Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1918

Ceval wil ik het amendement in omvraag breng n tenzij daarover nog eerat het woord wonlt gevraagt De heer KOUJN M d V Ik heb toen ik de intentie had dit amendement voor te stellen oogenblikikelijk gevoeld welke boawaren daartegen zouden bestaan Ik g voel zelf dat het Iieel wat regelmatiger is wanm er tot het verleeueu van de ontheffingen welke worden aangevraag i als bevoegd worden aangewezen de Burgemeester of het College van Kurgemeester en Wethouder Tooh heb ik eobter niet geBohroomd een oogenblik dat bezwaar op zyde te zetten want ik had andere bezwaren welke voor mij van gewichtiger aard zyn Laat ik dan eens de herinnering van den Gouflschen Raad even mogen vragen voor een andere machtiging welke aan B en W was verleend Een vorig jaar is door den gemeenteraad van Oouda een verordening met betrekking tot de lichtbesparing lot etand gebracht en toeft stond in een van de artikelen een ongelukkige clausule waarbü aan B en W of aan den Burgemeester de j nmehtiging werd verleend om voor gelogenlieden of wat ook ontheffing van de bepalingen dier verondp iinff te verleenen Toen heeft zioh in deiji Ooudscheu gemeenteraad een gO sehiedenis afgespeeld welke de hee ren zich nog wel zullen herinneren Het is geweest in de kermisweek WU zü n teen in een speciale vergaderingr bijeen geweest wü hebben de zaak toen op ons gemak besproken en de vraag behandeld hoe die machtiging inocet worden geïnterpreteerd Daarover bleek toen groot verechil van gevoelen te bestaan Nu staat er in artikel 7 dat dieontheffing kan worden verleend vande verbodsbepalingen a algemeen ten aanzien van alle wioJtele voor enkele door hen aan te wüzen dagen of gedeelten van daRen Ia artikel 1 van de ontwerpT eror dening w Pden de verschillende dagen genoemd Nu stem ik toe men kan in eene verordening welke voor zekeren tijd moet golden niet voorzien verschiliemle gebeurtenissen in de toekomst en die kan men dus niet in eeno dergelijke verordening neerschrijven j maar het on toeh zeer goed kunnen zijn dat ook weder ten aanzien van een nieuwe ontheffi ig groot vei schil van meeuing zou kunnen ontstaan bij den Kaad Onder b lees ik ten aanzien van alle winkels op een tehtoonsteJIing faney fair of andere soortgelijke inrichting van tijdelijken aard voor een door hen vast te stellen tijdperk Nu denk ik hierbij bijvoorbeeld aan openbare vermakelijkheden en wanneer ik dat nu zoo op dit oogenblik rechtstreeks uit mijne handen moet geven dan gevoel ik er wel eenig bezwaar tegen Men begrijpe mij goed ik heb allerminst wantrouwen in B en W maar de uitlegging Aan de orde Het navorderingakoliier der pUatsettt directe belasting naar het inkomen vZ den dienat 1917 De bezwaarschriften tegen aanslagen m het primitief kohier der plaatselijke direct belasting naar het inkomen voor den dieut 1917 De onthefflngsverzoeken van Schoolg op de Burgerscholen voor het schooljaar 191711918 De openbare vergadering gaat over in eene met gesloten deuren Na heropening zegt de Voorzitter nog het navolgende in de vorige vergadering is eeucrediet verleend voor de verstrek king van goedkoope cokes van gemeentewege Het blykt nu dat verscheidene der voor die verstrekkiiifin aanmerking komenden in plaatsvan goedkoope cokee goedkoopesteenkolen wenaohen te verkrijgen Kan de Raad uu goedvinden dat zij die dat verlangen ook goedkDopft steenkolen zullen kunnen verkiMgenl De toeslag per eeniieid zal iu1tuurlyk dezelfde blyven Ik doe nam mens B en W een daartoe strekkeauil voorstel f De heer VINGEBUNO Ik gelo dat daartegen geen enkel bezwailBuzal bestaan Het is een dringendfifl zaak m Het voorstel wordt aangenomeoif zonder hoofdelijke stemming De VOORZITTER In de vorig vergadering heeft de Raad B en W gemachtigd te procedeeren tegen L Erberveld alhier tot onteigening van zün grond begrepen in het uitbreidingsplan voor het stadsgedeelte gelegen fcussohen den Pluweelensingel en de Krugerlaan Erberveld heeft fchans het iioofd in den schoot gelegd en zich nader bereid verklaard het laatste aanbod der Gemeente te aan vaarden Tevens heeft hü gevraagd om na eigendomsoverdracht den grond te mogen gebruiken B en W hebben tegen inwilliging van dat verzoek geen bezwaar mits het gebndk geschiedt onder door hen te stellen voorwaarden en slechts voor zoolang de Gemeente den grond zelf niet noodig heeft Ik heb thans de eer namens hei voor te stellen tot aankoop te besluiten en B en W te machtigen tot ingebruikgeving op vorenvermelde wyze Het voorstel wordt aangenomen zonder discussie of hoofdelyke stemming De heer JONGBNBURGER Zou het niet iets zyu om op dat land van