Goudsche Courant, maandag 14 januari 1918

o 13506 56e Jaargang ABONNEMENTBPRUS per kwartaal i LSO per week 12 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent overt waar dtftbezorging per looper gescJiiedt Fnnco per post per kwartaal ƒ 1 90 met ïoDda sblad ƒ 2 55 Abonnementen word i dagelUks aang en inen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA by mze agrenten den boekhandel en de p4 tkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en onatreken behoorende tot denbezt kriti 1 6 regels ƒ 0 80 elke regel meer ƒ 0 15 an buiten Gouda en den beaorffkrii 1 regels i 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 Adver entiën van publieke vermakeiykheden 10 eenfe per regel Attnuniatratie I Telef Intero 82 Redactie 1 Telef lolerc 545 er vooralsncg niet Can oproep van Krylenko Op de bijeenkomst te Brast Litofsk Een rade van Piohon De besprakingen over het Pl uisisch kiesreeht ont werpa Ongerageldheden in Spanje m Van de fronten geen nieuws ONS gVEBZICHT Van de fnmton v U geen wtidgiiig te malden DurrscHLANa Verbod met K ij k dag 1 ed n omt te gaan 1 en aociaii tieehe Kij edaga evaa rdigde neefl do volg nde vraa bij den Riksdag Ingedi d U het dm RijkekaanUer bekend dat Ibij ht t le er van Mackensen een op è Dec lOlT gedateerd bevrfsob la uüjjevaard igd wa rln gezegd wordt dM dé man eciuippen moet worden ingeprent dat elke vgang met leden van Rl k tdag Landdiftg verboden ie Wat denkt de RiÖwkaneelier te doen telg in deze voogdsj ofrer die manschappen Creniaitlei Het maandblad IHe Flaiunaie bet ergaaii van ruim 110 Duitsche Llikverbranddngm ere nigiDgen welk blad tnans weReiiiS den papbernoodi tot eim klein aantal f iadzijden Is ingekrompen beri ht dat in psoveiober in de 51 cremtttoria in Dultaoblahd 1092 Ujkvea brandlngea plaat vonden tegen 999 In November IWÖ Voor de tirste It maanden vati t9l7 I iiei cijfer jiu 12 800 gewoxdcn Het t taal cijïer yan de ind Deoetnber van hot jaar 1879 totaailcijfer van de t4ndls Deeemher 187a in dp DuiUwhe cremiatbïlai plaats gevo dVfc idcvVbrandHng qi is thane tot 106 610 gest f n In het erenifttorliHtf te Hirschborg In Sileziö 22 A lg 1915 goopond vond oft 22 N ov do honderdje verbranding plaetó en In dat te Wolmiar in Nov iBll geopend de duizendste op 16 Nov In het cremalorliinii to Müncbén Beieren geschiedden in de 5 jasren slodi de opening 20 Nov 1912 17 reeAi 1784 creanfttt D oreutawtoria te Komlgstbergl OoitPnii ïien en Plauen in Voigliand F aksen Eijn re d4 zoover gevordoii dat zij bin neiikort geopend zulle kunnen worden aarHoor dan het aantal In IhiHaebland tot 53 Mijgt Ook in Oostenri zai rafm Votdra tot lijkverbranding overgaan Maar het cremn iorium 1 1 ReichenlKTg thams gereej geKonnen SneeuwStoormeik Het g kee e tredni rkeer naar hei Noor aft Dul öhland la door sneeuwstoriiien ga trejiid Tot opruiming van de ine vrw ijn eoldaten gerei uiroerd RusLAKa e B I h t infe op luxe artikelon De ihiuiinatleti cbe gencejnteraad an petrograd heeft belastingen gelegd op verfcohiïlende w l fev8r iktl n en die op d vpiillngen van 4 op 20 verhoogd De Bolsjevestische opperbevelhebber van het Rneasdie leger Krylen heeft een oproep uitgevaardigd waann hy w st op het gevaar dat in de annexionistiache plannen van IXiitsobland gelegen is Hg deelt dan mee dat de maximalistiscihe regeering een reirolutionnairen heiligen oorlog overweegt tegen de bout eoisie van Rusland DuilscSikuiid vermoedelijk ook van de andere Centrale landen Engeland en Frankryk Het