Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1918

11105 11280 U461 11618 11626 11601 11869 11951 12Ü01 1284i 12361 12391 12467 12548 12676 127Ü6 12868 11015 13 6 H313 13435 13496 136 i 18672 H910 18926 19980 14326 14658 14Ö60 14 84 11781 14907 16067 6237 i6an6 1J404 15958 1S987 16066 16739 10789 1086 10894 17039 17045 17194 17207 14784 1478Z 14997 15057 15227 152 0 n 17992 18016 18175 18420 18421 1M85 18496 18590 18626 18697 18771 18S5I 18B78 19067 19094 19166 1J202 19272 193S8 19185 19648 19606 19864 i ms 20786 20981 1033 1 10381 10631 10640 10691 10692 10037 10090 10636 10811 10945 10852 IKX 11039 11039 11066 11067 11094 11102 IIW 11209 11346 U910 11S40 11344 11463 11471 11551 11614 11675 11879 11889 13120 13120 13176 12187 13189 12196 12871 13383 13307 12334 12886 12462 13478 12637 12696 12685 12726 12710 12763 12845 12861 12868 12671 13671 1 81 13923 12966 13064 1 78 ISOÖ TSOOS 13146 13162 13190 13237 JsjB i3sm 11321 11 166 1 381 13438 134é9 13460 11589 11040 13552 13652 13053 13673 13684 11728 13800 13880 14023 14309 14204 14332 14350 14377 14424 14432 11627 14540 lljïe 14591 14641 14671 14674 14690 14698 117 14744 14746 14848 14872 14874 14910 149B1 16003 16051 15056 15072 15110 15112 16136 15188 16196 153 15206 15278 15811 15319 15461 j ra7 15 24 16669 16677 15627 15702 15701 15778 16779 18966 16673 16084 16051 1S077 10166 16303 16318 16991 16 321 16415 16433 16466 16468 1 469 16473 16496 16688 16686 16601 16619 10020 10645 16800 16821 108 M 10879 16934 16940 16984 17017 17086 17069 17139 17218 17338 17382 17118 17489 171Ö8 17504 17611 17630 17640 17666 17059 I77M 17816 17883 17984 17891 17908 17939 17917 19778 18017 1801 18090 18139 18115 18801 18307 18474 18495 18517 18663 18561 18689 18688 18010 18673 18736 18810 18614 imea 18913 18966 19069 19064 19114 13181 19201 19317 19826 19406 19448 11618 19078 19636 1 61 19788 19883 19864 19904 19938 19017 19876 199J6 20026 20032 20041 2O067 20092 30127 211148 30149 20190 20196 20306 30e4O 30355 20485 20521 20606 30684 30636 20689 20705 20709 20732 20781 30600 30818 20883 30960 20662 mrt 70 6 kiaarn 1 li l en no 16461 m x wk TKM m t tilt 6 kl TrakUng van Womadaf SS Janiuurl ƒ 400 no 7742 ƒ 200 no 6669 8978 1524 188M ITMl ƒ 100 Boa 8419 13S09 UM 17M0 18M7 W61 10178 20 Door duikl ot a en niiiacn Op bel i 0ordiDli c oorloffirtoouiu l zijn bUjkena hét officieelo DktiKcbo bcriolU aii 22 Jon weer 22000 toü solMK pm Liinito io tlea rood geboord üy de tot daken ge brftcbto 9ch ï eu waanaii htl mix ri ndvei diep g taden en bewapetid v tm kon liet bewaptnde trauschei etoouigobip Magellan 6265 ton Djet mlpeiir vml U Daar irEaaknjk wordien getdent Uceerd Bi de aodore vomiölde e wereo twee fik olio i injelöohe 4ooin ïhep i Pe RuaataeaMTra FoolMlM vlaëktei i hebben om al nwer da oi iiIliote kort De heer Ruya de B r ni roek rk sloot zich aan b den heer fifumer venocht de Begeenng krasse maatregeiei e nemen inzake het vluchtoord Gouda De Miniater van Binnenlandsehe Za ken gaf toe dat wat den Sussen en Pooloi betr t het geen gunatigen toestand is vroegere Russische Regeenng heeft toegezegd alle ko ten t zulten vergoeden de Ml mster gelooft met dat daarop tJtana te bon wen IS De Minister bespre vervolgeus het contract betreffende het vluchtoord Gouda Overïirenging naar Nunspeet 3 ou te veel kosten voor de Staat zou heffing van het vluchtoord ta Gouda geen voordeel beteekenen Evenxoo geldt dit voor bet kamp bfj Bergen op Zoom Bovttidien ia het geluüte van die menacbea iMet zoo dat sae xe naar Nunspeet kan overbrengen De heer Schaper sd beeaitiseerde eveneens het contract bet e fenda vluchtoord t Gouda en drong op een ondeN zoek aan Dé Jieer Ruys de Beerenbrouek rJE vroeg den Miniater of de te benoeaea commissie ook zal mededeelen welke de 1 voordeelen zyn die de betrokken maatsohappy heeft genoten De Minister gaf de toeBtemmmg aJ les in het werk te zullen stellen om Hebt m deze zaak te verspreiden De heer de Savoral L o hm an cJl was van meening dat men zich tot elkai U prys van het contract moet lounaken epr no nde het een ergerms voor het gahMs land De Ministar wilde dit overwegen maar sprak de vreea uit dat men v a Het contract met af 2al kunnen komen et voorstel werd z h stemming aangenomen B j de afdeeling hoog r en nuddeUnar onerw s hestreedt de heer deSavomin Lohman cJi de instelling van een departement voor onderwils Men stelle lierer m zeide spr ten iper manente onderwysraad waarm mannen van alle richting sitting hebben De heer Van Leeuwen s d a p bepleitte de instelling van een mimsterie van onder wys Thans is er zeide spr geen ksbinets hoofd dat zich aan het onderwijs kan wijden Spr brak ihier zijn rede af De vergadering werd verdaagd tot heden middag half dne larbtidtr lö ttn regeling getrofen üe vooi dt e iedefi indien zij buiten cou vool varen beitingri verbeteringen breng in otmvooa wordt do bestaomde rcgtduig gebonahaa d öie nveebrengt op de gagt 4o piuL bijslag en een premie van f M pei rew be aUng vaa nachturen als over trK voor de naciuen die de l enuinning m Nedtriandscho havens aan boord v er ooft len einde het ntibatien vaar het oonvooi te vdur nomen zal dt bemanning dag en naclit aan boord zijn doch na i te reis mins ton iJ6 uur vrijaf htAben of ooovetJ la4i ger ais het lossen en laden toeiaot Buiten üonvooi zal aen de 0age en pre init een extra bijslag wordtai toeg voeg i an een maand gage voor iedere ronj feia o een ta ve maand voor 1 dere uit 01 tbuMj eis buuen cou vooi volbracht De aoiitpen dor Meenkoleahandk dij dit öodert 1 Januari g n deei uttmaaH t vaa de tJcheepvaar Veroeuiging en tegen wie ziofa de etaidng riciitte zal deze voor waarden oveunesu l e arbend c a ti h bben zich