wege de gemeente aardappelen te verbouwen De VOORZITTER De heer van der Torren zal U daarop wellicht het beste een antwoord kunnen geven De heer VAN DER TORREN Ik geloof dat er niets van kan komen De grond daar is er niet geschikt voor Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Redèctiei Teief Interc S45 Het Recht van de Vrouw het beeld der vrouw als t i ztjn zat in schemerverren tijd wanneer de booze waan heeftuitgewoed die haar nu houdt vernederd en gevan ren O Bchoone wereld waarin zijzat zyn d n man gezellin saam y llen dorsdien t gedachtesaad Henriette Roland Holst in Thomas More Toen de dichterea deze regels schreef liad zij niet kunnen voorzien dat de oorlog dezen BChemerverren tyd zoo naby brengen zou in schier alle landen die door het leed van den krüg zwaar tbeproefd van de beiwnera hébben geéificht een tot aan gebrek grenzende matigheid gepaard aan maximale arbeidsprestatie heeft de vrouw metterdaad kunnen bewyzen wat reeds door velen werji erkend dat aij in t leven een plaats inneemt naast den man dat haar taak een niet minder gewichtige is dan die van den man en dat zü liehameljjk noch geestelük b hem behoeft achter te staan Is het dan niet dwaas haar die evenzware plichten tegenover den Staat de Gemeenschap üja opgelegd mindere reehtwi te geven Door deze donkere tijden heen daa t een toekomst die veel wat nu bestaat aJs verouderd zal stempelen een nieuwe Maatschappij die door een snelle erolutie welke hier en daar reeds tot revolutie werd een geheel anderen vorm zal krijgen en niet meer in het enge keurslijf d r bestaande wetten passen zal Steeds wast in alle landen de groep van onderdanen die een directer medezeggenschap eischen in bet bestuur en de handelingen van den Staat die de macht der Volksvertegenwoordigine zoozeer willen versterken dat de Regeering schier in alles staat onder haar contr le En langs dienzelfden weg welke door het donkere dal van deze kommervoUen tüd voert naar de lichtende klaarte van vredesrijke toekomst trekken ook de vrouwen op onder het vaan dat draagt als devies gelijke pliditen gelUke rechten wy hebben in Nederland aan de vrouwen het passieve kiesrecht zien toegekend op hetzelfde oogeriblik dat aan de mannen algemeen het actief kiesrecht werd verleend zoodat by de eerstvolgende samen DB GÏÏLE AFGOD Z president in de M weet dat je met de kuil niet visschen mag zei die M natuurlük wit ik dat edelachtbare Door los te goaien en te kappen heb je t J w hinderd vaat te stel IScht De m m glimlaèhte even oofniSt rbü hei et tt i7 vinden merkte de president op De man knikte inMtommend CTl janwrier zei hü droogjes hadden ze kunnen zien dat t unne kor was en giene kuil Een nauw merkfcare glimlach van spot ZH r T ï 8 n koeUg gezicht Zün breede uitstekende kaken kauwden even m wrongen krampachtig 1 7 aan tten ei de presi Als t oe blieft edelachtbaro zei de man nur d tWM veldwachters tooimb op de getagenb jke I zijn donkere ooge itostepdo een tlohte gpot Een Strooper Ja zeker Tt zal t oe precies verteilen krek zooals t gebeurd is Hii draaide den breeden gladgeschorw kop waarop het dichte haar al te grijzen begon langzaam terzyde en keek naar de beide veldwachters die schuin achter hem op de getuigenisbanken zaten Een nauw merkbare glimlach van spot trok even over zijn vierkant geticht V moet mU aaiuien vermaande de preetdent HU knikte goedig Ja jawel edelachtbare sei hiJ dat tal lï odt doen ook Hü Btreek even met den rug van z n bwid lahgs zUn neus e weet zeker wel edelachtbare ging hö gemoedelijk voort dat ik vissoher van mien beroep ben Dat heb Tc al geweat van kleine jongen af toen Ie met mien vader mee most in de schuit Daarom kan de wel begriepen dat Tc het onderscheid wei ken tuBsehen een kor en een kuil En dien morgen zou net aU altied aan t visichen niet de garnalenkor Aai was bU me in de boot Aai is mien xoon adelachtfeare Arie beet ie H RIDER HAGGABD door Meiir Sionn van Leeuwen Klerk d Reus Nftdruk verboden 19 U wort herf goed dat l t niet dtoelde op zaken Misa Champera ik doelde op it bf d ander soort van oompagnonBchap o dat wftt de nwtuur bestömd heeft i eoh i man m vrouw hei huwelijk Wil je mij aannemea al ja eoh enoot zy opandle haar lippen om te antwoor n maar hij hiel zijn hand op en verklede klede Luister eerst naar me voordfct je © en haasüg antwoord geett dat zoo moedhjk i0 terug te newneo of te verzaoh i Ik ben mij bewust van a lee wat In oïi nadeel ie mójn Jaren dia jou néiMhiCTi vejon li en mijn eenvoudige ei r i ti mdjn be ijf dat je niet heeiemaal zonder reden veracht en verfoeit Na wat het earate betreft dat kan niet verbeteren w l erger worden maar het tweed