Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1918

n rouwtn rlj lcl In de oMouiluJe sullen EiUUtf liebbni verufKtiwoordtg rH tir vrouH nuganl MiiM ow wKM uit k om iti die prl J e er laag g iH Ul pir poudv TWBBDB KAMBL Oorlogabe groiotlBg vervo l e beer Beunrer a r diende eon uio lIo iit waarin hij aandrong op ultvoerlDg der b Wüinf betrelFwidu de peuatoiviaan prak i van rMerve oHloierfu Do lieiT O u 4 v d bevleitte verlwüTbig der opleidb van l erotp ofti ertii www op in i gebrek aan kwariie uMHtMt rn eii op de wenaoJieJUkheid tor buperMng van den oiiUiainA grotü l e beer l u m a r v f w 1 t a r drong aan op gedwltetijki diMUobllisati4h IH Ik raadliiagitigi n werA i dtaarop vir ilaagil tot lJond rdag haU üm geont Vleddar U bwrredlgand Van de z de dar dianstrwelgaroara an mindere militairen vernemen wy dat de laain t van de hoogere mlUtairen van het ge urd onjulst a tiet conflict was ontstaan doordat kapitein Hane toen hij op da kamer van do dienst waigaraara kwam een militaire begroeting vroeg en toen dit geweigerd werd tegen hen aitvaarde De majoor was afwezig en de kapitein gaf toen aan order tot ovarbren ging naar da arrastlokalan in da Cadetten eliool De mannen weigerden s Avonds half twaalf kwamen luitenant Rutgers luitenant l ulleke en sergeant Vledder met een paar soldaten om de vier mannen ovar te bren gen lerwiül een van ban met luitenant Rutgers stond te praten werd ht vastgegrepen door luitenant Tutleke De dienstweigeraar Gorter wilde zich hiertegen verzettu doch ontving van luitenant Rutgers een soodanl gen slag met den gumnustok dat hij bewusteloos neerstortte ÏM andere drie man nen werden hierop woest waarop luitenant Rutgers en sergeant Vledder zich om versterking te halen naar benedan begaven met het gevolg dat zii door de schildwachts werden neergeschoten Detea hadden nd van luit Rutgers zelf orders ontvangen om alles wat naar beneden kwam neer te aehieten Zy schoten dus met uit zenuwaeb tigheid ï t dirastweigeraars beneden braken uit omdat si hoorden kennen i veronderstel den dat een der hunnen yka getroffen Toen dit met het geval bleek verleenden zg den getroffen miUtairen dadel k hulp li At Xf 0 i 0 1 1 l ö W iitfiö nsa ift d i w i i 10061 im i t iffiai mjbti itwM i8iM inttii kau loitut ipb it i i u l M Itt ttl 1W W lt oi l l li ItfUA lWXdC iWi f lUUM l l Ittitil mvA iMiu ivais iw4ti itftitfa lïidiJ luitao uttf it i imb 1V468 iM 2 iu a ij n i iH ivibi i iüü i iti itf t 1 it Wti lïw IVtitU 1WJ6U MJtii 2Ü047 AKK 3 auuHo Juiu lijm Ju i auau i iyjya AöOr AJiW4 AKtoï SkHUÖ A toU iUö77 AX 12 AJW7 ao tiü Mm ioala aUb 4 au 44 A bU JOaÜO AW44 f 400 o iaoi9 e KI bo ia i ho 118Ö Ui 70 m X o Uö2 m I O en o Atóua vervalt 50 kl Trekking van Dondardac 81 Januari ƒ 1000 noa 2720 4700 6917 17856 206S1 ƒ 400 no 18d97 ƒ 200 nos 8X 663 1886 1198 19816 20854 ƒ 100 DOS 8626 6894 6863 6806 9978 12089 18646 16284 18189 19041 19961 20408 Wu Dt Miniitar Ton Landbouw maakt bakaod dat ondar grootÉuuutalaran tn waa moatan worden vantun da producantan K nda daganan dia uit r wa waa suiTara gala btfaowaa producaar De A a1 mné qu tlc Nmt de btooktuoltiitwhe Ijladau luikku kw aiQ slw ii oeu uil fi ladou bMAundc fsa r UgiuS v n d AtJMid groop to tttock hobu aiui de UM itmit tuul Ji i verlaa i n Ur Ixfwomra t dkundon iimu p vm utiiftin uu t Zweden to vcrtolkmi Da de h g k braotit ook eeit m e uwdo met iJüi handttHdtonin eu waBtin denifdi weuitofa werd uUt Hpioken rTAUk beo ItAllaftusche vredus tor JU Hot orgaan van de i kweiiti w rt o oclalUten La Dfllenolw api fdit d n wtMMch uit du dp MCliaaMliitotio pajtl van lUif tuuLT iigefi rt d irtp ogTwuima uU opat U i tm ztoli nii i iiiver za4 Ixpalvn lul Int Mn langt a van do vrtxlwvoorwaajdto d r r lugi FXNLAMa De Kuitiiliiche inv l m bi ondei coniuuAsle van di n tin Dout if op w naar ÜApdranda wtlke oüuiUilMit het pUn aehi ie beObcn de iwet Uube rwgOvfing otu buip W vwiick iMui Ie V borg m ouicoi lug smju oor wegbüaiiïbtw vu nnooi j i e i In he ffMMil peaber crkiaar u oat de bujgöiiijfce gajrüo u W l rg en oii M ing leiiiKO Iroepenaldt iiag ti er raiH lit t n liuu d kauoan m afnani KauUava waa hit toooeel van een vir bihtcruun atn li tuMScbfgi de burgeili e gurd e HuiMiaolie niatroxea Voorloop uoiiuid de ljur erlgk garUie de overÉtand S Da R tkacommUala tiu Toaxicht op da VcreaaiglDf Tan Stramaalfabrikantan bFeoft t r kannii tou balangbabbendeo dat fi alanog da na te noeinan firma a naam looza vannootaohap an peraooen haalt aange waaan ta wlar baacblkluag da onbewerkte labmagaOf afkomstig vau binncniaudacha nuchtara an vatta kalveran ntoatau wordan galavard ta watan finua A Molaoduk rfwn Hugo de Orootatraat 83a Uottentam finna Devaatar Slaebtproductaohandai Halback é Mayer Deventer N V AlgamaaDe fllachtproducten Lxploitstia Mjiata c happu Hugo de brootatraat 1U4 Kottardwn U ücboen Akenioot Momade dat die aan wuaingi voor xoover betreft de navolgende iinnai en coöperatieve vereamging im in getrokkan firma Moleudtlk Kottardam tirma üebr Salback Devantar CoiqieraUava In an Varkoopvaraani ng van Upakaiagarspatroona Rot ard m ÜKMlJlNUÜfi MCUIUUTEN Uoog water Ta Hearanvaan Is bat wmtar nog maar 4 cJl genekt an staat nog 66 cM boven peil Aan da Sehotarlandscha Compagnons vaart staat de vloed aeUa In tuinen naast de huuen Uen wacht ongeduldig op ooste lUken wind die verbeteru kan brengen Bii Wtjk bij Duurstede ia de rievier na genoeg binnen haar oevers teruggetreden De waterstand ia 6 58 M boran N A F Het verkeer is normaal Het gevaar voor de Veluwe is geweken Het water in don Usel valt soodat de on gerustheid over de coupure in den dijk in Broekland onder Apeldoorn verdwont Ook het bmnenwater daalt De Kadi laat Min suidberm weer zien en de aangelegde kistdammen zoudan dua weer opgeruimd kun nen word L OiA de wegan naar de g undeelde huizen komen vr De Waal blijft vaUen Da Niauwe Kade v6dr da stad Tiel IS reeds weder droog en begaanbaar