Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1918

o 13605 Nationale Bankvereeniging MddiNclli ei Cenlnlii jldniBiMi UTRECHT Trans 14 16 VESTiailiaEN IN 59 PLMTSEN VAN NEOERUND Staat par 17 Januari 1118 Xapltial m Rturnn f B 900 000 LHDIlMtt I 470 000 Dtpnitg I m CndKuldl f It It m Ku Bmkiwi UI WIlHl f 777 7 0 2 Voofwkottm VEffMttn 11 a t 72 4 Hmilal D blt unn 147 370140 2 In dl pminola Zuid Holimrl iQn kintoran gavutlgd t ALPHEN l d R BODEailAVEN OSKOOP DELFT DORDRECHT OORINCHEM OOUDA KATWUK LEIDEN tCHOOH HOVEN SLKDRECHT WOERDEN ZWUNDREpHT 472 42 Redactie i Telef Interc 545 Oc heb nooit myn Earn verwaarloosd gt deae dMoei llc kcb KOKO voortdurend mI dcrl 10 Jaar gcbmUit en aan Iwnr I ocbmfk beb Ik mync ivccldc van I Glanzend Golvend Gexond Ha r I Ie danken t Ükunt ook Uns Oezond Haar bebtoa Beproef deze methode en be lii vandaac Oa naar Uw Apotheker Drogtil of Kapper koop een lelch KOKO van F a79 gebruik het M dagen zooaU voor KciChreven co Lel émn op bet ferMhil Een rulvere Heldere Niet vette vloeiitot bevordert den Haargroei Venterkt da klieren en doet dienst ali een Tonlcum voor de Haar orteU Voorkomt bet Splytea of Ullvalten Hooldzeer en Rooi verdwynen nadat men KOKO een paar keet gebruikt heeft men aprenkcH bet eenvoudig op het Haar dan wryft men hel Jtacht In eene neder nartiche richting en t orBtelt hel ninh Wy ttellen oesn dwu of onmogelyks olichtn aan Koko maar wy zeggsn en houden v l dal als aen Zuiver Gantetmidda voor bot Haar geon ander Preparaat dit kaa evanarea WAARSCHUWINQI UIMt kenil preparaten worden dikwyis nif eiaaakt van het krygen van dn achta Koko hanrt hel succe van Uw Haar at Walker alka fleack dl V la Koko wordt anrebodan dia nUt duldetyk ona Handelamerk Ben Vrouw te Paard p da buitcnverpakkiBff draaft Bchla Koko wordt nooit loa verkocht en wordt nooit fl O 7a fl 160 n fl 3 per Flaoon Alleen Vertegen woordlgera Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P DCS8ER8 JlmBtardnm Voor Friesland Qronlngen Drenthe Overviel en Gelderland Firma B MEIHPEBBiaA Snaak KOKO SHAMPOO POEDERS lyn wel een proef waard tweesourten Nat en Droog Koopiewaar U Koko koopt F O 12 per pakje liiiim COOPS Wijilslraal 29 6011É BOSKOOP Advertentl£n en abonnementen op dit Mad worden aangenomen door P A WELLER Zuldkada DE GÏÏLB AFGOD H RIDER HAGGARD door Mevr Storm van Leeuweo EJerlc de Reua Nadruk Terboden 17 Met hem er over praten dat spreekt vaitzelf dan u diat afgediaadold Ja ze4 ze dat ifl het beete en ook ht eerlij tate Hij km je natuurlijk weg jagen maar hi kan nuj niet beletien je Je zien Als hij het dioet ga dian naar Yar lejfi dan zal ik diaar bij je konten Nu we 2ijn er laten we door de aoh erdenr bin gaan Ze vees op baar gekreukten hoed oi laidite HOOFDSTUK V BariMim houdt e speech Terwijl Alan en Barbem otp dït belang rtft oogcffltolik m hun leven op den afgekttptttt eikenstam zaten in het boaoh waar de lente adtni tiilldie had er een ander on derboud plaeta in èe kaaner vèn Mr Cham peraHaewell op the Court waarvan de iwAlldierMigen en verïrteringen bijia 3000 poad hoddeio gekoet Hij had do gewoonte on dat bij elke giejegenbeid aan Wjno bezoekore te verlenen 8ir Robert die n mifaial een goedteo smaak had vond 28 dan ook boo afschuwelijk dat hij ter Jl hij op zi a gaetheer en ooinpagnon Mbtea moest aoolaag gingi d ten In AGENDA 24 11 30 tail 71 u Sou do Mundc Chr lA erkundg verbond hesiDe