Goudsche Courant, maandag 28 januari 1918

So 130O8 Redactie t Telef Intero 545 if on i arUmatti BegirooPJag voor Binnonlavdsche Zaken De Katmer he wèt aanda èt gewijd aan dö bogrorting voor Blinnenlaiidsclit litkm I e geJteele parlenï TitaJri week heeft ZIJ haar bfzig gipiboudeii trst de oïdeehng Violkageaondh idi en toen On lierwij wat die t ig t Yi altjclf losmaakt Hij de eeretgieaiioanide aidiLPlingi kre ii ween tutecuiose batje waarbij éi hoeren Koo dpnburg bcAiaper en Jannink nog oena aandrongen op oen kratht ger bdetnjdtng van die tuberaüose VoJgent lien erarste ontbrak er ojogal wat aan de wtrkiiietho de van dB fJedlarlandflobe üentraje er eeniging een meenlng dlie door de b dt Midleren en door dim Vlbii ter wojv be tredon De oi nfiÜg ooBtand ighcdi had den natuurlik een niuieeligen invloed op de barförijdlng maar diat in aanmerking genom i wae bet effect dor beairijding nkt goring Keohts a eeksciw beetrijdmg van die tuberouloöe van den Staat aohtlo hy min der gew naoht etr wenecht hij het par ticulier imUiatief te steunen In ztju krach tlgm arbeidt Daarnai vo gdt bet vluchtooidtendttat waarbij Goudei zoo over die tougt ging Nu dÖ redactie nitet zoo prijftBawaairdlgi n epoed é xG kweatf © ter plaaWK h tft ullge zocht mag uw parlementaire iitódewirker ulteraapJ mdnder goedi op db Jioogt wei dlaamaao vierwi tm V ervoigcns was Ondei wljö aan de or de wttftrbij de heer die Sttvoniln Lohman wter eane dl © instelling van een ondïr wij depaiPtemeBt en etn pemianfflten on d Twijöraaó bepieitte Mfinlster vepschijneu ea vaUen maar he be4eid in zaïke ondw wiiri diwit h zelftie te blijven Voor dfein Billing van een lectoraat in de moderm taAen pieitte de lieer van Hamel voor sa lari erbetering voor die hoogloerarin d ü er het algmietn was de kritiek op lio ondorwijebeMd van den Minidl r niet giinetig Initeg dwi Van vele zijdtn w rd gfklaagidl over g iniie aam kracht by die at voering van hetge n noodig ia Men acht do mi elliiig van een afzonderlijk diepartc inent gieweawcbt E in beetje bumorlsIwch achten wij echter Ax viTwaolillmg van dKm heor Uml urg dal dan aan het boofl vaa dIat ipertement oen onderwya iiwn zal komen Leert d © ervaringi dat wn Mlnl Htr een vakman is Bohalvpaan lusöde lioeft aan ledl r deparamient wel wns lK t bewind gevoerdt e n nwan dit 1 et tegf de il vaa ecu akman was Maar mwi wH een alzondorlijk diepartem ii die hoeren Ijohman van Leeuwen Cerhard IJlmtmug en Otto ze hebben liet allen miet nadruk betoogd Ht fel 4 tegen ïmi AlinWer wae de hfr Otto die zijn redlestherpsamieiivatte m be ei i van dfin ministn ia onvoldocn OP Pe niiniett r hoiidt ternauwtrnooii de ill gm gaande een g kraclMlg initkü f gaat w t van hem uu Wa r de man eter nog nw e jgcrl ei niaatre l kwiit daar g Feuilleton Notub N F CAMBIER VAN NOOTEN Ie Goiidn zsl op Haudif 28 Juuri 1918 des ATonds 7 aur in iMt ffebouw der R K LeeeTcreenising wui d WeatluTfln aldaar pnUiek Terkoopen No 1 Ëen enkele jaren ijvledan nieuw gebouwd Woonhuis met ERF en POORT a d Rmid no 8 t Gouda groot 90 cenüawn Per we verhuurd voor ƒ 810 No 2 Een goed onderhouden Winkel en Woonhuis met ERF a d Wadhleletraat ao 27 teGouda groot 38 centiaren Per week Tehuurd Toor ƒ 216 No 3 Een dito Woonhuis en ERF naast het Tonge no 26 irroot 81 centiaren Per week vethaurd Toor ƒ 2 No 4 Een dito Winkel en Woontiuis met ERF en grooten TUIN aan de Roieldaal no 13 te Gouda jrofft 1 Ai 8 centiaren Ifcet Teituurd Na 5 Een dit Winkel en Woonhuis met ERF TUIN en WERKPLAATS m de Nieawe Haven no 21 te GoikUi Wot 1 Are 12 centiaren In eifen gebruik Do perceelen z n te benebtigen de laatste