met de ypor waarden voreenigd en d © staK i ig opgtbe 10 dagen hechtenis De uitspraak in de saak tmi C H G 67 jaar aibelder te Reeuwifk beklaacd van diefstal van vee uit de welde ia aangahou den tot 29 dezer De uitspraak tegen W U te Gouda wegens het doen van onjoiite aaaflfta ia da O W belasting en wegens het doen van onjuiste aangifte m de R InkomstanbelasÜoc werd een week uitgesteld teneinde nog een getuige te kunnen hooren De rechtbank heeft veroordeeld C V H 18 iaar koopman te Gouda en H J S wegens diefstal door twee vereemgde jjiersonen te Waddinxveen ieder tot ses weken gevangeaiaatraf dam twaide bü verstek H K 24 jaar werinnan t Spijlnniaie wegens diefstal door middal van iakllmming ttft ÜM maanden gaVanfaniastraf Twee t a te veialg opg gev sL De zesde kamer der rechtbank te Amsterdam veroordeelde heden een kDopman wonende te Naarden een reserve kapitein in het Nedertandsche leger die voor de rijksinkomatenbelaating had opgegeven een in komen te hebben gehad van ƒ 27 000 temijl dit ƒ 237 000 bedroeg tot ƒ 3000 boete subsidiair één maand hechtenis De eisch was ƒ 8000 boete of drie maanden heclit ms D kMr O Raltinu d A N Z Op de altf vergttderiiig van den A l iAlg d Zuivfctoondj te hoiKiwn 14 i t br 1D18 te Utreont Konit bet beBtuum vaoratd aan de orde den oudkaecfetariu den beer U RMtMua tbona nut de hte ren kroiler o 8cliU van der LA tf uitnnkeua de oonuul e van Bijaumd in za Ite de ulivoering van de UiHtriuutiewet te btnoemen lot gediwege rd beötuar dop een aa jniid van I 750U De heer Keitana heeft verHJaard deze beaoemmg to willen aanvaarüen tn uiterlijk 1 beptt inhtr a a UI düeust te trud u óör d eo datum treedt bij dus af aJu lid van de Owuulaaue van bi tandi ouiilat hij mtli zegt het A v di U goaaen het aaiiturU tt b aulvel zul geven N d ri d au de Sotenta Heuler agimaobap te jLXinuen ver He int naar aanteding van dn me deeilng uk WadhiogMMi over het verhuren aan ue Vtreeuigüo btaten van rawer don tiO Ke dexianclKMihe atttepiD oio nu in Amerlivaaa 8CIW haveos worden vastgehouden dat du een sohikklng bij wi i o van een iiioduo vivemlS w zoo ang een meer algi nietne ovore nkoinHt op ruimtr aohoal turfaohtn de g iieerden en Nederiand nog niet ut g tioten iJOze ov Lretm ooiiit ie het onder w rp geweest van een langdurige beraad aaüing te loonden tu siJiun v rt geuwoor dïgera der g ajlieeiden en vaJl wkH kla tn men hooj dat aU eun gevolg daar van een brubtbore regeling tuaachen d gealkieerden en Uit een Duifcwbe flta istiek bli t dat in Ueconber 10 4 pCt van da in het ver pto de pebitid blantn gckoiaeii scherps ruimte m dem grond la geboordi In ie bruarl 19117 bedroeg di verhouding 9 5 pet Toen matan de Aepeo in bet gevaarüjke gebied bij eOuMr 8il7 00ü in Deowuber volgens dU staalji 673JÜ0Ü Umi liet boogtHe peroeatac w rd in April 1917 bereikt n L 13 7 J en luohtaanvail op dB lTTl gische kust Oi turetunijdiBg be ft er wedn een luchtaanval op d belgidctie kus piéMa gdiiad Verscheidene vl iadilnea wartn teVlwoingen duldi lijk te üm Het afweergedutiut wad voortdun nd in acÜe Op dun iioui4jvaaxl stonden boniderden beiangHtel knden I I en om J f Bertc tcn uH Faleettn ni dlen dat dt Jood be koloniee rondom Jaffa en de stad z jl zoo goed atu ongedeerd ei gebleiven Ue Inrken moeattti wM anti teriigtrtk ke dat zij de beyoner niet konden ver drgveu A de aanwezige voorraden mede nemen De ngelflohe dolda en zijn verrukt o ei de goed a angi tergde wijn en boomgaarden van de JoodBcho koJometLn l e zwaardtt verilLfseii zipi geled n aoi vee De Brrtsohe orUeiten h achtin tch ter dit verhe te veigwdeo Len aeegevecht Het Maaadagavottd te IJmuÜlen duidt li ï gvdioorde zwaro kanongebulder bli t een gevolg geweest te zip van een trtf fen ter awe Het Nederlandbt Moonvïchlp Onze aehepen in Amerika Lr lag n naar d D il ut ViTntemt uieuioDtxember jl in Kon Ned Moomboot Mij i H Vttu Mevelt ioudrlaan 1 Hoiland AmeuikarLijn 11 Neuerland J Pb van Omaner n 4 Wni Kuyö en looa 4 Ot bi van Uden 4 Lenseen van Ier Neuzen 3 bolleveld v d Meer 3 brhardt en Deckera 3 RotteM IJojd 3 Oo zee 2 HoliandJsohe Llojd 2 Zeevaart 2 HiUigersiberg 1 Java Ohino Japen 1 Haa i I Diversen 2 418 STAATS LOTERIJ 5 kl Inching van Dintidiig 22 Jau PrIjzMi ven 170 £ t H c t J 519 Wj WiO iCI 681 04 Mö 1 7 ld94 1601 1 81 1692 3189 Heo 478 A6o J694 2776 2M16 3964 3061 J07J U1 3144 iS28 8477 JÏIS 3809 im 1947 Jl 4UC7 mi 4140 iüQ 4 B1 4479 173J 4 10 4 it 5101 6238 529 5J6I MCW 558U 01 U 5tiV 5944 6uai MbH 159 til74 i2t l OilJ 6Ö22 b542 6961 7493 770 7779 793 BUM 82 8244 9410 8481 8575 8702 8742 894 J 9Qlfi SUJS 91 ia 9101 9 2 6 9388 9769 KB26 10519 1Ü636 10770 10798 10920 Totaal 61 LAND BN ZfiEMACHT Ontslagen uit den dtenat Gedurende de maanden Apnl tot en met November 1917 zyn 264 militairen van land en zeemacht uit den militairen dienst ontslagen die wegens wangedrag met meer voor den krygsdienst mogen worden aangenomen en 74 idem aan wie voor een bepaalden tud ihet recht is ontzegd om by de gewapende macht of als nuUtair g emplo yeerde te dienen OËUfiNeUfi BfQBlOHTEN BUITS3NLANDSCH NIBUW Hoog water By Grave is de Maas weer 10 c M geval len De Beersche Maas stroomt nog over een lengte van SOOO M met een di te van 26 cM De stand van de Maoa b j Arphem is nog steeds 12 42 f N A P de hoogste stand die ooit bereikt werd Op verscheidene plaatsen strotnnt h t water over den Ryndyk zelfs zyn atul ken mt den d k gespoedd Het verve in de nohting van Ve is voor voertuigen ge heel gestremd Voor voetgangers is het IeTensgevaarlyk Ook buitendyka is alles één groote watermassa waarin de boerderyen waarvan de meeste reeds onder water staan geheel geïsoleerd liggen zoodat de bewoners met behulp van vlotten zich van