Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1918

50e tlaargaiig o I3 H 8 BOSKOOP Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zuidkade Orogisterij MARKT 6 Sloans LinHTient Painexpeller I VerkrlMbiar bU S H VAN LOON T h WOLVF a Cr Admtoistrade i Telef Intero 82 hü Guaeltjke Mark vtaiut i rui ni la een gobeei vomu nd wtaat In bet IhUtsche land dat i de bxize waairoiMlior de ooi scho politiek in de toekomst wordl gevoerdi 8ir l Aird Carson SA van bef I nfal w lie oork g kabin et l4 afgetreden Keuter meldt dat dSt aftreden xAvK ntoet wordA gewetin aan oenig geaohil root het oorlog kabinet dooh hierin diRt oreon de reselling nuiv vrijhilj virensobe te laten hij de behaiid jlne van die lersohe aangej g riJiedeo r liebben onlange ougun tlge gerurfiK n g loopw in vtvband n t du ver torii en der lersthe IlomcU tiu o Con ventie Aan de front n W geen aotle van be tecketii HA blijft bij ptaatseAiJke o et ten nirt aJ tatlerlebtdilJvigb id m weder stj Lt he gevangï nivcnung van patroutllew De vlif rs tracbtt ti voortdurend v rken niiigen uit te voeren on daarbij komt het hinhaiald tll tot geveieliten Zoo wordt thana g meld dat ateidagt drie Duiiacb vlieg tuigen tweif jaobttoetjtel ea c o bombainiie iRmstoet tei aan het Vlaaniscbe front wirden netrgieschoten en bonïbairdemtnt va4i renM lio en Betglwhu kustplaatscti w rd dom du afwi erbatterljen fpedeekeljjlc verhindtrd D ievensmilddelenregeling i n 1 ngelan dt De Doaly Newf moenl dat als niet HiKiedlg een elsel voor behoorlijke ver V llitg der lcfve uniiiddi 4en wordt Inge vo rd in de naakte lookoniBt yerwikke in g kunne wordetb veorAcht H 4 blad hipreekt van verontrustend tiekéna tn ver kli rt dat in I Iverpool en Battereea hm lies werden aangenotiHSi waarin die arbel Urn Èrilgen zelf aJle leverismiiddf lonvoor radifn te zullen twiiachtig en de levens itiddi en e vcrdeeien indien niet binnen li dag n een Ijelero verdefJIng i gemaakt iiel gevecht n et do Go eb en en de D r 00 AU r o Brusche admirAllttit nmakt dd 21 d zer oificeei bekend iJe CnWien en de Bretriau kwaoen vroeg in den ochtend van den jÜiBttn uit d Dar daiKlkn te voorachijp en vieim ürit c ie Mrijdktmchten ter zee benoorden InAros aan met bet gevolg dat de Haglan en de M door kanonvuur ernAdg getroffen v rkn cai ssonkon l vijand ii e Stdie ptn koiiTtrten vervolgeno oAar het Z van Imbiori waar dk Abonneert l op dit Blad kunntn bedn g n Je bedoHt looh niet ws hij we iel nd je meent toch hensob aap kitd Htond bij voet baar Ak je je vraag e n bo je duUk tljker uitdrukte Aka zou Ik Je aéiwotwm beier kunnen antwoorden lei ze n et Kaat sehalksche giUirlaebje dat uit haar mondhoeken te voorsHihljn kwaiA ala een zon neatraaJ uit ewn regetkwolk Je w It toch niet zeggen ging WJ voort dat je iet om ne gneA dal Je cv uveeii van me hiKidt al Ik VAn Jou ai ftliida jaren Gl Alan laebte ze nu bArdop waar OU isou ik in a hechè nnam niet van je houibeo Ik zeg nl t dk bet so ia maar waarocn zou t net kunnau WHkeklooi U er tu 3chen onai iUtiJd deoiifd anlwoordkle biJ dt utond luMdieii den AAoaiMiHIw en La Hu rUH ma en den rijke en den anna Barbara 4lo g ha r oog neer Alan 1 z f ze Uc weet zelf tuet wat nttj b xt lt maar e la iet rtt ik niet bewbrij ven k an dat uiÜ drljtt wa t L zaru heev te beipea over die kloof Uc beifeel de eerMe met de twtfrte A1an ktn zAcè niet verglsaen nu se zoo prali t dien