Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1918

ruiit fH i ill loiigtfiij Vtiriiiiud tü HurduD flOB ffcoot deze NtmuiHloring is zal HnnMUtOTt wortel l ek iMl geraakt Uu Staatsrftiid Utt WarMoliati woriH boriehi dêJt de roolsclie mdnitHBrnuwl io o ere iifltauiain iitct im n imtnohapsrawli hH outwtsrpder vorming uu bijtitiiro ing v d dm ataat raad liwft goodgökeuni TUBKUE J nropa etL Azia I ll KotMtoutJnotHH wonk aan de Kcdn Zlg gfflieW dat de TurkHcho it vrlog aaii du Koiuer een wetamitwerpi hoeft voorgflt gd waoxin er cUet n wordt aeiige vraagd oOr ln l Ix amdiperon van d plannen 01 fen brug o een tumiwl ie bouweo welko l uropa tuet het vaato4aiid van yVzi i zal iiio ix vi bljidiei BINNBNLAKH BrWkiurten N A O B Do Ned Anti Oorlog Kaadi heeft wttleroui etiiigo briefkaairtfn im t propagaiidlo UflclK strokkiug ultgies ven ï iümai beeft hii do stof oiiUettid aan dii n producl4e van reed bt tkaande t kt uiiigt U Het t ouiiu la daianw In aiaat g teld door cWu hcvr A van StO k te Kotierdiain die cijn koyljairt rzameling va historische pri iitwi tfT bowchiklclng hoe t g6f tt I Mtt KtTStinte e Nk uwiaar zulWn drie Mirtón briefkaarten € i achi €n elk van zt t kaarten j en diezer feerlën I eva1 ropi otlucUoH van v ni zcetal allegorische oor HtcHiigen di in Ainaterdta in 1H48 werAva g gW en na het lullen van èen Vrede van Muii Hk T t n dit dt zt iUng vwi deii Vrede in I oeld l rengiBii I t n twecito acriu l evat eeji zobtal ziiiiiej icntitïi op viTöehillendle uit taatkuiidtg oogpunt iH langrijke vredt die in dv Toorgaanilm niwen werdm gonloti n wlke zes afl eie Ungeo elk voor zi li eeu lofzang op inn vi lipi inhoudien i en éoTdif aerie n atottt tiacht adii motievttni van oude preaten itloend zooveel löogelijk de vij punten van hit Miniiiiuiiivprograiii in betld te brcnffen l e uitvotTing L8 uHntekendi NederUnd n de JoodMh hulpMtie ia Polen Het JoodiBcho Corredpondlpntie buieau bericht In opdtt clit van Ih NeA rlaiidisoiie Co ïoiUt tlat Ut vadiMmg van de Joodlache Iiulpgtldtii vvoor dJL uoodli diawit Joodnohe bovo king in i e bi zette gebieden gesticht wterd i dr van ltefilt it Dordr elit paar Polen vertrokk ii Ver TOor Vi1 e Godwi MlUUire tehidcMu iJo V enxiiljihig vaii Vrij iiuiig dods ili iiHiJguii voor niilitalrtii on miiilaiiro ie huizett iiioctu eeU gjh onlvangtii Miu Z K lf dk n l rln en ecai sutwidiL i van t 100 van het dt partLiimiE van iii irLne J f ofdOfllngi liergen oii Zoom lin U ren huin afiïife koclit wii het l rotpftanlsel mi litaii e lehuiH aldaur dat 4teh Irvftii druk bezoek verlRiiHt op grooter chaBl t Wunn ii Iiiirichten Uet hootdilH tuur viTlu ndv dnniloc uit die uJgeiiiK ene ka wii wilwidic Aan alUt vrijKiiiiiiigf pndikanteii in den laud s alHHie aan alle kerkbeiëtui n i een t ro p g Miclit onn slcuji voor Iiel werlt di i vetrieulgliiig itii bah an de viij innin godhidij tiMigia niillJtakLii Kon Ned Ltndbonv Comlté Hi de am nt jnt ilting van dt Kon Ne d i rlaiMLBolui Ij id H uwvrTef Mjgiinf uiei het Nod Laiwiybüuw foiiiitó hwft de Kon nglu aan laatetlwtlioeJé oiiill lit t uil dic twuneuMnu dliing thana voorlgV4 oiiiiL ni licbanni M praiidioaat Koninklijke verlMind ZioOiJat d it voortAMi zal h wtefi Koninklij k X dierlandl eh aiidJ ivi i oniitt De Pritt hwft over dit KoniriWiik Ne derJandfH i I andAKmw C ouiiti u t lieselierinlïoeTfeohap aamvaftrdi De a P De Tribune im ldt dut d e S D A P op den l7 ïen dteztr te An terdAin een deDïonfltratiiti f congT zal houdufl waa rop de hccTHi dB Kruijt Lansink Jr L de Viaser l andiinif Sr en L ö iiiela M iwenhuift Ml nunrouw H nr Roland Holst het woord zuUem voeren GBISIS MAATBEQBLEN Proteiitvergaderiiig melkre ouden la die nageïioeg g ïieel gevulde aaal van d Tv WeTcniuin ia dun Haag U gisteren em proli tv r ad ering g ihou Iieii uMge hrevoa door het Ontra l Bettuur der Provindftb Hoiuiit i van Melkvei bo id r in Nederland De e rt le proker d Iwwr A tijn wHde dat iir ni t nïecr 9Ü 1 00 boemi zijn iiiaar óén lx er MiuleUv FoiAliunia dto iiftiuiaakl wat wv zullm zaa ion wat we niet Oi e iooet 4L doeii enz Van de Kegcering heeft do boer geen hulp wel tegenwerking onidervonden Voor dró zoetboer vooraj i de toet aiid ti dM nwalijker en zorgelijker geworden Spr etie ilit uitvoerig uitom Spr erkent de iiioeliijklMyi ji di tkMiu iKH fl te overwinnen bij do iiK 4kvoorzicning