Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1918

56e Jaargang o 13594 PHILIPS SCHEMERLAMPEN Admiaiatnti s Telsi Intcros 8X Redactie 1 Telef latere 545 zijn voor hen die belang hebbeo bij den liandel Hoe ficht ai hoe ver de vijand nnoobt zijn van het punt van Inecïtódortiag hl achtte don dag niet verre dat de vijand zou zien dat het hem onmogelijk zou ziju zijn lefi in Iets anders dan minderwaardig laken te Icleeden Ben ar bei der eoonf er en tie to Londen Hit parlementair eonvité van het Vakvereen Iglngiscongreff en het uitvoerend crfwiU van de arbeiderw partij te Lond vergaderendi besloten do Labour eni aooiaJistiiche partijen in de geallieerde landen Araerlka inbegrepen aan te bevelen een nieuw conleren tie Bamfltt te roef en om do oorlogadoelrtnden der geallieerden to bespreken Naar verluidt zal de oonferftirtle op 20 Februari te Londm bijeenkomen RUSLANa Rusland en de lOntonte Volgens do Xovoja Dsjlsa efcicht Trotzkl dat de Fransche militWre ima ile haar In lichtingen bur eau öliiït haar draadiooze telegrafie onlwuikbear maakt en de offlcdercn over de grenjsen zendt AUDOKA Aankoopen voor hft leger De voediselbeheerder ml een gedeelte dat 30 pet niet ta boven Bil gaan van de productie van alle atoonnkwemnolena in de Vereenigde l aten koopen omi in de behoeHten van leger en vloot van de Geallieerden te voorzien ZWXTBBRLANO Bommen op Zwitserland Opnienw hebben TÜcgera boven Zwidwr M ien bodemi gekruist en bij Kailnaeh een vijftal bomimen gieikorpen Naar uit een door die legerauloritellen ingetrtelé ondtTsoek la gebleken zijn de bomtnen van Fransohen ooreprone Bnltong wone koude Elkett dag zakt het kwik dieper oiukr nul Op 6 Januart noteerde êé Uiermometer in Znrob 18 gr vorst Dat b een koude zooaJa men die sedert veertig ja ren niet gekend heetst By zulke vorirt oljfers kunnen er In de bergen nog loelijke verraeeingen voorkomen Men iiïiidt b v dat ondanks alle stroomsnelheid het water dat de electricittitawerkeu moet drijven in de bei gen begint te bevriezen Geen wateraanvoer beiekent geen eleetriSche kracht i de gevezen zl dan ook al te co 9tatieer n In Zurich kreeg men reeds een beperking in hrt trajrtbedrijf winkels en kantoren worden op half Uoht gebracht I Idere H ort men van kleine fabrieken 3ie over een eigen waterwerk beschikken dat zij het bednjf heeknwial hebben moeten acliorffen OOSTEIVmiK HONOARIiE Do T j a e c in o n o u d erdïukking Het Verslag over de Wor de Tsjechische atgevaardigdlen gehouden vergadlerlng te Praag welke een Tsjeehlfich iminlfest Uit de laalai Musnende tel rammen vernemen we officieel de voortzetting van de onderhandelingen te Brest I tofak Von Kühlmann heeft het dsarbq in zyn openingsrede noodig geoondeeld uitvoerig te herinneren aan den gang van zaken eh nogmaals de poging der Russlsohe gedelegeerden afgewezen de onderhandelingen naar neutraal terrein te verplaatsen Czemin heeft dit onderstreept in een rede waann hij zei dat nu gebleken was dat Rusland s bongenooten de vredeeactié niet steunden na den tdians verstreken teitmün de onderhandelingen dus verder slechts Kusland en de Centralen gflLden da beraadslagingen dus betreffen een afzorulerlvken vrede Over de verlangde veriegging der conferentie naar onzijdig gebied merkte hij lOp dat de Entente daar gelege nheid zou krijgen storend in te grepen Van achter de couliezen aMus Czemin zouden d