klinkt eenifraxins zonderling na de schün aar tegemoetkomende houding door Trotsky Judet te voren te Brast Litofak betoond Toch hebben wU al eens Trotaky s bedreiging geboord dat htj dóór zat streden indien men hun grondbeginselen aantast Het is de geestdrift der revolutiomiairen voor hun Idealen die hier den strgd wil doen aanbind tegen heel de wereld boui eoiaie LWtoire se répête Ook de Fransdie revolutie toog uit om baar beginselen over de grenaien heen te vestigen en eindigde met een kelzerr k Wö dienen bewondering te hebben voor het fier idealisme dat hun de kracht geeft pal te staan voor groote en onloochenbaar sohoone beginselen Koem het utopisten liun daarzgn zal nimmer vei ef zijn geweest Tageiwver de Ihntsohe eischen merkt Kryilonko in z n manifest op Jïun voorwaanden zouden ons een slachtoffer kunnen doen wonden van de lusten der bouigeoisie De Russische republiek en haar raadgevers zijn van al le z den door vijanden omringd Amerikaansdie en Franache financiers leenen Kaledin geld om oorlogsmateriaal aan te sciiaffen Dit zgn omstandïgthaden aldue vervolgt deze oproep welke voor de RussiecQie boeren en arbeiders de kwestie van verdediging van all veroveringwi der revolutie aan de orde stellen Sdhrik en kwelling zal hun antwoondz n welke de folteringen in de sehaduiwzullen stellen die door de atedlieten vanden tsaar werden to gipAat Het is mogeIfek dat de heilige revolutionnaire oorlogton de fmMMi soewel Ma achter de linies mstaande is als een vreesel k onafwendbaar lot Het vraagstuk dat uit al deze omstandigheden op den vxKn rond treedt is de organisatie n een goedbewapende weermacSit Het oude leger is niet in behoorlüIcen staat venmoeid en uitgeput Een ander Grondig onderricht in hel knippen en maken van Japonnen Mantelcostumes en Omlefgeoii kk Inlichtingen rati Moj TIESEIWA FluwBelen Singel 14 2203 20 Bestel Uw DruJtw dk t Aa Brinkman Zooü FeuilletoNa genaam tastbaars achterlaten bestev rend Wat er ook gebeuren raoge binnen een eek tijd zullen we rijk zijn ri voor ona leven Voor ons leven Haswell ja voor ons even Maar wat Is leve K i blaatBJe dat met een spelü doorgeprikt kan worden O ja Ik weet dat je niet graag overdit onderwerp eprrdct mww hel l toch wel goed ah men h zich af en toe eena heldvr voor den gee t stelt Ik ben geen kerk looper maar al f ik me goed herinner wetd 009 geleerd om Ontze Lieve Heer te bidden om on ti bevrijden speciaal ten allen tijde van onae rijkdommen dat dan gevolfed wordt door iets o er z ware beproev ing en plotael Dge dood want In de ikigtm dat het feebed geD ciakt werd rolde het rad van de fortuin voikonten op elfde wlj e als liet thans nog d oe Kom laat on éh gesprek ein digPn Ik zou nog bijgpkiovig wordwn zooalcj wei een meer gïtoeurt roet m enédien difl ncels gilooven want per hIoE van rekening mo en ze toch ergens ia geiooVüii dwi i ik ia je je jaS en l oEd krijgen 11 bcti klaair laten we gaan tn bij d ed het Ucdii uit zoodat de kamer In duitfternia gebuid wa S en aUeen de bran indt haard m een zacht licht Inadekfimer versj r iddw Zijn nrétfsC mapperde hoorbaar want bi i vbj i aii oorkeeren had hij zi i jand aan den lessenaar g tJOt H 1 aat Oii ftpn eenigeo wiinigbeid nsaatreg Harwell ginjj hij nwt een koud lachje voort WordU vervolgvl DE GELE AFGOD ren H BIDIBR HAOGARD door Wevr Storm van Leeuwen Kletk de Heus Nadruk verboden NIeli voor mlllioenMi ponden fterling zou hij weer terug gaan oint goud te vergaren in diait mauaoleuim van reputaties Gchikkïg