Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1918

50e lanr aiig No 13604 STOL IJK Advertentien en abonnementsi op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN StolwIJk J NOOMEN Belartehe Drogisterij MiARKT 8 Sloans Liniment Painexpelfbr VerkrHSbuf bij S H VAN LOON tS r h WOLFF ft Cf INGEZONDEN MED pj ELING N 1 4 regels 1 3B elke regvl meer f9M Op de Toorpogina 50 hooger Gewone advertentien en Ingemnden raedadeelmgen bU contract tot leer i reihioeerden pr fl Groote letters en randen worden wrekend naar plaateruimt Advertentien kunnen worden ingotonden door tussdienkomst vu BotM delaren Advertentlebureaux n oue Agenten j Abonneert U op dit blad Administratie i Telef Intero 82 Redactie Telef Interc 545 gewen n o maoliinegewerMi h onu n Op vernthliiende punten Iju rwdö barriuttdew opgeworpt n 1 enige uil K oonertadt aangtkoQ u oorlogsuCoepen nei owa d a t hel govooht Met e en enkel woord ia pt tttven het a treden van tiit i dwaird anotu uit Mt i n geli clu oorloigtikabinet geoueliJi om redenen in V 01 bund met de Jersiob xmviiitlü In zi i sclui veu aan den cejrston loAnister z gt 4 arwou Het ligt voor de huid dat wat ook het reduUaat van d onvpntlt zal sujn Uusi ijtviüllMi zuUcu ledd tol eon toeHiuiid waarin de rt geerUig over ernstige aken in Ierland c ba 4U t n zal hebben a nauwigifizeite overwcgiinig ben ik tot de sckirlu d gt onien dut het beter aal zijn dal Itct oorlogskabinet dio zaken botf un de Ierland buiten nrij om bebanklt Rvtiiea de groote roi He ik vroeger In deliouïerule zaak heb ge upeeld fn de bdofieu die ik aan mijn vrijen In IJjIstor lub ge daan Ik wetmsb bovtndl m geheel e al vnj te zijl in eigen oordotfl otntrint deu ni uweu tuetitaud daad bij rekenhig hou d Lnl nwt den pHcht di op Ona ail m nit t 0111 ie IwJpen bij tie voorU tt ng v an dtn oorlog en lu pertKMmlgke iruT iobtlngen üU hider van de lerMohe uaiontMlMjbe partij l aaroau htb ik boaltkun mijn onl lag to iicniien Bij hel nemen van dUt beHlu i wereü ik aJleen g 1 id djoor do bofvengt iioenwlu ovcrwef ti gen Ik wegiwh ar iM g du de lijk op te wijzen dat er se tiert Ik ben tikJ jerèdea tot Uet oorlogdkabluet nooit een kwetMie i gowecvft in veirt a nd uM ile ooilogvot iitlg ol de begiiiwekn ou doeleiooen voor wèï ke WIJ atrijdeo wèairiu ik bU nMt u Mi du anidtre anilrtgenoocn nie4 eens waih eze verklailug maakt Ih I uittreden vani f arson tot een begrijp liji e iaak dUevoor IwH oorlogiikal In t van gtH n ijafliidtrt b © l ek nJs kt len verliM kan iju iMMiugaan voor M kad in t ook nlit woi dt n g ieenid daar zijn uiltötlng n over du nélltalre operatioH der neïite trocpia ttjgniovördo DiilHttie die tol over den Kijn ouden worden hru gedrongen nl t ve 1 g noegen aan het kabliioi hel b n gegc tn an de fronton Ui er geen nieuws De L g rberieJiten van het Wes ront maken imlding van atro iill iiveehtii im Noorden van Uit iiiiu en van ar 1 i rle Tirijd op den rechter MaaBoev t op htt Iront Beigon voux Hoiri b tiaiime u ten We U n van Lemi De V Utters zijn aih dogen Da onderhandelingen te Breal Litofak De atem mlng in Ooatanrijk Generaal Apx over den toaataad In dan Pruiaiaoiian Landdag