC Voorhoeve 1 P de Monohy en P A van Roseum en staat thans onder begeer van de heeren R F de Monchy Rm H zG J de Monohy J Th de Monchy en P A van Roöiumi Het U nog de grootste fnat lltng van dien aard te Rotterdam Verkoop graanniolcui rerbodcn De Minister van Landbouw heeft hc p ald dat de verkoop en aflevering van molena en andere werktuigen bestemd voor reupectieve jk geschikt tot het vermalen van granen zoouoede van de onderdeelcn van zoodanige molene en werktuigen verboden is Het verbod is niet van toepassing op den verkoop en aflevering aan fabrlkan I ten en moleDaars I Het Temwleii van miUtaire geheimen j reoherohe te Rotterdami k aangdioudien P L een kantoorbed iendie die vordaoht wordt een poging tot uitvoering van het nïi9brl bedoeld In art 38 van het Wetboek van Strafrecht het verraden van militaire gehelmen j en inepecieur die ontdekt had dat hij met een Duitöjher in oorrespondeni ie etond zocht hem op en gal ch voor dien Duitscltel uit waarbij L door de mand viel Toen maaltte die inspecteur zioh bekend en arresteerde deu verdachte fifiddensUiidsboiid Het bestuur van den Middengtand bond heelt Dinsdag te Ametardaim vergaderd Medicdeeling werd gedaaoi dat er beep ekingen gaandfe zijn met de vereenigingHit Nederlamdech FabrUcaat tot het instellen van een anbidrage oommiftiie ter ba Useing van eventueele geschillen tusotdien producenten en wiokeliera Op voorstel van den heer De Graaf werd er een oomimSsBie van propaganda inge leld Als punten van behandeling top het eer tvolgonde congres diait te Haorlisni zalgeI houden worden werden opgegeven va t organoiaatio coUectief arbeidsoontraot tn opheffing van miöStandlen in den handVi Als nieuwe lcd a werden aangenomen I de Vereeniging van Winkeliers in Kol ï I en Thee te Am t rdaim de In coopVLrpt ni ging Gelrla to Arnhenï de Vereeni ng van Groothandelaren in Boter te Ameierdam en de Vereeniging van Handei 3agrenten in Koloniale waren en aanverwante artikelen te Utrecht Ia het gebiedsoommando Rotterdam waaronder ook Dordrecht en Schiedam reftsorteeren zuUen 106 officieren wi 170 ondierofHcleireii worden ondteirgebracht 25 Officieren zullen naar Dordrecht worden overgebracht De overige tachtig officieren zullen in het Maaöhotel en in het hotel do V urope worden gehuisvest De 170 ondtTofficieren en minderen wordi in het oude zendelingenhuis op de Llnkerro tekade ondergebracht 95 Oltficieren gaan naar BrumiDen Dieren m Wolfheze Binnen eaikeie dög wordt te Ameterdam ook wederom © en transport Engelschen bestaande uit 230 zwaar gewonden uit Duifcwhiand verwacht van aociale wetten en verordeningen 4 Wettelijke regeUng inaaike hU deelnemen van belanghebbenden aan de uitvoering van sociale wttton 5 Maatregelen ter voorMening in den woningnood waarbij ook dient gel t op de behoeften van groote g eamnen Zoodra de OmBtandSgheden dat zul Icn gedog 9i geleidielijko ttvugkeer tot de vrijheidi der badrijven buiten w e rkingstellen der criiiaönaatregelen In a waehting daarvan streven om door een doelmatige diatributitregelin deuieoonomi=ohen toestaand van ons volk op peil te houden en kranlitig l e3trijd ra van kunj Lmaitige prijsopdrijving Bevordering dor technische ontwikkeling In landbouw nijverheid en hand L l Bevordering van atwatering ontginning en landaanwinning Bevordering der middelen van verkoer en vervoer vooral ten plattelande Bevordeiing van eigen niiverhi id illl Herziening der bezoldiging van de amibtenaren in dienst der Overheid A Landlbouw IB Herziening der wecidijke regeling van het paohtcontract 13 Herziening der Jaohtwet 14 Oplieiiing der Heerlyke jaohtredi teo 15 Bevordering van e g idomlB Vi rkrygiug door uien gi bi aiu er B Midden iand 16 Instelling van een afdeeling voor den mKidienctand aan hei depanemt nt van Ijandboaw Aijverhoid en Haiiüel 17 WettJiike rtigeling van financieele onoierriteunin der miuiUien tunUD rgdni atied by nel streven naar verljLteriiig van de vaAopleid iug in het algi imeeu en van ULt keriingwt zen in het bijzonder L Arbeid 18 Bevordering der arbeidsgelegenheid it e8tnjd ing van de wenteluomnenji Wctuiijke regeling van deaibeiusibemiddekng iy WijBiging van de wettelijke regeling van de a beidsoivereenkomst au üitbuidiiiig van de arbeidti bee Ji erHBiiig in hii bijzonder met beiroküiiig tot üen arbeiiJaaiuur I Vurbod van den arbeid der gehuwde vrouw in ivbrieken en werkplaatwn Weittlyke regUing van den arbeid in de hui iudiuBtrie tBeaübeiiiimig der landmrbeidtrö Herziening van de angevallenwet ter verruieuug van den kring d r verzekerden in de indUidtiie en uitbreddliug di r oug6vaiKïii erztkerujg tot landbouw zeevaart en zee i io cherij Invoer ng van de InpvaiiditeitsiwetUitbreddfing van de invaliditeit tn ouderdomwvLi zakering tot hen duo zelfstandig ajbeid verrichten 23 InvoL iing vaa de ziekteverzekering wet Opneming van de gentcw en lieelkundige beJiandeüng 24 Wetulijke regeling vtm de werk loosheidm erzakenng plaatse bevond Hij nam den koffer welke gevuld was met allerhande smokkel waren in beslag en stelde den man tnhechtenis De man de getracht had denkoffer binnen den treia te halrai werd s avonds bij zim terugkonwt te i naihedé ook gearresteerd Hhld Braad Gislteravond te half vij ontstond vermoGdeliik door het vlam vatten van zakken fio in de nabijheid v tn een kachel te drogen lagen brandi op de wead verdioping vart bet huia aan de Soheepmakerrfhaven 28a te Rotterdam waarin gevetidgd is de zakkwihandel der firma P G Kleinschmidt In een oogwenk grepen de vlanilniiin om zich hoen in iet Idoht brandbare goed dat tot aan de plafonds op de tweede en die zoJdervediepiog opgeslagen lag 1 ven wo er gevaar voor do belendende peroeelwi het Nederlandi ehe en het