e kan en la reed begiraven onder hP goud en hetoelijn van weeldo m tUei Wat komt het er op aan o ik de aoon be van een ItTk dia 2 pond ft de week verdlwwle en o ik geboren ban ia een kHn huisje In Battwaee als Ik nu toch een van de rijk mannen ban van Engeiland eo tM sterT n In een paleis mÜiloenen en een hoo e rang nalatend aan rniji kmderen Wat Mt derde betreft nli betri klng die wil r aan geven Die i eett mij ge lik gv van dit gedeelte van art 7 kan van dien aard zijn dat hei axij hoogst onwelgevallig m u zijn wanneer b v laten wjj het ooncreet geval stellen op zekeren tijd van het iaar te Oouda zonder nadere toelichting alleen kortweg werd gezegd dat de winkels ontheffing hebben en waarbij dan opnieuw in het geding zou komen wat wij een vorige maal reeds te Gouda en in den Öoudsohen Baad hebben doorleefd Nu zou ik geen bezwaar hebben tegen de handhaving van art 7 zooals het wordt voorgesteld ale ik dan maar nu van ihet dagelyksch bestuur eenige nadere omsohrijving zou kunnen krijgen van wat hier onder a of b bedoeld wordt De VOOBZITTEK Ik wil antwoorden dat waar deze ontwerpver ordening ontworpen ie door de Commissie voor de Straf verordeningen waar B en W omtrent de door den heer Kolün gestelde vraag geen overleg hebben kunnen plegen en waar het onmogelijk is om alle gevallen welke zich kunnen voordoen in eens te overzien het bezwaarlijk is namens het College van B en W een antwoord te geven Ik zou ihet kunnen beproeven maar dat zou juiet het gevaarlijke zijn dan kon ik misschien een omschrijving geven waaraan ik later KOU vastzitten Met het oog daarop zou ik mü liever willen bepalen tot de verklaring dat elk geval dat zich voordoet speciaal op zich zelf moet worden beoordeeld maar dat het niet wel doenlijk is een algemeene omsehrijving te geven van de gevallen waarop de bepapalingen van art 7 van toepassing zullen ziJn Elk geval zal op zich zelf beoordeeld moeten wordenDe heer VAN DER WANT Naar aanleiding van het amendement van den heer Kolün om in plaats van Burgemeester en Wethouders zyn bevoegd eene al dan niet voorwaar delijke ontheffing te verleenen te lezen De Raad verleent eene al dan niet voorwaardelijke ontheffing zij het mü vergimd om als mijne meening naar voren te brengen dat ik tegen die verandering ten zeerste moet waarschuwen Wanneer ik mü goed herinner dan heWbpn de leden der Commissie voor de Straf verordeningen zich unaniem met deze redactie vercenigd Ook ik eb dat gc laan oindat ik wel zooveel vertrouwen stel in B en W dat zÜ hg voorkomende gelegenheden de zaak zullen regelen op eene behoorlijke wijze die b v niet ten gevolge zol hebben dat men kan zeggen dat zü Van hunne bevoegdheid misbruik maken waardoor de verordening voor een te langen tyd buiten werking zou gesteld worden Ik geloof zeer zeker dat wanneerde verordening zooals die nu luidtwerd gewyzigd dit werkelük zou zünten nadeele van de zaak waarom hetfifaat Immers wanneer ik bet goedheb dan ie dit artikel luist daaromqpgenomen omdat ook in verband u met de liohtbesparing de feitelijke ooreaak van het in het leven roepen dezer verordening de tijden van sluiting in bet eene gedeelte des jaars anders zyn dan in het andere gedeelte en omdat het daarom zoo moeitük was om vooruit in de verordening precies vast te leggen de uren waarop op dagen vallende vóór Kerstmis St Nioolaas e d zou moeten worden gesloten Ik meen dan ook dat dit de oorzaak is waaj om het aldus in de verordening is vaetg teld Bovendien zou het dunkt mü bezwaarlük ziJn indien voor elk dergelyk geval speciaal eene Raadsvergadering zoumoeten worden belegd Dat kan gemakkelük voorkomen wanneer b v by gelegenheid van feestelijkheden noodig mocht zün het sluitingsuur voor de winkels te verlaten Maar ten overvloede geloof ik dat tils B en W van de bevoegdheid tot het verleenen van ontheffingen een gebruik zouden maken dat niet in den geest van de verordening was de Raad zeer ïeker mans genoeg zou wezen om het College zoo noodig aan die verordening te herinneren Ik zal dan ook stemmen tegen het voorstel van den beer Kolyn en ik hoop dat meerderen dat voorbeeld Tcan my zull n volgen De beraadslaging wordt gesloten Het amendement van den heer KolÜn wordt in stemming gebracht en met 13 tegen 4 stemmen verworpen TEGEN de heeren van der Torren IJeselstyn van Galen Knuttel van Eyk van der Want van Veen Spit van der Ree Vingerling de Jong Bokhoven en Donker VOOR de heeren Dercksen Hoffman Broekhuizen en Kolün Artikel 7 wordt zonder hQofdelyke stemming aangenomen De artikelen 8 en 9 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stomming aange nomen De ontwerp verorden ing in haar geheel