Goudsche Courant, maandag 21 januari 1918

laux Mu genet ÉJarreU rijn gwsompro ndtteerd en in ben Fraiwchen Senaat toa ém eruobten over Atva arrestalie loo pctt V l0eiw da UUuiciBaoba pent hrntü Caaiftux plan de voJgwde punten C U laux ttctatoT Sarr U gcn ralia4iiUBiB en na het spoeoftgr alaltm van den vrede een BBUKogOMi van IranMIt axt Iialle al I BtUoBoh Uolc Vorrotgiiacp lu at De oorTOBpOiMient van de Maoohester Guard n te Pari 9 óeekt meéo dat de luat üoi Qip verracltrsjacbt te gMn to ne mt Zoo aou men ook vervotglng vaa Bthutd hefcben aAn £droi n wegeiia zi hoiwHoff tegenovor de Dultsche vrede voornte4l n in Auffitótus 11 tOTwlji uien olenMilen wUde vervolgd zka wegwwïliua betrekkingm met bet vaticaan Verder wordt de vervolgito verlangd vaji royaliati cbe leidon voor opruitagi tot oproer en opittand We w 4en ook dat de afgievaar digde DeJaIia5 Het vDoratet om wetteJiJk op te treden teg n pacifkatlaohe moenlngen zdts niet In bet openbaar geuH heeft intniddois de goedkeuring van den minister Vaji Jxialitiel Gerat vam de brander i en Om hit e rek aan hsver voor fe paar den van bet I ranAclic leger te verminderen beeft de lotoiHter van bevoorrading bepaald dat alto ger ia db brouwerijen en branderyen in be aginiioet worden ganonieni ENGBLANA Llo d Gvorge aau het w o o d Op de conferentie met d e vakvereenl gingen heeft Lloyd George nog eaia zyn Blaiidpunt uUeongeiet inzake de oonftrea llo te Stockhoinn Hij veirkla rda in over leg met de regwrlngcn van h ranknjk en ItallS tot de ajotsom te zijn gekomen dat dergelijke dleri atteerende groepen die geen van aiie liaar naties in haaf geiieel ver t euwoordig den toestand a ecbt iiRir vtrwarrcn am aaml id ngi van den weni ch dat dlQ goiieeji prodiuctie aan waponmgea in I ngelaod zal worden gien tiontKli etTd en men niet a fl er ital totlaten dat met die oorlogBiwerktuigeo winst wxwdt ge maakt verklaarde hij dat hijj voor rich self prekende voikouiea ajinivatblHtordf met dat voorate Op een vraagi of Ltoyd George wilde beloovea dat ingeval uim tol Ai loor h m aangegeven regeling jiou konnen dt iniïi taire dienHtpUcbt nai den oorlog dadtlijk zou worden afgesoliaft vefkiaarde lifj t 1 hopen dat toefltftiidcn In liet leven geroe I r zouden worden dit den dienrtpi cht alle laiidieti onooodi maken BUSLAND Rusland en Roemenië Het bericht der UeAu dat de volke oodaalaaarltjaen ia hebben gegeven dtn koiüi g van Itoemontó In hoolitend te nt ni 1i wordt beve tlgd Het revolutionaire oomJtó van hot negende saMche Uiger heeft een uit nvatumgezonden aan d RoeïneenSche militaireoverhield wattrio vnie doortocht vtwi Hu Mwhe troepen door Jat geödscht wordt ï i verwianten van keizer Wilholnv In RuBl andDe DuUöche dolegaiie heeft verkochtdat de voormsdige TsarltBa i de anderleden verwant aan de kuberiijke familiezou worden toegt elaan n r l üit9ohIandte gaan Het verzoek la eewnffieTd zoolang de besLia iag niet lb gwailen la zak het ond rzoet van de icaak der ledcti van dB ktfizerli e tamllte uit bet iniuciien betoaiboar is en het voor de i reldlng van landbouw handel en nijverlieid zoo noodige kapitaoi bekM lk baar blhlt Aon het l eiLO Uffm van levenaoodcr houd door den Staat zal zoodra en zoo ver att do binnönlaadBobe voortbrenglog en de buttttilandBiiAe toevoer dit maar eenigtraina toelaten eeo © ubJo inoeien ko mm IV partij richt zioht ylcii voorla tegen h aansturen op een staalamciaÜBtLScbe maateohappi Waartoe zedh inOBtr een gedekt Ujke ¥ erweaenU Ung van bet staatïHOciallame zo 1 leiden lieeft we4 zeer atprek nd do oorloguorWei gietoond Milltotnen gingen vertoren door ondoordacht ingrijpen ge brek aan zakenkapnlt onvoido ode zul niglield o nauwgezetbeidk Van het hoofdbeeiuur van den Bwidv Vrij liborolen Ib vooraittw de heer H C Drttttelhuy aeciretaria de heer J W Drion kool per K O 4 i ct b gele koot S ceni II vaei te stalen a ingevolge artik en 2 € n 8 der DU trlbuti rt iyi6 df üa olg iftte roaxiiwum I kkinuat dalprljpten vo w kooi a roode kool per KG 6 ot b gUe kool per KG 6 oet B Ingevolge art 8 det DiatribuÜewet lUlG de navolgende maxiniunv tua8Cht nban detprijzen voor koot a roode kool ger K G 4 öL b gele kool per K G 3 otnt III te bepalen dat df auh A bedoitda prijsen zijn te vefataantfranoo btiUouvan bescmtaingi agpoor boot of loauiteve T der en dochter lóó ia dW dÖlilzP unddwllij g taakt werd L Unghi HoofMlia ToUuwoMchertt topgeutr Het bestuur dir ooop r rtati k h rh deelt aan de TH meüe dat waarachim lijk de Coop Vo k M assahenj bmm n kor ten tijd Btopgraet zal moeten wonkn eveaatd reed geachiedde met de VH 4n icbe Coopw e wegen gebrek aan matrftai DbUmIw iMiMlIiaUon iMergeMliot Boven Aojd mburg is a etruug een Duitoohe koibeLballion neergesoboten Ue batlon kwmiende u t uidwe ieiijKo rich ung kwam boven Aardenburgu Dne vlicatuigen kruteten voortdurend om den twa Ion heen en besctioten deee met mutroU leura Later kwam er niyg een vierde vll iuifef bij Boven Aardenburg werd de ballon in brand geaohoten en kroote vuurzuil eeg op en de ballon stor te ten Noorden van Aardenburg brandend t r aarde waarop de vlltgera verdwenen In de mand zijn e teleto Mitoet teu een door geschoten mmtai benevens kaarten en een Kijker govooden Van den waonsEmer heeft mea nleteaevonden GnicBtemMt De Kuji8tim at coiiioii aie maakt l ok€iiid dat CKMi aanvang zal wordk u gatuaakt met de verdtebng van den b ateloen groentenuegt ten behoeve van de hem tmti van deia oogdH l llflü m wel Uk eeno lio veejheiid van 50 pet van iedeije door hoor goedgeiceuide aanvrage dat de priji door btyteJleis voor deze beachiKJtiog komende tioeveelieid te böalen ia va g BUtd op f 19 par 100 KXi brUM voor netto in zakken vrij uit ck naai aan hm