Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1918

56e JaHrgaiig So 13999 iriW M Mei KeÉlenlIl Zeer mooie lollede meubelen ala Tafels Stoelen Kaaten Sjjileceli Schilderden ThecUfeli Bufletten Stqiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapcn Vecrenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkaincrmeubelen eni enz alles spotgoedkoop Rogbekleede Leerstoelen vanaf f17 50 Styikast f20 StHItalel f 9 50 Spiegels f 560 7 50 u itnruirM imikiinüyikM Ml Rotterdam tlLIZIH ABONNEMENTSPRIJS per kwartwl 1 50 per w ek 12 c Bt met ZondftgBblad per kwartaal ƒ 2 16 per week 17 cent ortra waar die bocorjritMT P looper KeachJedt FnuM per poat per kwartaal ƒ 1 90 met ondag lnd ƒ 2 55 Abonnementen Worden daget s aansenomcn aan ons bureiw MARKT 81 GOUDA bil once agenten den boelt andel en de po tkantoren ADTKRTENTIEPRUS Uit Gouda n omstreken bahoorvnde tot den bMorffkrinr 1 5 recelfl ƒ 0 S0 elke rt tA meer ƒ 0 15 Tu buUan Oouda n den bezorffkring 1 A ri ele ƒ 0 95 elke resel meer ƒ 0 18 Adrer entiVn van publieke Termakettjkhaden 10 cent per recel Adverteert in dit Bla Admmiitrtta I T lal laltmtc M aag i Redaotici Telef Intaro 545 bibigbeden Aan Laillattx in itau ui liei bijzonder Mr tfmid zijn iMHrckktogctt tot viTaomiktulti iNM laU teu eii paoiMiiUii te Htiine N ron debat over dll ondarMMk In italifi Ui nu in de trauKcèe Kanwr em inotii van vertrouwen In k rageerlng met W logen 10 atcwnfnun aaag ioinen 1 en retfultaat vdor do regeering voel gunMl geldan men zon verwaohtcn bij den Mohang die Caltlaux la partemeoialra kringen genoot Ir Spanje blijft he4 roerig Te Valoicla raoHen nieuwe denxnuftratieii legen de diiiirH hetiben plaat gehad f K 0O permmeii ken naar fi rauUniiH en verlangderf maatregHeii teg n ileiv ki ennood tn tegen d duurte der levenNiniddeHv Ook ff ÜMaga komen ongieregddbeden voor Van de tr tiK9tteB valHn geen bljionderheden te venncMen WederxijiNoh Kt llierlfvuur tl plaateeli e gevechten bUh ven aan M UaltMaMhe front voorge et De nieuwe vooi etellen der OentraJén te Breet Ui9jl9k EiMi Rui8 l oh ultimetum een Roemenië De xeeli Oeilleux Betoogingen te Rome Oniueten In Spenje Geringe geweohteaotie een de fronten ONS OVERZICHT Scheurleer Zoonen s Baeli TELEFOON 558 GOUDA Te BT t Lkobk is dm l n Jan op nieuw verg dierd tuflH di n d partijen ter betpreiti dier territoriale vraagstukken Sttwlbe ecretaria Von K ubimiuin wees er opnieuw op é t iMj db wijït waarop de J geva rdw i wedt rli eV i wet gelormu levido e c h r l f ts tukVeii Qndierhandclon buil Jgiewoon ti lroovcïid i w einig be vüTtiiPnijk voor bet wdslagien der onder handelingen acht Hij aclitte het cinarom aaiibavtleoftwaard om Indiien men wer t l k tot en vredteiievfiidl elot wil komen de punten te beeprc cen en d a a van iedert cijdie ent godKivgeerde vet d redac tlt te belatten JJaze b e i di e heertn zou den ftl redat eoooiBnisela leisamen tnoebei traphl n voor lioever wj cn gemeeueichappo ijlke redactie kuiin u vindleiL en IndKn dii onnvogielijk ib in ovorl K raet etm rdkj d wederzijde ach gwsaiilpunten nroctCïL vaBtstelUn en HcbriltHijk fornu eeren Hierna werd liet feitelijk antwoord van de bondgenooteii voorgöie zeii