Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1918

Singor Dit ééue woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachmss want SINOKR NaataMchiiiea zyn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dao n halve eeuw voor alle hmshoudeiyk en indastrieel werk met ruem gehandhaafd beeft snraEB uhm mm liunt U kragen in al onze whdrels DE MM AM DIT UITHANGBORD KMMims SmeER Maatschappij Dap4ts lom 30UDA Kleiwsg 5 Redactie I Telef Intero 545 STOLWIJK Advertentitn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOaRN 3tolwljk J NOOMEN Merschs Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd aast d M danat Di beb KOKO voarldorcnd m I derf 10 laar aeOmIki en aan baar I aebralk keb ik mync weelde v b DE GELE AÏ GOD nui H EIDER HAGGARD door Mevr Storm van Leeuwen Klerk de Reus j N iruk bodeo HMISTIICCHT Waddinxveen AdvertentMn en abottnementeo op dit blad worden a Ht nomen door I ttCHBEfli HaaasTRiMT a m i MU ill II iilllll Arfvcrtentiin en abonnementert op dit i lU worden aangenomen door i M NUINHIKS Keitwiji Zult geen koorts krifeeo Kl€4ne Bonea hier dhiilde zijn st in en hij ktek r m de klat die Alam tot Ikamsn had gedieoni kiik dat Maar kiriliie eal uw eellust opwekken voor ontbijt Gotde kost ïaridDOTgen Wat wU u hebbflo Koud wüdbraadl vlsch oB eem van I die eeneen die u gtóterm hebt gescholen J 01 wat koud vleesi dunkt me Geel de aeodleti aam den hipper djaar hefe ik in derae wftrmite gwn zin in Miar Jeekie wij verlaten hiw die Qua rl ler niet Waar Ja jai majoor jui0t hier BMinner me oe pl ic goetf wajif uw oom iheeh hier een uur lang gepreekt ik dieid toen o ik bad want In mi hext dankte Ik Kleine Bonea wani ik nog heÉden in dïe da8 0 nu héél aiwi r Van morgen beginnen we door t boedt te wandelw daar nog aJ donker koel en gezellig leamlnste Bj0 w © een éwerg eii zien waarvoor de Heer one behoede en hdj mlEtakte een bu ing voor de kist waar Elaiae Bonsa in zati Zouden dte vier dxiaigRcr anet on meeSBAft door bet bosoh Jeekie aocaie ze bebben beloold s I ia tl komen Glateereo airood se AOEMDÉ 5 FA V a N i Sohouwburg Zaae er Qcmd In Holtaiicl BtatównHula Febr T uur Nieuwe 9clloo bUi1f OpWeMe ia dUe tt 1 uur Ked Opera Troubadour FeBr Soc Héonls bo K Soc D in VrOuweiHdub 7 Febr Soo de Riarüs bovwBaaJ 8K uG B B M S D A P 88 Seold curaueajroad 12 Febr 8 uur Soa d IWnato VO b M Ver i4ei iig AM Gooi Vrljl Den Bond B 1MM wmhio w enarid 1 iiMdad Min te iH aa aatmen a duUfest leiwaiiiÉ wnsaalïkktOia u cm 4m das la nt ta wr Jl VAN EEIIIGC KRALINOSCHE RUWIELHANDEL VBRHÜRBN EN RBPAREEREN MKKBLBN EN BMAILLEgREN INKUILEN VAN RIJWIELEN US4 8TALUNa VOOR RIJWIELEN 10 Polanenstraat 15 17 Rotterdam wiatarhaadao ca voataa bantan pUolüka kloTaa prioaeiide lippeo iWI OebniH ïasr A tïïttaaux V nr H I rf hlw OSWRAACD 4 U Mta M a ii ii i M wili Mii alt Müö AiLËËN Oini kMO VmI ni Sm4 iwreivkl Fr br oodv hWir M au IM AdauMUle Bumu KWISTHOUT Emmtiuui 9S d till itnB nipGln ncnSflIln Ich w yervoefen bij M VAN CRAEN 130 Ridder van Cal H Qom4 599 9 s Arondfl spreekuur van 8 9 uur WITWERKEES TBHSTOND GEVRAAGD o wtiktafen lioatf loon balUMwaM altwapkcrsbij de Utr XaUaafakrlak VUTURA WmUrdük I