Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1918

AOe Jaargang iNo 13613 OBVRAAOO Ell iitti Mtitclii DIENSTBODE leb 1 yervocfin bl M VAN CRAEN 130 RilUn n Cauw 1 G a4 S99 B HAASTRECHT AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen I SCMEBR HOaaSTMAT il S CvanOudheusden Co PIANO EN OROELHANOa tnat lis DEM NKAa Tal Ma 1990 GXOOTE 30RTEEKING Ig IN8TKUUENTEN VOORRADIO BILLIJKE PRIJZEN OARANTIB Drie Balansen vo d r N d rl nd li Buk Ihcweliicb to Jellcbt en ToonleD ran qulomnoi Tu b Ve kri b r bij L J C BOUCHER OnH i Redactie Telef Intero 545 Ik heb nooit myn Bttir verwaartoocd Wawli WIJ fcoioovfo tet fo burgeuieühter betiT had gt daan met Zfjn loosteiuiuiiiig to ffrmi tt mij hit zijn bodeoUog is gowentt om dr Waloh grUis aea goed reolaiuo lo bozorgea een bsdooaxkg die uioeUyk to oiKlerM t km ia doob Uit hwMt gedlRcht OM et wontoo Hol Is nu luootli om op db weigering terug u konten Maar het Is uuÉisUüeu wtd on wifKO les voor ooKon siiimuen burgaueeeter du nu ms atulkeklie oui derg lijke gtBf niet meor uit te liolen Al vulo jaren haotfou or iu om zo rvO deutie plauouu tot hot bouweu van e u lÜLUW stadltiulfl Naituuryk tioth de oor logtitoeuland deao llo opgesi liort Aaugozlon echter nog niet wa vaMt iesteU op welke plaatje ht zal vtrrijzen was IwAIü doam UJd oeu feedio geleseiibeikl geweest Qiu dal omé m to vooliiw i obttT i Sn nog atetxfe niet fpeHObied maar nu verludt tooh dot een nieuw voorstel van liot da gi lijksoU bestuur op de koiuit ta hr bgt natuurlik at jarwi een voorstel zooalser Boovele llggien op aUerlel gt4 k d Hot de ooöïpleio vooratoilen Ze komen z prijken op dte raadeagiad ea zij verdwynen weer tn da donkerba van iK axLlilefkaaten op hot sladtiuls Mtu pletfft naanel lu den ll a s het ijzor te auKiida als htt drie maal heet 18 geweest cu voor de derde maal U afgekoeld Het plan dut er lag trektio om iniiiMeib In de oude stad oeu groote mmfitk buiaon ai te breken en daar lif plaata eau Htaidhaia t stiolHen Preelt dus al0 kil Hotjterdluu Of dit nu voor den Haag oeu paasentle plaate b valt le butwijfilim Aan het iu illdkU euwiiK ti dcok betld dat oen stadhuis uwddtn in dt stad Uïoet staan behoeft men tegtrnwoordig niet meer vast te liouden Men dott veel bettr niet het crgen in die bult nwj ku le plaat m Wst jNtiUek bMlk op bet tülihttia nï eel te niiak i hot oveiyroote ocmtaut tuiMcbfn burgerij en pub lek heeft sohrifttlijk pims I n in do buitenwt en li het terrein er nog op In te rkhten koodat iSaa r iets goodsi valt te verkrijg Id de nauwe atodl biijft nwa nu eenmaal door du ruknto gebonden en zal niimuer oen zoodanig terrein zyn io verkryt en dat ivn monunienaal gebouw eeoa in volkn oiHvangi valt te zien nop n wij dat hot oude constwailarao nle dio overhand krijgt en dal dien Haag bmneit afzlCTibaircn tljdi oen nieuw stad bufs rijker wordt op em plaats overeeitkoiustig do waordigMdi van een uk qnventaal giebouw HAGENAAR Olt nummer beataet nit twee tiladen j k kek aiOKa vMrMoMrf k dcrt ie laar gcbralM ca kaar gcbmlh k h Hi nync wccMc vaa Glanacna SsIvmM a sea Baar M danken f STOLWIJK Advertentlën en abonnementenop dit blad worden aangenomendoor L VEROOORN StoiwIJk J NOOMEN Bderscha DB GELE AFGOD H RIDER HAGGARD ctoor Mevr Storm van L iwen Klerk da Reus Nftdruk verboden 25 Dienaolfden morg n om elf uur ceist oud Alac op van zt ontbijittaM en een pijp elaan rooken aan dio open ar van die prachtige hajllfi jDp Yaoifyt waarvan dB wandlen evenals d bl bliothoek bedfekt waTCn met gesneden e ken nu tut den tijd vm i listibetli en waar