waarbij teii aanggieni van d bezette strijken allereerst vtrré mcegïdneddl dat de opvattingen dt r Uneaen boo van die dier Centra en atwij ken dat zij in deizeu vorm ala o n a a n neme lijk mjoieten wovjdieni beschouwd omdat 7fi ni€t voldoende reken ng hott den met ilie gereoh 4vaardi gide aanepraiken der tegenpartij In hoever da aaasprokenr der Ceotralen voorzoover z lj een verkapt annexlo nisme ijetoekNiden getreditvaardlgdi zgn 19 ons eohbüar niet dluldlelij Imtueeoben sqo verluiddle het aniwoord waren de Oo t Hong eui Duitsobe sfgc vaardügdem juofgceAi en ditmaaj geformu leerd bereid hun opvatting over de ban gende vraagetukkeri dHiidlelijit te kennen te garven en nog een pogmg te oadlern t nen öl d overeenkoonst wearnltar zij eireveii uitzi6h op verweaenli ing llan bie den Het ODitwooTd eiplitst dian bet vraag fltuk van de op h t oogeuiblik dkoor de Cenlraien bezeUe lands rekem dle eent eigen 20 tusechm dien afaxmderlijken vrede metBuslaaid cm dien algemeenen vred 3oover atigMtijdlperk voor d nieuwe volken4o t deöaidove lijdperk waarin d nleuwe staten hun stOiS êlQTjBanlaatie tot volleontwlkkeflng brpQu We zieni d u8 al dladfeli diat d Centralen VBisithouden aaiii het begrip dat bedoeid © beaeite afcreken reedb © ea eigen taaticund teven hebben In teigien t iiig Effecten Coupons Wissels Crediéten Rekening Courant Deposito s Mministratie m veriiiopiis Vienaoheamaterlaa O verijcwk van hei defwirteuMmt van Oorlog diende t haniIbcTlalu èa voorallber diT luililalre oonwoieeie tn deQ Stoaalbij den bonaat een wetMxUwerp In tot èe imlUalre Inacdirljving van alte oiuinm dle kderl Juni 1017 deni letKljd vtn 21 jaar bereikten De maairegel m beiHcnid HD a de aan bevtJlngen diir g neraa Crowder P vo t m Mareiituli gi hoor te geven ten tindo jaarlijk 7t I tlOO man voor liet legnr t leveren zoolang de oorlog duurt Abonneert t op dit Blad DUITSCHLANU Len waarschuwing De VorwartAl treedt scherp op tegen de öb ruoUe die door do oooeervatieveo gevoerd wordt tegvn d kie Tcoiit i rvormlng Ofücboon do vooreiander van het algemeen kleure6ht ïooveti tuügeiljk hua redevoeringeai in boknopten vorm Iwudev worden door do tujienstatidiere de kwo ea m eindelooze redevoeringen behandcid blijkbaar mtt éo bt doeiaig ten be4i 4ng op do lang baan te ttohuiven be Vorwarl vraogtt boe ang de heeren d eo dat hii i ruisiauhe voik zich iets derg lijkH zal laten weigevMi en en waariwhuwl aat de in wijdio kringen beeuand verUtt ilng in op tandigheCd dreig te veranderen De orUle in Berlijn I Voee Ztg schrijft De b pf kingen toMdmi het legerbevet en de mk üiieke iu ter hadden zoowel b treicking op het Ootiten ala op hel Wekten bair Jfunde bet Weeten lo volle overeena emming ttuuohen de tltieke en militaire hiding berMkt Bttre fende het Coaten heeft OKU Mch Voortoopig veirgenoegd nkt het loio iizuwuii HELOM Ml TE aEUU E ES HEtn VUDIEStll Fenill iton rijker en voorspoeligtr zijn V Su wilde Ik u vragen hoe nven dM gedaan l an Liljgm Aangenomen dat uw atelliug goede bew ronden heeft Mla ChampeiV woorddio Sir Robert die voeJde dit hfj de ut tog niet we L reo uw dan 1 het antwoord dttt bet te verffrljgen U door geldbsiegglng Ik tam nog m bet duUer