nmar dit nisg voor lioiu geen rediaii ztjn oiH dfn veehouder tti verplichten iJe rm4k te IeveiH fi bejie Iieii den koalenden prijM Zij moeten da arteg krachtig prote teeiH n Do koBtprij van die melk is afi J6 OEsit d a liter Spr I f ioot ntot dt n wensch dat d i C ii oge fltrikkeqi ooi etvi groot onrooht aan de oitbo r i rfiiids 1914 gepleegd zooveel nvc h goed t iiuMcen en dat ook hun in de toeko u een zij het ook aorgvol lie aati woi versierd I e ht T A N Vaandrager voorzitter van den Bond van Mdkveehoiidier In Z Hollaiidl betoogde dat liet melktt kort is te ijteiv aa h mftatregolen dnir regwrlng Hpr trad d ama iii een uitvoerige h eHchtwi vap die redenen waarom diesw protüMtVTirg adéring was beJegd n 1 ie oojdM da boeren een veel to lagen prijft voor hun tae krijgen 3e omdat sij wrtovredm zijn over de toepMsingvaa de rofpecriugmmtalregelen 3e onxkt zij bet j noei me j pulpudaifere meer dan uu zijn en 4e ouKlat zij iiteer dan genoeg hebben vau de lumdeiingen van do Bieta Do heer van Wijnen voorzitter van deo Bond van Kaaé p Kkiociiten Doemde het niMadig een affit ta verwdcken indien daartoe nM seer ernstige radenen waren crltioeeidl de geweldig dure dt lbutieregeWug en de Ümgie en dure weg die gvgaan wordt eer de waren van dieti boer bij d n coumiDent xijn I aordoor wordt zeidie 8pr aan die prijeen voor dm producent getornd De Kamer praat over polltJek gLWobiiien over dingea waarin meo miüticmèn in 1 13 belangt steldle iSpr noem do ïoo n tioudiogi d o niet strekt ouu den toestand te verbeteren dooh slechts p6hiLi k beoogt nutteloos en injsdadg Wij prote eor i aldu de lieer van Wl nei tegen een abnonuaJe pvTH die it inaar op los s ieUert dat men bet met de boeren zoo nww niet hoeft t oemen tegw do Tweede Kamer die de veraotwoordiflijkheid die op liaar ruat niet beseft en te en liet feit dat brutaiitedt than hoogtij viert IJe heer Meerveld vooraitur van den Bond wn melkveehouders in NowdHol Uwid kwaau ondter luidw bijval van de ver dering op tegen d verdeeling van het land in twee ioielk iic Ten lotte werd em ow ie aangenomen luidende I e proleetvergadering van de bonden van mielkveeiioudier in Nederland bijeen op den 6en Februari 191Ö in dr groote zaal van den tHerenhiUi te aOra vwiliagB gieJioord de IjenpreWnge over de vele en vt lerlei grieven en onuoodïge kwellingen waaraan de boeren la t aigemeen bloot =taan geaten dim veel le lagen lueikprije voor A ii producent Int geiieei ontbreken van een goede regeüng bij de pulpdifltributèc en de voOr oma zeer echadielijke ailovering van e pulp door H H suikerfa rikanten de ouooi ieeikundige handiedingeu cti het gwiiiis aan tact gttoond door de N V Biet waardoor de handlel in voerbieten enz onnoodSg duur en lastig wordt gemaakt ae toepaasiug van de iiiosiaiuiaErijzeii van hooi alasncdle do tactlooise oóivofdipringen in sommige gemeenten aan dkni diag gelegd van uK ening dat verreweg df mewte dezer giievxn oji miaetandw h gevolg zijn van e n onoordeelkundige aanien telling van de im eisto oomniisBies die geroepm zijn den Mini ttT van a fie te dlienen inzake maatiregielen liet boeicnbe dnj betreffende dïtó vele dtT thans beHtoiHidio grieven zoo niet gehe pi zouden kiLiuim wordeai we entoni vn dan tcM li zeker aaranerkeiij t zoudini kunneni worden v T aeht wanneer aan practlsche l of reii ec n vevi runiiw plnat 4 in die coniiiiiiiT ies werd toegeweiwt i zit in dit alle etn ernfl ige bwirej iiig Vfui h t iine kveeJiouder tbi drijf waartegen wij niet kracln prote icren iirinfet er met den imee jcn ernst op aan vei Ijetcring te bungta In ditzen tocötand l miit deze motie ter kenni te biengen van den Mmwtt r van Landitwuw hrid i n Hand d Bakkeralieluigra Ji ter n kwam de eomoüssie gevüinid uit hoofd x atuieiL der diverne oigaiuiallvi aa bakkerslMitroouB te sGravenha ge bi n ter forniuU erlng vaui d e door de be tllren vastgesteldie eibehiii tot Vfrbdeiing ia dien toestand v an liet bakkers bfliijf Naar wlJ vernemen worden in het adre dat IwdieiL d e rogeernig is toegezonden 15 vemehiltiiide vrogtn behandield die ellen iiltvoetig zijn toegeiioht In hoofdzaak kMiien de eischeii neer op interne aaugeh enlu den in h t hakkeTuliedTijf welke op de laalate groote prweetvergadering zijn behandeld In geen geval behoeft cohter bij d e inwilHiging dlcizer eimehen overgiegaan ti worden lot en