dne wei a en voor en op den verkm dag Tan 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen te weten perceel 5 op 1 April ji en de overige perceelen op 28 Febmarf jk Verdere mlichtingem geeft gexegde not ris ten wiens kantore van Èl Jaonwl aS nfttitien te veiMig n lijn 864 56 DB GELE ATGOD Tan H RIDER HAGGARD door MeV Stwm van Leeuwen Klerk de Reua Nadruk Terboden 90 Goed ïij heeft het 1 opgezet wijzul len het uitapelen Het lijkt nu alsof ik de Roede kaarten in han ten heb maarl t zou V ta t nflt niet verwondiwen ale ziJ fl robber won want het element dat ik lOöTal nown en waaraan z een anderen 6 eft kan er tuaechen koomi Mijar neb nog nooVt een uitdaging geweigerd i wij uilen het epel uiteen zonder ettelijden met den verUezer Dien a ond werd eö eerste trod uUge reeld Toen Sir Robert terug ging naar jti Court beatdde hij zi auto en ver ffoK voor dringende zaken naar zsjn landj ed Otd HaiP of naar Loadlen hij ver j fllecl e dai hij per elegrara was ont yi zijn TO p ardekraobt Mercedes J ek uitetoonïde werd Mr Haewell een potlood geeohreven brlefie Inde hand topt dat luidde Ik heb hf beproefd I Ja mirtukt voor t oogeabUk Onge tïr waa A V naj van morgcB voér geweest Als mijn kans gisteren w r waa gegaan door jouw we ou Ues wAxa aijn gewewt Ik v plan lohter rolMiSkt niet op eo ONTVAliGEN groote colleclie VOOR A SEIZOEN Kinder en Pfomenadewagens I HET r irttia D W van Cie f aVOOrdT Lange tiendeweg 10 12 Tel 200 NIEUWE SC WeOWBOIHI GOUDA HetlntiemeTooneel ondM ltf b l leMInl T a FNIT aOWWMeESTM Arti ti k I i4 rai ADOLF D FKITS BOUWMEESTER Zondag 27 Januari AawiR 8 wir prstiss EiiFV SKCHl UCIEXI Em sieeitl NatienilB laokvereeiifiBg KMiteei QOUOA Kapitaal en Rsaerwen f 6 900a NMI COUPONS EFFECTEN VREEMD OEUO DEPOSITO S HANDELSCREDiETraf INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN IN EN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNEN EN BUITEN LAND SAFEDEPOaT QIRO HET BLOUSENHUIS 291 40 KLEIWEO 31 Telefoon Nummer BSa Specialiteit In Dames blouses Costumes eni NIEUWSTE MODEULCM Wejent het enorme auccei oog een enkele teveni L AATSTB OPVOERING in dit eeisoen ven salori ter beschUcklng De Generale Repetitie van EEN KOSTBAAR LEVEN v N HARRY VOSBERG VKRTALINO VAN DIXIE Het algemeen bekende lachsucceslt aV Meer den 250 me met enoroi lucce opgevoerd te Amelerdam Rotterdim en Den Heaj In hel leetlle bedri f euccet icène ven de LEEUWERIK en de NACHTEGAAL Decorsverwisseling by open doek EooriD SDccesl llCim Eooi SDcml PRIJZEN DER PLAATSEN LoSa en Stelliee f 1 7S I d n f 1 BO t Baloon 1 28 I deo f 1 Gal rij f O 40 Verhoogd roet 10 auleurirechtenPlaatabeeprekinl ala fevroonlijk 476 55 Chr KEET Markt 3 en 4 Telef Intepc 445 Bnitengewoiie Uitverkoop Fa W V ZANEN 20 a Ha i AUUor voor Moderne Portret Fotograflei In het tapQt en beddenvak zijn alle artikelen abnormaal duur en ZMr zeker zullen de prezen over enkele maanden nog veel en veel hooger zl n Door enorm grooten voorraad kunnen en 440 lOQ wrillen Wsy Cinfiy00TEIIl86fiDila aal ap WOENSDAG 13 FBBBUABI 1918 bij inVet en op WOENSDA6 20 FEBBUABI 1918 bij afales en eombinatle Islksns das morgans til uur In hst hottl DE ZALM ian f Markt tsjBOUOA ten verzoeke van de erven Wed C VAN DER HEE pnbUeh T rko en t EeoBouwmanswonJng met STALLING HOOIBERG SCHUREN ens voort WOONHUIS met BOOMGAARD en diverse perceelcn uit muntend Wel en Hooiland eao den GoMderakaohca dffk te GOUDERAK in de onmiddellijke nabijheid ven OOUDAen het IJtavlTeeri trekkende deeU ven den dijV tot de Veer taliche Tiendeweg en deels ven dair tot de Beijeriche Landecheiding groot ruim 9 HEKTAREIT In het pand ia