Ulradil 63S 10 VOOR DIRECT GEVRAAGD GemeobiieeÉ 2it4lup iiinr door Heer Brieven met priiiopjave onder no 637 bureau Goudiche Courant Mtrkt 31 S TE KOOP QEVRAABD eea schuit JEËR Brieven met op Mf van priji per ion franco chutt worden Ingewachl a fa Bareau Tan ditblad onder no 636 lO Boelhnis te Vlist NoterU J KOEMAN te Haastrecht zal op WOENSDAQ 13 FEBRUARI 1918 dei motten te 9 uren aaa de woning geieeliead No 67 te VUST Weitzl de en venoeke Tao den Heer N W KASTBUJN om contant S ld Id het openbaar verkoopen Twintig Kelfkoeien I vaarikoe id plaken Kaatbrlkf i Blokwas D 1 BeDpaard fraimackina hoolmachine arrwlee en rrettkker a krnlwaf di froote d klein chonw loow M MsIkgereiilsGliappen alt a kaasperaan 0 wrlnytobbaa langebraad kaaiplaDkait kaaivataD ni lkbuiiaDt melkcramsri v Daar matacbaIbD an gawlcktan anz n nlg 584 33 Meubilaire Goederen Voor de verkoopioj af enuminerd te zien QBEN g l gcnh ld tot lUllIng BOSKOOP AdverienUCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZIJ leweg72 Abonneert U 0 i dit blad Zeer moaletoUedenaubalm all Tafela Stoelen Kasten SpiMcltk SehiMeryan TheetBMi Bluaettni St iameBWcraen Mi Bluaettni St iameBWcraentent IM teer en iWlacH Boekenkosten Tweepersoons onbestapen Veerenbedstellefl Kopokmatrossea Slaaitkaaiemeubelen enz ens allei potffoedkoop RiigheUeeda LaciMoaMnmnar i7 60 si lkat tm stni tafel 9 CiO Splecels nm f 7 60 ens ffliiiRlurm innigiiHkiiiiUfii m Rttttardam mi2W HET m OUSENHIJIS € OUDA ===== KLEIWEO 31 GOUDA == Laatste week van de Groote Oiiruiming === van 625 99 fo tas fllouses eo Flanellen SportMen tot zeer vei nnlnclepcle pHIxcHi I NIEUWE SCHOUWBURQ Ël SOCIËTEI T ONS OE NOEOEN NËDERLANDSCSt OPERA DIRECTIE B H KOOPMAN WOENSDAG 6 FEBRUARI 1918 des avonds 7 uur DE TROUBADOUR Groote Opera in 4 bedrijven van O VERDI MET GROOT BALLET Prijzen der plaaiien Loge en Statie Leden f 2 Nict Lden f 2 7S Balcon Ie gedeelte Ledra f l SO Niet Leden f2 2e gedeelte Leden f 1 25 Niet Leden f 1 50 Gaierij Leden wi Niet Leden 10 75 Alle prijaen ijn verhoogd niet lOpct voor auieurirecfalen ü n Kaarten 11 0 van af iteden verkrijgbaar in tiet Sigarenmagazija van den heer J Ouderkerk Korte Tiendeweg 10 eq voor aoover nog voorradig op den avond van d vooratelling aan liet bureau W Beaoekeri uit Schoonlioven en lusachen liggende pUatxen kunnen nog met den laatiten trein van 10 15 vertrekken 612 54 Branfetoffen voor industrie dezer dogen verwatjhten wQ een Scheepslading Dennen Meterhout waarvan wq nog eenige partyen hebben af te geven 616 40 Joh Dessing Co Kantoor Oosthaven 26 Gouda TELEPH INTERC 143 Terstond te huur met recht van koop of te huur gevraagd Ik zoek op een plaats met uitstekende verbindingen naar Amstevdam den Haag of Rotterdam met druk post telegraaf graafen telefoonverkeer en electrisch licht een vrijstaand Huis met minstens 6 kamers serre tuin aan of b j sportwater Br Iranco letter Q L advart bur J W OORRESTEIJN KaUeri gracht 658 Amatardam 633 50 Adverteert ïn flit Blad Bet Adverteatiebflreau van De Couiisclie Courant TELEF 82 tf AB£T 31 MT InxanaHna van Mn schplll at dl vofdoiMMi biHelMiiiten worden GRATIS vcntreic Rmrehoid I b so gt d plaatsiaa