pauiiuia der falH iek waar tie ailevermg plaat vindt dat de afievtring zal geachiedfen In zak K tn van 50 KG bfuto terwiji elue zak uiooi de commuSBJe zal wordden vnoor ien van eene ijlikploirabe met dö inibiaien KMC Twaeda NMerlondMlte JooriMiin Naar het zloh Uat aanzien zal de twee de Nederl Jaarbeurs die een grootsob beeld zal geven van onze Nederlaodsdw induMrie een druk b coek ten deel val ten Uit alle deeien van ona land worden de toegangttbewijaen aangevraagd Zeiti uU verafgelegen kleine plaatsen komen bij het sa rotariaat de verzoeken om kaar ten binnen Met den bouw op het Vredenburg Is ook begonnen zoodat thans op alle vier terreinen aan den oplwuw van de inoa eterkamera en tands wordt gew ikt Alle teTTeinen zullen voorziwi worden van de noodSge reetaurants £ nfelKlie tweedekker geland Onder ü 0 ül80 i gi teiouddag een tweedekker g larui De inzitiende vUeg nl r Jaraee Brand geheetew stek do nmohme m brand Hij had deelgenomen aan een vli£geraanval op Zeebruggo Oe ttoheepTttart ee de Oerlof De AIUb Bij de Kon N d e 1 bt uounbootuiaatschap pij 18 omti ent ht toèoomsclip Abiaa nauer i cTicit ing komtn luiaenttie dot d com iiuaiKWuit van de Duiteohe duikboot liet Jcl lp aen iOdien Januari b uur e iiaip m be lagi nanï omddi de lo ng nut aan de Nedieri Ktgeer ng gtadresoeerd noch dooi oen verklaring daer legeeriug gedelft De beuuajuuug verlitt het sohip onn elf uur aavoidb dfoch liooirde gH nahot ji of ontplof mg Do l aiuanmng 28 man landde d n U Januari 1 uur ö nadJdga p 1 uer o Vcni UIL om dpr Oanaiitiche til aiiden m goe dtni welstand De Atlae had eeiip iadiiig gjoadiioten vooi Itotlerdönii gelad die geadre 6eerd vas aan de Nederl Overzee IristMaat scliappij en bestemd voor een Nedtï and a Ui fabriek Het sclip werd aoiiigelioudcn ver buiteneen der z g vtrsperdla zönfö Hbl Hoog water Het water om Moaeiricht staat nogev iioog op souiluiige plaa aen zelfe 30 i 40 uM boog Het verkeer ondervind groote lïïoöilijkheden Belialve de dorpen Heugom t a Limmel zijn ook dt dorpen Gronsveld ijHdea Itteren Borghaxen en Bundevoot etn groot d eel ondergeoop Q De Waal bij Ni egem i giete en 40 o M gtwasaen De stand was g4it rtn 12 37 M dat ie 3 60 M boven normaal peil en slechlrf 10 e M b naden d n bul tcngewonen sftand van Maart i9l4 Bij liel ataart het watw van dajk tot dïjk Het verkeer met voertuagen over die Wael i9 aan alle veren neatremdL Door den hooj wateretand t de dijk langs liet peld oomiiche kanaal nabij po bezwcictn en door een brea van 12 M stroomder uren langi het watar met groote kracht in het Vemberbroek voor muiuehjk bestaande uit weilanden Door de kracht van het water werd een kookhuia vernield en van één woning ein zijgevel weggfetiagen waardoor veel iiiiïsraod wögdre I biterutioiiul Intermediair Inrtltont attrdagnnidong ie in hvt Vredaspaleiö ht4 bovraigenoevtde Instituut plechtig ge opend waarbij de leden van den raad van beachcTiDing on dlw van den raad van be Muur in girooten getale waren opgekomen De regeenng wa vertegenwoordigd door minister Loudon I e voorzitter van den raad van bescher uiiiig z ex jhr nsr A H C van Kar nei cek opende de bijeenkoni t en zetit uileen dat het inaUtuut niet enkel ten na tioraoi eiang licoogt maar zloh ovenduen ten den te stelt van de belanghebbenden onder alle overige volkeren De voorzitter van den Raad van He Muur mr B C J Dpd r zejd dat het instituut beoogt Ie ijn een reuaaobtig In I formntiebureou ten bate van geheel de wer ld Spr dPcidie iiiedie dat reeds een brief om inJicbtiingeii uit Kopenliogen ontvtui gen was Verder deelde hij nog mede dat het instituut eAi of twee luoai per jaar 6tn bulletin hoopt uit te geven Mmifit r London t Idö er pnj op de warme en opreobte instoram ag te betuigen nameru de Rei eering en roemde de instel Ib ng ia een vraagbaak voor de gehetlt wereld Alé blijk van haar waarde i ing aou do Regeedng aan de Staten 0 ieraal vooratellen aan het metituut een guft in eone benevena een laarli sciie Bubflidte toe te kennen Om BatmuwdKH De ininieter van Landbouw heeft let Villen van 15 iepen verboden aan de Oostzijde der Nedi Herv Kerk te Monni kendenr EeonomlKlie beBpreklngen Het NederJ Correspondentit bureau in Den Haag meldt Verwoolit wordl éM de regeering bvn nen be r kelijk korten tijd een beaJiseing zil nemen in aa te de voorstellen der ge all epden welke jhr mr Snouck Hur gronje ale r flultaat van de te I ond n gevocrdie eoonomiache onderhal lingen heef meegebracht Paiuloeii oad Wothouder Mr Ytrbroek D en W VQji s Gravenhag geven den Raad kenni van hun bealuU tot toeiken ning van een jaailijksch penslo n aan mr J D De Batavier IV Gistereniï iddag iibi op dic reedu van Vli ngen aangökoniitn de Batavier IV die door de Hlv plKK t Lauwtiziee van de Duited era u overgenomen KBNNI86EVIN0 Manuf actoren BURjGEMui fcaVR en WEflHOUDi R3 van GOUDAj brengen ter algemeens kenni onder tftoandp oproep van den iAiuidi er v Laad bouw Nijvorhald eti Handed Lte Miniattr van landioouw NijVer lieid en Handei noodigt een lader üiemanulacturen in voorraoiUl het ft and xs daa vooi gpöbruik door hem zelf oi zi agt m uU zidi uite rlyik 25 Januari 19lö flchrjf telijk te rioiiten tot he KijKslDureaa voor jlanulacturen WUKmetiaat 54 te a ra venlrage met verineluing van de kwali tf It faibtiikant oonfectitoneur g Oi ele r win Ittlier en in wehte hij eigenaar of hou dier dier munufaomiein lé Onder luanufaUuren worden verstaan alle texiielg edeien niets uitgwzwndfccd in ru wtn half hewerkion ot afgew0fkt ai ctjat ook geoonfeLtionetrdJ vervaaioig van di lijke plantooriiiige e of kua vezeii Gouda den 21 Januari 19IS Burgen et ier en Wttüoudera voorn J VAN GALlLN Do B De Seoreane M VAiN D R VLUR