behalve het vaabouders badrUf sedert jaren met gunstig gevolg dat van vraehtriider uitgeoefend Te vellen In 6 perceelcn en combinaties Degehjks te bezichtigen behalve det Zondags Te aanvaarden de woning cp 1 Mei a a en het overige bij de betaling der kooppenningen 21 Meert a s Verdere inlichtingen geefl gexegde notaristen wiens kantore ven 31 Januari af uitvoerigenotitiCn te verkrijgen sijn 518 SI w als reclame voor onze zaak gedurende deze opruiming nog verkoopen tegen prijzen ver beneden fabrieksnoteeringen Slechts enkele artikelen kunnen wy In onze étalages toonen WU hebben echter in alle artikelen nog Nieuwe Schou wfauyg WOBNSDAO O lANUABI 1918 N V liiitllottgnlainscliToonesr DiRïCTiB VAN EUSDEN en TARTAUD 6e Voonlellini in bet Abonnement xeer grooten voorraad Wat U dus niet geëtaleerd ziet vraagt het binnen Door nu te koepen bevoordeelt U zich minstens 30 40l Alle A contant Gaan xiohtzendingen I E CRISIS yp Tooneeltpel in 3 bedrijven nair het Italiaentch ven Marco Pkaoa Aanvang 7 2 uur preclas Entree voor H H Leden niet inteekeneren r 3 2S Entree voor Niet Leden i 2 SO Entree voor de Geleri soowel voor Leden Il Niet Leden SO o at Lotiol voor da te beiprakcn plaatsen op vertoon ven couponi teveni voor de Gelerij er sijo dsarvoor dan eli ktijditf ksinen ver krijfbeer op Maandag 7 Januen dei evondi 8 uur k 10 eend per plaeti Alle enlr epmsen worden verhoo d met 5 voor Auteunrechten 494 38 Avonds na 8 uur gatlotsn Verkouden y y BIJ DIT OUSe WBOBt liu U l Mn Mu A r r rH t l M rMliO BORSTAANDOSNING Voorkomt dati Gebruikt d deli k de Abdijsiroop weHcc I gevur siud SlijaopIwseaJ tottttmiepd wniclilflad wi Dd Sanguinose voor Zenuwzwalcitena Kentaekeaaa ven Zennwsvrakta si n vol eni prof CharOOt hoofdpijn reefaialjle pijn in den rug gebrek ean kracht efl ean energie dyi pepiie gebrek aan eelluit slapelooiheid moedelooiheid elgemeeoe drepreiiie Baheadallitg j Tweemalen daega een eetlepel San gaiaoaa 15 gram Honderden bevonden dezen reed en dit middel voortrerr 14k SANGUINOSE koel f 150 6fl fg12 fl flSTf meal per dag een eetlepel WACHT U VOOR NAMAAK Bij alle Apotheken en voorname Drogiiien VAN DAM Code Riemeritreat 2c 4 Den Heag PletKhen worden terug genomen Gouda Anton Coope Wijditreat 29 Schooohovea A N v Zeaaen Bo koop Wed I Spnilt J F Verfcade eddinzveea A v d Heide wan i Ml ÏT Aluta vtl dMlttoag L I i ndaaaialmi Mt Notaris MONTIJN te GOUDA IS voomemeaa om op MAANDAG M FBB UARI 1916 rfee nvonda tea 7 nr in K HET SCHAAKBORD een den KLEIWEG aldaar in édoe zitting pabUek te velUa a te varkeopea t Een goed onderhouden Pand en Erve ïïnmi luki aan den Turfeingel te Oeade bestaande oU beaedeD eo bovenwoning Noe 86 en 87 kad Sedje E Nummer 2467 ter groiMle van 1 Are 64 a A Het benedenbuis verhuard tot 15 Pebr 1919 respectievelijk voor IS 25 en f 19 50 per mund Besichttging als naar gebruik na belet vragen bij bewoners Betaling bij de eanvearding op Woeasdad27 Meert 1918 Neder onderrlebt ten kantore ven NoterieMontijn voornoenid 521 30 DUUR oLÖsrrniPttir Is vlet Boddig Ksopt daarom 445 15 blIBaOtoüPi Sp Migiillii Os Votrdraekf Wydttraat 17 Talef 407 Oowli Oorloffs Glosetpapier voor 13 eeot per ibik i lUfi ïll ± Adverteert in dit Blad AQBNDA 25 Jan 7 u Soo dB Réunie Lering oor de ld Gouda van het Natnur Lmidig Oaooalacllap doer J O A Urender 4 Brandla uit den Heag Jan 7U u ai 3mI KuaMaJm Boe On ücnocg o Dan avond fl 8tern eII HAASTRECHT 29 Jan TA uur am Gabouw Coowtdia NeA Prot Bond Afd Saaitreeht Di J BSrser t Gouda 29 Jan 8 uU VM aderil Kelner van ArlxM voor i Bouwbedrihoo In Ari Legi Jan 7Jj uu Soo i ftsunl Ctr Lelferknndg wrbon