regeeringen van Engeland en Frankrijk alles probeeren om net tot stand komen van een afzonderlü fcen vrede te verhinderen Wy weigeren het de westelijke mogendheden in de gelegenheid daarvoor te stellen Wat dat deel der onderhandelingen betreft waarby tusachen de Centralen en Ruslaud geen overeenstemming is verkregen deeidft Czemm verder mee dat de Centralen bindend zijn overeengekomen deee vraagstukik i aan een ad hoc te vormen commissie overte laten welke dadelijk de werkzaamheden moet aanvatten Czemin uitte nog de overtuiging dat indien de RuBsiecfae afvaardiging bereid is mede te weriten men tot een alle8zina bevredigend reeultaat zal kunnen geraken SSoo niet dan zullen de dingen hun noodzaJcelijkien loop nemen De grootvizier Tallat Pasja en de minister van justitie Pojof sloten zich namens de Turksche en Butgwrreche afvaardiging by deze uiteencettingen aan Ten slotte protesteerde de legerleiding der Centralen tgen de rei lutionnaire propaganda door de Russen tijdens den wapenstilstand onder de legers der Centralen gedreven vooral door middel van draadlooze telegraamnen die allerlei schimpsoheuten tegen het leger inhielden Deze handelingen achtten de Centralen niet overeenkomstig den geest waarin de wapenstilstand gesloten wend Op voorstel van Trotsky is daarop de zitting tijdelijk opgeheven Ofschoon over het mogelijk verder verloop der onderhandelingen de Weensche persfitemmen zich minder optimistisch too jongen waa Men wildie hem oWercn ergens jn es n streek waat mj deze voorwerpen aanbidden Binds dien lijd i Jeekie steodtii la onaen dienst gebleven Ik geloof dat zij het Het Zwemmend Hoofd noeanen en nog andere nanwn Ala h er goed naar kijkt echijnt het ook tusseh zijn aohoudiers te zwenimra ndet waar Ja en Ik bewonder het ïraale beect zd Sir Robert hc4 i wreed en arüatiek zooats zooa e b t 8 Ri eena Vernon we hebben gctwiet en zijn nu natuurii vijanden want het dient netgens toe cÉ t te oooheeren dat doen allen dwazen Hei is waar dat ge in zekeren ztn hard behaibdeld zijt Ate ge uw aandeden vandaag en bloc op de markt basu t kunt ge er minatens por a kdeH tO pond sterling voor krijgen en ik betaal u rteohta 1 pondc Ik weet wa je beawaren zijn maar ik zie niet in waarom ij de z ak nift op een geschikter manifr zouden in orde brengen Dit afgodebeeld van u heeft me geluk gebracht dus hat ons eens onderhandelen Laat hft Uier en in plaaU van een ch que van t 700 pond sterling maak ik er een van 17 0 X pond Dat U een moei aanboSf cide Vernon Geef mij een oogemAllk om er over te denken T veneend litp hij naar den hoek der kamer en besehouwde hrt gouden hoofd dat tua chen de kikkeraoht schouders acheen te drijiven De achitterende oog i trokken de zijne aan Het 1 n r ijk te zeggen wat hij er In z g en hij kon zich dat later ook niet jracer hetHimMo Maar zeker i dat toen hij weer tot zkteelf kwam er iets in hem nas da beto zei het zeer bijzondere beeia lact voor zeventien B0 ook voor zeventig duizend pond eterling al te etaan Wordt vervolgd Het tochtt Hoe AemddcelVk hUU 1 men slch daardoor nlci verkouAeld en heetdi j held op den lula Wybert tabletten bcidier Ë men daarvoor het Oer S bede Sedert 70 Jaar be kend en beroemd BU He apodMlMr g ntlroalilsn TaUeMen DE ÖELE APGOD van H RIDER HAGGARD door Mevr Storm van Leeuwen Klerk die Reus Nadruk verboden 6 Aie ge werkelijk al besloten zijt uw aandeed in