verhoogilnff van den broodprijs Verdiitatering To Haarlem i prooea verbaaj opgemaakt tegen ifen klerk van het Levenwniddeienbedrijf i wegensi verdulöterlng van broodkaarteii en pelroleumbons Bij zijn aanhouding werd e n aantal van deze bons op iyiiiï gevonden en bij ean huiiMoeking werd ook een aantal kaarten en bon aangttrofftn liegen oen tweede persoon is proceöverbaaj opgemaakt wegens heling Het LerenuHldditenvraviMafc De heer M vatn Zanten wethouder van de G tneentebedrtiTen te pordrwht leider van bet Distributiebedriff en demtaBioDair lid van de Rijkaconunissie van Toezicht op de Vleeschvereeniging heeft een open briaf aan de leden der Staten Generaal gezonden waarin hU do vraag of de levensmiddelenvoorziening voor ona land in zjjn tegenwoordigen toestand kan of mag bevtendigd worden hoe ook beantwoord van het allerhoogste belang noemt En geen wonder want siJ die op de hooigte zijn van dan toeatand waarin zich ons land bevindt ten opzichte van de voedingsmiddelen zien met zorg den afloop van dezen winter tegemoet In het bUzonder worden hier bedoeld de producten van eigen bodem ala liggende meer onmiddellijk onder het bM ik dui ook in de macht der Regeering Vakkund rm die objectief en zonder n venbedoe ngen de tactiek der Regeering ten opzichte van vale dier producten volgden en dese tactiek met kennis van uüien beoordeelden hebben ingezien dat hot met enkele moeit apaak loopen Uag dat allea geweten wonlen aan te weinig activiteit of gebrek aan inzicht van den UiniaterT Bü diens overatelpende werkzaamheden ii het alleszins veritlaarbaar dat h j In vele gevallen zich zal moeten verlaten op fle adviezen van de C v B En met alle respect voor de groote kennis dier heeren mag toch vmn hen niet verlangd worden voldonide nk en handahikennis van zoo velerlei lavenimiddelm waarover zU de gehaela gwtie te voarai hebben en I waarbii bovendien nog geëiitcht woi dt een groot orgauiaatoc ach talent Uunaao inzichten zullen dan ook uoodzakelyk meermalen gevormd of vervormd worden Ie l oor de oiwedane meeningen van allerlei pleitbezorgers voor de versdiiUende branches 2e Door da adviezen van of beaprekingen met de Ryiuconmuasién van Toeoicht die op haar benrt weder bouwen voorlichtingen Vtm de vereaugingen bestaande uit vakmannen In dit gecompUceenae steliel sohuUt de oorxaak van dücw is verwan en meestal te laat optreden Naar m n neéning draagt dan ook niet altüd de schuld het persoonluk optreden van den Minister van Landbouw maar wel het stelsel waarnaar gewerltt wordt De ondervinding t dei mign lidmaatschap vaa de itykscoinniissie van Toezicht op de Vleeschvereemging opgedaan lie t mu over igd dat wanneex alle Rykscomnussifen van Toezicht in dezelfde veriioudmg staan tot de Vereemgingen waarop z j het toezicht moeten uitoefenen on er is reden om dit te veronderstellen dat dan die verhouding een averechtsche ia Raadpleegt men immers de lange lyst groen boekje van Rjjkscomnussien en de Vereenigingen waarop eerstgenoemden bet towaobt moeten uitoefen i dt h bemerkt men dat elk dier Vereenigingen is saanigeBteld niet alle n uit groot faJi rikanten van en handelaren hi het artikel dat de Regee ring haar tet behandeling hee ft gegeven maar ook uit de meest machtiiebbenden en de zaakkundigsten ouder hen In de RjjksConumssie van Toezicht daarentegen vindt men in hoofdzaak Eerste en Pweede Kamerleden met enkele andere autoriteiten en slechts sporadisch een vakman dikwtjls nog uit een andere bran e Nu moet men toch aannemwi dat de leden eener Commissie die het zakelijk toezicht moeten houden op de ala bovengenoemd saaimgeatelde Vereenigingen in zulk een gewichtig vraagstuk als de voUtsvoeding in practische kennis van de zaak die hun is toevertrouwd minstens even hoog zoo niet hooger moeten staan Stonden z j dat in werkelykheld dan had de Minister aan hen zelf als zjjnde ontwikkelde bonaf ide en honorable men betrouwbare adviseurs Nu het omgekeerde het geval is e de Vereenigmgen in de praktyk n in valdcennis ver boven liea staan hebben zij dikwijls een verantwoordelijkheid op zich ten nemen die hun bégrüpeiükerwys wel eens bezwaren moet Genoemde instellingen zullen dan ook naar miJn heilige overtuiging moeten worden opgeheven terwijl vo r elke branch niet ielanghebbendfi vrakkundigen den Minister moeten ter zijde staan of adviaeeren En al kan wat