evwala de veerdam aldaar en te Wamel soodat heden de gierpont weder kon gelegd wordoL Het verkeer voor r j en voertuigen ia echter nog geatrerod wegana het wegslaan dvr brug m den Veerweg aan de Wamelsebe ifde Waanehtilnlijk is de bnig 4 Febr hersteld De polders staan meeresdeels nog blank Sedert enkele dagen heeft een dikke voor de scbe rvaart hioderlQke mist over da ri vier gehangen KJfiyj iaoEVUjtiiCN MaximunprijB aout BURGEMEESTER en W£VrUOUD£RS der gemeente tjOUDA brengen ter algemeena kennis dat een maximum kleihhandelprijs voor geroffmeerd zout is vastgesteld van 9H cent per pond en 19 cent per K G Gouda 30 Januari 1918 Burgemeester en Wethouders voorn ULBOJ MUS DeSecntoris M VAN DER VEUR Kaffia Da Minlater van t adbouw baeft niauwe pnjxan vAatgeatald voor koffia Tuaachan oandelaprus d i de prljt aan deUilUateii m rekanmg ta brengen JIJA per M G loa ƒ 1 27 par H ILO netto veipakt klam oandalprua 140 per M if G Koffwextract Tn iachanbandal apr a d i de prua aan dat iiliat D In rekawnc ta brengen ƒ 014 par dacUitar axduaief flesch kleuihandalpnja ƒ 0 20 par daciUtar excluaief fleach De MiQiater heeft verder bepaald Ier beatr ng van de koaten der ondarwarpel ke diatnbutie wardt aaa de aüavering van thee en koffie da atUxw geode voorwoaide verbonden dat door eige naars aal worden voldaan aan het T K D voor zoover thae batreft 2H cast per H ILG thae var alia poi tfjw welke aan ben sullen wordaa ofgel veid voor soover kolfie betreft 18 cant per H K G ongebrande en 22H cent per K G gebrande koffie o over alle porteen welke op 28 Januari 1918 d i na oflevenng oon de detoiflistenop bona no 10 en 26 eener thee en koffie kaart in hun beut waren daaronder nietbegrepen die partyen welke op dien datum voor hunne rekening op Veem lagoi toizq voor dese partyen op genoemden datumreeds vergunning tot oflevennf ran h t TK P waa ontvangen i b over alle portman walke aan ben sullen I worden afgeleverd 8 het ingevolge het voorgaande Ud sub a voor kofOe veraciiuldigde sol vMr 1 Maart 1918 moeten zyn voldaan oteran komatjg den aanslag door het T K D aan ieder betrokkene voer 20 Februari 1918 toe te xanden b het vAststallen van dezen aansiac sol het T K D in mindering bi ngen hetgeen door den betrokkene reeds aan distnbutiekosten op da betreffende poiv t en weid betaald Artikel 9 van genoemde distributieraga line tal worden g lesen ala volgt Art 9 De aflevering van thee en koffie oin leverondera van detaiUiaten bedoeld in artikel 8 late lid geachiedt niet dan na verkregen toestammuig van het T K D door den verkooper oon ta vragen Zoodanige toestemming wordt niet verleend dan wan I neer by het daartoe strekkende verzoek zijn overgemaakt distnbutiekoaten tot een bedrag van ƒ O 06 per of te leveren K G tbea en ƒ 036 per af te leveren K G koffie Deze kosten kunnen door den verkooper op den koopar worden verhAald Desa beschikking treedt in mxking op 1 Februari 1918 Stcrt Diefstal van brondatoffan Door dt po Itie to Utreout zij n glatereu aauigWMMidieu wa opzioiiter etn por lier tMïi baart en drio workliedwi van do ga ifabrk atidsar v rda bt van htt pk gtii van on ix gïliiiailglR den bIj di afleve iu g van brtuidetaKen M k zijn ww IjmndHto fenihandieiajren aaiigt houden die zitli iiebbtn BolKildlg geuiuaiil aan het opkoopiti van geeUioien br ndb lfi voomamilijk briketten UiNMENLAND Oud keper BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brongen ter algamaene ken ms dat het vervoer uit eemg deel eener Gemeente naar alle avenge deelen des Rijks hetzi m of buiten die gemeente gelegen en de verkoop en oflevenng zyn vetboden van oud rood kooper m alle soorten oud brons m alle soorten oud geel koper in alle soor ten benevens draoisel snippers en andar j afval van nieuw rood koper brons en geel koper alsmede van bldkken en staven verkregen door omsmeltmg van alle soorten oud roodkoper alle soorten oud brons alle soorten oud geel koper of van draoisel snippers en onder afval van nieuw rood koper brons en geel koper dat genoemde verbodsbepalingen niet van toepassing zqn 09 hoeveelheden van ten hoogste 16 K G voor zoover het vervoer en de aflevering plaats vinden naar opslag plaatsen van kleinhandelaren en tusschen handelaron in oude metalen dat de navolgende maMmumprjjaen zijn vastgesteld oud rood koper ƒ 3 60 per KXÜ oud brons m soorten ƒ 3 per K G oud geel koper messing geslagen of Ucht ƒ 2 per K G oud gael ki er messing geslagen of zwaar ƒ 2 60 per KXÏ Gouda 80 Januari 1918 Burgemeester en Wethouders voorn ULBO J MUS De Secrotaiis M VAN DER VEUR Da Biauwa UaMnUJat ran AMrtenUaT lil do girftófn geboudfn rnadwiitiug IukU dl bu giUHiv iur uiedtt igedwld d at hit aantal kiümvn te AiUHl rdaui biijkm üe nêiuwo voorlioopig vMgiUBtuld kiL i£Tb hjrtt iji 197 bedraagt 11 kleMM aan ai bedrot vt rlod i jaar 11X t 0 MOóai het aontad kieoei aU g volg van de invocruig van liet alg uifcn kiettr cbi tujL t bijna 4b OUD tti toeg iionuD KlMMnMIat Tu Utmfcl De door hoi gesuï enlebüatuop vajv Ltixch vatitgObhld ku xtv ttlljt bevat 30 158 kk Mra vuor da 1 weudu Kaïiuer tegen 2l 774 op de lijst van hei vorige iaar Uet algenKViv ki recht he h dtM voor dt gfumtiit Uirt cht een v m fd rlug vaii tMtt4 kiwcers opgwevcrd rf mg© oei UEUNIBUWa Ramonstrantsche femaeate ea K l i van het becJuur der Ktnwm triraiilfKlK g tue nite Ie s Uravt nliege al diiK olirijft Rot De zaak ie dal he erteg nwoordigend College een 1 ohaam diat be 3temd was om een verbmdiing tussohefi iKWtuur eii ge ineentB te vonnen een motie van a iteu ruig tegen Iwt bwAuur he ft aangenomen Ue aee bOHtourttleden hebben nu m dien lio van een ooltege dat h i voortdurend wantrouwen telgen het beötuur Iieeft ge toond en ook in de omstanrf ead dttt de Vtreenifeing t t Bevordering van Reroon irtractrfoh Gerelormeerdö g n oentebelaiigen op den geag deY bestuurszaken invloed nacht uit Ie oeienco en diaairdioor zeer ten onrechte een regetrlngBorgaan naaet zoo