de maatsohappij te laten vareii dan zie Ik niet In welk nut het zou hebd n deze k eetier nog te bespreken Nar tuurlijk juden wö u rateest uitgebreide iniichlingen hebbeo willen geven alfl Mijn waardie Alan onderbrak hem Mr Haewe i dle gtkm fflMtan wa over de wendfaig dSe het geeprek had genomen ik bidi je In je ei belang bedenk wat ie dioet In een week tljdö kan je torfuin gemaakt ijn Ben je werkelijk van plan dit aUe0 onï eto gril te vergooien P Mieeehlen overweegt Vernon dat hij in ieder geval nog zeventieahondterdi aandeelen In die nuaoiflchappij voor zioh houdt lie wij aj op 18 pond aterliüg gebracht hebben en dwikt hij dat het verstandiger is deze maar vaat in veildgiheid te brengen wat in het aiganeen een zeer wijö principe la viel Aylward Barcastiach in Gij vergist u Str Robert antwoorè ïe Aian terwijl het btoodi hetö naar het geïaat stee Juiat d e wijae waaaropdeze aaatïeeien kunstmtttig naea boven zijft gebracht ie een dier dingen wantegen ik het meast beewaar toêJi Ik zal voor de mijne nl o er vri n cba het Kn ik t voor batatfiki A C3 E3 TID A 0 lan 8 uur Sociëteit de ïléunie Mij tol Nut van t Algenwtn Henrt JViking 11 Jnn SchaaikboM 8 u Koode KpuU aW Ciouda il Jan CUh I3ouw m Woiiiiigtoö jcht iiiii Vergi U JirrtJtaiMl eonilmiseie iim ii70rg Beleefd wnoekMi wQ geregeld ttliüg mededeeling te mogen ontroiiBw vao wgaderingen eoneartMi Tarmakaiykhedtn aoc om dMM dan in oai asanda t mrnaldaa Advertentiën Heden overleed xacbt co kilm oaze feichle Vader Behuwd Qrooten Overgrootvader R VAN WEELDE in den ouderdom van 90 jaareD 9 maanden Uit aller naam H J VAN WEELDE Gouda 9 Januari 1918 330 Uaellaan 125 16 Door liet ▼ erbindaad worden der EENIGB UITDKELINOSLÜST ia het lailliaaement tiao Jb VAN DER ENDB icheepiliauw Oleeiter te GoBderak GEËINDIGD Rotterdam 9 Januari 1918 De Curator 335 9 Mr J DROST Op een FABRIEKSKANTOOR bier ter atede wordt GEVRAAGD een Aanbiedingen onder letter V aan bet BureauGoudache Courant Merkt 31 333 10 Ambtenaar VRAAGT Volladig pension lielit ZIT en SLAAPKAME R Fr br onder oo 1764 a d Boekh M v D BERGE Arnbmi BOSKOOP AdvertentUn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P Aa WELLER ZuidkadOa l Geen i Hoest bij Kinderen Volwassenen en Ouden ven dagen kan blijven bestaan i n d i o aleohta h t go d feaevabMiM wordt lebrnlkt Neem bij beginnenden boeit en verkoudheid voor U xelfen Uwe kinderea ANOAbonboni Den helpen apoedig en ij voorkomt dan dat de hoeit en koudextch op de borat vaat zetten n Dooi 30 en 60 cl Gebruik echter bij verouderden hoest bronchitis ouderdomihoest borat en luchtpijp aandoeningen ilaapitorenden hoeatprikkel alsmede voor Uwe kinderen bij Kinkhoest en ilijmhoeBt en vastzittenden hoest ANGA 8IROOF Deze siroop zuivert de longen van lijmen welke zich in de diep re luchtwegen hebben vastgezet werkt zeerverzachtend hoeiTatillend slijmoplossend en bespoedigt de genezing Per flacon f 1 40 3 fl f 4 283 74 Ook pijn van allerlei aard if te genezen alai Rheumatiek jicht spier en gewrichtspijn pijn in da ledematen influenza aan gezichtspijn en kiespijn Gebruik SANAPERIM tabletten Per koker 60 et 3 k f 1 70 Keelpijn ontstoken keel opgezette amandelen pijn bij het slikken Neem Mijnhardt s GLORINtabletten m m Per doos f 40 et 3 d f 1 10 Fabrikant A MIJNHARDT j Pharmac Fabriek Z iBt Bi Apoth en alle Drogisten Tc Gonda Anton Coopa Wljdatr 39 SohAonhoven A N