van ADVERTENTIËN ia alle Nedeslaodsche en Bukenlandsohe datf en weekbladen ea oa iere periodieliea ander eeniie prijsvorlioegia 6011MHE COÜRAIVT 3 Tie cL Tx s oara i d ve3 t©ia tie blst 3 voor Q o o d SL éa xOancLStx©3s eaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHAL VE ZON EN FEESTDAGE N ABONKEHENTSPBUS per kwartaal 1 S0 per mek 13 eent met Zoadsgablad per kwaitaal ƒ 2 15 per week 17 ctaü orera waar da besorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 1 90 met ondag9biad ƒ 2 55 Abonnecmraiten worden dag lükx aangenomen aan ona bureau MARKT SI GOUDA by onze affenten den boekhandel en de po tlcantorein ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en o latr en behoorende tot denbezoi kring t 5 regels ƒ 0 80 elke r el meer ƒ 0 15 an buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 Adrer entiën van publieke vermakeiykheden 10 oent per regel INGEZONDKN JntOEDKELINoiN l ragala IJi alk rasal nMar SJ Op de voorpagina 60 9i hoos Gewone vtrertentUIn en intnowlen madadeelinsen bjj eontnet tot laer gerwiaMarden prtla Groote lattera en randen worde lerekend nur p l a 1 nilm tfc AdTertentiSn kannen wolden Ingwonden door tuaachwlw n ut vmn aotMa Boefebaadelaren A lvartentlflbura ux en ons Agenten Administratie t Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA gctiouttiiit rwb voi rln n m aangenomen oiotiea werd o a gn elit bljeenroe ng van den I andilag n terugroeping van de bezettend autoriteiten uit Poen FINLAND De strijd tegen de Witte Garde l e reg erlng der l ol wiki lond gjlste rpn het vojgende open draatUoose teler graan Aau allen dffliigcnd Aan alle twhepeo kameraili en retfervieten Je o diele nwft zi i ontslag uit do reserve neuvw zoolang dis burgerlijke WUte Garde van 1 inlami niet W vurtiietigd Haar 0 verwinning i4 nadeel voor onite revolutie Bawapening zal lnvc4doendo hoevcelfteid worden gKoondlon PORTUOAU Nieuwe onluüten U t Mndiridi woi dl ge ad dat In dsn loop van den nAont geruchten over ntauwe eTn 4tlge gebeurtttiJWCn in Portugal zijn binuecL g kotUK n Reizge uU Vigo bürlchien dat zij in grOote haaat hebbm moeten vertrekken daar iiot wpoorwegrverk er tengevolge van de onlovten afgebroken wordt JAPAN Herop ening van de Soheepv af art De Mppoo Yusttic Kalalta beelt bealoten deu dten T t vaoi Japan vte de Middel londsobe Zee be pia Maart OKi 3 cbepen tp heropenen guionK w g nB het werpen van paui I fletiteïi Maopheraon de ngeU hv ondbr uiinlsjer van Oorlog bocA InliohtJngen onivao geil weike g un twijf il laA m dat d Dubschp aulorlieiteu do of k reukrijgiagevan g ntii ill plaateen ondt rbraohttm dtj In t bijzondJer hti doii aa luchtaanvallen wa en ze tde behandeUng werd in Dg laiul overwogen t araon over het lerache vraagstuk Sir I dward Carsoa sprak te Belfast en a tdo voJgen Reuter da de liandel er belang bij heett dat er io Itriand veil gheld 1 vrede heeriwht daarvoor moet de regwi rlngeivonn voor gooi worden gereg kl AllereeT n o t hek UU er che vnaagetuk worden opgelost De kiesreobtbervornriintHot LagitThul verwierp m t 230 telgen lil steninen d voor Ilen tot eiv coinpromis aangegexeo door de Ijord betrekking h e bi nde op d