wordt in stemming gebracht en met 11 tegen 7 stemmen aangenomen VOOR de heeren Dercksen van der Torren Hoffman Spit van der Ree Vingerling Broekhuizen Jongenburger de Jong Kolyn en Donker TEGEN de heeren I Jsselstyn van Galen Knuttel van Eyk van der Want vaii V a en Bokhoven De VOORZITTER De verordening zal overeenkomstig de voorschriften van de wet in afschrift aan Gedeputeerde Staten worden medegedeeld en na de afkondiging in werking treden Aan de orde De vaststeliinar eener instructie voor denbode ter Secretarie No 161 1220 Deze instructie wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming vastgesteld Aan de orde De rutifteHing eener iiutructie voor den concierge van het Ra dhuiii tcvena aads tentbode No 162 1221 Deze instructie woMt zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming vastgesteld De heer Spit verlaat de vergadering Aan de orde Het voorste tot het aangaaa eener transactie betreffende gronden tuwchen denFluweeleiwingel e de Krugerlaan met J H de Wilde alhier No 164 1121 Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen 1 Aan de orde i Het voorstel tot het brengen van wijzigingen in en het doen van af en overHchnüvingen op de Gemeentebegrootlngvoor den dienst 1917 No 3 104 Dit voorstel wordt zonder Iberaadsiaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde Het verzoek van L van der Beek alhiertot aankoop van geme ite grond b j deGeuzenstraat alhier met het afwijzendpraeadvieg van Burgemeest en Wethouders No I63 1044 van 1917 Dit praeadvies wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelykestemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het aangaan eener geldleenlng met de Directie der RUkspostspaarbank No 2 34 Dit voorstel wordt zonder beraad 1 slaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het aangaan eener geldleening met de Friesche LevensverzekeringMaatschappij No 1 34 Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen De heer DE JONG M d V Alvorens de openbare vergadering voor de beliandeling van de volgende agendanummers in comité generaal overgaat zou ik gaarne nog een enkel woord wensehen te spreken De VOORZITTER Het woord is aan deu heer de Jong De heer DE JONG M d V Bü den aanvang van de vergadering is U zoo vriendelük geweest den leden van den Baad toe te wensehen een gelukkig jaar 1918 U hebt daarbü ook den wensch uitgesproken dat de gemeente inbloei zal toenemen Gedurende den korten tyd dat U aan het hoofd dezer gemeente hebt gestaan liebt U getoond een warm hart voor onze stad te hebben dat doet den leden van den Raad goed en ik kan Ü de verzekering geven dat U in Uw streven om Gouda vooruit te brengen hen steeds aan Uwe züde zult vinden Moge het U en Uw gezin goed gaan wy zullen ons daarin verheugen en dat zal ook aan onze gemeente ten goede komen Teekenen van instemming De VOORZITTER Ik dank denheer de Jong zeer voor deze ik magaannemen namens den Raad gesproken woorden Ik ben daarvoor zeer jerkenteiyk Teekenen van instemming j Plaafejwe adverteritiën in de Coudsche Conrant t FEUimETON p6 president knikte vaat in t slik Toen pori eerde Aai en ik om hem los te trekken en krek as we daarmee doende waren kwamen die twee mannen in dat bootje Daarom had k ook gien tied op té letten wat ze deeën en of ze wat nepen We mosten allebei Aai en ik op de kor letten Maar we konden hem er toch niet meer uit kr gen Want de lyn brak en zoodoende zonk hij weg t Is wel vreemd dat je dat roepen niet gehoord hefct merkte de preslndent op Och vremdl kwam hy goedmoedig de schouders ophalend Neen vreemd was het niét dat kan k niet zeggen Ge mot denken we waren een heel stuk uit den wal J e veldwaohter $ zeggen dat het met meer dan een meter of twaalf was viel de president in E en meter of twaalf deed hü verwonderd Wel meer as twintig meter edelachtbare Kn dan stond er een stüve bries en waren we druk met de kor die vast zat Maar de veldwachters waren ook al op het water en dat volgens hun zeggen nog gem 10 meter van je af Hü knikte BÜmJachond Ja hulUe hebben makkelijk seggen Maar ik zeg oe edelachtbare ik was een Iwintig meter uit den wal en zy stootten net af toen k te ag En als je dan druk doende bait en over boord legt dan hoor je niet wat ze n p a As ze tenminate ge I roepen hebben wat k nog niet geleuven kan Maar enfin daar wil k af wèzze Gehoord hè Tc het niet en mien zeun ook niet daar kan k een eed op doen De president keek hem een oogeniblik oplettend aan boog zich dan over de papieren die voor hem op de tafel lagen Het hoofd opheffend keek hü den man die kalm met onbewogen gezicht tegenover hem stond weer met bizondere opmerksiaamheid en uitvorschend