Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1918

eiüi fliuite vt ttü Koü ia oen zeluaaaiiiueiu Veu van tuudyenuutige kwaiitiitt kotit den alagfna ttmm l i per poudt Voor de tdagers worot het een b iauwde tijd evenai voor de minder kapitaalkraclitige vieewchcoaauineoi i die voorloopig mig wet ht meerendeti vaa ons bevolking uitn aken KumStleeaciiidÉsiributie zal dan ook niet uit kunn u bhjven Wij verwachten dat met da aat Kaaode bebaodieEiDg van de J andbouw begrootüie meer Uclrt im deze zaak zal n orden ontatoiieD In de vergadering va de AinB erdamBche Leveneöniitdieleaconiin ie werd ovex d d stijgiog der vleesobprijKeii geze d dat het noodzakelijk was er bij de regeer ng nogauaats op aan te dringiea rundivloeechbebChikbaarHttiUing teg n verLa gd n pi ijs in te voeren De voorzrtter herinnerde aaa wat vroeger over dSt onderwerp In de coium le waa g izcgd n l dat het gea eentebe uur vaa AnntAwdani eteedb op het atanilpunt heeft gestaan dat toet de in vouring tor rundvleeeohth i ibutie niet nwest word n gewacht en wel op grond va i te redenen d e in ieitijiJ van de aajde van dio regoering Voor de invotsring werden gevraagd Do priJBlverhooging die toeo word gevraagd ia thaois ingetreden De vooraiti r z l met den burgemeaator in overlegi tredJen om bij de regeering op invoering van rundvletschdistribuüe aan te dringen ook in Een der leden ü laagde over li t feit dat eir sia ertt zi a die het vleesch van regi eriug varii s verwerken voonhjne vlettichwaren voor welke geen maxümuiOHprijzen gelden on d n minder vleesch tegen den waximumpnje aileveroi De voorzitttani Tki op diftt herhaaldelijk tegen edsgers dio zioh aan deirgtjijke overtredingen schuldig maken procee vtrbaal wordt op geQiaaiL t en ook aodej e maatregel L op heii worden Wegepast docii zengde bijzonder toecioht op dtae aangLlegenheid toe üok over overschrijding van maxinwunprijzen van kopvleesoh werd geklaagd en werd eveneens bijzohdler toezictit toegezegde i ea der leden klaagde over de kwaUteit vao het regeeringsvet Bij bespreking bleek dat de kwaUtLdt van h it gekverde zeer ongelijk iu De voorzitter noodigde de wittkelienj uit om w oneer elechte kwallliii nuoit t worden vla lgieett ld aan h td i6triibuüebureaiu niediede ing te doen met verm lding vaa den diatuiu van de jlevering dan zullen de feiten ter kennis van het rijkadistribuüe bureau worden gebracht de Vereeulgde Staten bedoelt men inet het woord Dutofamam tttkwi en DuUecher In mj gtoboorteplaata en ia den 9taat wiArtoe ik behoor wonen tal van NederlB ider Men noemt daair Hollander Het woord Dutchman wordt eldtti gebruikt en ala men het doet ia het in verband met een Dultscher Het is mielachien goed hier even te cooi teeren dat ik onder al d ei HoUanders nooit een ontmoet heb dSe lortaandig of trouw eiooa waa Het wairen alleti uitnemende burger aditbaxo en zuinige lieden Ik kaa mie niet vooratellen dat een Hollander die ala zooduiig beiEend staat ia le Vereenigde Staten opzettelijk riecht zou worden behandeld Aan ongerteifelijkheden staan zij thans bloot maar dat geïdt ook voor lingèlBchen en Franschen de Anserikanen ondervln den ünlnera zelf ook al van moedlijkheden j en ze leggoi zich bovendien nog vrijwillig onttoeringen op V rfgeai de jongste be rekeningen hebben ongeveer 10 naliiocB gez nnea niet personen maar gezinnen een stuk getoekendi waarin zij vorklaren dat ze op alle nvogeUjke manieren raillen bezuinigen wat het voedBel betreft Men verwacht dat nog veel meet giezinnen een dergelijke verklaring zu len aileggen In de Vere ilg Staten w rd n een vletsehlooze en een tarweiooae dag ingevoerd diat wil zeggen dftt dè bevolking zich den eemen deg vrijwillig vleeech den anderen dag vrijwillig tar webrood ontzegt Dit geschiedt met aleén omi de voorraden voor de Amerikanen oppeiltehoudlen mïiaT ook om een zdo groot mogelijk ovemsohot naar de bondgenooten en de neutralen te kunnen zenden moene bespreking voeren over een nauwkeurig g ormuleerde on veel Huvattende econoniisohe regeling die de i nt telan deo geneigd zijn met ons land te brefttn Deze regeting beeft betrekking op de algeukoene lijsten van onze uitvoerpohtiek en KOU ona land een va en aanvoer niet alken van graan maar ot van noodaakelijke groodistcrffen en beuooddgd foeterialen waarborgen Komt zij tot staod dan is het waarschijnlijk dat de i ngelscho regeering zich niet langer op grond va de Hidfe Con vöition aail verzetten tegien ioderen uitvoer van paarden en rundvee naar Dnitschland beëindigd en do sohadevergoetKng ultbetaaJd Jsnoner dat IntuMK ien de wediiwe ook la overleden dese vrouw hoett langf ttjd tn groofe onzekeiHield en armoede geleefd ze heelt de resuitatan van al haar wachten niet mogfn genieën V ie jaren heeft zij in groots oorgaa verkeerd zoodat o a het burgerlijk armbestuur flnancleeKn onderstand heelt moeten verleenen Nu de schadwer goed ing is uitgekeerd hebben de kinderen de niet onbelangrijke aom voor do verleende hulp teruggegeven zeker een verrasekig voor het armibeetuur en een daad die de kinderen eert 0Ciiter niet die metMeeHngn edftan ir k Ite TOor hat geren r Tan onmiabaar vi ren Ten devdfl is do Tenatdersiellbg t di mogelukiheid urn bestaan lat leden dl vereeniging k hunne hoedanigjieid mt kaaagnwaier van de verkregen voorkaon ten flfig n bate gebnoik Kvuden maken oniuist Iedei grosaie betrekt uitsluitend ksM van de KaaOTereenigiitg m ontvangt w Ujks eene vaste hoereftlhAki welke TetbM boudt met zijn omzet in normale jar a Het ontvangen kwantum moet ook weer wekelüks door hem afgèleveid worden Het is dus onmogelük dat een grossier kua zoude ophoopOT om deze later weer met een extrawinst van de h md te doen Juist door het plotseling publiceeren vaa de prijzen Bonder de Kaaarereeniging in de gelegenheid tfi stellen de noodzak iyk maatregelen te fhlim ia door versdiiU iH de grossiers geprofiteeid Wg sdirentt daarover dato 3 I oemiber 1917 san dft R kscommiaEtie Tan ToesiGltt Ook diei£t het vaatstellen van maximoai pilzen met eemig onrerleg te geschiedeo omdat anders bij vetbooging der prljiot smnnage personen niet oitibelangrüke voordeden gemietwi Een grossier byv met em osnzet van 1000 KX