verkorven is door niemand wie ter w reld ook meer goed gentaalct worden voor het heden ons wacht echter nog één winter 1018 Id die minstens zoo zorgwekkend kan zijn en dan rijst de vraag moet met d ciliutia in 4 sS m f f den vioortgogni Hft Nederiandaohe volk zal zicb als zoovel andere natiën in het onvermijdelijke meetan Iteren sdükken maar dat zal bet dea te gewilljiger doen naarmate er klare wijn geac nken wordt En dat kan wanneer op deze door de volksvertegenwoordigers categoriach te stellen vragen een kort en bondig antwoord gegeven wordt door den Minister a Zijn er voor de maanden Mei en Junia 8 voldoende eetbare aardappelen ofbrood vleesch of vet ryst of peulvruchtenbe chilEbaarT b Zijn of worden alle practische maatroeien genomen om door de voortbrengselen van eigen bodem Nederland te doen ontkomen aan den wereldhongersnood De financieele zijde laat ik onbesproken omdat zij van hoe groot gewicht ook niet van de allerhoogste beteekenifl is Op de volksvertegenwoordigt ra rust de hoogst belangrijke taak om met terzgdestelling van elke politieke nevenbodoeling zich op zulk een standpunt te stellen dat de te nemen besluiten leiden tot maatregelen die ons land op het gebied van de voeding voor verderen trndergang zullen behoeden En daartoe Uohte hen allereerst voor het categorisch antwoord van den Minister op bovengestelde vragen Goedkoop vleesch Het voornemen bestaat biJ het gemeentebestuur van Caid om binnenkort rundvlecacÈ beechiJGbaar te stellen tegen ongeveer 65 cent per pond voor het grove vleesch en 80 cent por pond voor het fijnere vleesch Het vteesdi zal echter alleen verkrijgbaar zijn voor hen die een inkomen hebben beneden ƒ 2000 Ontslag verzocht Mevr H van Biema Hijmans heeft aan den Minister van Landbouw ontslag verzodrt als lid van de commiBsie van advies van het r ks bureau voor manufacturen Mevr van Biena motiveert haar ontslagaanvrage op den volgenden grondslag In den brief waarin haar gevraagd was of zij genegen was zitting te nemen in de commissie van advies was uitdrukkelijk sprake van een rijksbureau dat belast zou worden met de distributie van in beslag genomen manufactui n en welks directeur met de commissie van advies overleg zou kunnen plegen BiJ de benoeming van mevr Biena was bekend gewordim dat zij in haar hoedanigheid als Ud van de commissie van uitvoering va vbet Kon Nat Steuncomité dori zou uiteiaken van de commissie Uit het avtwoord van den Minister op een verzoek van den algemeenen secretaris ntn het Kon Nat Steuncomité om de ta die de ministar het K N S C in samenwerking met het rökrfmreau bU de distributie der manufacturen had toebedacht duidelijk te omlijnen blijkt d t het bureau voor nut nufactaren eigenlyk tot taak heeft verdere gegevens te verzamelen omtrent de aanwezige voorraden en telkens als bet gegevene heeft aan het K N SX te vragen wat dit van de betreffende voorraden kan gebruiken Dientengevolge wordt het aandeel van mevr Van Biema aan de werksaanüieid van de M mmisBie van advies slechts een fictie daar zij in geenen deele in staat is gegevens te helpen verzamelen en de tao van het K N S C niet langer verband boudt met die welke door den Minjster aan het rijksbureau IS toegedacht Binnenbeurtvaart Naar wij vernemen ie door 4 groote Bin nenbeurtfaart maatscbappijen n l de Vereenigmg tot behartiging der Stoomvaart belangen in Nederland V S B N de Vereeniging tot behartiging van de belangen van de binnenlandscbe beurtvaart te Rotteidam R B V de Araaterdamsche Vereemgmg A B V en de Vereeniging tot behartiging van de belang i der Haagscbe Beurtschippers B B V een overeenkomst aangegaan om een uniform beurtvaartadres in te voeren Deze adressen zullen vanaf 1 Maart a 8 voor het publiek verkrijgbaar z n on wordra op 1 April a B verplichtend geeteld Van dien datum af zal bet niet meer mogeiyk zijn goederen met de beurtbootdienst te vervoeren anders dan met begeleiding van het beurtvaartadres hetwelk in 3 modellen besdiikbaar wordt gesteld en wel bet enveloRpe model kaartmodel en dubbelkaartmodel Het vervoer heeft dan op gelijke wijse plaats als de postpaketten waarvoor een speciale postkaart verplichtend is De adreskaarten waarvan de betrokken maatschappijen het auteursrecht hebben zijn bij alle ondernemers van den beurtbootdienst tegen 1 cent per stuk verkrijgbaar terwijl firma s die