xelie zij Ik heb gelioord diat geld veritiouen bë teekent bpeturen van een vennoo se i p en vennootBobi pen bestaaA om geld ts v r dienen voor hen cUe er bun gpld n i leV vn Vanodddag lotti ik ml e it leilje verveeld namik enn boek op il t heette naauitijst van dlreictearen ik vonddearIn a uw Banien b ialve die van d Iteerni uit Pari en de vennootechapLten dff door u btistuurd worden di tonden ia een ander boek Ik kou nergen uit opmaken dat een van dlo vettnooHcuappen QOU geld ui gekeerd hadden een iianoeel Ht de winst zooai u Uet noemt nietwaar t Hoe koml het dua dat u il ccoaal rijk wondt en waaroni steekt u uw gttd Of in T Sir Robert frooate é wenkbrauwen Alan kreeg een kleur aA paaf van het g Wl chap lachten hardop en een van de l nache heeren tte ogil foh verstond rn al meer gedronken bad dan hij veidragfn kon zei hardop teg n Ha i we die na it hmi zat o T e b ekoorl Jk t Zij wrljh op de plek nrt al dal za fje ïat je ni van middag gal DE GELE A¥GOD vaa H RIDirn HAOGABD door Uevr Stonp van Leeuwen Klerk de Reus Nadruk verboden u Toch kon men reed van verre haar w ar ge houding opinCTken Zij wee eene Blanke I n Zij watf ook buitengewoon naïef en geheel vrij v an eonig © coquettt tA vrou wcjijke grillen ew aar boectaiinJie dat ob gelieel met om bet steike eelaohl beboo De de behalve dan als zij er goede ïwuden bij vond en zij liet z eb In n ooïgang met ben geheel door haar ÖJK Müfsa Zij wa nu in het wit ge kleed © n droeg behalve een kleine parem collier geen andere aies aden Alleen 1 baar ceintuur waren nog eenige Hieq van dalen gestoken Barbaira kwam regelrecht zouder linke o rcditö te kl en op haar oom af dien H begroette Dwuna gingi zi iM r AUan HooMzeor a Kom rtrtwrnan nadftt man Hoko oan pur kmn BBbruikt heeftr miii pt akalt het nroudig op hm Haw ajm wryft iwn het laoht in een nederWaarteihe riohtlfta en borstelt h fliftk t W APOTHEKER DROeitT OF UPfER HEEFT KOKO VOOIIlUlfift EN HY UL U QF UVREDENHEID VAN ANDERE VEllBltl lk£ia MEDEDEELEN KOOP ViMIUfl EEN KLEINE FtESCH f 0 76 PRUSt n ATI ft 1 JO w fl I N IMP I AV VatttremrMtdlrMiVaur N aa Z Holland Utncbi Zadand N Bral Voal Fiilaslaixl Gioalnnin Ditnth Üraiyial an Oouda I ran 130 I ANTON COOPS Wüdstraat 29 A N VAN ZESSEN Schtfonhown 21 Ja i V nur 500 d ftïunle Al gemMUle Vwgiuiertag vm hit Ltn goïelsobap ou4a Jm t a tx iu Riunie Lnilng K r d al f Ooiida van het Natuur kundig Omootschsp dbor J G A Brendw h BranlSa uU don Haag SdMfd MmMkM O fnfii VSMg iiiMl l Uii t nMttt itfwigwi vu MIK t itrlfa W Mi tii i v m fc lffili rVi i imln om dji t w V Voot ds rata nwlf ii rin b rt ll k dMlumlnf bl l arll yan oitia llafde Ziwia OOIWTANTIA mCOUNA ADRIAN W l M Dl J C KELHUUUN balul an wi ouan haitallikaa dank A ADRIANIT C T ADRIANI OranalMI IS Janatl 191i 391 12 OKVRAAOD par 1 of IS Fabruari a k een Keukenmeieje tfoad kuaaanda kokan an warkan mal aao loon yan 170 Old an 30 Old waaahlald Een Tweede Mfeieje load mat kindaran kunnaoda om Ban noppenen naaien loon 140 Old en 30 Old waMbl Id Baldao P G Allaan met oade eiula ebrlfleo tU nor Is üallali nn H It nm mimt Krallolan 390 IS KATUUIiKUflDIt GENOOTSCHIIP ¥ a r aoM ajHi Omalrakan In de BIJEENKOMST v a