UKUENUliE 1M21UÜUTKN £ en Wethouder gearresteerd Kaar het Umsi vau bdwauiiug I Mii drt lljurg ia ovorgieibraoht de beer A A v 1 lanitbouwer en wttihouder van Ovtiröiag dae poogde 700 K G logge uit o votrtn en bij Detrapping eerst m t f 3üu n toen luei f 5iA 0 t aciute de ambtenaren om te koopen en d ze bele dSgije Malversation bij een Gaafolwiek Onititnt te ontueiKte malver saiien bij de odÉi luiötraue dei uemee ik gaaiat ri en m aen lioug wordt het volgt n4e vernomen Lte Kaebi r bij de afttiimhitratie k L M die reed M jaren bij de adimnni traue vf rkzooiUL wofi mt dde zicti den Mi Jan zaek en lotn daarop den volgenden dag i tnLlit kwam dat zi tote ana e nstig wab in de odlmmi raleuf liem peraooïii gaan bezoeken M lag met een op ezwol itn gezicht te bed en kon m t jmm spieken terwijS bij ciienBelfldien avoad nog ovotletd ijit geh iimt£ianig ato fgevai heciEt veuüoaden dotn rijzen of luer getn opzet in t ap d wae en h t ondierzoek dat ooar na IS ingetJt d bracnt aan het U hi dat zjjn ko m i kloyte OamiddellijiK zijn b en W gi waarsohuwd dï een uitg bieid ondwzoek dedtax in teiltn waaruit bk Ok dat vorBchillemde qiütautiw vmr n ver dutfiterd en een gioot aiitaj g inue bexiru gen oa t waren geboekt Het betrof voor laniiehjk bedragen wiike in de maand Noveiuijbtr gtmd war n kleine posL n do grootofc w eo f 100 dae aucctsaje Vtlijk iniiwanien m waaivan ook de afpekcniig door het dioen van andiei e b Mal ni en sul ceweiii eii geflcliieidde Hoe groot bet ver duiottrde bedrai ia kon thane nog ni t g zegd worden daar men nog ni 4 weet we ko betalingen zijn iaan maar e n bedrag van f 10 000 wordt zeker overechre d en De mialverBatlËif zoidian niet langer ver borgen kunnen gebleven zgn ood t men vermoedt dtot de plo elingi dood iu© i e d e in verband staat M die wel een slordig helieer voerde en dikwijLs moest nageredt n worden stond i ecbttr ola een strikt eerlijk persoon be I kend en genoot daarom het volato ver trouwen hetwelk nog versterk ia door zijn öobtre levenffwijKO terwijl hij oot ala vermogiend bekend stond Het vorig jaar bad hij nog een huid aan de gemeente ver kocht hetwelk geheel onbeawaoird waa t rwijl hij ook nog van andere huitzen ei gienaor ia Men vei moedt dat hij door ongeUikkl ge apeoulotlee tot diefstal i3 gekomen Do gemeente die ge borgbtorling van hein had te tegen verduiat nng verze kerd zoodlat het voor de gemieeot geen achodeipoBt la BlWNJflNLAWD BoMhikbMrBtolUag TUt Levcnsmlddeleii A eiuUve tjcn neta va wi igingj jji aan de iiixaoiie van Aütwoord betritf endeheit wuwontwerp taaaka be ohiltbaar te üng van evensuicUUrhtt een aontai bijjiageo ge o dv Va eerste geeft een overzioht v n de maatregelen genomen in verband met d n aardappeloogst Il l7 Uier n zijD opgcnonten de versolull ide beaUlkiw tn advUaen med det Uug n ei miaaiven inza uitvoLrmaaircgclen tn adviezen welke aan de diotribuU vooraf gingen vervotT vervorderen drog i en verwerken voorraadopneniing en orde ring prijeen o ddfltritoutie De twtidie bgtagc geeft ogn opgave van het aantai ledieu ó r veraoffUleade oiials orgeniaoiien en ven het aantal doarbj werkzame tutubteueren enz met vermei d Dg van hunne solariflBen voor sMXiver thaoti beklad i0 Ai bijlage III i aan dt Memorie toe gevoegd het pro ocol op 6 October 1917 te B Graveniliige voor Noderlanduohe i DuUeehe gevohnachdgdeo ifetoeicend tot ie geffng van eenlge aan£eleg enhedini van economlaohen aoird Het protocol venueUt dut omitrent K volgeodie punten overeenstwnhidng Ie ver krege 1 DuitK lila l ie bezleldl door den em stigwi wewiob éa den uitvoer van stewi kool uit Duitficbland en htt be zette ge deelte v n België en Nederland aooveel nnogolilc e vergxooten tenolide de weder Kijdsohe econoniiecbo betrekkingen te ver fli crkcn m wa voidoendfe voorzieoingl van Nodlerland roet eteenkoten mogelijk tema ken DuitKMend g e t derhalve voor den duur deteer overeenkouust mtvoervergun ningen voor SOOOOO ton Btewtkool uit OuitHchland n het beteette ged eète van Be4g 6 naar Nederland I e onUBtandghedea van het oogcnblU giedoogen intumchen olecbts bet gieven van uitvoervergunningen voor 20O 000 tón atoen Icool uit Dulta land en 50 000 ton Bteenkool uk bet besaette gedeelte van BelgM per maaod Duitaohiaad zal zoodr de oi Btand gbedeo gunstiger worden voor 40 000 ton Dufteohe en lOJOOO ton Ueteiöohe een kooi meer uUvoervergunningen verleenen l e prija der Duii ohe steeokool Ü tot 81 Maart 1916 bepaoid op een baoto van 45 per ton aui de mijn ituAaeia ateen IwolbedMinc de pr i voor BelflKlw STAÜSNIBUWS GOUDA 21 Jan 1918 Qe borolking over 1916 Uit bet tiums u druk Tenchene G meenteverslag ver 1916 dat bUjkeM mededeeling van Burgemeester en Wethouders ditmaal zoo laat ia verschenen in verband met het feit dat het personeel ter secretarie overstelpt was met adminletratief werk betreffende de levensnuddelanTOomeung bl kt dat de bevolking dezer emeente gedurende 1916 is toegenomen met 1960 mannen en vrouwen waartegenover staat een vermindering van 1972 zoodat h t bevolkingsciyfer m totaal met 22 19 venoiBderd en op 81 Dec 1916 bedroeg 26162 Het geboortec er was op SI Dec 1916 699 tegen 691 op 31 D c 1915 de sterft bedroeg over 1916 423 waaronder wum 80 Belgische vluciitelmgen zoodat b t sterftecufer slechts 16 op de lOOO iuwtnun bedroeg CBISIS MAATKlflüBLËN Holktdiort De melkaanvoer in den Haag vB de laat ut dagen zoo gering geweeet dat de groote melkinr chtmgen Zoodag ge n groo t r rantsoen dian 1 10 liter kondieii afge ven Lr 13 eolter me r regeoring m ik toe gezegd en wanneer die m Ik werk Iijk en in bruikbaron loefltand aankt n l zal a b week in elk gevai hot rantsoen van 2 10 liter verstrekt kunnen worden Wortt I e