Hollandflche Veem voor de aehtergelegen roagazijnen en stallen der Mij voor Goederenvervoer H W Koenig en voor het verderop gelegen entrepot De uut vee l maiteiniaal uitgerukte brandiweer ta atte van twee zijden aan den kant van de Scheepmakerffhaven en aan de achterzijde aan de Boonipje langs de blnncnplaajls der firma Koenig het vuur met kracht aan Te zes uur was men den brand lueosteir Do tweede verdiep ng de zolderverdieping feu de kap branddi n geheel uit tefTwijï de lagere verdieipjngeu groote waterschade kirgen Het hui en de voorraden waren verzekerd liberale Unie De Verkieaingt aad éer L U zal naar het Hbld meedeelt ad vi eren dat de kieskringen Arosterdam Haarlem en Helder voor do a verkiezingen gemeensohappeli e caouttdatenliJBten zullen indienen Het program der R K StMUpartjj Het aangekondigd ooncept prograiu dat door het bes uur van den Alg neenen üond van R K Kit ereenlging€ n is opgoniaakt en ter advies aan de Kamerfrac tie is voorgelegd is thans aan de besturen der R K Centrale kie ereenigangen toegezonden Het luidt volgens de Maaabode als volgt I Buitenlandstche Zaken 1 Meer openbaarheid in zake het builejiiandeeh beleid Meer invloed dier Voiksvertegeniwoordiging op het beheer deir buitenlanddche betrekkingen Bevordering dier oplossing van internfltionaie geaohillen door imiddel vanscheidsger echten Uitbreüding der economische voorlichting uit het buitenlandi o m dOor hetaanstellen en uiteendon van meer beroepscooBüla n Justitie Handhaving éer christelijke beginselen i huweli t etgeving Vereenvoudiging der recht leging Hervorming van de handelsiwctgvin in het bijzonder het wiawl zeeen merkenrecht 4 Wet elijke regeling van de adlmini ötratieve reohtspraak 5 Herziening dcT Kinderwetten Uitbreiding dcT Overheidszorg oor htt ond er brcngtn en opvoeden der miadadige n V erwaarlooödie jeugd Regeling van wettelijke gevolgen voOir de ouders die hun opvoedinéöplioht verwaarloozen 6 AlgemetSie r elin d r rej htspcsj lie van de aanbtenart n I in Defenisie I 1 Krachtige mederwerking met elk ernstig Streven naar geleidelijke Intonmtiona Ie ontwapening 2 De organlmtie van leger en vloot dient beperkt te blijven tot hetgeen noodzakelijk ia voor de handhaving dei neuiralitoilt en de verdediging dier onafhankelijkheid 3 Bevordering van miaalregelen tot verheffing van het zedelijk leven bij de landden zeemacht 4 Bestendiging van Overbtid zorg voor de geestelijk Jaelangegi van hen die onder de wapenen zijn ook in vredeutijdt IV Financié n Krachtiger doorvoering van het begnsel van belasting naar dra gkraoht in t be a3linfe e5 steem ook rekening houdende mfit d e groolte van het gezdn Indien versterking derlloiddehn mocht noodig zijn worde een reohi vaardiige verhoud ing tusechen directe en indirecte bivladingen in aoht genomen Bij belasting van het 4 Herziening dfer financieole verhouding tussohen Rijk en gemeenten V Onderwijs Herziening der wet op het lag r onderwijs Ier uitvoering van art 192 der Grondwet Feitelijke giiljkstelling van het openbaar en het bijjaondier lager onderwijs Herziening der Leerplichtwet Afdoende reg ling èer salaa issen ven hH onderwijzend personeel Doorvoering van de rechts en finandeele geilijketiliüng ook voor het middelbaar en het hooger onderwijs ö Steun van Overheidöwege ter bevordering van de jeugdorganiaatie 6 WeÜteiii e regelJng van he lager en middelbaar vakonderwijs en de vakopleiding met financieelon steun van Overheidswege VI K oloni m GeleidOlijko uitbreiding van zelfbe etuur m autonomie In de Kolonign Behartiging der geestelijke en stoffelijke belangCn van de inlandwcho bevolking inzonderheid door kraohtlge ondersteuning der mflssi n en bestrijding vanhet opiumgrf ruik Ontginning vani d elfstoffen en ontwikkeling van de prodiiotivitedt der natuurlijke huli ronneni mede m t aanwakkering van het pariicuüer initialit f Wijziging van ari 123 RegoeringeRegioBent Het artikel luidt De Chrispten lecraars prlestOTS en zendelingen nwetcB voorzien zijn van een door oi namens den Gouverneur GenoTaal te verleeoen bijzondere toelating omi hun denötwerk in eenig bepaald gedeelte van NederlandachIndlë te mogen verrichten Wanneer die toelattng sohadelijk wordt bevonden of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd kan zij dtoor den GouverneurGeneraal worden ingetrokken 5 Financieele gefljksteliing van het partioülier en het gouvernements onderwiJÉ VIL Ondorvdrpen van algemeen miaatsohappelijk belang 1 Bevordering der Zondagsrust Bestrijding der opeabare oraeedelijkheid SleuT aan vereenigingenp die verheffing der openbare zeideli heid beoogen Maatregelen trgfn het bioöOoopgevaar en tegen het aloohoïjsnve Wettelijke reding van het ooi cc tievtï arbeidsoontracï mftatregölen tot voor koming en beslechling van goïohillen tii=schen werkgevers n werknemers rkenoiiig van Ovefheidwege van de organisa He Van belanghebbenden als advlseerende ooilegee hij het voorbereiden STAOHMfiUWS GOUDA 10 Jan 1918 R K Kiesvereenigiiig Onder voorzitterschap van dr A C A Hoffnum werd Maandagavond In het gebouw der R K Leesvfflweniging een ledenvergadering der R K Kiesvereeniging ge Door den heer H J v ïiekerk weid verslag uitgebracht van de vergadering van den Frov Bond van B K Kiesvereemgingen in Zuid HoUand De heer A C A Hoffman lueld een rede oiver Standsvertegenwoord ing Door i r werd op een duidelüke wijze aangetDoad het veiderfelüke van dit begmsel wat een kanker kan worden voor on e Kath Staatapartü De uitslag der stemming voor de vetkleaing van het definitief bestuur voor de R K Kringkiesvereeniging Kamerkieskring Leiden was ais volgt Prof Mr P J M Aalberse Leiden 7 stemmen Prof J D J Aengenent Warm md 2 A v Buren Soboonhoven 3 H Bader