ïiiia boven het befctuur te vor nieo reden ge onden om af te treden en do gemeente gele oheld te geven uitspraak e doen lYvend vei langen zij dat een rtglenientffwii igiine de thaoa moJeregee nude organen naar de hun toekomende plaató zflJ terugwi aen In aan iultingi h emvede deelt da Wan née aan de gemecnfc mede da zoo de vtrkieziing de open plaaitaen in hel bestuur lieajet met vert enwoordigers van de elemen n met wiei hij niet he kunnen sa menwerkon en in wier handen hij de be langen van dio gemeen e zoomin a4ff dic vrijheid van ons kerkg enootschap vtnlig acht hij heengaaL Hij verlangt voor beide voorgangers nl S in naam maar In weswn voile vrijheid töt opbouwing der genn eot naar hun eigen wiWcn en kunnen ReedB in een gedöplte an onzo vorige oplaag opg eiiooiien Fuids aanpakken Te Leiden is een afdeeling opgericht van het fonds aanpakken Tot voorzitter werd gekozen prof dr H M van Nes voorzitter der prov commissie Z Holland en tot leden de hoeren jhr mr dr N C de GijseJoar burgemeester van Leiden prof mr J JE Heoreg lid van de Tweede Kamer prof dr F P per mr dr J Schokking J v d Steen en W Fander beiden vanwege den kerkeraad en W Fontein namens de gemeen teoommissltt Men berekent de opbrengst voor Leiden op ƒ 12000 Preeken op beroep Bij een advertentie in het Wbld v d Herv Kerk noodigt de kerkeraad der Ned Herv Gem te Waal en Koog op Texel or thodoxe caadidaten tot den H Dienst uit on op beroep te komen preeken De kerkeraad van Nes op Ameland ncht eenzelfde uitnoodiging tot eandidaten van vrijxlnnige en Evutgeltache riebtin r Devearste TTo weU ke caadidaat iiolaris epden afslag Naar aanleiding van eoi bencht onder ditopschrift evergenomen uit het Hak Weekblad deelt men aan de N Ct mede dat mejJ C Tukker condidaat by notana Boom taVoorschoten reeds sedert 2 jaar geregeldb j de veilingen behulpzaam is Hoewel eender eerstal is mej Van Waveren dus nietde eerste vrouwelijke candidaat ba denafslaff geweest i KlaMraiyat Tan nTaduffa Dt door b t L aiire ïb t i üntuur va i e L ra venhag vabtgt trttit k ezersJi rt t It 4 j kii ei voor dw l voedt Kamer dit i 43 m er daa op de beotaande kkzers lijsv De aanslag op Iwt monitieniagaiVn Uil de be nt Qi3 van vi r dkv verdech ten k gvbktieD dat het denkbeeld om het kru thuW In de luoht te doen viwgtïi van V IS uUgeigaea dat ia de vijfde beklaag de fie die wt feri eco woonll te zegigen een van Hm had er ewiige noit van g ehad dat de gevolg tl ran hun daadi zich verder daa het bouten g uv zelf zoud si hefjbm kunnen uk£trekk n enstaomlg vtTkiaardt n zij geen ander plan te hebben H had don aJIeen dat mSHlaire gebouw te 1d verdivl ien aL een profet egen ien oorlog die reed an zooveJe mon dohen het leven hee4t geiisdit Voliïtrekt j wa t niet bij hen oj rekoineo dat hun Jaad óók menacmewlevene had kunnen koe t n en in geen geval bedoeldtn zi dat w nt ïoo rtdeneerdoi zij dan zou d i zlJ het doel hebben voorbij gestreeld ja tegen hun doei hebben gehandeld Zij ontkennen dat de vergadering der bftja ociaajMnalrchii9Ü e jeugdkirga ni atie met het oomplot te maken hebben g iad De lont ia door v d Wal geplakt met l ehulp van etijf wl en aailpeter De twei doozen met tijtkK bok buiden he bbein zij al du3 htm verklaj m edgenlijk utnl uw glierigheid mecgeöomtti Naar mwn aan De Tribune nWedieelt heeft mr L vaa Gigoh Jr zioh reeds besoMki r g€öteld om de ij jongt Üod wi voor ki reohtbank te verdedügen In tegenflteÜfeig toet de door een mlli taipe autoriteit gegeven vwklar ng als aoude de poging tot brandstdohtlng van dien aard zijn geweest dbt gieenerle ge vaar te duchten waa verneemt de fel van dc undige zijde dat ditg va rver re V an denkbeeidig waa Het geheele ma gazijn Is voigegtapeid met munihi Op mi kleine tt ïliogr waar oen groot aantil granaten ataen hebbeCi dis Ósder een hoon met p rok nï j Sreokte houtwol bij el kaïid gelegd en daarop geplaatst een der granaten van den bewuat i voorraad Vanaf die f eliage 11 de lont samcnge steld uk vloeipapier geplekt met sti ol Do atijhc te ten Indfe do brandbaaj hoid van de lont e veriioogwi irM aalpetw vermengd Dat dP imitoire aulorltttten a terafbct vorzuln hetobrn Ingozian luojpo blijken iilt het fe4t dat er nu oen lierpr nuHlairL bewaking ia Ingeatcld De lont heeft eenlge deciine erH g Jjrand en gc evm iwt teit dat heil strwig ver boden 1 dergelijke niflgoaijnen tebtr den met braffideode voorwerpen als fltga rn en pijpen kan het gevaar dat in den nacht van Zaterdhg op 7 méb g beetaon heeft nK ojliJk problematisch genoemd wor Jen Omk v rUchtl t Naar löwi vernoemt 1 utj het militair couunuijvUo ill i eJand ei m veroniming i b w Tiilig waarbij ht verboden zul ijii d UöCiitd grooe Hut n te branden van faüiieken en andere geix uwon teiwijidt itiiautve bclitaig door Kappen zal uio ic wortl n g lut i zoodiu het ec ij ïia ni l u aff üovwi kan ulLaralen en o ai tdT zal zoo g regeld worden omdat u ervaring geietrd tioift dot vllcgvra r lltiitt plaateen zoeken ouu hun bommen to wtrpen uoor dize ziwwwijze zal ook wt vervaileti de verl ohtlng In nailo nale ktüuren van den Jawïbwtor n t Mib sing n weüto met vrg hoogi kosteii pe zijn song bracht Broodkaarten voor Underen beneden het Jaar BUBiG M fiTI B en WETHOUDbRS van GOUDiA brengen ter aJgenveene kennis diat op Maandagi 4 1 ebruari e k ten kan tore van het Lc enitAnilddielend edri Waag gebouw dee avondia van 7 11 uur op aanvraogi van pf namena een gezinahoodJ op vertoon van hot trouwboekje voor elk kind benedwi één r tot zijn gezin behoorend een wlitbroodkaart kan worden dait genoerode broodkaaxt ie een aanvul hngewiibioodkaaiirt ontdaan van 400 gram aan bona dat op alle bona van eeiv aanVulUugewitbroudlcaairt Kegeeiingabloem zal kunnen worden veraBrekt met dien verbande dat n plaats vaui 300 gran brood 125 gram bloem za4 kunawi worden verkregLUt x léa dm 29 Januari 1918 burgemet Bter en Wethoudleirs vooirn ULBO J MIJSDe Secretaris M VAN DR ViUR 0MOUlffii rdé