olke audftieadkennw honderden pon n aou wfllm beteion Hqt wa e i lie Wyke uKKTgen w 0 l8 die somtijdö tot ons nt lm een 1 nge echo Aprlihaaand waur M d luaht even zaoht is a a in Italië w de geurtsi uU den grond tot onö op Htijg m Ja wierook en llclite wolkje drii en langs don zaoht blauwen heiötl Hij J iid da r en keek na het park waar öe olmen al groene tiatjee vortoondieo en oa knoppen van die eeBoheboometi zwart wawn ais git Maar de noteboomeo m do loote oikcM met hun diui2en aTige stam fflwi stCMidlen daar nog kaal eai leeg in tmn winter naaktheM Alao was in diep ïuten venoonfeon en onwillekeurig kwam do vraagi bij hom op hoeveel van zijn OMvadfeTw dkutr wei gestaan hadden op mezeKde plek turend naar dHeizelMie booten die ontwaakten door den adietn dOr kote Allem die booBfflen en dtet lacddc ap Vleten dat die bonnen die hm aUenhed Koopt Uw Hoeden Petten u Baretten kli CAREL KRONRAN uiwcaib aoiHw moaallaa Ï2 Abonneert ü op dit Blad 1 P r BoTenaml He Sobmililxird 8 u Klosv8i gto BurgoriiUoht F r B nor G Bouw Wtnta too oiidlMuadlHaiinlaia Anm 5 Pa r Djn 8 mr y r d k Tan M K ner vu ArixU nor e Botlirl iiv i la Alt Iti Ï T ANTON COÖPS WUDSTRAAT 29 DROGIST TaiHlbopMala Kamman Waddinxveen AdverlentWn n abonncincnteii op dit blad worden aangenomen door JL M BRUINIIIKS Kerkweg Zeer mooie lollede meubelen ah Tafeh Stoelen Kasten Spinels Schilderyen Theetaleli Bulletten SUilameublemen tea In leer en peluch Boekenlourten Tweepersooni onbeilapen VeeicnbcditeUen Kapokmatraaien Slaapkamermeubelen eni eni allei ipotgoedkoop RugbeUeede Leeritoelen vanaf n7 fiO Stqikait f20 St ltald f 9J0 Spiegel t 60 f 7 60 tUIRSmiT44l limbiliuUlliUlf Ml Ro Fdam Til 128 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er aprake ia Tan li aaimacMnes want fflNGER Naaimachmes zyn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeda meer dan n halve eeuw voor alle bnishoadelyk e indoatrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEB NAAIMACHIIfES kunt U krUgen In al ome winkela DIS MEN AAN ÏÏITEAN BOED MSEEMM SIN6EB Haateehsppij D pftte alom BERKENWOUDL AdrertentlSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwouds voor Berkenwoude Achterhoek door J NOOMEN liiirKiM STOIWIIK door BLOUSENHUIS GOUDA KLglWEO 31 = Profiteert nog HEDEN van den Girooten Uitverkoop 571 99 Costumes Blousen so Flaoolloo Sportbooidoo Voor goede zaak op Medicinaal gebied Compagnon OEZOCHT Benig kapitaal gcwenscht 90 UmiDi ook UDC atiood Hui bcbbta Beproef dese netbode efl beilD vioduf 0 fliir Uw Apotheker DrocJlt ol Kopper kwip e fleKk KOXO VM P 0 T9 gebruik hel U dagen zooall vooi leachreven efl Lel dan op hel owmUI VOOR HET Bractlga refUcUataa onder no S73 Bnraau Oondcch Courant Markt su Een nlnr H ldei Nle eiiu Im m bnordelt den Haargroei VeralerW d kOann OB doel dienil al een Tonlcun voor de Haar ronelaVoorkom hel Splylen ol Ullvallaa Hoofdzeer en Rooi verdwynen nadat KOXO een paar keer gebrulhl baalt mn prenkelt bet eenvoudig op het Haar dan wiyh men bet zacht In eene nadentaeitMbe ilabting en bonlelt bet flink Wy iMlOT jMn imu af M ahta uwkn aan Kom mur n gtigM en InüdM nl U au tuint BinninMiltl TMr kat Haarjeinudar Pnpanal dit kaï mtprw WAARSCHUWINdl prmnral wwd dlfcwwiB ft b t aucGM van Uw Haar Mto IJ Jb dl Ü S flCk Ha l i S eïïvr uïï KÏÏKp S v p4u t ymmu Mtu n 0 75 tl 1 60 n fl 8 per Flioon Alteen Vertegenwoordiger Voor N en Z Holland Utrecht ZeeUnd N Brabant en Limburg P DESSCRS maUrdam Voor Priealand Groningen Drenthe Ovwyael en Oelderlend Firma B MEIBDEWgaa naafc KOKO SHAMPOO