de noodlge levensmiddelen voor m i8ch en dier moeten voorzien Ook h t Rynverkeer is thans vrywel gestremd daar men met meer onder de spoorbrug by Weatervoort door kan Te Arnhem liggen reeda taentallen groote Rijnaken die wachten op val om stroomaf waarts te kunnen vertrekken en bij Wes tervoort liggen eveneens talrijke zwaar beladen Rynschopen voor aniker vers aidene geladen met steenkolen Ook de stoiHnboo kunnen met meer onder de brug door behoudens enkele kl ne sleepbootjes Voor schepen met een deklading is ook verkeer onder de brug bU Oosterbeek gestremd De ovenge scheen Icannen daar nog paaaeeren Het verkeer met de Betuwe wordt nog onderhouden over de chipbnig wa vrachten kunnen echter alleen met extra hulp en dan nog eer moeilijk tegen de brug opkomen In de omgeving van Den Boach staat aïles onder water Hedennacht is door het dooibreken van den d k een groot gedeelte van Alm o ondér water getoopen Op versclullende plaatsen stroomt het water met kracht over d i Boms en straatweg en overal zijn cte bewoners bezig met dammoi om het water buiten de huLzen te houden Het watw is nog steeds wassende Nieten 11 127 188 185 198 235 371 836 866 149 502 501 553 558 697 084 678 677 6 8 783 881 960 952 993 lOiS 1090 1094 1184 W 1J24 1435 1601 1509 1554 IbSl 1606 1047 1083 1712 1778 1797 1802 1841 1883 1911 1936 1998 2130 3160 3101 328 1 2315 21 8 2392 3J72 2486 3493 3601 2507 2683 20j9 3705 2794 3801 46 2B62 2910 2960 m 3082 3091 3176 3188 3832 3407 449 MM 3481 5491 3496 3684 8575 3673 1677 jnio 3755 38ü 7 3815 3886 9923 8931 3996 J998 4008 1129 1151 4268 1346 4380 138 1 4424 4436 4436 4442 4476 4 476 4486 4488 4494 4616 4612 4017 4633 1620 4004 40 r 168 1 4754 4778 4784 4808 4846 4908 j0O2 5009 5062 5087 5160 6183 62 10 5315 287 5328 5369 5411 560 5575 5WI0 5652 728 j761 5813 j mi 5902 5904 5931 5178 j997 8180 OIJO 0 3 6269 OSOO 6 30 1 0909 03J0 0408 6116 0433 6466 6181 6510 6 J3 06JS 6712 6718 6777 6779 8783 6817 6850 6862 7039 7064 7067 7072 7060 7104 7108 7244 7252 7347 7407 7133 75 1 7683 7652 7606 7TJ1 7768 7880 7803 7932 796Ü 8086 8140 8179 8134 8243 8270 8383 8361 100 8488 8443 M50 8469 8601 8510 8M1 8559 A564 86 8598 8053 8731 8780 8822 8835 8330 8iM3 8004 9000 9110 9139 9155 9267 3300 931S 9167 9609 85K 9673 8W1 9602 03 9638 6633 9639 9677 9678 9714 9761 WOO 9914 9957 9974 9979 9994 10026 10149 10100 10267 10276 10266 lOS lO Majoor H Ë Munniks de Jongh f Te Ryawyk is in den ouderdom van 71 jaar overleden de gep majoor van het Indische leger H E Munnika de Jongh drager van de eeraaabei hem toegekend wegens betoonde dapperheid en ridder der M W O 4e kl De heer Munmks de Jongh trad in 1867 als 2e luitenant in dienst by bet Indische leger Als Ie luitenant nam h j in 1873 toegevoegd aan den staf der 2e t ngade deel aan de 2e expeditie tegen Adjeh bij welke gelegenheid hy eervol werd vermeld Zyn benoemmg tot ndder der Militaire WiIIems orde 4o kl geschiedde bü kon besluit van 12 November 1876 wegens de wjjze waarop hy zich had onderscheiden op Atjeh inzonderheid m het tydvak tusschen medio Augustus 1874 en Februan 1875 De eeresabel met opschn t Komnkl k eereblyk voor betoonde dapperheid werd hem b i kon besluit van 24 Maart 1877 venleend als hebbende zich onderscheiden by de krtigsverrichtingen op Atjeh in het bijzonder gedurende het tijdvak van 26 Decdnü er 1876 tot 9 Maart 1876 by de operaties tegen de IVe Vle IXe en XXIIe Moekima Majoor Munniks de Jongh waa ook dra I ger van de Kraten medaille en van het eere teeken voor belangryke krygsvemchtingen De crematie van het atoffelyk overschot zal plaats heWjen a 8 Donderdagmiddag 12 uur te Dn uizen mJITSCHLANIX f rnatlg Bpoorwegongoluk FBANWUI De zaak Calllauz De Franachi bladien brengen med dee Ungen over den inhoud van de in de saft van CaJiUaux te Horwice gevondw poli i tieko docuntinten dae van de tot dusrtr gt geven voorsttlling der laak a ju£i nl jk Naaj die Cauloie verneemt be vat de mini terlijbt van Caill auz 40 namt n uit all paitijen en aohaketrlngen waaronder Briüoid Vlviani weU Caa laux als zeer b kw wu aanduidt om aan de militaire en diploniAiieke oorlogvoeiing nieuwe kraoit te geven V lgi i $ h t Jour al begint bet dour Caiüftui uit fewerkte ontwojp van ee grondwet8i erzienin mui del woorden Wan neer de vr te door de overwinning b vochten i De hoi dtflrediklng van Caitlanx grond w trfhtTvojuiii wae De volgtns het gehtim kieöTpobt giekozea Kagner heefl gneu wetgevende be votgdheld zlj kan alletn inaar moties indl ieni n wenschtn bt k nd nmk o die a n een Staairfraad worden voorgeiegid Daze Staativaejcl zal bestaan uk een oooidté van bet Pari ment uUdoor de regvering benoenidB anibttmaren tn uit vertegenwoordiger van handel induatrit en bankwereld De Kamer heeft hetrtchf de besluiteni vtia dLn Staataraadi aaji te nemen of tt vwwerpero Ook de Swiaat heeft alleen raadtfevendn tem De mvhI dent der re bUek kan door een motie van wantrouwen ten v l worden gebracht De saJe moet ook docuxnentcn bevatten over Ëentbou Brland en Vivlani n luille van der Veldt over dien vrede In dt Dail hrondcle adiri r mile van der Velde over een aociellrtiacrtieui vrede m t liet bevrijde Rusland I en Bolejewiek en een ngelsche axbei dtr kunnen zegt hij o a beiden vtTkla ren dat Ueigtó bevrijdt dient te worden in Polen onafhankelijlk moet zijn maar de een levert dezt beidie landen in zyii waaihoop aan de oentraje inogendhed n uit crwijl de ander zich daajenlegen dood vecht om hun de vrijheid te souenkcn Men zou die poUtieik der ntenu door de voJgende vea klarmg kunnen dtÖnieeren Ie t r kan ge n vroJe ge wen wor den voor het agreueiuf lm eriali ime diooi Kracht of door eoonomischen druk ovtr wonnen ia zoodat hei Dui ache