Mej h C Diohl 25 J o 8 i uur Soo de RianW AI gomeesie Vorgadlerliiff van het L M gezei ap Gouda 24 Jan 1 uor M a Sohouwburff IJ fdHd gli idb ob Vi Jm T It Sm ae Réiula Ladil voor de a d Goud vaa het Natoux kundig G oioo1aQhap dioor J G A Brander Braodte uU den Haa BalMfd TWKMlun wU gaiagdd tSdlf mededealiiig to moffin ontnagaa va w adariiiKaii ranoattoii nmukaltkhldai a om dm ilu ia oua ada to ra Abonneert ü op dit Blad HactriaelH Dnikkaifl I Mninnitii aooM Door b t varbindvnd worden der aaalg iiltd UA lBmat I het fdillUieEnenl wêa A VAN VMET Iioimermaii t Waddfasv fiKCINOIOO Goud 23 Jtnuarl 1918 D Curator 469 9 Mr W J L VAN ES PE la en nel et voudi ttiin 473 10 BHavaa mei prijaopjaaf can HENRY VERBEEK Breeitraat 93 Den Ha NIEUWE SCHOUWBURG üefdadigheids Soirée op DONDERDAG 24 JANUARI 1918 avonds HALF ACHT OpbrtRfltt tin bite vin dt ftoudiohe VtrttnJglng voor Q 2onilhildsl oloniVn tn de Verienlglng tot Sttun iin bohoiftigo Zltkon n Hwitollondon PROGRAMMA The Bonnie Song Schoucbe a Nedertandiche hed reo IN KOSTUUM door BEERTRUIDA VAN VLADERACKEN Aan de piaoo do heer POORTENAAR R O VAN QKNIlKr Frtn ho on Dulticho lltdju Mm WIJNMALKN FriMcho liodjii NA DE PAUZE UNE RUSE DE PIERREHE Opdni comique in n acte door F van din Elst Muciek van E Dell Acqua Uil te voeren door Mnii Wijnmalen ui Mm van Bannap PRIJZEN DER PLAATSEN Niet leden der Sociëteit Om Genoegen f 1 60 Leden der Sociëteit Om Genoegen I 1 2S Galerij t 0 78 Plaatabeaprekmg Woenadag 23 en Donderdag 24 Jan van tO 12 uur in de Sociëteit Om Genoegen Kaurten tkrlitbti mr bij de firna a J VAN BENTUM A Zn d J D £ VEN Waddinxveen Advertentlën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A M BRUININKS Kerkweo Zeer mooie sollede meubelen all Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veeren bedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz eaz allee spotgoedkoop Rngbekleede Leerstoelen vanaf 17 60 Styikast 120 styi talel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50 ena UlinfUi 44fe iBrnbiitiilNiklIi kidi RoHerdam fel M De Kinderen nemcii w l grMkg de lekkere Wyberttoblettea In die se tegen de tcvtrigea i vau hel mwfl weer be cfautteiktedeH meer das I 70 Jeer aJa een uUttekead beprocM M ll oll idra iMi Xabletten Adverteert in dit Blad BLOUSENHUIS GOUDA = = KLEIWEO 31 == == Heden voortzetting van den Grooten Uitverkoop van Costumes Blouses en Flanellen Sporthemden tot zeer vermindepde prl zen ZIÈ OE ETALAGE 11 Op een labriekskantoor OEVRAAOD eene Facturiste Sollloltatlea onder opgare raferentiei ader No 462 Bareaii Goudaohe Courant Markt 31 20 Scheurleer Zoonen s Bank Ijiti KLEIWEG 97 GOUDA TELEFOON 558 VOOR HET Effecten Coupons PHOTO mill HET Wissels Credieten Rekening Courant Deposito s Admiiiistratie van Yermogens I NERGEE Cnergtevormer voor Ktnderea Zeninvzwakkeo en nerstellendoi mAltLt i DrAA L POGBM Dro i i I ARNHEM w LiJINZemUeliooDliovig Het Advertentiebureau van De Gouilscbe Courant Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van MARKT 31 TELKF 82 ITaaimacMnss bezorgt de plaatsintf van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsohe en Buitenlandsche da en weekbladen en andere periodieken zonder eenitfe prijsverhootfinj W InxEendlno van 4kn alschplfl alaads voldoande Inliohrinjen worden GRATIS rentrekt want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat7ich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hmshondelijk