Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1918

50e laar ang ZATERDAG 26 JANUAR 1 M ATSTE DAG der Groote Uitverkoop 439 MO I Dl I I WléBi UN LIFFM AISIN AdminiBtratie i Telef Intero 82 jviitkue 11 u Zi u u LiiiMui uutul diomdJo gt lik eii bv HtaJwi piaion tirder getyke l i 4iulierimiidie mtkUli Ilh wc ke en doel iKbtKiL do tor edio rf op te viaugiti en te doen ontptolioii voonlat zIj lm tH Uip iKreliU iKirbtu Bij z waa wtM r i iuA uhh ilijk zulke mrli nt ngtu op haar plaatd to doou bijiVBu n eeu twtedn invwoar Ie diat £ ij du itatiJi 4d eer vorui ulMt i ti Wat de vormen vaai h ii ruiiug Inwtuu g van hot wuliip ielf betfilt auvairt lougt beA lioi loii ea groot oilvoruiige ruiimen lUMfecheu dwi buhtiiiwaud i dim biJa Jen loiiij wordt do Uwohoniitndk waaavie aii zuku iibrklitiiigeii ttu volli erkend Itti bouwiib van derg ii e Huttupiu zou H htfr vt el tl voil tijd kualtn iict doel un de V 6 zoo ifpoecbig nuufielljk eeu grootu tonuieiiauaat te water te liien t a m lUiie dl lii4 iide red nen tivbbeu gtltdd tQt hl 1 aaiineiiH n van o u gent dd Ido m A biid vaai Ut n lot twa ll kuooptn be B r t H I a u e II i o e b t n Bij een givwht in do 1 ati lanel en hi b ben du ngiW lvcn de 1 iïMx tot zin kt n gebraoltt De Oo b n ia gL mraud en wordt aau valkn tioor 1 ngi aube vUeg Trf DUITSCHLAND Itgin het l ruit4t ch milttal r 1 s 1 i OfMhoon lm oor prenkeli hi do be diw luig von der Pruitusttit luwjd rh id puili n hwl gde ui £ ioti by die 1 ü too UHfewtelsitttn lil de Kanhr to b pal ii tot ie I erfpretiiiig van t ohn i fuiaiuinl vraag FitLkkm oniwlK kildtu Avh nieueiitin Za liTtSag j 1 dlc iK piprokiiig toi etn poli in k iiebört getUireudü bww4k onaltiao u ltj Mui3iai 8t dl ItMiiU t a r voe anti huUi wauriii hij f ii cnll a ulloc tint op fcn bedervenJ g ei H van liet nd litai iMii ill op U toepuaiiiig lï r c nhiiui tn dm n getiiug nadiuhkilijk waar é huwt voor d ge VOfctn uxli n iij op d zin wc voor gaat het ft het congT van vertigen rt M i lig rs van niet Do titiiik b llon gaariwhe naUoiiailiut ien in kr 1 nrlj HoA arije een molie aaogTioiiPPjn wuarhi ver klaard nordt dat ha Ln het Fm 4i e jitll taiiitnue cm hiudiirpaol voor ihq dnur aiiKii vrtdi zR t ij hibb fl drhilv e B b hiu gfiiMiDLit eiui all kraohUu In o pannen tenölnniipi dil t v nii igt FRANKRIJK s o i I a 11 s t o n e II R o j a 11 l e 11 In de I raiiMh Kaliier h f o n f I d Imt plaat g i h 1 1 tUi iiiii hj ial hi 11 en roMti fltn 1 11 iUte werd oen motie aan gcnouMii waarin afkeuring nordl uitge riproktn over d octi van loya i en tn aaUn n d Kt twt ivt on r e bo ol ki j aani id ng ou kunn 11 givin i vtiis word e a nwtle van vt rtrojw n in lie re enng n tt decht ifn slem tt en aaufet nomen fi 1111 a K X en b t r a i 1 I oood oiit l wt papier n van jU Molenaap s kindermecl Roburine kindermeel Meikflcsschen Spaenen BIJ 443 15 Fa Weijer Hoefhamer APOTHEEK OOUWE 135 TEL 37 u wat O in mijl of tri luiai oum t ee il ontbijt ié patü oiiv tw e uur Hij knikt lil weldra war n zij alleen In d Oöschen diegeiijki boKscheii waar d l uti aid ni rul htu zo Uvip 11 op het la ijt van lei ktokja vlooit ei n pink rtt rl ictöH fl gtlie I allctn warm iwl bel woud geli m dat op ile pidfn rond kroop en In k booitieu zich Tfki hooreu nitti toord lieii dui t gezang tÈer vo gO eiL liet iiuiz a van d n wiud iu de büonieii 1 arba a wat nietmde je to U toen Je nl flat Ik vanvtaag