Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1918

So 13909 ABOWNEWBNraPHrjS per kwartaal ƒ 1 50 per week 12 cent met Zondagsblad jWUrtCrtaal i l6 pernrWk IT c M mrera waar de ËnDrg ii per looper gesoliiedt Pivnco per post per kwartaal 1 90 met ndagsblad ƒ 2 55 AlWnnementen immten dageUfks aangenomen aan ons bureau MARKT SI GOUDA bij oMe agenten den booHhandel en de po tkanboren ADVBRTKiNTJEPHHS Uit GoOda en oBiatrekem bohoor nde tot denbezorgkring 1 5 rtgda fOlSO ke regel meer ƒ 0 15 v an bulten Gouda en den beaorgkring 1 5 regels ƒ 0 95 elke Tegel meer ƒ 0 18 Adrer entiën van publieke Termakeljjkbeden 10 oent per regel Redactie I Telef Intero 545 liusiuiiu van de gi oote i ni LiitL i ziju van m eening dat de Regeering te weinig maoht aan hen lieert gelaten en daardoor zelf niet in staat ia gieweest de distributie uaoT behoofen te regelen Wanneer de Regeering ingirijpt emuiet afdoende weet in te grijpert krijgt ze de onbevredUgd g bk ven maatschappij tegen zich Ondank de uitvoerige bepalingen bltjft het elandi llen bedrijf welig lieren en het i voor de overheid en haar positie alleszlnai wen liciieiijk dat in dit opzidht een verandering kontt t r i in dkae krWek van den bnrgeineee er wel ifts dat wij ondersteunen willen miaar rf het nu aooveel beter zou B weesi aujn ind en de geroeentebesturcB meer liwcht hodd en gehad betwijfelen wij wel i e organisatie van do di ributie in Den Haag is niet schitterend en voonvl seer bureaucratisch zoo echt volgens dat oude traditioneel sleurstelsel van anibtenoren Wij hebben bijvoorbeeld verleden werft een aanv ui ings brandwtoffenkaart gekreun voor het elfde en twaalfde mud l en o roepingskaarl wordt thuif ozondtn en een bepaalde dag wordt aangegeven waarop die kaart kan worden afgehaald i plttata van één kaaTt heeft heeft men er dan twee moeten adreiMeeren eer t de oproeplng kaa t en toen de eigenlijke kaart Bovendien moet nten van alle hoeken van de tad naar een lokaal in het centrumi WM oen tijd papier en geldvorknoeierij dat alUmaal isil De eeiU e die er weer zijde bij spiiH is de Haagxshe tram di weer ceu scheep ading dubbelljes inl van al de kaart irhaaldCTS Zooals dit is er veel in de distributie verward roropslooiperig en overbodig I Voor de loekoiUBt had de burgemeester niat vee hoop Inden er niet spoedig verandering kontt zoo aprak hij gaan wij een donkeren lijd leg tnoet Maar zelfs wanneer de zon die in het oosten opging niet weer zaj ondergaan zullen demoeiIijkheileni niet aanstoi zijn weggenomen I epe eporeiv l at die oorlog etelUg na Met hem hopen wij gaarne voor ons allen diat de hoop dïe In al en leeft verwezenlijkt zal worden HAGi N AAR Dit nniamer bestaat ait twee bladen Eerste Blad Ev nradige Vertegenwoordiging en de Vericieiingen I Alom in den lande zün de politieke partijen ainDgevangen met zich aan te passen aan wat Jiet stelsel van evenredige vèrte g WWM Hg1hB 6Wrtk in de ïwyiigde grondwet is neergelegd van hen vordert Zü zijn bezig hunne orgianisatieBuitteibouwen op den breoden grondslag die dit stelsel vereÏBcht en hunne vertaikkingen strekken zich uit over het geheele land tot in de uitboeken waar vóór 1918 aan een alg em ene organisatie in politiek opaioht niet ia gedaoht De poIItieAce corMtellaties zooals die sinds jaren bestonden zijn vei rolten en van een atenibue accoord zal by de eenrtkomende verkdezing die in 1018 al plaata h Aen geen sprake zijn Bik der politieke partyen gaat zijn eigen weg voert Kijii eigen propaganda voor eigen beginsel en zal Btrijden voor eigen candidaiten Wat v i sinds jaren hebben gezien dat een coalitiepartij van anti Wvotutionairen en