LeaW Kei I C WoU i Febr 2 unr Geb Bouw en Wonjngtoadoht anhNtaaAMeanmiarie Armen i 29 GROOT WONOER BOSKOOP AdvertentUn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELIER Zuldkadt A VAN EENIGE KRAUNOSCHE RUWIELHANDEL VERHUREN BN REPAREEREN NIKKELEN EN BMAILLBEREN INRUILEN VAN RUWIBLEN 2114 STALLING CX R RIJWIELEN 10 Polanenttfoat 15 17 Rotterdam 0 o etkuiidi e krulden tc en Rbeumaiiek HoMtenGebrek Mn E tluit MikfkwMien ens fllimede Plciilen en Balium voor zuiverinif en cnesin van wondenToI ni recept ven Dr BUCHAM Ook ie bekomenvoor H H Veriiouderi vwechlUende niddelen kifZiekte ens voor pMrdeif Rundvee Verkene ene met cbniikMenwii in tebekomen In den Geneeikrechti en Kruidenbandel bij 529 56 MEVR HAVERHOEK raiEKUaEN TAN 9 TOT S UUB LANOE WARANDA 17b ROTTERDAIH AOe tlaurgang Maandag S Jttnuari 1918 mmxm ooiiraivt VERSCHIJNT DAGELIJKS AÊti BEHALVE ZONT EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDBIXEEUNGENi t 4 ng IJS Uw ngêl mwr jM Of de voorpagiM 60 hoogar 0 wone advertenttto en lBf soad n madedMitnira eoDtract tot tw den priU Groot iMters randeii wolden amk saar j aatonUmta ABOliÜEMSaWVAU $ p kwuUai leSi per week 12 onA met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 tSv par weak 17 eent orera waiir de bezorgmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 1 90 met oiKlfigeblad f 2 5 $ Abonnementen wonden dagelyjcs aangenomen ban ona bureau MARKT SI GOUDA b onze agenten den boekhandel en de po tkantoren ADVBRTENTIFPRIJS Uit Gouda en olnetraken behoorende tot den bexorgknng 1 5 regels ƒ 0 80 elke w el meer ƒ 015 v an buiten Gouda en den bettorgkring 1 5 regels ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 6 18 AdTerentién van publieke vermakel khedes 10 cent per regaL IMMm Advertentiën kunnen wotdan Ingwoodan door d aimi Advertentiebureaux n om AgcjitM AdiqiiiiitTade t Telcf Inte 82 Bureau MARKT 31 GOUDA 1 treft b url dit ilt ftii betBij gibontiwn door een latajen tenmjn hetol et ttrufg ag op het iiiitialial vMi dit Kamer De Jierzioning ven art löa der Grondwet wae siechts oempo litieko daad en geen onderwij undigen tnaatrthgH De liierhaalde betoogen vanovii Viinif ter kunnen het gemis aan inittlalie £ met Mrgoedieii Lef wijt de bijzondere tijds on Untloghedtn niet langei t T veront öcl uldjigiii van ik werklooshud kunnon B rekken iX 1 oiwiing van doi Mijiwtcr aciiltol hij ten gcvaA vour de voorjitan dera Van htt openbaar ondTwi Hijliad alle viTaiagen over htt ondiorwij n egaan en duarin niet gevondeUs dat vtoes opeen liitiatiff van dt n vUiiiuter Aatuuilij k lokte Idezo plwlippica proiett uit Uit de rixli e zijdo waren het die Iwwen de Vls M 1 eji Nolens dto er tiegen op kwaanen uU de linkerzijde kwaiai de Itetr i6ri aan Den iHaogi verklaren dat hij niet aan do IlttiKi legen den Miuustur meedeat Deze uewinidHuittn had da geegeilheid voor ondurvvijd rninter geniaiftkt en meer kan liij in V er iand met de lijdËKMiistandugh xlen n t dpoii Dat wa otric die opv a tlig an don MunsJter zelf Dezo zeid ook meer te wiilen doen Het voorzittt r ichap van den Miniietierraad lieeft Ihiu oohU r ivcr lil beslag genomen tn daajrdioor blee zeer eil liggen dat luj graag bed a gedean 1 m 1i Èoeande hij de horzxönli g van art 192 een belangrijk feit nin aliccn om d politieke beteektnü döcU ook on do groo to ondi wij=tbelBngen dae er aan verljondeil zijn JuiÉt Ml erl and daainued erkwide hij d weiWchelijkbeid van ein afzoadtr hjk djjMirtt miesit vwn ondie rwijs Daar naa t aire een centrale raad vao advl e niet verwerpeii I eze raad blijft advl li chol IV op ruimtlivliaail hi biwiilkbaar 4 lling van tiet