evenredige ver tegenwooriüg ng Verwat ht wordt dat het floogerhuis zich bij dit healuit zal netrUggen BSLaiV Koning Albert De koning van lg4ë ie volgen Havan vooi rendge dagen nft r Zuid Frankrijk vertroliken waar koa ngia Ëllaabeth zich eveni enjs bevindt RUSLANDl Japan en Rusland Het gi ruoht gaat ate zoudi n de J pafi n crd door bun bentidilieiiig van hun eon iilniten de aanwijzing hebben gekregen om liutflaiiid zoo sn 1 mogelijk tt verlaten Velen zijn re edb verti okkon i ufirt Mnjyandle ra In Ruelamd A ülgn berichten vao liet Zwit ier che gpzantwhap te Petrograd ntogen huiteiilamltT diei Ruiand veriaien tjiltvlitw 2lXX roebtl en lerafrjn voor per ooitlijk gehrulik i ee piid miedenienvea ITALn De a r r e t a I J e van L a z a r i De iciiiri tlsclic alguvaardigden he bbfi petxiiö langs ö Ari t li en weg üit Tpi Ilfl ti t gericht tM den pritident van du Ka nter over de gevang nnenidngvau l a zari POLEN Aïg nieone worksöakling t L u b 1 t n Volgin bfridit n uh I ubllii d hoofd 4 ad van liet door do UoeterarijkerB bezctt gi bi id ki I oicD i0 daar op 2S Juuari £ ien algiiniveene werket tklng gf proc ame rd Alle indu lrleeie ondk memlngeu fabrieken aebouwburgen winkels blpflcopwi en r lauranla zija zondör uitzondering g s oteii De making droeg in hoofitoaak ein poütlek karakter en werd geiéd door dt w ciftiiL tidohe poo flohe partij Km groote afewM be 4aando uit c feenden portwnen trok door de Mraten Id de Padua opnieuw door Duitsche vliegers bestookt werd In Rusland hebben aan fcet front by Galatz schermutselingen plaate met Roemeensche troepen Volg ns eeii Reuter telegram biykt over het algemeen de vechtlust der Russen echter niet groot meer en trekken dikwyls groote afdeeüngen zich uit den stryd terug binnen de Oortenryksche Unit In Finland duurt de binnfenlandsche strijd nog steeds voort en worden de troepen d r Roode Garde m hun optreden tegen de Pinsche Witte Garde door de Petrogra che regecring gesteund Nieuwe verrassingen ïn Ruslanda De geëindigde staking in Duitsohland Havslocli Wilson over de internationale conferentisa Aan de fronten vliegerbedrijvigheid en schermutselingena ONS OVBBZICHT oonferentie in het onzijdige buitenland diende bijeen te komen Eigenaardig is dan nu ook het Reuter beridit volgens hetwelk Havelock Wilson de leider der zeelieden in een vergadering te Mlddlesborough heeft gezegd dat het vrede rogram der LabourPartij de wensdien der arbeiders verkeerd voorstelde Zoo merkte htj ten aanzien eener internationale conferentie op da zelfs al zal de regeering passen gctven de zeelieden en stokers zullen zoigen dat niemand over den Oceaan komt Ook over den handeleboycot sprak Wilson Niet de Staatslieden het volk 2eif zeide hij zal boycotten wtot niemand zal gedwongen kunnen worden naast de Duitflchers te werken Het antwoord van de Noorsdie regeering op de voorstellen van het Amerikaanscdie ministerie van Handel betreffende den toevoer van de Ver Staten naar Noorwegen is thans bekend geonaakt Het antwoord legt nadruk op den vasten wil van t NoorBche volk om onz ig te z n Noorwegen kon daarom in zijn handelspolitiek de verbindingen met een der oorlogvoerenden niet