en indnstneel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEE NAAIMCHIITES kunt U krijgen In al onze winkels DIE MEN AM ÏÏITHANGBOED KM ZEMEN SmeEB Maatschappij DapAls alom aOUDA Kleiweg 5 50e laurgaiig Donderdaj S4 Januari 1918 mmm tmum IsrioTJL w s © aa j ÓL rroxto n ±5 ololsudL v oor Q o cudlsLeïx Oaao strelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMBNTSPRUS per kwartaal 1 50 per week 12 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 15 per week 17 ce t overa waar tie bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwurtaal 190 met ondagirblad ƒ 2 55 Abonnementen word i dagelijkfl aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA biJ onze agenten den boddiandel en de po tkantoren ADVERTENTIBPBUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot denbezorgkring 1 5 regels ƒ O 80 elke regel meer ƒ O 16 ao buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 r e e f O 95 elke regel meer ƒ 0 18 Adrer entten van publieke vermiücelOkheden 10 cent per regel IXCEZONDEN MEDEDEEUNOENi 1 rasela l S alka rxal maar M Op de voorpaffioa 60 hoogar Oawone advertentlën an Ingeiaaden madadaalinaan bU eoatnet tot aaar aiaduoaarden prijs Groote letters en raadoi worden Miakend naar ptaateruimta Advertentlta taumen wordan Incsaondan door t i isie ti a n l mm at vas aoUada BMttaaddann A4vertentiel iraaiu aa oua Agaatan AdmkiUtratie t Telef Intero 8 Bureau MARKT 31 GOUDA zonder goa k ret ultaten t g u iuii UawporlverkotT naar Itali en htj Oocrten werkzaam zijn geweest Zeven stootnaobepen en twe4 zekichepen nwt rond ji7 OUD br reg ton zijn Én haar aanvalR n ten offer gevallen De bewapende sehepen voe ren alle n In kiw lig Ijestherrodi ooo vool n Onder de sotiepe n bevomicn idcit naar k worde n vafitgéatekl het tngejsoho es gvptian en de lren portsohep i Stedvilla Alleiiton en Arab waarvan d vetatetl ging voor de oorlogsbehoeli n van bhspn dert bet ekenjsi is daar hiermede 34 000 ton kolen verloren zijn gegaan Van de overige sobeTiui woö er öéo naar de k rtti htig ontploffing te oordeelen mei munitie geladen t en B aAei ag ilp waar schijnlijk met rl fl goladoii werd In eva ait lU rkistrijd oolitervolgd en op de klippi n van do kunt van Barka geju d n daar ondanks het logrljpea van een landtbatterij vernlet d Do belde zHlacht pen dw OUis pp en de San ptn nu dtJii aa tjd wordt berloht da sa menvajieiide mot de aankontut v h Vend ztio op i 1 Zaterdag de Bulgaren etn OK er dan gewone bedrljvi ud ontwikkel deu iu de stoeek van Lumnitxa waar CiTiekaciio troepen saroenwerkeoi u do I raoscdien Op Zaterdagavond ondernam de vijand ua em hwig bonnbardlcnRnt dat woedde ovei cea breodlt van vereolieüden kHoiueti ro eit lijke ve rkennlngt n met st rkc srijdnaclttn Hij werd ethlor volkomin afgeslagen door do ttrieksi he tro pen die ni4i bc waauihvdd on vaatborodleiih id vuoh ttn De vijand l odl aware veilK si t nÉkzelos heeft daarvan gebruik gemaakt oiin bij een kolÜetaiel te Keggen er van overtuigd to zijn dat binnenkort htt Ori Ittfolio 1 gtT In ataat zou wt zen de vollt otr It btwljzen aan de btlofte door Uriek eiiliUid ag legdi eu dat hetibtsuc Les dj Grlekeoh rechten zal verdodllgt n OnitfLnt de gevioht n In QiAgi inejit e i i ransch beil h dat de DuliSDhert tr ton Oofiiten van Mouwpoort in ajnge ttlaogd voet te vatien lu een vooruitg ticboven gidiaelte van d eerste linie do dt Duttttoh