noodige gold daarvoor H t 4n d wa0 kii bd rsfei voorstil aatigenoamfn nerd ong iveer 1 Inkn t gen Kechti4 M tweede preeics Ijtokfl tegen i echt 4l6 tcgn n 27 I e Omh rwij rljd iK g niet uU links im KecNa eigenMjk he i d zek es tie Ix beeraeht Jj warm jt voorstelt letj om de dri ijairig in 5 jarig om t zetten on en V aai Vrijzinnig derooorftlbtche zijde waarbij de Kamer do noOiÜzakeli heidijit retkt vaii de opriohiing van nieuwe H at de perseeinmen baren betreilt zoo toonen die der fc ugelsohe bla ztt veel l niiM venK ealljk H mciU gematigd uit iob de Jraty N fWs wilke brijft Redevoeringen van Von Kflhlnyiina PersoommenM taren op de redevoepingen van HertlingenOxernine Het Hong ar ohe kabinet geifailen Oproep tot algemeene taking in DHltsohiand De besprekingen der Duitsoh Ruaeisohe oommiaeies ta Petrograd Gevechten tuasohen Rusoen en Roemenifirs Wat voert Japan ultT Aan da ft Dnten geen rijxiging UNS UVEUUICHT Het eiTSk punt vm beéMig i dM Hni llng dL gedHÜbtenwlfl 1toK door WtUoik tn i lojd George iKigoiUK i voortztt en bivluït in een uhnooólg iig onv daanimle itfnif te gaan t n liet bati ekt t nog tiieer dat Hefttng in bOatonderlMdmt op Wilson antwoordde De rede In haar geh wl geeft geiii ondslag voOf vuede mwr sluit ooki niet de deur M t een f uUschlAndl dat zich van zl c4g denwx ratie bewust Ie zal mm veel ueikr tot deik vrede fwa ken liaa opeiilMiar optrctlen der verantwoor dftlijki iiidniÉ rs In principe verklaairdt V Ktlhlmenn veel voor dut denkbt d 1 tt voelen dooli mtrwte op dai la U n tci iiig mtt ngoiajid dm et iii ii 4iweuoiide pailementaiiii tradilW aclit r zit b Ito ft en waai tl eea mini Uir al IkH wart twee p isü itt n verbegenwoordigti kui nen zijn In Duitdchtand een andL re opvatting k Maat l e IXiitóclH constittitie toch kent alwct ts éen werkelijk veraniwoordiLUjken miiU T hl het HijIe nanWiji dtn Uijks k4i usilier en daarom i het nioxïih k dal i U uduister liij Oi ialgHzhi belougrijkt on t rnerpm een rede houdt zouder den tikM daarvan L voren nut den llijkskan seller te htbB i aatge egd Mwht ev n wi 1 iu dbze riohtliigi hel pol tlekL l v ii zich verder oiifwIkkM dan ai Idj d t zetr toejUlohen l egenover v Westarp d o zich ten aaor zien v an de ouderliandeJingeii t Breift Li to ük olp but annA iioii l uieb M ipünt plaati t wees v iv ir op dot df W g wtlke ibana btwandtld werd wèl ovorwo gt n ÏA va d f eendgu weg ook waerop alk beginselen der re eeriug Iifi antwoord op Vrag of overbv tet hiH opperst ii ïperbevel wa tn werd gepleegd aai twoordüe v K dot sükui üm g schiulldt en er t en Innis samenwerking bij goeds verstandhouding best id W at ïe b iaogrijkt redn van t zevnin bttrtft vt t op Jen baarde zijn lattrfiiie d deellng in k Oosten rijk eb e dcit atle dat de ttkst zijner red ro d aan Hlteon waa voorgelegd aleer bij baar haji U i tg etrpr o ke n Dat in de Donaumooarohie n ook in Duib eiland Ceernins redi met sijmpothlo ifl begroet bthoeft overigen nl t te verwomderenw eaigHzlns voorlArig klinkt o 1 dan ook het Iteuterbertoht t zou ntt n in of fitieele kringen te Washington In de ver klaring n van C eniln eo Hertling g en grondr ingfti zl n voor een v gjijk Kübbittuim l e ft in etm verklaring iii de grooto coonniufile van dtn Kljksdag en uitvoiHgf iit nizWting g eg v n van de y éctt yji an du oiid erhandelaairs dt r iidd mrflattn n daarbij ton aejligsfej ont ktnl dftt er HU ben den i en on dtn 7en ven tlul zou zijn ontstaan li de hou ding der Megatl Hij Verklaart d t de lormul van den 27ea fteen officieel docu hiiont waH luaar een gedtrtrend de wedcT jHwho debatten ont taaa vraa k waar lil het utandpiuit