go d r a varbtnrd varklurd Volgipnw da N et be0pree ct en oor re ipoiul nt van te Itmea de opbrengiOg door een Duittfulie dUütboot van hetitoiilp 1 upu i dM op weg wa 4 naar Kot r dam mrt een lading zwavt4 tiee g conser vwrdo aarduneö on liarmg x gt oonsig D urd aan de N O 1 Voor het DuitAh Hof werd geen be wijd aangevoeld dat de N O i n et aan do baar pu4L 4dio ewclienibad voldaan looh werden de goodloren verbeurd ver klaard omdat naar het Hot zt ido het wel bt kcnd 10 on ook door do eidohera werd er kend dat in li t btetuur dor vereeolgimg zlth een kraoliUge l jigielscbe ngtAlachi uulottt n Boort van gelach g zag dpt d giiden u a w iK t Hol btwter dt dnt j vivefniigmg van onzijdigu kooplieden wlw good vertrouw i niet word beatrolen baar waarborgen zou ver beuren om een denkbeddigen onbiperkten BrMBcben kivloed Het DuliMube Ho be handelde uit dien hooldla de geipevm waar borg ail0 een vo papitr en t klaard de goederen verbeurd aan onztjd g n geconsigneerd zonder e n zw u vaa bc WIJB L4ND BN ZBBMACHT Advieien betrctffénda laad en tainboaw veriovan Volgens by het departement van Oorlog ingekomen mededeelingen wordt somtijds aan de compagnies ricadrons batter fort detochements commandanten ter ataviJog van de noodzaak v n een aangevraagd land of tuinbouwverlof voorgel een bew sstuk hetwelk la afgegeven en onderteekend door een burgemeester een plaataeltjken adviseur of wel een vertrou wenanutn van een bemiddetmgsburaau Om verachillene redenen wordt het on gewenscht geacht dat aan oodanig stuk de waarde wordt toegekend van een tech nisch advies zooals bovengenoemde com mandanten gehouden z n aan te vragen aan de m punt 19e van de gevQsigde legerorde 1916 B 131 genoemde piwlnciale bemiddelmgsbureaux en den NaderUndschen Tuinhouwraod Mitsdien wordt bepaald dat alleen dia adviezen nopens aangevraagde land o tuinbouwverloven mogen gelden weffl Ün afgegeven door of vanwege de lo de iwige 1 zinanede genoemde collegea Bedoelde adviezen moeten ingrerolge L O 1916 B 52 door de betrokken commandiU ten minatena é £nmaal worden ingewonnen terwifi bet met het oog op den langen duur der mobihsatle aanbeveling verdlmt in voorkomende gevallen ieder Jaar opnieuw den raad van de voienbadoalda taehnisehe adviseurs in te winnen Ten slotte wordt In iMrinnarfng gabneht dat loowel de taehnisehe als da müitalie advieien voor belangbebbandm gebafin moetan blffvw 8TADSNIKUW GODDA 31 Jan 1918 TiiaUa De Qoadsohe Tooneel en Dadamatieolub Thalia eal op Zondag 24 Febrnan in de Zaal Concordia aan de Westhaven en tutvoenng geven Opgevoerd zal worden Lerloos drama m dne bedrgven van W G van Nouhuys De avond wordt verder afgewisselc door voordrachten ha ssal met eenHi worden besloten UKlSlH MAATUIbUËlJCN DE EENHKÏDSWOEST Geen TarkenarleMeh meer Nog teede wordien tusachen de Rljka oonimiflUe van 1 odzicht en de Vtaescb vereeniging besprekingen gevoerd omtrent de f biioage deir eenbijdsworat zegt de Tel Vooral ov r de vraag oï ook sta gerB deze worstaoort zullen mogen fabrl eeeren woordt lang n breed gediscutetrd Ook do aamene iting mSAKt een punt van becprekingeii u i Zoo zaj voor elice 100 K O worst 10 K G varkenavleewA gelavcrd wordL n de overig 90 zullen In andwre beritandde len ff vonden moet ii wor den Gewkend naar het te verwaohttn ge brulk zal men biertoe lüOO varkens per week noodïg hebben ajoodat alle beschik bare vairkeuH bij de fabrloagie van een beidftwoiet zullen wo dien verwerkt waar door d Biager g een varkwwv easob meer zu11 i kuniwm viairitoopen Men verwacht dttt van da wfwrt een riUfii ffetiruik al worden gemaakt daar De stijgende ontevredenheid De Goudsche BestuurdenArand nam volgens het Volk in een drukbesochte huis houdel ke vergadering de volgende motie De Goudsche bestuurdersbond gezien de huidige distnbutierogeling in haar geheel en hier te Gouda In t bijzonder overwegende dat deze reeling niet aan de gewensehte verwachting voldoet en dat waar met een spoedige en afdoende veibetermg wordt gebracht da ondergang van de arbeidersklasse voor oogen staat Drlngrt er bij het N V V op aan dat spoedig maatregelen getroffen worden in velband met onzen elecb van September 1917 rantaoeneering van alle levensmiddelen en besluit deze motie te publiceeren In Het Volk en de plaatselijke pen RECH TSZAKEN Moord te Amsterdam Voor den Kr gsraad te Amsterdam stond gisteren terecht T V 28 jaar landstorm plichtige te Amsterdam terzake dat hö op 27 Juli te Amsterdam in een perceel aan de Sweelinckstraat de 22 jarige Josma J Walraven opzettelijk en met voorbedachten rade heeft vermoord door op genoemde juf frouw een schot te lossen tüt een met scherp geladen revolver waardoor de kogel btj het rechteroor in het hoofd drong en een uitgebreide verbryMÜng en onderbloedingr van het hersenweefsel hoeft veroorxaakt tengevolge van welk een ra ander voomoemde juffrouw il oMTladaii Wsardearing van den atndietUd Te Leiden ia dezer dogen voor het artsexamen gealaagd iemand óx niet minder dan 24 jaren ala student m feschreven ia geweest en reeds de 40 gepasseerd is Het Is en bekend figuur in de Leidsdie stu denteawereld die bij feestelijke gelegenheden noade col worden gemist Bet lUeiutwelgerurerelletJaL De TeL geeft nog a n aiidera ladng van kat gebeurde In Alkmaar De toestand van luitMust Bat n in wr Beklaagde had xieh lalf daarna getra mat hat revolverschot te doodu waardeor hij levensgevaarlUk ward gewond maar thans was hij Irahael faarstald Beklaagde verklaarde thans ter tarachtaitting xlch van een an ander alats maar t kunnen herinneren £ r werd een drietal getuigen gehoord De auditeur militair mr B van Rosaum requireerüe 9 maanden gevangenUstrof AU verdediger trad op mr Tallegen De Krijgsraad onmlddelluk uitspraak doende verklaarde beklaairde schuldig aan moord en varooideeida ham tot 2 jaren gevangenisstraf met last tot onmiddellijka in hechtenisneming JUB STaAT8 L0TERU 6 M Trdikisc Tan Vltmuiêg SO Jaa 1 lijpxa