aldetlitrg w rd weer oog n blikkelijk verjaagd t p den reohiaroever van de Maatt ta m lijk hi ti g aobut tnjil lu hel vaa van hoogte 344 en op h t froiit van bet Bols Le Ghauiue Op dt lia te punt m 1 ih te en Duttscho overva na ten lev ndi I e n hH UQg in 1 et 1 ran clie vuur LiigeltH he vliegers wi rp u boiiniiien op do vllLg eldiu bij K 0 tii on op vijjn delijkt doelpunten btj Koutk lori eu Kam beke 0 nam n zii twiO ton bommen lueile voor DuiLsoblandi do zij b bbt 1 l Xon vailleii op dt Anot lm t ekatif te Ided lofen en op groot ap orwtfj mp ic me ten te BerntAoif zoumedt op het kruis punt veda sipoorwegen bij Amavi Ie vla 1 11 Zn d n van Motz Lon aiacnln 1 niet 1 ruggokeerdi Opnurktlijk U wat dj Na ioi van jJanuari stbrijft De 18 groote stoora B lupen diJt In de admi a l lut ii 1 tit h over de eer te week van Januari als vtr nield worden opg g veii zijn di ern iug hlL factoren van dtn hul Mg n toeöiand Hel sitht pvaartve keer In ona havens WO gedurtiide do afgeloope weck kt 1 nti dan sinds gerulmon tjd heit geval U g weeat Het aantal v rn elA groöle se ep ü Oübtir blijft op betz Ifde hooge g niiiddeld e n paöt sloéft bij de Hr t he en ranacdie verzekeringen volgens welke do dulkboottxirlog een niinlukking ou ijD Het b ad la dan ook van meening dat do dulkbootoorlog de bes k ewk f ic tor van den geihee en niilllalren to t ind In het Irfigerhuat do Idt MaoNainara mo de dat er tengevolge van s vijanda werk zaamlieki in d Mild llandeeh Zee ong vter 484 levens op 6ki floliip en 2S 1 venö op een ander chip dl biilen on lange tot zinken zijn g bracht verlorwi zijn ge aan en DuU h beilcht ze dat do duik boot n ia de Midüellandsche Zee uKt t j Men kan er zit h niiH bi ut trl 1 81 11 dut de volkffVtPte eiiwoordigira m jelea zwij gen on uit de bladen miooton vernecion dat een giueiraaJ op dw taföl Maat tr imet de Habel wordt gerBnimald en de vrede In gevaar komt Ue alowewi dr Beakovlc verklaarde Hit volk gievotU nittó vtwr de annex tl a dtir divlomatcn en generaal Do DuitJchir van de burgerlijke pai lijen dr Mlejibog n zelde o a De ver kliTuig van den minister pieaidecit loont dut dKi regexring dm toestand niet beKtjraelit Het noet thasw het ernstigste striven dtr r gttring zijn dtsi vroJedoor nuts ttlaten lü lukk n De boudfinj in nake liet vraagstuk der annexaties stemde met ovoretn meit de heriiaaide plet htugo b lofton van graaf Czemln en den Duit Mlun UijlvskanaLiIl r De udQi4 r president looat graiaJ Ozttnla erop opinentzaain te luinKen dat de tcHtetaiid een vertraging van dien vrede duldt De oh iet lijk otlaal dr Matava pro letterde nanjienfl de Duiieche bur e hjke pai tijen te en deze rcdovoeriiigtn tn spjak van pogii t n de ontevr dimb li aan t iiuo dtigon en op to lillisen Hij kwam op t feoii di ze gevaarlijke pogiflg i r cnker ai twoorddit dat hij door zijn gro T geuiaoh i d w rf tj ve k aren dat dr Matftja ni t het reoht had in naain dtr Dmlscho burgtri iike partijen te aprekeu Zoo ziet men da In Ooaionrijk d st mnung atlorminfit vechtlusiig i t Wat cu n faolwr van betedtoui voor de kouïond dagen zal zijn In Du ttiohland eohijnt men van een ge hc 1 aiidoie opinie Ht Duiifooh volk zegt fe Bl in Ztg l ogiint ziju g ed ud te verHtAm en htwijet t op dial de bolöjewiki hol ajoen aan dt rul e ttlogen van bet zwaard dtr c ntrul n tl dajiilu n hüblnn dat h t t ta 1st jIm ab do utimne de kraoht begaf n hun d nio g