v Zessen Boskoop Wed I Spruit J F Vwkadc Waddinxvwan A Heide Moordreelit J v Gennep Zeer mooie oliede meubelen all Tafels Stoeten Kasten Spiegels SchllderQen Theetafels Buffetten Stijlameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaap kamermeubeIcn enz eaz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 StQlkast f20 StQltafd f 9 5U Spiegels f 6 60 f 7 60 MRTIU1Mk hmMtHtUiiklili tlit Rottardam UAM I aMaMmMSMBMMMMi Zuip yeUp Pelrolei u Levering van Machinale Brandhontzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Verkouden By dit gure weder kaD Uw hoestje licht verergeren tot een ernstige Borstaandoetilng VOORKOMT DATI Gebruikt dan dadelijk de TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers NZa KNZa 2825 160 Abili llllliill welke t gevaar staiten kan ïloeststillend verzachtend alrjmoplossend en genezend Alom geprezen bij vele aandoeningen der luchtwegen Prijs p r flacon van pl m 230 gram f 1 25 van pl m S50 gram f2 25 van pl m 1000 gram f 3 75 Alom verkrijgbaar Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L I AKKER Rotterdam 262 78 Modevaksehool voor Goada n omliggende plaatsen A DKfislot ii Ui de voroaolKlng voor Mode vakBcholen te a QraveDhase Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerai Sa lok geleplieiil fOor eliieo geliruili It leeren IBGEII HIDDiC eo IVOniBDS Oc School is verplaatst van Gouwe 109 naar Oouwa ISI waar zich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden Dir Dames v HEVZELENDOORN Voor deti tyd dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der beide koordjes te trekken het schemerlicht in waardoor een groote besparing verkregen wordt Fa W V ZANEN 20 O Haven Atelier voor Moderne Portret Fotografie Adverlecrl in dit Blad I Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd aatft daaeHaXia Ik bek KOKO VMrtdLcnd seI deri 10 laar acbmlkt en aan haar I oebrnik beb Ik mjme weelde van I Glanzend Golvend Oecond Haar le danken I Ukunl ook Uog Gezond Haar hcbbea Beproef deze methode en begla vandaag Oa naar Uw Apotheker Drogtat of Kapper koop aan nesch KOKO van P X79 gebruik hel 14 dagen zooala voor geachreven en Lal dnn op liet reraehll NERGEE Energievonner voor Hfaiderea 2 uwzwakken enHo stelleiidijen DrA ALPILOIOM ARNHEM u Eiuooen von of flO C I By toothd eivs ken r Kjgtaten I VOOR HET Singer rHOTO NUR HET LEVEU Dit ééne woorii zegt alles wanneer er sprake is van Een uJven Heldere Niet vette vloeistof bevordert den KaBrgrocr Versterkt de kltercn en doet dienst als een Tonlcum voor de Haarwortels Voorkomt tiel Splyten of ÜJtvalfen Hooldaeer en Roos verdwynen nadal oicn KOKO een paar keer gebrufkt beeft men sprenkelt tiet eenvoudig op hst Haar dm wryfl men het uclit In etoe nedcrWaartsebe richting en borstelt tiet flink Wy tallen oaen itwazs of onmo lyke efsehen aan Koho maar wy zeggen en hsuiian vol ilal ala aen Zuiver Genaesmiddet voor het Haar gean ander Preparaat dit kan ev naran naaimachines want SINGER Naaimachines zijn een ËersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft WAARSCHUWINat UlUtakaaOe praparaton warden dlltwyisowaaiukti van hat kry en van de ectile K o baart bet aucce vao Uw Hasr af Walffar Uw ficacb 41a U als Koko wordt autrebodan dta al l duldalyk onsHaadalsHaHE BM Vrauw ta fiaanl ep dabultanvarpakkhw draart BMita Koko wafdt aeelt 1m varkoelit an w rdt naoltvarkoeht Madar r varp8kklBr