bovengenoemd GenootBchap te houden op VRIJDAG 25 JANUARI 1918 de vondi om HALF ACHT uur precieii in een der zalen T n de Sociëteit DF REDNIE lal ala spreker optreden Ir a A BrendMT i Brandlt Adj Dir der Gemeente Gaifabneken te s Gravenhage Pnvaatdooent aan de Teohn Hoogeschool t Delft Onderwerp Een en ander oker Ver lioiiting en Qaafabpioane met Lichtbeelden Namens het Beitnur Dr B J DE VOOQT Voorïitter Df E J HAMBURGER Secretaris L den die minstens 2 50 per jaar betalen hebben reoht eene dame te introdnceeren Buitengewon leden kannen de lesingen bijwonen 4 f 1 50 per jaar Leerlingen van het Gymnasium de H B 8 en Hulo Scholen hebben voor zoover er plaatsruimte in de Baal beaohikbaar is toegang a f O 25 E er voordraohtavond Voor hen z n aarten verkrijgbaar aan genoemde scholen en op den avond aan de 2aal Entree voor iliet leden f 1 394 45 BOSKOOP Advertentiën en abonnementen dp dit blad worden aangenomen doAr P A WELLER Zu4ilkad Oc Kinderen MKi iw lÉr iitf4 lek kcre WyherMMMtEtm to van hel nm weer be I dtattes Sedert meer 4 i 7 bw ab ecB uUUekoiil hiiUHtdddt fe bdtead en bi roeM rvUaUc IwHwkm VMmA iM Borstsiroop Thsrmsiroop Varkratbaar bU 8 H VAN LOON IS rlh WOLFF a Cr Aa VAN EENtGE KRALINQSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN 21IM STALLING VOOR RUWIELEN 10 Polanenstraat 15 17 Rotterdam HA A TWEC HT AdfürténtlRi en abonnementen op dit bfkd worden ainsenqmen door BLOUSENHUIS OOUbA KLB IWeO 31 Mit i i Mii4 iUMi HEDEN Groote Opruiming van Costumes Blouses crêpe de chine Fianeiltn Sport hemdeih Peignolrc ei tot xeer vttrnnlntltti tt pt UltÊÊ ROHEIIDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotttniami Da BANK aal I B PANGnMIKVm B l l ANOMMKVm lOIS j ÏÏ 1 NATIONAM lANIVBKEBNIomai 4 Haaia 1 M OaiSa a C a H H ESacUabaodclaiwi 4 JJ KLEIWEO 97 Pandbrleven In omloop mlm f 11 900 000 lip Lielljas M i eii ItaiiiHlÉriii Levering van lifachinale Brandhouhwgm Aaniwvelend VEST 109 111 j y j p jj v Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Modevakschool voor Oouda ea omliggende plaatsen AaaiMlotea fcl de ver Bi l s voor Mode vaktekotkB te s aravenliate Goedgekenrd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 n n Opleiding tot Costumière OoBpouseon Loerares M gilqntaM mr liiu iibnik li luni lllta ftUC ii miMIIIIIS Da Scbool 11 varplaaul ran Gouwe 109 naar ScHan IS ch nieuwa laarllalen kaonen aaoroatden DIr Dames v HEVZELENDOORN iMO aLMnHUi IN H VENDE nOEMSTIUUUUU PHILIPS SCHEMERLAMPEN MET TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers WAAUOHOMUnit yli niE iiiaa n ijk nu echM Koko hanët heiiuccenrantlvluwraf W w e k nesch dia U lU Koko wordt nnialMHkfi dk nlil duldilrk oni HandelHiieik Gan Vnar la l nid op d bDHtnTwpaWM trult EïliL Xskb mrA KNZ ENZ 2825 160 AGKNOA iK 25K 1 SCHKMKIIVOLiLICHT LICHT Voor den tfjd dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der belde koordjes te trekken het schemerlicht in waardoor een groote besparing verkregen wordt ll JuB 7 uur Soclflolt d H mi o I zing van M i I t TH 1 ml Amrtardam vow hat CiH Ijettark Ver bond 21 Tan Soc de Rtamie Altenoe Irin CBüBt ConféjLnce door M Boulen 21 Jan Geh Bouw m Wonlngtof zicht 2 uur Ver