Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1918

vraarvan door versciiillende leden is getegd dat hu de toestand met overziet de Mmister geeft gaarne toe dat hy de gobeurtemsden uet Yooruit kan zien eu mdien liij bü zijn optreden had kunnen vermoeden dat de oorlog Jaren zou duren en de voedselvoorzieniag zoo slecht zou worden vele z ner maatregelen anders muden z jn uitgevallen Thans achteraf gpaakt men er den Mimetfr een gnef van dat cijn politiek niet ia ingericht geweest op het zich voordoen van de ongunstigst denkbare omstandigheden In plaats daarvaa behoorde men zich de vraag te stellen of op het oogenblik van het nemen van de maatregelen die ipaatr elen al dan met rationeel waren De Minister verzekert dat h j nimmer met het stellea v n maximumpr zen icapitaUstiac e belangen heeft ontzien of zich daarom heeft onthouden ten nadeele der bevolking Crisisministerie De Minister zegt voorts dat de Raad van Hmisters op 10 December besloten heeft tot instelling van een crisismintB terie Tot heden 17 Jan is het echter nog iet mogen gelukken een daartoe geschikt geacht persoon bereid te vinden aan het iwofd van een dergelijke Ministerie op te treden Hierbij zU nog veimeld dat de Minister ook voor zich persoonlijk tegen het m het leven roepen van zoodanig departement niet het minste bezwaar koestert Inzake de opmerkingen betreffende de taak van de Commissie van Bestand inzake de regelingen met het buitenland merkt de Minister op dat de C v B alleen belast is met de Binnenlandscbe voorziening Omdat de invoerii van goederen uit Duitschiand het nauwste veriiand houdt met den uitvoer van levensmiddelen was de tusschenkomst inzake de kolenvoorziemng noodzakelijk De Minister acht verder een henziening van de Distributiewet onnoodig De bezwaren tegen de prijsregeling van brandstoffen worden door den Minister zeer uitvoerig bestreden De Minister merkt op dat de kostprya voor anthraciet bedraagt ƒ 5 60 en tegen Februari ƒ 6 zal bedragen Dit zal echter in geen geval van invloed zijn op de eerste 10 brandstoffeneenheden De vermoedelijke uitgaven voor de distributie voor 1918 zullen bedragen ƒ 240 000 000 Van dit bedrag komt 9 10 of ƒ 211 360 000 voor rekening van het Ryk Van dit bedrag wordt de helft aangevraagd d i ƒ 108 280 000 of afgerond ƒ 110 000 000 Van deze som komt op de voedselvoorziening ƒ 105 000 000 voor de voorziening van zeep of andere reinigingsmiddelen ƒ 4 500 000 De resteerende J 500 000 worden gebracht op subsldiën kosten enz Voor de brandstoffenvoorziening wordt voor het stookseizoen 1917 1918 bdvendien aangevraagd een som van ƒ 8 000 000 als kosten voor de eigenlijke voorziening en een bedrag van ƒ 6 050 000 ter bekostiging van de deelname van den Staat in het Centraal Verrekenkantoor voor Brandstoffen voor de huisbrandvoorziening Het totaal voor dezen post wordt bijgevolg ƒ 24 050 000 of afgerond ƒ 24 000 000 De som van ƒ 6 050 000 lal gelijk hiervoren reeds is vermeld hoogstwaarschynlijk geheel door den Staat terug worden ontvangen De kosten der Ie ensmiddeltenvoorziening over 1917 hebben bedragen ƒ 95 686 610 noemt ieta goeds èn slecht tegelQkertyd Het verstand beweert nul is nul nul ia nieta het redelijk denken zegt Dui is niet nul nul is allea want in nul sit alle g e t a t in nul is alle getal vooronderstel Nul is min 1 en plus 1 min 2 en plus 2 enz In nul zit de positi v e en negatieve reeks van He getal nul is daarvan a h 4iwde ayn Zoo is het ook op ander terrein Iets is bol maar het is tevens hol iets ia lang maar tevens kort iete is waar maar tevens onwaar enz AUes heeft zyn t ndeel In het redelyk denken raken we allea kwijt en houden we tegelijkertijd alles vast In de wiskunde is een punt een onvoorstelbaarheid Voorgesteld is een punt een Ijjn maar deze voorstelling is als zuiver begnp onhoudbaar Een aaneenschakeling van punten vormt een lyn Maar als een punt een onvoorstelbaarheid is is ook een aaneenschakeling van punten onvoorstelbaar Aan de lijn zit het vlak en aan het vlak het lichaam al die dingen z ij n maar in redelyk denken kan evenzeer gezegd worden dat ze niet zijn Derhalve kan gezegd worden dat heel de planimetrie zit opgesloten in het onvoorstelbaar punt Het punt is de synthese van alle meetkundigheid i meetbaarheid in het punt is alles voorondersteld het punt is de redelijke samenvatting Van alle begrensde en onbegrensde ruimtelykheid Het ia de basis maar tegelykertyd de vernietiging de nietigheid van alle ruimtelijkheid Zoo hangt aan het redelyk denken ten slotte alles Het is het eeuwige denken want het kent geen grenzen het heft alle grenzen op en ia tegelijkert d in alle grenzen voorondersteld God het eeuwige Z ij n is niet voorstelbaar maar een redelyke denkbaarheid of een denkbare redelijkheid De schepping is het w o r d e n uit de eenheid van het Zijn waarin het Niet Zijn is voorondersteld De stryd tusschen het Zijn en het Niet Zy n ia het worden hetwelk het breken is van het ééne Z ij n tot de veelheid van het geschapene d i tot het andere van zichzelf waarin het zelf toch weder ia opgenomen Z6é is in redelyk denken het scheppen voortbrengen uit iets n l uit zichzelf De kunstenaar schept het kunstwerk d i brengt het voort uit zyn eig i ziel hi verbreekt de beslotenheid de eenheid zijner ziel tot het andere van zichzelf het kunstwerk waarin hij zichzelf d i zijn ziel hervindt In dit hervinden Ugt zy n vrede met zyn kunstwerk De kunstenaar veruitwendigt zijn ziel