volk dour such zelf te bevrijden er van vtrloot zal worden 2e Wanneer wij het Dmtsche imper alidme trachten te ve nieugen bedowien wy niet DuiiachUnd te vernieiuigitn en even min wi len wij dit rijk ontwnchten Voor ons bcHtaot er niet het niinstt bel i e4 om met het bevrijde Dultsdiland handeiarela iofl aan te knoopen op dttzelM manier als dot miet andeie natke zai g cihl defi Bet V IJ zijn van plan in dt eigen lan den die imfKi lali fl he neuglng i en ver overlngöplannen evengoed te beetrijdeu aid WO dat tea opzichte vnan onze vijanden doen 4e De vredieBvoorwaarden moeten de mentfobhoid een waaa boig bieden ttgen en nieuwen oorlog He4 is uoodiig dat al da delijk een plan voor een atatenbwid wordt ontwtVrpen Tot dien bond dltnen ec bter alleen volkeiren toe te treden weike vrijelijk over het eigen lot kunnen beucUkkon Dok voor een bevrijd l uitaohlaad la er piaotR In den bgod niet echter voor d n koning van Prulaecu Mbwolile ia dan ook than wel het oogenblik geliumen om do Mciaaf fnO orateo in Oostenn en Duitscltlacd uit te noodSgen zich van hunne meeaters af te scheiden In naam van de rechtvaardige zaak der verbondtn proletadaten een denüocrariac LXiHaotüand te garandeir n TWEXDi KAHEB Vergadenng van 22 Januari Begrootmg Blnnenlandache ZalCen Vervolg De heer Schaper sAajp mericte op dat Toor t estr jding van tuberculose onder het vee tonnen wordt uitg geren terwjjl voor dl © bestryding onder de menschen taenduizenden worden besdufcbaar gesteld De fout van de Nederl Centmie Vereeni ging iB dat zij jaltyd te aarzelend is ge weest m het aanvragen van geld De dok tera houden bever hun tuberculoae patién ten onder hun l ehandelmg dan ze aan sa natonuma af te staan Spr wees voorts op de woningnood die veel schuld heeft aan de groote sterfte De heer J a n n i n k u 1 stoot zich aan b den aandrang om meer geld en steun van overheidswege voor de bestryding der tu berculose De Mimster van Binnenlandsehe Zaken de heer Cort van der Linden verklaarde zich bereid te willen nagaan wat ïn het buitenland geschied voor de tater culosebestr iding en daarna de benoeming van een Staatscommissie die dit vraagstuk fai zün geheeien wnvang wil ovennen te willen overwegen Bit u 92 bis Kosten van naar Nederland uitgewekenen N derLandera en vreemdebngen cntiseerde de heer Beumer a r de houding van de R enng die toelaat dat zooveel vreemdebngen den woningnood helpen vergrooten en onse kange voorraden opteren Spr becritlseerde verder het contract met de Snygroenmaatschappy te Gouda insake het Vluchtoord Gouda en wees voorts op den onhoudbaren toestand dat de paarden der in Noord Brabant g eoneentrearde woonwagens van onzen voorraad veevoeder De Raad van Vlaanderen Naar V D bericht meldt d Koln Ztff uu Bnueel dat In de bekend ver gaidering van Vlamingen Ie BruMil gt houden waoirin d Roadl van Vlaanderen zl mandaat tor be oiUkkmgi van do ver tegenwoofdlgier dor Vlaommbe vereral gingen Bt ldie dr Borge oen lange rede Wed waarin hij hetVlaamache tandpunl dat de bloei van Vlaanderen aiechta onder een elg en bestuur verzekerd 1 uii nKet te De veoïpadeïlng die dte n ededooHng van den Raad met geeetdrlft ontvuig koo haar condldaten oor den Raad van Brabant Vervojgeo hl M prof Lambrecht en rede waarin bjj de re eerlng te Havre ver loochende en verklaarde dat bet onofhan kelijko Vlaanderen met alle maten ook met DuitecJiJand verdragen za4 afsluien De2 r dog n zulten In allo Vlaamache dtatHoen verkiezingen plaats hebben op dat reed0 de vol eade maand een verte gen woonMging vmj het Vlaaowohe volk van de vIt H ovlncdidn gekoma ml zijn ter vervanging van de Belg i he Provin dale Rodeo weike niet meer functtoneeren Da v rg deii g verliep zonder InclJco leo De DuUwbe regeering m op deze WJewikoiOiK cem JarkM l bbeu uitgeoe end M H O Th PUdaldy Dop f In den ou lerdom van 46 jaren ia gwtoren te Ambtterdam overledien de hoer M H G Th ledsi fy Dop em van de vooi mannen op het gelded van mjddentutand orgonisatie Vooral n de eexste jar n dat de middenetand zich tot orgoniéeeren aangorddt tïod bij herhoaadelijk overal Iq den lande op om het goed nut van de beweging uiteen te zetten In bet pollijeke leven was hlj een aan hanger van de VTijzinnig dtTOOCTaliatAe beghujden j jn porti bracht henB in 1906 in den genueenteraod voor district IX moor toen hij na eenig jaren moert aftreden I Btelde hij zich niet meer besohikbaod Vde jaren hetft hn mee de Stadia Ban ken van Leening helpen bestu r n eerst ala oonmiiaa rla en na de reorgamaatle ala lid dar oomini i4e van toeziobt Toen de oorlogstoestand ook voor d n mlddenEtand allerlei euve m ac ep werd zijn organi eerend talent ingproepen voor een betere r geito van het mWdenataiKtooredlet en v rd oi de 1 M t van Alg aieen Nedar Een opslenbarende InbesUgnemlng ie Vlt93ingen werd de B ig H v W reeds lang verdöcbt blj den anjokkelhan d l betrokken te zijn Verleden week vond m n bij hemi en zi mel6reBBe in Zeeuwech Vlaanderen een partij zeep Dit leidiie tot een buiaeoek ng te VH=felngen en de po 1 tie vond in pakhuizen een groote partij z p en peï er vddro 600 nikkelen etui vertje en 1000 broMon oenten alleö aan v d W toebehoorend De man zette dit aan tweeden ai moor bekende wel te be gnjpen dat het naar de Duitacher ging Natuurlijk wist hlj bot want hij badge tracht een mill air die nnet klein verlof wae over t holen voor hem morphine te fflnokkeaen De aoldaat kon fenmers zi unifom aonfirdcken en zoo gemokkelijk aan do grens komen Onder de Belgen al daar hoeraohte een groote vreugde toen ze vernomen dat v dl W mtmoskenJ w 8 Deze ami word vroeger reed uit Noord Brabant verbannen De aneatatle t Umoiden Omtrent de arrestatie van een beambte T Nederlandbohe Ver