gUqrip Hij i og naast haar zitt n den boooaiM j en cJJ ke naar hem steetagewljtEe uit de ho ken van haaa neergettlagen oog n Hij werd rood hij vierd bleek en z hart klopte hevig 1 0Mi stak hij zijn groMe bruine Iwo ulf en lefd haar abm w it haodlte dair in op een kaatoor l GOUDA WORDT QEVRAABO Mn Steno Typiste SolliciUÜeftneteitenbcndlj eKhreveDbriiiven onder no 452 Bureau Goudicht Couranr Markt 31 15 TE KOOP GEVRAAGD BH goed ondM houd n Heerenhuis op eeriten itand Brieven onder Idler P aanden BoKKHANDKLAAit J DE VEN 434 8 b lioop ievnisgil eea gebruikte Mi Briaven mm opgave van priji en fabrikaat onderNo 451 bureau Goudache Courant 5 behoudt ttced door het = gebruik v a Wybert ta i bleMen een heldere en onvcrmoefde item Zj P atnsken aangeiuuini en verfrliidiend en leudien den orst fe apathdcm EMalkap oidrogUlei Tabletten J Zeer mooie lollede meubelen l Tafeli Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafels Buffetten StQlameubtemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesta pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen eOB eoz atlon Hpntgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 17 60 Styikast f20 styi tafel 1 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 ens tlHItniirM InntiliUblIiliSclilr fcrit RoHerdam Tel jZMO Singer Dit ééne woord zegt alles wannt er er sprake is van Naaimachines want SINdfcR Naaimachines ijn een Ëerste Klas Kabrikaat dat zith reed meer dan n halve eeuw voor alle liuislioudehjk n iniïubtneel werk met roem gdiandhuafd heeft SINGER NAAIMACHIITES kunt U krQgen In al onze winkels DIE MEN AAN DIT UITHANGBORD EANZENNm mam MutNchappij DapAts llom aOITüA KI iwir 5 STOLWIJK AdvertentKn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN Stolwljk J NOOMEN Belsrschs BLOUSENHUIS GOUDA == KLEIWEG 31 Heden voortzetting van den Grooten Uitverkoop van Costumes Blouses en Flanellen Sporthemden tot i t vepinlndercie prl zen ZIE DE ETALAGE II wt Het Advertentiebureau van De Goudscbe Courant PHILIPS SCHEMERLAMPEN MET TWEE LICHTSTERKTEN MARKT 31 TELEF 82 VOOR bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverliooging fff Inzending van 6ön alschpin steeds voldoende Inliohttogen worden GRATIS verstrekt Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers Dk heb nooit myn Haar verwaarloosd Ot licb KOKO voorldoread seI derf 10 laar oet nillfl en aan baar I gebruik beb Ik tnyne wedde van I Glanzend Golvend Gcxond Haar te danken 1 5K VOL LICHT ENZ ENZ 2825 160 U kunt ook Lane Gezond Haar hcboen Beproef ieze methode en begin vandaag Oa naar Uw Apotleker DroBlst ol Kapper koop aen riesch KOKO van F aT9 gebruik het 14 dagen looali voor gCHchrevcn en Let dnti op hel feraelifl 5K SCHEMERLICHT VOOR HET PHOTO HAIR HEI lEVEH Voor den t d dat men met minder licht kan volstaan schakelt men door aan een der beidekoordjes te trekken het schemerlicht In waardooreen groote besparing verkregen wordt Een tujvere Heldere Niet vetlt vloelitof bevordert den Haargroei Versterkt de klieren n doet dienst ala een Tonlcum voor de Haar wortel Voorkomt tiet Splyten of Uitvallen Hootdteer en Rooi verdwenen nadat m KOKO een paar keer gebru kt lieeft men eprenkelt het eenvoudig op het Haar dan wryft men het lecht In ne neder aarUclie richting en boritett het flink Wy st llen gien dwaze of onmogfliyke clsotiin un Koko maar wy zeggen enliouden vol dat alt een Zuiver