afbreken zonder te moeten vreezen dat het de onzydigheid in het algemeen niet sou kunnen handhaven Noorwegen kon mat recht eisohen dat het land het dagelljfcsch brood niet werd onthouden en het land ilaardoor voor de keuze zou worden gesteld tusscdien een algeheelen noodtoestand of een verdrag dat gevaar voor zijn onxydigheid en mogel Jlserwljze oorlog beteekende Het antwoord w at er voorts op dat Noorwegen den Ver Staten en den Geallieerden belMigrijke voordeden biedt in t bijzonder door de scheepvaart met groote opoffering van menschenlevens en schepen Noorwegen zou zich niet zonder groote moeilijkheden kunnen verplichten Duitschland geen zwavelerts calcium carbid calcium nitraat enz te leveren daar Duitschland wat deze waren betrof een oude afnemer van Noorwegen was Het antwoprd verklaart ten slotte dat Noorwegen beproefde de Vereenigde Staten tegemoet te komen voor zoover de levensbelangen des lands het toelaten Noorwegen bood het grootste deel van zijn uitvoer aan om voor zyn nationale geoondheid en productiviteit den noodzakelljken toevoer te ontvangen Van de fronten valt weinig bedrijvigheid te melden behalve die van vliegers zoowel van het Westelijk als Zuidelijk front waar Gemencd Oorlogtnleawt Am erikaanecha Iroepoiktransporten Danlols de Ajwrik miniet r van Het Ainerikaanöohe opper en tPlograan van d ABsoclatedi Press uit Washington meldt dat generaal PejtJn Mftroli tot boo d van den generalen btal van hut Aiw rlkaoniSChe teger Is benoemd iiOneraal Blitz bli fl miiitiair vetf nwoor digi r in dien oppersten oorlogeraad der lïteiiyte te Vereailjeo Slachtoffers van dulkbooten en vliegtuigen Blijkene in 3dödleelii van Bonar Law in liet li el he Lagerhuia h bben i ronde i ijfers 14130 nooi combattanten Biennm vrouwen en kinderen dea L ood govondtsi door Duitöche dulkbooten en ttrijlkrach 11 in de lueht In Rusland blijven de toestanden steeds nieuwe verraesingen bieden Zoo meldt thana een draadloos Wolffbericht uit Kief dat de Oekrainers de overhand op de BolBjewiki hebben behaald waardoor dus de berdteningen der Petrogradsche regeering aangaande de Oekrainsche kwestie dreigen te falen Dat de Centralen dezen fiob jivl ar zoo plotselingen ommekeer niet zonder genoegen zullen volgen behoeft niet te verwonderen als we bedenken dat juist hun grootste hoop moet z n gevest op een vrede met dit r ke korenland een hoop die door het optreden der Dolsjewiki en Trotsky s houding dreigde ij dél te blijken De thana gemelde ommekeer in den binnenlandschen toestand der Oekraïne wekt echter nieuwe verwachtingen Het bericht toch meidt dat Mohilef de standplaats vasx het Russische oppert eTel door de Poien werd bezet en Üe opperbevelttbiber Krylerïko met ztjn geheelen staf gevangen werd genomen BINNENLAND Da iMk 4 Jong In Novivober l ili zi tegen het Kamerlid èe Jong veraotiU aod betfehnlttgluffTV ing i briioht Mreflexide bet mUbrulk ma ken van zija taniMa al f vporKltter der lüjksc onian4a iv van To©iili ht op le Pe IvruchtwiverecnigiiDg Hem weird ten laetL eitgd lo zioh ge ldejijklte hebben bevoor iJNvid m 2o naar holt n gebruik maken van wHenB rfiap ïn ewn pub leko functie vrrkregtïi