Sasseoheün 78 A C v Berkel Gouda 82 P Blommestein Zwammerdem 80 Mr W J M Brauntjea v Rün I den 82 J P V Breukelen Woetden 4 G Bulten 2aik bü Hillegom 78 P C CoUa Leiden 1 A M v d Griendt Vooriwiig 1 J V d Heiden Leidan 76 Dr A C A Hof£man Gouda 80 Xfa A Houdigk Boe koop 80 A F Jansen Bo gravfin 79 C B Luneman Boskoop Ij C J L v d Meer Noordwijk 1 A J Qostdam Leidep 79 C P Paardekooper Zoeterwiwide 8p G Pannebakker Boskoop Ij C H Finkse Nieufwerkerk 1 Tüd Beatrijding van de tnbercoloiw De Jedlerlandlsohe Central Vercoiüging tot bestrijding van de tuberculose heifl gistemtdddag in Den Haag onder voorzitterechap van jhr mr dr W Roell vergaderd De begrooting voor 1918 werd overeenkomöljg liet ontwerp vaatgeatcid tot eon bedrag van f 43 402 aan ontvangsten en uitgaven Het periodiek aftred ende Md an d n raad van bestuur de heer H P W Smit werd met ajlgemeene etemmon herkozen De verkoop van de l mmabloem zal in 1916 op 22 April plaabS hebben Opslchter Waterstaat Benoemd in vaaten dienet bij den P ovlncialen Wateraaat van iiuid Holland I lot opzichter de heeren H iF PeCit G Eijlielenboom P L Wiertson en J M van Driel tot adjunot opaiolUer de heeren H van der Waal L van der Giees n en P van den Berg tot hoofdkanton nieropzichter do heefrem G Krooa te Middelharniö en C Visser te Leiden allen in tijdelijken dienet De nieawe leening j De Minisier van Financiën maakt bekend dat dö totaaifiom der inachrijvingen op de 4 pCtó leening 1917 welke wor j den aanvaar bedraagt J 624 Ö28 200 waar 1 van voor eeni nominaai bedtag van I f De inschri higen voor zoover do storting zaj gcechieden in 5 pCtai sohuldbekentenisöen der leening 1914 worden ten volle toegewezen evenals de inschrijvingen voor zoover daarop voorkemr isi aangevraagd De inflchrijvingen waarvoor geen preferentie is gevraagd en dfte niet worden gestort dn 5 pCts achuldtoekentenisteeii worden tot ewezen voor 66 ten honderd me dien verstande dat bij de toewijzing elk bedrag naar boven wordt afgerond tot het na asle veelvoud van f 100 JBlSUil MAATlill MSlJSM In Rotterdam geen melkrantso aeering De directeur van het Gemeentelüik Diatributiebedrüf te Rotterdam Dr Lam heeft medegedeeld dat voor Eot terdaon geen rantsoeneering noodig is omdat Rotterdam door de ovei eerscihende arbeidershevolking een geringe hoeveelheid van het normale melkrantsoen ontvangt BINNENLAND De paanleimitToer naar DnitscUuul D vragen die het Kaauerlid A Colijn tot dcö Miniöler van Laodibouw geridit heeït luiden naar De Veehandel ni ldt 1 1b het juist éai 5000 paarden van 6 tot 12 jaar naar Duitschland zullen worden ui evoerdl 2 Zoo ja is het den rainiatcr dan bekend da hier geen overachot maar wel een tekort is aan dele 9oort paarden 8 1 n i9 het den minister bekend fat het tekort aan paarden nog grooter zal worden ais de wenacb van den minister wordt verVuid dat de landbouwers zoo veel miogeiijk grasland willen gaan scheuren 4 Waarom is niet de uitvoer bevorderd van da ongeveer 15X100 anderhalfjarige ruin die hier we te veel zi Nederlandadie SUataleenlnf irerrooedeüjk zal jhr mr Snouok Hurgrtraje de hoofdanvbtenaar van het Depairtesnent van Buitenlandsohe Zakeu die vergezeid van de vroeger vermelde hferen te Londen de NederlancMche economi che belangen is gaan begprekwi hier Ie lande tenigkeeren per etoomisohlp Sindoro waarmede tAmm do nufel3che krijgsgevangetten uit Duitaohland naar Engeland zijn vervoerd Ar Kr Snowk Bargronje Naar de N R Ct verneemt bedraagt het pevcentage van heb bedi ag van toewijzing in de f 500 milUoen Ned rland he ataateaeenang 66 pCt vanhot bedrag waarvoor is higosicAreven voor Üe bedrag n die niet worden gestort in 5 pCt huidbekeuteniaaen en waarvoor geen rente is gevraagd Distributie van eardappelen De Minister van Landbouw Nü verheid m Handel heeft tot de burgemeesters de volgende circulaire geidoht By mfln schryvon van 22 Septemiwr Jl werd aan u medegedeeld dat met het oog op transportnioeilykiheden geen zand en veenaardnppelen zullen wozdeq gezondea naar gemeenten welke voor eigen behoefte voldoende kleiaardappelen hehhen verbouwd In afw king hiermede heb ik thana beslist dat aan gemeenten gelegen in de Idedstreek welke voor eigen gebruik wel voldoende kleiaardappolen hebben verbouwd do niet voldoende van de sooiten welke thaitf voor de distributae zijn aangewezen wel zand en vemaardappelen zullen wonden gezond n BOSKOOP In plaats van den heer D Laddiuüzeo aan wien als zoodanig eervol ontslag werd verieend is tot boekhouder bü het distributiebedrüf benoemd de heer J C Grommers adjunct directeur bü genoemd bedrüf Ver Boom en Plantenbeura Tot bestuursleden van de vereeniging Boom en Plantenbeura zyn in de gehouden jaarvergadering gekozen de heeren D Ooaterwük en C Bekenkamp De aftrodenden de heeren A Bulk en D C Jongejan waren niet herkiesbaar Uit het verslag van den penningmeeater bleek dat de mtvangstt over het jaar 1917 bedroegen ƒ 830 27 en de uitgaven ƒ 770 42 loodat een batig saldo in de kas aanwezig is van ƒ 59 85 o Tot onderwijzerea aa de Bü Ohr School te Noordwük aan Zee la benoemd mej M E van Heuven onderwü erea aan de Chr Sohool Nieuwstiaat alhier Nog ge n mndvleeschdistributie Naar aanleiding van veisohillenda geruchten als zou zulks in vert and met de zeer hooge vleesohpryzen spoedig do in voering der distriibutde van rundvleesch te wachten zijn verneemt het Hbld uit zeer goede bron dat daarvan voorloopig geen sprake is REEUWIJK De heer J Fasscihler onderwyzer alhier komt als no 1 voor op de voordracht voor onderwüzer aan de school voor g 1 o Ie klasee no 2 te Rotterdam UOOROBECHT Ondanks het ongunstige weer en het vroege uur half zeven s avonds was de vergadering van onze afdeeling van