Ganeeamiddel voor het Hur geen atider Preparaat dit kan evenaren HAASTRECHT Zenowzwakte Algemeeite verslappino Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door al SCHEER WAARSCHUWINOI UlUtekendt pr pNr ttn Worden dikwyii narem akt van hal kryfan van da achte Koko hanrt bel auccea van Uw Haar al Welffer elke ricacb dia u als Koko wordl aanireboden dia nlel duldelyk ona Handelamerk Ben Vrouw ie aard op da bullenverpakklBK draaft Lchia Koko wordl noall loa verkochl en wordl nooll verkocht zonder eane veraaselde bnlten varpakkjny HoaesTR T B ai In alle gevallen vsd bloedarmoede zenuwzwflkle of algenreene ilapietoc alanden ii de Sangufnoge hel middel dat antl en afdoende veraodering hrengl Een groot voordeel van deSanfulnose i dat 21 ook door de zwakste geatellen verdragen wordt en geen ichadelijke bijwerkingen vertoont Neem er de proef van Maar zorg dat giJ de echtv SanKUlnoie hebt WACHT U VOOR NAMAAK Sans ulitose kost per 1 150 6 fl f 8 12 fl f 15 Met duidelijke gebruikiaanwijzirig Verkrijgbaar liij alle Apothekera envoorname drogiiten 413 40 AGENDA I Jan Soc dö Ituai Alhanco Iran oaiiaf Conference door M 1 Boulan M Jan 8 uur Soc de Réunie Algenüeent ergad rinff v renii i g de Am haclilflachool vwt Gouda en Ometre 0 o n fl 160 n n 3 per Flacon Alleen Vertegenwoordigers Voor N n Z Holland Utrecht ieeiand N Brabant en Limburg P 0E8SERS Amatardam ken 3 Jan ex uur Soc d Réunie Al geni ne V rjradk ring van het I a gezel hap Gouda i Tan 71 uar Mouw Scliouwburg 11 fdadighadBBCiirée Firma B MEINDERSMA Bnaak KOKO SHAMPOO f OEDi RS lyn wel ecn proef waar J twee sourlen Nal en Droog Koop ie im U KOKO koopt V nv pe pakje VAN DAM A Go S Jan 7 u Soc d Réunie Lezing oor d a d Gouda van het Natuur kundig Geaootachap door J G A Breadi r Braodli uit d ai Haegi de Riemeretraat 2c 4 Den Haag il IM 29 Good N Pleaachen worden terug genomeo iJJllUUcliooolioni BelMfd Tflno k n wH gangflld tQdlc mededMÜng te mog n Dntvaiis B Tan ver gadaringon eoaevrtan nniukalUkhadM na on d M du in om i BdA ta m Adverteert in dit Blad t etriaek Dnikkaitt A BKINXlIAIf lOON OMdi Dinsdag Z Z Januari 1U18 fiOllMHE COÜRAIVT VERSCHUNT DAGELIJKS lAlr BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONKfiMBKTSPaiiSt per bmtefcl 1 per week 12 cent met Zoidagsblad IMTikwaiiwü 2 15 er vaak 17 At rtra wftar de beMiigJne per looper geschiedt Pra ao por j at par ikwwtaal ƒ 1 M met ndageblad ƒ 2 55 A atiMnMttt n wordan dacel ks aangenomen aan ons bureaUj MARKT 31 GOUDA bij enae agMiten en boeUtandet en de po bkantoren AbvSBTENTlfiPBUS Uit Oeuda en omstreken beboorende tot den bezorgknnff 1 A Bwele fOJO elke i egal meer ƒ 0 16 an buiten Gouda en den bezorgknng l S r rele ƒ 0 95 Ute segel meer 6il8 Adrer entten van publieke vermaJwiykheden 10 oent p r BVgel I NGEZONDBN HBDK0EELINOGKt 1 4 riffela l elke raÉ l meer Mt Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en Ingeaonden medededingw by contract tot eer gereduceerden pr B Groote letters en randen worden terekend naar plaataruimt Advertwttien kunnen worden in peaonden tdoor tuasefaankonuft y n oll de BoeUmadelaren Advertentiebureaux en odm Agesta RedftfAüe ï Tél f Intera 54 $ Bureau MARKT 31 ïGOUDA üii ira iL i verg 1 dt ok lu liot gehcelo St Uwarzagi kd in b I ll akingdat en de Modi ng Blond do arl eid Il fo Neiietadt li r chl voikonmn rurt lo Gra werd het werk lii alle l edrljven