hi Mtuiot dtiitkbaar nio rt zijuf vro g Alan ptim iUvg 1 xriiara kei k hem in d oi in op hajurgulle on Khul L uuuiitj f n h rhaul U diewüorNi van dn i liW W d genen dt 1 ougwa h ighoKl kkeii nnit koordeu Ii r l ielheil en dt zon b al t i t dUtiewugenzieKn 0e huitf aan huls trekken I n door Kii open ng in liet i 0 cl v w aij naar d liakm vail 11 ourt opden eenen henvel en naar Iw tak atf ld Hall op d n anderen m akkerain akker brengen m 76 swaaidt haarhand ov r lu t hee le UndMha p in denomtrek wan v te hui en zu Itsv tot vcrvfecnting wonlicn toen kiflldL üaiUsk weei naar htm to en zei Bflgn p je t nu Ahn Jawel je b do K liH ik ln ï ohlgp z e ebap gew eest b m Ze r f foeht Man en r ftn li mijn eieeii oom nnutr toc t U die WPOirhdd Alnn hei zijn mt n al d e w flIe la ge t Ien en Ik dank ro dat jij het bi ijdii ontdekt hebt voortlat ie hant en feoedtn mam hen toebehoorden Wordt Tanolfd BLOUSENHUiS GOUDA KLKIWEG 31 Heden VOOPizsninB van den Grooten Uitverkoop van Costumes Blouses en Flanellen Sporthemden lot zeer verminderde prlfzen ff ZIB DE ETALAGE II Chr KEET Markt 3 en 4 Telef Intepo 445 Baitehgewone Uitverkoop y In het Upilt en beddenvak zijn alle artikelen Bliieilariiioeile Zenuwzwakts Algemeene verslapping In alle gevallen vaa bloedarmoede zenuwzwakte of algemeepe lapletoeilaaden ii de Sangulnose het middel dat snel en afdoende verandering brengt Een groot voordeel van deSantulnoie It dat i ook door de zwakite ettelUn verdragen wordt en geen achadelijke bijwerkingen vertoont Neem er de proef van Maar zorg dal gij de chte Sanirulnose hebt WACHT U VOOR NAMAAK I SanEulnoie koil per fl f 150 6 fl I 8 12 fl f 15Met duidelijk gebruikiaan wij zing Verkrijgbaar bij alle Apotheken envoorname drogiaeen 413 40 VAI4 DAM Co abnormaal duur en zeer zeker zullen de prezen over enkele maanden nog vaal 9n vaal hoogar zlfn Door enorm grooten voorraad kunnen en 140 100 wlllan wQ ais reclame voor onze zaak gedurende deze opruiming nog verkoopen tegen prijzen ver beneden fabrieksnoteeringen Sleclits enkele artikelen kunnen w j In onze étalagea toonen Wy hebben echter in alle artikelen nog aEaai gpootan vooppaad Wat U dus niet geëtaleerd ziet vraagt het binnen Door nu te koopen bevoordeelt U zich minstens 30 A 40 Alias A contant Geen aioMsandingan de Riomeritraat 2c 4 Den Haag t Avtndt na 8 uur gedoten Pleaacheo worden terug genomen ELEGTRO TECHNIEK Adr de Groot OOUDA T i i aoa HAASTRECHT Or ol Havan r W l V ZANEN 20 0 Havan Atelier voor i Moderne Portret Fotografie Zeer mooie sollede meubelen alB Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten St jiameubiementen in leer en peluch Boekenkaïtan Tweepersoons onbeslapcfl Vecfenbedsteiien Kapokraatrassen Slaapkamermeubeten ens ens allw spotgoedkoop Rugliekleede Leerstoelen vanaf nreo stqikast f 20 stui tafel f 9 50 Spiegels f SO f 7 60 ons Abonneert U op dit Blad tiinnnUT44i ImiMtiiMllikMi tafc Wottardam TjLIlM NIITIOIIilLE mmilïEIIEENIIilllG Kapitaal en Reserven f 6 900 000 Kantoor GOUDA EFFECTEN COUPONS INCASSEERlNaEN SAFBDEPOSIT HANDELSCREDIETEN REKENINfl COURAHT CHEQUES OP BINNEN EN BUITENUND DEPOSITO S BEWARINS VAN FONDSEN REliCREDIETBRlEVEN Kantoor ooopond van 9 5 u Zatopdaga van 9 1 uura BECHSTEIN IBACH ZIMMERMANII HaVTINK SCHMITZ HEIORICHSCHIEM NII LUBITZ Ue eemlizin bespeeld en uitnemende merken TE KOOP bi 423 20 A VAN DER HEIJDEN Co Pianohandelaars alléén