lijkheid geopeaid werd om het 1 eft in handen tt nemen Hun eigen micht zou h n daai tö ni t in staat hebben ga e d Het veitedt dan vordT dat Ithama on gbveer 200 K M der Ru si ohe lini g iiotl van liNDeptn zijn out loot en dat d ngtlötho en i ran d o off utren zich het 1 V 011 ni t meer zeker voelend naar dt lïouiiieni Tfl vluebtttn dïe op verseibilKn detpunten mo do liuissen zijn slaags gewecêi De Koln Ztg wijst vervolgene op den bep rkton invlo 5i dtr boldjewiki die ver miudeit naermete men zich verder van 1 c rsibui verwijdeit en zeigt dat n lukt lif t vredeswerk to BroJt lAtotek dte hola jtwiki het doe treffuid tt propagandHJiii i d i moeten imsijen zonder dat leiuand an ders dan zijzielf daaraan schuld hebben ij hebben zich een onj list voorstelling van diLn toe tand In Duitaobland tn Uo t I njk Hongarije g maakt Hun vert gou woorüiigerö dienden dui te Bre t Litufik uit oen heel ander vaaAJf te tappen Wil hn do boliïjewiki zich ni daarvan over tuigen dat fe lelijke arbeid hun het meest baat dan njoeten zij de gevolgen diag n Omtrent lut aandeel d r jrleka he troe Oe vrttdssonderhanilBlingeit óp hal dooda punt m Um meeningsn in Oostenrijk en Duitschiand Da Grieken ia t gaveoht Ouikbootauooeaaan ONS ovïnraoirc hij hoo ht dlgi zeifs itoeimenié zioh ttj n het dietlnesuon aan de vrtdetwaderliand Imgeiii vtTïïöt ItaJ ti flii J ijiit l vergf t u dut WIJ dSop in zijn g bicd slaan want hot spreekt nog et eds van Trio ui Ir mie De tnitonto heft tot d usviT m geen woord van éi vaiL zei spr kon Je te ruggave der Duitflcht koloniön gowaagd Oiii al dlez ö rtsdenow s ö h jj n lo n mij do hoog goiiVpannen vredoB verwauhtingen wejko zich gedu FLiid do IflAlöto wekon onder de bwvol king hebben verbreid voorbarig Het is dlö vraag of de b weging in het valk niet aoo groot zal zijn dat Uooten ijk DiuLtscbJand dwingtn aal to e nig legk mo © koDiüng Want endor do arbeidere diijiit hvi lje f lovend gewoidKn dait zij yon nmohtig waipen hebben oui èö ondu handeliagtn tt brengca in t gewensthte rfpOOT Do afvaardu ng der affbeiders dlie een ondtrhoud heelt gehad niet den voedingöli iini ter Holer stel Ie d votgondet t flal en l eeii vrodj zond t voorwaarden 2e nvoenng van den aclitaurschon werl diag ïo vrijlating van t riedrioh Adl r den iruOfjrdeiiaar van graaj Wtüpgk en van alle polirtoke veroordtelden 4 ont iiriiitarisoe Vig van alle b drijven ui opheffiiig der 00 logaftieidrijvtn MerkwnaTdlg ie ook die red weko j iifct etn wei k geleden in dt bi grootinge conimiiiafelü van iiet Oostonrijkacho Hu van AÊgevaardgdui gelioud n weid door dtn Üoetenrijkeohen aociaai democraat dr ylktüT AdJer waaiin hij zcd Wij etaan thanrf voor de mog l jkli iJ aa oen vi e on dlaaroin is de gieh oio wcrtld oveituigd dat d c vrede door kwta io9 van prestige en lOL4fom5iplannui ni t op de iang baan ge ebovtn mag wordeh Nu ziet Kien pi etllm dat do onder hand clanfctn in t n lotin en op ten ia 111 r gevoird wordtn woacrvan mon luoit ogg n zoo maakt men gocn ro le Vkn zou Rniölaiul diaarbij onJiorrfChatttHi on don gdeeitn toestand van Je wereld averwhts 1 oorlleol u i mifcilijk kwami er hoöp enni fei n wij dat dl ae hoop eensklaps ythijnt tl ervliegien Cyp ddt oo fenblik is lOnder een onkel Min zonder dat de sooiBail deinocratiaohe party oenig antwoord uitgogevtn h ft in de maeaa de gedachte wakker geworden als deze verwachling vergaat en er ni U t eten 19 