roomachka thoüe ken optrett voor gemeenischaajpelüke candiidaten dat door een concentratie der vrijainndgen één gwwte actie wordt gevoerd om t sera t j e4 Y rvulli ff ua lyenscJien di e voor die groepen al meest belangrijke vmaffstuWoen geldei van de liberale staatkunde dat is voorbij gT oep staiat op zich zelf en komt all n voor zich zelf uit zoodat de stembus vaS 1918 een beeld zal geven van de verschillende partijen en groepen waaruit het geheele volk bestaat Aan het principe vert enwoordiging naar evenredigheid ligt het is voor ieder duidelijk billijkheid en recht en waarheid ten grondslag De uitweriting van dit principe moet in de praktijk brengen een meer juiste vertegenwoordiging in het be atuur van sijjpat provincie en gemeente dan welke thans beataat en welke gebaseerd is oip een stemiMiB meerderheid met de kanswisseling die daaraan is verbonden Aan de mogelijkheid van vertegenwoordiging in de besturende lidhamen onevenredig aan den geest die er in de bevolking leeft behoeft thans niet meer te worden gedacht en daairoede is het ook uitgesproken dat die venbegenwoordiging in de torfromende tijden stabieler zal zyn dan zulks tot nog toe het geval ia gewieest Want het is on Stijging der vleeschprüzen i e Veehandel scluijft Het vee 1 zeer duur geworden Vet vee voor zoover dat voorlianden is gaat tegen ee r hooge prijzen van de hand Jp d Leeuwardi T nvarkt werden sommige d eizcr CTteinplaren tegen prijzen verkocht die niet ver van de f 600 af war i Men deeld o ont nog de vo 4 inde t taalIjpf van hooge veeprijzen mode Te Sohagen weid een vett koe verkoont voor fftlO lo Pun rend een voor f720 te Gnonltigcn vCèrd een vette koe gekocht voor f 900 en later verkocht voor f 930 Tot de wri tAk i kMt t Vij Üft eer vermeerderdie rundvlet chv rbruik w r tegenover staat t gebrek aan varkensvlföMïh Dan is er weinig rijp la ïhtvee MO ZUHETIUM M mtVESDE nDEMHTMEIMILLEI AdvertentIën en abonnementen op d t blad worden aangenomen door J SCHEER HOOeSTRAAT B 32 erg als hier Beiden haddt n Oen te zamen als nv k kerb genMend en Alan had aan zijn VFoegoren ondergtitiehiktc dit voordeelige of cboon voor een oudgediende niet a te aangename baantje bezorgd indetijk w d Alan buiten Het ma toieve granjftLn gebouw veo dween achterhem in de avondnevds evenals een nachtmeirrie voor den dageraad wi t Hiji AlanVernon de ni+ er dan een jaair lang ziehIn boeien gekJul terd gevoeld had wasnu weer een geiheel vrij man Al zijndroomen over rijkdom waren verdwen H en werkeh waw hij nu behalve in ondtrvindlng anner dan toen hij voor jieteeröt de deur vau dat groote gebouw bgiing Maair hij was tm minste veHlg vel Ug De acte van corapagnonschap die hem ala een Ziware last gedrukt had was nu in witte B0ch vergaan zijn naam waauii gewisolit v an dat gevaarlijke pro j pojtus ov er de Saliara nAaiachappij die rak over nnilHoenen die gegeven zouden worden zooals vroeger he zilver in den tiji van Saloow ais iets va gfen betsng De itrengite kritiek kon niet aanmerken dat hij ook maar een halven cent voordeel van de zaaJc gemaakt ha i inderdaad wanneer de kpacli zou komen zou zijn vrijwillig afstadd doen van de voordecien zijn cred et i echta kunnen vcrhooKen Iij had met vuur feepeeld dooh was er zonder brartftwonden afgeiomeiv Hij herinnerde zieh niet dat hij sedtert adjn jeagd ulk een gevoel van luchthartlghelj en opgegehad had Feuilleton DB GELE ATGOD Vtti H RIDER HAGGARD door Mevr Storm vap Leeuwen Eïlerk de Keus Nadruk verboden Neen dftnk u zpide hij nu I i zal den Goudto Al od zooals Jeekie hem noemt niet verkoopen Mte6 hien wilt u wol Boo vriendeïi zijii haar nog een wo of langer to