een grooter kwantum wensdien dit kunnen bestellen aan het secretariaat der V S B N te Rotterdam Haringvliet Z Z 66 het secretariftat der A B V te Amsterdam Singel 303 en het sub secretariaat der R B V Den Haag Willemstraat 63 Het vervoer heeft van 1 April af dan ook plaats uitsluitend op de vervoerconditi zooals deze op de adressen zy n aangegeven LAND EN ZEEMACHT ie iuiUiwiiut A l letniaui van het 5e regiimont infanteno ia overgeplaatal bij do luohtv aartafde ling te SooBterberg TWEEDE EAMEB Vergadk nng van Woensdag 6 Fobr O o r 11 o g 8 b e g r o O t i n g VtTvoJigl Do iMotie ÏXiysi h rziening van de bepalingen betrctrendendlo den militairen groet werd verworpew met 41 tegen l S slonimien De Jiïotio Beuuieii pensi Kineering van verioföofficieireii werd zondter Btemmïng aangenomen De nuoUe lVr Laan alvowren van posten voor vHeigdïeaist en inotordienöt werd verworpen met Ö4 legen 18 Btemimen evenals dJe motie naar hui zenden van drie lichtingen De motie vaa den heelr l er L aan om liet inenagegeld voor mindOre militairen te verhoogen van 35 op 70 oen werd z h s aongienamien De hper Tor Laan ê drong verder aan op positieverMeringen voor re9erve o f oieren van gcEOndilieiSl en hoepiitaal peiTöoneel en op verbetering van do behandlohng van tuljercuiooelijdere De Min van Oorlog beloofde do verÉMjhillende opmerkingen ondier de oogeii te zullen zien De vergadering werd daarop verdaagd tot lieden half © en GEMENGDE MIBIOHTHN De gierigheid Ilenigc weken geleden stierf te Schiebrook C van Hooyen die sedert jaren ondierateunhig genoot van het armbestuur zijn vrouw overleed 14 dagen later van ge brek Thana blijkt dat de erTgenamen f 13 000 kunnen verdieelen die in de bedölede werden govondeni terwijl ook nog eigendommon in andere gemeenten op naanu van denoverledene staan Msb Zoek dat eois uft Tc Utroobt werden aan een fabrikantin aardewerk ten verkoop aangeboden koperen kranen die bij Iienuzelf gestolenwaren Hl de politie opgebeld Deize arreeteïT dö dengwie dSo de kranen ten verkoop aanbood Dooh hij aeide sleolite voor een dierde een zinkwerkor den boel te verkoopen Öpoedïg zat nu ook de zJnkwerker op het j oliti ureau Die evenwel had de kmnoa g 4cooht van een 18 jarlgo jongen Ook hij werd biJ de kraagi gevat en naar het poèitieburee4i gebraeiit DU jongmensch verzekerde dat iedtereen stond te liegen Inmiddele werdl het ook nutüg geacht den inoesterkneoht vam de tabHek waar de kranen waren geetolen te arresteeren Toen volgde oen ondterzoek In den stal waar die 18 iarige fonj Ung werkte Daar vond men echter geen kranen maai een groote parii sigar die een Knecht van een afgarenmbriek aan de Oude Gracht to Utrecht vB a zi patroon had gestolen ea aan den genoemden meesterknecht lad gegeven dSo e weer gaf aan den Ie larjgen jongeling d o ze in den stal veT io te l aarn werd ook de sigarenmaker gearresteerdL Uit bet verdere verhoor L eek dat uit de aardewerkfabriek noginetr wcrdi gefetolen in verband waarmee ooit nog oen tinanerman werd aangehouden te wi il8 huize aardewerk word in beslag genon en Daar bleef het voorloopdg hij Koffie nit MoemboUen In de laatste dagen zijn l Iloogezand wagonladingien hj aeinthebollen aangevoerd die na gedroogd te xXja worden gennUen om ató kofiïesurrogaat dSeost te éoea I 416 STAJkTS LOTElUJ Se kl TrakUlv tu Wo urda I Pebraari prijMo rui na 2M 264 287 79 aei 432 487 M 463 473 487 620 S6 670 601 631 771 777 787 917 9M 992 995 IMS 1100 1126 1171 1867 1471 1610 1745 2127 2236 2305 2931 2644 2676 2723 2752 2760 2861 2994 3016 3067 82M 8212 32E0 8285 3316i 3333 8388 3662 3679 8773 3817 4066 4118 4154 4255 4500 460S 4M6 4884 49 4943 5091 5263 6877 6607 6684 5630 6632 6836 6075 6081 6104 6179 6183 6219 6346 6371 6717 6728 7289 7873 7494 7503 7532 7664 7mi 7717 7809 7920 8194 8266 eSKM 8440 8611 8617 8644 8719 8914 8962 9088 9400 9412 9486 9482 9486 668 9672 9746 9761 9846 7899 9986 10074 10361 10980 10461 10466 10689 10617 10808 11189 11824 0373 11550 1167S 11T97 11884 11893 11899 11966 13044 13078 13106 13280 12B23 1S348 12560 13571 13635 12811 13891 1 2991 13027 1S132 18842 18398 13422 18487 13684 1 715 18781 18766 13868 14012 14063 14186 14333 14357 14361 14444 14453 14466 14660 14908 14922 16043 16048 15076 15171 15266 15369 15377 IMOO 16799 16879 16914 15920 1Ö975 16026 16 16843 16348 16482 16686 16868 17419 