Pompenhurgilngel 33 ROTTERDAM bij het Hofplein Oc heb nooit myn Haar verwaarloosd Mft dwM danwt di kcb KOKO voorldnrcnd I dcrt 10 laar ocbnüfct co aan baar I pebrnUi faeb ik mync weelde van I Clanzend Golvcml Oeaond Haar I te daahenl VOOR HET PROTO UUR KEI U kunl ook Lang Qezond Haar hebbeq Beproef deze methode en begin vandaac Oa naar Uw Apotheker Drogist of Kapper koop ten hesch Koko van P aT3 gebruik het H dagen zooal voorgeachreven en Lel ditn op hel veraehll Ban ulvere Heldere Niet vatte vloelitot bevordert den Haargroei Veraterkl d klieren ea doet dieast ala een Tonlcum voor de Haar wortel Voorkomt hef Bplyten ol Uitvallen Kooldzcar en Rooi verdwynen nadat men KOKO eto paar keer gebruikt heeft men sprenkelt bat eenvoudig op htl Haar dan wryft men het zBchl In eena oedertfaartsefae rtchtlng en borstelt het flink Lw i elyk iHliaa aan Koko maar wy zeggea enJioudon vol dal att ion Zulvir GMooimiddel voor hot Hftar joon antfer Proparaat dH kan evonarM WAARSCHUWINat Uiuukend preparaten wordan dlkwyla naffemukli van het kryreii van da e U I Welrir elke fleacli dia V la K k J Wfcirfen die nlot dnldelyk na I die nlot dnldelyk I Vrouw te Paard op de draast Scbta Kolce iilcockt an wordt oaall WW Haadalimerk Ban bMlUnverpakklny ikrau wwdt aii l loB vailcocht an wordt traolt varkocbt under eaoe vetvectfda bnlt varpakUi tl 0 78 B 1 60 w fl 8 psr Haoeii Vw N en 4 HpTl na ÖlTlcM Enlud N Bribant en Limburg P DESSERS AmatordaM Voo Crlailinil Qronlncen Drtnilie Ovtryttl en OelderUnd Firma MEIIIOEWSliA iwlu ïy ïüi S M BD8R lyn te preel U KOKO koopt P 01M per pakje m uï mn wm 2s smiia f LUdmUelHiNlioni 1 1 lettriaolM Su 13003 Ilaandau SSl Januari ltlJ8 GOMCHË dOIIM W VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kvarta t 150 per week 12 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent overa waar de bezorginir P hooper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 190 mtt 5ondagBblad ƒ 2 65 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA b onze agenten den boekhandel en de po tkaatoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot denbezorgknng 1 5 regele ƒ O 80 elke regel ineer ƒ O 16 an buiten Gouda en den bezorgknng l 6 regele 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 Adver entiën van publieke vermakelijkheden 10 cent per regel INGEZONDEN MEDEDEEUNG N 1 4 regels 1 35 tk regri meer MA Op de voorpagina 50 botvier Gewone advertentiën en ingedsonden ihedodeehngen bU conti ct tot leer geredaeeerden pr s Groote letters en randen wordet ferekend naar plaataruimte Advertentiën kunnen worden Ingesonden door tuMchenkorast van aollede Boekhaifrdelaren Advertentiebureaux en onze Agenten Redactie Telef Intere 545 Bureau MARKT 31 GOUDA HBWMB Hii HfaMMi iMM BM De beraadslagingen mei Rusland en de Oekraïne De constituante bijeen en alweer ontbonden Ernstige beroeringen iif Oostenrijks regeerings concessies Aan de fronten geep miljziging IIN8 OVfSBKlOBT en voor een goede verzending en lenrenng sorg te dragen terwijl de regeering bezig is door onderhandelingen met de Hongaarsche r eering en de bondgenooten verbetenng in de vAdselvoorziening te brengen Ook het kiesrecht werd ter sprake gebracht waarby de regeermg zich tot na dere concessies inzake het gemeente en vrouwenkiesrecht bereid verklaarde en daarom zoo spoedig mogeltjk te dezer zake wetsontwerpen zal indienen Ook beloofde zy alle