enlglng v a laudache Centrale Middcntlands Credl t bank SNOBLANa De dü oeteur oor Ieveni8Ui tóe ibezul nigtag Id I ngeiand detlt na r do N K Ct meldt hei volgieade mede Draior dkgea z1 d drie Briteobo lorpe doiagtT vtrloren gegaan torwljl zij bo ler chepen uit Nederland be leiiWfan uiat dit wreede foit aa er voortdurend aan her Inneren lo Twwgl wlj mopperen om dat wg geen bMor a margarine kunnen krijgeob do mona ppen van de vloot zon dtr niorreB hun leven laten ouü zo aan ons to brengtii So Daarom worden ge ImfKHieeTde boter en inargiarme en alle andere geïniportee rd e leveonntddelen waar om wij plukbaren zeer dikwijle gekoc it ni het bloed vaa onze eigen roeaaLhen 3o Hoe inlndier voedRel wij éUe klasje vau brt puMldt trac ien ie krijgen j hetzij in fjueuea of hoi en restaurants lioe mindn wiJ het leven van anderen wa Dit mioet hji tn ke piikked tot vo d aeU eaulnlgui fg Sgn Deuikt eraan Die mannen hebben hun lenren gegeven vooi onjse boter Wat het derde punt b treft de getgoeden die in hote en reeiauranta eten behovveti niet in bolcrquauea te wacti ten Laten zlj bedeokeo diat ails al zij zich nauwgeee aan do rantóoenen houden hun middelta hen daorVoor vrijwaren en dat hoe meer zij op hun boterran en bezuüwgen hoe meur boter er ziju zal voor de winkeis waar de armea in de koude op aan te wachten RU81 AND MoOFd op twee gewezen Mlnia tera i en telegnent van de Aaaooieied Prees uit Peirograd gedateerd Jon meidt ÜB1B1 MAATB1£UKL£M De gewezen lede van Kerenakis ka binet bjuigturitf en Kokosjin zijn in den aXjtetoopen noclit In hun bed iq bit man nehoepltaal waarhetn zij met het oog op hun ziekte xA de Peter en Paulsvea ing waren vervoerd vermoord Len do zijn gmwapendo maiiaen kwaineu hot ziekenhuis binn i vroegen waar dtï bedden der geweaen oBnislarri waren eu loeten 6 8choten op i ingarief en twee op K 0 koMjln Beiden werden gedood De moor denaors verlieten daarop hei hospitaal R ptratl l dar Het Bureau voor MeOied euingen in zftke do Voodflelvoomening meldt Blj de di riliuü van reparatitleder is hei voorgekomen dat bij het vut uijdcn een iniindieTe kwalU it werd verkocht dan liet gotde oroupoüledör dat gei verd bt hoordi tt worden Wftnneer later door dtn kooper werd g klaagd wae het eoh ur net mogiclijk te oon statetren dioor wieii dii slechtere ledtr was afgeleverd Om dtn fraudeerendien kooper te ken ntn en daaa door genoemd miaibruik tegen to gaan ia nu voorgeschreven dflt al jiel di tribuli leder dai uitg snedtn wordt ver kooh voorzien aaJ mo twn zijn van hU lirmesbemipcl der flmia dSo lut ledtr at levert Oï teren 1 een po ng giedlaan on Oe rilaki den maalraaiii Jtischm volkscomrals saris te lenuoord De kogel verwondde het oor DB VBBBBNiaOB STATBN i en oorlogöraad in Amerika Ihjt iMt Coiigrcs ia e n wetHontworp in geduitd be r d nde Inöt Hing van eeui oor log abinet iHHtaonde uu drie vooraan alaande biirger van bekende practi he bekwaamheid Pn idcnt WilBon heelt i eede verklaardzlth iiKt die instelling niet te kunnen vereenulgen Hij z st dat krachtige maatregt Ita reedtf zijn doorge 6rd Vredesiwwefiiiff Komt Het bettuur der Uaasveieeniging dotlt miedi dat het ten aanzien van d n uitvotr van kaas verpakt in emballagt waarvan de uitvoer viarbodleTi is jutt b ik aiutol tnz die voJ nde regeling met dt N 1 1 getroffen l Oi ft Voor de embatilage wordt ten uitvoer vtrgunnii aAn de aldt ling van dte h U I aangavraaigd De expo ttur moei verder duidilijk op de aan die Kaaaver eemging toe te zenden aanvrftg vooi uit voer V erguiuiing voor kaïae vermeld n dat atwo la jule btik of aauto enz verpakt m Htt door de N U M ultg relute oou Stilt zal dan zoowel voor den lutvotir van de kaoe al voor dien van de verpaJtkiag g Wen anneer em doorloop nde vergunning töt uitvoer van de verpakking in het be i Ml van den exporttur is behoeft bij d e aldeeling nyverhtid geen afaond LrlijKe ver gunninfc meer te woruen aangevraagd op d e atóinvragü voor de kaa raoU dan ver meid worden dat de exiwrteur een derg iijke vergunning reeds vei kregen heeft Het iri aan hét beatuur der ÏCaaeve eieni gmg gebleken dat enkele exporteurs dt wijZB van invullen dezer aanvraag niet geheel begrepen hebben Ter verduid Ij kmg ZIJ hun miejiegedieeld dat achttr h t woord via het grenawtaton moet ver nwH word n voor parlijm per apoor ver I laden eu de zeehaven van verscljiping vx or partijen die over zee geëxporteerd v ordtn Voor paflljw die per Spoor geëxpor leeird worden moet op de oonaentaanvrage onderaan vetsaeld worden op welk wtation de wagon geladen wordX Het niet ver atrekken van deze opgave verewizaokt den exporttura onvenutijdtJi e nioiilijkheden met de douane Voor partijen die naar Duitachland of Owatwiiri H fcngeirlje verzonden worden n oet ai kooper ingeviild worden de naam van den gcadreeaeerde cm de plaats van bestwntoing en niet da Z l G VoorUuan moet op de oonsentaanvragt ook de nettówaarde van de zendling vor mpld worden BINNENLAND Niogniaais dnngt het bestuur op dluide Iijko volledige en nauwkeurige Invulling der aanvragen voor uitvoervergunning aan daar anders onnoodlge vertragng Ui htt bthandedeo mtetaat Leveringen van kaas aan het internationaal liefdewerk Duitiohe afdeeling in Maastricht AöiBlerdami of den Haag Roode Krui Kb iutenÜJk zoowel als zendingen van poat5 akket en aan Duitöth Oostenrijk he krijgagevangenen in de enteott 1 in den mog i niet meer geschieden zoiidtr achrifteilij e toe teniinDng van den vert genwoiordSger van hit DüJtaehe Roode Kruis afdeeling kri gevangenen van het Duitache g ezanba hap Java64raat 80 t ffCrrft enhage Deze toestenimiing mottaan de Kapsvereenxgsng met de aanvragie voor uUv orrvjeingunning m claim ingetMHidien vwrden alwaede bij evcntueeie