datgene wat er in zijn ziel leeft tot een tastbaarheid zichtbaarheid of hoorbaarheid en zoekt zijn ziel volkomen in het kunstwerk uit te drukken Zoo ook God de wereld Zyn kunstwerk scheppende D rom leert God zichzelf aan zün schepping kennen hü draagt haar uit uit zichzelf hy stort zichzelf in haar uit opdat zij zyn ziel zjjn wezen volkomen uitdrukke leveiringi liioor dien tiiflwehenhandl 1 wa ontbr begirvpen grossif rs aan Jen klein Iittpditil winkejiere In feiMcfaen vaa njj aA m X t O V A por n C i r anc diilwlleg oiig rfrenkwrd t re ouni ren 1 IfHMclien door afneraerr ter k hlklting te 11 11 o tegejii beirekesidlt n prij teru lio neniien Ue op 4 Dtc 1917 read bi tteti hania voorradiiffo ÜMSchen brandLiplrltiis van afwijkc dlMi Inhoud € ii Bl rkle kunnen tot eo met 16 Fobr euk aiJnog wordwi verkocht fegcfl do hicrondier vaBtg ojte ld e maxliiuupi iji n Inhoud 0 7 L flterk e 90 mnafanuto verkoopriprijzen voor dten tusaohLiihanclel aan groö ier 75 ct nvaxliQuuu verkoopapiijzen voor dien tuaacbenhaiuieil waaironAt grof aier aan den klelnhaindtl wlnw koliewi 80 ot maximum veykoop njzen voor écu kleinhandel 91 cl idem 0 7 L idtm 92 idam 76 i ct li in 8lJ ot idfini 92 i o idïTO 0 7 L idem 95 v i ra 70 ot idlOOT 84 ot idBm 95 ct iV 0 8 L IdtTO 85 Idtuï 91 idiaii 86 tt idfcïD 97 i ot idkani 0 8 L De Scheepvaart en de Oerlof De Nieaw Anuto am De M uw Amstirdlaim i gfltfrinorgen niet v rotken Mr Aug Augi Philips de Nodierl gezant te Waoihingon lieelt gisteren mtt enkele andkjre paeaagiera van het stoootwhip korten öjd in Den Haag v rtot d Morgenmiddag 2 uur Olympia Victoria SPORTTERREIN 447 lo SPÜBT Voetbal De wedstrijden van morgen Weer vlug is de sneeuw verdwoien vele Velden zullen het water hebben kunnen verzwelgen en als het weder qu niet te bar wordt gaan er verscheidene wedstrijden door In de eerste klasse wachten enkele goede ontmoetingen HFC ontvangt Haarlem zou HFC er weer in slagen de leiders van 1 A te klt pen Ajax zal niet veel moeite hebben met HBS en Sparta Blauw Wit zal spannen omdat de eerste wel alle moeite zal doen om te voorkomai dat de kampioensillusies heelemaal verdwijnen In B vermoeden we overwinningen van Spartaan op Ametel en van AFG op Hermes waardoor beide Amstetdamsche clubs nog bovenaan zullen blijven Behalen we ons tot de Goudsdie wedstrijden dan zal de oogst niet zoo groot zyn Olympia s terrein is goed daar zal wel gespeeld worden Gouda s veld is onbespeelbaar in Alphen zal ooft wel afgéketirct worden terwyl TOP naar Unitas in Gorinchem zou moeten en Olympia 2 naar Hilversum in de laatste plaats is het Victoria veld ook wel goed Wat de eerste ontmoeting aangaat hetziet er wel naar uit dat het zal gaan spannen Victoria schreven we reeds vroeger is een eterke ploeg en gelijkwaardig aanonza Goawenaars Dat Olympia in Hilversum verloor was niet geheel verdiend endaarom zal zy morgen zeker trachten revanche te nemen Victoria heeft een keurige voorhoede die Duym es in de achterhoede heel wat werk zal geven Wij vernamen dat Olympia compleet is op den midvoor na wat ongetwijfeld een geroelig verlies is Olympia 2 gaat het 2e van Victoriain Hilversum bezoeken twee tegenstandersdie elkaar nog niet kennen doch hoewelOlympia 2 eenige invallers zal tellen hebben wy goede hoop op een bcvredigendenuitslag TOF moet naar Gorinchem gaat dft door want we kennui het Uni veld niet dan wacht TOP een zwaren kaïnp Unitas is wel niet de allersterkste van de afdeeling maar allicht niet te onderschatten blijkens het gelijkspel t Fortune De te behalen 2 puntjes kan TOF goed gebmiken Zooals gezegd Gouda en Alphen zullen wel niet doorgaan en ook voor den Goudeeheoi Bond lal wel niets gespeeld worden BINNENLAND Een Crisis Minister alts iiö jc Tftl Uiboort v etliouder V iljflut tot do personen dÏB gepo t zijii of ZIJ bor iJ waren die ni uwe port+temlh l aanvaarrlin Van andi ic zifl weri or n am genoemdl van dr van W Ifl r n lieng s tlte v oorz tier van d o f iH wche Maiatvrhippij van I andbmiw Een economische oveiieenkomst met Engeland l o NHerl ndi che coirtnadie d ie t Pa lit en I ondien overlegt heeft gi pie g Ii en Binde fii cfUi tHagin iriiggekperaie luv t naiar ftan dy Tel woniit gJineW haar arbeid bekroond gwjeni dbor eeïi aauta o r H IKn oii Uii elsche yJe die iw n in Ui knie kiingon liien U lanjj a cei ia ljt l ai hl Hei zlvf lijv g rapporl djr coiianiii 1 niaikt tliiaiiis een oudTw rp nn etuil i iii an rle iniiii ters e n van d c 4 ïiïU cril L l id ers der criisi infcteljing n Vi prtoHn lijk AP I in het be in Vr vol Twlp wp Jï pfn vergadering van di zié autont isitrn plafl e vnidni waarin de Ik s is iiig a n zfll Cursui Ds J B0RG£R Het Godsbegrip V Het eeuwige ongcwordon Z j n Is de grond van alle dingen is de eenheid welke aan alles ten grondslag ligt is de samenbindende kracht de harmonie van het heelal Zoo hebben ook Paulus Augustiaua en Origenes geleerd Zooals echter aan elk begrip noodwendig het tegendeel daarvan verbonden ia aan het begrip lang het begrip jLort aan het begrip goed het begrip slecht enz zoo is aan het begrip van het Zijn verbonden het begnp van het NtetZijn Het Zijn ia niet denkbaar zonder zyn tegendeel het Niet Zijn het eeuwige Z n draagt zyn niegatie met aich mee De Kerk noemt de negatie van God het eeuwige Zyn den Dmvel het eeuwige NietZiJn H ijia der Geist der stets vemeint Mephistopheles in Faust de geest die oordeelt dat alles wat ontstaat waard is dat het te gronde gaat waarom het