van bP do partij n om lijnd werd Het overige van KühlraiaB n a rede waar in hij o ai vtrdiedigde waiaronii Daltsch land inging op het üiueislobe prograiiuiMi wfLi eeavoudug de g iiiohtcdvnie van dt tie kendio feller een verdedigitiK tegenover Ie OQuexionis en la I uitacMarti Mi t I Inland hcettn du ondorban ietin gen reed ver gevorderd terwijrf ook df Ih riprekingtn met dt Oekraaneclie afvaardi ging zoo ver gjovorderd zouden zijn dat m 11 een overe en temimliRg magfrerwaTSiten Met batr kkmg tot de urtvoerlug van het zöUbeaiohlkkingsircebt dtr volken wees von Kul Imann er verd er op dicvt men hier nog niet i et een ontwikkeld re ht zelfs niet met en gewoont re ht heeft te dotn In t g ndeel dit reAht mOt4 nog worden op gebouwd ien slotte meendlo hij echt r dat ook al werdien DuUsoliland eai Irosky h t nut een6 dit aian deit eindtiittdag we nig ou vtrandleren Met andi ro woord n dHt Kusland toch deai oor og nlev kau vooriett n en er d e vrede zaj koimui hoe dan ook Indeidaad lijkt dit daitook welh mcest w aarsohijalijk wijt bet ondenklMar is dat htt uiteengevoll n Kns flohe l er opmeuw oen strijdmacht van beteekenls te geil de Centralen zou kunnen vormen Na de r do van von KühJiAann weDe üU een aanvulling van die vpn ïlertling viti te besohouwen werdm irftg brti Ie de bitien gehouden in antwoord waarop v Kill lintann tem tweeden inafle het woord naan nkelo kernkweatw wiUen we kort daaruit releveeren Zoo waa o a doOr btresemoain op groot r regeeringsptit HU tPit oamgedrtmgen d 1 h ef nieer htr Wat Osernfaia rcdie aangaat merkt hei blad dan verder op In DostenrlJk z i kraoliten aan het werk dte de s aat UedüD üiaobtttloos kumwo uuMu n Hi t volk veracliflit zloh stem en sousnug zin sneden van C eruln vertoonen dukkltjk CL u duidelijke bewustheid van den ktvloed van dezen nteuwwi laotor op de regtling remin ondemeené deo wejtt 4it uhetst hoopvbllen tap door Autorlka be llstt onder bandaUi ra yttor te si il n Do t iuwe beeft geen virteMiwoord iger die zulk e Ti rol bfier op lotl kwi xkbubu dan Wllaon De Hongafrsohe I est Hlriap noemt Casexnii d kampioen von den vrede en at bt 1 duidelijk dot tr eendrat t heersclH bisSülHii aeriijn di Hongaar Bthi KiJksdugjiK rd rbeld en A Ndi nde Dultsehe staatJl idoi Generaal Hoftiimnn mog mbt dwn Mubei Itebbeii gorbik ld tzernin wtiHlt met de ii riimfMitD n tm do hi rsomi v i en ingenieur 14e bruggen bouwt seerend dioen Voor werkaaoan en kan dus vtt gotda eolartoverbettfiugein van dv hoog leeraeren ea beantb n aan da unlverMitei ten wapht d MAntster op hi4 rapport der btaa s cJmluiiaBie Bij Ie artikelen bepleitte die boer Beu mer salairlavorbeterlng voor de letraren aan d © Kijka H B S en terwijl de lietr Ter Ljan de eamenstellmg van d c exa imn cOniiutlBsie I uilvsch M Ü ddt iju t objectief la veroordeelde Do Groiiingecho caadidatlpn worden dooi hun eigen leeraar gonaniheerd en juiat in liet nioeili ete vak De l i H B ö leeraren kr en een kern kftnöje De Minister erkende dütsalarlaverbetering dringend noodiig i niaer de StaatöcoonuilaËie Wil die conmnsi ic waarop het wachten ia echter op dit punt em voorloopig rapport indenwi dan sou de MiniÈrttr wtlli rfrt em paptleelt halarls hiralenlï g ter hapd nemen Verdet bet jaa ijk diebat ovtr dteHttoh ting van Ri H B snOiolen i e oon oeasie y a die Byka H B sclwlen Het nuond Steenwijk en Warffum Iil 5 jari gv aoliidien Hier komt de aloude a hooI strijd om dro hfck gluren Van Links ziet men gaarne OTerheid H lï acholen ver rijzen yai j Rechts zeer Migaaime wijl de ze nuaal beirtaande de etlthtli g van bijzondere soholen van dit soort te genhoudön J n