Anarchie in Petrograd Caraon afgetreden Aan de fronten ONS ÖVBBKICHT i Het Advertentiebureau van De Goudsclie Couraot MARKT 31 TELEP 82 bezorgt de plaatsing van AOVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dagen Tfeekbladen en andere periodiekeki zonder eenige prijsverheoging V InsEendlng van 6 n afschrift steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Ie beflpie cinfcoa t Breöt LitofcA dliren voort De Pii t die tMMUjmesile verv olflfdle de met de Ku dHpbe vüriae eiiwooTdi rs aangc An Q besiprekin n De voorberti diendf werkzöaoihedlen voor verd ere bu jprekJngea dier e XHioiii i8ic4ie oo iiiniiaiH H s wvrdiea a n eea sub oouibHa rle opgedra gm wejke MaandegniiddlBg rewÜB ni Ct het werk be n Zondïig ca MaAndlag hackl n ook de eerste offteltele besJpredungeii plaats V an dé Duatfloh RfoaBlwAe reohteoonMnieeie Ia bijaoniterhedtn werden behandieidl en g onnuleerd het dtoen eindfigm van den oorlogfitoeetajid ajslmede liet hersite l der diplonteüeito en ooïiöiilaire betrekkingen de vergoodSngïSiIiweatit en her el van dtaatö vewËragwi Thans wordt over hit her tei dier particujiere recliten onderhan iUd De toestand m Oostenn blijfl grootf zorg ereli h i Ir heerseht een gieest an ontPVTwlenhddl mèmr de bevolking over de onjd erhaj dUiTig n welke de Brest latofek worden gevoea d en waaivan men ondtereielt dat zi niet bedoelen een ziiive risn vredte zfinéer veTovenn ÉPplannem De vertrouweosmeainen der airbeiderö h bben gibierii ia talrijk bijeeiikomöten zich uit gefippokcn vóór dt hervatting van dien ar b d n rust lïi het loud r n tot nu toe van emfltiige iiicld iti n nog nitt verno men Het hoofd van d i gon ralein eaif Ar heefi aan den oorlogeoorre pondiei t van üp Arbelter Ziitung e oigie in dpede Hngen godaan waarbij hij te euirhte er kl ardie diat hij de opwIniJlng bij demas sa bogreep wier betoonite ofttrvaarJig held boven atl en iol way verheven en wie verlangen naar dien vredie bij ten vo Ie 1 kende Hij hoopte ooht dat het gthuken zou dö arbèideirg to overtuig n diait no h de regeering nooh het Ipgerbevei écn rede eenii e handlemïs in den weg legd Ik ben geen poiiHCüs vervolgdie generaal Ara eai alachts in zooverre om trent de vredlcöonderh ndelingen ingtlioht als hvi militaire aan e enheden betreft Dat kaji Ik oehter stellig vorzc4cearen dat tr m onae gelederen eventnin aj in den kring der veirftntwoOTdltlijJ e regioeringsper 9onen ieifttand a die het vredieewerk zou willen e rliraig n of op dio lange baan aclmiven Het vredteeveriaingen lö alge wen Niemand dionkt aan verovoringien en annexaties terwijl onae teg netand er9 in t bijzondJer die in Jiet Weettn er nog ee nigenaate van verwijderd zi n van ver overingen en anneiatie ie willen aj ien iJn b OoeAen Maat hedieeiuigist nsand4 m maar diaar doan alch moöilijkheden voor van technisohen aard welker oploaeing txvag geduld edscht pen n libarem in a 1 G s vnent pla ts op die fWgli he ku itplftatrfCT llM 4ngen duklejijk kon worden waarge lUMIMtl hitwelk te Oemengd Oorloffuie iwt 1 t rden dat i eer van oorI B Ij o ie u k o 111 H t der g © Dsi Parijadio bladen meeden ste urini iers en de miniHtiTHi vao de geaJlioer