had hij niemand die afliankelijk van hen was hij zou op deJ een of Minere manier wel zijni sttukje brood een eerlljri atukje broodi verdieDwi HIJ liep vlug die straat dnor en danste van vreugde a een kind ja gaf zelfs een fltraatvegier tegen wien hij aanliep een kwartje tot vergoei ng Zoo bereikte hij nfliott House de poütie verdiacbt hem van een welng aangeeoboten te zijn Daar klom hij boven op een traiff die reediB vol was met vermoeldS TOrgeliJk uiteieode kieriten dJe nu naar hui gingen na een langen ag van hard werken voor hongerlooneo lü dJt geizelaöhap Sn d ktlle atmwfoer verdiween i van zijn enthou asme Hij dacht r iw o er dat binnen f ® op zijn hoogat twee Jaar hetlanlgoed Yaileys vaair zijn lamiHe reeda eeuwen gewoond had onder den hamer ïou komen Waarom had hl Ayhvards aanbod toch niet geaeoepteerd en bemi die de fetieab nietvwïri7 000pd verkocht P l t zou met de aAadeelen vaa dte Sfthara dwppij nieiB e maken Mj g en ate een rijk nMn een T Bfa eom Wegens voojrbereifling van éen Grooten IMirerko die aanvangt Maandagmorgen 14 Januarï 9 uur hedenavend vanaf 6 uur gesloten 367 200 Spotgoedkeope aanbieding Zie de Elalage Firma B DE JONQ BcbanserX Stoffeerden Beddenmulcers Verhuizingen BLOUSENHtJIS Gouwe 91 Tel 47 Groeta Opruiming MAATKNIPP N voop Dames en Jonge Damea lQoMHm K B ii BS Ou êne 4e chine i FlaneHen poft hemden Peignors enz tot igm r v rnnln ler le t t mmïïh wan 14 Januari 21 Januari Aanvang a s Maandagmorgen H nun Hoe erger ds dskte des te ieter dieot het geneesmiddel te zi a Wie bij liohaamxen cvnuwzwakte en bare gevolgen ali 2499 40 A emstfaeid Gebrek aan energie Duizeligheid Bloedarmoede Pijn in den mg Voondurende vermoeidheid Zenuwachligheid Zoo nu en dia hoofdpijn Hartkloppingen LuHelooiheid BleekKUcht Algemeene xwakle Geen levenalusl Vermagering kovncr f ekjn eten e a 4oed goneean tddel wenscht te gebruiken neme MUNHAIWr s iu4t vfl waarbij men verbaasd zal zijn over de ultaemendc uitwerking op uw gefaeele Ucbaamageitel In busten vao 90 et fl 75 f4 2S i8 2S ij Apoth en Drogiiien VRAAGT UWWINKELIER H ar df Wep ilcib iH 9mcl PR wil9l n MnolipwnwAfi A S R A Het rtlkel voor het wrijven van meubelen en linoleum Ik heb nooit myn jataar verwaarloosd MJft 0 ta cUun i Dl beb novo vosridiircad m I a ri 10 laar aalwalM aa aan IHUW aebrulk kcb lb myac w Ma vmm 1 Glansend Galvand ecaaatf Haar la danhaal Koopt één flesch A S R A JU VAN DB HnolëumwM il V rjk Waar niet verkrj rbaar wende men zich tot onze Hoofddepat M voor OjMui en omstreken Ue firma 362 50 Grossier in Koloniale w r n u kunt ook Ung Oezond Haar hebtMH Beproef deze metkode en begin vandaag M naar Uw Apotheker Droclit ol K per hoop een tlesch Koko van P ttTi gebruik het 14 dagen zooalt voorgeachreveit en bel dan op fiM rwebll BRANDWÖNjDBN VOOR HIT twho v n ontniddelijke veijmtgi g De Kl a t l l iein uili A elük pijn verzacht uivfrt en voor bramlwonden o bUrcn een weldadige baUem r t du fe a ftB pqt Klooa erbalaem in voorraad te lioopen r rïftJSr jiWW 0 m jw sr Een lulnre Heldere Niet vetta vloelitol hevonlert dan Hairiroel Veratetkl d klMtenen doel dknil ala nn Tonicuni voor de Haacwortela Voarkoml bel Splyten ol Uitvallen Hooldieer en ma verdwynen nadat meiKOKO een paar keer gebruikt heelt menaprenkelt het ecnvoudlc op het Haar dan wftltmen het lathl In eene nedertiaactaehe richtlnien borstelt het IKnk ï 1 t iinnjilyk Mniiu Mn Kok maar y aeggaa aalioadaanl l aal ala aaa Zulvar SaaaaamliMal vaar hal Haar g en anjar Prepamal dll