POEDEItS lyn wel een proef waard twee tourlen Nat en Droog Koop ie waar U KOKO koopt F O 12 per pakle In n Ma nilin Selioooliini Ten overatiaa va a Notaris L A VAN DIJK iel in het CU OVBRBEIDE r o don Hoor P GOEMANS te MONSTER op WOENSDAGEN 6 eo 13 FEBRUABI 1918 lelk ne doa TtS rmidd i ton M worden geveild mi wrkocbt Een Westlandschen Tuin en Boomoaard gcltiea oomiddellijk nabif de gemeente MONSTER aan den we £ vin Monatar naar Looadnlmear tegenover de Begraafplaati met de iich daarop bevindende druWanmuraii tecoaii en houten BQhanr an dri drnivan kaesaii kadaalrlial bekend gemeente Moniter Sectie G Quoineri 682 en 1950 te amen groot I H A 12 A 35 O A AOBNOA Tot 31 December 1917 verhuurd geweeat aan den Heer A van Spronien te Moniter voor f 620 per jaar thana vn van huur DE VERKOOPINO GESCHIEDT IN EEN PERCEEL Grondbelaatmg over 1918 f 25 81 Te aanvaarden onmiddellilk na de toewijzing fieuhng der kooppenningen op 2 April 1918 met bij palling eeoer rente k 5 per jaar van af den dag der aanvaarding tot dien der betahng nEBESIE TUD Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden NoUrie J VAN DUE Aana PaulovrnaMraat 33 ta a Orannhag 433 44 VEKSRUGBAAK BU ALLB lOUOB 412 ia OBLOOBMAKBBa BN OOUDSMBDBn Biiifel II JnM Uj 1 Briikiii i Zm Zaterdag 2 Februari 1918 eOVDSGHË COIRMT ievLTXTs exx A d v e3 t©anLtieTolsud voor Q o ctcLa ean Oarxa strelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ƒ INGEZONDKN HEDEDEELINOISNi 1 4 nfdt IJf aUia n l Op de Toorpaffitia 50 hoogar ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 1 60 per week 12 cent met Zo idagrsbtad per kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent overa waar de bezorgingr per looper geicluodt Franco per post per kwartaal ƒ 190 met Joadagsblad 2 55 Otmmn adTei ntiën en infannilen maddtlMUncea bf cnitract tot war farathiMaiv den prijB Groote letters en randen worden Mrekethd naar plaatanikuta Advertentiën kunnen worden IngMonden door tuMctetao m at nn loUada BoeUuiidetaren Advertentieliureaux en on Agenten Abonnomente worden dagelyks aangenomen aan ons bureau MARKT 31 GOUDA by onze agrenten don boekhandel en de po tkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels f 0 80 elke regel meer ƒ 0 15 an buiten Gouda en den bezorgknng 1 S regelfi ƒ O 95 elke regel meer ƒ 0 18 Adver entiës van publieke Termakelykiieden 10 cent per regel Adminiitratie I Telcf Intoro 82 Bureau MARKT 31 GOUDA de vrouw de volle verantwoordeHjkhdd tm haar taak wordt opgd gd da Ke nng zal zien beloond door het recht mee te spreken in het bestuur van den Staat er geen slementea in da li olksvertegenwoordiging zal zyn dat zich sterker tegen het verbreken van den vredf kant dan juist het vrouwelijke Want d imuwen hebben naar lichaam en ilel geleden meer dan de mannen aan hot front Maar ook al blijft de vrouw geJieel op eigen terrein want alle deze abnormale omstandigheden heften haar gemaakt tot plaatsvervangster van d man dan toch heeft zy aanspraken ttp de rechten welke de staat toekent aan ieder onderdaan In andere landen heeft men dat m gezien b v in Noorwegen waar z volledig kiesrecht heeft en het we k wat z daar doet IS uitstekend vooral op het gebied van armenzorg en opvoeding In Zweden heeft een vrouw Kamers van Arbeid opgenoht waar kinderen allerlei handenaibeld kunnen leeren En m de Commissie die daar te lande door den staal werd benoemd om een nieuwe armenwet voor te bereiden waa h t een vrouw die met het secretariaat werd belast In Donemai ken waar ieder belasingibetitleiide vrouw boven de 25 