kni litniienkjort onder voorïiWng van f lenwnoeau idii bn ver gadtrwi ra ik heb een Ingwing We pi aken lm mer i daar ff raks ovev dal goud d r AM ki si INu eib waeirom zou Ik uat niet gaan balen f Verbaasd kei k zij hevi aa i IUt lijkt me wil wat gewaii d xei ze zoohM als oen vait die oudKmentmgvn van oean Mie4 half soo gewaagddenkt Ik geloof sekcr dat bitJdeki den weg wet Ik gelW dat ik meherlniier dat e r on iattegifoftii i rnet aanteekeikngen i n het dngbolc van oom lAnu eer it dot dag4 oek efem AImj dan ill B we t verder ba mkeD Ik zal JtTkii I eens uiMKtoren dIo lUil qh al a veitHt in al ik hem er om zeur en daa zal Ik tw probeert het w kre uk bem te knJgen ibur hoe ffa je 1 u doe i mei oom y I W i4l Tolgd A VAN EENIGC KRALINOSCHE RUWIEl HANOEt VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN BN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN 2184 STALLING VOOR RIJWIELEN W Polanenstraat 15 17 Rotterdam i DB GELE AFGOD vin H RIDER HAGGARD dntff Mevr Stonm van Leeuwen B lerk de Reus Nadruk verboden 16 Daar hij geen tegenwerpingen onder vond het hij het wew los 4oeg 2ijn arm om haar heen en trok haar naar xioh toe toen zoende hij baar eens en nog eens Vele malen met zulk en xalig gevoel van verrukkifigi diat de eekhoorn die in den boom daefiuuut oUisb vim t begin al nad ngezien zicb overoompleot voelde en weg s ron swnder terug te kom tt Ik heb e liet Ik be6 e m zei hij beeecb Dat merk fk antwoordcki ze met een 2wak etemtDietje Houd je van me vro€g hij I at sebijct wei te moeten Alan andere aoii ik OJ Alan dlw WB uoogen en Bieb niet bekommerend oom haar Zondag wheo hoed Me ItoeSemaai in elkaar ge kt werd en die zo daArom Itttor at een hei i aandeDkeo bewaarde llei ze luai hoofd op zijn sc ioudleirs vallm en begon te weeoen maar mu van geluk Hij zoende de tranen vao baar wangen kien wist hij niet meer te seggen en oeg hij haar of ze ajD vrouw vrüée Worden Dat ia gewooniijk het gevolg van zul ke handMiiigea gelofrf ik wa baar antvoofd en oéoÊ dat boort mo Maar 8 C van Oudheusdeh COa nANO EN OROELHAf DEL W a i lra t lis OEII HIIAa Tal SSt 1990 GROOTE SORTEERINq 10 INSTRUMENTEN VOORRAOIO BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE a je wel t bestaat en AOENDA 2S Jan sy uur Soo de IMJinle AI geiaeeiie Vergadering van pet Laea g wel hap Gxmd Jan 7W uur Nieuwe ScHouwburgLi fdadl MdeaoIrfe Jan 7 i u Soe do Béuotb Ledngvoor de ni $ Gkmda vaai hM Natuui kundig Geaootachap dloor ji G A Brander k Braodla uit dm Haa Belaagd Teneakaa wV naf ttdlc madedaaiinc te magan O Bt aa MW na vai gadaringan eoaeartan TamiaMflthlk a aia Ana daa in an awda la nrMldaa tr GetroMwd i Mr L C H VAN BEECK CALKOEN M A LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM Dordrtcbl n D AHENTIE s v p Allen die leti te vord r il hebben vao de BJoicoop OOUDA VOORUIT wordea Tprsocbt bunne rakenla te teoden vóór f P briiarl IS JOH SCHEEPMAKER Op de PLATeBLBAKKERU ken een Werkster epleat t wordeo voor de gabscle week Electrische PIANO tonder gebreken met 8 rollen spoipnis f soo ia werking t iieo BloSCOOp QOUDAVOORUIT Oouda 460 10 Ten ovenbMn van Notapia L A VAN DIJK I in bel Ca