houden totdlat ïk een plaats gevonden heb waar ik haar onder dak kan brwigeii Weer floot Mr Chflanpera Haswell door de tanden Dat ieimiand weigerde om voor 17 000 pond een stuk Alrikaansoh goud welks wéarde ongeveer 100 pondi w ö te verkoopen trol hean als leta zeer wonderbW rlijKs SJr Robert eoh er stheen in het geheel niet verraet te zijn dIooU aleohts teleurgestrfd Ik begriip zeer goedl dat gij het beeld niet wilt verkoopen zeide hij en ik ben er u zeer verplicht voor dat u het wel zoo lang wilt teten tot de zaak met de SaharaMnaatóchappii in het rdne is gebracht en bijl lachte Op dfit oogemblik trad Jetheya miet de Btukkfti de k D 6r binnen r Robert overhandigde Alan dé aote van coanpaigiflonschaip en toen deze het stuk doorgelezen had gaf hij het Sta Robert terug en wierp deze het In het vanr terwlji hij zeide diM de officieele ontbIndSng van liet compagnoneohap natuurli k in de Gaeetto zov gepubliceerd wordlen jDaama werd d ovér Hoe gemakkelUk haaU men zich durdoor niei j verkoudheid en heesdh held op den hali Wy I bcrt tAleHeit besdier i men duirvoor hei aller j hette $ dcrt 70 JMT be kcad en beroemd ondrwiWen Wfr dk vervo td BOSKOOP Advertentifn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zuidkada leildeii Heleolll Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetatels Bnffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteHen Kapokmatrassen Slaapkanienneubelen ensi ene allee spotgoedkoop RngbeUeede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 Stflltafel f 9 0 SpiegeU f 6 0 1 7 60 iWlfflUritt llmklt llMillEki m Bytt rÜ ni UM Hoe erger de ziekte des te beter dient bet gcnceainicldel te zijn Wie tfii Uohmmm ca K nuw w i co hare ttvolgfia ala 2499 40 Avi tbeid Ckctrek aan energie Duizeligheid Bloedarmoede P Q la den rug Voortdurende vermoeidheid nuwachli£bei d Zpo au en dan boofdpijo Hartkloppingen IjuMeloeibeld Bteefcxuchf AI efBeane nrakw G ao leveniluM VersDigerinA Nfmmer tri in eten een goed geneesmiddel wenschtte gebruiken neme MUHHARDrs UvetiiBen J waarbij men verbaasd zal zijn over de uitnemende uitwerkfag op geheele lichaamqgeitel Id buaaen van 90 et fl 7S f4 25 f8 2S Bij Apoth eo DroglMeo Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is ran IfaaimacMnos want SINSER Naaimachines zijn een ËersteKlas Fabrikaat dat zich reed Vteer daa n halre eeuw voor alle baishondetijk eo industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIITGDB NAAIMACHINES kant U krtjgen in al onze winkels SIEMEIT AAH DIT wr ÏÏITHANGBOED HAN ZEMEN SINGER Maatschappij Depots alom GOUDA Kleiweg 5 A VAM EENIGE KRAUNIKCHB RIJWIELHANDBL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN 218 STALLING VOOR RIJWIELEN 10 Polaaenstraat 15 17 Rotterdam W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IHerwnven Keukeng erei Hij wielen en onderdeelen L sii4 MWiK9 E 43tluk i be4 BOND VAN KAASPRODÜCENTEN AfdeeÜHg BERKENWOUDE LEZING op ZATERDAG 12 JANUARI a s des avonds uur In het Café van dan Haar WESTBROEK SPREKER De WelEdele Heer H OUDERKERK Landbouwonderwijzer te Rotterdam ONDERWERP Het scheuren van grasland TOEGANUB VRU Voor h aanwerven van nieuwe abonn a op een zeermooi weekblad voor kinderen waarvoor in verschillendeplaatsen van het land bereid Agentessen met zeer veel uccei werkzaam zijn worden nog eenige 40 de welbespraakte dames GEVRAAGD tegen hooge provioie Brieveo onder no 349 Bureau Goudscbe Courant Markt 31 Namens het Bestuur G O DEN HOED Secretaris Het Advertentiebureau van De Goudsclie Coiiraot MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTEiSTIEN in alle Nederlandsche en Buitenlpadsche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging WÊT Inzending van 6 n alschplft steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt lOIO IIZUIVUIS HEIDES W TE EBWIIIES ES HEER VEMHESSTE KOKOtrHAAR uw tPOTHEKEII DMMin OF UPPER HEEFT KOKO VOORSIDIB EN HV at U DF lEVREDEINEID IIIIERE VERBRIÜKEUS MEDEDEEIEII KOOP VtMUO M UflU FtEtfiN F 0 71 wAusoBvwnrat Utt kriilB pnpualM Oïden dltvgrli nigemaakt van hel kty en Tin ds Khia Koko haofl httiucceiMnUwhaarat Welvn elke nesch die U sU Koko erdt PRUSi a O TI fl IJe an fl 1 00 ptp flMon AilaMi Ve itf Il i m wiUfii i N Z HoUand ITliMhl ZMland N Brabari 1 Umbuts r IIMHHI Am lw ui Vdh Fitettand Ctonlnnn Dtencbe Ot iTnl n Celrfarluid rinu MiainDBMHX iDMk ANTON COOPS Wydstraat 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schooabovcu 130 PHILIPS SCHEMERLAMPEN MET TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers NZ BNZ 2825 ISO VOL LICHT SCHBMBR LICHT Voor den tyd dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door 2an een der belde koordjes te trekken het schemerlicht In waardoor een groote besparing verkregen wordt NERGEE EnergfevöPmep voor Hinderea ZenuwKwaklffiD ennerstellendeD DfA ALPIIXSRIM ARNHEM u Buoaen vanaf 60 C ken Öi oglsten I I S C van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagenstraat IIS OEN HAAS Tal aat 1990 GROOTE SORTEERINQ 10 KftASTRECHT INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Drie Balansen w o d r Nedefland 4ie Bonk theorcdlich to gslidit en vooroi van qnintMteas vott bHBoekhouden f 2 50 StheU v h bortboudef 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Leerasr Boekhouden lOlé 11 Verkrijgbaar bi L J C BOUCHER Den Haag Hei iocMl uiii a Ei ü A n Jan SohftftkborfT 8 u Rootte Kruis aM Gouda 12 Jfin 8 uur Zml Conoordia Uivoering MUnneiiizaiigiverDOTilgiiig I oor Oefming Kun 12 Jan 8 aar Uél B lon Goudft Ver afdi Goudb V d Cemtr lon Tfaii por fla+eldws ondl 14 Jam 8 uur Hrt Bl BW © HïhI Huis Ii vorgi aidt GoHd va ém Viifz Dms Bond 21 Jan Geb Bouw en WoniDijt M icïit 2 uur Vena OnidteTflltanidBOoiffltmWwifl Armenzorg BMeflfd Teno k D vtt fferoffeld tttd mededeêlloff ta moKui ontrangeit vaanr rfiMran eoneartaii ranuiluUPdbadin nu om dtts diu In onn icwda t mv ikattlielM mufcknt Zaterdag 12 Januari lt 18 50e Jaargang iÜI VERSCHIJNT DAGELIJKS m Étié BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDGDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 1 25 elke regel meer t M Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingeaonden madedeelingen b contrut tot seer B recluowrden prgs Groote letteta en randen worden iOrekend naar plaataruimte Advertentiën kunnen wonden Ingaaonden door tusseJlenkomst van aoliede detaren Advertentiebureaux en ome Agenten Administratie i Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA met anfci revoliitionairen en roomachkabho lieken kan niet anders SJan groote voldoening wekken Immers deze partijen hebben zoodanige prlncipiéeïe tegenstellingen dat er geen sprake fa van gemeenaohappelij ke beginselen op grond waarvan een samenvoeging mogelijk zou zijn De levensbesöhouwing dezer beide groepen is zoo geheel tegenetrijdig dat zij in den grond inplaats van naaat elkaar tegenover elkarsr moesten staan De coalitie der beide groepen is dan ook een zttivere belangengemeenschap die bij de t ènbus aan beide groepen bijzondere voordee4en heeft opgeleverd Nu ijn zij iWer 0p zich zelf aangewezen en komen dus cofllitie candidftten niet meer viWr Ook de concentratie der vrijzinnige pertu en is uiteen Vrij liberalen unie liberalen en vrijizinnigdemocraten die vele jaren op grond van hun gemeenachapabeglnsel denkbaar dat