aan e zegt kwam hü langzaam en met na druk ydat je met de kor gevischt hebt Dat hè k ook viel de man in Nou ja kwam de president maar laat mü nu behoorlyk uitspreken Met de kor visch je toch sleenende Matuurlük dat doe de ook edelachtbare zei de man kalm Maar miwi ior was vastgeraakt Daarom mos ik toch stil leggen om ze los te krügen Maar je lag met gestrdcen seilen merkte de president op De man aarzelde even Doordringend keek de president hem aan I Met gestreken zeilen Wel ja natuurlijk dee Ie dat edelachtbare k Kon toch niet zeilen zoolang as dat t net vasbsat Daarom had k het zeil neergelaten Dat s nog l dudelÜk De president bleef hem doordringend aanküken maar ge D fvifr van zün gesicht a jawel dat b rüp ik ei hÜ maar waarom wou je dan niet dat de veldwachterp dat vaststelden Niet willen kwam hü verwonderd doende en zich weer naar de veldwachters ke rend Ja dat is t nou krek edelochtbarie HuUie zeggen nou maar dat k huUie roepen gehoond heb maar daar is gien woord van aan Ge moet weten edelachtbare l t was unne schoone zonnige morgen mair er stond toch een bledje wind WÜ lagen met de schuit een heel end uit de j wal Toen zag Ie wel een schuitje van den wal afkomen met twee mannen erin Maar gehooid heb Ie niks Hoorde je niet dat e ri iwi niet losgooien we willen bet net in beslag nemen viel de pi sldent in Ie Mag sterreven als k het gehoord h b zei de man ernstig t Ia mogelUk dat se wat geroepen hebben maar dat had k toch niet kanne hoeren De veldwachters zeggen dat ge sEoodr Je hen ag je viischtulg heb losgegooid hernam de president hem wantrouwig bekUkend J aar zit het hem nou krek in edelachtbare ei hü k Heb het niet losgegooid maar t was losgeraakt doordat de tocht waa gebroken t Was tvn garnalenkor delachtdbare aa k oe al cel en die ut r K o 13607 566 Jaargang Zaterdag 36 Januari 1918 fioiDscHE coümivt BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGEL I JKS INGEZONDEN MEOEDEEUNGENi t 4 ngel IJS elk ng mw fM Op de voorpoffim 60 hooger Gewone advertentlën en ingrewmden mededeelingen b j contract tot uer garedueetr den prüs Groote tetters en randen worden iwekend naar plaatsruimte Advertentiën Icunnen worden iatesonden door tusschenkonut van aoUede BoeUuadelaren Advertentiebureaux en onn Agenten ABONNEMENTSPHUSl per kwartaal I SO per week 12 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent orera waar de bezorging per looper geschiedt Ft nco per post per kwartaal ƒ 1 90 met oodagsblad f 2 55 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA bü onze agenten den boekhandel en de po timntnren ADVBETENTIEPBIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot denbeiolgkring 1 S regele ƒ 0 80 elke regel moer ƒ 0 15 yfan buiten Gouda on den bezorgkring 1 6 Nteb ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 Adver pitiin van publieke vermaJcelijkhedeii 10 ut per re sl Adminiitrade I Telel Iat ro 82 Üit Dammer beslAat uit twee bladen stelling van onze Volksvertegenwoordigmg welke de eerst is die staat in het teeken van de Evenredige Vertegenwoordmg ook de vrouw verkiesbaar zal z n in het bestuur van het land Zelf stemmen maè ly weliswaar nog niet en het ideaal is daarom geenszins bereikt maar wy durven toch wel voorspellen dat er genoeg mannen in Nederland zullen worden gevonden met de overtuiging dat waar de Regeering t ans nog meende te moeten achterbiyven en de bevoegdheid tot het kiezen van een vrouw met de verantwoording voor de gevolgen daarvan legde in handen der kiezers de stem van de vrouw moet klinken onder de honderd en haar één of meer zetels zal veroveren Dan zal het de taak van de vrouw zijn om naast de helangen van het land die v n haar sexe enooten te behartigen en allereerst in onze wetgeving de positie van de vrouw gelykwaardig te maken aan die van den man Want het Burgeriyk Wetboek van thans stelt haar gelyk met minderjarigen en onder curateele gestelden wat wel niemand die een open oog heeft voor den tyd waawn hy leeft meer zal durven verdedigen We komen daarop terug allereerst lykt het ons interessant te weten hoe de vrouw in andere landen gebruikt maakt van het recht haar door de Regeering geschonken onthouders en motig heit zijde staan terwyi de beli de wyngaardindustrie de siyters van alcoholische machtig leger vormen Partij zoo fel mogeiyk Nu zou men denken dat waar Hughes zich pertinent vóór VrouwfBkiesrecht verklaarde hy de stemmen r vrouwen op zich vereenigd had Doch het bleek dat Ier kèn gaan it niet kon Bureau MARKT 31 GOUDA Dot het plichtbesef by de vroitw niet ontbrak spreekt uit het feit dat alleen in Chicago naast 504267 mannen 304467 vrouwen stemden de K Eerste