ran f Ta II 7i me 301 307 321 M7 638 n I7j 774 Ml M8 1 H liao 11 u v 18 1 isfii 16U leao imu im N IWM 1S16 1946 21 138 aH J17II mi J370 xta Jt 2ii mn 3im iSOl 80 7 8187 1M 8830 3SW S7a dih 87 7 8888 898 1018 4113 4U5 4Mi iüit 4a 4 482H 4339 48d6 4434 4bK 4M6 4070 4883 4861 49S 41188 Suil 5085 5051 6308 S543 57U0 M69 592J 6022 6 M3 6409 6533 6 58 6617 61176 7147 7193 7198 7204 7267 7JM W 7614 7532 7869 8070 8428 81118 88ÜJ 8327 833D 8380 75 8519 Hn 8641 8643 8704 873S 8731 m Ui JOa 91i i 77 9251 Um 9541 mt 978Ö 9037 11 049 1Ü066 lOlilS 10180 lUtlil 10860 10896 10 10674 1069i 10887 11082 11033 11091 11113 1116 11289 11636 11660 11041 12018 12068 12094 13164 12866 12868 12396 12480 12630 12804 12896 13918 12976 131 9 13938 13841 18406 13408 18498 18670 19627 K 69 13779 18891 18861 14049 140 8 14180 14222 14 46 14318 I443u 14S88 14666 14681 14792 15069 16083 IJIIO 15198 16292 16805 16807 16848 16385 154311 1 6617 16620 16611 1666O 16 V 16730 1580 7 15810 16219 16821 16260 16430 1 M74 16832 16649 16796 16956 17W0 17080 171 17167 17243 17340 17469 17488 1758B 17670 17784 17842 17910 laOBl 18074 18086 18106 18169 18368 8430 18l 46 18671 18678 1S680 18681 18684 18700 18811 19142 19196 19249 ItedS 10336 19437 19667 1S723 19730 19 H 20069 20160 20610 20600 30667 20879 20996 Nieten 6 15 40 126 176 182 227 278 289 808 3Sj 366 395 807 404 610 613 516 516 621 547 686 602 301 782 800 984 986 11 80 1087 10S9 1140 1178 1216 1389 1266 1361 1277 l 4 1879 1404 1413 1426 1437 1478 1493 1504 1611 1644 1648 1668 167V 1708 1721 1752 1T73 1788 1836 1887 1 888 1849 1669 1875 1972 1988 3020 2076 2077 3107 2169 2162 2216 2226 2246 3270 2294 2330 3349 2369 2396 4ÏI6 2648 2671 2689 2597 2614 267 3684 2703 2703 2842 2849 3898 3805 2911 2955 3024 3048 3157 8188 9226 3227 8275 3306 3344 3367 8386 S391 3 l8 3439 3441 S494 99 3504 3521 8641 3644 3587 8606 8629 364fi 3696 8708 8816 3868 8866 3926 3940 8952 4O10 4068 4007 iim 4106 4122 4137 4162 4196 4217 4238 4S60 4268 4276 4386 4293 4329 4331 4341 4867 UK Uil 4460 4467 4480 4487 4906 452l 4626 4643 4696 4610 4634 4 38 4647 4669 4696 4790 4805 4813 4816 4895 6016 6066 6O70 6113 6163 6168 6167 6193 6194 6303 6314 5372 6418 6436 6441 5486 6609 6612 6531 6680 5582 6607 5681 6636 6687 6682 6694 6721 6730 6763 6809 6849 6937 6018 6042 6067 6131 6133 6162 6324 6364 6356 648 6494 6618 6b63 6666 6566 6620 6668 6669 6689 6710 6880 6896 6919 694S 6974 6976 7042 7066 7087 7181 7184 7148 7lli6 7186 7196 7233 7270 7814 7642 7608 7674 7679 7707 7720 7736 7746 777 7791 7849 7878 7892 7894 7904 7931 7948 7946 7948 7966 8001 8071 8091 8166 8310 8021 8B26 8K0 83S8 8341 8373 8460 8496 84196 8522 8636 8j32 8638 8586 8605 8647 8672 8769 8816 8864 8843 8846 8863 8884 aoJlf 9020 90B1 9006 9089 9094 9110 9116 9133 9169 916a 9183 9216 9236 9241 9346 9384 9427 9466 9476 9483 9529 9546 9624 9698 9719 9737 9768 9797 9827 9830 9839 9864 9918 9933 9989 9967 10003 10086 10136 10180 10184 10316 10380 10347 10811 10317 10458 10176 lOftia 10645 10671 10611 10644 10670 10689 10738 10768 10787 10892 10872 Uoas 11046 11062 11066 11122 111172 11193 11237 11239 11255 11266 11381 11290 U392 11876 11376 11378 ll i79 11437 11466 11473 11496 11586 11649 11554 11694 11832 11662 11672 11687 11726 11764 U764 U790 11861 11862 11961 11978 12046 12061 12110 12212 12266 12z69 12276 12281 12816 12331 12949 1S372 13881 13493 12493 1249 12531 12534 13642 12567 12609 12661 12681 12690 12748 12766 12771 13781 137M 12886 13837 12913 12316 12077 12980 MM 13035 13107 13118 11169 13173 18180 13182 ISIM 18206 13212 13238 1S243 1S 15 13262 13364 13298 13326 13869 18S73 13390 18413 1851f 13630 13677 13608 13668 18674 H687 18690 18712 18714 13796 13842 U 44 13862 13683 18 W7 13889 18906 13922 13985 14009 14026 14048 14106 14118 14132 14149 14203 14238 14240 14267 14388 14407 14467 X4469 14478 14506 14509 14536 14539 14587 14610 14628 14659 14723 14774 14823 14918 14 i92 14993 15007 16012 16140 15162 15179 16226 16262 16267 15321 15341 16346 15386 16410 19487 16444 16476 15510 15514 16631 16622 16552 16589 16611 16631 15646 16663 16714 16811 16842 15860 16878 16884 16940 16007 16096 16097 16108 16129 16148 16164 leaof 16353 16808 16314 16335 16410 1641 16443 16446 16464 16521 1 32 Kmi 166 16614 16626 16664 16674 16711 16733 16736 18773 16788 18784 16880 16883 16877 16893 16899 16928 16948 16954 16956 16981 17013 17023 1 098 17070 17076 17127 17169 17220 17240 117801 17976 17409 17421 17486 7446 1746S 17477 17637 178il 17 74 ImUmt Me DIekL 1 In baar darde a Mtoto toalag in dtt aelzoen heeft Maj Diohl gi taravoad voor do leden vsu da Afck Gouda vau h 4 tbr Leltark Verbond dn talrijker nog dan d vorlgq manen ki de kleine zaal van de kléunie wamot saau pakouven geitprokeii over l C Uontma De KouMuuki al tUdw soo l on spr wtirówi met een eohreeuw in bet leven wakker en zij wiaieu niet tioe zich te redden Do wirHd ia aohiiitln lijK om j eir in ttf leven dat ItoblHn zij oudrvoo den Wani ala zij zoohten naar schoon beid liet Itoofdi naar boven gvriolit wond den liun voeten zich pijnlijk aaik di aar do l a w kebjkbedd te mets den gebro kenheid en eonlieid la ail n lö den droom Daarom wUdco de Homantiei zloh vdl g kt den laat oi rgui zij dsdun dat idet uit Ikfdo wBui nleinandl kan ziclt uk tiel 1 de aan de wereUt onttrt ken Het wwi M n tPturig waiihoop daad m zwak egol UK Met Uenriette Roland Holst wok dat andera iïij wa op dK hoogste tuppen ge weeet ea zij wa gedaald naar de aard zooela d goedi n van allo tijden lubben gedaan omdiat zij voelden dat er ge n gokt geboren wotdt alti de iikenHch n et getit Ikoel zijn heeto harteblood omdat zij wis tMi d 4 het levon leven nood ig lie ft Doatojiwhki Von Aaawl pl a otfonn zich op L art n est pas une f8ta da plal c un conrbnt negit Mllkl lUt leven ki geen foeat van vrot fden het J een Mrijd ij wk en bei leven ondank zijn aohamolheid voJ van vea rukkln ca de ware ttohber weet