OVBRBEIDB aa den Heet P OOEMANS t MONSTER op WOENSDAGEN 6 en 13 FEBRUARI 1918 telkenf del vódrmiddeji len elf nar worden eTeiId en verkocht Een Westlandschen TuJo en Boomgaard ele en onmiddellijk nabij de femeeote MONSTER en den we £ ven Moaeter naar Lioaadalnaat tegenover de Begraafplaats met de iich daart bevindende druivanniiireflt B en liaMea aebaur en drie druJv a kaaaea kadaatraal bekend gemeente Monster Sectie O nummert 682 en 1950 tezamen groot I H A 12 A 3S C A Tot 31 December 1917 verhuurd geweest aan den Heer A ran Spronseo ie Monster voor f 620 per jaar thans vnj van huur OE VERKOOPINO OESCHIEOT IN EEN PERCEEL GrondbclaatifU over 1918 f 25 81 Te aan vaarden ooaiidaellijk na de toewijaing Betaling der kooppenningen op 2 April 1918 met bij passing eener rente k 5 per aar van af den dag der aanvaarding tot dien der betaling BOSKOOP Advertentiin en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zuldkade Zeer mooie aollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spieirels Schilderyen TheeUfela Bulletten StQIameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermenbelen enz en2 aUtut spotgoedkoop RuKbekleede Leerstoelen rsiiaf n7 60 StUlkast IX styi tafel f 9 60 Splecels f 6 60 f 7 60 en Ulili11UT44t mntiliutljAhU kik RoHardam utllA bebDudl iteedi door bet j gebruik van Wybert t j I blettMi een heldere em j onvennoefde lem Zy iinaken angeneem vcrfrbicfaMid enleitdbea I den doral I Xabletien M39 a Nadere inlichtingen te bekomen en kantore van genoemden NotaHs J VAN DIJK Anna Panlovmaatraat 33 t Gravanhage 433 44 mmmmmtmifi BLOUSENHUIS GOUDA == KLEIWEG 31 = Heden VOOPfzettIng van den Grooten Uitverkoop van Costumes Blouses en Flanellen Sporthemden tot zeep vemulndepde prl zen r ZIE DE ETALAGE 11 op een fabriekskantoor OEVRAAOD eene Facturiste S nieiutiee oodei Markt 31 No 463 Bereaa Goadtehe Couraal 20 Voor goede zaak op Medicinaal gebied Compagnon OEZOCHT Eenig kapitaal gewenscht 20 Ernitls reflectanten onder no 456 BnreAU Ooadicfae Courant Markt 31 BRANDSTEENEN In licliting een lading BRANDSTEENEN 463 30 Aaaberelemd N V Ver Brandstoffenhandel v li S 0 BOON t Ce SB firms P DE VROEDT Turfslngal 14 Talaf 11S VEBKRUGBAAR BIJ ALLE 80LIOE 412 60 HORLOGEMAKERS EN GOUDSMEDEN Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnes want SINGER Nsaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle biushondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHT EB NAAIMACHIl S kunt U krJHgen in al onie winkels mms AMI DIT IJITHMGBORD MSKEMM Adverteert lo dit Blad A mnnn ÉH iooh SmeEB Hastschappij DapAta lam Woensdag 33 Januari 1 18 GOMCHË COÜMIVT ït BEHALVE ZON EN FEESTDAGEI VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJSt per IcwartAal ISO per week 12 cent met Zondagsblad per Inrartaal ƒ 2 16 per week 17 cent OT ra waar de bezorgmg per looper geschiodt Franco per post per kwartaid ƒ 190 met ndagsblad ƒ 2 55 Abtmnementen woiden dageluks aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA hii onze agenten den boekhandel en de po bkantoren AOVERTËNTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezprgkrtng 1 5 regels ƒ O 80 elke regel meer