Blad de verre van uchitL i i i xijii jjat ji inatuurlik kwaad bloed en vmi oato r Aanlield Se trouwens oudor dt smbtouarea m utaatiïddcnst eteeds stijgende 1 BRIEVEN lllT DË HOFSTAD OCCt Ml Herh tMijk nK ldeu de kranten beriohtfii vsn erdtii itwingin en dit la allen die thann gfplVgd worden door personen in d ienht van fle hetli het aJ nwxüig gtMwrdeeld om pir proolaniatie tot de burgewi till ten edndti oen krachtiger bewtrljvan de eteodM toent nende tuobteluoft der jeugd te verkrijgen Do voorbotldtm d e d jeugd krijgt zijn ook ulot Mlcbtelijk In évn week tijde JH uit den Haag gemeld dot diri klerken van hdt kolen bureau In hechtenis zijn genomen omdat ZIJ do bona nog een verkoohten en dat itu ka 4ier van de goisfabriek een tekort van tlitn imllli hotlt nagtOaten iu de ko van dll bittnjf Zulke ge aUm de heiaaa ailtijd ziil en blijven voorkomen dringen iiwrkwoar erwijze zeir wpoedlig tot de jeugd door Underwijzerr hebben HK ennaJen opgt iuerkl dat do jLUgd zloh öiork intoritweert voor tUe gevallen en dat t l chl ei n gedeelte van tie jeligd er door atgtwchrikt wordt Dat oaji hiHt braudMoften bureau d4 z dieffltal Iwefl plawta gevonden Iwwft ons oatuorlijk nie verbaaad Wij he4 bea vroeger al eene verti hli hoe men daar jternoneil aanbelt zelfs uit i aö on Ja n gevangenen Nog niet lang geleden i er ook uit dtm dient t van Sa t buretiu onl iageji een jonganeni wdi dSe later bleek diep in d beer te stuan bij de braiidötoffonliandelaren Dit joiigmeneoh was Jul t ba lartt geweest mot het biilioudon der weekje aten Aan b ii Is wel geen fraude bewezen kunnen worden maar hij U toeh maai wij li t vertrokken liet zal inij nii verwonderen wanneer op een goiien dag liliT of daar en een leiizenriclittndaöltjo aan het licht komt Dit kan niet uitblijven Het to we personeel van de straat opgeraajH In een omg vtng waar men met gi Id Bimjt niOfl wel verkeerd beïnvloed woiden AH w wordt iii dienst genoiiien fÜL nsitme sjo lgaan s avoudwi Utren tikken op de maehtiie en h oi spoedig vcrrijKen zo aH typiste bij éfm der burtMtiix liet ongeliikkig jta Is dat tt hoogo rtttlarlHsen worden gt even Dat klinkt In diezo tijfko zonderling maar het toch zoo Nitt dwt de saansaen op zlt hzelf 4üo wot Werig zijn maar zij nijn son meer dan het diibUdi van hetgeen de gegadigden vóór dSen verdienden i n wij ijn oilen wel zooveel paycholoog dat wij de nadeelen weten die aan dien plot elingen rijkdofiï zijn verbondi n Daartegniover staat dat de Staal aan zijn vaetJ flmibtt flaTen ealaris en betaalt Wilson inderdaad niet omdat hy het onttrekken aan de juJ ten zy het recht hadden aangelegenheden zelf te Dat ëracht een scheuri van de Vrouwen party klaarde zich voor Wdlson fen ander voor Hughes en die twee p ttjèen bekampten elkaar vinnig waaruit bltfl dat de dames in dit opzicht ook al niéWl meer van de heeren te leer n hadden Op sommige plaatsen gaf dit spannende momenten o a in Oakland waar op een mooien morgen een extraiteein van acht PulVmann wagena kwam biifienryden welke uit het Oosten van de V S een delegatie bracht van de beate politieke spreeksters die zieltjes kwsmen winnen voor Hughes Twee groepen wellft door de politie moeiiyk gescheiden werden gehouden In de IVeed Katuer gnaa wij era belang wekkend tl l U genio t Met da wij liuoge vurwauhtliilgen he jbinv van hut leveiMiuldduli ide4 at want éiMrhi zijn wij tot uu toe oitjjid it eurgeeitold utMr wel omdat lUl voor goed du rijd aal worden uiigeatreden o du lavivennddHlcttvoorxieiving op denaftUden voel aai worden voor gizei van de stade inwendige f in de eenheid gedeelte ver m a w hoe zy haar plaats m de politiek ip tten de dames op Het waren de van JT vlaggetjes en portretten i rziene voor Het was UI 1916 dat de Amerikaansche standers van Hughes en vn Witeon meevifouw vooit t eerst haar invloed in de fcndeels vrottwen De aÜglïfe beraadschaal legde by de presidentsverkiezing s agde snel wat haar te ioen stond en Ml A Jan er millioen vrouwen twee van haar beste spreeksters zouden Niet minder maakten vftn haar nieuw recht gebruik en de Woman s Party Vrouwenparty bleek al spoedig naast de RepubUkeinsche en Democratische partyen een element van groote beteekems Want waar nog niet alle staten der vrouw het stemrecht hadden toegekend was voor de Womin s Party de beslissende vraag welke president ich vóór algemeen Vrouwenkiesrecht verklaard Men herinnert zich dat de candidaten voor den Presidentazetel Hughes en Wilson waren Hughes nu verklaarde zich onomwonden vóór het algemeen kiesrecht aan de vrouw terwyl Wilson zei te meenen dat dit geen federale kwestie was en iedere staat dat voor zichzelf had te beslissen