17461 17496 17509 17646 17648 17681 17861 17892 180S7 18100 18304 18835 18401 18656 18583 18603 1B741 18B67 18860 18936 19015 19121 19238 19507 19687 19789 19S6I 19880 19917 19680 20109 20197 Km Kim 20261 2DM6 20407 30519 20679 20617 20695 30958 30990 8604 Nieten 29 06 82 116 143 163 181 194 195 318 341 259 381 819 839 368 373 396 466 466 693 646 739 794 809 83 1 861 878 898 907 914 931 m 1002 102a 1112 1118 1121 1139 1148 1163 1169 1201 1217 1392 1311 1828 1374 1439 1606 1566 16W 1677 1681 1690 1723 1751 1756 1769 1761 1768 1766 1775 1798 1808 1831 1853 1868 190 1 1939 1966 1961 2085 2044 2046 2074 2076 2122 2244 2m 2268 2B75 2367 2428 3471 2485 2604 3573 2690 2598 3608 2629 3686 2766 2787 2822 2105 3855 2879 2944 3971 2972 8034 3068 8072 3147 8156 8166 8174 3175 3196 32 8266 3317 3861 3855 8861 8366 8869 3401 3409 8417 8450 3497 3501 3502 S526 3638 8548 3568 3590 3693 3627 3703 3754 3859 3910 8920 3968 4013 4034 4085 4044 4140 4203 4208 4240 4363 4378 4801 43 H 441S 4561 4618 4724 4784 4778 4787 4793 4696 4807 4817 4870 4898 4S9B 4S94 5029 6056 5058 5111 6201 5206 6217 6269 6286 5388 5335 6331 5367 6404 6432 6466 6683 6600 5604 5655 5674 5684 5689 5779 5784 5868 5872 5876 5881 591 3 6918 6919 5938 6948 5988 6001 6045 6064 6090 6099 6117 6120 6128 6155 6221 6223 6225 61263 6292 6662 6720 8727 6510 6611 6621 6878 6384 6417 6454 G463 6498 6743 6766 6760 6770 6774 6828 0862 6866 6818 6973 6991 7022 7023 7069 7115 7127 7157 7281 7288 7243 7300 7316 7819 7342 7380 7420 7471 7481 7495 7544 7564 7574 7591 7606 7640 7647 7655 7977 7730 7769 7828 7890 7909 7911 7934 7937 7968 8010 ami 8079 8094 8107 8111 8133 8193 8195 8214 8218 8235 8273 8294 8332 8370 8389 8499 8534 8563 8629 8660 8676 8685 8688 8737 8779 8867 8880 8905 8984 8938 8962 8958 8972 9010 9028 9080 9037 § 047 9062 9106 9153 9167 9362 9254 9281 9804 9321 9825 9326 9341 8863 9419 9426 9510 9575 9612 9682 9664 9687 9772 9780 9793 9860 9906 9911 9920 9933 9951 9971 10O88 10047 10083 10087 10068 10121 10133 10145 10199 10288 10283 10312 10331 vmi 10380 10396 10403 10429 10440 10450 10460 10502 10604 10605 10626 10627 10761 10888 10944 10951 11211 10996 11059 11070 11188 11138 11246 11804 11308 11327 11852 U884 11388 11428 11425 11448 11446 11618 11676 11624 11583 11600 11638 11669 11712 11718 11743 11751 11755 11906 11921 11964 11968 11986 11983 11991 12006 12031 12069 12104 13128 12131 12144 12166 12195 12206 12228 12264 13286 12390 12336 12870 112399 13401 12406 12il24 12426 13143 12487 12605 12588 13677 12594 12616 12682 12658 13658 13668 12680 12682 12689 12699 13795 12774 12785 12802 12616 1281S 12926 12929 13952 18023 13080 13039 18059 13087 13106 18171 13196 18276 18953 13966 18431 13490 18496 13515 13626 13546 13665 18593 13723 13745 13757 13798 13810 18827 13843 18963 18869 13869 13982 14014 14032 14105 14115 14129 14176 14190 14231 14243 14358 14 7 14330 14389 14408 14443 14488 14479 14491 14636 14532 14533 14592 14596 14626 14630 14689 14686 14703 14796 14809 14889 14860 14863 14858 16016 15033 15029 15083 IBIOO 15103 15177 15218 16250 15266 16867 15878 15415 16434 15462 15616 16519 15558 15Ó84 16588 16609 1581816636 16648 16668 16682 16690 15716 J5766 15787 15852 16921 16961 15974 15991 15998 16087 16086 16108 ien2 16118 18130 16144 16169 18226 16267 16273 16288 16800 16316 16336 16841 16356 16863 16402 16407 16181 16437 16465 16678 16633 16659 16684 16707 16713 16726 16768 16490 16793 16806 1681 16861 16866 16871 16876 16914 16833 16938 16996 17006 17067 17087 17108 17113 17136 17147 17228 17274 17841 17866 17368 17437 17456 17479 17568 17S73 1762 7 17633 17639 17663 17682 177S6 17731 17742 17761 17798 17812 1 834 17898 17864 17898 17965 18047 18118 18159 18161 18200 18303 18340 18264 18288 1 60 18386 18400 18429 18465 1 491 18621 18632 18587 18970 18680 18591 18611 18698 18747 18763 18768 18832 18862 19901 18M7 71 18920 18963 18989 19088 19064 19074 19141 19236 19264 19413 Jl 19481 19680 19679 19599 19748 19620 1985 19867 19680 19888 19689 19939 19982 19871 20OO7 20026 20069 30099 20114 20121 30196 20307 30223 20248 20360 20638 20868 20360 30885 20433 30B36 26447 20M6 90487 90614 Mm 20714 207W 20729 2076 1 iirKtl OS88 30893 20964 20998 00 Kl 10e Ujn No 912 m t 912 Trekking van Donderdai 7 Februari 1918 ƒ 400 noa 28 612 18168 17122 17626 ƒ 200 nes 1081 11881 12002 