SIN EB NAAIMACHIITES kunt U krQgen la al onze winkels DIE MEN AM mtm n 0 75 fl 1 60 en fl 3 par Ftocan Alleen Verttgenwoordleers Voor N en Z HoTlaad Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P 0E99CRS Am t rtfaiii Voor Prieslsnd Groningen Drenthe Overriel en Oelderlaad FipiM B HEiHOBfWilH iwli KOKO SHAMPOO POBDCRS lyn wel een proef waard twee searten NateaOroog Koop ic waai U KoKO koopt F 0 12 per pakje l lill m ijilM 21 Mi JITHMGfBOED SmeEB Haateehappij Dapöts aiam CjOÜDA Klsiwo 5 A BSnnCHAM lOON leslel II inM lx Uj 1 Iriflkinaij Hoon Vrijdag 11 Januari 1918 6011DSCHE mmmj VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDGI BUNOENi 1 n el ƒ 1 25 elke regvl mmr ftM Op de voorpagina 50 hooger ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 1 50 per week 12 cent met Zoitdagablad ver kwartaal ƒ 2 1S per week 17 cent overa waar de bazoi ng per looper gast edt FWico per post per kwartaal ƒ 1 90 m t 2ondagablad ƒ 2 55 Gemne adTertentiën m iniawndan medtdeelliiiai bjj ctmttad tot nar i den piijs Groote letters en rukten worden jerel end naar plaatoruimte Advertentiën kunnen worden ingeumden door tuuduskMUt nn loUade B lUlliidelaren Advertentieburei ux en ome Agenten Abomiiementen worden dagelijks aangenomen aan ona bureau MARKT SI GOUDA bij onze agenten den boekhandel en de po tkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en oBiBtreaien behoorende tot den bazorgkriosr 1 5 regek ƒ 0 80 elke ragel meer ƒ 0 15 n buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regvla f 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 AdTec entiën van pubUeke vermakelijkheden 10 cent per regel Bureaus MARKT 31 GOUDA 1 i s c h e n van li o l C e n t r u nit De GfirmaiiJa piihtioeer een offioleu7i bekendimiaking van do centrumfractie an kn Rijksdag waarin o a wordl gezegd Algenwen worA het standpunt ingenomien dtat bij het eluiten van den vrede dte beechehning van den nationalenarhoid en die ontwikkeling van het IJult6 h ooonoimetAö leven gewaarborgd behoeren e wordvn en dat voor zoover politieke verhoudingen een nauwe aaneenölmtmg tot Oostcnnjk IIongarlje noodig maken dSt in geen ge al mag gcsehiedlen tenkoste van oirtmige gedleelton van het Duitfitho rijk 1 De onalliankelijike eooiatlsten 1 en efngiUt b£uoiiultii agl brengt Intern Korr in teg n de onafhankelijke Dirftfiche socialifcten dïf zoudLU hebben gepoogd de Bokqewiki te bewegen de vredegonderhandelingen op de lange baan te ttchuiven dloar de ontwikkeling in Duitschland zich m revolutionairen zin voltrok Dat de oiiafhanke lijken tegen de afzo ader lijk 11 vrede warer wa bekend ENGELAND In die Britaclie adimralileut zullen eenige veranderingen wordlen aangebracht waardoor het werk van den eersten zee lor t nch meer zal bepalen tot algemeen ueheer terwijl wpecaole contudsssies zul en wordin benoemd voor het beaptrijden van di diuikbooten in hei bijzonder in de terntorialo waittren van J ngeland Viae Uit Londen wordt geuïcld Het departenieut van Landbouw richt een nieuwe afI deeling op voor het verbouwen van viae teil inde ie kunnen voorzieiU in de oatzagiijke vraag naay vlas bememd or de vleugels van vbegtuigen Lr zullen m het a s voorjaar 5000 11 A mtt lae worden bebouwd De regeorin biedt den boeren p m S 10 per ton voor hun geheelen oogst van zaad en tengel Ingeval van nnoelykhodcn met werkkrachten belast de regeering zich