beter zou zijn zoö er niets ontstond Ook in andere godsdiensten dan het CSmstendom vindt men hetzelfde het positieve en de negatie daarvan in den Penuschen godsdienst b V dm God van het licht en den God van de duisternis Het menschelijk denken kan uit zyn aard niet in de tegenstelling van Zjjn ea NletZijn beruste en heeft de euiheid dier twee gevonden in het Worden Het Worden is de eeidieid van het Z iJ n en het N i e tZ ij n immers iets dat wordt ia er maar het is er ook nog niet In de sch ping is de klove tusschen het Z ij n en het N i e t Z n oveibrugd Ër is in de sdheipping aiets dan een voortdurend worden de achepping zelve is een voortdurend worden Wat leert nu de Christelijke do matiek over de sch ping Dit dat scheppen is voortbrengen uit niets Dit ia de gangbare theologische definitie van acbeppen Bij redel ke bezinning Mijkt zij onhoudbaar In niets zit niets en uit nieto Utn nooit iets komen Waarom klemt de dogmatiek zich dan toch aan die definitie van scheppen vast T Omdat zU is thelstiich Het th me is er op uit God uit te heffen boven Zijn schepping Sod is volgene het tbeïsme ongeseheiden ondencheidea van Z jn schepping Het tocant valt Üer xxp het onder cheideD i jn op 3oda vetbfraoiMid op De binnenvrachtvaart op den BlJn na hu Holl Nb nit betro iwbare l iuii vrrne iiiit liee t d f Hollandi Ainw k i lijn iWi gn hieli biiini iifvrachtvftart op dl lil HijJi opgi kocht Locomotieven uit Zwitserland voor Ned Indlë lla a seint luit Born aan de N R Ct Dö g L allkÉTdoii he bbi ii toeatani mSnjg gLgL en tot Au uilvotT uit iZwitst üTlandi door Diii schland na9r Nedterland an oen nantipl ooomt tie eii giinaaltt in e n fabrie fp Wint rlur enr brat ïnd voor Nod rlIn i i Mro z diat Duitgohhiid aioli t gen het vervwr van daze raac nes naar Iiidio zeiHs oader NodierlandBohe vlag ver Zft OËHËNGDE BERICHTEN In beslag genomen De Centrale Dihrtributi dfieu te ItotterdlaTii heeft in veTeohdleode palahulzen en veem n 75000 K G zeep in be lag genoinieai welke door partioulieren met speculatieve doeMnden was opgwla pesi Twee dorpen oventroomd Ui Maastricht wordt aan de Tei genw ld Door den aanhoudiendlen regjn en snieeuwrbuien ie de Mau buiten haire oevurs gttredeo i heelt de dorpen Hougeni ea XJnawel geèeel ovcrotroomd Ólflteraforgen om hail tien kwam het water in Ummel plotaeillngi opaettóu en in firn half uurtje stond het op sonanAgo plaali3Cfi reode een meteir hoog in die atraAm He verkeer heeft zoo goedl ala owgelijk is mei IxKftjw plaa ai Aan do Maasbrug tekende de pc üschaai 411 M gedilistasindle met 4fi 12 M N A P dies middbgs ond het water aan de Maaehnig reio 4 20 M dat i nog 7 o M hooger dao de boogete tand in 191G Hoew de peowwnötmap met Beigig olffioie 4 verbroken is zijn we uit © en telefooogeapret te weten gekomen dat dhaT het w to nog 6teed wassmde i Door een onbegrijpejiik verzulm van den fflOTot Openbare Werken die ve eteti had veirbindinigts luia i met liet iioeil tei9el te stuiten zlja ki het loegeta gedeelte dier ad Witmikord Koe Bit Verkiezing Provinciale Staten Hij de gi ttrien gehoudlen vtrki Siifig voor een Üd van dtei Pro llnöial öUj ten in lüoitcrdtuini II vacatur Spddïiiuan z ijn uitgebraoht C930 stcniBnen waarvan 46 van onwaardle Daarvan verkregen U J Grerrttson c h 3Ö79 ea mr G W vSanneo s dL 3305 stPTOHiïen zoodlat gdcozen ia B J Gerri t vm c h CRI8TS M A A TREOBLEN HazlmomprijEen brandsplrltuB Pp miini 4Pr van Landibouw enz heeft de volgemdip wijaiglug gebracht in m tuprfi licnhandlelsprijte voor brandlipiritua in riesi chen die hierbij al vol wordt vtw tgieH bij levering aan gTOKiwa in fieseohen van 0 7 L ad 85 f Ö 72H P r fk xh franco geleverd emballage ongè raïritoerd te rctoumeerwi Fleaeöhco door afnemexti ter bee chikking e stellen of tegen berekeBdcK prijs terug te nemen Bij te s9ttien bij gebrek aan kokn DelVrnps van 6 Januari schrijft dat A Manie bevjorao ifl tu heu t bly oqi Va re e dat de Garonne op enkele pltuUsm geheel toeHgt Hei apoorwt giverkow i op versoliilleiide pitoteiw afgebroken l cti aanUU tttgevaardlgidien die van Mee op weg waroii naar Pafge voor d Kanuerzdttlng inoeeten him reis in Marsedtle ondei brekeni BUITIQWLANDBOH NIEUWS DÜirSCHLAND L o strenge winter In ehee4 Pomnm en zija tengevolge au den voortdurendeo wieeuwval l uU ngewone Htr wningfeii ia liei verkeer ENGELAND De rantaoeiieeriug Het be4uit belreJind dw raiuiaoent lizig dtMC ievenwuiiildfJtn beg nt iriei boLr en nuargartne waarvan liet gdwuik b perkt iw lot 4 ond li ag iactij ptr liootu Bu per week i f wordUi p raooiiiijhe kaaatón gfls tn voor dmere in reeiaurajitHi VrouwenkieBrecbt De unionistische party heeft besloten alle Trouwen toe t laiten als kiesgerechtigden voor plaatwUike vereenigringen fte liberalen kunnen ongetw feki hetzeUde aystewn aanvaarden Deze regelen van de ribeidersoiyaniaaties maken het reeds mogelük dat een volkomen gel kheid voor de b e aaksen geldt AMBBIKA Bezuinigingen Om de ateenkolenschaarschte te bestrijden neemt de Ameriksansche regeenng uiterst drastische maatregelen waaronder het s luiten van alle fabrieken en werkplaatsen gedurende 6 aditereenvolgende daffen het t del k sluiten van kantoorgebouwen nz door welke verordenioc men 30 millioen ton steenkool hoopt te besparen FINLANa i rküJid uiooi wii üiittji i itvt wit i onL taiiLUirutiu Jieeli d oiiuihiuito elijKiKiu vait i intaudj erkend WtUontwerp tot baschlkbaarsteliing van Levonsmioasisn Versonenen is