jaar het actief en passief kiesrecht heeft ging de helft der kiesgerechtigde vrouwen by de eerste gelegenheid ter stembus terwijl 16 der mannelyke kiezers opkwam 127 vrouwen werden gekozen in 85 van de 1206 Deensche gemeenten Vooral in de Voogdijraden wordt haar invloed uitstekend genoemd IttSopenh gen aUeen z n 18 Voogdyraden bhk 17 vrouwelyke leden en 23 vrouwelyke plaatsvervangende leden Er is m Denemarken ook een instelling die wij hier niet kennen de zg hulpkassen die in elke gemeente moeten bestaan en ten doel hebben de gegoede arbeiders vrij te houden van de openbare armenzorg anders verhezen ze hun burgerrechten Toen nu 10 jaar geleden dat instituut ging werken kwamen met minder dan 2600 namen van vrouwen uit de stembus en op vele plaatsen werd een vrouwelyke voorzitster in het bestuur van een hulpkas benoemd Zoo biykt toch wel dat de vrouwen in t maatfiohappelyk werk hebben een Igen terrein waarop zy met succes arbeiden een eigen richting waarin z meer bereiken dan een man Want de vrouw heeft speel fieke eigenschappen die haar voor dit werk by uitstek geschikt maken de kennis van het individu z jn krachten zlJn wenschen zyn bedoelingen en geheimen dat is echt vrouwelyk Maar om dcM eigenschappen zoo te benutten dat z J goede vruchten voor de samenleving draagt Is het noodig dat en na een maand zijn ze zelfs voor het moeilijkste werk bekwaam Eerste Blad BRIEVEN UIT DE HOFSTAD VÜL Vll Do beste breü or wtrulkelt wel owia on htt beste paardi laat w eena oen stook 1 n de Haa solto burginoeeter is tmtegonzegigtlljk een zeer wUm mm Het h dau ook wel owi uitzcmderingi dat hlJ tan douiheiditt begaat tn dat vorgete men Diit domheid en sUmiieid ufi zoer rela lieve begrippen Maar ter sake indiertijd wcligeirdo hij tocetenintlog te vorleeneo voor de opvoeriogi vau een too mxkUuk vao Dr Jan Waiob getlbeld De hoogste wet Hol stuk heeft al gege e de kweetle vau de dkiuHweigerlng Het h te begxijpea dat la deze nxK Uijko tijdun eeti burgnDiiMial üieiveT nlat een dergilJIk ondHTwerp behandtold wU zien 1 chter dtooht zijn Anwterdanuchu collega er andiETsP ovel Die Itet heit stuk ongeovooid Het wordl tweemaal opgevoerd en met do minsio spoor Vau oproer relletjes enz het owilge toch waarvoor ewn bur geaneester bevreoBKl kan ziju afc hij de opvotring weigert Na dte Iwee opvoeringen wi rdi liot er Botk tot den Haagnoben burgenieeater gt ricbt herhaald en tcpotht we a men er op dsA er mi wa sWeUuMevd t ea nieer waiS op te nocnieni waaroiiii nt i tlians die opvoering kon w lgertn inuild dpla hoeft dir WaJch hter ter stede aijii fltuk reoA voor een groote gro ip toehoor dT voorgelezen Onze burgeniwo lor was t liter onv nnurwbaar eu vwbcjod anii r maal dio opvoering llezw weigerinig kn l nu een ander karakter Do vraag rijat nu ol liet stukende daarin v erkoïudigdie thoorieön nuöHt hhii niet etrooktïi imt de de nkbeeldten van den burgiemioreter pnrsoonli c Nu eoUicitoert onze burgervader inderdaad zorr ernstig uaai oem plaaAai in de nj van de liurgeraoeibters ddo hun persoonlijke leveneover Iniging alB nvaatstaf lutuen bij de bi oor dteling van de ambtelijke vraag of de opvwTing van een stuk al dan niet wen Bthtlijk id voor dia openbaire orde en zed hjkheia Hoe liet ZIJ de burgöaieeeter weigert I n liet govolgi dlaorvan is gewieetit dait Het Vaiderland thans het toonwlstuk aH feuilletCHl gaat plaatsen DaaniKd wordt ln onder de oogen van tltlijke duizindtn gebracht oen nuinenek veel grooter wicols dlon In een schouwburg tn dat Hioerdiere getal wo wei op l ttn het gemis aan