ildt r van Landtwuw heelt m t ingang van heden verbodein worst te be relden van of m t varkeiisvieesch andere dan van of ratt a all n zooals liart Ie ver on longen Van dfit verbod kan de I RijkBoommdbtiie onthetfing verleenen In verband met deze beschikking Jieeftde Miniater dte drou eire gieneht tot deburgeunetflters waarin hij in dodieclt totdez maelregel te moeten overgaan omdat hem mfed gedeetd werd dat in verschillende dMen dea landls regeermgevarkiiï verwerkt woeden tot worst dïe tegenhoogoren prij Vordt verkocht dan bedongm zou kunnen worden voor versch varkenbVleeaiiA De Minister verzoekt dtnburgeroeeötere nanwlettfflid toe te zien dathet verbod nageleefd wordl j BeeUuratie Groota f St Juukerk De Restauratie Commisaie van de Groote of St Janskerk deelt in haar Terslag over d werkzaamheden gedurende 1918 aan de t vemcht het volgende mede Uitwendig werd de hertelling van de Westgev der Zmderkerit voltooid en de oh daarin bevindende vroegere hoofdin gang der kerk met eene orgvuldig bewericte eikenhoatoa deur afgesloten De beeldhouwwerkwi rond dezen ingang waarvan nog siechta sporen aonweng bleken na afbnwk van het daarvoor gebouwde huisje WMden volgens ontweiTpen van den beeld Ï S B aangebracht Het Bteenhottwwerk voor den ingoDg T n het torwporta werd geheel gereed g naakt wvL torenmuur met den over hoekschtói beer voUedig hereteld r T i de ooBteltlke toremnuur m de orgeltribune af tot onder het houtoi tongewetf van het middeii diip ontdaan van kalk aen teruggehnwht in den lS ala toultenmuur dienst deed de hersteUln GnMBtonprtlsta De minister van Landbouw enz heeft met Ingang van heden en ondier intrek king van het ter zake bepaalde bij zijne beschikkUig van 19 Ooto er 1917 inge voig art 3 der DIetributiewet 1916 df navolgende mazimum4nkoopprijzM door de gemeenten e beetedm voor kool vast gertejd o roode kool per K G 13 et b gele kool per KG 10 Ct B den gtemventebesturen In overweging ta g even vorenvermddfe koolaoorten ter dlBtrlbutie te verstreiiken aan detaillisten tefen de iwvo iule prijKen a roods Bulla l en juftpouw J v d G aan de Haar ienanemtraat te Lelden kreeg twist met haar dochter 1 en paar voorbijKangera vreeaden dat er ongelukken zouten ge beur en daar op hun bellen d dtur niet opttigedoon werd trapten zij oen pa neet lu Het ongeluk wilde dat daorach ter juist oen tienjarig fcaeisje stond dot bet paneel op het hoofd kr eg nvet het gevolg dat het kind bewuetelooe neervi © De aohrlk kwan er bij de Mstenda moe I ulienkool zal oog fOrden vastgesteld De hofiveeUieden steenkool in beptem ber geleverd zullen worden verrekend tegen den prlja vw Augutttu 2 DuUachiaad zal van af 1 October 1017 bet heden bentaande oonllngent i er ea taal op 3 Ü00 ton per maaud bre gcQ en dieuoxieroenJcoittHl uitivocrveii g n n ngen verleenea I e thanfl goldinde prij m en bijslagen sullen gedurende den duur der overeen komst niet wordeu verhoogd De levering van ijotor en ataai is niet afhankelijk van de terugleverinK van den afv In al wachling van een bevredigende regeling te deaser zake zal geeo uitvoer va atael 4 £ erafvai uit NemTlaud plaata vinden d oolan zich goen ingrijpendk wijzi ging van db ouistandigiheden voordoet biijfi 1 do geregei de toevoer van de artikel n die Nedieriand than uil Dultsdihuid betrekt verzekerd mei name dte van cenvent zout macldnee en werktuigien chemteclte pro ducten kali kleursiolfeps vorïwairen dTO gerijen hout aardewerk pojrier ena 4 De overeenkomet bli t van krachttot 31 Mawrt l9ld L oiiw il kan zy tuaaohentyd door ieder der portijea worden opgea In fceval van opzegging eindigt dk over eenkoiiiBit dun laatsten dajp van de maand volgende op d e wa rm de opzegging geKhieddL 5 IPeneinde do betalhigiebaiuis tuaacbende beide landen z ooveeJ mogeti in evenwicht te houden vwkiaart de Nederland8cb regeeriag er geen bezwaar teg Mi thebben dat zoo lang d ae overeenkoanetven kracht blijft van Ncderlandache zijdeeen credlc van gi hoogelte 11 nulhoengulden por maand wordt verleend lyi Udw regeering neemt de ver pllcbtliig op zich buiten t credlet gee aerld nieuwe oredletoperaWes in Nodeirland te bevoïdiPTien zonder det dienaangaande vooraf overeenstemming met de NiedwiandBche pegeenng zal zijn verkregen 6 Om rent de volgende pumton zal nog nader overeeneteaamdng moeten worden ver kregffli A Ten genoegen van Nedertaud J I e beperkende bepalingen nopen het geljrullc van Dujtnoh ijzer en staal voor den sdicep ouw hier te lande II DoorVOCT van i naar o nrtjk Hongarije m Zwitserland Ilf BavredfgeDde verklaringen inzake dwi tot voer naar Nederland en overzee IV De nog hangende ge ohlipunlen la zakt die tonkotoouiiachepeu varende onder NederlandBclie v gi Uitvoer tegen i de oude prijzen van een vooiraad van 114 000 ton snecnkool voor Noderlandkrohe rekening te Ruhrort llfeg nde B Ten genoegen an l ui ohland De nogi hangende qu e de tiia ob nde wederzi tec4it groepen van belangbeb ibeoden omtrent de uitvoering van de elitaaude overeenkomst luczoke levenflQnidde ten I en bevredigende oredietovereenkomsttueBtehen die wode 7lJd h groepen vanbdangbe benden De onderteekening van de defniieveovereeukoniet zal eerst plaat vinden nadat overeenfitemiming zal zijn bereikt omtrent de punten genoemd in art 6 Intua tt o he n aait ite uitvoering dw ov reenkoniHten uitvoer van atecnkolen ijizerlevenainiddHen en verleenen van orediet onniiddelli een aanvang netnen Het protowrf U geteeitend door d lieren a C J K van Aalst A J M rid dei van d r Dow de Bije nw J C A i verwijn mr dr W t J 1 powein jlir mr A M Snou A Hurgronje A G Krol Ier mr I A J Trip nla gevoihnaohtig den voor de Neder an teciie Hegeerüig en b den werkelijken legatieraod Gntifit