hetiUn we niola meer to ver hezen Dat is dp slinlining bij d bevol 1 ing Wij kunnen ni t zwijg nd to ten hoe etn paar lioeTeii te Brct t Litufrfk hun pt i 141 nidsi liion dë poitiiek van ande rin uitvoeren en d n afloop dor v odes ondtTbaaidiIingen miasohien t gen den wil der Oosten rijksche onderbandelaara in o h t spel zettt o Men kan te Brest Litofsk niet ondpr handelen zondw de volkeren van Oodt n njk mede aan tafil te iBiten ttea Hi t dChUnt er mei den vredi nu nl t iOü bijzoudtr sclnltyr ndl voor teWaan We kondien giitertn nog julat ii t legraui uit Petrogiodi opn men dartprok vcbü een ofn it l Kusbijch cüaniminiquó Huarla woidtt vt rklaardt dat yfigtns liiipe naiu Usobe doek Jnd t iL van Duutschland nietsi nu eer van de onder h an dplingon valt to verwaohten Oemengd Oorloiantenwi Corelll en de dlaitribulle Marie Corelll sohijlit liaar rechtsohapen bt iniieleïi te vorwoarlooaen waill ae werd dwer dagen voor den reteler geroe pen oiu i h tt vwrantwoOPden w g ns verbodt proviandeering De w rijltiter had niet mi ider den t89 pond ul ar bij tn wrt l 7amilen on beweerde dat ae deoa ikootiig fmd voor jaai en ma m ix Ie De rtvlit r vond d w verkloilng et htt r niet v 1 oendu eu tischte een iKKto van 0 pond Mm zCBt in de Rusöiaöhe hoofdHtid dat von Klibhnaim to Bre t Litofak kwaui iiif do bprckwning dat aangt iien KiiBland naar Hun fe MiANnm u niuuws De betei kenis v n d gevoerde onder litmdolingon Ib diat zij li DuiL ho impenaliaïïie ontdöan Jiebben van de demopra iwciie giairUerobe en de wreed werkolyk iwid van zijn dJoelt mden die dt b z tliou dng moebreogtii van bijiia all g bijd dait III door di Ootottairijkers en Duitscbers bezet i tenboon gta é te liebbun FBANKBUKa De saak uiilaux aar gemeU wordi h It allhtux na lo lijot vuil zijn bi be o log gk noui n paple iLu t btriiirtn nagezien vastges ekl dat ontbreken de getiimit act u die lot op i ebiift drvgen Ijset m tUu noeau t ornttiu erz neh okw Lol laux weiger d d wiroui h t pro oeol k onderteek enen Zijn advocaat veiKlaard dtt vaiid oat brekeiido doemiienteii duplo b Htaau eo liij wanneer d r g erlag do g tielnte aoIf it niet volledig b aeod moaiwt di 9e zai pubüceeren 1 H noean zou Foteoaró btwl iiateri tal he bben ovevg Oj gd belnfl nde Brland iiandxtil In Intr ge In ItaJ U di aan eeii OMiwtntotlDg in t nuikrljc vooraf zouten moeten gaan Het moet Brland vei boden zijn 1 lankrijk t ve t iteu De wBscblijst De Daily Mali g i ft een opaoinniing van alle ivoofdperson n in de poll lieke chaiidïieii welkt op hit oogenbtlk 1 rank rijk b zlgiwudtn Nummer t6n op de lijst staat Duval de voo uioligi hoofdre dactear van de Bonnet Rouge die met ï ranitirijk s vijandtn to verbindlng sou h bbt n g taan Dan volg n Malvy ex niiil er van UimenlandVt be saken b Vani die ouderhaadelingen 18 niots moer te verwachten Do vwklairlngon vao de Hu aisohe bee ren laten aaa dluidelijkli IlIi uieia te wlii hen over De bPijL tto gebiedc n wordtn nat ontruiand êa gooltai wij er den x 1 bij neer Bij welke partij de eohull hgl ia riu moeilijk na te gaaai maar hot is w I zeker dait wanneer de ondterhand lingi il te liro t litolak worden afgebi okoii dte stau niing In Oostemrijk alt h teigen Dult ol innd 7al ÏPerrai onidbt mien diaar moer nog dan olJiera dvfoi vrodts noodig h ft t encraai Arz van wiwi wt giateren al en interview plaatsten he ft nog eens nadrukkelijk aan een laan van het Nme