VoUcaonderwija Woensdag goed bezocht Dit was wel te danken aan het onderwerp dat aan de orde zou komen eenigsiins géh msittnig aangekondigd als 3 t gevaar voor da Openbare SShool alMer ia te leiden door den heer J L de Jong en door de veelzeggende opwekking ysller opkomst ge wenscbt Voor wie het nog niet mocht weten bleek wel glashelder door de mededeelongen van den inleider die afdeeUngsvoorzitter ia en tevens Wethottder deiar gemeente hoe stiefmoederlijk het openbaar oderwüs ten plattelande wordt behandeld ook wanneer een HtücKhe R ad wnr heet te waken met natuurijjkt een linkSch Dagelükach Bestuur Een ovenióht ovflEr de helangrükste feiten in vioeger Jaren kon tot geen andere gevolgtreikklng Idden dan deze steeds bleef de eosdi v n goed onderwijs buiten rekening de vraag hoe men op zÜn goedkoopst opgelegde vexpliohtingeB zou kunnen naleven lat voor bij eiken Ingx penden maatregel Een stap als verminderfng van het aantal leeritrachten werd emjge iaren geleden nog gedaan wnder da het Hooftl der school of het RlJImto aMit wend 8 nadplM9d H d Aanvragen InvaUditeitswet Op 1 Januari 19X8 bedroeg het getal ingifkomen aanvragen om rente kraohüens artikel € 96 der InvaUdSiteitawet 131 766 en krachtens artikel 370 dier wet 55 136 ia totaal 186 902 Tot bovenbedtoeaden datum vond geen ot nog geen rentttoekenning plaats op 21 624 aanvragen krachtens artikel 369 en op 11 613 aanvragen krachtens artikei 370 in totaal op 33 267 aanvragen De Rijkavorzekoringsbank wees toe 153 635 renten 110 142 art 369 en 43 493 ai t 370 en In beroep 1729 renten 1164 en 565 in totaal 155 364 renten 111 306 en 44 068 Tot 1 Januari 1918 waren 44 768 rentetrekkers overleden en zijn 6 renten ingetrokken zoadat nog iaO 590 renten loopende waren Het gemftdrield aantai rentetrekkers over Decemfoer 19ll7 v m 110 644 In dlo maand stierven 842 rentetrekkers Het gemiddeld sterfteci er per 100 rentetrekkera per jaar voor de maand Decem iber 1917 bedroeg 91 32 Dniteclie kHIgsgerangMie irit EngeUnd Te Rotterdam is volgens de Tel bericht ontvangen dat de fttownBchepen Sinöoro Koningin Regentes en Zeeland uit I ngeland vertroitken zijnL Het juiste aantal Duitsohe krijgb gevang ien diat zij medebrengen Ia niet b end doch waarschijnlijk zal ffit even groot als dat der vrijgelaien i ngelsohen zijn Donderdag of Vrijdag rordan deae söheptt daar verwacht Ëieran Daar den Mimster van Landbouw gebleken is dat vensche eieren worden opgeslagen in koeHiuizen tenaónde de maximumpr zen voor versche eferen te ontfrean ligt het m zijn gedoeling alle eieren die in koelhuizen opgeslagen worden in bezit te nemen fcrachtena art 9 der Distributiffwet De nieuwe reg ng der kaasprijxen Het Kamerlid de heer Van Beresteyn heeft de volgende schiifteiyke vragen gericht tot den minister van Landbouw Nvjverhtid en Handel betreffende de nieuw regeling der kaosprüzm Naar aanleiding van de nieuwe regeling der kaasprüzen i u ondorgetoekonde gaarne de volgende vragen tot den minifitor van Landbouw willen richten I de i eling van 29 November omtrent de kaa ryzen vastgesteld in overlegmet de Kaasvereeniging en de commiaBiovan toezicht op die vereeniging Waarom heeft de Regeering de kaasI prezen voor heet pubUek verhoogd Is dit I wel in overeenstanmiing met de veridaring door den minister van Landbouw afgelegd in de Tweede Kamer op 2ft Juli 1917 3 Is het de bedoeling der R g ering altde expoitwinst die aan s Rijkfl schatkistten goede komt het 1 10 van het nadeeligTOTMihll dat voljenfl d Distributi wet ten EleetridtdtafoordealBg Het beAtuur van de Vereenigingi van Nederlandsche Gomeenten heeft zich met een adraa tot de Pweade Kamer gewend Inhoudende bezwaren tegen het wetsont werp tot oiArffing van belemmeringen aan de tot ndkoming en de inistandlhoudlng van e eotriciteitewerken ia den weg gelegd waarvan adressant de totatandkomiog na wagMandng van die besewaren veijgena oer gewenioht aoht GOUDA OEBOREN 4 Ju jMnaatta d t U Frank en U Uogendortf 6 AraUua tn Arie 2 v J Jooganua tax A M van dar B n WiliMlnina Apolonte PetmneU Maria d v J K N Sulbacb en A SpUater Johamiea z v G 1 vu Uitwt en P yeht 7 Antje Hannfa d v J W Mol M H JonffinuL 8 K ra I T P Tikk m l H P dan Bl lnr GETROUWD jin V K J A mutar haid an F J K JaaaMD T Maals M da Jon W J da K lta Houtoai m H W Upalanr OVGHLEDEN 8 Jaa Brui BttMU J 9 Ruth van WeeU O J REEUWUK GEBOREN Murtu Snic i t P Bnf ger en A de Gnwt Handrilou AiteUah T C P v i 4 Hoon O A Bont OVERUiDIiK A a XwtnH i ftMitnia ur het Noerdok De directeuren van de H IJ S M en S S ijn overeengekoro m Indien door stremming van het veirkeer de sneltreinen Holland Groningctt eo terug niet via Aowrsifoopt Harderwi Zwoüe vervoerd kunnw word n de e treinen over ApeldooRt ZuApbeQ Zvol e e doen loopen Bn luMiderdjulge reen Ctateren beatond hei oa4 e Roltordamfleho vepm genaMUd P Uiute ee teren 100 jaar laste der gemeente komt aan de getoeo tenig te betalen 4 Is het juist riat in de paUiuii 6 500 000 K Gs kaae a anw ei g ia die to de oude lage prezen is ingekocht en die g distribueerd zal worden voor de nieom hooge pryzen Is het mogelijk dat da door ongeveer ƒ 3 000 000 in s Rjjks schatkiat zal vloeien Zoo neen hoeveel dan w en waarom is met deze inkomsten geen rekening gehouden in het wetsontwerp tot b sobdkbaarstelling van levenamiddeden tegen verminderde prija D 6 Waarom zün de prijzen voor kaas zoodanig vastgesteld dat op de beste soorten door het Rijk het meest wordt toegelegd en dat terwijl op de kaas door de gementen een overschot kan worden vericregen indien de gemeentebeeturen aU grossiers optreden 7 Hierop hee£t de Minieter het volgend antwooïd iqgeaonden I De regeling vim 29 November j 1 omtrent de kaasprijzen is