kaa aa taa WAARscHuwmai UUaMkmd pr par minl n dltvyl HEP t ndaaëlt aif aïX ttri K SX Mijn loonlje Aan oud 4 jaar viel bij bel apelen rauelinu i I een pol qiel kokende rijal aood zijn ru jt vreeiclijk verbrandde Singer Dit ééae woord t mk ta mmr er sprake is van want SINfiER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan p halve eeuw voor ai e I W oa JslüJi ep jfldustrieel werk met roem gehandhaafd heeft msm JilïMS MS KT W ÜITHAirGBOSS mtwsm OepMa alom 7 nl e éJe v n de pijn S ke d el de gotllf werkinj van M KJfiouerlmlatJii koahl ik bij Jea au iier Jui Gaa beck ie Vooriliiiize een polje KlooMerb l em Ik le de doeken mei ►V oflerbaliem op den ruj van mijn ooole en dadelijk verdween k jM oed ilapen kon De Z t it d n later w reeda en nieuw vel op ma niJE JMroeid liooM 14 t peelde öet kind wMr buiten liof er nieti jebeurd wai De Rloostgrlwlséin ia een veel oemdèuianiiddalbij ikawlaa xwaraily aamfeaian wlntarhanden an voatan aalarwrakkingan kpit jioht an rhaumatlak Schaadt ntell Bederft nici I I 7 W 1 60 8n fl 8 per Flaoan Alleen Vaileeenwoordlsen ï o Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg DESSERS malapdam r PrlMland ggjjjjj Dm OaanaU W a a ÉËitacüaiia ai ab i U Koko koopt p xtü ptr ane I faii MflB ffJMmI 29 fitnii Prija per pol van 20 jram 45 cenl van 50 ram 85 cenl van 100 ram IIM van 250 Jram f 2 5 Alom verkrijgbaar Eiiehl ro il a banil met ome handleekenint L I AKXER Kotlerdan 337 f Mü lieliliis PÉlaii ei lliiMÉm fevering van Machinale BrandWatzag Aanbevelend n VEST 109 411 j y j jj H iriesn 10 W Maandag 14 Januari 11118 fioiMHË wmm VERSCHIJNT DAGELIJKS Éê j BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEBUNgKN 1 4 regeb 1 XS elke t g t meer ƒ 0 30 Op de voorpagina 50 booger I Gewone advertentiön en ingecoaden mededeel algen bÜ contraot tot caer gereduecerUw pr B Groote letters en randen wojrdea Mkend naar plaatsrainate Advertentiën kunnen worden ingoxonden d or tuaachenkoout nm wrfiede BoelihiüBdelaren Advertentie ureaux n on Agenten Bureau MARRT 31 GOUDA rmg de toestanden meeatn i uitstrevende volkspartü en de sociaal democraten hefa4 en zich tot nog toe 0chter zeer gerwerveerd betoond cm den i ehtschen niet nog meer gelegenheid te wen om de debatten te rekken Toch kwamen bij de debatten reeds scher tegenover elkaar gosteide meeningen tot uiting zoadat minister Drewe opmerkte dat het noodzakelijk ie wederz dscli wantrouwen te laten varen Een teleurstelling voor het volk in z jn verwa htingen toch zou van groote beteekenis z n voor de binneniandsche politie Het vertrouwen der massa in den dtaat zei hy weidt geaohokt wanneer de eene fractie datgene weigert wat de andere als haar program veikondigt Het algetneen geiyke van den druk onaser bevolking voor de annaten het meest maakt den eisdi naaT gdiijke rechten stericer Een conservatief afgevaardigde ant uwirdde daarop dat het geljjike kiesrecht het volk zou overleveren aan de aoc aaldemocratie en daarvoor willen de eoi ervatieven Pruisen beihoeden Ook het Pruisisch regime in Polen kwwn ter sprake Toen e Poolech afgevaardigde zich daarbij in Mierpe bewoordingen uitliet i sprak van ket wialgel k Pruisisch ifaglme waajr in Polen zich wenschte te bevrjj den ppol teerde de vice voorzitter Frledbeng die j s z n overtuiging uitsprak dat niet aille IMleri er zoo over denken want dat zulks ondankbaar zou z n op een oogwblik dat de koning de Poolsehe staat hersteld heeft We zien due wel dat deze bespr i igen nu niet direot een vlot