ƒ O 15 an buiten Gouda en den bezorgknng 1 A regels ƒ O 95 elke regel meer ƒ O 18 Advef entlén van publieke vemmkeUjkheden 10 cent p r regel U Bureau MARKT i31 GOUDAa g r Bonapan ta nKt voor hem uittrt A ou aangi naime gn v olgcn detd en woArv oor tlK sltji4 in ItiJitechlandï g n afkoMrend 1k w oorditigen sclerp gino g war De miilstT sprak o er dO beruwUiling van Jiot valk moroei dJoor den lang n duur van den oorlog maar dat beteekewiw vol genw iKttii iii 9 tegenover do chilt re nd wapenJoiti n vau onj leger t olie Ie volks kla ss i ziju in een bodemloojieu ai gron l g lingeTd dl onveiraaddijke begoiirti naar wiict tnedl all geboden dw moraal init votttn Iri het met vi eegelij aL i n uu lutt T van dit ontzoite nd onheil 70 dot h t niet Tiee In tet kerBt tegtnover de romii 1 Ijkt daden v aii h t h er Spr prot wteerde verder tiyiii d on rechtvaardigt wijze waarop di oen uur wordt toegppos en zeido dfit van tl dOor den HiiM an ixIiir l elooWw verzachting ni t ve 1 tf uKrken is Ulwe kiei a zijn nu die eeuwige luool prat rij moedie zoo dreigde hij lie draad vo n hun geduld begmt te breken on ale hl I iet aiidieiN gaal dan zullen z zlcb gt veohb4 laar maken I Ia uw elgern b lang vtaar whtw ik u om di u ovenkwwd l r Ik whende Klaas niet te sterk te spannen I ook jwlïtiike okWiRn gefottuui erd iUt im tiur dtr aa lioidefspartij t ft verlangd i spoüdligsto öhiitlng van dtn üok dit arbeidier t moeten nog eenig gi duld oicJeneii ij uiog n tchter overtuigd zijn dat de beeie wil b staat werkeljk n poe iigi tot den vrede te koimen De kwmtieH waair het oim gaoH zijn n t heel eejiv oudng De ontrulimïng dier bozetie gebieden bijvoorbcild ie een mak dit zeer iMiiwk m ng iraoet wordn n overwogen I r bpfiflaan voor dteao gebiedfen wan nieer zij wedierzijds vanr troeptni wordtn ontbloot weaenlijke gievaren en wij heb ben oenige ervairlngen opgedaan waaruit WI3 moeien Ini uiten dot zich in d t ont r liuïde gdjieden aeer boo e tlennienten zouden kunium inengen Ook biedt de t nwoordagelopetand van hel IluöHische leger t nnwnste voorloopig nog geen waarborg dat zjoh g ein iH nden daarvan ziillcn afeiciieidleii m op eig n ge legeriheid do v rlaten g biedkn II Ixvet ten aiiï daair al p undeiend luiï te hou den Daaa hij kont echtor nog diat wiji m deze atr kjm zeer belangrijke eooitinen 1r1 gd spoorwegen aang legd bedrijven in wer king g4 tetd en beetuursmrïcbting n gev i limd hel ben die alle m het belang der bPvolking op een ol andere wijzo verz © kerd ino ten wordlen Wi hebben daar ook groote braak lig g id e vlakten in cultuur gebracht en naar d zaken zich op het oogenbiik voordoen é on zo voeding grootendbeilis op die bezet tt e f bieden aangew ïen Dal alles moet natuurlijk m ordie ge bracht wordlen Ik Ixtwijfel niet dart men erin isl slagen h erom jrent tol een ovei ennkomst te gerakan De goede wil i aan b idö zijdtm aan weaig d o nuo dh lieden zijn ni t o ver komehjk sle chts oen weinig geduld neiet de bevolking hebben Zij mag ni t e ade tijk nerv uö worden wanneer de ordeihin ditlingen bij gelegenheid tot botsingen lo mien dlaiar het er om gftat de l nd iisaen die zich nog op den weg naar den