liiezt l huldligliigen leidden er toe dat in opdiacht vaji dt Vooruitstrevend liberale Ko ftTtlub en nwt hoeren de Jonga In lenuiliig een oomiuiHHie van onderzoek w T4l ingct l1ld bcetaande uit de beewen mr Th II de Meerter dr M F K Ilubru lit mr P Rink mr S Fook en mr R J H Paijn De biYHiliuldlgingen berustlen devolgen ie Mti ii e gefcev on A een b wohreven vlalfr kaartip waarbij Inlk btingf a werden verstrekt orotretjt den uilvoer van vee welk koarij Iu Jiandcn was van Iemand dfie e ti derdp lot Ih aangaan van owi bandeit ajiwactio wklJ © bewegen B een sdiHTtiHiJk antwoord van deu Minli t T van Landbouw aan dm heer De Jong op een vraag van dien zijde omtrent uitvoer van erwtew wedk antwoord aan een ander In banduo Ie gegeven C een medfdei ng door den beer De Jong op 35 0 ber 1 15 gednan omtrent dPB uitvoer van ateilingerwte ni Volgens hetzelfde telegram werd de opstand der Bolsjewiki te Kief door de Oekrainers onderdrukt terwijl een Oékrainsche minister werd g ozen an het hoofd waarvan de voorzitter der Oe rainsohe vredesdelegatie te Brest Litofsk Höloébowitaj is geplaatst miITBNLANDSC NIEUWS DÜITSCHLANa Dp staking n ten einde Wi Iff miedt dBt bij ale In drijven In de orlogt sJnduiJtrie hrt werk gisU nuorgtn iu ijn geheel werJ liervat veuwnfl beri h ten i h anten groi ic bedrijven en werkjitamtr tTi d l hun arbi iderrf weer voltaiUig vepsciienen De censuur Te Berlijn zi wider 10s bladem voor dm tiid van drie dogen v boden wegiens overtrwüng van de voorschrif en van den en ior SNGELANa De oorlogedoeleinden l 3ng eische vertegen woMdüger der ar bei ilK rs gaan welilïa naar Fraokrijk om met iK l ranache socdalisten omtrent de 001 logifdoeleinden tot overeene ensming te komen Vergeldingsmaatregelen ngpland koJi t vergeidlngsmaatrege len aan wegena de veroordi eling van 2 I rótachie vliigere in Duitschland g ïvangen Het geldt hier een actie eVen plotseling als verrassend niet het minstj voor de Centralen Intossdien eisdit een en ander nog wel nadere bevestiging Wy zullen trouwens wel apoedig nader vernemen nu ook KUhlmann en Czemin weer naar Brest Litofsk zijn vertrokken Voor zoover valt op te mal n is het met de stakingen in Duitschland al weer gedaan Volgens de VorwHrte beaftaat het plan de eerstvolgende zitting van ilen Rijksdag die op 19 Febr zou plaate hebben nog uit te stellen Het blad critiseert eien dergelijke houding scherp juist waar er hu zooveel te zeggen vaJt Teekenend voor den toestand is wel een bericht in de NolxW Allgem Z waarin wordt aangedrongen op nieuwe wetten voor de instelling van militair toezicht op alle arbeiders in fabrieken De Vorwarts merkt naar aanleiding daarvan op dat een dergelijk spel geeA schrik kan awijagen het blad noimt het dierp betreurenswaardig dat zoo in den jouden koers wordt verder Mituuid wy he iben er laatst op gewezen dat ondanks de uiting deir Engelsch regeering dat tij geen passen zal afgeven ivoor eenige internationale conferentie de LJahour Partü toch besloot dat een dergelyk arbeiders Feuilleton den ak een knapzak een bukken Aoog bevattend bet Atgodöbeeld Kleijne BoOaa dij te ko itl aar wa om aan Iemand ander to worden toovertrouwd