De vrouwen hadden één geweldig grooten tegenstander n l ae whiskey belangen Want zy vielden intuïtief dat allereerst de stryd moest gaan tegen het drankmisbruik en het logieoh gevolg daarvan éBffreweest dat waar zy het stemrecht kregen de sterken drank geheel of gedeeltelyk werd uitgesloten Vanzelf spreelct dat de géheel pröbeeren de menigte voor Hughes te winnen De eerste kon al niet aan t woord komen door t gcfcrul van de tegenparty doch geen moment verloor ay haar kalmte of beminneiykheid en dat maakte zooveel indruk dat men tenslotte riep Let her speak give her a chance Laat haar spreken geef haar een kans waarop het ten slotte rusig werd Toen kwam het onlogische van de vrouw heerlyk naar voren want hoewel de spreekster verklaarde allerminst tegen Wilson te zyn pleitte zü hevig voor Hughes Het typeerende van deze demonstratie was echter dat het publiek voor negentig procent uit vrouwen bestond een bewys dat de Amerikaansche vrouw gretig gebruik maakt van het recht dat de staat haar gaf en het ernstig opvat En uit de reis van de speciale delegatie welke duizenden dollars gekost moet hebbén biykt dat de vrouwen daar ook met haar propagandamiddelen niet wenscht onder te doen voor den man iJe Memorie van Antwoord van mtiilster l ostlMitua 1 wn knap stuk werk Kljn beMrijii rs xutlen er eeu kltiif aan liebbeii Up ééu inerkwaaritóit punt wlitwi wij u eu wijzen i oor de Kavuor eden I erkwid dat de voorateuitHg hier lande vergeleken itttt die In amdere ook neutrale landen lang nuH Mie tit i op een ander oogenblik wordt aengtdiongen op de Instdiln van een crt leMÏepartauent gelijk dat In andere lai en rojds lang büMaan Dexe twee opnjerkHigtHJ kloppen aiti bijzonder goed Trouwens wat i het departenHait van Landl ouw ander don een orUitf departtüKtitV Wy htbben ob rL ed drie en een half jaar van nabij de diMributae on wat dnaraan verbonden i gade geslagen o d it strijd gesten lUe daaruit is voortgekouwn No steeds maakt het op ons dm Indruk dat de loutMi meer Hclmlleit lm gemLf aitn nie lewerkl g dan iu geJire t aan beleid van do leiden l e geweldige gouddorat die dul £enden h oft oangiwst maakt dftt ledere niaatiag die winatdwving twigevoigy hteli iikA kracht w oti bafvTeden en BHt alle HÜuitiftd ontdoken Indien htvil Nedtarhuwi even kroolittg tud inees werk nonbei dueniiii geu van de rt orlngeiaak ojs nu heei Nederland fime heeit t geaig eweri t zou tie ganecbu k veiutuiadd ut nvoorztiulog bier idfOeel gL W b t zijn Hetzelfde herhaalt zich vooTtdUiTtiMf wanneer aiui ie leldera wordt gevraagd waarom ttii of dat i let ndfw kon 1 h t an woord altt de grooiè itMma on 4Tlijkhed i dwingen ons lot het neouen van tai van scherpe bi palingen dlle helaa op de gotHlge ittden drukken Het gaii8choa fcnlnistraUeve wirk bfüilaat in het trelleni yaa ii atr gel n d t iiiderdoad het ste sol wordt nageJ efd Uf nu de b tJer l osthuiua heet of andertt bij zal den eitdeti wanbopig ftrljd hebb n te voereci tegen kwaidwiillghiid oneeHijkheid en opzelteiijke tog nw TKi g De zond bok irf Jan I ubliet ni i rdat wordt niet erkt nd Vandaar dat niviï een andereu zoekt diiti tnen thans d woestijn wil Injagen oan zichzelf den sebi van heiligheid ti geven Indien de Kanter dit inziet U het debat iM e g ftlgWoopm UAüKNAVll BINNENLAND s RIjka nlddeleA over December De heer de Meester schryft in het Vad Geiwooniyk en ook ditmaal is de laatste Fefuilleton maand van het Jaar voor de middelen van bracht en d fi voig nde waak aal ik jiiidt zooveel verdiiciidi habban als ik mij jaren geleden had voorgeötejil totsi ik begon Nu ik zoo zeker vaji mija fortuin ben zat Ik nïij ini t vervo gi toeleggen op een hoogar dtoel op de wetgevende macht Ik heb al eend polUieiten arboid verricht a s tk eene tijdj daartoe had nu h t mijn plan om in t beötuur ia komen Ik heb daar de bekwaaimfaedieai voor en een goede gezondheid Ik lioop eenmeal een van de erste uKanncn in het keizerri te zijn en mijn macht uit ió apTt ntieta over de hoofd van al die onbeduidiende nuUen dta het vorirouwen van hun landvolk gewonnra hebben aileeni ocidat ze in oen hooien and geboren zijn veeii g ld bezitten en nooit deu best tijdJ vam hun l ven hebben bestead aan deöi arbeid Met ou naast me ken ik dJat d en ja lueer dan dat en dat ölle leg ik aan je voeten neer Weer wilde zij hiia in de rede voil n maar weer hield hij haar tegen omdat hijs t antwoord op haar lippen las Luister ik heb je nog niet all verteld Mie ebiai ben ik beigonnen iiuet daair waar ik mee had moeten elndig n Ik heb je nog niet gceegd dat Ik je liefheb eerlijk en oprecht met een vaale onveranderhike liefóe zooaJs die mtijd + komt iot n nn € van mdddejbarai leeftijd dfe nooii tevoren donrvan iets gevoeld liadden Ik xaJ me niet opadiroeven tot liartstoohteli ke ontboezemlnffen Ue op miJQ leeftijd dwoBö en ongepaet konden klinken toeh Is het waar dat ik vervuld ben van liertstocht dij op mij aangekoMtn i en mij geheel beeft bezield Ik die andera mennen ar om heb ultge whtm ik aaohid je Je bent de vreugde roller oogen Al Je niet bij me bent is J1 lec ont toe heen Ik bewonder de eerli cheid van je karakier en zelb je vooroordeeleD en naar joti opvattingen wil i t de mijne regelen Ik gf4oof diat ge man je oo kan liefhebhen aln ik Barbara Champens Antwoord me mi Ik ben bereid ou te hooren het beet of het ergete Ba l ara keek hem vtdgeij haar gewöoiiie vak m t gezlüht met haar va tbt radwi o gm m anlwoorddH zooliizinnlg want dt i ntfininr waarop hi zifci znak t epleit hftd iKH wel klaarWij tc4ijk vooruit l tudeeidi trof haar toch Ik vree dat het het ffl giate ia Sir liobeit It zijn hondeirdiÉn vrouwen dl veel hooger staan dan ik en dl blij zouden zijn ooti II int t hairt en zit I d hulp en de kaaiKvaad sehftp tu geven dit ii verlangt Kiest u een van Tn n ik kan bel niet Hij hoorde het aan en voor t eer t ontspande zieli zijn gezlebt Al dl ii tijd wa hit fWrak on onl ewoegili i g bleven zi lb toLu hij sprak van zijn Ikflc maar nu brak hi t ab ij t dat breekt door ei n ploteeJnge vlo dgolf uit de diepte wr ze z ag de ddepiten van zjjn natuur en begreep de kracht di ervan uitging NU t dat hij d e openbaArde door toornige of snvei kendo woorden want di bleven kalm en afgemeten Zij hocird niat zij zag en het wae haar een nbad i dat een kl 1 ne verandering in de uitirukklng van en mannettgelaAt zooveel kon openbajTc n l at zi i wreeda woorden et hij Zijn die rniherroepeli Zeiter Met zulke zaken sipeel ik niet dat zou sleeltt zijn Mag ik u één vrMg doen i went bet antwoord dtaarop onnennend fe hei ik nog hoop Ie er een ander wettr ge van houdt Weer keelt ze hen aan m t haar eerlijke oofim en antwoordde Ja tk ben verkxtU met een tder Met Atan VenionP zy knikte KindB wanneer Al jaren gdeden Neen sinds van morg en IlemtJIscfao gioffHieiil riep hij heesch van morgen Dus glitoreiia von4 zou hot nog niet t l ia zijn geweoBt en jui ttgistorwiovond had Ik je or over wiljeo ik keA dftf bad ik bij uuj zelf overlegil Ja ViU die gifsehiedenlt van dat afgodtriie ld en de ziekte van je oond er niet tusechen aekomwi waren zou ik nwt Je geaprokm hebben en niÜB hien gehlaagd zijn Ik dmk het niet zei zij lUj ging voor haar staan en hoewel zijn oogiii vo tranen waten echoten ze vuur Je dénkt d nkt mïkio hij niaar ik wèM Natuurlijk wa I ooTOOgeli na de en inorg n Maar Barbara tk zt g je dat Ik jö Ml veroveren Nooit nog ia een pan ims ukt dat Ik geiiwakt h id en ook dit zal miJ ntst mUIukken Vn hoewel ik allijd van Vemon hield en heju op prij s ai Me hol Ik toch altijd gevoeid dat hlJ iBljiii vijand WO en die bo tamd wat om iraj leeiï te doen al wa t ook onb wiiM N u bc rijp tk dat mur hij zal on dervinden dat Ik eterker ben dan bl Moge God hetu bi ta ttt Da zog Ik u n dat zal Hij aiftwoordkle Barliara katiu U apretkl in woede nu eu dat kan ik nnj begrijpen n ar ik hoop dat u uw woorden vergden zult rooar ol gf ze vet eet oï nU dtiik nlrt dot g j mij er bang mej kunt maken DJe mannen giidmakera ging ze voort iu stijgende veroaltt aardSging dle op de etm of andere maoler rijk ziki geworden en voor dal geld ook op oe eea of andere ntaoter eer OU aanzien hefcben geto t ze denken dat ze groot zijn la dtt kortte leven hun korte köiie leven dat e n t mt ten j aar woorden in de Thwe zi ü ze groot hier in dit land U kunt koopen wat o wil en do n en chen kruipen voor u en vragen u o aaiinowzen en gunateo de spoorw i gbte ut u n loepen u na en noe men u Milord Maar u vergeel de grenzen die r zijn in dit leven en éai wat Iwven u verlievtii Is U wUi dit en dat doen U moeut eens soeken In daA boek dot noo it door u gelesen wordt naar de plaaU waar gewijlu ven tast dM men niet weten kèn wat er morgen komen si dat het lieven t al rook dl ver aeliljnt voor korten tijd en dan w w verdnijnt IJ denkt dot u den ram kunt vernietigtit oBft wlen Ik mijn hart heb gegev oQMlat bij eerlijk en u oneerlijk omdat u rijk bent en hij ana oindU hij verkregen faeefi wat u niet krijgen k a Welnu ik tart voor mijee l e voor hem t robetr lut en het saJ u niet gelukken n aki t ué4ukt 1 dmk foji in uw uh tt r te oogenblikken aan de woord 4i die ik nu giwpro teo heb Al ik u 1 ad heb g daan aut mijn weigering dan spijt htt mtj hoewel hit nl H wA schuld U Wal e n vrouvt zet htj ttadenkend wat e n vronw en dl t verll zea I W rd vetvoïid