VI ede voordoen ie verwijderen Hot Berliner Tageblatt bevaite zer diagen een correeponKlenlie it W ee nen gedateerd 17 Jan woanu o toeiaud wordt geschilderd Daarin obr jft dt eor respondient van dat bladi dat de regeLrir zeer moeilijk aan do wenflchen der cri ei ders tegemoet kan konten om lal r tut iM g voor girooter moelli heden te 101 n te staam Wel ia waar zijn in I oh mi n nog oorradén diooh dttwurover heeft ot regeering ongeveer evenveel te zeggen aio de bolsjewiki regeermgi over Finfand Indien de regeorlog enkel en aileen den arbeidiers den maag moest vullen aou z j miaohtelooe tegenover hun bewegang g fetaan hebtjen Dodi de arbeiders hebben De correwpondunt meen daA de b w g ng niet dea kop ingedailkt kan woidin 11 aegt dait dto reden daarvoor lii J g iKtl met bewproken Ijehoeft ie word n Indltn dk regetring è ei ieh ri dar so oiaaldlennoerateM Inwillifet on durf oor allee den toon bij d e ondierbandelingen t BcfitDitofsk verandert o duld lljk T dan tot uu toe te kenmii pee l dat lot ivaar indkr iaad te doen ie n ee n yuiveren vred 20nd tT jnlijvlngwi en achad looH rit II ing li t etn bijiogglng van d a king mog lHik Maar zulk etn overeen ftteminiung moet spoodlg gevonden word n in iieo d ItïdJlng nU t aan dn liajid i van het ltH5tuur dir t+oolaal cteniloörötsUK 1 aitij onliglippen wil In Rusland bhj t ee n toestand van vol komen anarchie Itetrschin he een blijkt uit ht beriobt dat twet oud Mlnl Aöts üit hot kairfnet Kcrtnskj m h t Mar no ho taal upi vt mH orl Do aam lag op den lloljewdkischen virkl iiugm ominiBSO r Vo11 ky m mit lukt OTer A n moord op die beidt ouiilrMi njrteiEt on de beteekenl daarvan somt Ha old Wiiliaiusl uil Petrogratt aan de Iron da zlj den Hen I ec nuot Ora In Pantn gevangen waren gwiooieo v6 ir teTsie opeumg Van de L oas itUfiint aar oor z j ntiair Pe rogradl waren g kome n Zij werden opgewlotm in dt leUr ijn i aulvei ng II t verbl jf altloar cfaaHdde hun giwondlieid en na langdmlg pogidgpti vian bun vrienden werdl toeal iÉiing g itvpn lot huh vorvtKT naar li t inajflne Men zai go d doön te Berfijn d 1 e wegiig ïiwx beiaaig ti lliing M volgen In dkn h t conflict ook bijgel gd wordt ei de riwt weerkeert aial men toch ee n zeer d lieate toewtand krijgen waarmede men ooi in Duttöchland rekening zal moite liotden Het voik kan volboudm eii zal ook dim oorlog ter wjnor verdodiiging v uor ovtr döt noodgi ie voortzctt 1 Maar het volk wil nnel volhoudlen xoodra liei gaai om hrt b re iken van aflneiiom lifjcbe dioelen in we lktn vermomdcm vonn dun ook Indlien de Dui aohe legerbereiduig en do Duit he pohtjek geen errasto ngtn I e le n wil en dian lUUen zij bij Ivaar be ickeningen ntoetien letten oo deöe stemuiin gen in Oostenrijk Hongarije ifo tpitaOil Di ze moord is de zwaarstt slag wtlke nog ia tOÉ ebraeht aan de Kad tl niMiitij i Ike twee barer bekwaainoto 1 id rs vei lUst Sj ngairie tftmid bekend abi eti ler nauwgezet eerlijk en oprecht iifao ijij wa dtmioorttait van top tot t en en vjolkonien de belangien van htt volk toi gc daan nmaner w ok hij van zijn begiiiiw litn af Na in di tweed Do Miia t zijn vprkozcu liad hij zit ing in all Doenia s