ontwerpen die gemeenten of landen uit eigen initiatief zouden voorleggen een welwillende ontvangst Nadat de arbeidersdeputatje verklaard had het resultaat der besprekingen aan de vertrouwensmannen der arbeiders te zul len med eelen gaf de minister president ten slott uiting aan den wensch dat de arbeiders door het med edeelde gerust gesteld zouden zyn en den afgebroken ar beid wederom zouden Hervatten Het ging er om door inspanning van alle krachten den oorlog waardoor de groote massa des volks zoozeer te lyden had en naar welka eervol einde allen evenzeer verlangden te verkorten In de bijeenkomst der vertrouwensman men werd daarna een motie aangenomen waann met voldoemng kennis genomen wertl van de verklanng der regeenng m zake het vredesvraagstuk zoodat waardee rend de conclusies der regeenng in zake de volksvoeding de democratiseering van het gemeentelyk kiesrecht de mvoenng van het vrouwenkiesrecht en de verbetering van de positie der in de oorlogsindustrie warkzame ai elders de motie adviseerde onmiddeïlijk het weiik t hervatten Aan de fronten geen wijziging aan Itahé geen trouwe secundant was Wanneer men dus beweert dat vot Bülow ook te Weenen als vredesonderhandelaar welkom geheeten zou worden dan moet zulka met leedwezen doch tevens met den meesten nadiaik worden tegengesproken De wegens een lichte ongesteldheid van Czemm twee dagen onderbroken besprekingen der commissie tot regeling van politie ke en terntoriale kwesties werden voort gezet Met betrekking tot de kwestie van den terugkeer van de tydens den oorlog uitge wekenen uit de bezette gebieden iherhaal de staatssecretaris von Kühlmann dat de Centralen in beginsel met het denkbeeld van den terugkeer aceoord gaan en dat de practische doorvoering van deze repatn eenng Ihet best zou kunnen orden toever troufwd aan de commissie die met de uit wisselmg van civiele gevangenen is belast Op een vraag van KUhlmann of het de Russische regeenng mogelyk zal zyn de bewezen te leveren dat de uitgewekenen vóór hun onigratie in de betrokken gebie den geleefd hebben antwoordde Trotzky dat deze vluchtelingen en geevacueerden destyds onder distlnctsbesturen stonden welke ongetwyfeld m staat waren de ver langde legitimatie te verstrekken Aangezien dit punt hiermede op bevredi gende wyze waa afgehandeld ging de com missie over tot bespreking van de staatkun dige toekomst der bezette gebieden Velke Rusland het zelfbeschikkingsrecht verleent Van Duitsche zyde werd betoogd dat het een goede oplossing zou zyn wanneer de in deze gebieden bestaande vertegenwoordigende Itehamen door veïfciezingen op breeden grondslag zoodanig zullen worden aangevuld en uitgebreid dat zö inderdaad als vertegenwoordiging van de geheele bevolking zullen kunnen worden aangezien Daartegenover voerde Trotsky aan dat de Russische delegatie haar voorstel hand haaft dat slechts een referendum over de staatkundige toekomst dezer landen zal be waarby het naar Reuter meldt weer tot botsingen moet zyn gekomen De Vereenï ging ter bescherming der Contsituante is door een troep maximalisten aangevallen en een aantal personen werd gedood om Bogvinof een hd van het uitvoerend co mité der boerenafgevaardigden De bolsjewlki hadden te voren bekend gemaakt dat alle pogingen van contra revolutionnaire troepen om het Taurische pateis of het Smolny instituut te naderen met wapenge weid verhinderd zouden worden