ue Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der i weede Kamer betretiende het wetsontwerp van mmister PosthuQia tot besehikbaarstelling van tevensnuddelen Aan dit zeer lyvig verslag is het volgende ontleend De Minister zegt allereerst dat hu bereid is zoo de Kamw de insteltmg van een CommUNue voor een parlementaire enquête wcnscnt deze Commissie alles voor te leggen omdat er in het cnaisbeheer mets te verbergen valt y at de voorraden betreft voor mensohel ik voedsel geschikt deelt de Minister mede aat de aanwezige voorraden graan meel en aardaj ipeien in staat stellen de broodvoorziening tot omstreeks hst laatst van April voort te zetten Aan r u B t is nog aanwezig 32 000 balen A 100 tLAj waarvan a i ÜO balen voor de intendance Nog Bteeda zyn niet van alle burgemeesters opgaven ontvangen van de m nunne gemeenten aanwezige voorraden aardappelen 10 Januan j l moesten nog omtrent een 60 tal gemeenten gegevens inkomen De distributie van aardappelen aal vt lgens het huidige rantsoen tot den meuwen oogst kunnen worden volgehouden De Minister is verder van meening dat er gaan aanleiding is te vermoeden dat er niet voldoedde melk zal zijn in het komende jaar Hetaelfde geldt van de boter en kaasproductie verwacht kan aelfs worden dat aanzienl ke voorraden zullen worden uitgevoerd in ruil voor onmisbfure grondstoffen Ook de groenteavoorziening geeft geen reden tot bezoi dheid terwijl dk d auikervoorzienin g tot de nieuwe campagne is gewaarborgd Z er onbevredigend daarentegen doet de Toorxiemng van varkenavleesch zich aanzien De leer ruime afslachting van runderen beeft den veestapel met name van dien van jong vee zeer doen inkrimpen de rundveestapel op zich zelf bljjft achter ruimachoota voldoende het niet beschikbaar zijn vian krachtvoeder zal evenwel leiden tot buitengewoon hooge prijizen Toor slacfatrijp vee zoowel in dit voorjaar als LQ de eerste maanden van den zomer Ook de eierenproductie dreigt dit jaar zeer onbevredigend te zjjn daar wegens gebrek aan voedsel een nog dagelijksche afelachUng van het pluimvee noodzakelijk is Da Miniatar vestigt er de aandacht v dat afgetien van hat broodvraagatuk bij b voortduren van de crisis de toestand uiteret moeilijk dreigt te worden De Minister deelt verder mede dat het niet ia da bedoeling Ugt tot rundvleeachdistributie over te gaau De Ministar heeft daarentegen het voornemen lan4rs goedkooperen weg in de behoefte aan vleesdh te voorzien Te die einde fltelt IMj zich voor dat wekelijks aan de vleeaehfabrieken 1000 varkens van circa 60 K G slaehtcewicht geleverd zullen worden het varkenavleesch vermengd met 90 vleesch van jonge runderen zal tot een eenheidsworst orereenkomande m t de g Plockworst worden verwerkt Wat btt Meid vut du Walater betnf x n majesteitelijkheid Het theinne preekt gaarne van den God die woont in het ondoorgrondelyk licht Deze gedachte n 1 die van Gods tiranscendentie stamt uit het Jodendom en Isdaaruit door de Chr iUtk overgenomen Z fpast by iiet Senuetisch bewustzyn dat onwysgeerig is niet by het Grieksche denken Volgens de theisten kon God de wereldscheppen uit nieta door zyn almacht Ditwoord zegt voor spr e ter nieta het doethem denken aan hocus pocus Wat is almacht lilen niet wijsgeerig doorgedachtwoord Moi zegt almacht is allea tekunnen wat men wil Maar dan kan de almachtige bewerken dat 2 X 2 morgen nietmeer 4 doch 6 ia dat morgen slecht is wat vandaag nog goed heet Tegen dezeopvattid l van Gods almacht komen detheologen echter m vc rzet God k n welalles zeggen zy maar Hy wil daarom nogniet alles Hier schuilt de goochelarij Menbindt God per lot van rekemng toch aanzyn wetten die dus zoowel voor hem alsvoor ons gelden men gevoelt dat God gebonden is aan de wetten die voortvloeienuit zijn eigen wezen Voor het zeggen datGod wel alles vermag doch niet aitea wil beeft geen enkele theoloog grond Godsalmacht doorgedacht moet krankzinnigheid heeten met doorgedacht heet sy theologie De zon gaat op in het Oosten dat weten wy allen het is een wet Wéten wy het met absolute zekerheid Neen Als wy zeggen dat de 3son morgen opgaat in het Oosten profeteeren wy wy gelooven het Toch staat het voor ons bewustzijn vast dat het zoo is het is een wet voor ons maar het is evenzeer een wet voor God Vandaar onze zekerheid Voor het Semiotisch bewustzyn daarentegen is God het absolute machtswezen dat heersoht naar willekeur Dit blykt zonneklaar uit de Oud Tpstamentische verhalen God doet wat Hy wil en is geen rekenschap verschuldigd Dat Joodsche Godsbegrip heeft onze Westersche theologie en speciaal de Gereformeerde dogmatiek overgenomen De leer dat scheppen ïb voortbrengen uit niets past bij deze Godsopvatting In de Gereformeerde dogmatiek die het nauwst verwant is aan de Semietisehe Godsgedachte vindt men deze scheppingsleer dan ook het zuiverst uitgedrukt die dogmatiek is vanwege haar verwantschap met het Jodendom ook het minst christeiyk De Gereformeerden spreken evenals de Joden gaarne over een wrekend God en een vloekpsalm zingen ze liever dan een Evangelisch gezang Er z jn theologen geweest die Goda almacht zooals z il die opvatten hebben trachten te redden door de wetten door God ingesteld slechts geldig te verklaren voor de schepping en niet voor God zelf Het ia een armzalige uitvlucht Dat beseft men onmiddellyk wanneer men zich indenkt waarop dit beweren neerkomt b v op het terrein der ethiek Wat voor èns als goed geldt moit ook voor God als goed gelden en wat voor jyA