vastgesteld in overleg met de Rjjkscomitnissie van Toezicht op de Kaasvereeniging die harex üds getracht heft overleg te plegen met de Kaasvereeniging doch van den secretaris het antwoord ontving dat de vaststelling dezer prijzen zuiver een kwestie van levenamiddelenpoütiek was geworden waarin de Kaasvereenigdng zicih niet diende te mengen De Kaasvereeniging zelf is dezerzüds niet gehoord teneinde de mogelijfkheid te voorkomen dat leden dier vereeniging in hun hoedanigheid van kaasgrossier van de verkregen voorkennis ten eigen bate geiKTuik zouden maken door tegen de geldende lage prijzen kaas op te koopen die dan later tegen de nieuw te stellen hoogere pryzen van de hand zou kunnen worden gedaan Een en ander was noodig daar het vroeger bü herhaling was vooivekomen dat de scbijn gewekt werd aUof bestuursleden der Kaasvereeniging de in deze hoedanigheid verkregen iuMchtingen hadden gebezigd om daardoor eigen belangen te dienen II De k ryzen voor het publiek zijn verhoogd teneinde déze meer in overeenstemming te brengen met de prijzen die het publiek voor de melk betaalt en om te voorkomen dat de kosten der kaasvoorziening al te zeer op de schatkist nmdeu drukken Deze verhooging is niet in overeenstemimng met de door ondergeteekende afgelegde verklaring in de Tweede Kamer op 26 Juli j l de motieven voor de afw Üng liggen in het hiervoren genoemde opgesloten Undergeteekeude moest in dezen de gewijzigde omstaudigiheden volgen UI Het Ü0t niet in de bedoeling der Regeering uit de exportwinet die aan s Rüks schatkist ten goede konvt het 1 10 van het nadeeling verschil dat volgens de Distributiewet 1916 ten laste der gemeente komt aan de gemeenten terug te betalen IV In de centrale pakhuizen is inderdaadeen hoeveelheid van omstreeks 6 6000 000 K G kaas aanwezig die tegen de oude la ge prijz door de exportieurs met de Jiijaasvereeniging verrekend moet worden en nu togea hoogeren prijs beschikbaar zalworden gesteld waardoor een bedrag vanomstreeks 3 000 000 gulden besdiikbaar zalkomen Hoewel op het tijdstip der samenstelling van het wetsontwerp tot beschikbaarstelling van levensmiddelen tegen verlaagde prijzen nog in geenen deele was bepaald tegen welke prezen en op wedke wüi de besohikbaarstelUng van de kaaa in kwestie zou plaats vlndn ia met dë zooeven bedoelde inkomsten in zooverre indirect rekening gehouden dat in overeenatcmnang met den opzet van dat wetsontwerp la aangenomen dat het door de Kaasvereeni af te dragen winstaaldo ten goede sou komen aan de Nederlandscdie Uitvoer Maat schappij V Bij de vaststelling der pr wn voor de ondersohedden kaassoorten op 29 November j l is het prijsversobil gehandhaafd dat bijde oude regeling tusschen de soooTten on derling bestond Hietbjj is evenwel geen rekening gehouden met de ala gevolg vande hoogere boterwoarde naar e nredighedd geringere Btijging van den productieprije dar kaas met lager vetvebalte Zulksbad tot gevolg dat het nadeeling verschiltuaschen den inkooppr s ingevolge turt 8 der Distributiewet 1916 voor de magitfesoorten geringer was dan voor de soortenmet höoger vetgehalte Sedert zijn evenwelnieuwe kaosprijzen bepaald ingevolge artt 2 3 an 8 der Distributiewet 1916 welkezoodanig zyn dat elke kaassoort geleverdwordt in juiste veriwuding fcot den productiopr js B vaststelliiv der prezen wordt steedfl sooveel mogelük getradit den tuaschenhandel in te schakelen dienovereenloomstig worden dan ook steeds injoverwegii gegeven veikoopprgzen aan gntseiers en aan datailUeten Indien een gemeente zélf aU grossier optreedt leidt dit er toe dat de gnwfiierswinst aan de gemeenten ten goede komt Dit geval doet zich uitfceraaid niet alleen bjj kaas maar ook b ander rege rtogagoederen voor Distributie vu koffie en tliee 4 QDitanUeinaeliUginf t Door het Bijkedistribotiekaatoor voor thee en koffie is aan hen die koffie m tiiefl ntrangen op apeciale machtigingsbona medegodeeW dat de hoeveelheid welke voor net bedrijf werd toegewezen voortaan door den déteüüst venrtrekt zal wonden op een quitantiè welke in de plo ts treedt I van de vroege nutphtigingsbaiis Deze nieuw machtiging zal iedeM maand worden aang elboden in den vo ra van een poetqntóaatde voor het bedrag der voor de mnchtigdng verscbuldlgde distribotaeKosten Mocht deze quitantie niet bü eei ste aanbieKÜng voldaan woiden dan Kil de belangheUMnde ipeen B aq raak kooaen maken op de hoeveelheid t3iee en koffie welke hem voor die maand zou zQn toegeweoen De quitantie ma ihtiging behoort door den betrokkene bü de verstrekking onmiddedlijk aan den winkelier détaillist Ingeleverd te worden Indien koffie en thee met van eenzelfden leverancier betrokken worden dient hiervan mededeeling gedaan te worden aan het Rijksdistributiekantoor voor thee en ko£CIe daar de quitantienmachtiging geldt zoowel Toor koffie resp koffie extract thee te zamen zoodat indien meerdere leveranciers het benoodigde leveren ook verschillenae quitantBes machtdgingen moeten worden iiilgeaohreven De SokMpTasrt es dn Onrloc Mijnen In Deoemiber j 1 zijn op de Nederlandisohe kust aangetroffen 287 mijnen zijnde 277 Engelaohe 1 Franeohe 5 Duitwihe en 4 van onbeicendeft oorsprong Sedteit Augustus 1914 heeft hel aantal eangetrofftm mijnen 4153 bedragen aldus onderverdeeld 3305 vatn Enge e hen 80 van Fransohen 301 van Duifecheïi en 447 van onbekenden oorsprong De aivondv rdienst Stavoreni nkhuizen is wegens mijnengevaar ge taakt De pont ia op een meter afetand een niSjn gepasseerd Uit Engeland vrijgelaten verschillende Istdei landeche zeilfcohepen welke in Londen beladen waren voor Nederland doch ndet miooliten vertrekken zijn na ongeveer een jaar weer vrijgelaten nadat de reederijen aan zekert verpliobtingen hadden