verloop heWben In Spanje woelt bet blijkbaar nog steeds OnlangH kwamen ons reede via Diutschland berichten over onlusten onder het leger ter oore daarop volgde dezer dagen het koninklijk besluit om de cortes te ontbinden en thans seint Reuter omtrent stakingen en wanordelijldieden Geruchten melden dat te Valencia een algemeene staking zonder voorafgaande waarschuwing zou z n uitgebroken als protest tegen de duurte Uit Barcelona worden rumoerige msiUfestaties om dezelfde reden vermeld Het theater werd met steenen gebombardeend de menigte drong de cofé binnen waar zü plunderde en de menbele vernielde Tal ven personen Werden gearresteerd en gewond Of inderdaad duurte honger de directe oorzaken tot de troebelen zyn vait echter niet op te maken i De wanordelijkheden in het leger zouden er althiane niet mede verUaard worden Naar aanleiding hiervan herinneren w eraan hoe kort na de eerste Ruflssiche omwenteling ook in Spanje pogingen werden gedaan tot de vorming van ariieii ra en soldatenraden pogingen die met geweM zlJn ifer deld Het biykt intusschen we redenen Ook y de toeetend m Rusland te duister terwul de RussiS e regeeni door geen der geallieerden ericend is HUITJSNLAND8GH NIBUW er moet worden op de been gebracht een uitgelezen teger dat uit de roode garden van de werklieden moet bestaan Ik doe een beroep op allen die de vrghekl lielhdiben om zoo n leger te vonneit Zoowel in het land als aajl het front moet de renroJutiionnaire volksgarde worden georganieeeid een garde onderworpen aan geStrenge revolutionnaire discipline Toont de wereld de onuitputtelijke kracht welke in h t revolutionnaire proletariaat en de aimie iweren schuilt Er zaj b i het recruteeren van deze garde geen dwong worden toegepast Wie zicih niet sterk genoeg Voelt doet beter zich niet aan te alutten Verder doet dit manifest een beroep op allen en rioht zicJh eveneens tot de Oekrainers waarvan Krylenko verwacht dat zy zich evenzoo aan de z jde der Rusfiisehe atiieiders en boeren zullen scharen De oproep besluit dan aldus Een g rvan een socialistisch volk dat de zaak Van een socialistische regeering en een soCdalistiische autoriteit verdedigt kan niet verslagen worden Over de ondeitoandelingen te Breat Litofsk wondt niet veel naders vernomen Na de definitieve vaststelling van het als zelfstandige gedijeenden deelnemen der Oekrainers aan de besprekingen heeft er bog een woondenwisseling plaats gehad tus8c4ien generaal HofJPmann en Trotsky Waarby eerstgenoemde nog eens opkwam tegen de officieele RuesiBc9ie propaganda nder de Duitsche troepen Een Inmengiijg waarvan het Duitsche bestuur liioh onthield ten aanzi der Rufisen maar die zij omgékeend ook van het Russisch bestuur verlangde Trotsky daarentegen wees er op dat de partijen die tot de Ruaslscèie regeering behooren het juist als een stap vooruit zouden beschouwen als de Duitsche regeering vrijmoedig en openhartig kaar meening zou zeggen over den binnenlamischen tioestand in Rusland voor zoover ZÜ dit noodzakeiyk modit achten Door de zitting te sluiten is klftarhlijkeËjk een einde aan deze discussiën gemaakt In de Fransche Kamer heeft Piohon het woord gevoerd over de diplomatieke oorlogi oering in verband met desbetreffende inteipellaties wellle hoofdsakelijlf oritiek leverden het weigeren der paseen aan socialisten voor Petrograd Pichon mericte hieromtrent op dat deze paseen werden geweigeid om opportuniteit s Spr becritiseerde de houding der voormalige biHKiKmooten Gedurende 26 jaar