ni et het wledPn en oogeten tegen oen vergoedlmgi van p et 4 1Ö Het geheim der vervaardiging van verfstoffen Reuter mieldt dat voigenö de Daily MaiU ihel een groep mannen behoorende tot de Britaohc textiellndKistric met groote moeite gelukt i uit Zwitserland 275 gelieiiDe l ultsohe foriiïulee voor de samenstelling van verfatoffen over te brengen die in h€t bezit waren van een Zwitsersehen öoheikundigr Bij de overtbrenging wa t het Britsohe ministeTie van Buitmlandëohe Zaken behulpzaam De oontrö le op djen uitvoer Th Jonee voorzitter van het subco raiitó voor dien woluitvoer legdie in een toespraak tot d maandeii tsehe bijeenr kometen vmi vertegenwoordiger v n den handel in het ministerie van Oorlog een verklaring al omlrent het onderzoek nwl Ijetrekking tot de goederesj van vijandi Iij ken oorsprong dat vrijwillig is inj esiteldi dloor firma en inrichtingen De reeutlaten zullen naar men hoopt be hikbaar van verordeningen nopens verdere nationaHsatie van de productie en vaatstellmg van het bedrag ven den interest die particuliere vennootflcihappen zullen mogen uitkeeren Amerikaansche Engelsehe en Fransche pers houden zich druk bezig met de rede van Wilson in aanal Uiting met die van Uoyd George Deïe blftden toonen zich voor zoover wiJ vernemen allen hoogst voldaan over deze uiteenzettingen waarin zij waarboigen zien voor een duurzamen vrede welke aan de wereW moet worden verzekerd De Duitsohe en O ïstenrijksche bladen daarentegen beschouwen de boodschap van president Wileon uitsluitend als een echo van Lloyd George s re e en herhalen dat ook Wilson vredesvoorwaarden Btelt die den Centralen mogendheden alleen wanneer zy absoluut verslagen waren kunnen worden opgedrongen En onderwyl zal den strijd weer voortduren zullen opnieuw millioenen tevens en millioenen aan materieel in het offervuur voor den Oork gagod ten piw i worden geworpen Vestigen wiJ er met een enStel woord de aandacht op dat ook het Engelsehe Hoogeriiuis thane met 134 tegen 69 stemmen de voorstellen heeft aangenomen vervat in de wet op de kiesredhthervorming waarbij aan vrouwen het stemrecht wordt verleend Van de fronten is geen wijfiginf fee meA Di0 vredesondephandelinfleii hervat Russischefinantieele maatregelena Persstemmen over Wilson s rede Vrouwenkiesrecht in Engeland Van de fronten geen nieuwsa ONS OVERZICHT nen uitite lie Hongaaraclie ministerpvefli dent zic in een gesprek met den vertegenwootidiger der As Est nog wel hoopvol Wu zullen nu hebben af te wachten of Trotoky zich onvoorwaardelijk neerlegt by het besluit der Centralen slechts te BrestLitofak verder te onderhandelen terwijl het belangrijkste geschilpunt inzake Koerland Lithauen en Estland das zou worden overgedrag i aan een commissie ad hoc Veel zal er daarby dan afliangen welke personen in die ce mmiseie zullen zittang hebben en of de Centmlen tot eonceaaiea aan de Hueeisohe eraohen bereid zullen E n Ook op f i n a n t i e e 1 g eb i e d hebben de Bolsjewiki reeds meer dan een draatisdie maatregel beraamd Zoo wordt van aigels fl e zijde opnieuw vewnrfd dat de RussieiAte iegeerang voornemens is binnen enk degen een bec t te publiceeren waart iü de Russische staatsschuld wordt geannuteewd Slechte dia Rusaische stafatsfondsen welke mck in het bezit bevinden van RiMeisi ifr staatebuvgcrs die een vermogen van beneden 10 000 po benitten uilen worden aflost of voontgean