uit die deba ten b ei t ook nu weer Itoe de CMiourrenitie tussehen Het BiTUnei rii i 4 tatt vindt dat KikhfanMm a redi door da vontand aaVelIjkhtM dm breten indruk maakt Met Iwlr kklng tot door wriilu gec peirde gi d oittenmlHse éng lussuhenOosiliniii Hob gariju mï Mm rika merkt bet blad op Ho ei iH geit d Mni mooi alwacDtni of hH gebroed zal woi b0n en wat voor vogel d tr uk te voorcNhljn 2 al kcsuw L e i r a n s o b o bladea zien la C Bor nms rede eneneensi e a tf feiuo tKoiiuug maat hadden ultdmkkeU wMK n bo ren dut oo c de Centralen soa do wo r a tl s c h e n vr de zoektu ïlerUling s ridu wordt algeoK en door de I jitento niét vetj meer reoerve besdkNiwd jKlfs me r n UtatrUh dsch genoemde TtA aoover de bul enlanJHohe politiek der eirtrali ii In Hongarije is ttmié ide lU 1 oooiii Aruot il van b t kabinet V At rle rm voitkHigtiL fut geworden Wekerle Mi zal e n nJtuw kabinet vorimn De minU ter pri idiint verzoulit den vert gfniwoor digi der iwwolj i pau tij 1 eodor Bateliy ujl de portefeuille voor olkii verxorging It bthoudto Hij moest Aan etenwel uitd partij trexten Hieriuede wm d breuk tus c Hn de KfrtH t t p rllj m het kabinet een todt ocooinipU De partij h oft tm ook Wioten t g a ovei hut oltuwe kallQtt n opponeeres de houding aan te ni iea mak het k e recbtx oorstal der reweeriiw te sleuneti wt 1 I arsob ai zijn vootgeweodo goed DK tttgibtid had tkm ou vertatwu eo bij openbaartK k h In zijn ware karakter va gewetenloos handeli nan dl alt riet lul t re uJtgiingen tot ujn besoliikking heeft Doe WM je wiit maar weet wel dat ik allen omsang tuasohen jou ea mi nlobt vt rbied ea dat hoe eerd r of je eev eind maakt aan het overred van eens iaat vrijheid die je zoo heW n sbrulkt hoe liuer Ik het heb Ik zoj dad 41jk taan t Alan opelaand voordat Ik mij vei et to u eenlstaand voordat Ik ro lj v rg e e u ewttge H atfrlmdeii vt rti I waar van ik lat r pijt zou bebbt U want u hmX toch i tijdde ooiiii van BarlA a Matw dat vertotmIk u tt becriJ on tiat Ik weiger Ot denomgang al te braken met mijn luuhl dteDK erderjarlg be tm die belooftl bsi i ommijne vrouw te worden hij ke WÓ zichcuu en wilde heengaan Wacht t ven Aiaa ai BMfhara die al dim tijd geswegcn bed Ik hth le 4 t z dai Jij ook mM hoorend Dom u z i sooeve cNt u andere dann u met mij hebt en u meende daamr d l u mij wPitótht uit t huwen aair Sir lt irt A l waid dien Ik jul vmudl ktg zooaU u Wil xult w n heb bihuiki Nu Mt Ik u v BH en vooral ti se tgeit dat gitnoart Mcbe macht mij kan dwing nd om de vrouw te woritai vao een man a vo wteii Ik i n hfkfll heb en wl os rijkdonUHO dfo u zoo boog rteh vokE ns mijn kiw onearlijk verkrigm zijn Wit zeg ief viel hur otn w lettd uil hij b jarenlang rotja oownMitkan g e t dMf bH dif Je mij m W rdl nrv Als je in d firma gebleven waa en do mooie uitkeering die Je van week lot Vïeek zendt hebben ontvongvn op Biilk een gemakkcJijkü manier had willen verdienen In plaats vun on op het laatste oogen blik te laten zitten om een o ander bespottelijk romont 9cbe reden die jij al leen begrijpt dan zou het wat ander ge wee t kunnen zijn Ik iteg ni t l t zou maar het had kunnen zlJn en dcmk om het spreekwowd een goede verEtaander heeft maar een liAJf woord nooiSigi Daar om vraag ik n of je mum ook gwiegen bent je ontsJag in te trekken en den no etas op die vraag teriigl ti komen bijvoorbeeld laat eens zien anMaanden Zön dag Alan bcdflolit zich trvm voordat hij antwoordde AD hij goed b frep n had dan o Mr Haewell op die voorwaarden dttocfttemiiiiing geven het eng gem m De V erzoeklng w a groot tó r g oot hi twas de zwaarste die heul ooit voor oog nbad