suggostievo kracht fie nu nmaal van een tooneetstuk ploegt uit te gaan Het Recht van de Vrouw II Dè TTOUw 18 m dezen oorlog de gel ke gebleken van den man in physieken moed en redelyk weerstandsvermogen Soma heeft 2 i hem overtroffen Emeat Laut in Le Petit Journal Eedige honderden vrouwen die timmeren kunnen ssjjn naar Frankr k ontboden om barakken op te richten voor het Franache leger The Daily Chronicle De Duitsche vrouwen hebben een met tninder zware taak dan onze soldaten aan het front Wolff in het Berl Tagebl Er 18 door t heele land een film gegaan die den titel droeg Fransche Moeders en waarm de hoofdrol werd gespeeld door die bowonderenïtwaardige actnce Sarah Bernardt de eeuwig jeudige Menschen die dit tnlbeeïï hebben gezien getuigen dat het roerend schoon was Hoe kan het an ders Z n de Duitsche Engelsche Fran fiche kortom alio Moeders in oorlogvoerende staten die het licEfste wat 2 haddon moesten afstaan voor het land onze bewondering onzen eerbied niet waard Daar is do vrouw die haar man de moeder die haar zonen betreurt en daar zyn vrouwen die eiken dag weer opnieuw vung bidden laat mj dezen bitteren drinkbeker voorbggaan en toch kunnen schryven Jioud goeden moed m n jongen Daarnaast is een andere categorie van de vrouwen die werken op het land by de vervoermiddelen op de mumtiefabneken Dat zijn Mnapiobihseerde vrouwen haar aantal st gt in Engeland tot over het millioen En wat ze kunnen uithouden bleek toen m t begin van den oorlog 200 000 vrouwen gingen arbeiden in het arsenaal van Woolwich waar ze niet konden overnaditen en s avonds naar Londen terug moesten koeren per spoor soms met zestirai m een coupé zoodat een groot aantal moest staan gedurende de reis van een uur Dan hielden ze ongeveer zeven uur over om te slapen En weet U wat de Directie van haar atibeid zei In veertien dagen heeft en vrouw het meeste werk onder de kme Een extra mithoen werkt m de fabrieken waar kleeran en schoenen gemaakt worden en ook daar doen zij allen ariwid Voor het construeeren van vhegmaohines wil men niet anders dan jonge vrouwen hebben Ze bekleeden het metaalwerk met Imnen vrouwelijke timmerlieden maken de vleugels vrouwelijke smeden staan te midden van t oorverdoovend gehamer en gedreun der groote werkloodsen Heele ntsen meisjes met leeren sdiootsvellen voor en groote briUan met donkere glazen op haar neus lasschen met oxy actyleen metalen staven aan elkaar En op het land zyn de vrouwen zoo on misbaar geworden dat The National Land Council de onlangs opgerichte landraad in groote aanplakbiljetten heeft afgekondigd wy sprdten hier namens de boeren van het grfieele land als wy zeggen dat de vrouwen en de vrouwen alleen ons Jhet noodige voedsel kunnen waarborgen In Frankr k is de opoffering van de vrouw niet geringer en Duitsche bladen weten eveneens schitterende staaltjes te geven van de moed van de Duitsche vrouw Het zou ons to ver voeren dat alles uitvoerig te beschryven doch de conclusies van Laut in de Petit Journal en Th Wolff in het Berl Tageblatt welke wu hierboven weergaven spreken voldoende Is het wonder dat Engeland nu de vrouwen het passieve kiesrecht heeft toegekend wat de suffragetten met al haar daden van gew W met hadden kunnen bereiken En er ia geen reden welke grond geeft te veronderstellen dat de Nederlandsche vrouw als zij daartoe geroepen werd niet evengoed zou toonen dat zij tot alle werk in staat is wan neer het Vaderland haar noodig heeft Nieuwe Abonné s 1 F bruarl 31 Mairt f I Weekibonné i 12 eent wotim dagalljkt aangsiraman Er js