iian ijelsallaclié vatn hft Dmtsche geaantschap te eGravenhage dir C rl Melcblor ala gevolraacWlgden voor de DuittKhe Kegeering lUm rT rldttilng n 1918 Vrij liberale partij Ook de Vriz llberate pajtij beeft haar verklwoingBprogranijuitgevaardigd HU teunit op ataatkntUge gec te4ijke eoi economisohe vrijheid Voorwaarde voor ataatkunddge vnjheid itf naAlonaie onafhankelijkheid Ook wij weoeobon oene vorstandiouiUng tusachen de vo keren die g eelo of gcdetitalijke ontwapening en beaiu ng van gescbillta door TObeidiBgiereobten mog elyk maakt Zoo leng echter deze w ni chen ni t of onvo doende zijn vervuld zaJ met voortvarend iieid aan de national weerbaarbed moet n wo ten gearbeid Wat het bmnenlanddch staatkundig bc leid betreft ateunt de Vrii liberale partij de onverzwakle hondtiaving van het par lementadre attjael met noa miogelijk zOiver parlementaire miniBterieo de geltddeiijke invoering van l et aofteve vrouwen kieerecht Voor geeateiijke vrijheid hhjft do Vrij liberale paitij aandringen op voortduren de verbetering van het ondea wijs voor heel hot volk ook door betere opleiding en sa larieering van het onderwijzend personeel In aaice die eoonom sobc vri ieod moet gebroken worden met een eemzijdlg poli Jek dit bet beiang van de airbcidereklas ae ala bi amd hot eonige ziet dat politieke beiangBteilihig verdient In de komende joren zal on land met dan met mneite ziin eoonomische po lle kunnen bandlhaveii JOea ongekend ocher pe economieohe wedötrijd tuaaohen de vol keren zal biet lec btei aan file maeHlt kameoBt kapitaal krach ige nieeelt voortvaren de en best vooigeliohte hunner mogeli c maki n hun economlsoh peil Ie behouden en weibowuste welvaortpoHdek ia daar om g oden hl het beJang oowei van de ondemem T en koop leden aii van de ar beide J Vtenmeden dient i wordifti wat het kapitaal ntoet afschHkken en de enei ver lantmwa Uitbreiding en ontwikkelbig van het vakonderwija Ui den rubn en zin genomen moet een eerste voonrwp van Staats zorg zijn Het flnandeele beleid moet metdesiewel vaartepolio m overeenatemDiIng zijn Al hoofdvoorwaarde daartoe geiden alle liohtvaardSghcld en ove idBad in de Btaatauitgwven te Tvnoijdea Jle beiwtui aoo in te riobtco dtt klj cooveel mogeiyk in formaat en vorm over eenstemmende met het oude steenwerk Langs den torenmuur werd de omloop met balustrade toegang genrende tot het dak afdoende hersteld De groote eikenhouten borden met opHhnften voUirens oude teekeningen der kerk vroeger hangende tegen het westelyk muurwerk en naderhand gebezigd tot af almting der orgelruimte werden van achter de orgelkist weggenomen en b gewerkt Aangevangen is met de behandeling van de seer oude karaktervolle opschriften o a de l ien Geboden De eiken ka alken en hoofdschenkels met de grenenhouten beschictmg in het middenschip tuaachen toren en orgel wer da na herstelling overgeschild m overeen stemming met het overige gedeelte der kerk In het middenschip werd eene aanvullen de paalfundeering geslagen rondom de py Iers vóór het orgel en daarop een mantel van cementyzer ter ondervanging van het metselwerk aangebracht De voetstukken van zes middenschippy lers waarvan de profielen waren weggeala gen zyn vernieuwd Voor een en ander waren uitgebreide steiger en stempelwerken noodig Al deze moeilulce werken werden onder leiding van den meuwen opzichter koster C A Groenendal die met 1 Aprü 1916 den aftredenden opzichter H Kleyw verving met goed overleg en zorgvuioig uitgevoerd üii zqn aftreden werd den heer U Kley weg die van den aanvang dus van Juh mtfti af d dagelijksche leiding der restau rabewerkeQ voerde door onze Commissie hulde gebracht voor zyne trouwe diensten eene hulde welke wy hier gaarne herhalen Het glas no 29 werd na restauratie door den heer J L Schouten t Delft weder geplaatst De restauratie van glas no 29 vorderde een uitgaaf van ƒ 3000 in totaal bedroegen de mtgaven ƒ 18 2 07 De ontvangsten bestonden mt een Bykssubsidie von ƒ 000 subsidie van de provmcie Zuid Holland en van de gemeente Gouda elk groot ƒ 1000 en een van de Ned Herv Gemeente alhier groot 2 00 voorts mt diverse bedragen 88 1 60 en uit andere opbrengsten ƒ 287 26 De rekening 1916 sluit met een nadeeUg saldo van ƒ 148107 Mi Uefdodigheids Boirée In aanslmting op hetgeen wq Waterdag melddtti omtrent Geertruida van Vladeracken die hare gewaardeerde medewer kmg zal verleenen voor de hefdadigheida soiree op Donderdag a s ialen w hier thans eenige persbeoordeelmgen volgeh Het Algem Handelsblad zegt Hier is nu werkelijk mtieme kunst de simpele schoonheid van het Volkslied ons toegezon den door de klare fnasohe stem van Mevr Geertnuda vojp Vladeracken Ik heb op deze gezonde geacheveerde muzikaliteit geen aaniaerkmgen De zangeres beheerscht haar genre volkomen Memge zangeres met hoogere pretenties kan van Mevr van Vladeracken leeren hoe men natuurlijk ongekunsteld en expressief kan zingen hoe een e voudige en een welluidend woord mits auiver en gevoelig gemtoneerd ontroeren kunnen Ik vond daarbu veel melodische schoonheid gratie humor en ook het rythme van de geestdrift Jiat Vaderland Er werden achoone effecten bereikt en somt ds werd het kleu renmuziek het was met alleen het oor maar ook het oog dat gestreeld werd Het Nieuws van den Dag Geertruida van Valderacken heeft gisteravond weder een overvolle zaal betoove d eia verrukt door haar voordracht van Ëngelsche Schotsche Fransche en HoUandsche liederen Wat men het meest in haar bewondert IS haar persoonsvermenigvuldigmg waar door het schjjnt alsof den avond lang vele personen zqu opgetreden De costumes door haar en haar echtgenoot ontworpen g tmgen van fqnen smaak en artistieken zhi Wat het verdere gedeelte van het