van dk oorlogsindiiflti Ie stopgezet I ijiiena een aWaar gehondon v rgad Tmg legd ii dt spoorweg arbeiden uit Jolidairiteit den Aibéid neer ai tlian au loggertjurg in tftaa aijn lot oodan overleg iiwt dk vtrtrouwene imuinen tlier arljekBers dat de etakliig bj t opgebevei tn een toestand van niet worat V i rzeki rd f I tit staat w el va H d arbel d rt in Gostt iirijk willen brodd zij wil 1 11 ook polUiike hLrvornMnig irraarvóór lieM wUilen ZIJ vrede Ivn bet aai do viaag zibi of deztlldit gce t dde d arbel iter i tiot verz t lieeft geprikkeld ook niet zat ovor laiani op hunne kaniiera4kii aan de Oofltgren die bij de aoUo dier Ru i m he arlwiiderit koud zjpi gebl ven In bet Pruifliaohe Hub van ïJgi a r 4igden heeft de Pool T ranpoezjnski een plci dool voor invoering van Internationali ar I itrage gehtmden whervaa hij t a her iiing dtr nailonaik mlodiérht dtn rv4aült te Lind gt deze oorlog in ten iim bt ïrode zoo Zitt hIj dan wordt de alg tntent wedioop m bewapening voorlgewet l e bc awaren welke t gitn inti maUcnalFedehelda gtrecluteni ttr regiftóng vanlpolitieke vraag stukken worden geopperd kunnen niet titeakhoudwid worden gea ht D © beechou wung der nationale indnderlicid io t op veilige gramteagOL worden gibraebl Wij koo 4t ren dO hoop dat nHm toeh tot eene internationale ov reen Hti miiiHng zal g ia ktn waarl IJ de geicbilpunten dtr na tw door de uitwpraak van een buiton li i con filet Rtaaiule htaat zullen worikn opgelost Do natieiiiBle mimdkTbeid Uwiit in dtn trijö om iBalouale letvtnavoorwaarden iiltslullen I h t regeenngffctelB I dtoch nlninior Int Duitscht volk beh edin Ir antwoord da aa op leeft de MJiii Acx van Binnenlandwtht aken Dr Drowa nj d gedeeid dat h t pnnc pe van alge iKtne arbitrage iii do dOor hem wordt aanv aard maar liij hou k zJoh aan liet 1 1 ginbei dat ecn immen ing in di biniwn land schü aaaig legtnhed n van andtr vol ken niet iiiag plaats vlndt n De moderne Hiaat i t gelKW onl op de gedachte der internationale jurind iktie dlo in get rl l op Jtht met bet l OKina ll dter z Ustanddg heil vn onafhankelijKl eid In overouwKw mjii te bringen is Wanneer twtv vol kerm zi li ii e4 b tn kkiiig tol PW p tl aal geival aan oen interaationaal sebeide g r cU omkTwerpen i zulk betl wat andvr dlan diat van oeru staat verkngvl wor t da hij de rögeJfag van blnncniaiwlacht aang el geinlieden gflji dt uitspraak van een buit ni vtaanlit mogendli 11 oud r i rptu mo t D t beeohouwij 1 Drew in strijd m t dt eer en do waardi toid van den ataat D reigeering vorkiaa dle zich ten opzichte van het Fooiache vra gfctuk beieW om olen meeT tegemoet te ktHnea oadtT voor waarde dal Polen t4ku gedacht aan 9ea uiftichedlng van i rul e dkett A wtl In hit vraagstuk der autonomie van idcb ai et Ibt ligt in de macht van die Pooiache bevolking eif welke wind er in de Dult zijcl en de dr GüKrttinialiL voikaitp t bliek amdtTzijdB gevTï di aijii h bl en to t rt ultaat gc d dat ov d grondslagen van een af Ie ftiuitm vred wrefdirag o er eenriteiQiTnin ia bereikt IV oorlog jtoe ltand kbI door ge indfpd wk aaird worden Hei bealuit z i Iwkraeh tigd wordtii oni voorMUUi In vr dji en vricndaehap iwet elkaar te leven De aan het front tegenover eUiaar iiggtnd troepen zulien bi t luiten van den vrede worde terugg trokken Alle betrekke 1 par lij u zf t het er over eonö dat voorlx ril ilJLnde njaatregöleii uiott n wortSi n