opveniMMid werker als hij was werd hij dbfckundiigii op fmanth el g bied hij wis dokter en leverde de soherpste crltiek op d l fgrootiiig onder het oude r gime n MniiKnde manieren en groote weJs l re kindlieiïi maakbn hem ze w populair hij ailto partijen Wi Uaiaa gelooft nl t dat bij ém peraoonlijkt vijand had De PctrogradBolie öorrospondcnt van d Corriire dell a Sera bericht vol gens een draadtooe telegram van het Holl Nlf uit Bern dat te petrograd versohMlpn de arrestalien jrfaat hebben In v p hll leride stadewijken zijn irtraalgeve hl n me In bet Prulaitfche Huw v Ji Algevaar digöen lö door den onafliaiVkLli kwwK iaU t Dr Melder een zeer h f i redie gel t u li 11 logen den 001 log 1 tegen ann xati Ut Vorwart brengt daai van d t gedeeitt onder de aan iacl t loen de minister van Ilnancuto eergiftiren de Verteiugde btaten bespotte metde opnwTkiug Hei grooto leger aan gene zijde van dtn üoeaan kan noel aw umi n noch vliegen het k o ni l n e t I tcion had hg ona tooh ook een moeittu ae ggen waa op hij die zoo I liate vooirtpelling etg niijk gromit e rlngöcliat ende woorden heblien ich nog altijd Ziiido M eintJÜg gewroken ren ttad een vllager boniil 1 e Breot Litovttk heblwn tot dmsv erre alleeii de Itu siöche r vdiWonairen e tilijke op nhartighead en breed u opv atlingen g loond en aan dien dag gfogd Het op treden van ontzo ondcrhwid la ra kan met eens aan raok maken op de bekoring van bet nJiuwo laat aioMi op een l ete konld voor de wereldgeBChuedenie Al dieae on deiliandleiaaTs ondier zellbesob kuigBrecht der volken eret de beBliaaing van e n of and o onibevoegde vergadfermg van nota beien en vervoigene een volkaotemni Ing ondleT den dlruk van vreomda wapenen wen flchm te veretaan dan do n zij wat vroe Fsuilleton vek di men dat ik jou kon vragen 1 n nu beb ik uK dic zaken gegaan en h b je ge vraagd julat nu ik niet bad moeten ja zoo zio je dat je lie even gOed e eji jaar of twee geleden had kunnen do c dab wae t unsM hien veel eenvoudfgtr èow4öcït Het ia alweer e n bewi van je valagbeid van te menachtlijke pl ineli maar Allan wij moeten naar huis om te lunchen Ale wij er niet zijn zal Sir Ho liej t ons latoi opsporen misechltHi Jet iij 0 1 al mee be ew ik hoop m Je vef ke erdic rMiUng e naeni van Sir Hubert lwardvlel lien ab een koud windNlaagin dti iner en een pood li ipen rij zwijgiid rt 04n plotsUing zei lan haargtiatih adend Barbara je bcni l anfC voor dïen ni nl Len beetje antwoordide ze votïr pver Ik noïf ergen bang voor kan zijp I Ook een beetje Ik vree s dat we lal met hem zullen krijgen hij is soius kwaad w tlig en viodingrljk rVlndlngTijlt Alan dat kan Iki ook z Ik zal eenmaal mi kracht met k zijihe uneten Hij kan oue nooit sobelden dan aJleen door moord en daar cal hl sich we ni t aan wagen Zulke meiMUhen als hij koonen niet graag in aanraking mei de wet Die hebben te vec4 e verlig zeoj Maar natuurKjk zal hij bet je lastig waar hij kan cnu allerH r de duidt maar dat ie nu voor on ge en re den om one ook gedrukt e gevoelen Nem Barbara want Wij hebben toch altijd teaar Jal iei ze on sprougl op Wij hèb ben elkaar tot dat de dood one scheidt en ik dMt met dat hij