hier wel eens gespot met de urgentieraden en wat die presteerden maar men mag den arbeid dier raden niet als maatstaf nemen om te beoordeelen wat de vrouw in Nederland kan doen omdat immers de meeste vrouwen en o i terecht meenden dat zy alleen dan haar werkkracht moesten aanbieden wanneer die werkeJyk onmisbaar bleek dwz in tyd van oorlog En de Ur gentieraden zUn in de oogen van het volk een soort dames kransjes en heel niet popu lair Wy hebben hiermee willen aantoonen hoe m dezen oorlog duidelyk de ontzagwekkende kracht welke de vrouw kan ontwikkelen ia gebleken het is jammer jdat de oorlog het middel moest zyn doch daar tegenover staat dat wanneer de vrede eenmaal gekomen is en de vrouw haar opoffe Feuilleton bed en btwaakt dioor een goed geweten sliep ik ticrt van morgen n en uur pre olea twaalf uren Vindt je t niet slim van nrij om aan dteao te oon to dltnki i dat sou jlj nW gedaan hebben Oom i naar I onden vertrokken bezwerend dat er geon bnef van jou in het hul4 zal komen maar hij vergat dat er in Ike kamer een l lefoon ia en verbeeld je Ik spreek op t oogeniblik vlak bij zijn kantoor zoowat een paar yair vao zijn hooM af MMr dat kan nu gieeQ kwaad hij boort htt toch niiel Mi ze pen rust nu op dien man dio de leUoon h fcft uitgevonden tot nu toe vond Ik dW nfcfe dttn laet Yool je je nog al opgewekt Alonr Zeer erg het tegendeel antwoorditic hij ik beü nog nooit ia nii leven zoo ftoiitber goweewt zelfs ni t toen ik dacht dat Ik aan de zwart wateifkoort u x eterven Ook lieb ik eeïi miae a dingen m t je e be9prt ken en dat kan ik allemaal nbt doen door niiddol van dit afeoliuw li e fe legraaldraadje dat uiislschieu wordt beli la terd door jO oom Dat hwï Ik ook bedacht an woo dde Barbara daairomi beicbe Ut je nu loaer diadelilk oven op omi je goedig niorjfen tft wenAohen en te ze n dat Ik bij kom lunohieni per sutomoïiiel met mijn kame Qier SneH airi b eleldster All s I hi orde boorl geen tegenpraatjes ik kom bij JOU lundiCTi Ik hoor niet wat je zeg kan me niets ohelm wat die unwisohen er van zoggm Ik koai bij je lunchen oiiï één uur zorg dat je dian tbul bint o den dags Bc heb niet veel noodig om te eten ala er voor Snetl n den ohauffeiir maar wat 10 Goeden da ® Toen werd er gebeW en Alan kre op al zijn Hallas en Ben je daarV geen aidwoord meer Alan beiRlelde bet baste wat do oude twijfel regende het nu aanvragen om aan dtelen niet den eeraten post en pnr t k graan en van tijd tot tijdt kondigde Mr JeiffrojB bet nuiiUoer en het aantal aan terwijl Sir Robirt koek alsof t beau nl t aanging en Mr HadweU zlob in die han den wreef opglewekt flulteaidl Mij kon haa st bemijdlein die laensidieB die groote fortuinen TOrwiervai te nndiiten der bc v i ging en opwiadfing vaa een heftig geldr jagend beetaan ttxwijl hij hier stond zion dtr inkonnen zondkT gilij elarend naar do boomen rn iianj do eohapen die daar tuösohcn liepen met hunne laimncren liy dio rots al zijn arbeid sleclits een inilukto waa Zuobtend gva hij heen om zijn peit te haten en iiii t gaan ili moest een huurder gaan opzoeken een alinmie lastige man die altijd iiieuwo gebouwen f VBrmmderang van buur elsclite Hot kon hij nu gebouwen betal fl Hij motBt an hein af zien to koiuen of heuu laten heen gaan Ploteefling drong een sohol gtluid van een eleotnsche bel tot heoïdoor Htlklwam van d telefoon die hij met groot ookoe ten op Yarleye had laten aanleggen toen hij lid van de fimia was geworden t n einde in direote verbinding te zijn mot hel kantoor in I ondten Werd hij nu nog opgwbe d uit oudie