Het was een zware laet voot een blanke in lat kUmaat maar Alan dl a er sterk wan voelde de zwaarte ten mdnate ia deu aanvang niet Achtw hem kwamien een voor een de vier agèr8 Beladen me een kleine kent eenige bükjefli nnt IwenfliMiktelen en brandewijn krijgisvoorread een kldt mei kralen iiorlogce ena voor presenten dekens kl edtngdtiikken en zoo voorts Het w ren ninke kcrelif die het w Mid kenden nkaor hun ontevreden g aicTi en bewezi n dat zij nu ze do gevaren voor zloh wgen Van harte wenechim ovoi al Ie zijn behalve daar n iodesdaad Iiadden ze ook nietis ie anrtè hun doodsaagat voor Jeeklc roK U ij en op bet liatsta oogeobük t un Uwlngen neeïgegooid n et het doeJ Ma n et em wIlJo vaart de toruf et reo ite tioot ti bereiken m M ie waren fc fengeliouillen toor Jeekie zeif die ei d gaJ k vermvedmd hen met een geladen gewet r aan et strand Aond op te wachten Fji bij heef daar totdat de kano zoo ver uit het i ezlebt was dat ze haair niet meer vw iqmend konden bereiken Toen vroeg hij h n of ze daar wildta blijvm zitten tiit OtigtT met de duivels de hij zou aohter laten tot geB s wp of t eerlijke mec icheo hun overeenkomet voHiTen i Het eind w b dat ze hun vrochtwi weer opnamen en meeliepen En aichter hen aan kwam gevreeade rcuaat tlge Jeekte 4e dm loop van t geladen geWeer vo rt burend op hun ruggen gericht hielt niet ten vinger a D den trekker terwijl hij af en loe met de kolf op g voellge wij e lot met nlrfea poed aenmaande Wond lijk zag btj er alt wast be uitve de wa Maf gen zij dat ze ni t koiiïL O zij vuel te bang voor dwergen Maar Ik heb he4 met hen in ordii gïniiaakt Ik zeg hun ik stukim van hnn haiar en nagels van hun voeten zal aflcnippen ale zij niet merken k maak daar e ii dirankj van en als zij niet kont i zij sterven een voor een voor dat zij thuis zija Zij dieokeo ik een groot dokter zij gtloovcn nrij MlaechiOTi sterven ze ftla 2je nüeegiaaoi Dan vertd ik h€ai koint omdat zi witte voor wilden laten zien en denken ik nog grooter dc terl 01 zi komen vrees niet anders weet Jeekie waarom Hier is koftie majoor drink dat heet voopdmt u l adi necurrt maar biijï In on licp water Wiant krokodillen zi vroeg bij de hand AIbh laohto en vertrok oni een bad te gaan iieui n Nlettegenaiaandie de nuiakietem omi hem heea goaiieti deed h t bad hem toch goedi want het water was koel en heerlijk vergeleken bij de wanme ötdklucht en do aangienafne koeling Kheen hem te bevrijdten van de loomheWi dte over hem wtts gekovvea nai zijn giOfltoorde naotitrust en maand wae er voorbij gt gsan sedert hij oud Ca3abar verliet en dioor de onophwiiielijke regens was h t een onaangename reie geweee Ite blanken die daar wareB hanfiïen het een onwi daad van hem gie vondien om did rivier pp te gaan in ddt jaargetijde Ntómrlijk had hl hen mets geaegd van het doel van zijn tocht alechts verleid é t hij wildtt gaan jagen eo mifrscliien ontwerpen voor nieuwe mijnen maken Maar zij wetend diat hij een gnnl otficier was è e goed aongeeohreven stond ca veel Afrlkaanaobe ondervincÏDg had hadden spoed uitgemaakt dat hi door het Gouvernement gesondlen was vooreen geheime saak 4 e hij om bi vrndere red oen ücver niet