kaas per week die deie juist vóór het raststellen der nieuwe pr J zen heeft ontvangen geniet daardoor en gehed ongemotiveerde winst van jia BOO een grossier met een orazei vao 10 000 K G een dito winst van ƒ 5000 En verder Als conclusie uit het boraiBtaande noteeren wlJ dat bet ons niet keaiiten in en het ons niet tgdig doen kennen ven de thas vastgestelde prezen aon enlljke moeiiykheden doet geboren worden welke te voorkomen waren geweest De Nieuw Amsterdam De jiaasagiers van bet stoonusohip N Amwterdam hebben aanze ing gekregen dat ze aanstaainden Dinsdagavond aan boord moeteai zijn Het ligt in de bedoeling des nachts op te stoomen naar Hoek van Holland om vanda Woensdagmorgen te vertrekken j T hebben zich echter nioeilljikheijen voorgedaan igi verband met de kolenvoorziiMïing van het vaartuig zoodat de mogelijkheid blijft bes aan dat het vertrek e nige dagen verschoven moi worden Toch worden de toobereidseilen voortgez t daar mtn alsnog hoopt de moeilijk beden ntetnle kolenvoorziCUingi te overwinnen i on veracliuiving van den datum van vertrek zoudaaronii zoo l ig zijn wijl mcu dan opnieuw allerlei tijdiroovende foTinHÜtedten zou hebben te vervul en Advertentiën Door htt verbindend worden der miiI altdc Un iUjit II h t failliu m at TM A A TRAVER te Schoonhoven gafladlgd 357 7 De Curator Mr M M S HIM VAN DER LOEPF Hoe te handelen met bevroren VoedwWeten De vorst in Deoeojiiber heef hi Iaaa weer hfiel wat producten doen bevriezen Van ondersoheiden zijden hoort men van aardappelen voederbleten en maagelwortels die min of meer bevroren aankwar men De werkzaamheid van da Bita bad dan ook plaats in een ong lukklgen tijd Wat mot die bevroren pKWuoten te doen aijn de peeën ffortelaj good bevroren dan gioan ze na ontdooiing sipoedig rorten en zi ze voor de veevoeding niets waard Had men met een kleine hoeveelheid te doen dOfin kon men ze koken en in eenige dagen v eirvoederen dit gaat na tuurtijt niet met ma heeAe partij De heer ilema Rijkalandbouwleeraar voor Drent raadt het voigeode aan Hg gt eft geen garantie dat sijn raad doHtreffend zal blijken want hij zag dat in de praktijk nooit toegepast Daarom verzot hij hen die er dp proei mee willen nemen den uit ilag later aan hem mee te deplen Zijn adres is Assen De raad hiidt aldus Op een droge plek wo dt een langwerpige kuil gegraven minstens 2 voet diep zoo mogeli dltjpCT De bleten worden hi den bictensnljder gesneden een nïochine welke reepjes maakt Is beter dan schijven Met dit aoijdeai wordt zoo spoedig mogelijk begonnen zei a vóór de bieten geheel ontdooid zijn wan reeds gedurende het ontdooiaa wordwi de bietéi vochtig en we beginnen inwendig donkerte verkleuren en te rotten De gesneden bieten worden laagsgewijze in den kuil uiw gie prcid gedurende de vulling wordt de massa nog zooveel miogeiijk met scherpe schoffels stukgeetoken Het doel is de bolten te vullen tentinde latere rotting te voorkomen De kuil moet de geheele massa kunnen bevatten Is eiim er In dan wordt evenals bij persvoeder een f inke laag aarde pl nï 75 o M ais aCsluittnp en besiwarli smiiddel aangebracht Het mengen van de atukgeBned i bieten in den kuil met kaf haksei o t iets dergelijks wordt sterk algeraden Het resultaat is volgens de llttoratnuT een goed zuur voe der geschikt voor rundvee en varkensL Wel is waar gaat er uit den aard der aaak een belangrijk de van de vo derwaard e der bieten door Jesting verloren doch de methode is ook sleohta een middel in den hoogiaten noed om rtiet alles verloren te la en gaan Nog wordt opgemerkt dat de j eket hedd van het goede resultaat der Inkullbig zeer riterk wordt verhoogd door de Weten vóór het inkuilen te koken of te stoomen Het snijden kan dan vervallen terwijl de gare raiasisa in den kuil wordt gestampt Wanneer het een betrekkeliji groote hoeveelheid betreft is daarvoor echter een stoomtoeeitcl noodig terwijl onder dte tegenwoordige omstandigheden de brandstof ook wel zal ontbreken C B In het feillitHment van A VAN VUET fttameraian Waddlaxvaen de eeoiie ultdeelinfilij It Ier Griffie van de ArrondliieiaeatiRechtbank te Rotterdam en van het Klkotonlerecht te Gouda edeponeerd om atdasr fe durende 10 dagen Ier inn e der ichuldeiKhenie liitfen De Curaior 3S8 n Mr W J L VAN ES Beleefd ïerzoek Geioadlieédatoeataiid Ook in Noverober blee die gettondiheidlBtoestand bevreiÜgend zij het ook dat het aantal aangegeven gevaJicn van roodvonk en dïphterie grooier yim dan in October Over het algemeeai waren deoe ziekten goedaardSgi dè verhouding tu 3ohen het aantal zititeir en het aantiaJ aterfgevftllen was in November roodivonk 2i33 pCt en diphteritte Ö 78 pCt In 1915 1916 en 1917 Januari ifm November waren d eze verhoudingen voor roodivonk reep 3 27 2 65 en 2 19 en voor diphtberilis resf 7 6 50 en 6 72 pCt De cijfers voor de algemeene en de zuigelingeneterfte waren reep 10 79 per mille van de geroiddjelde betvolking en 83 03 per mille van het aantal levend aangeg venen ze wareo d aa lete hooger dan in de vooralgaande mttand resp 9 79 en 8aS8 doch lag r dan in November 1916 reap 11 13 en 90 98 Het aantal aangegeven gevallen van roodvonk düphtheriti typhus en care broffpinaal oiening itis in Novennber wa als Roodvonk JSll diphtheritis 916 typhua 284 oerebro naal meuingiti 14 Ter vergeli ing volgen hieronder de getallen van October en van het lijdvak van 1 tfia lö December 1917 October Dwember 1 t tai 18 Boodvonk 1458 7M Diphtheritis 739 5Ö4 Typhue 370 143 Mening c e W 9 B iaave RoltMdBjai waar in Jov nbw roodvonk in meer dan gewone mate bleeflieersohen kan van geen enkede gemeeUe gezegd worden dat eenlge besmettelijkeziekte aldaar in belangrijke mate voor kwam T v Sbö Hiygi Stagnatie in de waschindustrie Ülijheuö tto meujedtöiiiigeu van de Hanzeofuteaing van den uoiid van VVaeuhindiiSuietliiL gïiut lieit er volgens di n Haarl c orr van ue let met ue waei oheiijeji n J it ijKerijen heel slecht uitzien JJooi gcbti k aan watechuipteiiaal zooals zeep soua loog ena zljii reeds verscheidene waüciwiinoljtingeu vooiuamtlijK oe giouturf die nog een klumen voorraad tjozii ten workeii nog u oor i niaar ootc naar tireigi spoedige stopzeitingi uaar de meterialuu met