Frankrijk de loyale boïidgenoot van Rusland Den dag dat het Slavische volk door Oostenrijk werd gewwgid had FrankrUk niet geaai zebd zich te oharen aan de zÜdfl van Ru and W j wUl zeide Pichon niet Duitschiand in de ktwH q elw dat alle n Kigel ke moeite deed om ras naar Brest LiCÖwfÓc te eleeiKn Balfour in England h rtiaalde het Wü kunnen slechts reoAitstreekg voorstellen van onze vijaiWen onderzoeken wü kunnen ctus geen passen toestaan aan de sodaltsten om voeling te krügen met de i eseering te Petrograd die zioh met geweld de macht heeft toegeëigend De regeering wil dua geM passen Voor Petrograd toestaan noch het denkbeeld van een in t ern at i onaïe arb eidersoonferentie aanvaarden daar zïj geen voeling kan toeatoan met medeplichtigen van de verootiakers van den wereld raonp Fiebon oonstateerde dat de Fransche opvattingen overeensteanden met die vanLloyd George en Wilson en merkte op datdrie voorwaatden noodig sjjo ohi een recditvaardigen duurzamen vitrde n l oprechteeeihied voor vendragen een teiTitoraale regeling gegrond op het aelfbMahikkingsreohtder volkeren en beperking der bewapeningen Ëo hij voegde er aan to4j de overwinning aUeen zal £ t ptogrAnnnavepwezeol ken Piobon sprekende over de rnideriiuidelingen te Brest Litovsk constateerde dat deaianapraken der Duitsche annex onisten eenterugslag hinden op de maximalisten n ardeze begonnen opnieuw Spr zag in de handelingen der Centralen te Breet Lito Ékslechts een valstrik een wespenneiit waarinzU zich niet wenfl ten te steken i Na Pichon s rede nam de Kam me 397 tegen 148 stenumen een motie van V iou wen in de regeering aan Naar 3avas meldt is de verklaring van Pidion goed ontvangen door de pers terwyi met ultzondening van de sooialiatische organen de bladen de weigering der passen voor Petrograd goed keuren nu de maximsilieten met de vijanden onderhandelen Bindelük hoeren We weer eens iets over de besprekingen in de Pruisische hoofdeommdssie van het ontwerp der k i e a e c h t h e r v o r m jjLg Het biykt zooals het Bert Tagebl aangeeft dat de reoctionnoiren de nationaalliiberalen aan het hoofd er steeds op uit zO n de geheele kiesreohthervorming tot in het oneindige uit te stellen De leden der linkeche partyen de voor nam haar de goheple towl raohi Ut zaïken te vertellen opdat ze hem nJet verkeerd zou beoordéeleni Daarna zoo hij h Higaan miiwdohien wel naar Afrika gjj gfe oej zioh iptuaeichen nu de eerftte ïipiWintllng an hot vrij zijn voorbij wa geheel uitgeput on xoo moe alsof bij een week lang harde koort jen gehad had Hij nvoeei wat eten en dan naar bed Over het geheel zegende hij den naam Jaofcöon den uitg erver van de Judge en zijn vaders oud a vrieiid To en Alan het ktmtoor verlaten had keerde Sir Robert zich tot Mr Champers Hljjfwell on vroeg hcmi bruusk Wat zou dat fe betedsenen heblen Mr HasweJl keek een naar h t ptafoml floot op zijn eigenaardige wl e tn antwoordde toen Ik weet Het niet zeker maar ik denk zoo dat onze jonge vriend lont Isi gaan ruiken miiieichlett he t die Jae Qe i dat oude monnel hem wel een lont getoond van een vreemd Turksoh model Sir Robert kninkto Vernón Itf iemand d e itfet van kruit schijnt te houden dte ludi t er va kriebelt zijn neus zeker i veel zeidn hij maar geioof je dot nu hij eenmaal iets vermoedt hij zal iswijgen O ja zeker zeker antwoordde Mr Hatiwell opgeruimd die man is de eerlljkhefid zelvo hij zal on niirtmer verraden Denk mnar eens hoe bil handelde met die aandeelen Doch ik g4o dat het per slot