ala kwaad geldt moét ook voor God als kwaad gelden Anders géén heiligheid géén zonde Is zonde niet het bedrijven van wat kwaad is in Gods oogen Voor öns is de Joodsche almachtaleer onaanvaardbaar tXat de theologie haar niettemin geaccepteerd heeft moet hieraan worden toegeschreven dat deze theologie niets anders was dan de verstandelyke bezinning op wat er in dett bijbel wordt geleerd De Grieken waren wijageeriger van aanleg dan de Joden Pe Grieksche philosophie van welken denker ze ook stamt vertoont steeds pantheïstische trekken De een leert dat alles is voortgekorpen uit water een ander leert uit vuur een derde ziet in het getal dus in de verhouding den grond van alle dmgen Overal vindt men Pantheïsme Ook voor ons Westerschen heeft God als de absolute monarch afgedaan Wij spreken nog wel van een koning by de gratie Gods doch we gelooven daar zelf niet meer aan Ons Godsbegrip heeft zich verruimd tot het wereldburgerlijke en God IS voor ons de Vader geworden wiens befde zyn almacht in den weg staat De Kerkvaders en ook de schryver van het JohannesEvangelie leeren nog iets anders dan alleen dit dat God de wereld geschapen heeft Volgens hen heeft God door den Logos d i het Woord de wereld geschapen Vergelijk Johannes I de eerste verzen De Logos as by hem de scheppende madht niet God zeif Het Johannes £ vangelie beweegt zich echter evenzeer als de bybel overal elders en de kerkvadera in den kring der voorstelbaarheid Hemel en hel en by de Roomschen ook het vagevuur zyn zuiver ruimtelijk opgevat Ook dit stamt uit de Semietische gedachtenwereld In de Evangeliën ia de Christus al evenzeer een voorstelling en ook de Engelen Alles wat wij ons voorstellen is evenwel beperkt Wie zich God en de Engelen voorstelt maakt ze tot begrensdheden wie het eeuwige voorstelt veredndigt het oneindige d i maakt het tot een onmogelijkheid Het eeuwige is niet voorstelbaar maar een redelijke denkbaarheid De dogmata als b v dat der twee naturen in Christus z n God zÜQ en z jn mensch zijn in eenen zijn niets dan verstandelijke bespiegelingen van eeuwige dingen Met het brengen van het eeuwige binnen grenzen verknoeien w J het eeuwige Het eeuwige is in dergelijke dogmata wel voorondersteld en gevoeld maar het is er niet in uitgesproken En de moderne ti eologle die niet veel anders is geweest dkn critiek op de orthodoxie heeft de zaak niet verder gebmc t De kwaal st uitt in het verstandelijke denken het denken in bepaaldheden Het e d e I y k denken atelt géén grenzen bet stelt zoowel het een als het ander het tür traa aohtw dM molen en ïteenentirug de kiddore on huizen gedOiifc Ujü ou deiwéhwpen Dat wa in geeo aJ jaar gi beuTd r waa 80000 aan ten korite ge legd Malversatiei bü de administratie eener gemeentA gasfabrlck BiJ de administratie der gemeentegasfa bridcen in den Haag is een tekort ontdekt De kassier is eenige weken geleden plotlUng overleden Verificatie ambtenaren van ie gemeentebedr ven hebben daarna diens boeken en kas gecontroleerd en een tekort ontdekt dat naar men ons meldt ruim tienduizend gulden zou bedragen Pe overleden kassier was reeds acht en twintig jaren by de gosfabneken in dienst PREDIKBEURTEN ZONDAG 20 JANUARI GOUDA lÜSMONSTRANTSCHS XEBK lOVi u v m Dl H VAN ASSENDELFT ST JANSKERK 10 u v m Dl O J DEUR H Avondmtal 2 u tt m Geen dianiL 6 u n ai Ds J W BBRKELBACH v o SPRENKEL KEBK FËFËBSTBAAT 10 u T m Ds J E BUL 2 u n m Ds A Th L v D VEN Moordrecht LUTHERSCHB KEEK 10 n v in Ds Tb SCHARTEN BOSKOOP REMONSTBAKTSCHE KERK 7 u n m Dl NIEUWBURG NED HERV KERK 10 u v m Ds NIEUWBURG WADDINXVEEN BEMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Dl LINDEMAND NED HERV KERK 9Vau v m Ds HOEK uit Oudewiter 3 u n m Gewone dienit MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Dl A Th L v d VEN OOUDERAK NED HERV KERK SH u YJta De heer MULLER Godsdienstonderw te Bodegraven HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Dl J BARGBR GER KERK 10 u v m en 2 u n m Preeklezen STOLWUK NED HERV KERK 10 u v m D F A FRANCE EVANGELISATIEGEBOUW 9 u v m en 6Vi u n m Di G J KOOLHAAS pred te Bsrneveld WOENSDAG 22 JANUARI 60UBA ST JANSKERK 12Va u m Sitt J L A MARTENS VAN SBVBNHOVEN Ned Herv Pred te Utrecht HuwelijkiiDzeCeaing JXÏNDERDAa 23 JANUARI 12 u m Dl J B6RGER Huwelijksiniegcnin KERK PEPERSTRAAT S A u n m Dl G J DEUR BijbelleMp STAOSNIELIWS GOUDA 19 Jan 1918 De Klczeralljsi 191S u door de grondwetswijziging in 1918 alle mannelyke ingezetenen boven 25 jaar kiezer zuUen zijn zal het aantal kiezera hetwelk in 1918 kiesgerechtigd zal zijn voor de Tweede Kamer aanzienlek hooger z n dan zulks Tolgena vorij e Igat het geval waa Op de kiezersiyat van 1917 welke bestond tut de l at van 1914 aangevuld met de sappietoire lieten van 1916 1916 en 1917 welke Igat thans in 1918 ook nog zal gelden voor staten en gemeenteraadsverkiezingen indien deze mochten vooikomen zijn vermeld in totaal 4361 kiezers De nieuwe Igst voor 1918 welke uitsluitend zal gelden voor de verkiezingen voor de Tweeue Kamer dit jaar bevat niet minder dan 5867 kiezera een vermeerdermg dus van 1516 kiezers Het aantal stemdiatricten waarin de gemeente Gouda eal worden verdeeld sal daar tik ten hoogste 1000 kiezers mag tellen tenmiuate 6 woiden Ëen geheele nieuwe verdeeling van die welke thans bestaat is daarvoor das noodig Kaa Ue KatiBvei eeniftffliB heelt aan d groeai TH beiioht dat zij met ingatng vam Zaterdag ly di ier weer gereild elke week himnie beateikaarten kunn i