nietr worden aangevoerd Do aiti elem die aoiufluigen nog weten te betrekken zijn van sleohte kwaliteit waardoor iiet waschgoed nel wordt beschadigd Als t zoo dooirgiaat zuilen de wasöohfrijtm er iiwe nwwten voietaan het vuil wesühgoeu alleen in h t watur uit te spoelen De nieuwe kaaaprqzetu Het bestuur der Kaasvereeniging heeft heden een schrijven aan den Minister van Landbouw enz gezonden naar aanleiding van de antwoorden van den Minister op de vragen van den heer Van Bereetein betreffende de nieuwie regeling der kaaaprjjzen Ten aanzien van bet antwoord op de eerste vraag merkt het bestuur op Waar Uwe Excellentie in deze alinea een niinder vleiende venmderiatellinig uit ten aanxien van leden van het bestuur van onse vereeniging wijzen wjj op drie punten Ten eeraie betreuren wij het zeer dal Uwe ExceMentie meende een dergelüke mededeeling te moeten doem Ten tweede is alinea 2 van het antwoord in fltrüd met alinea 1 en met de werke uioheid In alinea 1 staat dat de Aljksoonmiissie getracht heeft overleg te pl gen met de KaaOTereeniging Dit is ook inderdaad gebeurd en wel op 12 October Aan de Rübscomimiasle 18 daarop kenbaar gemaakt dat de Kaaevereendgiog geen advies kon geven aangeaaen zjj niet wist op welken basis de regeeriog de prezen wensdite vastgesteld te zien Vie bajüs was zniver een kwestie van levensmiddelenpolitiek 00 Rükscammigtsie kon ons den basis niet modedeelen Er ia dus wel degelgik advies gevraagd aan de Kaosvereeniging hetgeen in strjjd is met de mededeeUng dat ma fraude te voorkomt de Kaaevereeniging niet gekend weid Bü het vragen vaa dat advlM worden RekenlnKcn ten laste van de Ooudsche Wlnkellersvereenlsliic vöór of uiteriyk op 15 Januari la te zenden b C C KROM 359 16 Penningmeèeter De sohaariohte an vaatc brandfitofien en noodmaatregelen Haisbrandprijzeii Hit Bureau voor Meduxieelingen ia aake de VoedËotvoorzii nin ivejut Uit de bescliouwingen die hier en daar zijn gewijd aan de laatste mededeehngeu omtrent de voorziening van huisbrand blijKt dat menigetn zioh niet voldoende rekeiiiühap ge t van de omijtsnaig ieden dia do brandBtolfent egeling ingewikkelder hekben gemaakt dan noodig en wenschd Üjk was gewetst en ook van de bi 2ondere factofen die op de prijabepaling invloed tiebbei g bad Daarom mag een kono uiteenzeting van de voornaanMe miomeuten in de luBtorje der brandstoffenvoorzienLng niet overbo üg heeten Doorgaaa wordt in zulke bestAouwingeu alleen gelet oy dm huislbrand Men neemt dan aan dat die uit de productie onzer eigen mijnen kan Worden verstrekt en vraagt waarom voor een dwel van den huisbrand een zooveel hoogere kostende prijs worc in rekening gebracht u is In den herfst dkrar dö Kijkekoietb distributie vaikiaard dW td mioiimun taai hui brandbehoe te verzekerd was omdat daarin zoo nooc alleen door de Uooburgeohe mijnen zou kunnen worden voor zien Dat was in den tijd toeu het hachelijk gesteld was roet onzen kolentdtvoer Men meg eobter niet verge en dat ondier normale onDS andJiglieden Nederland zijn hui brand uit htt buitenland plaoht te ontvangen de Limburgsohe kolen die toen in belangrijk mindere hoeveelheden werden geproduceerd dan than werden ten deele uitgevoerd ten deeie voor de induiJirie gebruikt lNie alle Lkuiburgecliei kolen zijn daarenboven voor huisbrand ge ohikt Toen de regeling met DuAtechiand tot stand was gekom ti veranderde de posir üe j eel Door die regeiing toch werd de mogelijkheid geopend zoowel voor ver wttmüng als voor de Industrie 6 10 zij het gierantsoeneerde voorziening to maken indSen de gdieele besohikbaar komende hoeveelheid kolen op de n eest practXsche wijze werd verdeeld in verband met Beetwortelagent Dooi BntwonaUulkeibbrikaiit WORDT GEVRAAGD bAi agMlt voor Hnkoop yn beetworl leii voo Zevenhuimaa en omltr k n ft L P 271 Adv Bnr W BETCKK COOLSINOKL 68 R DAU 360 10 NederUnd en Amerika Een aaiuzienlijk Amerikaan zendt het volgende sohrijvea aan het Hbid Het 19 te begrijpen dia sclierpe kritiek in de Amerikaanache peirs op Nederland geoefoid door de bladen hier te lande overgenomen e vlonigf beantwoord wordt Ik durf echler verKlarcii en mijn verklaring is gegrond op het gereed Ijzen van tal van Amerikaansche dia ladien en tijdBchriften döt tegenoVEx één aoherp cri tifceejend arliktl minttene hwiderd andfin taan waarin over NedlerlandI even briej en loyaal wordt gesproken ala in dat wat ik u liierbij dloe toekomen Het spreekt vanzelf dat de Nedeilandeehe nleuwsAjladen de critlsehe opmerkingen wel ie nu en dan ten opzichte van hun land wordden geuuuakt publiceeren en met de vei f talrijker artikelen waaruit de kalme wijsgeerlge opvatting spreekt De nieuwtfbi adK n drujfkefl het nieuwfl af en daaronder verbtAat men over t geheel geuODKn datgene wat buiten het g v on kader valt Maar omdat dït nu eenmaal usance i boetaat het gevaar dat de iNederlander dSe een öcherpe Amerikaansche criüek leest iea onrechte gaat denken dat dergelijke crilieken regel in plaata van uilzondeiing zijn Men beweerde dot Nederloiwiera In Aineiika vijandeii bejegend en op één lijn gagte d werden met BuitaeheM Ik vermoed dat dLt indien het inderdaad g öchiedde op een vergiiesing berustte Ju TB KOOP een lUrk Bakkers of Slaaarekar voor unnem Uik bod 2S2 6 Adrei J DE VRIES Karnem Mool ol J MALTHA woomchlp Slelnkad Verkoopiii wipens fa illis 8iiiMt D i nv ril r 1 J P DBN BOSat Goed K voora m o ten vvraoek v o d n He r Curator la het fa liii m nt van A M P VAN RAAIJ te Gouda op DIntdig 15 Januari 1918 di voormiddigi tt 10 uur in en voor het pand aan den KLBIWKG No 84 te Oouda publlak aa oai oaatanl galtf ta varkoapani Diverse meubilaire goedaren W O bnff t huten atoal a tafala Udi kaaton etc beneveni een partlHI dfarMiillar tt n dlv ra p p aV host voor al a r oUil n as 351 24 Ta ziM Mn uur Ur da wtoepliii I De Tredeebewoging a de poUtieke partU programma s Daar do verediÜiendo programmai B der in 0II9 land bestaande politielte pautijen en daarmede gelijk te steLlen vereenlgingen lechts geringe of fcoms geheel geen aandacht wijden aan het buiteniandBche be leid en zoodoende ook geen weneohen bevaitten Ue verwezenlijk der pacafistibche dlenkbee den hi zioh ejuitm hel ben