van rekendng nog maar het brate is dat we hom met goed fat90cn kwijt zijn Te vee eerlijkheid eveoels te eel ijver is een gevaarlijk iets ki zaken Ik weet niet ol Ik dit wel met Je eens ben atflwoordde 8ir Robert Ik weet niet of bat niet beter zou ijn om op den duur wat meer op t doL n van dot arlikel Wait mij betreft oftfuhoon het ons niet in het openbaar zal benadeelen want lii t voorgeïftlleno zal niet opgemerkt wordden apyt het mij dat wij Vernon verloren hebben het sipijt me werkelijk zeer ïk geloof dat hij nog zoo kwadd niet was en ik respecteer zijn goedu hoedanigheden hoewel ik toe feef dat ze w l eens wat lastig zUn Zdter z £er antwoordde Mr ffoswell WO hebben gehijg tegen zijn raadIn gewerkt en dat ver eelde hein Hetschenua zooolsi hij het gemaakt had waseen aardig voorstel dat mi s hle n nwt kleinkapitaal Üen percent gegeven had maarwat 14 tien percent voor ons Wij hebbennvi Iioenen noodig en ho zullen ze be koineft Morgen komt hij op The Court eiii nd wbhien kunnen we nog wel de za ken in het reine brengen Ik zal Barbara een wenk gen en zij lietft een gjooleninvloed op hem en jij kunt hetzelfdedoen Ajlward Mejuffrouw Champerèt hee op iedereen die het goluk bad haar te leerm kennen Brooten inwloeij zelde Sir Robert hoffilidf Maar toeli al 1 zU geneigd er gebfuik van te niakfan dan Cotwijfi Ik of jhet In dit geval zal halen Vernon is reedttlang tot klaifrhfüi gekomen Ik heb hem g deg 8agen en ik ben er zeker van Hij he sloot vanavond den be ills wndt n ataip te doen en ik geloof niet dal we liem in Hl kantoor nog we ir zullen zien Haawt fcbig hij met jiIotsêHnge geestdrift voort ik is je vertèden al eens at we te veel geluk hebhen dat kan niet zoo voortgaa De fortuin do werkelijk gonitlgc fortuin kwaï er met Vernoo in en ik geboot va i$ait zij er met Vermsn weer uitgaat In leder eval zal zij ditmaal 4 4a aan wensohte te geven voor een ouriositelt dftu kon hij dat zonder aarzeling of acihaam iegevoel aanneoien Het zou tenmSasIe voldoende gew ecb t zija om Yftrieij is te redden waar op eiuk van zaken toch sledits een 90 000 pondi hypotheek stond Hij had volgena een in f eving gehandeld een zeer eigenaardige Qgeving en er wais niets aan t veranderen nÉösohien kwam het doordö t zijn oom aiHijd zeide dat het dtng unique waa of misschien omdat oude JeËkle zijn negerknerfit het zoo vereerde en beweerde dat he4 g geluk braoht Hoe het weaen Bioeht mj had beeüst en er waa nu niets aan te veranderen Maar er wae nog een ernstiger reden waaromi hij geld noodïg had Hij wild trajohten Yairley voor de famiHe te behouden maar behalve dat hij bemindie Barbara Boven alles ter wereld had hij haar Hef jdjn nichtje in den eevendten graad en de nicbt van Mr Ohamipera Haswe I die n geen uur geleden zijn oompagnon was Zij waa een rijke erfgenaime en zonder fortuin zou hij haar odet kunnen trouwen zelfs ai wilde zij dat wat nog te betwiJfelMi atoTM Bovendl n had haar oom en vpogd Mr HasweU krochten eene clauaule uit bet testament van haax va der hierover te beB AWckeii totdat zij vijfentwintig jaar zou zijn Het eoheen hem daardoor dat door deae zaak den rug toegekeerd te hebben hij ook zi kaneen op Barbara verlore hAd wat hem eei onverdraaglijke gedochte was Het waei een geiuk daib bij haar zou zien bij z jn beaoek aan The Court hoewel het een ontnweting meebracht met zijn gewetsm deelgenooten die zeker wel de luti n waren dJe hij zoo epoedlg weer wensdHö te ï moeten Hij was van plan v6te dat hlJ vao Barbara afscheid