g trd len voor het oiunWideillJk hers l vaal een geregield eeaiMMndseh en öta srechlerli verkotr Gok diplomailieko eai cx n uUire bLtrekkingien zjillen zoo apoedtg niogtlijk worden aang eikcoopt Dit ia dan die eerstó o de oploanlug tot den vredie liteft kunnen viiidien iHt i on gelwijji id voor do Cepitrai n oii fuocee H t kan looh moeilijk ander dan dat dt ze iKïSiiajng van gtooJen invloedi moet zjn op overig Ixwprekingtn welke te Bre 1 ItoEöit wordtn gervoer 1 IrzaJvan uit liL lij l eiui Riweleche volk n 1 nog grooUr dlrang naar vredu uitgaan Do Gekraiae ia voor Noordlphjk Rui lftnd e ib jseer groote factor Noordi Ku land toch w economifWh van de O kraiii aflwinke lijk daar dMt het Noordtn kan Ixvoorui den met producten van dien lK d iii en van oiidw den groodl Rwdö meldt een Otkramiiwh blad deI lflo ten teekaii van bmnenlendtech i Ifotauég l taan dat de Oeivrainlöch eregtinng nl bankbiljett van J 10 100 JÜ en lÜOO kao bowajizi hetrfl iHtg goven Gj tfe eene zijde daarvan laat de Gekrai iiis he tcik t seilenufliimer ciirainl acho Valk ie pu bli k taatek redieti lji jpilft brt getaj vftn d aa bowansri do handtetkening van den darecteur en van den kaasier Op dks andere n iM lo waard ia liet Riis siwh Poolsch en Jid dd i aangegpven lU binnantantSdche toi itiandl In Oo tKn 1 jk Im nu juiit 1 ijit te aijn dat d Mi iifoter prcöidtnt Seidller h t oui Iag van ijn kabin heeft ingediend nadat hij t vor n k verlrouwensnuunntp dkr airljeidira inet tei vtrklairiüg kidi g u t een nieuwe pliaae ingetreden Y r doet zich nu dlinct de vr ag votor of die opvoJger van dr Stldkr Van loggperbiirg tin mt t de vor uiiuag vam een ukuw imjiHterlo vt b last uit t Tlng zal govtn aan dagene wat dr Vidkr Iweft toeges egd Het lieett zoo d n aichijn a of de afgetreden nrinUtt r pr Hi dent die mlcöaiflg ijntir f elo£ten die dt Staking bezworeïi liever aan een and r wilde overlaten IH löOstandJ wae zeer ernstig Naar de VrbiideriZeituogi meldt stonden ïn FavorltPn Ue bedtrijven BtU I veneena werd to Ottaibrin in bijna ftlle bodri v u ge staakt Te Uurttedtorf m Btandlau werd nergine giewerkt Te Shnmerin r en in Bri giitenau te Margoreten Meidttn fllttizlng Rudolfshdm Ilemeis en Dobllng werd in tiiket bedirljvon gestaakt In versohilI n do streken ging do staklngeboweg ing v i He Jlu aMMrfia Ooasti l Minte met geiweld ontbonden Ho Oeffcpaine itult vrede met de Oentralen itnJMneteoweie n Oostonrijk In het Pruisische Huis van aifaevaardi dan Sir Carson afgetreden Ami lie ifponten geen aotie van betevkenis UNS UVEBKIOHT oaiiitB l wobeen mottr met t wonkn bereikt lilt de Oekraïne w rcn eenlgi dnigen ge ld eii een hond rtaj aifgt ttardogdvii naar Ittrogrod vertrokken maar bij aAinkoiiihit werd hun medegedeeid dat zy w t we r kondtti viTtrekken want dial het vorcib h gelaJ er nog aiet waa H et evaii dieed zich daaYbljj ook voor dat afgevaardigden hunno geloofobrieven nie iij dfcai gcwenoch ten voraï kondieti owwrbftnEhgtn blijkbaar in t het doeil hunne toela mg t erhinde ren Zoo woa lï©t mu giesteld met de Oon i ituanle Waarvan dt Vorwttrts he ft lezegd dut zij de dirooni wais van veie g inr j ies van Rub81Mc1i revolutkmairen Do Conötituant ia ten elotte by engekoin Ti zij hft dat haftr bet oau vttn kor tea dtuur i gewoettt ae heeft één dag ge loefd Wat de Botejewiki hebben gL nnuend bleek jiitót Ie zija e Cooötitluante gaf lien geen