de hoofdb€ t2ren van den NederlandBuhen AntiOorlog Haad en van Veede door Recht zich tot da besturen der verachillende politieke parlsjen gewend teneinde de aandacht te veewgen op deze leemte en te verzoeken dez e leemte aan to vullen Be bedde hoofdbesturen hebben er den Telephoonnet Gouda Aaii eiIoteii 34s 9 Tel No 566 ED ANTHBUNIS KunReard werkfabri k KuiperMraal 33 PREDIKBEURTEN ZONDAG 13 JANUARI GOUDA BEMONSTRANTSCRE KERK 10 u v m Dl H VAN ASSENDELFT ST JANSKERK 10 u v m Dl G DEUJt 2 u n m Geea di nit 6 11 n a D W BERKEL8ACH v t SPRENKEL KEEK PEPERSTRAAT 10 u v m Dl J BORGER 2 u a m Dl E BUL LUTHBRSCHE KEBE 10 n v m Dl RUST uU Utrechl BOSKOOP REHONSTBANTSCHB KERK 10 u v m Dl A JAGER NED HEBV KERK 10 u v m Dl NIEUWBUItG WADDINXVSEN REMONSTBANTSCHB KERK 10 u v m Dl LINDEMAN NED HERV KERK 9ViU m Dl J W BERKELBACH v d SPRENKEL uil Goud 3 o a m Gewon dieou HOORDRECRT NED HESV KERK 10 u v m Dl A Tm L V D VEN OOUDERAK NED HERV KEEK 9Viu v m Dl IMMINK nii B rkenvoude 8T0LWUK NED HERV KEEK 10 v m Dl F A FRANOE EVANGEUSATIEGEBOUW 9Vju v m n 6Vi o n m O h r A HEEMSKERK Qodid ond rw MTerAu HAASTRECHT UED HERV KERK 10 u m Dl E V D BROEK GES KEBK 9 u v iii en 2 u i m Di VOIOT nil Oud w t r WOENSDAG 16 JANUARL GOUDA 12 u m D J E BIJL Hiiw llikiinMt iili4 KERK PEPERSTRAAT 8V4a a m Ol J B ÉUU BijlMUafi FEUILLETON kende Het koinea ea gaan van koipo aal Christie trok niet meer zooveel de aan dacht vooral daar hij meestal burgerkleeren droeg waarin hij naar mijn meening nog miinder op den vroegeren Dan geleek Want nu droeg zijn heele voorkomen het tütempel van beaohavlng dat de oude Dan nooit bezeten had De helft van adpi tijd werd in beslag genomen door het vraag tuk waar en hoe hij dat verkregen had Hij rak het Sobot h ook niet uit als zij die hier gebor i waren wat ik toeschreef aan het Mi iat het grootste deel van zgn regiment uit i ng aehen en Ieren bestond nvet maar een handjevol Bdwiten zooaie hij mij zed om de mtasaa in gehalte te dlo dtijg i Je ziet er niet erg opgeruimd uit Dan zei ik zoodra wij éóa open weg bereikt hadden en de huizen aohtar ma Üetmu Faulds begint zeker te drukken na de opwia ftg van den actieven dienst Neen dat id het met Zou je er tegen hebben door de Clough bosöohon te gaan I in plaats van lang den weg i Ik verlang er naar je wat te vertelleo en daar 1 het ustiger David Wij verlieten den weg dua en waren weldra in de koele dichte dtepten van de boABohen die reeds bedekt waren ntet de eerste bladeren van deni zomer i jenvrewnd gevoeg overviel mij lelfs en vaag wan i rouwen in den man Daa t mij en toen hij plotseling voor mij bleef staan en zijn hoed afnani vroeg ik mij af of de zonnesteek zijn hersenen had aangedaan en of dit bet eerste teeken er van wae Ki c mij goed aao David ei bij I en zija stem W8 chor en vertel mij wa4 je denbt Ik deed aooais hij mjj veiiBOoht en deed oen sohreda terug toen de waarheid mij blikfieinAid duidelijk werd Ik geloof dat je niet de ware Dan Ciiristie bent en het is niet de lerste keer dot Ut dit denk a de Ik eenvoudig Ik wist Ó0 h t Je al wa opgevallen Laat on hier gaan sitten daa eal ik je allee vertellen God wat is het een verlit tlag te kunjMU ipnk Weer deed ik wat hij mij vroeg en Ik hing ademloos aan zijn hppen Men zegt dat ieder nKnsoh zijn dubbelganger heeft maar in mijn geval had mijn dubbdganger ntut alleen rayn gelaat en trekken maai bijdroeg ook mijn naam Ik ben ook Dan Christie on behoor thuis in Edinburgh M n vader waa een zeeoffioier te Tnnl mijn moedor stierf bij m n geboorte Ik wae een lastpost van mijn vroegste jeugdal en indien de andere Dan mijn dubbelganger er niet ware geweest zon er niets van mi zijn teceobtgekomen Onze Dan is dus gOKieuved te Kooiaa ie eP vro ik Boek Hij knikte roesteiumends en het dtaurde een paar seconden vóór hij verder sprak Wij vertrokken dezelfde week en ontmoetten elkaar te Sheernese De toevallige gelijkheid van naami deed ons natuurlijk belang tn elkander stellen en wij werd vriendeo Men veranderde mijn voornaam en noesnde nnj Donald onii mij van mijn vriend te ooderatAielden maar toch werden we gedurig voor eikaar aange zleD Hij as een beate kerel uw Dan een zetdtoaam beste kerel rein van levenswandel onzetóEuobtig m door en door godsdieobtig Ge weel hoe het levej In de kaaeme Is nfcet erg godsdienstig maar hij ging avonds nooit naar bed zonder te bidden en zedfs de meest geeonken i onder ons dwong hij eerbied af Hij vertelde akyd vaat zijn familie zij behoorden bij zijn godedlenst en spoedig raakte ik met hen bekend alsof Ik hen itinoet had et hbleje aan den oever der rivier atoad zoo levendtg voor mijh geeet dat to ik het vi kelijk zagt ik een gevoel kreeg alsof ik het vroeger reedb had ge len en er go apen bed E zoo was het ook met al de bewonere behalve met jou Dan heeft nooit over je gesproken en dasrom was ik zoo in de wilu toen Ik je dien dag op het kerkplein onbaoette Ga voort flprik ik eenig ns mgQduldlg nleuwBiglerlg het Inde van deze vreemde geechiedenifl te booren Nu het is ganw vertel Hij werd doodelïjk gemrond te Kodtawele meAr süerf Maar zij zijn mij een voortdurend verwijt wijtED dan Annie ik heb baar Uef ge kregen en ik zou haar niet kunnen trouwen neet 4e i leugen op mijn lippen Ik deii oMi de oudürs Don Voor hen moet je blijven zwijgen indien je er zeker van bemt d zij geen vermoeden hebben Ik zeg je dat zij nooit een oogenbllk twijfel heA bén gehad Zij zi goddank noch hartstoohtelijk noch nieuwsgierig Zij hebben mij volkomen aangenomm en mij voor het eeret loten voelen wat een tehuis j Gdooi ndet dot het mij niets zou koeten aUee op te geven Wat zeg ie nu Ik heb vandaag ot mijzelf gezegd dltt ik mijl bij jouw beslissing zou neer De wedergeboorte van Dan Naar hH Schotsoh van I AiVID LYALL Vertaald door J P W SÖ LINK v I10S8UM Vervolg en slol lp hei waar wat verteld wordü dot den volgenden Zondag de eerste afkondiging van het aanetaand huwelijk van jou n Annie Laure aal plaaM hebben vroeg ik Dan achertsend Neen het ia een leugen antwoordde hij en zijn gedaat werd gloeiend er is aooit een woord over gesprokeo Maar dtat zal toch g eureo zei ik in panning Iedereen verwaoht het Soldlaten zijn