OmïWnftaiBlscomlnilftsie Armenzorg InnJ SJ J uur Soc io itóunu AlgMueeli l orffa rtng vwpèniirl dp Am Ha lhta iclK ol Donderdag 17 Januari 1918 fiOVDSCHE COVRANT VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN X qi DESI INOKNi 1 4 regele LIS elke rfl l meer Ml Op de vearpailna 0 hooger Qewone jkdverteatlën en infeaomlen mededeelingen bif eontract tot aeer geraduee rden pr e Oroote lettere en randen worden lerekend naar ptaatarulnte Advertentiën kunnen worden ingeaonden door tuaioliflnkomit ma ioUed BoaUiaadelaren Advet Vj4 UMUX n onae Agentan Bureau MARKT 31 GOUDA m AOÊmmmam er iijKing iitMifk gaat wip h i uu ili o H tie I 1 o i g i II gei it d geldt Wat nu d i hier weirgigtvm voor lil lui d er l Dtralm op dit ant voord vtTvat liwrtft wortlt teiwlovle opgeunerici dot ze hoi Il i 11 r s l e kader zijn Waarbtnii a uieu nog op een ininne lijic ciilKKing kan nu pen 1 en V wgtiUjk tUMulien Uuttiaivi n de iniddelrljliea over deze ndeilge kne 4ie Irf outer ii lleehttf dan niogtigk wordi verder goz 4 d aW ook Hut aod den ern lugeik wu aan den dag leg om lot eeu ovi j t otikoniDt tu wltkn komen en de luoel as doet do kwe e ook van hot eta iidputit der Odwlere partij lo beiMihouwen Alteen op voorwoardjit van zulke edioti iiig n tu ii altlUH besluit het antwoord kiiiKi a dt of vaurd gwgicn dor i ond g tuK teeh ptM lijke njKeii nog de hoep op oen vreedBaiue beHlivtitiug van het ge M ml lijven koitHereii eilke houding de Uutwbtcbe delegatie tegienover deoe voo iMe len in WW la oik nog nitt bekoud luaar zaj vocSHnt groot Htn belaogi zijn oo de eeri tkoniend tij Uuiitnoiiltwui u UoLiteorMuoiiftarije zijn met van zui than da Ibor Iven bi zeie gi biedea in te lijv w ffii niei van plan ondr rliavig gi d y dwingen d zen of g men ateatuLvonn aiui ti nemen niaar en dan kgott weeren toezegging die al het aoltljnbaar w iiliitk wwr ie niet doet maar niHtiii v oor zich e de volken der befcettrt gefcieden voor liet slu a van vefiftiagen van met de K gieoh ooDflequ nte KuA ieobe opvatting Irouwen even verder geeft het uUwooidSuaniftiSt dil ook aan am ol tt i egiuover de liuu iboltü ri g nii jen V4 rkiartn de vorbiMiiien aigevaairuigd u upmiuw dat volgen hun opvatLug de gtoi uw ik iljk bevoegde orgaiben van de uKUwe etateui voon opilK ata olKonven bevoegd te be johouwen zijn xn dien wit vasj die breedie krlng n der bevolningtn ti uiien Mtn verdedigt deze opvattmg ten aan zien van htt ontetaan eenor siaa spfrsoon li heid dian heel banxltig met hei vonnu van het opperwte gereoiitahol to Wawhiugton van l l 6 waarin uit eiig z t wordt dat de ouvereiin rekthteai diei Ver btetea van JSooirdAniie nka ala voUedlig beutaande moeten woirdfcn beachouwd van af d n dag der a£kom ing liunnn r onafhaiike hjkhdd dwz a diert 4 JuU 17iG ge iieel onafitankeiijk van hun erkeainiDg üoor jigelaod m het verdlrag van lm jaar 1H72 Le vraag Is echter of dflze verget king met mank gaat nu ht t oca dour eo vreeiude wK eiidAieid ba et gebied idt waar onmogeii in den alhanitiiij eu rilaiat waudin het vurkeertj van een vri e oiiailiAukeli e volkswil sprake kam zyn y er r haastnn dl Ceuiraten zloli nota te neniiein van de verklaring van lioisky dat hat feit