In het Taunsche pateis waren dan ook machinege weren opgesteld en maximalistische matro zen uit Kroonstad en Hetsingfors moesten het gebouw bewaken Men kan nu niet be paald zeggen dat dit een democratische wyze 18 om een volkevertegenrwoordiging byeen te laten komen Trouwens lang heeft de byeenkomst met van haar rechten genoten want reeds seint Reuter dat de Constituante alweer is uit eengejaagd en ontbonden Wy hebben de aandacht gevestigd op de politieke troebelen van de laatste weken in Duitschland waarby ook de naam van v 9I1I0W werd gehoord Opmerkelyk is dan ook een artikel van het Weensche Frem denblatt dat in Duitschland nogal opzien heeft gebaard en waarin de schryver zich bezig houdt met het gerucht uit Berlyn dat de voormalige Rykskanseticr Von Bli low levendig aan het werk zou zyn om KiUilmann moeilykheden te bereiden met de bedoeling zelf zyn plaats in te nemen Voor zoover dit een interne aangelegenheid van Duitschland is hebben wij geen recht er ons over uit te laten erkent het blad maar dit is niet uitsluitend een Duitsche aangelegenheid want de beide monarchieën zyn met elkander verbonden als de Siamee sche tweelingen en de eerste vredesonder handelaar vdn Duitschland had ook de meest mogelijke beteekenis voor Oosten ryk Hongarye Derhalve moet het openlyk en duidelyk gezegd worden dat wy In Ooe tenryk tusschen von Kühlmann en von Bu low geen vergelyking kunnen matten Eerstgenoemde geniet het volte vertrouwen der dubbel monarchie en von Bulow geniet dit vertrouwen met Wy willen geen oude wonden openryten w j willen met hennne ren aan de tyden van heftigen diplomatie ken strijd die aan de oorlogsverklaring van Italië vooraf ging maar dien tyd ver geten heeft memand in Oostenryk Honga rje en m alle kringen der monarchie ge voelt men dat von Bdlow destyds door het aanbieden van Oostenri ksch grondgebied Dat het m Oostennjk gist hebben wvJ al kunnen opmerken de voornaamste oorzaken daarvan z jn wel het vredesverlangen der bevolking en de voedsèlnood Ten aan zien van het eerste verdient daarom de aandacht dat Czernln in een onderhoud met een vertegenwoordiger van het Korr Bur over den stand der vredesonderhande lingen nog eens nadrukkelijk verklaarde wat ons betreft de vrede niet zal afstui ten op verovermgsbedoelingen Ik neem geen woordt terug zeide hij van wat ik als het vredeaprogrammft der monarchie heb opgesteld en waarvoor ik ben opgeko men BUlTl NLAND8CU NilEüWB De voedselnood het tihans wederom ver minderde broodrantsoen heeft dezer dagen ernstige stakingen tengevolge gehad Er la reeds vaak m Oostenrijk verzet aangetee kend dat Hongarije voldoende levensmid delen bezit terwijl Oostenrijk van het noo dige verstoken blyft Ee telegram uit Weenen meldt thans dat de onderhandelin gen met Hongarye over maislevenngen vorderen en dat HongarÜe zich ook geneigd toont om de Achterstallige leveringen spoe dig over te maken Uit allerlei berichten blykt inmiddels dat ec groote beroering heerscht De Weensche arbeiders hielden vredesbetoogingen en ook in munitiefabnélten was de staking uitge broken Ook de Tsjechen en Zuid Slaven roeren zich weer Geruchtipi spreken zelfs reeds van een dreigende CtfMtt BCTisla Ut nicnird ÜorlofcsnieuwH ïuwtrijdllng van diiikliool n I ScuTituflo AiiiWTicau lieitt onlangs unig plannern tw bcfl rijillnig van duik lioüttn bwproken Pom onmi Iidellnkt iiait r f e m noodlg wsirm