uitt als andere men schcn antwoordde hij Ik zon toeatemmong mioeton vrageiu £ r ia nooib over gesprok enw Jk vond h tt 6ea koele minnaar inaar Dan waa on eenmaal ndet hartst0 3U lijk van aard Gediirende de vacantle zagen wij elkaar veel on werden aeer imieaM Ik hield veel v ii heiö veei meer dan ik ooit van den ouden Dan had gdbouden maar telkenFt weer ove viel mlJ diat vreemde gevoel aleof Ik hmt vroeger niet gekmi had 1indielijk werd aJlöa op zekeren avond opgehelderd 0e vaoantle waé voorbij ta ik waa weer aan het werk Vrijdagmvonda kwam ik geregeM thui Boraawerd he Zaterdagmdddag Toen ik op een VrljdagavxHul uit den trein stapte tegen ongeveer zeven uur z ik Dan op het perron blijkbaar mij opwachtende Ik wa er blij om en dacht er over htm te vragen my een eind op de ange wandeling van rijf mi en te verge zeilen Ik kwam met opzet z t hij mei ren knik Wlf liepen door h ooflkli deel van het dorp tenianwemood een voord re V ProflIe teriJ WA WKT 8 Borstsiroop Thymsiroop V fkriMk r UI S H VAN LOON is v k WOLFF a Cm VRAAOTpRMS 355 vu d lï Geplakte Winkel en Siierenzekjes bl B OOMBERS Mignlln D Vai tnekf WIJdstraat 17 Qouda Talaf 479 Weer zweeg ik de verantwoordielijkheud was zeer groot Maar i als Ik dacht aan het eerli e bloeende gelaat van John Chri tie met al den vaderli en trots er op weere egeld en s an het zachte lieve vi Mary verlicht door den stralenkrans van blijheid werden mSj de woordw gegeven om te antwoorden Vertel he4 aan Annle en laat aan haar de beslissing over jelui huArdijk over Maar vertel h t nooit nooit a John en Mary Zij zijn bejaard Dan de verniJlgd hoop zou hen doeden Ik feen er zeI kor van dM dit het juiste 1 om te doen Hij sohudde mij de hand en voordat wij af cheid namen was oniee overeenkomst bezegeld Zoo leefden John en Uaay Christie tot hun dood ka tan en gelukkig in de H de van een liefheèbenden zoon en een niet minder Uelhebbeaide dochter die het gehedm kende dat tot heden tuswhen voe drieën werd bewaard Allen zijn nu ge orvea zoodat er geen onh€41 van bet vertetien kan konven Was het oen zondep Ik weet het niet Hp ie te ondoorgrondelijk voor mij Maar dit weet dot de Vader en de moeder ja en de vrouw hero door zijn gestorvöi makker gegetvec de oorzaak w rea van de wedeigobooite vut Bia CfarleÜe BOSKOOP AdverteatlSn en abonnenicnteii op dit blad worden amnKcnomen doof P Aa WELLER Zuidkado Drie Balansen w 0 der N i rlandich Bank theoiMiseh to lelicht en voonlee v n quloteiaeni vu hetBoekhouden f 2 50 Scheu v h boekhoud f 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Lorur Boakboudni 1016 11 VeriniMiMr Uj L J C BOUCHBR Dn nauiUK op geiuf t iiteuuieuti txa twQuleoig doel beoogd wortlt m de eeréte plaab een recotdtreekson door dvn Invloed der poatieke partijen te verjcrijgen dm bij de regelmg van hot buitenlanuscu beleid rekening zM woiden genouden n ei de pAcitiiMisobe wenschen en in de tweeue plaats om te bevorueren dat oeor oergelijne paragrafeuj in de politieke partijpro grauuiiias ook de kiezers van voruchiilen de richtmg meer van de beteenenia van het buitten laadiach beleid zuben worden doordrongen en meer dan tot nu toe aan dacht daaraan zullen aoheniieni De betde hoofdbesturm hebben verwezen naar het benende mlnimumhprogram ma van de Centrale Organisatie voor eesi duurdumen Vrede Hei eer punt het i6lïbeöohikkingflTe jht der natiÈn en rechten van nationale uïinderheden hebben zij aia voor one land nitH van practiache toepaböing ter Zi geiattïi het twetide punt dragende do pola iek van open deur in do kolomen eveneens De drie overige punten bevatiende achtereenvolgens de beperking der bewapeningen de democraW t eering der buttenjanu johc pohtiek en de vreeozame beutechiing van iniernationale geschiUen met daaimede verband houdenoe uitbreiding vaa het werk der HaagBvAe Viedeaconterentiee actitem zij evenwoi voor ons land van de giootste beteekenia Daarom hebben zij aaogedtrongc n dat de verMhiUende pollueke pariijoi er toe zulieu overgaan om een paragraaf in bov ngefloemdtm geest aan hei bUiteniandsoh beleid te wijden waardtoor vanzelf deae polutieke partijen en hare vertegtnwoordi gerb in het par t u iit op verwezenlijning uier wenschm zullen aandringen UKlttl t MAATKÜ UliajaiS De beide booldbebtur n erKennoo dat verachülende pariijm reed m de bedoelde ricnting itts net ben gedaan M t progrpifiunia der anti revoiutionaire partij pleit voor de verfltantiug van net internationaalrechutbewutitiaijn in het atgemeea Het progrBBKna von de f ociaal iJemocratiacbe Arbeiderepartij vraagt ontwapening en vreeü £ame b echting van geijciiiilen Het programiua van d en ontangi opgeriohten conomiachen Bond pKii voor vreedooaflo beslechting van geschiUen Het programma van dm VrijlzimughDomocratiBniüenBlond bi vat do dlrie belangrijktóte ponteu de vreedzame bewleching van gei ofiiiUen een danocratiBbhe bui enlandt che pohlieKen de beperking der bewapeningon voorzoovlterre deae mogelijk is Het ppogiairoma van den Hond van Chridtenöocialiff ten tenölotte bevat alle de op hot m niniiun program voorkomende wenaohen met inbegrip van den Statenbond Aan de besturen deizer Vijf partijen is nlot nagelaten erken Ujkheid uit te spreken voorde stappeïi die reeds zijn gedaan terwijl te em de wecaoh ia ge it düt deae partijen steedö jSuUea voortgaan aan de ontwikkelii van de para frafen voor hetbuitenlandsch beleid haar aandacht teacbefiken TWUDI KAJOEB AnAlyUsch VersUg filijkette het evndver lag over het mtwepp van wetuttol verhooging van het tweede hoofdstuk jfhr btaatalie rootlog voor het dienstjaar l9lö deed Iwit hooge bedrag derko t i van het verkort ver Iag van deïittingm dter JVeede Kamer f41 600 betwijlelen ol deze uitgaven wel opwegen togm bet nut dat zij opleveren ijomunigenmeenden dat men aan dit verslag dat uitden aard der zaak niet ailtijd nauwkeurig kan zijn welj g heeft Anderen waren van gevoelen dat bezuiniging van deae materie eillerminfiti wensch lijk ie Oevraagdwerd naar bet aantal abonné s op htt Verkort VöTölag eni op de Handelingen j Ben algemeene ecoiUHnisclie ofereenltomBtr Onlanga hebben wij zegt de iel me d edeeld dat jhr mr Snouck Hurgr Hije die deel uitmaakt van de