in de politieke partijen telkens weer een zoodanigen omonekeer zal plaats grijpen dat de atemmingmutkomsten der groepen zich telkenmale zooals dat bij na na elke parlementaire periode het geval IS geweest aanmerkelijk zullen wijiztgen De grootere staibiiiteit in de regeering woi ook bevorderd door het wegvallen der aanvullende verkiezingen die onder het nieuwe stelael niet meer zullen plaats hebiben Imanera de voor de ver ezingen te volden metiiiode ia zoodanig dat naast de leden die gekozen worden tegelijk wonden aangewiezen reserveleden die terstond in funotie treden nadat de eerst gekozen leden om welke reden dan ook zgn afgetreden Het rechtvaardigheidsbeginsel in het stelsel yan evenredige vertegenwoordiging spreekt ooki vooral hieruit dat kleine gro pen dfe by fttet huidige kiesstelsel er ni lil zak fomiaot in De stemming waarin hij ditmaal sprak was nogal gemengd Uiterlijii had het openbare leven g en tieten van inzinking vertoond nieendu hijtakunn n verklaren gezien de ci tral dSo de spaarbanken en de banken van leening te zien geven Of dal mi do juiste maatstaf voor do Ijeoordt tiing van den wel and Is valt wW eeniga ius to betwijfelen De opbreiigM van de bela ling op de piibüeke vennakWijkheilwi die nïoii ook zoo graag al i iimat a gfii riiikt i daa rv oor minder gp vfhikt aangJ7 ien vaak 1 galtleken dïit in jaren van nrinder goetk zaken de vernuikelijkhedeu eer meer dan minder opbrachten Men mott daarbij in het oog houden dat do geuneonte zioh sterk uitbreidt In het jaar 1917 veirniieerderde de bevolking zioh uitt tien en een half duizend zHen terwijl derlJen duizend vreemdtlingen nie est uitgewekenen hier neers treken Uit dit laadde cijfer volgt dat het vreemd element een factor i i geworden die Hl het atedieai leven niet onduidelijk tot uitdrukking kmnt kunnen slagen een vertegenwoordig hebben samengegaan komeh elk voor zioh bij de a B stembus uit Het wondt verklaard al het logische gevt g van het stelsel van evenredige vert genwooïidiging Toch meenen wy dat deae splitsing der groote vrijzinnige groepen niet strikt noodig is dat de kern der drie vryzinnige partij n Voldoende basis biedt om te wericen als één geheel Zeker er bestaan verschillen tusschen deze vrijzinnige groepen maar dan toch alleen verschillen Van gradueelen aaid En d ae kunnen inderdaad in meerdere opzichten belangrykHijn Maar dat dofrt aan het prinulpc i flil Op grond van het b ns zijn de drie vriJTiinnige groepen in de groote lünen één en deze groote lynen hadden naar oftïe meening het richtsnoer moeten zijn om deze eenheid te bewaren tegenover hen die van tegenoverge teld beginsel zijn Wü beschouwen het uiteenvallen der concentratie dan ook meer als het resultaat van indivadueele verschillen die ondergeschikt hadden moeten zyn aan wat het algemeen vrijizinnig principe wil Dat resultaat hebben wij thans te aanvaarden en als gevolg daarvan moeten de vrijainniigen die zich in masea nooit hebben afgevraagd tot welke categorie va vryizinnigen zü eigenlijk wel behoorden thans een keuze doen uit de bestaande drie partijen Die keuze is nu noodig omdat bij de komende verfriezingen slechts sprake sal zijn van candidaten van vrij l beralcn unie4iberail i en vrijzinnig democraten af te vaaKiigen daartoe thans wel in d gelegenheid komen indien tenminste het aantal aanhuigera dier groep al ziJn ze over het fljpheele land verdeeld kunnen uitbïWïgen hot voor de verilizing vereischte tenwntfnfcll dat bepaald wordt door deeling TOn h t aantal plaatsen op het aantal uitgeftiracbbe stemmen En door het feit dat thans ieder mannelijk ingezetene die Nederlander is kiesgerechtigd is niet