leveringen a n het Internat onaaj Uifdewerk met de order van dU Kchaua De SeheepTaart ea de Oerloff Varaa la convooL Tuasohea de Scheepvaartver te Rotter m en den C xtr Bond van Trafisport aawi fcrtcïl r lu d t e gein M vlsoh lianOtitartn aUuL ie JUuMUtniu vuue mi bet N v d D van de jNed Uitvoer mg N V U aM viAioberij dat het aiuaar niet om een geval van oonscntttiivei val acJiidg ging 1 geariewteerüt beambtt y A t In het bezit van ec n boeüji met reedersbewijpen Hij vulde dtae bewijzen met gvtitigeurd beoragen in en verttocht w aan vl thhamaeiaarsi üp dezt reodniTbewijzen ga het oonsentwïbureau consenten tot uitvoer De ed Uitvoer Maotsohappij heelt met dezo zaak nlete ulblaande ge Hoord ia de Aleui Üeriuuenw Naar men vemeeuit ia de inatru tie t gen den waohuoe ter der artlil lit v d U uii Leiden tha as gcheei gei iiuuigd cii zal de zaak in den loop van de maanu tebruaii in openbare tfreciU zittlng van den Krijgyroad te a bravenhage Ijelian deld worden Beklaagde wortit ten laste geiet dat hij ia den loop van die mMad Maart 1 L in dö Ate anutrita me tL a Uravenhage den adjjwi aii t onilerofjiitiea Galle op gewe d daoige wijze van het leven heeft beiKtofd Als m n aan het geld komtl In dtea laat ten tijd worat door ver ach Üende ouuteas te bergen op lioom voox bun kindiüien plaat g aoclit op dt open bare aoholen in dae g metntt omdat ze op de zuiHterasi hoten extra geid betalen moe tm voor 0 verwarming r achoolloua gENNlSGavlNBEN Bow voor achoenoi en aajet BURü mJ bi li eu AA TH jUDiRö van UUlTDA brengen der algemeene kennis dat op Vrijdag i6 Januaxi en op Maan dag 2ö Jannoiri e k ttilKena de avonds van 7 tot 10 uur ten kantore van Wt Ie venomadneleobedrij Waaggeooutw geiegtn head aal worden gegeven tot het inbreii gen van recUiniiea Inzake veratrekte bons voor olwenen en a qtt dat op g enoenide dagienen uren gtto an dtre zoKen dan de genooradt kunnïn wor den behandeld rouda Januari l9l i Burgemeester en Wtthoud ra voorn ÜDBO J MIJÖ De beoretodla M AH L Vi UR De BURJO Ml m R van GOUDA brengt bij deze ler kenma van belang hebbenden dat door den H er Direttour der i irecte Belaatingen enz te Utrecht op den 19 Jan laiö executoir ïs ver klaard het Kohier der grondbe 8tmg over 19tö dat voormeld Koiuti tei invoidTmgis gesteld lu handim van den heer Ontvan ger dat iedar die dlaarop voorkomt ver plicht is aija cm aanj lag op len bij it Wet bepaaloen voet te voldoen en dat he den ingaat dP temnja van zes w e k e i binnen weiken de reclames behooren te worden ingediendi Oouda den 2Ó Januari 1918 De Buig neeaier voornoemd UXiBO J MUS INRICHTINGtN WELKt GDVAAR SOHADl OF KIN DUt KUNlNiJJ VljJiOOKZAjüüN BURtr mu SflVJt m W moUDhRS van ttOUDA Gelet op de artt 6 on 7 der Hi dar wet brengen ter algemeeno kennis det op de bocretarie ter visje ia gelegti een ver zoek met bjjlagtn van d © firma van Hic nen m Dormits ie Goudia on vergunning ot het oprichten van oen l oiiopen pak huis en öorteerdeirij in het perceel gelügen iii de 1 eperstraat Ko 130 kadastraal bekend beene D No 642 Dat op Dinsdag den 4 Febr desnamid dee nanndaoff te 1 ure ophetRAAD HUIS golegenheéd is om beawar i tqgen de gevraagde vergunning in te br o en en dat gedurende drie dogen v6ór dien diBg 09 de Secretarie der Gemeenée van d ter z ke ingekomen soiurlftuxeD kan wnfd n k uils gctunnen De oAndoiaht wordt r op geveatigid d t vtrigeos de beötoond © jurisprudentie mat tot beroep ffereohUgd zijn zij die niet overeeckonutig artikel 7 dar Hkderwet voor het G ne ite eBtuur o een of meer BijDer leden zijn vereohenen ten eind hnmie beswaren nkoodelinip toe te Uob Gouda dtn 22 Januari 1918 BurgiMDMater Wath ToomULBO J MIJ8De Beoretatrii M VAN DER V£UB WELKE Gi VAAR ÖOHADF Ot HIN DER KUNNl N ViJlO0RZAKEN BUBGLM ESTER en WBTH0ÜDEB8 van GOUDA Gezien art S der Hlndarwet Doen te weten Dat zij versfunning hebben verleend aan C idL Antheunis te Goudla eai mjne rechtverkrijgienden tot het oprichten van eene aardewerkfabridt waarin de ktdmolen door eep electromotor van 3 P K zal gedre en worden in hot perceel p aafcelijk genrtdct Iftilperetraat No 33 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie P No 2007 en 22 S Gwudiii den 23 Januari l91fi Buifeniieeeter en Wethouders voorn UIiBO J MIJS De 8ecratatla M VAN DER ViUR WADSIffEüWa GODDA 28 Jan 1918 Controleur LevennBlddetaabareaiL Bori meegter en WeUiouders hebben benoemd tot controleur by bet tÜdelyk LeVttumiddelanbedrijf dan l w C H Gafarjr VerpaelitlBg Graagéwas By de gisteren van Gemeentewege gehouden inschryvmgen voor wei en hoolland werden de volgende inachrijvingabilJetten ingeleverd in massa p H A Sub a ca 8 H A vroegere eigenares wed de Graaf A Bijkel khuizen jm N V Goudsoh Gowierwi TOTVOM ƒ 840 280 fh d arULt 660 288 38 W BvkeluUiuizm ƒ 216 lub b c 1 60 HjI Troegera eigWAar H D kker Edm Laf eber 468 302 H vui der Spronflr 260 N V Goudwh Goedwea Tervoer 420 280 L da Vnes Jr 406 270 66 A Rdkdvkhmiai 246 Hib c 2 HA 46 A 1 16 c A vro g ra eigenaar A J van VUet N V OoudKh Goederen vervoer 800 820 L Leeuwen 676 280 G van VUet 611 248 N Langerak 787 60 206 Krlm Lafeber 778 810 Allee in manBa F van Vliet ƒ 2001 N V Goudach Goederenvervoer 2100 De gunning ia auigehouden Gemeenteverslag 1916 Aan het in druk versdienen Gemeente verslag over 1916 ontleenen w nog het vot gende Gezondheidstoestand De gezondheidstoestand was in het afge toopen Jaar gunstig het sterftecyfer bedroeg ohter 14 38 op de 1000 tegen U 07 m ISlSen 13 44 In 1914 Tef secretarie werd aangifte gedaan van 1 geval van typhus en 3 gevallen van febris typboidea 7 gervallen van dophteritua en 4 gevallen van roodvonk Influenza en catarrhale aandoeningen der ademhatingsorganen kwamen ook in het af