NederlaiWache miseie welke te Londen en Parijs onderhandilingen v4ert over onase ocanioimiljoh verhouding tot de Entente m et het stoomflchip öindoro tijdelijk hier te lande zou terugkeepen Naar wij v mem n zal de heer Snouck Hurgronje met on ze re eering een alge niet dadelijk Wij hadden nog vaaK geler genhfcid om m elkander te praten en ik geloof dat zijn wensoh sterker bij hem werd Ik had geen familie en some spiak ik alsof zijne familie de mijne was Ik weet aeker dot ik even zooveel van hen ging houden alsof het iWo wa Die brieven welke de oude mian n eijn vrouw schreven moeaten met gouden Itttei S gedrukt en ruim verepreid worden zij zouden menige ziel gered hebben Hier zweeg hij en streek zijn bruine gespierde hond over zijn oogeo Dani zei hij op zekeren dag tegenmij het zal hen doodem temndoiste mijnmoeder als zij hoor en dat ik gesneuveldbeu Zij zal het niet overleven Wil jewat voor je makker doen voordat hijsterft Natuurliik beloofde ik het niet droomende wedke verplichÜng hij mij zou opleggen Toon hij mij voorstelde dIat ik daar Ik aoo siprekena op hesn geleek zijn plaats 20U innemen weigerde ik beslist maar het werd mij te machtig en hij zei dat hij niet zou kunnen ötervenv vóórdal ik mijn belofte had gegeven D waa ook zoo Zoodra hij mijn belofte had ontvangen stierf hij Toen ik hew vroeg hoe hij dit bedrog kon rijnen met zi gods fienfltlgé overtuiging glimlachte hij slechts Het ie allee in orde zelde hij God weet dat ik je liefheb Dan en dfit Is alles wat ik je kan na aten mi vader nrijn nnoeder en mim mfeósiie Dit zeggende stierf bijl Ik was een oogenbMk stil want iets overviel mij een vreemd nabij voelen van iets buiten en boven de tijdeli e dinr gen hetgeen mij onnyogeli maakte te spreken Zoo kwain ik en la het gebeurd en geen ziel aelfa Annle Laurie niet heeft eenig vermoeden van dte waarhotd Ik wiet dat je ieta voelde dat de reden waarom ik het je vertelde en ook omdat Ik niet geloof dat ik er mee Voort kan gaan Maar dat moet ja riep Ik uit Döik eenfa aan de wreedhfeW nu de waarheid te z gen Het aou veei erger lyn éam de eerste schofc zou lijn geweest e kwaliteit dor verdohiUdado soorten en ie lüteeoloopende bebodttn Thans is de positie aU volgt 1 en deel der liiuburgsche kolen wordt geleverd voor de Industrie een d el voor huisbrand Alle ockee ziyi van vreemden ribrsprong omdat de gaskolen worden Ingevoerd De verhoudSug wordt nu 200 dat bijna de helft dor buidbiiandvoorzieh ning door Unïburg geschiedt Het spreekt vonaeU dat onder deze jjnëtandigheden gezorgd moee worden voor een gelijkmaking d prijzen van het oogenblik af dat de kolenpoaltie in haar g beel kon worden overzien nnbest dus een berekening worden opgea aakt van den kosten prijs per H L van hetl den koleavoorraad waarover menie hescbikkeai hadi iü een juijte vtiVhouding van de goldelijkiri en de brandwoarde der versohiiend © koJlfeiBOorten Hierbij mag ook niet ver j ten worden dat huisbriuid Üi het algomi behoort tot de duurdere oorten Ctok de Uroburgsche koten ijn dua in deste pfijzen egaH= atie gebracht waardoor over het geheel de prijS eenigeïins lager kon wordden gesteld dan de mgovoerde kalen kostten HU is bekend dat door Duitöahland f48 per ton aan de mijn werd bedongen terwijl op de van daar inaevoe rde kolen bovendien nog voor een deel het aan Duitsohland te verstrekken crediet drukt Ook de uU ngeland gekomen kolen kwamen inet vracht en verzekeringapranieo hoog in prije War n de Umburgeohe kolen niet In de egaL oatie betrokken en zou men ze alleen voor huisbrand hebben bestemd wat om hierboven vermelde redenen toch niet roogeiijk was dan zouden niet aLeeai andere soorten duurder moeten zijn dan nu het geval is maar ook de gaeprijj terwijl bovendien ookefe kiooger in prija zou moeten genoteerd wordm dan de linAurgsohe antliraciet Wonneer dus in sommige blad n nog wordt geaprokecu van een belaatihg op den huiaibrand aan ia het niet juUt alle hulebraod die nu verstrekt wordt boven de rodnimftle 10 brandsiofiCnieetibeden wordt betaald overeenkomeüg den kortenden prijs Niemand betaalt op zijn koljn een soort belaeting terwijl daartegenover voorde minimale 10 eeaiheden ver beneden den koötenden prije wordt betEiald Volkomen onjuist ia dua de vooretelUug aU zon het verbruik boven 10 eenheden moettn betalen voor het tekort op de minimiale 10 eenheden Dit tekort wordt door t Rijk betaald Daarmede zijn niet minder dan 8miiilioen gulden gpnoeld Hiermede komen wij tot een tweede kweatóe die niet juist sohijnt begrepen te worden Bij de hi ening van het orediet ontwerp waarbij deze 18 mlliioen werden aangevraagd bestond het voornemen een opklinanenden prijg te doen betalen voor de meerdere brandBtotfeneenheden die aan de bewühors van grootërp perceelwi zouden worden toegekend Daartegen zijn zóó gewichtige boawaren ingebracht dat dit denkbeeld moeat worden prijsgegeven Hetzelfde waa het geval met de navordering der hoogere prij zen ook indien die uniform worden gesteld De gemeenten hadden daartegen zoo groole bedenkingen dat ook hiervan raoeöt worden afgezien Maar daarmede vervielen ook de middelen die hadde a kun pep dienen om do minimale 10 eenbüden nog wat lager in prijS te stellen M de regeling zooals die thans bestaat gaat het aangeivraagde crediet vaji 18 mülioen reeds geheel weg Wil men dua de algemeen verstr e 10 eenii den nog goedkooper maken dan zou een e i grooter crediet noodig zijn dan men meende dat loltendie op het geheel der voorzieningen en s landi financiën voor de kolenvoorziening kon worden beetennd Ten fflotte het bezwaar dat ingebracht wordt tegen de dezer dagen gepubliceerde regeling van Januari i ebruari en Maart voor die klagen III en hooger Men st It het voor alsof door thans nog een drietal extra eenheden tegen den kortenden prija beschikbaar te etellon terwijl van het minlmjum rantsoen voor alle klassen een restant voor Februari en Maart wori t bewaard de verbruikers é r hoogere klassen gedwongen worden op dit oogenb ik duur te koopea terwijl ij er weUioht in slagen met 10 eenheden rond te komen en dus straks de retsteereode goedkoopere eenheden niet noodig zullen hebben Dit bezwaar is nkt wel te