voldaan Drie van dize schepen zijn te IJmuid n binnengekomen meldt Sl heepvaart n l de naar Rotterdam bestemde aohocner SempirSpera Bootsman ea kof Albatröe Drenth alsmede dte naar Maaseluis bestemde kof 1 gberdina WeFtoi Een schip met koffie aangdiomen K Aan de I evantkado te Ami iterdam igi ternanwddng aangekomen het stoomschip OrJon nwrt 25 000 baien kofüe De lobaortchte aan vaste brand toffan en noodmaatregelen Geen Duitsche kolen voor Umuider Vlsschersvaartuigoi Bii de Is V Veieeiiigde hte nko enhan del te IJanfuiden leverancier van steenkolen aan de stoomiviaocheiravaairtuigen aldaar ia bericht ontvangen van het l ijkskolentnireau dat de Duitsche regeer ng verboden heeft steenkolen te leveren aan te IJmuiden tliui behoorende sloomvjs scheiwvoartuigea Dit Vv rbod ge dt echter niet de to IJmiuiden marktende tooniviBSOlierwa rtuigen in andere plaa sen tbiildbehoorondie ah Soheveningen Vlaardingen Maaasluisi Rotterdtami en z Me t brengt d t verbod verband met dei pogii om een aantai tooiiutrawlera in Britsche wateren te doen visischen onndail tot beden niet bekend is welke soomtiawlers daarvoor in aanmerking kwaiiiim De poffinigen om een aantal iJmioider Stjomtrawkra voor ngeland te doen vist eheu vorden voortgezet i doch daar zijni thans voorstellen aan vörbondea om een ong eveer gelijk aantal stoojntrawlers uitsluitend te doen viiSsohen voor den export naar Duitöchland mtt aanvoc r t IJmniden terwijl het overige deel dan voor binnen andachsoh gebruik zou visschen Deze voorstejen die niet officieel van de reederavereenigingen uitgaan hdbben naar men mededeeit die goedkeuring van i ngelache zijde verworven doch wachten nog op er Duitsche en ederlandtóohü regeeringen Deao voorsitelien die do heer ouök Hurgronje in Engeland he ft aan hangig genMUikt komen dus in zekeren zin overeen met het oude i ngeiach Duit0ah edlerlandseh oon ract Dit werd destijds bij het verstri en van den termijn door i ngeiwid opgeaegd oüAex meer omdat geen gelegenheid bestond de g eontracteerde hoeveelheid van 35 jwooent naar i ngeland te verfpchepen Op bovengenoemde wijze zouden inderdaad de visohvangeten van de IJmuidier stoomtrawleirvloot naar evenredigheid verdeeld kunnen wordeni indSen de belangihebbeade regeeringeu daaraan haar goedkeuring konden hechten AJö eerste voorwaarde geldt natuurlijk een ongehinderde ui oefening der Noordzeeviascberlj zoowel va Duiteche ala van i ngelsche zijde voor de oomvistöchoravaarti gen Men isi te I Jmuldlen van meening dat het verbod van leveo ing van Duitdohe Steenkolen verband houdt met bovengenoemde plannen en dit verbod daarom aleohits van lijdelijken aard zal zijn Heden zal te dier aake een bespreking plaata hebben mot de veirtegenwoordligers der Duitsche en do gemaohtigden der Nederlandlsche regeering 1800 gaaverbraikera afgemeden In Den Haa zijn oi ieveer 1800 ga n er bruikera voor korteren erf lantaren tijd afgeskjien omdat zij In de maand Decern ber te veel gaa hadden verbruikt OEHK GDE BEKIGHTBN De diefstal te Muiden Oe diefstal in de kaseme te Muiden Is gebleken een muisje te zijn met een langen taart Het ijverig zoeken der Rijks en gemeentepoUtifl onder de bekwame leiding van den buiigemeester bradit het op het spoor van een zeer uitgebreide dievenbende loowed militairen als burgers Vail Vr ag 28 December af is de politie vaak tot in den n dA aan t verhooren van verdachtra en getuigen geweekt Dat verhoor heeft tot resultaat gehad dat Maandag door de gemeentepolitie en een 12 taI ryksveldwaobtera huiszoeking werd gedaan bU verschillende ingeeetenen Het resultaat Was verrassend Overal was w t verbor gen en ongeveer twee karrevrachten werden ten stadhuize gedeponeerd Alleen aan militaire goederen werden in beslag genomen 5 onderbroeken 3 stuks nachtlegers XO paar wollen sokken 6 werkklelen 2 hemden 6 werkbroeken 1 doos revolverpatroneo 4 paar schoenen 6 dekens 12 pgar zolen 55 etuks achterlappen Dinsdag zijn eenige der verdacihtcat mtarAmsterdam vervoerd Hhld OpUchting met thee Personen in den Haag die er goed w4t geld voor over hadden om buiten de distributie om een hoeveelheid tbee in te slaan zijn in de laatste dagen de dupe geworden van een bende lichters die profiteerde van de koopgrsagte van de ty eliefhebbers en reeds aardig hun slag wisten te slaan Zij bieden thee te koop aan weUce netjes In een kist verpakt is De kist ziet er keurig uit als een echte theekist maar een kist thee is t niet Ja bovenop ligt wat thee maar onderin stroo allerlei rommel zand enz Zoo n kist kost ƒ 160 De truc bestaat nu hierin dat de theelieSiebbers vooruit moeten betalen en de rest bü aflevering Te laat bemerkt men in den regel dat men wordt beetgenomen HaverdiefstaL Uit een wagon van de Staataï5 oor te Ledden zijn gisternacht gestolen 80 zakken haver warende ongeveer 4000 kilogram en toebehoofende aan het riJk De politie heeft gisteravond de haver in beslag genomen juist toen zij werd afgeladen bij den tapper van R in het Noordeinde Als de vermoedelijke daders zö aangehouden voornoemde tapper een koetsier een ladingmeester van de S S en een wachtmeester der artUlerie Onder de tram geraakt Zondagavond vond men langs de rails op den rijksstraatweg van Amersfoort naar Zeist den Belgisohen 2e luitenant Brasslne van het intemeeringskamp te Zeist badende in zijn bloed Door onbekende oorzaak waa hij onder de stoomtram geraakt waarbij hem een been gedeeltelijk was verbrijzeld In het militair hospitöal te Amersfoort is hiJ gisteren tijdens de amputatie van het gekwetste been overleden Hbd De levensmiddelen saboUge Wij lezen in het Volk Uit Leerdam ontvangen wü de meest stellige inlichtingen dat daar in den omtrek op de ergerlijkste wijze door