dat boziett lamdeitreketi at het gebied van het vroegere Ruas he kei zcrrilc beboordieti geen verplichüng van de bevolking dier atreken tegeuovtiir de KuüEiieobe republiek vormt ij zeggiin op dien gr oudi zetla niet bi te en waarop do RiuiSbiiaohe republiek dan harerzijda haar recliten en pliohten jegem deze bevolking wil bepalcii Steil die KustjïiBohe afvaaxdjajing zich eotóer op bet standpunt een dergelijk recht wel te bezitten dan zijn zoo erkennen ztj luderdaad de vraagetukiien betielfönde dtn o miva n g van hot bezette gebied en de po 1 i t i e k e veronderalteliingien voor de uit oefenflng van het elfbepalingorecht het overgangsbewind en de vorm waarop de volkswü tot uitlog za komen de vier puntai waarover raen moet tracli ten ovvroenisteantning te verltrijgen De beweriij Qviqnwel dat de zelfbeycliikkiog aan vtoiiim en mei ook g e d p e 1 1 e n van aatlee toek aiiit strookt ziegt het antwoord iöor Ceniralen verder met nïBt hun opVaitting van het zelfbeschjkkingerecèt Het voegt er dan aan toe dat daarbij geenfizma ra venonderat ld dIat do bessen ingagrenaen voor de afbakening vam dtee dteden dien dooralagi mwetcn geven Koeriand Litha ien en Polen vormen ook hls orisohe belangrijke volkeeenhcden 0 ke jtoort de hailAen vrij houdon I Wat liet tweede punt Jtetrtft too her halen de Centraieo tt t pn terugtrekking van ïo legera uit het MfeLt gt olud zoo lang de wereldKWrlof dtVfft onniogi 1 IJ k la I CtewMMfd QQr oc iHiw 1 r ie oog mwr jstoim uU Rusland dat do aandaolit veir it f kt 4iOo hv4 beu de inaxunaüdle n den RoêmeeMohtn g dzout dien Kij dezer dagen in beoliteiiii natueo weder Ukè gelaten uii8i H hi u ouv hen tegj iijküitljd lut ultimatum aan de Itoeniew lie regeorlng t r liand te kunnen puilen Llu tonuetl uUuutUum aan Ro inenl waurin de volkaconi ioa aiii B i veo laogen Ie lo aibi van de Kusiaaohe soldaten v ï olIlLleren van het i e wx ly e rtginteail 2e bu traffliig van de Hoemeiene hc unitaire overhixlien oi de arremial s vtr riv ht hebben eu de waarborgen dai der gtli e handelingen in den vervolge niet m i x herhaiaki Yordeo dcUku bM aut woord binnen ii uur niet is ontvangen zal deze eiaoh wonk bebobouwd ata de verbreking van de betrekkingen en suHen de kraohtigfite mlllture luaaitregelon woirdtn genomefi LoQ op handen zijodle breuk dbjï moge ilj zelfs wapengeweld tuaaohen twee oer aanvankelijke bondgenootem 00 leta kan den Loaira en el Ohts welkom zijn 1 lntu chea verdient de aandaobt eerst hot j uoht van I ilsehe zijde dat Lenin zou aftreden thanri M Reuterberiebt dat e L aanslag op Lenln venueldit toen dezo in een autonwbiol naair het Stuwlnj instituut teuugkeerde van een inepectit der iioode Gairde in ZwluM soh mKtalt i dii hem vergezelde Ie g woud i e volkoomnuaaari zerf evenwti ia ongedeerd ge bleven Verder zij nog gien eld dait de Ë ffeleohe regeering lÜet forroetlo betrekkingen met den gezant der Bolejeiwlki hecfc aange imoopt Waartoe P Naiar die Italuumwihe bladen vermeldden wirden orunuddeitijk na do door de Fran BChe Kamer gegevtn mechtiging om een proces te beginnen t g n Gpl lauz te Rome nituwe nadportegen ondernomen over de venwei kan er aawf gestreeld wor den dto troepen