begrijpen In de eerste plaats kan niet worden aangenoraeUr dat er velen zullen Zija in dtze hooI gere klaseen die werkelijk slech s 10 eenheden zullen gebruiken Maar indien zij wat de Rijkskolendistributie zeer zal toejuich er in slagen zullen njet 10 eenheden voor het geheele seèzoea te volstaa n dan zuÜen zij hun brandstoffenverbrulk wel zóó verdeeld moeten hebben dat zij in de maand Januari geen extra eenheden behoeven te koopen j n hoe minder brandstof er wordt gekocht hoe beter Etalage veiOlchting in Amsterdam Zoowel raadsleden als belanghebbenden hebben herhaaldelijk bij de betrokken personen aandrang uitgeoefend om te bewerken dat het verbod van étaiageverlichting In Ameterdam worde opgeheven zijn daarop adviezen gevraa l aan veraohiiie de personen Thans zija ai de adviezen binnengekomen en men kan naar men verneemt spoedig van de Commissie voor de StralverordeniDgen een vooratel verwachten om do ótalageverliohting weer toe te ataan onder voorwaarde dat de middenBtand zioh zal beserken tdt het gebruik van 50 der nppmale boeveelheid Ongemeten itroom De electriachï stroomiverkoop upii Za nland die aanj de Zaanstreek etroomi lesrd Zaawtom beeft in 500tal auqaJuitlngen gezonder meter daar deee instrumen dn wögensi den oorl 3toeetand nlettev rprijgen zijn De stroonUverbruikers moeten een zöogenaamdi oorlogsabonneminü ne dat voor een verbruik van 10 tot ïe Jiur van f 0 S3 tot f 4 62 pw T eii dti tarlèT wami het publiek sterk in verzet Algemeen vond men het te duur De directeur van de Zaanland heeft nu gifltaravond la © en openbare ergad ing dit tarief verdedigd Het is een noodtoestand n daarin ntoet beruat word i 8pr stelde In bel licht dat een andere oplossing mei te vinden wa Nu zou miiS hlen de eene ieta te veel Vftaien on de ander wear te kort dooh gemiddeld zal die prija diet hooger zijl dan die over een meter berekend wordt Bij het debat bleek daü het grootste misverstand ontstaan was door d lage opgaven van het stroomgebruat door de Lani penllabrlkanten en halfwattlamp van 50 N K gebruikt geen 26 Watt dooh 50 Watt een soortgelijke iamp vatilOON K gebruikt 80 Watt enz De vergaderijjg scheen tameli voldaan over het gctóoorde dat 2ioh bij de ha op de Moge Jtaam be tond Deae man was door den toeumaUgen burgenwödter van Gouda Jan an Baten voor de vierschaar gedaagd on dat hij bóewei het verbUjl m Gouda henv verboden was op lijfstrol zioh tooh binnen baar muïen gewaagd had CUeasw beweerde dat hij guV angen was in iScdtiedam en dot men ham van daar uit gebonden in do stad gebraüht bad In hoog instantie werd de zaak to ijelden berecht en Ciaeasen in t ongelijk geateld Op den 13en Januari 1417 werd het vonnis aan dezen man voitrokken Het atadbregawter dat het relaas van dit feit bevat bcbluit met den vromen w uch Godt hfbbe zijn ziell Wat alwei r bewijst dat onae voorvadersn echt goedhartige menechen waren ala het recht zijn loop slechts had gehad I Uit de Goudiohe Getehiedemi XXX LAJiSBOUW Kan het zijn dat een ader verstikt en vergeten Schoon eens mede van jeugdige zangtonen vol Tliane opnieuw door een stout en geluk kig vermt isi In den zandgrond geraakt weder uit= oh0ot en zwol Is Da CoJta sohreel cËt in rajn Vyten Twintig Jaren i n al ia het beöte lozers geen vijf en twintig jaar geleden dat ik alöcheid van u nam tooh zijn me die zes maanden voorbijgegaan als waren het even zoovele eeuwen zoo vol aan gebeuren ia het leven van thane Weet ge nog wel 1 dat ik met u keuvelde ver de Hollandlsobe sdliutters vaa het 18e jaar honderd en wat een sohik we haddon in die heldiHi die tenadotte bij hun achuttersmnal tijden mot warme stoven zaten Na mijn 290 ben ik aila fteze voorvaderen in den zandgrond gerookt Zij helaas in letterlijke ik in figuurlijke beieekenis Maar ziiehier nu hoe k door een stout en geiukkig Vermeten weer ultschie a zwel om met dea dichter te spreken Ik kom terug en ga voort met u Zaterdags wat te verteUen uit Gouda s geeicihied ids het ie u bekend dat men mij met bar serieus m g nemen feitelijk zou er boven deze rubriek moeten staan praaties over Goud sehe géeohiedenifl zooals a over kunstboter altijd een papier met het woord Margarine ligt 11 zijn inisdchien le zers die me in zeer blzondere nnsjte liöhtelijk vervelend vinden J het spijt me voor hen maar ook hier giildt we ï l Mötoire se repète de geschiedenis herhaalt zioh Üf baddien zij raisaohdea vijf jaren geleden durven droomen dat we straten ver zouden loepen Üiaofl onn n aan de dietributia onttrokken pak kaarsen stiekumi op den kop te tikken We zijn netjes het heele rijtje afgegaan toen we geen gas meer hadden naanen we de petroieura in dank terug ea toen de ollo op was herstelden we de kaary in eere totdat ook die uit den vrijen handed verdween AW t nog lang duurt zullen we aid onze voorouders uit den oertijd met de kippen op stok moeen gaan Van teruglltomen gesproken Missohien is het enkelen vanu bekend dot de vletóchhftl ond r luït ataidhuiai owk pAeis nieuwe i j dat als zooveel In dezen soouberen tijd dezo verkoopplaats van vlefieoh opnieuw voor haar doei werd ingericht De Lange van WijDgoarden eea der geschiedbohrijver i van Gouda heelt nooit vermoed dat zij nog eens dienst zou doen deeze vlecsohhal Want hij zogt van de stadiiuLakelders dat zij waren droog luohuig en ruim AlhofTwei niel te hoog van verdieping waren zij ifoor vleeyohhal uiteruKOte ge echÖït en het iö wel te bejammeren dat men ze in later tijd een andere bestenv i i S gegeven heeft Vroeger gingen de Goudsohe huismoeders als ze in de vieeschhEL l beiar inkoopen wildcïii doen de vooringong van het stadhuis binnen Maar In 15lG juist op 3l Januari atond de vroedschap de vleeschbouwers toe de deuren van de hal in den achtergevel te doiü plaajisen Nog vroeger had Gouda haar vleeschhal op de Lainge Raami en dat er toen al een strenge keuring plaats had van het vleesch blijkt wel uit de kamierboeken van de stadi r was een oouiüniaBarie er waren keurmeestersi en opzleneiis opziohtera aouden wij dio hetren noemen er waa een flloutelbewaarder En herhaaldelijk werd bevolL n dat nauwkeurig moest worden toegezien da geen ziek vee de ötad werd ingevoerd Een ding Is er dat gëiukkig