rentegevwnd te ziJ maar in beitie gevallen tegien gereduceerde bedra pen Totale anmileering dus van de RuisBische nationale boIhiM voor aoorev deae in handen ie vati buitenlanders RTTITENLANDSCH MBITW8 DUITSCHLAND In de Oostzee De Ijokal Anw veme jmt uit Kopenr hagen De echeeipvaart tusachen Zwedlen en Finland in hervat Het kiesrecht i en vorjadering van naiÜonaaJUbera IfD Hprak de verwachting uk dat d iiationBaJ liberaJe tractioi op den grondslag van het geJi e kiearecht e n overeent ni nidng weet te bfroikeii met dipi partijen wolke de kieareehther omiing giinetig ge ziiid zipi en d at m tevena bewerken zon dat tlle voor ttfllen poeddg worden afgedöan Beiperkt trelnvoT keer In het treinverkeer zullen vanaf inidklen Jnnuari op eT9 hlllende Duitsche spoorwegen weer belangrijke beperking n worden Ingiefvoerdl In h 4 bl oadw gn ldt dit VOO het verkeer op Zondiag 8n e ii w tttor men Bij de jongisto sneeiiwatoriDieii fn Ocst Pruisen zi 6 mannen 1 vroüw en 1 kind om het leven gekonïon Verder heeflt de Oekniinieche Raida beskiiten alle filialen der Ruseisehe Staatehaxik der Adel Mnk en der Staats boerenbank die züdh in het gtAued der republiek bevinden te likwideeren a hun vermogen ever te dragen a m de Oekratnieehe Staats bank Reeds eerder hebA en geruchten geloopen over de annuleering der Russische schulden wij hebben er toen in een artikel op gewezen dat om meer dan een reden een dergelijke maatregel op den duur Voor Rusland zelf ook onhoudbaar en noodlottig moet zün Ook m finantieele kringen acht men een dergelijk besluit indien het modit worden genomen dwi ook slechts van tijdelijken aard Voor het oogenblik echter moest ofacSaeon definitieve berichten hieromtrent nog ontbreken de Vereemging voor den Effectenhandel te Amsterdam de Ruesische staatSD ieren voor noodlijdend verklaren Intusschen hebben de Russische volkscommiaeariesen reeds een be uit uitgevaardigd waarbij de betaling van dividend door particuliere maatschappijen en alle handel in aandeelen in Rusland verboden wordt in afwachting ven het verschijnen Feuilletonil pij en ook eenige aandeelen kan kiijgen en dat aUt hij zjjn goedkeuring öejiit zijn naam op het iH o q 6etue sM voorden gebracht Je vindt bet toOb goed Haswell Jai ja dan heb ik niets iweer geloof ik Jeffrey s alleen maak wat vlu voort want ik verlang er naair orai weg lokomf Jef reye de onbevlekte en ongbvoolige l Oog en vertrok na e rst een vluggen blik op Vemon gealagen te hebben J r volgde een benauwend waebten Be teerling wad geworpen de zaai wae beslist en wat hadden da belaoghebbenden nu nog andwa Ie doea d Mi t wach en tot de stiSiken ter teekeniog gereed waren Mr ChamperHaiFwell marktL op dat het heei koud weer waa voor AfHTl en Alm tenide d t toe terwijl Sir Robeit zijn hoed opnam en deze met zijn mouw gladstr ek Toen miompcide Mr Hawwtl in wanhoop waait in klehugheden was hij vriendelijk op zi fi m niier en vond Mènew enonaangenaaioheden vervelend dat hijAlen hoopte aien op The Courti ia Hertfordishire van Zaterdag tot Maandag Dat was dfe afepraak zed Alan eenvoudjg maar na hetgeen er voorgevallen l wilt u er waar shijnlijk wel van aJ zijn O in t geheel n at in t geheel niet zeide Mr Htewell Zoodag is een rustdag en laten we afspreken niet over zaken te praten trouwene ala we dtt wel deden zou de een den ander misschien nog kmnien overtuigenSir Robert komt oo