12626 17362 ƒ 100 no 716 187 6060 5026 8676 9997 16151 12274 12805 16265 18744 203 2 KEKMSUBVINGEN Maximiunprllzen Jam UUBJOtMi EOTBR en W rH0tU fcR8 vui ÜOUDA hren wi ter e g iaeene k€ nia ittt die voflgondjL maotmiiuinprijzm voor lun en rattmieJadie ztjii vft ee eld A Oroo hand lpri s vatt jam of inaruelade verpaJU ia entniei tube o kiatjftj pruimapptiaaaii f 0 70 por KG andere eooctrtTi 0 78 per K Ü Pe allieveirlnj lïeeft plaat franco laatöle vwr of wpoorweigBtotiOii plaate Ttói histemniinff in v rpakkin van 5 of 10 k g Bij afloverteft eeoer bftBteliing van minder dan 13 v rpakkingen ma d or deni fabrikant f 0 01 pw K G meer bij miuder dan 6 v rpakklii eD f 0 02 per K Q mwr In rekening word n gebracht B KleinlMUulielpriie voor welken jani of nuxmeaftdK uXtg wogfiin zal mogeu worden te koop aang joden of verkodit pruta appeljam 86 cent per K G 9 cent per one franiboaenjauï fralnAKiaeu en bceëenjam keréienjani aas belcnjaDi roode bessenjanv refee claude am ooraaije ni rmelade 95 cent per KXl 10 cent por on Ooiuiai 5 Februari 1918 BurgemeeeWÏ en Wethoudlere voorn MLBO J MIJ3 De Seoreiarie M VAN Di K VETO Koffia BUaeHiMISJEaTEB en WI THÜUlli llB van GOUDA brengen l a geiweene kennia dat de naivolgendie maxiuiumpri eii voor koffïe en koffie extract zijn vae i itekt Tu8öcbenhanéeli riie voor kofHe f 1 24 per pond lee on f 1 27 per pond netto pond netto verpakt klelnhandelpri i f 1 40 per pond Tussohenhandolprijs voor koffloextract 014 per dIeoiUler eiollueief fleeoh d at vor ngtaende tumcbeniiaodeüprl ïraL zijn gesteld met inbegrip van dl lbutlekoeten levering franco etatUon van bestKUnndng poor booi of laa tate veer en emballage voor zoover deze eiiiijallage nic iieataat uit lute zaitken d at koffiei extraet gett kkenjuit cenmengr van vasfo atolfai dnt minder dlan 80 Iboffie lievat niet mag worden a eleVerd dlat d ¥ Ilffsch wtiarin koffie extract verkoolit wordt tegen koötenden prijs mag tvordeu berekend en tegen dieiaelfdon pnje niitri onbwchadigdi nioet worden terugge onton Goud den 4 Februaii 1718 Burgemeester en Wetlioudlers voorn VISO J MIJS De Sooretoris M VAN DUB VE0R Haxlmnmprila urweiratvrtnod BUIIiO M l rBK en Wr THOUDliKS van GOUDA i i brengen tei a geuieene kennia dnt mei ingang van 1 Februari 1918 de maxuwuinprija voor tarwe waterbroodi gebakken van itegeeringetoloem La vHeïgeetekl op f 0 36 per K G of f0 09 per 250 gram tarwe waterbwwd gel akken vaji KegeeriagebloMii onder rabbinaal toezicht f 0 37 per KG of tO Wy par 250 gram Gouda 5 Februari 1918 Burgen ee er en WetJiouders voorn UlüBO J MJS De öeoretnria M VAN Dl K VEUK Vervoer van manufacturen BUaGi MLESaiEK en Wr THUUDl It8 van GOUDA brengen ter a genaeene kennis dat he vervoer van raanufacturen uit eenig deel eeoer Oaneeote naar alle overige gedeelten des Rijkö betzij in of bulten die gemeente geleg i verboden is dat onder manufacturen worden ver fltaan alle textielgoe lereat mei ultgeiMmderd in ruwen halfbewerkten of afgewerkten ataat vervaardigd van dierlijke plantaardige en of kunstvezels dat liet verbod tot vervoer niiat van toepaaning is op zendingen van niet meer dat 10 K G brulo dat liet verbod van vervoer niet van toepaaeing ie voor tiet aoover liet vervoer gedekt is dooff een vervoervorgunning afgegeven door het Itijkebureau voor manufacturen dat vervoervergunningen tem kantore van iiet LevenamlAIelenbedIrijI Waaggebouw 8Chrifte lijk kunnen worden aangevraagd Gouda den 6 Februari 1918 1 iBfO ein eMer eo Wethouders voorn De secretarie M VAN DtR VEUE BewOna vas koatwümendiap ter Tarkrülliif vaa dunitfr btlalat dwr oiidtrwHiMd BUBiGLlMliiEOTER en Wi rrKOUI EBS van GOUDA brengen ter a gemeeno ktsinifl dat uitreiking van bewi en van koetwinnerschap ter verkrijging van duurlebijalag door onderwijzend personeel en verstrekking van deobetreffeodto inlicbtlngen in den vervolge uitsluitend ajd gescbieden op lederen werkdag bebalve Zaterdag dt namiddags tusBChen 12 en 1 uur ter secretarie Kaaöer I Gouda 7 F ruarl 1918 BurgemecetKT en Wetluiudlers voorn UII J MuaDe Secreötris M VAN DER VEUR Dnidnnt BURÖI ME ESrrï H n WEfl OUDERS van GOUDA brengen ter openbam ll nnb 10 d t op 5 i ebruarl 1918 bij licn ia lugekouwtt eu wr oekaehrift van Derk A iaan van Oijs van beroep kofflehuiabonder wouemle te Goud oui vergunUing voor den verkoop van ötorken drank in tiet kl