geloopen jaar voor Brandweer De brandalarminrichting tusschen het Politiebureau en het Stadaerf leverde met het voordeel op dat men er aanvankelgk van verwachtte Nog steeds is die inrichting met goed te noemen zij kcnnt zelfs met aan de biUykste eisdien die men eraan kan stellen tege moet Aan belooningen van het personeel ia to taal uitgegeven ƒ 243 46 De mtgaven voor brandbluschmiddelen hebben beloopen ƒ 202 66H aan materialen en ƒ 59 78 a i art eidsloonen Da bewaarplaatsen van het materiaal vorderen een mtgaaf van ƒ 178 56 aan materialen en ƒ 76 58 aan arbeidaloonen Lager Onderwij s Het aantal leertingen op de openbare scholen bedroeg op 15 Jan 1917 op de school no 1 434 op school ne 2 428 op school no 3 479 en op school no 4 445 op de school voor voortgezet lager onder wijs 49 op de Ie Burgerschool voor Jon gena 172 op de 2e Burgerschool voor Jongens 95 op de Ie Burgerschool voor Meisjes 174 en op de 2e Burgerschool voor Meisjes 34 m totaal 2310 leerlmgen Op 15 Jan 1916 waa dit aantal 2278 Het aantal leerlingen uit nabunge ge meenten bedroeg 42 m 1915 waa dit aan tal 45 Op de Herhalingflscholen warerift j den aanvang van den cursus m Sept ingead reven 88 jongena en 112 meisjes Aan het einde van dat jaar waren er op de Herhalingsscihool voor jongens 71 en op die voor meisjes 99 teerbngen De ten laste der gemeente komende kos ten bedroegen over 1916 in totaal ƒ 113 966 88 De vergoeding van het Ryk krachtens art 48 der wet op het Lager Onderwijs bedroeg 62 377 61 De kosten van voeding aan behoeftige schoolkinderen bedroeg f 800 Op de acht b sondere scholen m deze ge meente bedroeg het aantal leerlingen op 15 Jan 1917 1947 tegen 1962 op 15 Jan 1916 Van de gemeentel ke inrichting tot op leiding van Bewaarschoolhouderessen werd op 1 Oct 1916 gebruik gemaakt door 17 leerlingen Het MlUtair Tooneel Voor de militairen van het Goudsche Wielrüdersdepot gaf 3et Militair Too neel gisterenavond in den Nienwen Schouvi urg weder een voorstelling Bü het ensemble merkten we ditmaal eemge meu we krachten op terwijl v Altenburg ala leider zijn plaata heeft ingeruimd voor Henry Vos De oude bekenden Matthies ala pianist en Roos als violist hadden weer een flink succes evenals de handige goochelaar van Berkel later als gedachtenlezer met Gobea Verder zyn thans aan het ensemble door O en O toegevoegd Tom Pnns Henry VoB en Alexander de Haas als humonstoi en liedjeszangers benevens een goede banton van Leo Fredenks By elkaar genomen was het een succesavond voor 4iet Militair Tooneel dat de Goudsche wielryders weder een aangenomen avond bereidde Ej B 8 Vereenlgiag Gooda Naar W vwnemen ia bier ter stede opgericht de H B S Vereemging Gouda die zich reeds In een flink aantal leden mag verheugen Eerstdaags zal gelegenheid ge geven worden zich als donateur donatrice op te geven W j wenschen de jeugdige vereemging veel sucfes toe Afd Goada ea Omatr Var tot beach v Dierea Op de Donderdag 11 gehoudeFi Alg Verg der Afd Gouda en Ometr der Ned Vertot Bescherming van Dieren werd het jaar versing vastgesteld en de rekemng en verantwoording der Penmngmeesteresse nageiien en In orde bevonden Lemge leden deden mededelingen welke ter kennis van hetHoofdbestuur zullen worden gebracht Veleklachten veerden gehoord over grooteschaarschte van bondei rood e grootbezwaar voor houders van treMondenMaatregelen worden overwogen hièria verbetering te brengen Het bestuur erkende met groote waard nng den steun dien bet bij zyn streven vin de zyde van onze atedeli ke politie onder vond BOSKOOP De Nteuw Aiaiterdani Het oponthoud van de Nieuw Amsterdam die weder evenals Januari van het vOïige jaar geladen ia met een groot aantal Bos koopsche kisten met planten wekt hier we der teteurstelhng Alle hoop IS op dese zendihg gevastigd en op mogelijke verscheping met volgende reliefbooten In de jaarvergadering van de Vryzinmge Propaganda Vereemging Boakoop V P C ia het bestuur samengesteld als volgt de H H C B van Straften van Nes Voorz Jo Booy Mz Secretaris M Groenewegen Pennmgmee ter G Spmyt C M Hage J van der Wolf H W Booy Mz Joh van der Willik J D van WUgen HAASTBIQQHT Blykens advertentie in dit blad stelt het Levensmiddelenbureau tej n goedkoopen prys gecondenseerde melk beaohikboar ten einde in het melktekort te voorzien OUDEWATEB Verschillende zaken uit deze gemeente werden Maandae door de Rechtbank te Utrecht behandeld Zy veroordeelde A v d M en W V we gens schapendielstal resp tot 10 en 4 inaanden gevangenisstraf Het O M vor derde ƒ 30 boete of 16 dagen hechtems tegen W M wegens overtreding der Diatri butiewet en ƒ 5 boete plus verbeurdverkla ring van zyn schip tegen P wegens het va ren van bieten zt ider vervoerconsent WIOLWU Tot groote vreugde van velen kwam gisteren hier een schip met aardappelen aan inhoudende 760 K G Met de iossmg is men dadelyk begonnen en een gedeelte is direct voor het gebruik beschikbaar gesteld ONPfiBWUS Een proef met open lucht9cholen Oner de sehoolbevoUtiay van de laffere scholen met name m delteden komt een beiangryk aantal hchamelük zwakken vooï t yn de spoedig vefmoeiden de tenger ge bouwdeii de zware bachitiCi de bl e tzucl tigen de lioht tuberculeusen Voor dergelyke leerlingen bestaan m iimgeland ïYankryk Duitschland Zwitser land Denemarken en ten onzent m den Haag inrichtingen die eigelyk uitbreidingen van vacantiekotomes genoemd Icunnen wor den Men heeft er den naam Openlucht Bchool aan gegeven De open luchtachool grondt zich op de resultaten van de langdurige rust en ligkuren by tiüierculose Ue leerden hoe door jmst voorgeschreven en afgepaste leefwyze in de buitenlucht een vroeger ongedachte verbetering van den algemeenen hchamelyken toestand verkrygbaar was en