pro gramma aangaat het biedt met mmder attractie De heer Van Gennep die Fran fiche en Duitsche liedjes zal voordragen is een coo goede bdcende dat het met anders kan of door hem en ongetwyfeld ook doo Mme Wynmalen zal mede aan dezen avond een succes wor bereid Kaas De kaasvei oeuibinfe heeit uan de groo öi rs bcrioht dat zij i t i ingang a ia Itrdsg 19 d aer weer gert i iU ell e wc k humiio b st ikaart n kunnen inzeud si 1 ma hooÉjisteriH 100 van den non a 1 omae worden aangevraagd De beetellingen welke op 14 Januari ikwamen uilen met in behandelHigden Betaling In papier Do Kaciövvroinifemfe h U oaid ti uag teekonuig van 18 Januaii aan de kaa handtiarm h t volg cnde bericht De N V Nedfi land che UitvcerMaat schappij deelt onis meie dat do afgifte v an con eaten voor bet export edee te van productie en mkoopen na 17 November zal gtsehieden onder voorwaarde dat d ex porteure voor het D H H gedecit M betaaJd krijfejien in obigais ed Ui voir Maatschappij D ze ob iga he zijn 5 flchiüdbrieveqi into baar na drie javr tn boletnboar bij de Ned rlandsche Bank voor 70 van de normale waarde WiJ doelen dit nu reiyis m e opdot de Pxporeurs de condities kennen Nadere bij zonderljeden melden wij binnen enkele da gen eret daoirna ma ® begonnen worden met het D H H gedeelte ontetaan na 17 November Wij kunnen thona r seds vergunning fee ven voor verzending van h t b gtde 1 to dat na 17 November ts ontstaan x portcure de daeinnede thans reeJe aan vangen en eohter reftenmg te ium Llt 1 t tin Aangaande du beAaiBagsvooruaard i voor ai té t v rp4ichüng kuunen wij u voor het oügwujü jttOg met uetiaiil t 1 1 iii h4 n Wij benoude l ons voor u Ui ovor zoo tnpotMii g luut ljjC luid 1 iii t luei viKuiuup tkOu ciitr Uut L eia i ug op do lOL nu toe £ UiuikuijKt tMjzu HOid n gerekend V rpUcht WtnkelBluitlng De Veroruenmg op ue wmkeisiuiüng zooais die V r nag door den Itaoa is vostge sceid luidt Art 1 Het IS verboden een winkel mbe grepen baroierswinKeis en kapperssaions geopend te het Den van 1 Mei tot en met dl October vó r s morgens O uur en na s avonds t uur en van 1 noveuioer tot en met di April vóor 8 morgens b uur en na s avonds 0 uur Met mczondering van het bovenbepaalde mogen winkels voor het pubUek geopend zun tot 11 uur s avonds a op Zaterdag b op den dag voorafgaande aan den He melvaartsdag c op weradagen van 29 November tot en met ij December van 17 tot en met 24 De cember en op 31 December en water en vuumenngen bovendien op oUe dogen van d uur s morgens tot het ingevolge de bo venstaande bepaüngen vastgestelde sim Ungsuur Art 2 De bepalingen van art 1 zyn met van toepassing op a apotheken b inrichtingen waarvoor b j verordening een sluitingsuur is bepaald c winkels m stations Art d is op het uur voor de winkelslui ting voorgescnreven nog publiek m den winkel aanwezig dan mag dit nog bediend worden doen met langer dan gedurende een half uur Art 4 Jiien winkel wordt ook als voor het publiek geopend beschouwd zoolang er pu DUek aanwezig ia of er wiukeiDedienden aanwezig z n Art 6 Het is verboden m de inrichtingen of lokaliteiten bedoeld m artikel 2 b waren welke mt die inrichting worden medegeno men te verkoopen ot af te leveren op de uren waarop het volgens art 1 verboden ia winkels voor het publiek geopend te heb ben Hetzelfde geldt ten aanzien van apothe ken voor alle andere waren dan genees en heelmiddelen en verplegingsartikelen Art 6 Onverminderd het bepaalde by de algemeene politieverordemng is het venten op den openbaren weg verboden op de uren waarop het volgens art 1 verboden is wm kels voor het pubhek geopend te hebben Art 7 Burgemeester en Wethouders zyn bevoegd eene al dan met voorwaardel Jk6 ontheffing te verleenen van de verbodsbe palingen dezer verordenmg a algemeen ten aanzien van alle wm kels voor enkele door hen aan te wyzen da gm of gfd lt n van dagen b ten aanzien van alle winkels op een tentoonstelling fancy fair of andere soort gelyke inrichting van tydeljjken aard voor een door hen vast te stellen tijdperk Van de ontheffingen sub a bedoeld wordt openbare kentusgevuig gedaan Art 8 Met het opsporen van overtredm gen dezer verordenmg zyn belast de ambte naren en beambten der gemeente politie Art 9 Overtreding van eene verbodsbe paling dezer verordenmg wordt gestraft met hechtema van ten hoogste zes dagoi of geldboete van ten hoogste ƒ 25 De afkondiging dezer verordening en de m werkmg t eding zal op een nader aan te geven datum geschieden OiMleugdeUjke bleekpoMler Prooeet verlMfll i opfe uidaitt t gen twee Botterdajueoiio kooplieden die hier torste de ondeügdtiijke bleekpoeder verkochten iUi bioekpOLdtrproduct 10 in ba lag gt nomen DiefstaUen Bij de politie 13 aangifte gedaan dat tijd Cna etn verhuizing dekena traproeden e d zija ontv re md Als vemioedi lijtte dader is a nge houden l G dsv iioh 1 et d verhuizing had b laat Het bleo dit h j een en andier 1 fu 1 ontvr en di en aa 1 zijn mi lilt W te Stolw jk had cadlea i gt g ven Itgen item la ppooee v rbail op gtmioait weg i8 dljefv tal tegen W wi gens belang Bovt aidaen is uaiigjfto g daan door den rijwielhand laar R aan d Markt alhitr döt bij hens eon rijwl 1 is ontvr eni i Voora iööangtgeven de ontvr mJïiig van koperen dopinioeren van brant ttatd pijjon van 3 roll n aaplialt van e n oitje aau de Kaami aijook van verduLstonng van eten dwiktrbrruino ja van ten BlI gfech uitgewekene uit en lo tment Pluimvee Op den gisteren te den Haag gehouden groote nationale pluimvee en konynenten toonstelling behaalde onze stadgenoot de heer CAM Spruyt met 60 Inzendingen de eere penning voor de mooiste collectie HoUandsche ctuiven mtgeloofd door den Comm der Koningm m Zuid Holland benevens 27 eere 