mededeeidie Deze öilotffoani die Jeekiö achter zijn rug ijverig aankweekte waa van groot voordw voor AHan daar bijt nu In dat jaargi tijde roeiers en bediendiiMi tot zijn beschikking kreeg die hij voor geen geld gekregen zou hebben ai0 nwn veroiidersield had dat hij slecW een pewwon wa die voor eigion be4M g o werktp Tot nu to was zijn t e ane msohekeliBg geweest van laoddeir mu ieten va c41ende roaar verder zonder ongeval en behalve dat een van die roriera door een krokodil was opgegeten waaracAijnlijk door e n die vroeg bij de hand wa want bij h l en aiagi uU de kano getrokken waarin hi s nachts lag te slapeo Maar nu zxm het ware gevaar beginnen went bij dit ged M vwiiet hij de rivier en trok tp voet door vfi wouif i t Jeekie en de vier dragers die hij tegen een hoog e soni gi ldlB had kienen orerheleö om hem te vergfta i eni Hij kon tut iiicb niet ontvdooen daè de onderneming wH eemlgszla hop ino i liM k Maair likrvan z i hij nl ts bi den langen brief dien hJJ dien vorlgen avond ai n iiarbara had geaclirevon eo dl n bij zuchtend had dioh gi maakt want hij dücht er aan dat h t wei de laat 4 kon ziirntte ze oei van hem krwg verondersteli dan oog dat de roeier veiHg in Calabar terugliwajoen en er dttn nog aan daebAen hem op de porft te bezorgen De oodiTneming was b Mmen en ruotet doorgezet word n totdat het etude zou zijjn ber Ikt Dat einde zou zijn w l9 ag of de dood Na een uur gi gen zij op weg Alm voorop ale de UiA r d r expedUle toege rust nwt een dubb ge a len geweer oagpveer vijftig potronco In loofleu buesefj gepakt om ze voor vocht ie benvarwi een revWver en jw HbiK en terdlciite regenjsM n ekkdsUJk op zijn rug gebon waarnxde hij bolHikn warf hingen r nog ver ieid ne kook panne jftj om hou heen gc erd out niet ta preken van een ma tras van kurk evn watetdiclitp lap onv zi i tfcIkjudeiTH gei oiid n een kialje met nufxllci ien en etecwwaren dat hij op zl hoofd droeg en dat aaa den boveokant wa 4 vantgïinaakt met een louw a a een pluho op een doot ist dan dro iv bij uc verbaxend grooUti zonn oe zonnehoed voligelad met niuskletiiigaatf waarvan de dmten oom hem been Ikdihnrdtn a een groene sIuKt Toen Alan met hem reAfkaveldo over de kurkuw ra h n voorfaMtünKl du het ding bij dozo teD nHtuar nift iike te nemen vaa eu weggegooid motwt worden beweerde JeeiO dat hij der ig jaar lang koud g wee t wae en nu wew wum wHdo worden In de veronderatelliog dht de eigenlijke rnlm waarwi hij er niti van aobeidien wflïe waarwAijnlift wia dat zi i mee r dan niet weer op den voehïlgen grond behoef te Uggt n zei AIsa er op dat oogfvbiiv niHS maer van Ivftge n aooa i we zien zuiïpn geukklg wafl voor Jeokle f ng eer mij ver Hep de weg lai poo erac4itige mangrotM in d miodder va geworteld di In den ad gel kec vond Alon op langltenige en actitanoiga reuwopolypeo die naar voelwj grep n en laogo lang rfc hiünie op welk toppen zwermen kwinkfleotb n vinken za en n juiA totti de zon straend dcv rbrak ben oplleureod door haar w Tut en de dunpeo in zl opwiiien kwanvti zij aan verspreide boaohje met piemen en bier n daar booge katoenbooown en bI t l tk berHJMten éen soom rm bet inaohtige woud tWe vervo gd i