mgovrfldi iMlitaure wu HtaiidBg lieden het v eroorlovm lot d al aan tai terug te briin i n dat fter liaadhaving van d orde in het land noiitl etr ij is De voiurfng van een natiiftualL gendwrmc rie kan vrorden negebtre it Wat d n terugkeer der vluchUling ni mi lijdenn den oorlog weggev oorden aa at wordt voor elk geval a zoaidiRrtijk et oud rzoek bcloold L € e kweetiefl zuUikt naar een bg zondere ooutfnisaio verweaAi morden Het deide punt van hek iluakl iche voor Btel ovt rgang rtij perk de Jtu ai ohB voor teilen vindt mett lm 0U bLaA van 16 Jan aohttei men ondhilde iK au belang ia eohttr dat de üentrai t voetetiOOtA trkendcn t loet het v Ofiriolirijdiende na U Oieu vaii den aigwaeeneto vrede den gekozen Vertogen w d rdi ge r dr b e V o 1 k 1 u g van het land iii 4u ed a t ijgende nM medewerking ook aan Uo bestuurHitaak saoi t worden toogekendL BUITlQNiiANÜSCU MKUWS Ctotretit het vterde punlLïU i de vetb ndm delegaties prtlioiMli l ar e id om er in tOle te steuimos n dat een volkatHenuning op breeden gro ndaiag de besluiten ov r bet 6taatkuudi£e behoo ren dei gebieden to4 andere staitcn moet yantioneeren Zg achten eohtec eenzijdig parlg kiezen voor een refeirettduiui oaprak ti ch Ook het votum van etw op breeden grondBiiag gekoasen en aangevuld ver togen woordigond lichaaLFu zot naar do nteening der verbonden d egatiee voldoende zijn Waarom zij emi referendum onpraictiich noeuen la aiweef ni t duidedijk Len aeüiere tegemoetkoming daarentegen aohi it er te zijn waftir gesproken wordt ovei eeai op breeden grondöJag gekozen en aang vuld vertegwiwoor dligend Hohaan Üit noemt eolrtier niet weg dat zoo n iiohaem in oen dioor den Mjand bezet gebied nooit aan den druk van dien overweldllger oatkomt Het Oentrale antwoord weeë er dan da delljk weer eena op dat ook de door de regëerhig dier vollteoomroisBOTieflen erken de atatem bianen het voonuBilige IRusM acbe kel rrl gelijk b v do O roino en 1 inland stet lang den weg van een referenduiD dooh door bewiuiten van op een breeden gironiMag g oM i nationale ver gadering gievormd werden waaxbij due v edtroa over het hoofd wenl giolen dat 8 r nrai beataan Wad ia er aan de baad Alan Vertel h t mnj rit kan niet laiig wachten Ik heb ruïdq mtt beoTgehad zeide bij zijn vleeBeh bekijkend alaol htj daar ietj zoiT merkwaardigs aan zag Ik be doel dat ik de flnna verla m e4i nu nlet mee r met die zaken e maken heb De oogen van Barbara glansden flulft terend zrfde ze Ik ben blij Het beete nieuwfl dat ikin tijden g éhoord heb llaw dan mag ik eens vrag n waarom ben je dan hier Ik kwanv om jou te zien antwoordde hij nedeo ig hoewel bet je miset ien met kan Bot en in zijn verlegenheid Uet hij zijn mee vallen ia het vleemh op zijii bord waa ruit bat lemgwprwtg en een vlek luaakte op zijn wilf oveihemtl Bartmra lachte met haar vroolijke lach aoogena ml mqi het ongeluk met het me Of het baar aehelen Icon of niet was nji niet te melken zij ged henu haaj zak doek een koetdbaren nve4 kant onvzet OOI er die V mee van zijn overltemd af te wrijven hij dacht dat het een servet was en terwijl ze t hem gaf raakte ze zipi hand aan met en klehie fM fkozeiidc beweigfai van haar vingers Of dit nu met