4 eerste 11 tweede en 6 derde prijzen Taclitelooilield Wij ontvingen van de Tacht Unie een manifest dat door de zorgen van het Departement van Binnenlandsohe Zaken in alle gemeenten van Nederland 18 aangeplakt Het ia gericht aan alle onders en be helst tal van nnttige wenken om de tnohtflloosheid tegen te gaan Er wordt gewwan op de groote beteekeniB van hal eigen goede voorbeeld op het nul van speelterreinen sportvelden leeszalen etc op bevordenug van orde netheid en reiubtud op de uoodeakeiykbeid de jeugd vooral op uren van duisternis van de itraac te houden en verre van do verleiding tot onsedelykheid dielstal en andere misdryven Bond van rijtuig aa waganmakarspatroone Te Utieoht ia opgenoht een Bond vuu ryiuig en wagoumakuispatruous lul bestu hjtbIuOüu wmüeu gukowieu de iieereu M Uostwoud ie iJtauekei J J J ttuuuck Jr te a Uraveuliage L V Zuveuhovttu tuUouda A Jonker Ie 8 Uravüuhatie ti Uioemiyk en 11 Bttuuiuga lu Uruningeu eu W v LeeiBum te Üeeraum Hel BuoieLariaul wordt voorloopig watugeuumeu duoi den heer J J i tm uuUc Jr BUttK UUP De Centrale Kelken Daar groene erwten met aan particulie ren doen alleen aan de Centrale Keuken worden verstreat komt dit de ainanie ten goede UAASÏUKGUT V o diü u u ll i 1 ji J ij ut il 1 tl uai IJ iiAg lüt j u ai Ut uiw lil ui e en ¥ u 1 rtki t ij lil iL 1 e i i tna e si j ivuijl 11 1 M iXuJiip Nu de sneeUw ontdooit is is het water in de polder zoo gerezen als m geen jaren gebeurd is Verschillende huizen ondervinden daar het nadeel van By sommigen is het zelfs zoo erg dat men op klompen door het huis moet gaan Hoewel de machmea reeds een paar dagen malen is het whter nog niets gezakt WiJUttNXVfiK L Vriiz Dem Bond Voor de afd Waddinxveen van den Vnjz Dem Bond zal og Woensdag 2d Januan as m de zaal van dw heer Kwaak als spreker optreden Mr M H Marchant lid van de IVeede Kamer met het onderwerp De aanstaande verkiezmgen Voor de Vrouwen Mtaiu Attidoppcl üieip 4 t juj giwu koudi of rauwe oaidaj p 1 n 1 jj water 1 ukIb eui dl h j boter gLtia lo p tuf iii fl J 1 n ejL ui oil pr 1 laii inDlatl pep 1 uut iiïu kaait nad r vorHib lH r waa M k r t uikI tt koud e aaroapp Ls aan worme 1 ue I t ruun koKtid wat 1 en do u arbtj gtiiotws t tol zi wetK zijn don afg go u itauwe aajxiapp itii wol ueii mn aoiit ti du UI op dt ge non wij2L aar g oon t n atst 4ü1lLMi riJ iiü ij U ro 1 or angzuaii e rs do de iitjLlI diauinèi 1 t wat r uijor tl oul Ij bO p w 4r aan d kooK kunnen du dan dt feroeiiite en kruidtm or 1 1 tn kooh all a ongev xr 2Ü n in op oen aaotit vuur hoe 1 lit laa t uiR io r door Vil n en er ejn ti 11 do n klop dit dan UI l ao p tj 111 en gi t r lii züaun flink roer It d soep bij M n kan tr g 1 aöpto kaa i b j gt tu Nuttige wenken DiOü 00 z Ui e wüU n of Mo ncu I u irfta lu d buit üiüiM Ct voörih ouit uiuaauüor li t gro n word i z ul j d n rnom afeii op d n tothl t vooiitoa daardioor het br I n van u n draad Inifeoz door NeJ Vtr v Huii w SPOitT Voetbal Uitslagen van gisteren Ie klasse Ajax HBS 10 0 Hf C Haarlem 1 3 Sparta Blauwwit 1 2 Hercules H VV 1 0 Quick VOC 1 0 D J C U V V 2 4 Spartaan Amstel 1 2 t Gooi D V S 2 4 Hermes A F C 2 2 Óoncordia A F C 2 2 ConcordiorFeyenoord 0 3 S V V Dordrecht 0 1 RFC WA r 1 2e klasse A ZFC DFC 4 1 WFC B C H 2 2 B Olympjfr Victona 1 2 Hilversum Kampong 2 0 C Umtas rjop 6 1 Bes 2e kl C Victoria 2 Olympia 2 3 O Kampong 2 Hilversum 2 0 6 U W 3 Voorwaarts 2 4 1 lekl Zmd NAC VVV 0 0 MVV Wilhelmina 2 1 Overzicht In de eerste klasse A haeft AJax weer eens van zich doen spreken door een oudet wetflche overwinning het Haageche HBS gmg er eventjes met 10 0 odder Ook m Utrecht een verrassing niet omdat Hercu les won maar omdat Hercules met 9 man WO 3 reserves aanvhig HW weigerde de ploeg te doen coiapleteeren en eerst na 7 minuten 2 van de 4 te laat gekomen spelers konden medespelen en omdat de ploeg van Hercules mt fanatisme over het onsportief optreden van HW enorm speelde en de Hagenaars geen kans gaf Haarlem bleef meester m de plaatseluke ontmoeting en Blauw Wit beroofde Sparta van de kampioenskansen In de B afdeeling xag Amstel kans Spartaan klop te geven speelde AFC gelijk t en Hermwi en ontnam DVS aan t Gooi lt kana op no 1 Direct u aaavanf la OIjrmpia U t kita maar spoedig herstalt Victoria slch en gaat het spol geiyk op B een der awtTallan komt het eersta doelpunt met een hard hoekschot van dea HilTersumsehen midvoor Dit prikkelt Olympia s is nu weer eenif en t d starter doch haar aanvallen stranden allen op de wel wat erg forsche Vict oohterspeiers en doelman 2onder verandering komt dan rust Daarna een leUde aauTong waarna Victoria de meerdere wordt OD nu een kwartier is het weer de midvoor die losgelaten door d i Olymplaachterhoede voor ï O lorgt Kort voor het einde kan de Goudsohe linksback met z n handen met van don bal afblyven en de strafschop gaat er keihard in BU Victoria doelman midhaU n midvoor de beaten hij Olympia werd seerslecht gespeeld alleen Cremer was als mH voor het best de scheklsrechter kon onsniet voldoen D Marktb riohton OUD WAfli It i Jan I9l8 Aanvoer i partijen itO s uk guwitlit td iU K U t ijn tjiAUiiK ht Kaw U sooit m t Ivlj omtrtw 174 llaudvi otug 4ia 8TAATa L0TERU 5 lü Trakking tu 21 Januul UU ƒ 100 000 M 7011 SOOOOi m 0T ISOOi no I 2t MO no 1781 2817 21 $ M1 Ml M04 12MS 18993 10929 200 HOI 1S040 17888 ƒ 100 noi 709 2886 8489 7288 8192 9429 12014 12614 18986 In J B heaft Uilvaraum sUtaraa hat kampioenschap m da êtA bJanangahaald in een zeer fraaieu wedatrud tegan aan stark Kampong De aanvoerder van Hilveraum had oen krans m ontvangst ta n naa lot nog toe ongeslagen t is ean mooi rasul taafl otympia heli gisteren niet vaal geluk gehad m een wedstmd