dat vooreest doen zal ik voej dat hij dat nog lang nle doen zal Aten d Jij en ik samea oud zullen wor den Du wa kan de r Bt ons flChdem Ovor twee jaar ben ik vrij I n dan als de nood aan den man komt laat ik hen allemaal kwpen en ziji sette haar lippen vaet op sllkaar en ik trouw miet jou wat ik kan doen ai ik mewderiarig hm z aï zou het imj ook die laatate cent koeten die ik nog hadL Keen neen zei hij ds t zou een onr Cht zdjn en onrecht tegen je zelf en een onrecht tegenover je alslaamneiingen CnWiddM Alan dan mllen we wach ten en nüsscbien kaaA bfé geliik nog wel voor ons waarom niet In eJk geval ben ik aóó gelukkig al ik nog nooit geweert ben liwe Alan wat onze beotenwuing was dat hebben we nu gevondieo nn voor aitijd n te reet ijn bijzaken Wal zouden we hebben aan al het geid van de Asiki a waar Jeekio fcia tereoaivond van vertelde aW we elkaar naet badldjon We kimn leven sionder weelde maar nwt zonder elkaar tttuinin ste de niet amder J M1 da wÜ ik wed be kennen Neenv lieveling neen zei hij en rilde alleen bij de gedwhte haar weer te moeten tti eoï we zoudwi nle bitóeo elkaar kunnen nu nl meer Ik begriB ook ei genli niet hoe Ik dat zoo lang heb kun nffli vüihouden maar altijc hoopte ik dat R eens eeo tijd sou kaam die wis tut elkaar sou brengen Daarom ging Ik ia als je een bepaald antwoordl wilt hebben ja dat wU ik aid mkjn oonv het goed vindt wat ik met dienk condat julite ruzie btbt maar dan in elk gieval over twee jaar ala ik vijlf en twintig ben ea mnjtt e geabaae tenniinfite ada wij ie 9 hrf bei a om tetrou wen want wij moeten tod öbem Op het oogenBik bestaan on e aardwdie goede ren hfooiidsakiehjk la een gr K te hoeveel heid aardsohe helde ean goede kaat vol kleeren en een Q e Afgod die je na het gebeurde van gisterenavond geen gipoot inkomen meer 2ial vei iohalfeo Ik moet op die een of andere manier geld zien te krijgen ziei hij Ja Alan nwiair ik ben bang diat h t niet ge tiakke4ijk zai zijn wa het eerh te doen Geen miensob kan iemand gebrul ken dSe gleen kapifeuü heeft wiens eenlge handel connis la een korte mftar eervol Ie malitaire loopbaan eb een uit hreide ondervindling der Abikeausobe köOTteen Alani zuohtte haar opmerking was wel juist maar zeer onticiK ed end haastig voegde ze er bij Ik bedoel dat we nog oen guinea moeten offeren aan nn advocaat LilKingSr well MIsBChfen kan hij geld los krggen na den Jood of too voegd zij er aar aelend bij Ik meen na omas dood AI0 bij dat doet Barbara kon Ik tocfa niet leven va Jouw geld dftt Is eenvon dig omnogeh nmien nen Heer liepen zij sUt naaet elkander i ged a ten erdlept toen i ot hng Bar4 bara het gezicirt van baar vriend zagvei bek teren Al wat ie er vroeg 7tj Iets voor mij beei zektzaaow Bacb Kosn maak e daar niet bezorgd over Alank AJis we eenmaat die vage duizenden beet hebben zul jij er wei gauw meer van maken want wie veel heeft dien tal vee4 ge ev m worden Haar op t oogwAlik zijn ko heèl vaag fla voor zoo ver ik weet dienen ze nu tot steun van een wëgdbn ieode maaüKtfiapi In elk geval ia de geldmarkt bi Eonder gedrukt aooab de Ttmes de beurob riobten aan 1 die afgrijNJijke zaken om zooveel geld te M i M i