alleen v Mx tevens kiesplichtig ieder kiezer is krachtens art 71 van de nieuwe kieajw b veir ieM ijn ki R ali uH t oefenen wijst dat aantal stemmen het maximale cijfer aan dat elke partij kan uitbrengen zoodat Itaar ibeteekenis in juiste mate kan worden gewaardeerd Hieruit blijkt wel dat er voor een vertegenwoordiging tooh een belangrijk atpnsnental wordt vereisoht zoodat de praktijk zal uitwijzen dat alleen die candidaten gekozen kunnen worden die geacht kunnen worden te zijn gesteld door een belangrijke groep van aanhangers hetigeen uiteraard alleen zal kunnen geschieden door een der partijen bij welke het gaat om een beginsel en niet om belangen engeren zin Praotisch zal het dan ook aanbeveling verdienen om in de grootere partijen die elementen haar voren te brengen van wie verwacht mag worden dat zij met groote kennis van zaken en op grond van eigen overtuiging als waarlijk algemeen vertegenwoordiger kunnen optreden zoodat ook de partieele belangen getoetst aan het algemeen belang hen volkomen zijn toevertrouwd In 1918 zullen de politieke partijen elk afzonderiük optrekken Dat dit geschiedt De bedrijven en de indlustrieën hel beu natiuirlijk een alocht jaar gehad Vooral dt viawherij leed zeer Alleen de kiustviöscheo ij heeft aich uitgebreid Terwijl Solieveningen in 1916 geen enkel stoomt ku wtviSïWliW fivaairtu fe bezat bezat het op einde 1917 er 26 l e achokkerf en garna lenbooten hebben vnj goede vangst geniaiftU al heeft natuurlijk deze nieuwe tak van BINNBHLAND BRIEVBN UIT DB HOWTAD ccccv Onze burgemeL eter hoeft de gewoonte de eerste raadöivergadoringl te openen met een rede die een soort geaneente verslag j het dS rtbu lOstelsel heeft de burgpnieeafer een verborgen kritiek geoefend Hij deed dit in zijn handige dSplomnHeke tawl die zoowel een krliiek inhoudt als een kritiek afwijst El Iera oo sprak hij zal zijn te beoordeeleii of bij de toepassing van dlit stelsel met de lessen eener gezondo eoonoinie on vooruitziende staatkunde voldoendie werd rL kenlng gehouden en of nt t in liet systeem zelf factoren opgei lolen lifegen die de duurte md hicn zelfs dt cliaar ht in de hand hebben gewerkt welker bestrijding beoog i werd Aohteraf beschouwd koaiM ook de gedaclitp op of niet wanneer van den aanvang af de actie tegen epeciilailieve aanhouding van goederen meer aandaobt wa geschonken aan de circula lie van goederen een zoodanige aiotivHcit verzekerd had kunnen worden dat althans ten deels werd voorzien in hetgeen thani dekunstniatigo distributie in orde moet makon Deze woorden houden in elk geval een kritiek in al wordt ze minzaam geuit De Neen Biajoor u kunt zlob niet hierinneren dingen üe aan u natuurlijk voorkomen Maar ik en de anderen herinneren het ons wel en döaroiM Ppijt M unj nmar voor u zelf ben ik blijde want otaeboon AJ lward en Harwell nu weer een groo e zaak hebben op touw gezet die apoedig vetl geldi aal afwerpen ia dit toch geen plaats voor mensoheo zooals u en nu u toch weggaat zal ik u maar zeggen dat het mij steeds verwondlBrde wat u hier te möktn had Wat ik aeggen wil majoor het schandaal zftl eeu af anderen dag uitkomen zooals vroegor voor uw tijd ook wel is gebeurd I n woil dan vroeg Alan Vant hij was nieuwsgierig de gedachten van dien man die hij altijd zoo geheimi on achterdochtig gevonden liad te leeren kennen I n dan majoor zalhet de heeren Aylward en Chaanpere Haswell niet erg benadcelcn die ssijn gewend aan dat soort van zaken en zullen wftareoliijnlijk ha eonvpagnonschap onibinden en Ich een tijd rus tig houden en meoaehen zooals k we zijn sleohte bedienden diaar doet hept niets aan toe Maar wanneer u nog hier