niet meer wordt hersteld dat is het sobavot Men kon het vinden vlak bij do vleesohhal Het waa van steen omdat de houten de stad zooveel geld kootten dat de vroedaohop m 1560 besloot er een van meer duurzaam materiaal te maken alsKK de houte sohavotteri nevena het stadtiuy van mdk a ende hermaken isoveel koi en dor stede dat men een steene zaJ oprechten achter het etodbnya In 1644 brak men evenwe 1 dit schavot opnienw er werd wetT een van hout gemaakt en netjes rood geverld Men zette het toen achter het raadhiiiy Do i in 1667 nam men weer em steenen dot tegelijk vanondlerMi tot korenbeurs dienen kon Op do oombinatie korenbeurff alrafplaats heeft Oh Pierson nog gedichtjes gemaakt Beneen verstrekt mijn kaj voor graan beurs va der Gouw En boven t schouwlooBeel rao straf en naberouw Vioor t Mfvea strekt mijn dek eenkoï n beura bene n Van boven t ilclK uwgebouw van sterven Mijn grond is t korenhuis voor t leven opgeetioht Waar boven t Sebouburg staat vóór t sterven na t gerlohi I Ais de burgemeeeters van de omliggende hserlHkhedeu het ter toediening van lijf 4ra cn ook eene wilden gebruiken d Mi koadeal ze df t doen mits ze er fatsoenlijk voor Ijetaarlden N a uurli t hadden we ook een srfierpreohter doch deee werd In 1639 op nefla aotlvlteit geeteldL De geschiedenis verhaalt hoe o mi Pleter G aeewn werd oi h rfd op t solwvot INUfiZüNUfiN SuUm twofittKwrUafv EAsid dêr Bed Voor VogelTrlendca Indien gij een tuin moout hebben legt daar dan van tijd tot tijd een paer aangestoken tot rotttog overgaande appdctnetir Ulvrmede doet gij merels en ii j erri gedurcmJu den bairen wintertijd een groot genoegen Ook UloAiwizen met do pi jes van peren en appeien zi door scukuügt zaogvogels zeer g Uetd Voons vercttent hei aanbeveling om onze gevederde vriendïn gejegenhtidi te geven te drinken en zich ie baden Aid Gouda en ombtr der Ned Ver tO Itcechtm ng van uleren Voielbesehe üng Wat zult ge ais het voor aar koua op uw nieuwen hoed dragen v i nt bioe u u een vogeilijkje of veeren van het een of andere mooie zangei tje y Onnad eniAeade vrouw zetten allee op haar hot d zonder ooit te bedonuon ten koste van lioeveei leed zij hun Indianentooi verkregen hebben Laat naj daarom voor degenen die hei niet wetin herhaUn wat door tai van luurtKiderzockers met liadruk te kennfenis gegeven dat er zoovele vogeUoortcn uitötCTven tengevolge van het vemitoorden van allerlei miooi vogels ten dieneie d er mKïdie Zeg nu niet het beest Is toch dood laat ik het dus maar op mljBi hoed zetten want daarmee bestendigt ge den moord van Suervogele i r blijven genoeg veeren over die ge zonder beeowaar op uw hoed kunt zetten ais struiaveeren nandoeveeren en faisantenveeren Dan bijjven nog de fraaie kunstbloemen over ter versiering en indien de handel hierin uitgebreid werd zou het maKsn dier bloemen aan tai van vaardige meiaieshaiwden werk geven Kort voor den oorlog werd roede in Pari In die riohtirig gewerkt Help dus mee om de bedreigde vogelsoorten ie redden Afdl Gouda en Omt r deg Ned Ver tot Bewherming van Dieren GJËMCNGDË BëB1CHT£ N Dievensodet t Lord LuUr De politie van het bureau Witte de Withstnuit te Robterdam heeft 3 jongens aangeiKKtden die verdacht worden 2 dekens en eea alode te hebben gestolen ten nadeete van de firma M uit ssa paldiuis aan de Nieuiwe Kerkstraat Op het geatolens is beslag gelegd de Blede een mooi exemiplaar werd op den Scfaiedamscaiedük te gelde gemaalct Gebleken is zegit het Rabb Nwabl dVt de drie aanwftouden jongens deel uitmaken van een ai v naocieteit met leden van 10 toi 16 jaar waarvfMi het vergaderlokaal is gevestigd onder de viaduct aan de Gedempte Binnenrotte van daar uit werden allerlei etroopitoofaten geoiganiseerd Er ia nog beslag gelegd op een aantal potlooden enj sakboekjes afkonutig tut een magazijn axt de Hoogstraat en voovta zijn de heereo in het besit gewnden van een aantal sdnvevendraaderB Op een hofje aan de Kmiskade zyn een paar bossen sleutels opgegraven daar door de illustere leden der sociëteit verstopt Volgentf verklaning van de jongens stond ook op het programma van werkzaaanheden het atelen van detectiveromans voor het aanleggen van een bibUobheek Elk lid stortte m de kas 2 éënts contribuit e per week De boefjesbende doopte haar vereenlging Lord lister Een voordeelig beroep In een HAa sch penaien wondt een keukemnfiM noodbutp gevraafd tegen een salaris van ƒ 70 per maand met Icoet inwoning en wascligeLdI De nlenwa MMel Een goud en zilTe ntelidUn den Haa ontving dezer dj en en bestelling voor gouden goidünrinf on met de jmededeeling dat in elïen ring eêh diainu t jioest worden ge idakht 1 Verdacht van splo nage Aan boord tan schepen is door de rivderpolitie te Rotterdam aangehouden de 29 a ri re 2e stuurman E F van B De verdacllte ging als vi te werk Zoodra een HolbuKlsah of Engelsoh schip de haven binnenkwam beg f van B zich aan boord alwiaar hij ntix ui af v or inspecteur van den havendienst vertegenwoordiger van de Sdteepvaartvereenigini inzage van het dieepsjoumaal en na er in gebladerd te hebben gaf hij dan voor het mee te moeten nemen naar het kadaster der haveninspectie Inderdaad werd eenigen tijd soms op geheimzinnige wijze het scheepsjournaal beVOT aan genoemd kantoor Op deae wüce daagde Tan B er in kennis te nemen van allerlei bijionderhedon betreffende de vaart op Engeland de gevolgde koers en de ontmoetingen die Mt sdiip op zee had Deze bijzonderheden braciht hij dan ter kennis van s Mqwrieuren De rivierpolitie hoopit dat dé gezagvoerders van sdiepen door deze arrestsibie gewaaiechuwd zijn en in het vervolg niet meer aan den eersten den besten het seheesMioumaal zullen toever T L Snel rechtl Het to een ondte geschieden zoo sotirijh do Haarletnsche oofrespondent van hetN V d D In Apriliail reed een auto van een heer uit Heemstedfj op don Oedorpeohen weg onder Sdeten een arbeldler aan die een paar dagen later overleed De weduwe vorderdK sohad ergoeding VBO den berijder of eigenaar en nadnt de rechtbank te Haarlpra d schuld niet howezm aohtte befllL het Hol lat dio aobuM wel aanwezig twad Ten slotte is de sclia de vastgesteld en nu in 1918 due bijna Bvai jiim na teo la deie prwaiiiue