opzei ot bij ongeluk gebeurdie wao I eveniafai te ni riHo Ift itt g laaakte eii beu de hand toestekendlef 7etd e zij Hoe maakt jo liet Waarom kwam je niet voor de koffie I Ik luu zoo graag mot je van mtdldag een pairtij golf gespeedL Alan antwoordde zoo letei van dat hij het druk g ad had op Yarl Yairl9yfi heirna n ze lk dacht dat je in de atad woondte en geld verdiLtudlo met zaken zooaia lodereen die ik keni Maai Mies Chamq er8 ondles brak Sir Robert varwijtend ik vroeg u voor do thee ooï mot owj te ppelen en u wUdct $ oen me Neen want ik wft Ai ie toen op mijn neef antwoordde zij we zijn iweer gp lijk in het spel Terwi zij deae woorden eprak was er iet9 hards en uitdageoida in baoir andiers zoo zachte en aan sename stenv lete waar dooi Vemon zioh gelukkg voelde en dat hem tegelijiertijid toch ook onaangenaam aandeed Blifdmr had zij m e dit gtizegde Aylwasd beleedigd want hij wierp een veelïieggenden blik over haar hoofd heen naar Alan hoewiH zijn gelaat evtn on doordlnngjbaair bleet a I altijd Wlj zijn vijanden Ik baat je zei die bkk Waar scliijnlijk bad Barbara hét gezlmt want voor een van hen beadeni nog een woord uiten kon zeide zij Gelukkig etndcii ia liet tijd om aan tafel te gaan Sir Robert zoudt u me wil I geleiden en Alan wil jij aan den an deren kant van urij gaan zitten Mijn oom zal de anufcre hoeren hunne plaatsen wel wi zcaL Het diner dburde lang en wa uitetekeoid in orde de pri 9 van iedere ge recht sou voldoende geweest zijn om een arm gezin een msaod lang te onderhouden en van het geid van de uiterst fJijae wijnen zouden zij wej een jaar rf twee kun het Alan Beer geiukkig Toen hij witdekt had wat zij hero gegeven had bê lit ld zij dait zakdoekje met ju vlekken eu zij vro aiet wn het terug te hoW i n lang naderhand toen alj het toeval lig eens weervond bi een btoekje vaj een leflfceifaar blooedo zij over haar heele gezicht en zei dat ze nooit geweten had dat ouuineB zoo dwaa konden zijn Nu jij er m i fi andeld ga ik er mee beginnen z ze plotseling toen de wrUfgeeohiedeni we afgeloopen ik had mij teruggeti olcken ont jou en In haar fttoel achterover leunend taarde zi naar het i ond dle in gedaobten Plotseling mtstood er een Btllte looalb dat meermalen kan voorkooten bij di ners ook ai i de chanwpagne uitetektnd en overvloed r Sir Robeit Aylwaird vA Bu bara met baai heldere slepende Mem will u ala defekun e eens iemand die heel tlom Ie mderrioliten Ik lieib enige inliohtlngen uoo fig Mie8 Chani peTO antwoordOe hi Iteo Ik niet altijd tot uw dienot P en allen zaten te luie eren om eene te ho H i op welk punt hun gastvrouw weoectite ie wordeo iogeUobt Sir Robert ging sij kalnr vocwt Ik geloof dat iedereen bier wat men noemt een Hnaooier io bebaive ik en majoor VerD m die het wd probeert maar er wel niet In aai eiagen oinda de natuur hen nu eeunuaal voor ietö andere beetemd heeft o a voor aoidaat en Alui wat ligt tu nog meer in jouw nabuur 1 Daar hij geen moet e deed om die vraag te beantwoorden hoewel Sir Hdbert let alles behalve vi 4 nda tuewhen zijn t n den broattde en Barbara dl hoorde of vercradevaleldB g ze vooirt i zi t aUen rljfc en Toorapoedlg niet waar eo ke votgend week wtt u nog