wflé zou het voor u een ramp zijn het zou een amet werpen op uw naam en uw hart zou breiken en wat ia bovendien het goede van geldp Ik zog u majoor ging de man gee driftig voort dat hoewel ik niets en nlanand ben Ik uw voorbet ld zou volgen indien het mij ntógelijk was Maaff dat gaat niet ik heb een zjeke vrouw en zwidike kinderen die de helft van het jaar aan de zuldkuöt moeten doorbrengen bovendien nog een oude moeder te onderhouden en ik wa0 nog zoo dom er in te vliegen bij Sir Roberts laatste klei e onderoemïnig dat heeft me al mijn Bpaftidultjee gt oe U begrijpt dat ik wat óvergespaard itUMt hefcbeft voor dbt de eenkoniöt feeteekend tn de cheque aan Alan overhandigd Nu adieu tot Zaïterdag dan zeide Alan nadlat hij dit stuk in ijn portefeuille geborgen had Hij knikte hen beid n goedi n dag en verliet de kaïiïer De gang liep lanfes het kamertje waar Mr Jeffreys d e de eerste klerk a4 een zat Hemi opmerkend gSng Alan d kamer in en loot de deur achter zioh Zijn sleutelring voor den diagi halend naaii hij er den eïeutol af van zijn lessenaar en van de kluis gaJ ze den klerk die werkluigeli ais altijd een bewijs van ontvangM schreef Gii gaat ons verin ten nfajoor Vemon widic hij vragend terwijl hij het papier teekende Ja Jeffreys antwoordde Alan daarna dooir eem ingeving gedïeven voegde hi er bij pijt he je l LMi Jeffreys keek op en er waren eJ oren van ongewone laoiie op zijn hard regelmeiig gezicht Wat mi f betreft majoor ja maar voor u over t nilgetneen neen Wat meen je JeKreiye Ik begrijp je niet precies Ik moen majoor dat u nooit getracht hebt mij een zaak op dien hals te Bt iiüven d e het feigliclrt niet vejeu kon en mij de kflfiitai ea uit het vuur te laten halen en ook diat u mij atöjd behaadleld hebt zooals ieidtand van nw stand tftrt doet en niet gebruikt hebt als een nuachine die men ruilt als nwn een betere kan vinden of van de hand doet ais detza niet geheel jneer in orde i Hot is beeV vriendteiijk van p Jeffreiy fi dAt fa snggen tmWbr Ik h innn me niet ooit iete bijzonders ged n te hebben nwichine aan kant gedaan wordt majoor laar ik wil u wol dit vertellen dat als ik 5 000 pond bij eika r heb en dat hoop ik te winnen met de Saharaaandee It n die ze nw wel moesten afstaan omdat ik te eeil van allea afwl tt dan ga ik naar het dorp waar ik geboren ben en koop me döar een boerdnnj oor Thoma Jerffreu fl bestaan er dan geen heeren Ayh ard en Haswol meer Daar wo Jik gè cheid Vaarwel majoor ft zal zoo vrij zijn u af en toe een regeltje te zenden want ik weet dat u mij niet zult vergetei Vaarwel en GodI zegene u wat Hij zeker in den loop der tijden doen zal en ijn hand uitstekend groep hij die van den verbaasden Alan en drukte haar harielijk Nadat hij vertrokken was ging Alan ook hoen Hij m erkte op dat dte klerken die waarschijnlijk lits van de voorgeva len gebeurtenissen vernomen hadden hem door de glazen deuren nakeken en naar het hem voorkwam niet zonder pijt en met een soort van bewondering Zelfe de prachtv ol gedeooreerdo portier ftan d © deur kwara uU zijn eikenhouten IcAet en vroeg hem of hij een rijtuig zou roepen een dank Je wel sergeant an woordde Alan ik zal een tram neanen en o ja sergeant ik geioof dat tk vergal je gepa b erd v kerAn een cadeautjete geven Wil je dW w aannemen ik wilde wol dat ik je meer geven kmi en hij ga hemi tien sM lingA De sergeant ging In de houding staan en salueerde ruim eid J ank u vriendelijk majoor z idehij Ik krijg liever fit van u dan tiep pond van de andere heeren Maar majoor ik wjlde dat we maar weer snitten aan de Weatkuflt waren Het Is er wel een iKme rig barbSATJCh nest n aar toc niet zoo