waarin jMJ doorloopend starker was en in hst laatata half uur gerageld het Victoria doel bastookte en waarin de uitslag 4 1 of 6 1 voor Olympia memand verbaaad had werd verloren met i l Üonaken Schitterand verdedigen door de Hilversumsche backs en doelman te weimg en slecht achietm en hv stuiten maar bovenal door het voor Olym pia ontmoedigende optreden van den scheidsrechter of het een off day van dien functionaris was Vermoadei k wal we kunnen met veronderstellen dat Ploameyer met beter kan fluiten Maar gisteren waa het in één woord treung floot hy heel sel den voor grove overtredingen byna alia aanvallen van Victoria na rust waren bul tenspel en ook vÓÓr rust verscheidene da wedatr d was forsch maar verschillende gevallen van ruw spel werden met gestraft oo zagen we een nigduw gestraft met buitenspel voor de tegenpartg en was by de 2e goal van Victoria al getrapt v6ór er ge floten was Terecht heeft don ook Olympia geprotesteerd tegen de leidmg Of het hal pen zal I Met dat al zakt Olympia bedenkaluk naar de 6e plaats Ook Olympia s tweede zakU een plaats en komt nu 6 door een leeluken nederlaag tegen Victorias 2e De beioekers wa met 10 spelers omdat één hunner de ploeg m den steek het 1 och is er hard gewerkt maar niet goed Het elftal had au dag niet en alleen Cremer aU midvoor was de beste iX P trok Keer onvolledig naar Unitaa Gormchem en had eveneens een naderUug te boeken en wel een 6 1 Dat is niet da mamer van de laatste plaats af te komen LAAl üjlh 1M U10U11U Het Alphen terrein werd wederom afge keurd R pnkUdt Vluulun Men wint ona Ito llaad va VlwiiKtli eo in al8 viït A6 vtirgwJerlQg bij n oj i joouiUv lrft7 zilfs tjwiii l iid an VjaMidertm af tekon iwwo verkieïlilc o aiUen vonku lloutUHi wtl rbij I V U i CU voU l u wil aan B inl dit lidult zal kiinntu lilt sprekMi By den Goudschen Bond gmg weer nietsdoor vanaf volgende week mag de compe title leider wel alle ploegen aan het wericzetten Otympia Victoria 1 2 Telegrattsch Weerbenciil Hoogste baroinetex rtand 760 te uil Duit tcluand 1 aagLitt barotueieratand 74 2 t Hapironda Verwacht ng UA den voigenden dag meertt matigt tot kra ge Zuidoost i ie tot Ziüdweattliike wind b trokken lot zwaai bewolkt wellioJit eenlgt regen aelt tIkS t nupetaluur BUKUERUJKB STAND KAAST cm Ol BOIIIN AAImm t V F M tArme ni va 1 M errtt g UVI lUjl l tA Maria Anna vaa der I ouw oud 17 jartn VLiarr GEBOHm Magareth Nl Cl Uoer ea van M de With STOLWIJK HUWD UUWU MacdÉMilH van Il cuwijk tti Georin Noorawi ADVEKTENTIiN IN PLAATS VAN KAARTEN V O bor ai CATHARINA docbwr TU O C VERMBU OviUimpu n A P VERMEU ScU i iii 19 JanuatI 1918 VMalanlilf 13 4S3 10 Victoria telt 2 mvallers en heaft slechts 10 man daar één der spelers een blessuur opliep nog vóór den aanvang Olympia mist haar midvoor heeft Backers weer als Irnksbuiten en daarom Du jm midvoor geplaatst Heeda direct na den aanvang vung spel van beide z den Olympia is in het begin aan vallend en sohiet eemge malen mooi in Echter de achterhoede is op haar post an retourneert alles met hooge verre trappen en zet haar voorhoede aan het werk waarby de rechtsbinnen met een hoog schot reeds vry spoedig van Weel verrast en de bal juiat onder de lat ia het net doet be landen 0 1 Dit onverwachte succes moe digt Victoria wel aan en van Weel die niet MO veüig werkt dan andora lulKt nog en kele ballen te verweriten Meeatentyds kan Maüon JüngUng het diter af iuraohtig b gestaan door de middenlinie waarvan links de fout begaat niet met de voorhoede op te trekken Olympia s voorhoede bl ft vinnig aanvallen DuÜm loopt san keer de bal in hands en eemge goede schoten worden door den V doelman lH hmah correct gestopt De kranig werkende achter spelers stoppen echter menig aanval en b éen tracht de rechtsachter de Wilde buiten de lyn te werken waarvoor natuuriyk strafschop volgt Du m die daarvt r met meer de aangewezen man is schiet echter over doch even later volgt uit een vriJe schop de gelUkmaker door een scherp schot van de Wilde Tot rust is Olympia meeaten tyds aanvaller maar het winnuide punt wordt steeds voorkomen Bioscoop Bouda Vooruit GEVRAAGD n Pianist e a e n Cassier e zich aan te meldea L Gboknendaal 46454 20 DB DIRECTIE Na de rust enkele goede aanvallen van Victoria doch spoedig is Olympia weer de meerdere en onophoudelijk wordt op het V doel druk mtgeoefend waar de verdediging echter enorm in actie is Een paar malen heeft Lohman geluk als h nog juist kan wegwerken of de achterspelem kunnen weg of achterwerken Het publiek brult om doelpunten maar deze bleven uit integendeel een uitval van Victoria stopt van Weel maar bewerkt daarbij ongeoorloofd de bal met de handen De toegekende vrije schop worjlt hard ingeschoten van Weel raakt de bal nog aan en het doelpunt is geldend 1 2 In de restaerende tien minuten IS het een ware stormloop op het Vict doel maar op onverklaarbare wij bljft da gelijkmaker uit en als het tijd is haeft Olympia hoogst onverdiend verloren Voor d bezorglDi vu dit bUd to Gouda WORDT GEVRAAGD een looper Zkb un I ga l l a MiOt bunau M a T II Bü Victoria backs enorm midhalf daarna het best bjj Olympia de halflinie hetbeat hoewel links de fout maakte in denbeginne niet met de voorhoede op te trekken De scheidsrechter de slechtste van hetveld zag de meeste bultenspelgevallen overhet hoofd verschillende ruwspal overtredingen miste elk overwicht over de spelersWe hebben dien functlonans wel beter getien l b Victoria 2 Olympia 2 8 0 Olympia Is met 10 man wo nt 2 In vallers ook Victoria heeft enkele invaUers H H Industrieele Groote partijeiTEIKMHOüT TE KOOI iMQie 1 aa n ao eau VOOP spolppIlKon Moot wog Brieven onder letter B bnitta Qoudsdic Conraat Markt 31 166 86