i en ik bea er ztker va dat je nichtje Barbara zeer teleurgeeteld WJu zijn indjen ge niet versoheen want van deze handelskweotie b ryjpt zij niel0 iiBt is latljn voot haar Bij het hooren vani Barbarai s naam keek Sir Robert ttp van de papieren die hij aohijnbaatr aan het recht leggen waa en Alan vond dat er ewi andier Uoht in zijne oogen Boheen Nog een oogenblik te voren had hij by zichzelf miligemaakt dat geen macht ter wereld hem een Zondag op The Court zoii kunnen doen dkiorbrengeü in geaelsoh p van zi n gewezen compagnon s Maar nu gedreven doof een zeker inatinet o door eeni pltrtaelinge ing ving veranderde hij van besluit Heefl gaarne zeide hij dat Is das afgesproken en ik zal m et genoegen komen Ik zal zorgen tegen eten ijd er te zijn mdibechi n wilt u dat wel aair Barbara zeggen Ik weet zeker dM z het prettig zal viniien antwoordde Mr Haswell want J3 zei me een paar dagen gdeden nogi dat zij allerle met je te bepraten bad ovtr een comodiestukje dat zij in Juli wilde opvoeren In Juli ziel Alan met een lachje Wie rfeet waar ik in Juli za zijn Daar was er weer een pauze dSe zelfs Sir Roberts zenuwe scheen aan te dom want aijn papieren vertaiend liep hbdoor de kamer to hij etoad voor het Iferboven reeds beschreven gouden voorftcrp en bleef er voor de tiw idle miaal op dien dag v6or in beschouwing staan Dit beboort u Vernon zt de hiji en nu onze wegen zich aohelden vwonderHtel ik dat gij het zult meenemen Wat is de ge chiedfenls er van ge vertelde me die nooit O da ie eeft bmg vefhaaJ antwoordde Alan op ver¥i W 4d n toon JMi oom die zend ii wae braclit het mee uit W bt Afrika Ik ben aJle felted haast vergeten maar Jeekie miin negerknecibt weet het nog preeies want mtjn oom redde zijn leven toen hij nog een NiettË ne lqaDd himne oiidervimMag keken de b de iindiere oomipügnons im verbluft op Zulk een dlwaashoid of zulk een eerlijkheidl was voor hen ieH ongeloofeli Zij begfpepen döt dhar veel achter zat r Robert heraiteldieizJehomMchliellijk Heel goed zeudie hij heit is nitH aan ons u uw weg voor ts schrijven leder nwet zelf nnoadr weten wat hij e4 Argumenteeren of proteeteeren aou tot met heiden Hij atTekte zijn anni uit en drukte op een electriaehe bel terwijl hij er nog aan toevoeg te Natuurlijk zijn we het op één punt eene Vernofn namelijk dat ge ale man van eer geen raiybruik zult maken van hegeen ge vernomen hebt tij dens uw werkzaairahedlen op dSt kantoOr noch in uw voordeel nooh in on nadeel zoowel peröoonilijk ala finanöieei Natuurlijk is diat zoo antwoordd e Vernon Mijn lippen zijn verzegeld tenzij ik zelf aangeOTUlen wordt en het voor mij noodzakelijk la mdj te verdeugrn Dat zal ninonieT voorkomen hoe zou diat kunnen zeide Kr Robert met een beleetóö buiging De döur ging open en die eep e klerk J freyB verècheeTk Mr Jeffreyö zrfil © Sir Robert wilt ge even dte aote van ooraapagnonsdiap tus6ohcn magoor Vwnon en one opzoeken en hier brengen Een oogenbMk Wees zoo goed ook nog die aandjeelen ven tniajoor Vemon over te schrijven op Mr Harwell en mij eöt voor die helft en vul een cheque in voor het bedtag Sla majoor Vernon e naam door overal waar deze voorkomt in de drukproef vao het prospeotue en ja nog lets telefoneer naar SpeetiOTi graaf Speotwn bedloel ik en zog dat m ten Motte toeh nog kane gezien heb het zióó In te rlohtenv dat bij een plaats km JnBamw in de db eiatle der maat9oiuq