nieerdiorheid 7 ij koos Isjerliof do minister voor e M noiuie m het kabiart Korniflkj tot hairen voorzitiwr I a dioze Isjernof 10 de ieider der eooiaai revoloitio nairen tfgen wien dooir dii BoIejewiAi een bovtl van inheohteoisnaming ia u tgevaar dig4 Dat ttit aUewi r dl zou voor die BoUjewiki due o or d oog inblikkelsike ni acht beschikken voldoitide ijn geweest om aich niet om dn C nwtituante t hekoiö monn irtneu daarbij kwanv no diet do be haadelmg van de d e 4arHille dier rechten woji rbeldi ra nwet 273 gm 110 et wiOTd uitg eöl idl Dat votiw ga dten Bols jewiki en dien Iwkt ch oa sociaal revoltttenal reu aaoleidflug de zaoil te verlaten waar dou etiL onwettige vergad ring nrfn dT da 400 ledien oiUatond In der h iai= t namen dv reohtsche sociaal ri voliitioiiaireïi een li silu t o er de UnJ kwet Ue 1 Voor hi t endicai van afgt vaard4i d eii naar alle oorlogrvot r ndlen oiu by hen op vretïe aa n ie dringen Maar Keu w a hot ook lilt wftnt toen d4t romp parlanïent zija vej gadenng wilde voortact ten iiwaktén gewapende matrozen er epn Liid aaü liiet gewe di werden de gevaar digden uiteengit dreven en die Gooatituante onlbondtem Vrijdag kwonw ze cïi iiatcrdlag w rd ze vernietigid Dat is d praktijk Do opvsuing diie do Bot ewiki huldi gen van een democrat when rogeorlngs vorm bli t er een te ijn ven uitsfluiteod theorie in do prakti I0 ze met aïwlers dan die giix fstp uitiiigi van mschtsrwelhist die dien cbaos ja het groott Rmsaieohe rijk doet toememen on do uiteen v aiUing irvao bevordert De Oekraïne sluit vreée met d e C entralen De onderhatidie inigen zoo nieldt Wolff a bureau lo Bei b wolko tol nu kx Xm ftohea die diedegfüd s der CentraUn eencr Xn I i itutstupolie Kijk blijlct wel eoiig v rsohü te bemaan bij dG nMuxfamistischo lotdors ttuttwiien ttteoni i praktij Bij dic ocidierliaindieltu un t üreet L itofek ttflfl Trotakj Je inan die Hpr k i aelf lMf chikkiiiK i ol t dter voJk n toen het aflflikwaan 0 lïe door dfei r uitseho ond r hand Iaara giowild stcnnmngon lah tdioor htm bezette gebtedl omi d bevolking ztll over msa ail of nirt zctfsfemd ig bestaan als HMBt te doen beöiiöBtti frotakj vera tie zich daAitegen mwt alle nwüht wijl dl he zettt Mrekeo stond eo ond r Duiltw hen Inr vloedi dlue niet vrij waaeqi n hun mee uliiig riueorifl Oemeof d Oorloffnlenwi wat gtbeurt In bet en land is nwuandenl ang de byeenffoepiog ier Con wtiluaaite net orlangen tcg eaiiiOiel gözieoi aN het mooiteaikeli e midldiei osni g zagi en orde in dWi statit te doen ontstaan Wel vrWsdttn de I oeni gPoepen die Ootobris ton die Nalionailisben n Kadietten dat m eeoe door het alg eowen kiesrPcht g ko i Oonetiitluwrend p Vieto gadJeringi e iiïot rdterheitd w a i zou voor de vertegwn w oordijgers van het airbeidteiidie vo k 4I0 w rkhedön öoldlaten co boor i Dodi zij poogêen to Ji de verkleaang van die Con slituante V€M r te beretóleii lOnglelONDfhJfe iiUBejIijlihedleii nK ef t in ch t r wordfc n overwonnen voonJat tol d fpkiezin gpn kon wordfn overgegaan In Htt iiaadl ontbrak tl wat dlaafvotv tiov dig wa ecu kfe wof afg aicend e kiee duislrtclöïi tueoKTeilijifitKTi en zelf de meest ilemenlairc poJititike oiuËwUck eUng van het grootste deel dk r kiezers Bovetid4en wanm Je nïe fte volwaeeen nitainnen te v Jd © in Rii IfMid In Armjeniö in GriakeulMid m Irankrijk n uien wiLdI wat m dt otKlgwiegielde wost lijkt tat n onmogelijk