Wieiwp Tagd latt vorklaard dait het on inogelt ig de troopea terug t trekken uit d bezette gebiedtn terwijl een ofH cUr die het ondierhoud bijwoondie daar aan toovoogdie dat het grootstw deel van de Russische troepen die nog in don doar dt n tegenfctajnder beaetten u thoe k van OofttGaluié e aan hun loopgraven vtrla ten en dat rooverabenden die uit Husli aelio plunderaaa fl zijn gevonnd deetrowk brandend en plunderend doortrekken Generaal Arz weej er ook op döit men voorlerend elechlo van d e mogelijkheid vau een spoedligen vrede met KubJand epreekt en daarbij geheel over het hoofd ziet dat die overige entente nog geen stap voor den vrede hooft gedaan Gij zio zoi Feuilleton een boogvenfet r van d zitkanier daar naaat waar hij het uMizloht btwondiord dat niemandl had kunnen bederveBi Wel dra kwaiB Mr HaawoU uit zijn slaapkamer te voorschijn gewikkeld In ee ka merjapon Hij zag bleek en wais beverig Zoo het doe mo genoegen dal Je weer beer bent zed Sir Robert tn soboof een stoel aan waarin Mr Haawell neerzonk Ik ben niet beier Ayflward antwoordÖe hij Ik ben heeJemaal nog met beter Ik ben nog nooit zoo oilendig ge weeet in Vïijn heeje leven niet Ik dacht dat ik dood giuf toen die vervloekte wil deman dat ee8taohtlge verha l deed Ay ward JIJ bent nu een man van de wereld zeg jij mo nu eeuw wat of dat all e beteekent Je herinnert je toch nog wat of wiJ op het kantoor zagen en nu dSege acliiedwU Ik weet het niet antwoordde èe aaider eerlijk gezegd ik woÈt het niet Ik ben iemand die nooit gelooft In 1 gen dte ik niet s en en voelen kan üeiuaTid die tota l aan niets ffolooft In mijn vrijen tijd hiE ik wel eens getracht door tedrln gen m bet wezen der versohlllende god dienet A nvaar ik heb geaim dat al ea onzin iet Ik ben ovartuigid dot wij maar hoog ontwttckelide zoogdiLeren zijn geboren bij toeVad en dat wanneer orrao tijd gekomen ia wij dan weer teruj aan naar het eeuwige niet waaruBt wU zijn voort gekomRn Al het andere wat wiJ no mcn het hoogctre het geeBtoH e schrijl ik toe aan het bijgeloof voortspruitend uit d verschrikkingen van don monateraohtlgen toestand waarin wij ons bevinden Maar je kent mijn opvattingen op dit punt dus waaront souden we ons daar nu weer in vordlepenP H ar nu sta ik voor een on dervindingi die ik niet kan verklnrm Ik gtloot vaat en zeker dai Ik Vrijdagavond htt gouden makker waar ik aoo op gt ötUd was dal ik ek 17 OOO pond voor gebodiu heb omdat ik daoht dIat het Snij geluk zou aanJirengen zag zwemmen ovtr dm grond in het kantoor n eerst jou en loen mij aankijken En waaraolUig dien volgendwi avond vortoli dlonegtr zijn ver haal Wat itkoet ik daar nu van d nken Ik kan t ja niet zeffgen steunde mr Charaper HaBw Jl Allee wat ik er van wett ia dat het mij haast vermoord hoeft Ik ben mot zooali ij Aylward ik ben godisdScnsÜg opgevoed en hoewel ik me later met ve meor m die sooit van d ng n bob ingelaten och zit i J liudt zoobtn toch nJet loecna flif Ik gt loof wel dat er Iets bulten onJ bestaat dat wlj niet kunnen bevatten en toen die zwarte kerel aan t vertellen was st teen laij dat licel diclit bij Het kwam op nïij aan en greep mij bij de keol hetr nam n adem w g en waaraohilg Ajiward den heden mor gen beb u dwi wensob btj iimj gevoeld dat toch een beter leven geleid had zooala nApt oudera deden en mijp broeder J n de vader van Barbara die een zeer godsdienstig man wftS Het b wel een boetje laat