uH M lijdien geluk te puren bouiletifl nu leert on giaande door zijn ariiK lijk bestaan dat het geluk niet is In btolfell beaU Hij ifl tot bovn de wolken gi Megieii en tol on weergekeerd iiuH zijii iicli4 omiglaii de bed Hij wae oen der weinige jongeren die zloh niet lit n lok ken door den sohi n en zonder veei zoeken vond hij den korten weg naar het hinerlijk zvU Nu verlangt hij niet dan Ie mijtiveren in een stiUe kanter met zach ten lauipo sdiijn in zl eersten bundol at blijkt dat hij kituïtle veei auiert vioorvoelt in bet leven HiJ i die vroegwljzo Jongeling die zich vrijwillig awMoe optegt m t zijn 8 iflmolt vreugd verwijU In den tuin van hirinne ring Al het andieire kan htj ontberen nli4 hlj maar mag zijn in t drukke l vi n dü stille zangier ae kleine verte llng op een btltt boflobpk 7i i lied i een txloïe voor wie tJioort na de werkenalzwaren I ij k nM de be peerende want dte be geerendo menfloh ia de hoogmoedige allee afn etend naar aardwoh bezit datgèno wat hij niet hee t ads het eenigi l egeerenswaar dige nafltrevendL Met een verwrongon gekat e vol honger staat hij temidden van de HcliattKn fer wereld Hij ie de vea iangende de droom verza digde die door den avond waart met glanH virHcht giefaat voelend liet m a ri kboppcn acliteade poorten der dagen weImd dal a hij slechta a i is en lui ttert het nio ene liem zal worden geopenbaard Ijeed m vreugd zijn voor wlen aic ioon held kent eender want voor heuii Baat bov en het eohl endJe hed de regenboog dtv vertrooBidng in al zijn pracht Bij Bouten njflt de weenwed tot een vwruk king die benv doet uitroepen Hoe ken Ot het dragen Hoe kan ik hot dragen en hein to mtaiohligi te zwaar wordt Want met do bloeiendle lente komen de voor iBttrestonnen die de bloeaeanri afrukken temidden der Mijdschaip voelt hij do weo nvoed altijd n in den neioht U ik leed en vreugdlverlat n n eohuif len de uren zacht al9 door ont volkie aiiod Tol niet de morgenoson haar ongetrooste blaten Om toegang keert en schreit op t diauw doorweekte pad Tooh is zijn hart vol diankbaarheid on dat er zooveel s dat htm vreugdi geeft b V aia hij zit aan dien zanddrempel van den Uohlen heineltempel Do zee woe dum dag een wonder Het diepere lied dat welt uit dt hartekaïiier van hem die arioh voor het leven geborgen weet kwam later in I enzamt I ledljee De vreugi eTrukkJng die hij niet vorniocht Ie dragen Is tn tranen gobro k n Zij Week ndete waard die hooge lach die ware yeugdie leeft uit verwon n n leed en trooeteloos klii t zijn klacht Wie zoo droeve rouw In zich draa mist alle Irooat nergen weet hij rim gtluk te vinden da waard is het te bestictèn Doch do kentering ko nt do kracht die g nezlng zofl breng ai i i hennn ormg visi oen van liet loven dat lilj kende uit v rw ger dagen ein woairin de liefde waa Iteffe do niet weof nie t vraagt liefde waarmede hij do gilanzendo zon bewng en dJeblau wende zee met haar verr lichten n hij herinnert zach ook een oogien blik dat 7 zl 1 klBiflir wakker wafl met God Dit I e n mouw elMWent in Bouten b pooide dat heiu brengt door de donker dalen maair de klare hoogten Alll0reer t lai In het werk van den dioli ter diL klas icko edioonhtld zeer ttcrk uitgesproken Hij vof ldi nK t Plato dal heimwee de ziel sfceeds doet teru erlan gvn n ar haar oorsprong en hot verlan gen van het tijdeli sclioon naar tjdlooa schoon Wie de BolK on h 4d wil yien moet haar bereiken door 1 roe zegt Plato haar Ueï hebben en dienen Want Eros vader was Poros de veirwerrendie zijn moedter Penla die annoedle hijzelf de dwaia ieid en wijBhed tegelijk Ala do monBCh 1 roe ontniox it ea de schoonheid voelt aan het 11 oiiaam van de beminde aal hij d ohoon h d zoeken van de dd van de Iiandelin g n van do kenmiB on ten fihie zal hij A a het wezen der echoorvheJd daJt geen begin heeft en geen eitide dat in zichzelf schoon lö eeuwig en overal hetzelfde Al dei zki dat heeft gezien kan zij nl t mieer vergelijken Jedita hi dlio mAioonh 4d ver zinken Wel 19 het oen moeilijke tocht want de ziel te te vergelijken met een apen paar den dat dOor do rode wordt begfciurd Het span io ongelijk Het wit e paard b dat der Mbuchtore llrfde het zw rt dat der toomciooze hort oobt Al Oe bestuurder de galislaa slat wU hij na r o i n maar het wtue paard Iwud iicm aiaaodK bet swartu drljtt bami la oourtMiuiJge vaart du gtilt du legeumet Maar ceu Mui im aijn dat 1 een door din putr n awbiik van eohoQnh 4a d r g liettin de OwAuurdar aolH grovw valt Houdend In al bacwl de tsugeta van het span u ze soo te touuMO tM hi t zwsj W paard lioog Me4gert in woedfud ter aasde Mort oo aal bet vsAe uMlen gaan tot da pijn eoDuMol he swane paard bt MUgv t zoo la tfc smart A louuwwg dtr nel iwut nii nu i een dMcer van doi vu Langen naar het uwlg a iiooue iii zkt u alles bet eeuwigs at zloii ortgt iiaaui van een eeuwige tookönmt wm heui d e r i kon in dU le en aa lieui nM meer irotlen iVile eowrt ie eindigAlle vreugde nueioeein do vreugii M niet meer geboudui sanaardKhe veitvuliiuK Danruau weten we dÉ iat abeen de kiaMleke iu cniich In deiVttouter leeft en dat lilj de wa rl eld gevonden bv lt dat m din gokrui m VertoaKo brt heU der wereld ia geboren In Na t t eait baahiKt hij de tragiek Tan tiet leveu ala Karel v d WoetAi ie kl Dan tud4o on MjuoH ia Plee ot Dat i 4 tiH leven van een donkeren brand van zhuMii Met Houtene lied br en de heuWeu open zijn ziel bllKt In Mt eeuwige hula Uui voor ont Iv periip ti rf tt ep iKii lw l hij moetiun gaan ui lrandeiid wo iiio voeten door het kVeu en grooi was zija lljdnn voordut hij wist dat bijJeuhap vreugdo eind 4ocH ia HIJ hoeft den vrode afgebtredon en uM zl Jfcideren het boste dtn luenacdten gegeven wat liij te guyen had Want er i niet aUeen he zoeken dar mm lioii er k ook n zoekende lU k Uoda Vreugd iiMKt vao dm hamei dakn als de regen m den tuwht Vla Nova wlene Geeat lijkt I ied N ren hij veriaak heeft ziet Uoutena in alle aardSüht loven yn bool hilaltTt hij