gewoonte Hy ging naar htt loest J diat wat aangiebraotü tn een kleine kasner dSe hij voot studleerkanier gel ruil te en naiii de spreekbuis in do hand Win Ia daarp vroeg hij IkbenYar lejs Alan Vemon En Ik beai Barbara w het ant woord Hoe gaat het met je Heb je goed gefl4Bpen Nftfn zeer sleohL Zenuweö Alsn je benl zenuwachtig Hoewel ik een rfeobier dag achterlden rug bad dan Jij ging ik om ae ax uur naar huitthoudtoter voor den dagt kon brtv ea voor de lunch en begon tuen zijn waaideUng Ui veel beier sten iiiig dte nog opgewekter werd door hot suooos dat bij had bij dfn huurder doa hij overhaalde om ni t de nieuwe gebouwttt te waohtes tol het volgend jaar Hij ovt rlt fde bij rich zelf da er in otm jaar van alle gebeu rtn kon Tömi keerde hij Urug door htt boscb waar een aantal pas gevelde eiken klaar lagien oui van den ba ontdaan te worden Dat was goca opwekktquï f lcht ht t leek zoo wreed om He Itoc boomen te dooden juist nu ze bun knopjtw uit akun naar eÏ4i nieuwen zomer la t k veD Maar hij troostte zich met d i gedachte dat xe toch veei u dloht op elkaar stondm on dat het bout wcrkeiylc noodig was voor IkH landgoed Toen bij bet hui wter wwJerde inri een hosjtt witte viooKJue die hij op een berobat plekje voor Harbara g plukt l d zag hij een automobH met meer dan gewow suelhaid aankomeb in dt notenlaon die bftwbouwd werd abt het glanapunt van do plaats Barbara zat er in met haar kasuenier Snell een vrouw van mdddelbare leeftijd u et wie hij bij toeval op zen goeden vott wft ofDdot hij haar eens een ihoet had bewvfgtv die benisiU nogal last faad veroorzaakt De autoo biel hield 111 bij do voor deur en Barbara sprong er uil vroolijk tacliond zij aag er even fri wh en bekoor lijk iiM al do lento at zal hier eu scène van kouK ttevelkig w4 Alan booldschuddefid to B zo D Jbk aüeeo waren in hal Worai varvolcd dea non draden naar den dioop ntuar het altaar en naar het kerkhof LHp rtiensohen zelf wftren reedö lang vergeten Hun por tretten t4k m die kleedingi van hun tijd hingen hier en daar aan die nmren van hi t oude hniê dlait eens hun eigendiooi geweebt wafl en dloor hen wa bewoond maar wie kon zloh hunn r nu n berin n ren Van velen waren die naD i zelf onbekendl hn zij die in hun tijd zulke belaai ijke personen waren gieweoat hadden rioh zeker niet kunnen oors teIlen dat ze eenmaal tn vergeteiheid zoudltn raken daarom waren hun namen niet op do schalderijon vermeid I n nu 20U het edodie Iwmïen ajfl hij het ten iminste niet op dKï een of andWo ma nier kon verhinderen Wat er van do ou de bezitting ovenbleef de verdier algelegen iandleTijen waren reede lang verkocht iM u onder den bamioT geibracht worden en het eigendlonii wordien van een oi ander vooniïKre endl man wiem d e fortuin gun tig was en die een hui geoia wildie op zetten en nneecfelen in later laren die aohil denjen die aan de wanden hingen zou gaan beöohonwen alsof ze van zipi eigen voorvaderen waren beworendie dat hij de plaats gekocht had omd t hiJ een fan liolid was vMi het oude vervallen raa Zoo wae de loop d T dangen en miaschlan naoeÉft het zoo zijn imaar Alan treurde bij de gedachte aan het voor hei zoo droen gwolg Ala hlj met ffle za ken had kuniuen voortgaan zou Bltos an dieref zijn gBwoeet Nu op dit oogenblik aten z jn gewezeni cooHpagnone filr Ro bert Aylwardf em Mr Chaanpera Haswell omge tw eld op hun katnboor van graniet in do City waaMohi lijk beaprokingen t houdari nset Lordt Specton die zijn plaats hadi ingenomen bij de groiQte oo eroeming die d m dag tof stuidi zou kotaea Zondcgr léÊÈéM