oin dU nu te bedenken Haöwel zei bir Rob rt jn sohoudiera oplialend inen volgt de lijn van van yijii Jevou 1 daannoo is liet uit Ik voor ui geloof dat we over pan nen zjjn door dat rufltdooao twgHtlge werk van dSe andern aing en we do HlacbtoJferd zijn geweist van zinsbedrog en een saiaenloop van ometaudigbeden en hocwe4 Ik beken dat Ik bet Ang begon te boechouwen als een sowt van vermooi mlng be til to weinig vortrouwm In een aifgodsbe dje Hoe kaa een stuk goud mi bew gpn en hoe sou het in d toe konibt kunnen zi a ï Maar ik heb aan Jiffrejs geeobreven dat hij het morgen oclitend onmiddellijk uit het kantoor nkoet verwijderen dhis zal hrt oiw daar niet ineor hinderen En nu wild it eens met je praten over een andere zaak öeen zaken zuchtte Mr IlaBwell daar zi ton we de hv e week me en daar zu kn we Maandag genoeg mee t loen he bliii Noen antwoordde Aylward t is over je niobtie Barbara fr Haswejl staarde tiem aan nx zi kl Ine scherpe oogje alsof hij hcn wilde doorbooren Barbara z 4 bij Wa Ja er met Barbara Kun Je t niet raifcii HaweÜ daar hen je gewocnJijk nog ai ver In Nu t Is ook niet noodig om er omheen te draalt n tk wilde liaar trouwen 1 In deze tiotsïlingo medeffe ling sche en zijn oofopa non bijztmdtr veel belang te tiUillen Acbterover geltund in zijn sto 1 t arde hij naar de gebeeldhouwdi zolde ring en floot i geliefkoosd deuntje tu Hchen de tandien Waarachtig zcide gij Ik wiflt met dat het huwHijk 1m woei n ioaw lijn evenmin als in de inJ ii voora met om dat je jfi Bitifi als een verwoed tegew tan der er van nebt lepfon kSuinen En fteeft de jonge j0me toegestemd P Ne n ik heb nog niet mtk haar ge sprokCTi Ik had het vanmorgen willen doen maar zii Is er uitgeknepen met Vernon geloof iK Mr Haewvl lloot weer u ar in een anderen toon Schd uit met dat gefluit ala je blieft xel Sir Robert bet maakt me seiMiwach 11 T II Her ervf h t U v on rlij 11 g onMgrljpedijkeT dan dt kwewi nK t de jeii a god maar zoo oud aU ik ben na vier en veertig ben ik voor t e iwl van au a levon zoo dom geweest am verliefd te woidem Het I nu niet een g val vim etn oor i o dig man van mi ld lba on 1 ef tijd die zl di oog wat meer In de boogie wil gaan werken en on goode partij wil doen maar uit Hire sterke genegenheid Ik asnJiid Barbara ho onaardij er m niij behandelt hoc meer ik haar aanbid Ik eou ii ver willen dat de tiabara ondtr noming tiriitriukte dan dat zij mij zou wei e riO Ik zou lever dbrle vierdv van mija fortuin V erl es dan haar Bt rijp je het Zi conismgnon keek 1m d aan krulde zijn lippen om te f ult n bedaidtt xlch weef en eeuudkie dan ti hoofd V en antwoordde hij Barbara ia ImmI aardig maar ik zou nu nooit go daehi bibbtn dat ze In t at nou ti ni om zulke gevoelens op te wekken bij ee n man e oud genoeg is onV baar vadbr te zl tt Ik denk dat je beheerscbt wordt door ten Éoort van manie waar Ik wei e 4 van gehoord lieb maar 6 t nooit onder vvmd VoDiM cl hot beet ze Cupi heeft Je beet ber Ayhvoni Odi wat 1 laat gu Fn m gotSwien or nu maar buUe n daar h4 ben we nu genoeg van antwoordde Aylward bitter ï t U la eik g val imjn udc ukuv wat ik nu igenlijk wet n wilde Is of jij mijn aanzo 4 wUt t uAen Denk e om Ha wH dal ik nog wet letit bct ouH aan te bR den bijvoorb d een groo lo tuin M aorvan Ik de be tt wU vastz ten dot is aBijt oea go ding in wize zakt en em bOroMH tlitel dit bee ganw eoti pair acbip zal woo ani Wo t alg j