naar bel lied dat alleen voer den chrlwcn gezongen wordt boort h4 de klokk ti lul 4en vin den nimwen daf iJi hg pr ekt om van al detze dansen Want wie op den birg geweest te mott er van getuigen Ui hot dal n kl Jeeu die God i en tueusoh werd ifl aule hairmouike gevonden l ez l z4ng de B diOoa to wtidionKj DiieOil hier gehouden heelt werd met veel aandaoht ge olgd 1 n fe woorden van bizondere tTrketuolljjkiKtd doof den voor zit er der aidiee ing den beer Schoonder wotrd lot de spreokstta gerioht vertolk ten seker den dank y ix hei gohoou dat mejulfrouw Die l bier weer gaarne zad zien UTugkeeren De Nederlaadsdw Opera kont i r wordt one gemeld dut fle Soderl Opera govolgi sail geven aan de telrijko aanvragen van hier om deaen wint t looh ook nog naar Gouda ie komen Het ligt hl do bedoeliog om Woenedag a fa b iebruar hier op te voeren dtopera 1 roubadour van Vordi De dftrectae van NedL Uper wH deze opvoeringi ato een proefiundog beec uHi wen daar er zeer aanaeniijke koeten aan em opvoerkg te Gouda verbon den Zijn de ultkonwteu bevredigend dan zullen ongoiwijïeld nog andere opvoeïin gen plaats b l ben In veirl and hiermede mag het SbUoMkia aonbevedlng verdSenoi dat bet bezoek a a Woen dag zoo groot mogelijk zij De opvoering zal aanvangen te 7 uur opdat bet gezeieohap nog dee avond zal kunnen vertrekken BOSKOOP Zoagnltvaarlnc Do Boakoopsoht ang verewiiging gaJ glwteron baro uitvoering ki hotel Klaaeeen voor een uitverkochte zaal In het Ued van de Clok van Andr RombeiB roet Hollandecbe lekat gezongen werden de solos verdienMelijk weorg ige ven en ook bet koor waa heel goedl De overige nunamers 4ee Nederlandeche woorden boiiden hel publiek even oene zoodat en do Vereeniging en de Dl recteur de heer C J Noest het applaua verdienden Len Opmerking Prljzentmaoirddg Is zioh e houdlen aan bet HiollandkKhe lied dooh dan ook een eteoli duldeiijk den leksi uit te spreken en te aooontueeren zoodat o goed verstaan baar te De heer Adr Ko4er Ipin toonde zich in zijn pianoaoloa vooral in de Concert étudie h Motl van itubin e y fn aniaUur virtuooe an oogstte voQ zïin oio 0 met den hwr Noert voor leife fluitspel een daidtbaar ppiauö He Weest v rdien te lijke van den heer Koster ww echter he denavond zijn ywaar doch meester ïijk piano aceomipiignenient van hst geheele pPOgraiMn Dtt wflfl waairjijk een prestatie dée niet hoog giwoeg op prija geetekll kan wwdcn Door het distnbuticbureau alhier is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden tot verkrijging van goedkoope schoenen klompen en sajet HAAmUBOHT Do Raad d wr geroeewto kwain giBt ren In vw aderhig bijeen Wegene plaatflgebrek zullen wij bet verakig daarvan morgen oannuK H fDane t Heden had her de plechtige be rafenia plaats van den heer M I aoe In leven hoofd der openb lagere aohool alh er Te gen twaalf ure irok de droeve stoet van de woning van den overledene naar dan doodtoakker Vele kransen dekien de haar ala een laatate Aoone hulde aan den oprecht betreurden doode kransen o a van de oudWe ohoolkladse van de plaatselijke aldeetiiiff vsn bet Groene Krute van de Zangiverewriglng van de Boeren lecnbank ca van famHlelMkiK Toen de ktot in de open groeve was neergelaten wes het allereerst de heer Rupke die ata bulf nM r er emeen ta dan vailKHne n dlaos aMHlil op V levM aUs nfa sender ontroarlng her lOLht Ui én u kofia toajpraak waom h j aan xa m kr uk bet l n in van deaan verdlefMMt ljkvn werker berbhord m Jiwr ue Vrirn es oudato ondarwlj zer LMaoht bkrna su woont vaa dooa eu een laalsteu groet aan dm ontslapene naniMM leerllni en o dccwijacna pa so neel L e giveeeluwf dr itmikenkaiup wees op do meer dMi gewone belaug u4ilng van de iljüe Oer lugetteutten lielgeva vouKUar baskr ie wasu tk heiaaa 1 vnx g gewtor veue zoovwl heirft tiljgedrage ooa lot liet tibare welztjtk dvr g u oiit L bpr tu iMotH dt i dooik now ukut name aU aeoreaufls dor ablL van het Uro ue KruU ale pennaicuiiaMMvr van M Nut vui a uKen ala Uirevimr der zaugvereeolguif en aia ietder n liet ieiwg vootmriiap Al vriend van d u ovetleiUttu v rtolkta ds loÜMht dnii duw Uur f uidli lxi ii voor dt loauti wr du u do MU boWeztu üio na zoo wuflrtuli L lijdvn aan zij vrouw tn kmd aan leerlingwi vm aait d gditeenMliap w ontrukt n in het geloot w hu epr dun irooMt clon goeoobt voor uil leed woaoThgunover iiwuBunen mach teiooa staan liieruwue way dteeo plediljgheid ge4 ln dtgd en verlklen allen den doodenaaKer OUDBWATEE Het aantal kiesers bedraagt voor dasa gemeente 682 Tengevolge van da nieuwe kiaawet is dit aantal mat ruim 200 verroeardard It NSKU Da Crisis Hbt Rottardamsoh Toonael Een spel Tan passie van Itefdavreugd en van liefdesmart is het tooneelspel van Mar co Praga 4 e tnais hetwelk gisteravond door het Rotterdanisch 1 ooneeigezelschap in den Nieuwen Schouwburg is gegeven De schruver heeft in dit werk oen beeldyi gageven van een vrouw wier Jeugd wal wuftheid en tlchtsinmgheid en wier tater leven door hartstocht werd beheersoht om dat zi in haar teven miste de groote kracht die baar passie moest voeren tet die groote liefde die het ware geluk met zich brengt Maroo Praga heeft deze vrouw de verschil lende phases van haar oogenschljnluk ge lukkig dooh Inderdaad ledig bestaan doen doorloopen en wu alen haar als echtgenoota van een man van aaniien maar dia wai het slat toffer van s n hartstocht die Item maakte tot een zwakkeling voor zich en een zwakkeling voor i jn vrouw die hü veraf goodde en die hU trota alles als een hetUga voor zich wilde behouden En sU lU hield van haar man au woaurdeerde hem ook in al i n goede hoedanigheden maar liJ kon in hem met datgene vinden wat zij noodig had om zich met hart en ziel aan hem ta geven Hij vervelde haar au dat bracht haar tot een minnarij De schrijver doet dan een broeder van den zwakken man naar vo ii Q treden een sterke figuur een man met asUbefwustsijn maar dia daaxb uitermate fqngevoelig ia Reeds b U de eerste ontmoeting