de boeren de graanvoorziening wordt gesaboteerd De graanoogst 1917 is door de r eering in beslag genomen en is dus eigendom van de regeerirag ook al Berust hij nog bü de boeren Maan de regeering eiischt die voorraden veel te langzaam op laat ze veel te lang by de boeren en het gevolg is dat de boeren voor de verleiding beewüken en heit graan op groote schaal aan allerlei Idandestinff handelaars voor SO gulden per mud tarwe verkoopen waarna het door die kooplui voor 70 of 80 gulden per mud gemalen aan versdullende gegoeden van de hand wordt gedaan Terwül de molenaars slechts voor regeeringsrekaiing mogen malen ziet men alom lustig de molen draaien om het klandestien vetkochte graan te malen In het dorp Leerbroek b v zoo werd ons verzekerd hebben tal van boeren meel in huis gefcocht van klandestiene handelaars uit Gelderiand hoewel deze hoeren ook het regeeringsbroqd ontvan Als men z n broodkaart vergeet t Is Zondag gebeurd op het eiland Wieringen bij een trouwpl Mihtigheidi In verljond met de broodlm 3ère m éc nnRy aanl eidin gi van het feit dat dr briiiloffitgasten hun broodkaarten vergeten hadden werd een pot soep gi4ookt eene ruiKe pot waarvan de inhoud later nog eeiii extra verwarmd werd in koperen ketels En juist dit laatste nu wae oorzaak van minder prettige gevolgen Bij een groot aantal bruiloftsgasten openhaard © zioh wel dra een bijzondere belangstelling vooreen n bepaaldiei tijdelijke verbLijfplaats De aoepetende hij s on z ü si bleek ontdaan betreurden meer dan ooit het vergelen van de broodikaart en dat verminderdo ni t toen een hunner w e op ée mogelijkheid dot het koper van deketel wel eens oorzaak van een en ander kon saijn Imterdaad later ble de juistheid daarvan Wij hoorden tot op hed en nie4 van ern ötiger gevolgen maar dte feestvreugde voor dien dag was verdhvenen en verdwenen waren ook bruid era bruide omi en vele gasten Aileen rnkele gelukkigen die niet aan de soep traototie haddteni deelgenomen ble ven bruloft igaeten en zij koudien het blijven want nu het grootste dieel waa heengegaan bleef er voor hen nog voldocndfe to genieten óver De soep echter lieten zij onaangeroerd Ned Diefstal van broodbona van 80 000 gram tezamen In de Spuistraat t AanöterJöiin ia uit een broodkar een klsHje götolen met broodbons tot een hoeveelheid van ongeveer 80 CO0 gram Verder werden uit een kar in de Plantage Middienlaon 12 en uit een bakkerskar in het Sarphaiapark 24 brooden en een aantal bons geetolen Misïnkl Toen WiBgdagmiddidag de trein voor Gronau dien overweg aan de Hengdoeche Straat te I ndjhedë passeerde kw6m uit een der MMipéraannpjeB een stok e voorschijn waaraan een haak was bevestigd Daarmedte zou oen koffer worden opgevangen welke iemand die ter hoog o van den overweg aiood aam de hand had Dit wist echter een wrfdaatJcomJmiPe te voorkomen die zich toevallig ook daar ter i9 Me 19Ö37 19881 19873 19498 197791 1978 20425 20427 19666 19686 19766 19990 20096 30B4Ó 2 mt2 20706 20097 Marktlrariöiiton ÜOUDtA 10 Jan 1918 KAAS Aangevoerd 4 partijen Handel vlug la kwal 71 75 2e kwal f 68 70 BCmEJi Weinig aanvoer Handel vlag üoebotor f 1 66 1 70 Weiboter f 1 65 1 60 VEIIMARKT M vee weinig aanvoer Handel en prijzan stug Vette varken weinig aanvoer Hendel matig 62 68 et per half K ü Mindergewioht 44 50 et per half K O Magere biggen wedmig aanvoer Handel flauw f 1 1 75 per week Vette schapen geen aanvoer Laminerra tamelijke aanvoer Handtl vlug f 2f 86 Nuchtwa ka4verea weinig atukvoer Handel vlug 11430 Fokkaiveren 28 46 iJ IRü Weinig aanjvow Handelvlug Per 100 ttuks f 18 119 SFoirr WeArtrijd rogramma voor Zonda a a Ie klaaee A U V V Aiaac Uaarlon Sparta Blauw Wlt Herculee H B © Quick V O G H F C D F C H V V B Hermos Concordia D V S Spartan A KC Dordueeht FeiJ noord t Gooi Aa0Ste4 B F C V V A aV Fv 2e klaeee B Olympia O D H J Krijgsman Victoria HUversumlt L VfV4 A W Ajax L Kamipongi O Neptunu3 CXV V Xerxeo toftuna V UC D V V D H Ü Unllae 3e kl ü Alphen Sportman A Kamerman L F C D W S Itea 2e kl C t Gooi 2 Olympla 2 Rommes Heroulee 2 D O S 2 Kacnpong 2Voorwaarts 2 HUvoreum 2 U V V 8 Gouueche Voetbai Bond Ie kl Sobooor hoven Zwaiuwen Gouda 2 T O P 2 2e kl Zwaluwen 3 A W Woerdena Ülympia 4 gaarde enkele honderdoi guklena uit per jaar wat kon men beter begeanaï Zes klaaeen door vüf oodarwjjakrachten tê laten behandelen dit moeet het Hoofd maar zien te regelen n verdén klaar te q en natuurlyk zóó dat de vrucht uitatekend waren ziet ge vanwege de inmiddela gestichte hoe kon het ook anders 7 twee bü md r scholen die dan toch onwillekeurig concur reerden De salariaregeling van het onderwüzeod personeel was gehe in overeenst nming met het beginsel der zuinigheid Dit spreekt van zelf Nu moest men eenter ten laatste tooh overgaan tot verhooging der traktementen want het leidt maar tot laat als men in botsing komt met Gedeputeerden £ n einde 1917 tak men de hand in de beur Van hoeveel tot boeveel of van hoeweüiig tot hoewainig men wel opkwam doet er niet toe Wie blooat graag al ia het maar over het voorzlohtig geklelük beheer van edgen Raad 7 De salariaaen zün de hoogte ingegaan ea dua de uitgaven der Gemieente ook Een leelük ding in deze toch al dure Üjdmi Vervelend voor menschen wier kracht het is de belastongpenningen ax gatvallig te ontzien Gelukkig zün echter overal vindingrüke lieden Eén onderwg zeros minder en de schade ia al aardig ingehaald dan blüven toch nog vier krachten over voor zes klaaaen 6ea onde Üzer es kan tooh beat 60 in plaats van 30 kinderen nemen Bien ander was dadelijk voor zulk een nubatregel gewonnen wel Ja meer geld dan konden ze ook wel wat harder werken op schoolt Burgemeeeter waa niet gerust of Ged uteerden zouden meedoen Hoe het zü