wierd geacht het g i hoele J fgi r aan dt er kiezuiigien lat die Itnimen Toen nu de C On Mitüant eimd Iijk ge ko7Pn was werd nïet die bije uro ping geen lMia t gonssadct Blikbaar waren de otk aumi6fliat WH n dto op dien len No aan bot roir warm gpkooïwi met gtrust wat d Coïiietiti nte wel ou doen I r ifi dian ook © en kraohtig n diruk ja Ijedreiging van niiCordiere zijdicn noodig gc Bt om de voUtecomtia eai laien t doen l f ïttirtieii tot do bljeenroeping over tdgaan De owvoWoendie voorziening an levens nmdld eilsïi alamfdi do weinige voOTultgang der VFediei ndleirhandO ing n naakten heit naar vredie amBobtend rojk tot een bedirel giin ooi diEi maidit dier Boleijewlki Niot tenmn zoohteui de vo k K0QiindeÈÉBirie Bn it vluichten on aiac die OHhCht dier Gonedbian te te oatkomien Lemin bepaatóie diait do oon blitue eipeiirdle vergadering eexat zou kunnen wordfen geopCTid wannwr do 400 lodon te Pelrog rad te urnen aoudten zijn En dat FenlUetoii trekking In Barbara bruine oogen kwam i 11 z chfn öcbi i van ao Wïtathie en e n Iroan Je bent een woniirlijk wezen A aw zei ae waftroau nam je die 17 OOO pon I voor je aigodHbeddqi ni t aan Dat ami nlit goed voor hen g eweeöt ziji in jii vviw er heeJpjuaeJ door bovenop gt omei Ik weit ni t antwoordd luj afvfi rend Dat fltuitle mij degrai de bortst dus wat heipt bet of w daarover tobbe fj g loof dat mi oude oom Auatin me gezegd Jiet flat bet nooit mocht wiwdten wig g daan of nwaaohien heeft Jeekie t me verteld Ik wou dal d9e Gile fg Mi naar den diuved Umi hij dringt zioh over ai in Ja Antwoordd Barbara Die Ge e Afgod ngt zich overiJ in vooral ftltr in df buurt btil wandfidirn zij een pooeje door toe ineemi ging Barbara alten op e Ti e hal ten eiken booniatam en begoff t hul en Wat eoheeit je vroeg Alara Ik weet het nl t zal zi Allee gaat verkeerd Ik leef in een vergulde hel Ik h oud niet vani oom en i c b b een af schuw van de menechm dehi inlm haalt Virleodten heb Ik niet ik ken haaat geei oene dasne iniiam Ik bob ollerl I na rigiölji Me Ik je iet kan verttlen on Ht ben ellendig Jij bail het eeiiig v 6 7 v wwar ik mte pratii kan en nu je HiH ootn gebfljb hebt zul Je we moe ten onv een broodwinning te aoeken Alan 9 ek nAar haar tooals fie dlaïir zat te buUen op déen booauftronk e bij votldte ietfl brandep in sijn hart want bij bad ai jaren lang vao Itaor gehouden BarbAM aoiaekia bij hoU niet Ik kin tr niet tegen Je weet toch dat jt een rijke orfgeuame Dat zai nog te bozien attaan z oi zc nmar in eik geval wat het It dat er nu iinee ie mokcK Het hee t er ailes mee te maken ten min te votfr zoover Ik 4r loi betrokken beo Al3 dat er met tu ttofaen kwam wu ik ji aj lang gevraagd hebben otn uiiJn vruuw ui worden wasit fk beb jo lief inaar na tuurlijk dat ie nu onuwgeiijk Barbara hkldl op tuet huibv veegde haar tranen af met da rug van haair hand en keek hem aan Akio T 8ei se je bent de grootsbe dn Bad die Ik 00 1 gekend beb ui t d t het niet heer ijk verkwikkend 1 zoo n dvtaae tumcben ai die sc uHiM Ik weet wel dat Ik een dwau b n antwoordde hij a l tk da nl t was kou ikf noou tegen jou ge8p X ken bebb n over nnjii ongtduk maar on woHt het mlJ te machtig Vergeef het me en vergeet het Ja ze er zei ze Ik hergeef liet je een vrouw kaji bet een man nog wei eene vergeven dat hij baar U fbeeft Al z gt ze t niet ze kan altijd een verzachUnd om rtandjgbeiid vinden voor ija