tusschen deze baidan doorzien aQ elkaar En het is ten slotte dese sterke fliruur die met angstvallige wrg sijn broader hoedend weet te bewerkstelligen dat het goede in het karakter der Uchtiinnige vrouw zich bovoi alles manifesteert De crisis was uitermate ernstig maar de waarheid en de oprechtheid behaalden da overwmnmg en brachten het ware geluk m stede van den schijn Mevr Tartaud Klein was Nloolette de echtgenoota van Aldo Donati welke rol door Chi ispijn Sr werd vervuld Frits Tartaud was Raymond Domati de broeder van Aldo Mevr TarUud Klem heeft van Nicolatta een schitterende creatie weten ta geven Haar flirt In het eerste bedrijf onder de oogen van jiaren gast m wien zjj terstond een vyand vermoedde de w ze waart sij met Raymond toen sprak was reeds magnifiek maar In het slotbedrijf kwam tü eerst tot volle uiting Toen was zU de vrouw wier trots in opstand kwam tegen de scherpte van den aanval van d i boven haar staanden man dien zij aanvankelijk trachtte te weerstreven maar wiens beslist optreden haar bracht tot grooten innerlij ken strijd waarin zij het wezenl ke in haar tot overwinning deed komen Dat moment van sielestrijd werd subliem door haar vertolkt Frits Tartaud heeft aan lear moeilijke rol ta vervullen gehad Het la toeh inderdaad geen kleinigheid om zulk een afwisselend spel te spelen als hem In de rol van Raymond gegeven was Was tegenover Nicolette zijn optreden gMtreng in het oogenblik daarna gaf hij goedsmoeds een antwoord op de vragen van sijn broeder En luohtigjea sprak hU verder alsof niet zijn heele hart in opstand was tegen da situatie waarin hy zich bevond maar dia hij volhield voor n broer van wien hij dpi veel hield Het was mooi spel wat Tartaud te genieten gaf En Chnspiin Sr was da brave karal die cwak genoeg was niet te willen alen wat sijn broeder in één oogopslag had ontdekt In de tooneelen met Raymond 1 ht hat slottooneel met Raymond en Nieolatta was ook zijn spel zeer mooi Buiten deze traden op Hian Verman len als het wu te eauwtjeMatildeSaiii dat dol is van alias Folkart Kramer als Hugo Coitaiira de minnaar van Nicolette an Nelly da Leur ab da kar menier Juliette De tooneelen warta aaar goed fanorgd Da Schouwburg waa ffoad bent 8P0BT voor Zondag a Ie ktaesto A AJ A OwrleDi Spar ia vti B ufca iju OK L iauw nlt tiu c H V V UV V Va U i L ti 11 tl bpartaen üenlseuiti iei aoun Al t UiC t vv tiermsn L V o tjio V V A u nueruasr AUk4ti 2s alaeua b Viotorl Ai a iu L OUi j C lot C V V ia Weer u A r W iJUnoen AarxM vap uuua l iitma i 11 ün U u v v üv kUiue c AlplMB tv BMrgraauauevr Heuwui üfwriUMWi L t L Hm UB al c Kjl tat i U VV 3 M H delitauaau iiuverwuui M Hwou te t 001 waorui iT V luoria d uoa Kaupou W Uouuaotk bood Ie kt Gouda d dchooobovtn waiuwau t ljuipia ü De ai A W WoattAi H Oijuipia k wa luwni 8 UO uurj UU dtin NVB in iwt t ebrueci proiprauiiun wenwn al nog kigeUMctit Je Kl iyt U 1 ebr VU u D V V Je ki c lii fcebr tHwrtu ui DWö H k M UeO Dv B i Alpnen bponuian Ivaewrve A ki C 17 itbr Kampong J Veorw 2 UU den o V B Het r etM uaul pcograuttua lukk 10 tebr Alphen i Oouuft J Ciohoonuvveu wahiwon 1 O F J Woetden waniwen i WoeidMi 2 AW uJjUi ia 4 ié rebr Gouda i Ai pncn d walu wsit StlM oulko ea Woeruvn ol ttiii 1 A W Zwsiluwen 3 OtympU 4 6wwu w u J J4 h br doboonhovw Oijunpla 3 Gouda J wajuwen Upiieu a VVoudun waiuweu J Woenko J Uouüa 8 Zwa luweu 8 Ul Upta t A W MarMtaHohton OOUDA 80 Januari KAAa Aangevoanl 8 parttjaa Handel Ttug la kW ƒ 78 76t 8e kw 71 T BOTk R Weinig aanvoer Uandal Tlag afta soort ƒ 1 70 s 1 76 VEEMARKT Malkraa gMn aanvoar atte varkans Wainig aanvoer Handel vlug 70 76 et par half K G minder g wicht 80 70 ct per half K G Magere Üf gan rad aanvoer Handel vlug ƒ 160 ƒ 2 60 par week Vette schapen gean aanvoer Lammaron tamelijke aanvoer Handel vlug ƒ 32 ƒ 46 Nuchtere kalveren rad aanroer Handel vlug ƒ 20 ƒ 4a Graakalvaren geen aanvoer Fokkalveien ƒ 80 ƒ 60 EIEREN Tamelijk aanvoer Uanlal matig Par 100 stuka ƒ 12 ƒ18 Kimn Muilekachool Teonkuat SMtenla Aan de Toonkunst muaiakachool is aan nieuwe klasse voor daelamatia onder leiding van manouw AUda Tartaud Klein I AATHTB BEBKSUTlfiM De BtakingsbeweglBg In DaltaeUaad U ItrLlJN Ji Jeu Naar veriuibl staken op het oogenbHk v i de 7 uvUiioen arbeders uit du oortogwlnduMtrle IMOüO men BiKUJN 81 Jan De oppeHHm bebber In de Merken heelt dtr stakiugsoom mifltiie de zff Raad van Arbeddern onibo den en verdere bijooniuMWteu verliodieo levens it de vonulng van oen nieuwe organisatie om dp Htaklng l uw g4DC te kAden wrbodm Het tewerbschaikshau is door du politie onlrninKl Ben vUec naaval op Parijs PARIJS 81 Jan Oitioieel VgandeIgke vliagtnigeo hebben bommen geworp n op ondenohcidene ponten dar itad Bgionderfaaden ontbreken Rnsland aa de Bntente LOND£N 31 Jan UiC Patrograd wordt gemeld dat de gezanten der Entente waarBohynlgk Kusland sullen verlaten ali de Kusauohe Kegeenng aan AoememÖ dan oorlog verklaart Protest t ea dan Levenanlddalaaaood Men leint oaa mt Amsturdam Naar w vernemen wordt Maandagmiddag te 2 aur m het Oouoertgebouw een algemeene vergadering gehouden van vroaWen om to proteateeren tegen den bestaanden leveoimiddelennood en de duurte In verband hiermede heencht r onder de bg het Plaataelyk Arbaidersseoretariaat aangoalotatt werklieden een geest om dien dag het werk neer to leggen om aan het protest der vroQwen kracht by to aetten uiting van heden Oorlogsbegrooting De heer Helsdingen idj oritiaeert de nienwe loonregehng van de rgkiwerkUeden De heer Jaten r k 11 dankbaar voor hetgeen de Minister na reedi verbetürde Hg vraagt varaohillende verbetenngen voor onderotficieren BUBUUBLUMB STANÜ GOUDA GEHUWD 80 Jan S van dan Barg oa A da Bruijn J H Bam an M A P £ 4nwaehtar Tel giii8 Weerbenelit H ii H bworoewntuia 780 kl OMt DtilMUuid VnvtcbOat Uut dm rol ui itf mkk hx uatfK OoMolgk to ZuUdiJ ke wlDd LenHg lot Hoht bmoUtt ótoog met lentpwituur om hot vrioq utit Ah oMbtK d irfcM TTlt MM m