de vergadering van Volksonderwüs achtte een onzer vroede vaderen best in staat een vooistel te doen tot vermindering van de onderwijakrachten aan de openbare sohool en de mogelüktaeid ganacb niet Iniitengealoten dat de vrüzinnige Baad het zou aann nen Hierom zal een adres worden gestuurd om niet tot vermindering over te gaan Stel u eena voer het koffie tbee broodrantsoen voor 30 dagen gedurende 60 dagen te laten dien il Dit zou geen Raadslid goedkeuren KUMR Hnileluchiial Mtj nn Tixwkinat 4l6d 8TAAT8 LOTERIJ 4e kl Trelddng van Woensdag 9 Jan 1918 FrijBcn van ibö 1 16 41 67 lOa 115 121 i ï5 154 263 294 306 309 33Ö 343 475 532 535 664 789 901 1135 1164 1242 139ö IStftt 1511 1563 1576 1586 1632 1713 1768 1918 1944 1V47 1996 3043 2065 207ö 2i 42 2174 22U6 2tSJ0 2J91 24211 24W 2528 2539 2601 2633 2667 2688 3740 2743 2765 3ti33 2SÓ8 2875 2Ö89 2i Ü0 2907 3939 2tf56 30j6 31011 5104 AVió 3256 3309 3346 S419 3443 3485 94d6 34 3 3622 3626 3737 3744 3745 3780 3801 3810 3839 3369 3901 3935 dm J 3981 4iU16 4020 4133 4143 4166 4183 42Ü0 4215 4245 4i365 4330 43ÖÖ 4407 4425 4405 4456 4566 4601 4613 4665 4680 4713 4S97 4Ö75 4980 5090 5207 52J0 5284 5373 5385 5386 5615 5626 5628 5609 5733 5271 5798 580 11 6 Ö5 5892 5911 5952 6016 6094 6165 62U0 6202 6242 6254 6270 62c 2 6364 t 421 6554 6567 6Ö94 6606 6635 6642 6650 6709 6735 6744 6812 6859 689t ÖiKK 6943 7086 7058 7172 7332 7255 73i 3 7335 7366 7441 7484 7570 7635 7741 7804 7866 7983 7988 a 43 8100 8141 8246 8335 8300 8342 8389 8461 97 8502 8535 8630 8674 8593 9663 8667 8717 8872 8687 8888 8977 8978 8ö8l 8982 9031 9Ü66 9099 9168 9300 9211 9226 9276 9266 9293 9305 9318 9430 9531 9559 9568 9590 9041 9671 9736 9783 9806 9835 9842 9ti55 9955 10005 1O040 10053 10103 10207 103211 10278 De heor Josvi Th flen ia beiUHnndtot leeraAF aan d Mtuieluwbooi vu d aiUeellDg Rotterilani 4ec Mij tot IWvorli ring der Tooflituast KKBENIKUWa Kwwluduwl Toor owlerliiitn In da Gerat Zesawwhe Knkbod topleit da G F Karkhof da oprichtiaf tan jongrniHtinftTiYeraenigijigan dia oadar meer Icuimen dienen ala kwMkachooi voor ouderliimen Ooic wil iMJ aan de oudarli ganoonjCerentiea veiinnden de uitgiiv Tan een correspoodentieblad dat iUa ozfa voor ouderlingen de eenheid an doaimatifhaid en teven de geëis iite zakalyldiald u deseiijldiaid zal kunnen bevorderen Want zect bij ten opsiobte van de oudarUl M t een nwndj vol tale K a n aJi n a la mas niet klaar I e opzieners hebben aoiff t dnigen dat om hunnent wille nitt M oudarlinxanambt In mindwa achUlf IwnM Oe besten in de teniMitte babban aioh Wreadvaardigr voor dit ambt te fwan em r Cbriatua in te dienan en nadat zjj in ha unbt ïeateld zijn aUe middelen oo t tn te grepen om bun aoabt aoo parfaet aec l k te bedienen aitsiiKAMn ZilJing van üed n Na eeojge d acuaio werd de divided en taniiësne belafiiing aAogenODien met 30 legm 6 eitamaen teirwiji bol weteontwerp lot wgliging van de Wet op de Ituiotadienbelaaitlng zoftd r boofdeltjke steonning werd aaogeuomen De vergadermg werd dMuna verdiaagd tot nwrgeo 11 uur BMiiioaffifak Uit Kerkrade word geowld Hedenmorgen In do Oran e iNaaaau mijn een ketel gesprongen £ r ia veel materleeio schade aangericht Ve oorzaak dor onlplottng is nog oor bekend D werkman J is gedood r zijn 5 6 personen lioht gewond deaa zijn naar het hospitaal te Heerlen gebraobt Het onder en bovengvondsob be drijf ia stop gezet Telegraflseh We rb richt VerwMliting tot den v lg od a dag Hatige tot knacMga in het N ordaii m Weaten tüdeltjlce atoimacUlce Waatdjjka tot ZuidWertdijka wind awaar bevolkt met tvda ü opUuiiw wMisdMIaMIk i genbuii lielite tvt n tjg dooi BUBQBRLUKE STAND 1 AATHTE UUKlUUTfiM 10286 10314 10027 10887 1 M69 10463 10624 10681 10131 10744 107158 10827 108Ï9 10909 10937 10950 11011 11014 11090 11234 11479 11481 114 i8 11528 11537 11577 11592 11693 11648 11697 1835 11838 11893 11914 11946 11967 12279 12364 12393 1 66 12488 12554 12598 12602 12633 12649 12833 12694 12696 12705 12718 1Ï719 12792 12882 a2840 laSB 12873 12949 12962 12982 13019 13110 13123 13878 13240 13242 18263 13266 13340 18851 134Ó9 13466 18505 13638 18567 13580 18597 13616 a8632 13660 18678 13680 13738 18749 13772 13806 18891 13818 139 18933 UW 14226 14262 14807 14347 14396 144M 14419 14434 14441 14460 14457 14463 140 14613 14 23 14670 14846 14880 W41 14S84 16010 15014 16016 15040 15 9 16115 15214 15812 15896 16413 1544 16676 16698 J5674 15675 15768 19777 ij 788 16793 15809 16846 15883 1598 19949 15960 15976 15P83 i6986 16014 16019 16091 16339 16242 1386 16449 16611 16648 16651 16610 MË13 16841 16662 16667 16675 16693 triis 16826 16888 M70 16962 1 7232 fma 17439 174417 17462 17588 17628 iiese 176SÏ m 17784 17777 17789 1782 J7a96 17694 18033 18089 18128 18168 M 18215 18228 1S291 16292 18328 18831 18887 18367 18396 18419 IMM 18477 18479 18481 18608 18708 18a 8 18766 18815 18974 19018 19047 190S7 imo6 19180 191S8 18168 1916S 19194 19198 19301 19S61 19302 19S28 19868 19880 19381 iat84 19616 J9793 19846 19874 19862 19914 19924 200 20027 20118 20136 20175 30184 20185 20298 20401 30404 20424 20474 20600 205 8 20584 20692 20698 206O2 20614 20780 20612 20816 20739 20861 20856 20869 20919 20921 20971 20993 fl00 No 3M7 4e Kl Se Lijat No 7S86 ml z 7326 4 Kl Trekking vm Donderdag 10 Jan ƒ 41 No 18721 ƒ 200 No 13688 100 Noft 8166 12798 17482 91 161 1 70 388 1304 1579 3068 2594 3187 3374 8741 4026 4147 4 70 4818 4861 6071 59S0 5953 599 6006 6019 6116 6508 6946 6982 7079 7266 7298 7346 7605 7641 7960 7993 8279 8667 8691 8838 8913 8061 9180 9664 9610 10079 10137 loace loeio 10386 11247 11431 11761 11988 13064 13513 18206 18861 11644 15174 15339 16616 16670 16696 16791 158B4 16996 16015 16794 17369 17817 18092 18166 18 U 1867