geslatm Hij kec naar Barbare Zthad haar oogen gesloten b H ho ginaonid niets merken Ze bad haar bijwmdere redenen er voor op h m In deze Jevanskweetie te laten bealfescn tonder denmineten ateun liarerzijib I n het moratd delijk beslist worden uittftel wm on mwgeHjk B Feo oogeoUik aarztide bij Aan dni eeuen kant was Barbara aan den anderen jn geweten Hij w na langduri ÏI1 tw jBfÜngen tot een btviïult ge cMiKii al zouUs hij betl goed lM grc p oiiaan gtnasj wa voor zijn compagnons Zou hij dat nu ongedaan makea Zou hij zelllH niet beproeven om een vast z ere voor waarde te steüen ais vergoeding voor zijn ovwgawe Hij zou daar niets door Hjden Da onda ra e m faig wm geteekeod en MO lier doorfuo bet aobiadaal mb nken ratuurlijk op jou steun dien ik va t vei waoiit MiflöeWen waa het beter dat je liooi dUr hl id tot na de ondeanendng ïljaar hoe het z ik vertrouw er op da je elk engagement tuawben hem en je nichtje zult verbieden ea daarvoor van al je mooht aUt voogd zu t gebruik maken Verbrand dit brtóQe RA HOOTDOTT K VI Ur Biunrvd üraakt uit b hnmeiir Alan n Bwbara zaten in de zitkamer van M r Chanïpere Haswell niet de af schuwelijl e vtrsierlngen en voor hen bij t vuur ag iSx Cfaaaaper Ha we4I opzijn rustbonk Atan had hem jutst op irijn kor te miUBta re man er zijn eogiagement met Barbara medegedwid Barbara had niets gezegd gedurfflódfe zj verbaal en Mr Has wei had al eenl e malen geflot ii inde lijk bogon bij te sip A n met een gemaak te opgtewefcibëlHl hijVg wo ti k aan nam tcfienoveir zl aoef Beste Alfw jongen je vraaflt om de hand van een aantleulAJIce erfgename zed hij Maar je helit ve i ge en niij je eigwi tW ie vormeldlen W r zou ik u iota verteilen watu aj weet Mr Haaweil Ik heb me ande nma loegieaMitkt en bezit dus dgenJi cnieta Je be4k fligfloHJIc niet en toeh Nu in iW ii waren de jongelui kisclter Ze werdian niet girasg fortubi tgeregenoemd maar natuurli i niet waMM t en v andenV Br Alan b et dsh op de Mj mh en Barba ra zat rechtop io ba r dkod ia a raabting rw wat Mr Swwell nog m e r soa 9gen f fa40 i fnv bijL Toort nairf rliand pas kom woaud n jaren lat r veeeujJklU kon liij t ol lang w tT zijn ul gtg8an evenaW de nH ttn von bfn van plan waren Maair netmt hij mocht niet De uteu vauf zij i ewcteti sprak te kraiiïfatlg Ik Vind het ulet iModig Mr Haswelt om die vraag Mg oen te overwegen xei bij kabii weht en dal Vrijdag vond alk aigebandeidi Barbara opeiwl haar bruine oogen en staarde tf rukt naar de g Aehilderde zol dermg Ur Hastweli btgou t fluitm t an z l hij vind tk bft ook niet noodig onï je vriendelijk aanzoek ou de band van liorbara nog moa in ov rwe ging tt nemen Luister en ik zal opretht inet je praten Ik iieb andere plan I neu niet Barbitfft en Ik M het in mtjne macht om die door te drljvo in elk gf val kaa ik voorkoniien dat k door jou worden gedwarsboomd Ai Barlwra tegen mijn wilp trouwt voor haar l en twlmlgs e jaar dan is Munen twei jaar wordt liaar beeie fortuin voor een ander deel gebru kt behaKe eeq I oat voor haar Me dunkt dat i em tnwftaiidiigbeid dit wel eenigï n invk ed zal hebl eu op tou le nietir beidt n Is dit niet koo tlan ml Je locb niet WM aeltniobiif tAjpi om haar te latm verhongeren c fi aotwoordkt Atan daarvoor btho Jl u niet bang t xijn waait dat ou betl verkeerd ziju fic begrijp d u mijn aanzotk Irtwliet wtigert op grond van mijn ariiMK de le 4 dat in de gtwei en Oa iandigl e lpn geen wonder Is Welnu er Hijf dus niets over dan twee Jaar te wa bten dat Is wei lang naar nlft cén dl lobsi en In dien t ti chenttjd kan Ik probteren on m een betere pcMdtie te verschaffeiu Doe wM i w aim Mllfr Ha