i iiuendien r mag hoogHtenS lüü van dtn uormiaiaiomzei wordien aangevraagd De bestellLDgiei welke op 14 Janaari Inkwamen zuU n met ia behandeling wordien genonven Betaling in paj De K aflwereeii wig he 4 ander diagteekenlng vaa 18 Janiuiri aan de kaashanditlBiren het volgtindia beriobt De Is V NedoilandsOhe LJitvoCff Maatschappij dle tt om moüie dlot die afgilte van CDObeiUien voor het export giedeieito vaji productie en inkoopon na 17 Novannber zal geachiodieti ondieir voorwaarde dat éi exporteurs voor het ü H H gedeette M betaajd krijg in ob lga i 9 seé UitvoerMaatocbappij Deze ob iga iee zijn 5 ecliuldbrieveói inlosbaar na drie jaar en beie nbaaf bjj dB Nedlarlandsche BwBt voor 70 vso de normale waarde Wij deeka ott nu reeda mede Opdat de expor urd de eondnies ltoiint u NadeieOijzouUierlKedeii mdiiea wij bumen ctikeie dagen er t datbma mag bi ounen worden luet hit D Il H gedneKe ontstaan na 17 November Wy kunm n thans r dM veigunidng gcvi iv v oor ver en i4ng voai hit t gidoellt dat na 17 Novtiniber ia ontstaan zporbeura d o dttarni ede thaaia reeds aanvaingeo dlkroii oohter rekening to iioudcn inct de volgfmdo luedodoeling van de Itlreotie der N U M Aangaituiilie do beiMln in oorweardit n voor dk E l vorpliiehtiiig kujinen wij u voor lu oog On l Uu nog iviet dieüniitltf bu licbien Wijt bebwiéen onö voor u hl r ovcr zoo poedi g inwgielijt nad r in ie lichten vooiloopig kan t chter mvt betu Img op dier tot au toe gebruikoliikei wij o worden goreitonid MaximiimprUi tarwe wateitoood I o M nilMor vaii Lanabouw hi It vahtgiöötild n et ingang van 31 Januiid 1918 den laaxiniumprijri vodr a tairwewattMbiXKwl tgtfijakken an pogeerlJig bii einij op t0 f per K G of I f O O pw 2ijMgraiii tarwtfweterbroodt gebakkMi van regwringa bloCT ondier rabbuiaal IolbIoIUJ b Uil per K ï ot b f 0 09 per 260 girani Liefdadighelda aoirée Met verwijzing naar de advertentie in dit blad van de Liefdadigheids soirée welke op Donderdag 24 dezer zal worden gegeven deelen wij mede dat Geèrtruida van Vladeraoken zeer gunstig in de pers is beoordeeld Dezer dagm zullen w j daarvan mededeeling doen Poatwtsael vervalsching Door éen ii etteur van he potitkantoor It aaiivgilte gedaan van VL r a l cliirig van pa twlteels hier ter atedb Als dw vermoedelijke dadfüT ia aangohoucien z kcre W Aangehouden Wegiena diifataj van e a hoP owlheiJ koper en lood bi deo fabi ikant in liültwaroa W zijn aangiehoudi n J A M en A M W alhier eirdiir zijiir aang liOudi ni icn paor kwajongens S t lm I w gicnö diet Uï an ood lilt een raianikozijn van h tgeil ouw van Bouweii Wontngtoeiaicbt v K we enu oniLvreeandiiifc vaa 40 aaKkcn uit een prree t aan dt HoLrtnuaïu igrftelil ii xekeien A wtgeriH dlietfatal van tabaksateelen 6e Abonaementsvoorstelllng I e N V Heft Ilot erilianiRcli Toiiinel Di ree ie vim iO en Ta taud zal ooi do iü AbonnmnitTiitdT Oorat 1 irtjï op Woen t l ig 3 1 Januari a in deoi M iiwpn Scliouwl ii g opvoeren De Crisis toon C löp 1 in tl bodiriiveo van Morco Praga In dit fink tpeiton flllicen eeprte kraebtrii vnin diit ge e laohap op n 1 de Iiöit en ii cvronw Tartaiid Chrispijn S Meij Veru eiikn Moj èe I inir m Folkorl Kmmer Ongrlwijfi ld zuHen velm uaao den öcliouwbiirg gaan oiii van dit werkelijk mooie tuk to genjieftem AalivulUngsbroodkaarten Do lUrcwtonr van h t IjevenMimidU lf nbtilnjl kondligt per adVe rleotio 111 dat l la t aan dlit Maandlag en Dinadïi oiul a j dtoor werkgiwer aaiiv raagknarteni oor aanvulliinigwbroodkaairten voor hunne werkneniprs kunnm wordieni afgieihaald Wij verwijBen naar dli eankoml gijng Smokktdarll oor ae politie altikr zijn aan JutRtii lion in bcW lag gmomrcn 2 nmndfii met Stenn Comité Gouda H t otmu te tot Steun aan noodlijlie iuK n dioor lo M obiliisabie voile nt op TJ Jan steun aan 88 g oziniaeni De Generale Repetitie Aangc moidligiil docr h t grootw mice s diat Hiet Iniienie TooneeJ lüt AmatiTilam op Zondag 30 Deo l I had met d opvoe rmg van I ie Gienerakl lle pLt Uii behloct genocnidl geaelaohap nioUe oiiii t genuoet te konien aam bet verlangen vaai veten dit uk nogmiaa le e ge veiii De tweedi opvoering zaïl plaat hobbui op Zondag 27 Januari a in den Meu wen Schouwburg BOSKOOP Ijl do geboudu n vergadering van dj conumijfii tot weringi van Solioolvtrzuim zij i tot bestuuPSledt n gctozen de hivren J I I vera tot Ie voorzitter W van Klee Si tot 2e vooraït er J van der Graal lo seoreba ris en de beer D Veerman Sr tot 3i eeoretaTi Stand dr bevolking op 91 neoenibei 1016 33Ü9 m 318 l vr totafld 6582 leve siigd 25ü ni 25 vr totaal r OJ kboren lOG ui 84 vr totaal 190 Aldus verniiceirdeTd met 356 inu 343 vr totaal 699 VfT roItken 283 mi 390 vr totaal 573 Oveirlodfn 34 m 31 vr totaal 15 Aldus veTiniindleTd niet S17 hï 21 vr totaal 638 zoodlat dhs stand der bevolking op 31 Decimbor 1917 was U4I 111 en 3205 vr totaal 6646 r werdlen 24 huweli on gefloten Het be nnr der Ohr School aan de Nienwstraat alhier heeft evenals aan den openbaren Bohool de schoolkindervoeding ingevoerd Kinderen die daarvoor in de termen vallen krggen in het middagnnr warm eten De winkelier O Verwoordt aan de Dorpstrsat alhier is Donderdagavond dednpe geworden van fltraatschenderij Ëen groote spiegelrait van zijn winkel werd door een sneeawbal ingegooid De dader ïs bjj de politie bekend zoodat een procesverbaal wel niet achterwege zal blijven De lohade bedraagt pl m 30 galden QOUüSUiUK De afdeelmg Mourdrechb Góaderak van den V U Boad heelt op de groslyst