zwakheid lat punt Ma r vergeten dat U vvat an SidepiL Ik zou ni t weten waarOi of Ik 9 200 weinig meOMCh n weei die vau mij houden zoovel moeite zou doon otn het t vergden Ze safc hem aan op een mKnier die hiJ nog noo t van iia r gezien had on dk ma t n boog verbaoedi want hu had nooit geweten dat de rvine kabne B rbara he n zoo nw kuooen aan zien Hij had haar niet tot ecnlgen bArtalodri in taAt geaobi Akm WA boawei tedg van AArd toch tjegaald met een ft mmneiijk instinct en er zijn ultdrulckingen op e n vrouwetig lAAt w ariD zeile zulken ali hiJ zlchnM DB GELE AFGOD An H SIDElt HAOaARD te ünanoiöB aooais ze dat noemen en toen mijn vadOr htiert ili hij miij zijft eeni kbw aan mijn ooui e voodfi ihap over Tot rfwjn vylentwkitigete jaair kan ik zon der zijn toe tenwmng nitt trouwen of en halvin cent uitgoven on het is etn eit d t wanneer ik trouw tegen zijn zin lian het groot o dec va mnjn geld aan heji k mit Hevr Storm van Leeuwen Klerk die Reus CN ruk Terboden 16 Als je soTDB doelt op de Sahara on demeaningi ze3 hij diat is een heel goed p i werkelijk daar sta ik voor la Die E öc Eftl best loopen on tr zoudön groo te voofdcHeo Mm vorbonden iajn tevetl OOI nu tö bwrtften Ja Ja AW BMkar Je weet dnt ze daar g en plaa op hebben b i htm ailleen nuuKT te doen e a die mtUUoenen van bet publiek Xk heb miet cMxal anaaa ewooad ooJfUD als mi ti vadiGT doodi ie en ik wiwt al de bfjzonclerbeaien van de zaak i r zijn wel een liaJf dozijn van dïe onl werpm geweest en niettegeastaande h t fome sle ging hèèt alec werdon oij 1 air Robei teed rijker £ n wat j er geibeard nvet dv enen Ue hun giejd Sjgflivea bebben voor de plawien Och fattu we er laaar ov r uitft heidlwii het i een ollendSg onderwerp Voor mij komt bet er njnder op aan waat U hïd zötf aeld hoewel Ik lïat niet onder mijn beheer hiüb Je weet inimera diat wij van vAdiera züde van burger afkomet wjo o ijn eroatT 4tr irw een lakenhandelaar la t groot inijQ vader w ee oteiihaiiv daltar n beeft ea root toMufn gemokt Zya bcMdK 4 o n waeMp n vAc der oitvoMwa rd liJk vertrouwde n i Ik dMc diftt hiJ het al hoeft inge pabadi sel Alwi Noan dat keiik ik i Ik bcb ontdiekt diat b i niet van m l rawar ook niet van hem Hij kan er nétt aonkcnneD sosder mijn bandlteokening en k wejg r beeiiat om iet te teedtei n Telkeo en tejkees hebbtQ ze Dïet atukken voorgelegdi maar Ik heb aiIUJdl gezieg $ dat Ik er over be iils een sou a e ik vijT en twintig was envoi geofe ïwijn vader testament meerdeijarig Ik ben in t gv 4m itoflT eeo advooaat ge gaan in Klngsw ll b 4 t de hem evn tien ge voor ei r i en biJ i eeft me uit lruk keUjk éte dSng geraden Niet teekeoen zei hij en ik beb nieb getsekIVnd dn kan er noig nktis van verdlwenea zi Q dnn al een dtor vatodie bamdtedceatngen n toch bestaat de mogelijkheid dat het weg is V wr aoover Ik weet bezit Ik nies dfen de Ideeten idle ik aaaliiéb ei toc h t asr DMjn vader heet rijk nAla dat wBoT e Am verkeeren we in d Belfdo oDMtaB llgl lt BorHSara zd AJaoi laobend want mijn tegenwoorAge bezltÜiM bestaaa tïit Yarrleiyff per jaar lUO pond mAsdler Of brengt fcn de Ia terej voor de bypotheken en de koeten van onderhoud en d 1700 pond die Ayl w ni me Vrijila terug betaaj i heeft v or nirijn aAtuSeelen Als bij hen wa gebleven MW ik hi em paar weken 100 000 pond wMwdi BijB geweest n na sta He bier op nNl derti ate mt AOndar b i M £ A kÈ jiiS ï t