imeen e nun dit ir gtnn Inter plan wa i dan de Utilkl oo n binnen liaar latïirf e blokke T u of 1 i di n hu uit g Jiikto haar verrii htingen tot y n Hohi rp oinischrevt n gebi d U Ik ptrk n a idiaar liet voorstel om mlten U ni aken UHsolMn d duikbootaltgöaigeii tf d biioodH over dé Noordw e HtnlKl wh was t gen deze voorste 1 mi nietw in l bn n g i Ik bedunk ngtn wairen allei n van nwehamiwcheii en practt tohen aard troot Hriitanniri beeft wwwel In hei ngilsche Kaï aJ n s bij den Noopdehjiken lni aiiK van tte Ier lie 7et bemerkt dat d man a zeewier van de snel Iroomen Ie gi lirni de netten zoodanig vol laadidi n tot 7i gciïwolkn waren al d marsaril n van t en fregat dot voor den wind vaart Ve In kwamen lot dw ovi rtuigtag dflt K n int op den duur op di gewinerhtt plait kan word n gehoudlen Dat de onderhandelingen met Rusland een bepaald vlot verloop hebben kan niet gezegd worden en verschillende Duitsche persorganen geven reeds van hun ongeduld blyk Met de gedelegeerden der Oekraïne schynen intusschen de besprekmgen vhig ger van stapl te loopen Ten aanzien van de regeling van het onderlinge e c o n o m i ache verkeer zyn geen zoodanige ver schillen m de principieele opvattingen vast gesteld dat zi j het tot stand komen van een overeenkomst zouden kunnen verhm deren Verder nieuws uit Rusland is de byeenkommg te Petersburg van de Constituante Het blykt dat besprekingen zijn gehou den tusschen een deputatie der Oostenryk ache anbeiders en de regeenng over het verloop der onderhandelingen te Brest Litofsk en de voedselvoorziening Betreffende de vredesonderhandelingen verklaarde de re geering o a ten aanzien van de ontruimmg van het bezette gebied dat bg het voort duren van den strijd aan de andere fron ten en met het oog op de nog met gecon solideerde toestanden m Rusland de Cen tralen het bezette gebied met zonder ge vaar voor eenige militaire belangen konden ontruimen doch wel trachten op dit punt een vergelyk met de Russische regeenng te heffen hetgeen men hoopt dat bïj goeden wil aan beide z den zal gelukken Aangaande de onderhandelingen met de Oekrainische republiek kon de regeenng tot haar voldoening mededeelen dat deze reeda zoover gevorderd z jn dat een spoe dige bevredigende beëindiging te wachten is Wat de voedselvoorziening belangt zegde de regeenng toe een flink doorgevoerde inbealagneming en gelykmatigc verdeehng der levensmiddelen met alle haar ten dien Bte staande middelen te zullen bevorderen Aan hot ontbijt vef ohepi Barbara in wü Ivorten rok t oo Ij zij in Hiaar bri Tj twloofd had Sir Rob rt yat er hij ag z If voor zijn dOPai zeor bl jj pii haii zwarte kiingien ondier de oogon hij vro g haai of 2A gM ging sipclen waarop antwoorddio dat ze er eeai5 o 0 z m den ktn Hot v m een èoinibepL nwallij li want ht wais alio mem etlzwijgend overom gekoni ii waö om JoOiHies verhaal niel meer aan te roeren behalve de gowone btleefdiheidtevragien werd er dos haast niet gesproken Poen Barbaira weggingi en Alan dè deur opindcyd luioteirde z hem toe Kom om half elf bij imj in den moestuin Dlentiengie volge gmg Alan na akh ver kleed te hebben laaigt een omiwig naar dwn nnoestum die volgens modernen siijl verbpTgien was achter een groep boomm ongevear een kwart mijl van het huis verwijderd Hier liep hij heen en weer tol dat hij ineenë do aangieoajiifeff t n an Barbaira hoordie zeggen KoJö viug een beetje