van de ft B Kauieiverkiuzing gepiaabst de volgende Uameu Jhr Mr K A van Bemsteun Dr Aiutta Jauobs Th M K eUfltM r J K urUauii W O A Koster Mr J Limburg Mr H P Mai ühant Mr P J Oud Mr M L iCuudeitburg i M leenstra en J L v d Voorden Uit dea uouüflclitffl lUttd iyi7 1018 Winkelsluiting tiurgemeester Mys beeft gisteren bjj de opening van de eerste raadszitting in dit Jaar een kort woord gesproiien ter memoreering van datgene wat achter ons Jigt Weinig moest het z a zoo zei h daar nog slechts korten tyd bet burgemeestersambt door hem is vervuld Maar by dat weinige wat hu zelf voor de gemeente nog heelt kunnen doen heeft by gevoegd een woord van buide aan de nagedachtema van zyn ambtsvoorganger burgemeester Maitens wiens l vensdraad in bet midden van diens volle werkzame leven werd afgesneden Dat woord was een daad van piëteit die noogelyk zal worden gewaardeerd Burgemeester Mya beeft er aan herinnerd dat li 17 heeft gesuan in bet teeken der distributie eu liy heeft er aan toegevoegd 4918 zal wel evenzoo zyn welUcht in nog sterkere mate W allen weten het en wy kennen de moeilijkbeden die de distnbutie maatrMelen iiebben veroorzaakt hoe alles aannwnden is gelegd voedscdvoorziemng verlichting verwarming handel niiverheid en verkeer niets uitgezonderd eu als gevolg van al die maatregelen stgging van lasten Uet kan niet anders of al die dwingende bepalingen moesten zorgen en nooden met zich brengen leder kent ze en ondervindt ze in eigen knng Ia het wonder dat men met al die regelingen niet ingenomen is Het zou dwaas z n te onderstellen dat ze met biydachap zouden zjjn begroet En toch laat ona niet mopperen over betgeen over ons kwam integendeel laat ons met gelatenheid dragen wat de emstige tijden ons opleggen met gelatenheid maar ook met den vastberaden wil om ons zelf te biyven onder alle omatandig heden die wü heU eti door te maken In dezen tijd die voer velen is een tyd van groote beproeving is het temeer de taak van de overheid zorgend op te treden helpend bij te staan waar de nood het ernstigst wordt gevoeld In omstandigheden als deze is meer dan ooit noodig een krachtig bestuur dat de zaken leidt in goede banen vooruitziend op wat komen kan omdat uit den abnormalen toestand die thans heerschen moet voortkome een geleidelijke gezonde ontwikkeling van onze gemeente een toestand van welvaart voor de burgerij Moge 1918 dat in moeilijkheden zyn voorganger ongetwijfeld zal overtreffen dat geven onder da b unilij a l dding van Burgemeester Mijs uit wiens woorden gisteren sprak de ernstige wil zich zelf daarvoor geheel en al te geven Gouda heeft dan thans ook een verplicht sluitingsuur gekregen voor winkels De Baad verklaarde zich in meerderheid daarvóór Met 11 tegen 7 Btenunen is het ontwerp zooals het door de Commsisie is ingezonden goedgekeurd Het ia er eigenaardig mee gegaan Men weet dat in de vergadering van 2 Nov een motie is aangenomen welke beoogde om door vervroegde winkelsluiting lichtbesparing te krijgen Ze luidde 4 e Raad van oordeel dat onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden verplichte wmkelsluiting belangrijk zou medewerken tot kolenbesparing noodigt B en W uit een verordening in te dienen tot verplichte winkelsluiting Daarop is gevolgd een adres van de Goudsche Winkeliersvereeniging op 29 Nov waarin werd verzocht om een verordening vast te stellen waarbij bepaald zou worden dat alle winkels en magaz nen op den Zondag gesloten moeten zyn uitgezonderd erenwel die zaken welke door Israëlieten gedreven worden Het concept zooals de Commissie het heeft ingediend heeft een Zondagssluiting uitgeschakeld op grond van haar meening dat het niet aangaat door een uitzonderingsbepaling voor Israëlieten deze in de gelegenheid te stelten dagen hunne winkels open te stellen tegenover 6 dagen door andere winkeliers Wat bleek iu in de zitting van gisteren Dat van de Commissie van vier die de concept verordening heeft ingediend n I de heeren de Jong Vingerling van der Want en van Veen de beide laatsten zich principieel tegen die Verordening verklaarden terwijl de heer Vingerling zijn leedwezen uitsprak dat zijn meening over deze verordening ten opzichte van het uitlaten van de verbodsbepaling voor den Zondag was veronachtzaamd Daaruit blijkt dus dat dit concept was zuiver maakwerk dat in opdracht van den Raad werd afgeleverd maar waarvoor de Commissie als geheel niets voelde Uit de discussie die over deze verordening is gevoerd blijkt dat de heer KoHjn als zyn meening heeft geponeerd dat er van rechtsongirïykbeid geen sprake kan zijn daar Israëlitische en andere winkeliers allen zün burgers die in de wetgeving volkomen zün gelijkgesteld Het mooht hem niet gelukken om daarmede een verbodsbepaling voor den Zondag in de verordening te zien opgenomen hoewel de geheele rechtende zich bü hem schaarde de heer Muijlwijk was afwezig Op het kantje af dus is oe Zondagssluiting er niet gekohmo Wij lijn van meaning dat dit bedult het juiste was Practlsch sou het wel heel weinig verandering teweeg brengen wiant slechts heel enkele winkels zijn Zondags geopend maar de consequentie van de aanvaarding van Zondagssluiting zou van dien aard zijn dat het voor Iemand die nog op eenige persoonlijke vr held gesteld is absoluut onacceptabel moet ztfn De verplichte avondslulting Ia er uiS sn daarvan zal in dezen tijd zeker wel geen last worden ondervonden Het duurt t cb nog wel eenigen tijd voordat de 8 uur verordening wordt