plaatselyke processen tot genezing waren te brenr gen Met dezelfde middelen kan men d i debiele schoolkinderen helpen maar dan u schoolonderwys wegens den langen duu van de bebaudeling noodzakelijk Zoo zijj i de boaoh of openluchtacholen gekenmerk door een verbinding van nauwkeurig ge neeskundig geregelde leefwyze en schoolon derrioht Op verzoek van den wethouder voor be onderwys te Amsterdam door het Ge neeskundig Schooltoezicht van de gemeen te artsen C L Deyl J M Hatelberg en J Lubaen Nzn opgedragen de vraag te be studeeren of stichting van een open tuchtschool voor Amstendara wenachelük moet worden geacht en zoo ja hoe men dez € moest inrichten Deze dne medici hebben daarover een rapport uitgebracht waann zy komen tot een bevestigende beantwoording van de gestelde vraag In een uitvoerig rapport wordt dit mteengezet Zij zouden voor Amsterdam wenschen lo een internaat met twee klassen 2o een dagschool Charlottenburg type met twee klassen en 3o twee open luchtklassen elk op een gunstig gelegen school in de stad De dne artsen eindigw hun mpport met den wensch dat binnen afzienbaren tijd del meest doelmatige weg ileh voor Amster dam zal afteekenen dat spoedig de verkregen ervanngen zullen voeren tot breed opgezette open tuchtscholen met voldoende gelegenheid tot opneming van elke n leer hng der lagere scholen die daarvan voor rijn lichamelyke gesteldheid voordeal zou kunnen hebben RECHTSZAKEN De Rechtbank te Botteidam heeft geeischt teïen C L S 46 jaar koopman te Lekkerkerk wegens eenvoudige beteediging van een ambtenaar f 10 boete subs 10 dagen hechtenis D de J 40 Jaar huisvrouw van A S zonder beroep te Ouderkerk d Usel weceaB miahandeliar 0 boete suba Kuunt Aaut rduBS Ji Op r v r itflaf li UlM MUUiU 1 O ttnuil UL juiiif r CkluMlie UJKnbVtMlwlu lu Ik I U MU 1 AU Joi rocMl drHiMillwibo Imw Mmuu gati jWihHrt U fev i uUQik U 1 uikii la iivi puuiw Outu b 2v tuna load W tlobhs oiu oBouu tl iNWlO jOUge VOCl OrliUIMWUiM uiM lMWr bg buiuu iKuuUia e Mouuua om udt d Kl tt benuikm traobt m batku m iouiMourH t wu vtn eix bu tMi i te vtmoMrdena éoor kei fuvea vut ikM u ouMMio oi v9 ku4 tu Vin aun te iUklM um UUUl VUUU UttU UMJUtlO iNtHwrtaiMMOU ol UlU uuiHMWutko wttritm uuuer g i voi wMknlm weuMlH llJiMl amkre uwtt iluijft u m t oucu rcoA u tie MAM niMir ml wwtr utogeUfft i Biuir iriv n wciwiuwiviuum l iMKüeo eu l uuvoixwri u uM p i oiiuii ea UlJuuimu Ulo TwbWfliic der romai intMiimibe kiuuH iti wi iittuu bt ogeti At ixrme aüJ el uu St lo4 to betu Attu zid tioüet kMbii Vlw den litltfeDl iüi o vaa Mt bijl ut vrgiktf 31 AiVi ia ovii c aoH ouliouwbuijj tt AmM raam wa upvotrlag pluuui huuueii vui ue uiKra Hliüuu lunultl vftu den M rUuikvuea uuipuoUt conuiil l oj lKr a la he uUiUUiaiUl UKl 4 UU tlK aUUJiM UilftVVOUrU w rK ea vaa li t vtKirwpel le wula viut u op r WmtIwW vb kn lw r vm dar ix lii oU i tlDea itin lu buukii nn 3 Igmen en Itwdvik L vu ooii Ur wi d ov ns pu li a uiilea woideu o XlI door jonge Kuuoteiu ri in overlug met de beervn lijfioim v i OOit liopp r ua Vaa lier Uljl V M r hot orlu 4hxMt ueei ld do a dew r diitf eiz Lird van het Wrfchtnoh Medelij Onoet CU uitg4 0r id iMUMiKionjétü dat voor deze uitvoering propaganda zal UMüteu la la wot llug terwijl venüiilieuae vooraan dlaande kujwcbcwjuenaera ten wauboig lonua voor d w ultvuumg heoben g vonud hei bentuur 1 al volgt wwieafpeiaield S 1 A tuw vooriiitor oarnl J otroer mretarl i tt t 1 d bMu l pwuinguKeMar uevr i dl bawr Van Houiea en mevr M C Uoew ieUnder M pktb rioaton KuHurkt WOERDEN 39 Jan 11118 Aum M partijni Prtji Goudach Kaaa 1 Kwrt 70 1 Boort nut Bükimurk ƒ 71 ƒ 71 Handel tra LAA jnau uuuuuribN Da oadarhaadallagaa gaaa reealtaatY WCsu iJ J3 JHu In i otl l til ue t Ai fouiUHiniqut woi dt verA aanJ at wegenrt liinptnaU liwho doni Indtn van iMiitcwtdand mcb nteei van d ondieirbaa diluigtti valt te verwacht n Mlshaadeliai ea beneving Gisterenavond ia op de Nieuwe Farklaan te Sohereniacea de Antwerpecbe juw ier Bimbaum dj met sifn cluligenoot den heer Kemer van de Diamantclub aan het Gevers Deynootpleln huiswaarts keerde door drie mannen onverhoeds van achterui aangevallen Beide heeren werden door de aanranders ernstig verwond terwijl de heer Kmbaum van een portefeuille mhoudaade wa waarde van ƒ 50 000 werd ontroofd Een door de politie ütgesteld Itreide tot duerer geen resultaat op WWKSDIKiJCKB Veiigadieang vaa ht n Blnnenlandache Zake o De beer Van Leeuwen sd b elt iriariaverhoogiiig voor de hoogJeorareti cv d b miii tf n aan d univeraiteitt voorts de liuKdlmg van oen iinixoisUilr i l Aad en d InHtriUng van e i doctoraat voor de moderne talen J e heeron jorhardl ea Lintburg be UUbmt de Instelilng van eea Departe ment van Onderwij D xltiing duur voort Ar W F a va 4a i olI t t Tt a Oravenbsge is op 74 larigit n ie fOvTirledon to gep generaal ntaloor W r H van de Pot oppeiw4ien ker ven H M ds Koningin De tearaardebeatemng z Zatenks a pl aaB h ben Telegrafiseli H erb nclit HoügHte barouie er taud 705 te 7uld DulMeiilwd liMgmir OarooK tenttMid TVes te Hi Mer Vtrwat htlng tot den volgwdm dag matige In het Wentcn ra Noordm tDd 1 krathtlge i£uldclljki tot Zndwwlilli ke wind betrokken to awaa r bewoltt niet tljdrtljke opkldringwi waajWAlpIl k m Itpi ri g nJiuuti 7 4i k teiip rtvtuui Zaan Maaik ouHopgan 7 uur 5H wig inwon lirgang 4 uur ftj ttÉa Kilwlrllantaatn aansteken 5 u 12 ni Kijtiil lHiitaariiK uaiHtikeii 6 il 12 m lol M 11 27 3 nu i I ADVEBTENTICN De ADMINISTRATEUR van het LEVENSMIDDELENBUREAU te HAASTRECHT ileelt hierbq mede det ter vervanging van melk b j de melkboeren verkr gbaar l Geoondenaeepda Taptemelk m i Milk f o aa pmr k k o De AdaiiiiMratcar voornoemd L F JANSEN HaMinciii 23j4Uitiarit918 474 93