aaidfer kcMaen WO te laat la d i kerk Ze gdngen dlu op w gi en liepm haas tig alia kindletren dbe o p de vlucht war n OndOir t heengaan vro g Alan hoe htt met haar ooini ging Nu weer veel beter antwortrddte ze Mbbt hiji heeft het hard te verduren gehad Dat verhaal von die Oele Afgod heeft het hetn gedaan Ik we e4 dïil om dat Ik biJ hem wa i toen hij weer bijkin nw kwami Hij bleef er aldloor o er pra ten nogal verweard en zei diat het op hem aan kwam zweuaaien over dten grond tot dal Sir Rob Tt naar hfluï toe ging en hein ornfitig verzocht om zich süi te houden Weetje ir ik geloot Alam dat dat gelieikooaldie afgodlsbeeldje vau jou d daar inwoners van The ourb waten niet kej kech en zoo hoer zoo kne bt I De oude dominee ntet ijn vricndfdi gealeht keek verbaasd vergenoegd toen hIj dt twee bewoners van liet vor telijk verhlijf ondrr i ne toehoordkrfi zag boewH hij iiulkfe van flarbaxa dïe zi e vriendin en h 1 pater was gewend w V tv avou H f Het w Td goe J gelezfti on terwia V nn hilfeterdie overlegde hij hij zichzelf dat Ie befliTfögingen van den oud Hi Ziener an duizendirn jaren ge edfen wel cnlg zinw lo pa eilljk waren op ie bewoner van oiiunnge groote heprli hedvn m draen tijd die wat ZIJ ook dedim of onget an li teti daarbij niet zagen naar de w ken van d Hier noib zich verbeugd in In de mUUieid Ijiier handwi Mis hini diacht Barbara daaraan ook want telken ver B been op haar 11 f g iaat een droeve elinaeh toen hrt g ZRng van de onater f hjkheld weepgahudt door de kerk Hrt Vrede zi met u werd ttltge4pro ken over hunne hoofden on met de overi go weinige toeiMJordera lon n zij op en girgf heen Zullen wij door t boa h naaa hul WBiDdeleii Abn vroe Barbara op dat kantoor voji een onaang nam Mj de heeft doen kenntm Zou jo diat denken Maai tbU do zo i tÜan naoLt het gob urJf zijn nal i iv J5tn wej g gaan want ik huh er uooii van gelioord en Avlwarfllen je oojn zi n toch guit uiensclien om spokm te 2ien I n dan ir itobeirt he ft me eTgJsti ren nog 7e vfTitiim dtwaond pond er voor aangebodm dat U toch geen btwij dai hij er bang vóór 19 Troed miaar hy znl t J nu niet meer amjhledl wamt it hodMt h n vaiim r gm aian oon iKloien dat hij he éidlelijk naar Yarlej lenip zou zendlen Maar waarom wildl hIj het voor zoon ina a gtii koopctii lan Kil vortelie hij haar w t er twp diaken gi l djp n watj voorg vallen nielö weg at nd en zfj luiietorte in d groot t spanning 7X nder hen m dio rede e valpn 1 oen hij zijji Kom Wnnrn Alan zd zo vrieiid lijk en dank den hemel oor zyn wel dad n want je mag vandswig wel he I dajikbaar zi Ze litt hem g en tijd te antwoorden en ging do kerk binnen waaar zij plaat na m n in d groolo hoogf bank dBe eeuwtn Ibtig o tIww w P Ï w DB GELE AFGtQD vaa H RipEfi UACmARD door Mtivr Stown van Leeuwen Klerk de Reus N ruk verbod 3i u Toen Mr Haewell naar zijn kaanCT g bracht wae gdngen Mikele gallen waar oitde H i Kobort Aylward naar bed bowertnde dat ae et toob niets oao konden Toen Aian dw volgetudteü margem wak ker w Tdi wm het eerst © wat hii noordse door sijn open raanu het goluid tun de venirehkoadle dKHctenstnoet Daarna ver Bcheen Jeckie die hem vGrte dle diftt Mr H vif weer geheel in ordte wae maar de hij éen geheeleui na hadi liggen beven Biu een riet Alan vroeg watheu daQ toch ge ciheeldl had looar Jeeki trok a scboude op en zeji dal hij bot oie ïO Bctiien O e AlgQdl iKin aan Mbt zei hIJ ten lotto