afgekondigd daar i eerst nog de goedkeuring van GedeputeenU Staten behoeft Voor het overige verwezen wtf naar het verslag Telegrilisch Weerbericht Baronu rB4aatd onbekend iirwfloliting tot den volgondcn dag rti Uigi tot krpcUigo üuliloo 4elijk tol Z we lcltjke win I hl trokken of zwair lx v lk mi t tijtl Hjke opkiirlag wfiacwliljn li k n enbuieii plMlt teiniMTft mir BUKGEBLUKB STAND OUUA H W IN 15 Jan Beatilx d v li lli g Twnad en J A ViTweiJ nVn lifRlOl Wn J H Item t Zaan jijli m M A P ijnwaditer van i ieii l eig en A d e Bruljnj OV lil nil X 15 Jan Tritatie don Ou I ii ri9 j 16 Jan Ariü IJ sBoKeiin 2 i ADVERTENTIBN Mede oimeot de familie betuigt deondergeteekende heer bartelijken dank voor dalalrijke bewijzen via deelaeming bl h l over lijden ven heer moeder onlven en 436 6 Zr M CLAUSING Bij voanli der ArroadUieaenti Recbtbenk te t Gravenhe e d d 10 Januari 191B i Mevrouw ADRIANA JOHANNA CONINCK LIEFSTING echtfenooie van den Heer JAN GRUNDEL wonende te Graveohage geateld onder oaratele Namem den veriocker Mr D VAN OER GOOT 437 10 Procureur Namen de Commtule der Kindervoeding JeruSl betul t ondergiteekende zijn vriendelijken dank aan allen die hulp en aleun verleenden Hel totaal bedrag der ontvangalen ii 230 94 Zij die nof niet in de gelegenheid aren leti Ie geven o die oog iel ezlra a willen geven worden verzocht hiervan opgave te doen aan den Penningmeeiter G BOERMA 43S 10 Rasta 197 Qouda Notaris N P CAMBIER VAN NOOTBN te GOUDA zal op MAANDAG 4 FEBRUARI 1918 des avonds te 7 nar In het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar publiek verkoopen a so De navolgende alle goed onderiiouden ooroereflde Goederen gelegen te Gouda en wel No 1 EEN Heerenhuls en ERF aan de Krugerldan no 43 Verhuurd voor ƒ 426 per jaar tot 80 November 1919 No 2 EEN Woonhuis en ERF aan de IJssellaan no 115 Per week verhuurd voor ƒ 2 60 No 3 EEN Woonhuis en ERF aan de Boomgaardstraat no 69 Per week verhuurd voor ƒ 1 76 No 4 EEN Woonhuis en ERF aan de Boeleksde no 157 Per week verhuurd voor ƒ 2 No 5 BEN Woonhuis en ERF met afzonderlijke BOVENWONING aan de Varkenmarkt nos 26 en 27 Beneden per week verhuurd voor 2 60 en boven per maand voor 18 66 No 6 EEN Woonhuis en ERF aan de Nobelstraat no 71 Per week verhuurd voor ƒ 1 86 No 7 EEN woonhuis met BOVENWONING en ERF aan den Raam no 198 Per week verhuurd beneden voor 3 en boven voor ƒ 1 60 Nos 8 tot en met 14 Zsvsn Woonhuixsn en EBVEN aan den Korten Raam nos 1 3 B 7 9 11 en 18 Per week verhuurd elk voor ƒ 1 60 Kbs 16 tot en met 18 Visp Woonhuixon en ERVEN aan de Geertebulteeteeg nos 2 4 6 en 8 Per week vertiuurd elk voor ƒ 1 76 De perceelen zijn te bezichtigen de laatste 8 werkdagen voor en op dm vericoopdag van 10 tot 12 n 2 tot 4 uur wat perceel 1 aangaat mits vooraf belet vragend Te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen 7 Maart a s Verdere inli ittii en geeft gezegde notaris ten wiens kantore van 28 Januari af notitiVn te veikrtean s jn Notsris MONTIJN te Gouds l Toomamnu om op MAANDAG U FUl 191S d In 7 In HET SCHAAKBORD ua d o Kl i aldaar pablLk I I1 B I v rkooM ZES WOONHUIZEN BN nVBN MET TUINEN naait Ikaadar ala aa a d Uaaellaaa t Gouda leoummafd lU US UT 12 131 an 133 Bl da waak rarhuurd ooa 123 ad 131 iadar vaor r 3 ooa 125 127 aa 133 ladarvoor r 3 7a an no 12 voor t 3 80 Baalchllllhl alt aaar gawooBla Aanvaardlnl bij belalla il rKjk 4 t H 1918 Nadar oadarrlefat tan kamore vao B0 arl8Moulla voornoamd 428 23 DUUR OLOSETPaPIER s aoedlg Ksopt dsarooB 445 15 bil B OOMFKR8 Maiailfa O Voordracht WIJdttrait 17 Taltf 479 Qoudi Oorlogs Closetpapier voor IS i een P t Muk OroaistariJMARKT 8 SIcans Liniment Painexpeller V rktll kaar Ml S H VAN LOON 15 v k WOLFF Cf Verstp kklngi van aanYelliDiMkaarleD DE DIREOTEDR VAN HET LEVENSMIDDELENBED KIJF brengt ter algemeene kennis 1 dat op Uaandas 21 en Dinsdag 22 Janonri 1918 dea avonda ran 7 tot 9 UQr op het distributiebureaa voor levensmiddelen boven het Waaggeboaw UltSlUlMtHl veop v rks v i de gelegenheid lal bestaan om ter verkrijging van aanvullingabroodkaarten daartoe bestemde kanvraagkaarten af te halen of te doen afhalen voor hun personeel voor eiken werknemer een kaart teneinde die kaarten na involHng weder bg vorengenoemd bareaa in te leveren op Woensdag 23 en Donderdag 24 Jannari 1918 dei avonds tassohen 7 en 9 aar dat na de aub 1 bedoelde inlevering en bg gunstige besohikking op het verzoek de aanvuUingsbroodkaarten aan de werkgevers zallen worden toegezonden ter uitreiking aan hsn personeel j dat zy die niet in dienst zyn van een werkgever en een aanvalliogi broodkaart wensohen te verkrygen op genoemd bareaa een aanvraag kaart all hiervoor sab 1 bedoeld zuilen dienen a te halen 4 dat meergenoemde aanvraagkaarten niet aan kinderen zullen wor den afgegeven 6 dat op andere dan genoemde dagen en uren geen aanvragen in behandeling kunnen worden genomen 6 dat op genoemde dagen en uren gelegenheid bestaat tot het behandelen van andere zaken dan de onder 1 en 3 bedoelde Gouda 18 Jannari 1918 De Directeur voornoemd 444 66 P L GILUSSEN GOEDIIOIIPLCOXES De bons voor goedkoope Cokea zullen bovendien geldig z n voor steenkolen De prijzen tegen Inlevering van bon no 1 iyn vastgesUld ala volgt 1 446 80 1 H L steenkolen f 1 35 V i II gascokss f 1 65 l j parelcokes f 1 05 Allea aan huis liezorgd Losse bons zQn ongeldig OE BRANDSTOFFEN COMMISSIE ANTON COOPÜ DROOIST WUDSTRAAT 2 441 10 EmMrpattlllu WI berttibMtm FonMmliittabltttin