in in de iiAvolgenOe localiteit de btuedjen luealitiit van bi4 peruetl kadastraal liekwid g neeute Gouda öeetie b So 2115 plflAtóelijk gemerkt No 7 en gelegen aan Groenendaai at kiar 2o op 4 lebruarl 1918 een verzoek flotirlfl van Iveonardtis Nicolaas IlogenelM van litToep katrtelein wonende ae Gouda om 3o op 4 leijruan 1918 een vea zoafc aohrift vaal CornelU Jansen van lieroep epekalagir wenende te tloudja oiy veilol voor dt n verkoop van aicotiOAvnje dranken UI dk uavolgeude localiUlt de aehteriecalit jlt van het pe rceel kadaatraal bekend gegiMM nte Goudn Se etie A So 342 1 plaatselijk gemerkt No 59 en gelegen aan de poorwegbtraat aldaar Bhiueo twL e weken ua de dagteekcning dezer bekendkuaJiing kan een ieder tegen liet vtTeencn van deze vergunningen en verlof sohnfteiijk beawaren bij Burgiflneeater en Wttlioudtire inbrengen Gouda 6 lebruari 1918 llurgeïiieestLT en Wethouders voorn UiUiO J MIJ9 De secretaris M VAuN DiJl VBUR INBlüHinNOU WEIJCE GhVAAR SOHAI OF HINDER KUNNi N ViOlOORZAKEÏJ BUROEMi ESTER en WETHOUDKRS van GOUDA Gezien art der Hlncjerwel Doen te weten Dat zij vea gunnlng hebben verleend aan W WokkTing te Vliev eiiiiigen on zyne rechtViTkrijgendvn tet het uitbreiden zijner fabriek van gedroogde groenten en aardappelen door bijbouw en bljplaatsiag van versUüllende kracbtwerkUiigen in het pirceel plaatielijk peiiierkt Jaagpad No 57 kada traal bekend gemeente Gouda neetia G No 1196 tiuufla 5 1 ebruari 1918 Burgenieoeter en We oudera voorn ULBO J MIJS De Secretarie M VAN DER V lil NTAÜSMËUWS lOUDA 7 feur 191 Portefeuille gerold Bii de poUtie ia door zekeren M W S aangifte gedaan dat hem gisterenavond te Rotterdam op onverklaarbare wyae ƒ 600 uit ztjn portefeuille zyn ontrold Jeugdige boefjes Hier ter stede zyn eenlge jonge jongens aangehouden die hout hadden onivreemd uit de Garenspinnery aan de Singelatrttat De politie heeft de ondeugden tia ernstige vermaning aan de ouders overgegeven Aangehouden Aangehouden is zekere 1 C terzake den eenige dagen geleden vermelden diefstal van zaltken uit een pakhuis aan den Raam Eveneens is een jongmensch A J P aangehouden wegens het ontvreemden van een leeg vat dat in beslag genomen is Tegen beide gearresteerden is proces verbaal opgemaakt Candidaats examen rechten Aan de Rtjks Universiteit te Lüden ia geslaagd voor het candidaats examen rechten de heer J J Monttjn alhier Concert Utrechts Stedelijk Orkeat Naar wq vememeA zal het Utreehtsch Stedelük Orkest eivder leiding van den direct ar Jan van jilse op Maandag 18 Februari een concert geiven in den Nieuwen Schouwburg R K Kieskring Gouda Tot bestuursleden van den kieskring Gouda der R K Kiesvereeniging zt n thans definitief gekozen de heeron Dr A C A Hoffman Gouda Ie vooraltter A van Berkel aldaar Ie secretaris F A Moerei Oudewater penningmeeater J Vlasman Alfen 2e voorzitter J P v Breukelen Woerden 2e secretaris J B Bes AUen 2e penningmeester A M v d Grieodt Voorburg Ie coonmissaris L M G v Well Zegwaart 2e commissaris C B Lünnemann Boskoop 3e conunisaaris Atd Gouda Vriji Hervormden Voor de afdeeling Gouda van de Vr jz Hervormden zal op Ponder tg 14 Februari in de Sec de Réunie als spreker optreden Dr Fred van Eeden met het onderwerp De Nieuwe Mensoh Na de pauze zal Dr van Eeden spreken over 4 e Geest der Waarheid Veiling Notaris Cambier van Naaten De uitslag van de op 4 Febr door notaris N F Cambier van Nooten gfidiouden verkeoping ia als volgt Een Heerenhuis aan de Krugerlaan no 43 ƒ 6876 kooper de heer T Zaal Een Woonhuis aan de Uaaellaan no 116 ƒ 1976 kooper de heer C de Koning Een Wootïhuis Boomgaanlatraat no 69 ƒ 700 koepor de heer J M Smit Een Woonhuis Boalekada no 157 f I860 kooper de heer W M de Joig Een Woonhuis met bovenwoning Varkenmarkt nes 26 en 27 ƒ 4400 kooper de heer A J Veraohut q q Een Woonhui Ncbelstnuit no 71 ƒ 1340 kooper de hoer A Bijl Een Woonhuis met bovemronlng Raam l 198 ƒ 3260 kooper N V ZuMHol land Zarni wo tóiil eii aan da Bot B iio i 1 3 t 7 9 11 13 ƒ 5180 kooper da haar A de Wegw Vier woonhulian Gaartja dan Bultataag nco 2 4 6 8 ƒ 8260 k l r firma P den lïertog tn Zonan OMKOOP Afd Boakoop Mij tal Nut van I Algemem Voor de afd Boskoop van de Ug tot Nut van t Algemeen trad giateren op de heer Henri Dokking uit Rotterdam De heer Dekking droeg voor Een vijand van het Volk van Hendrik Ibsen e wist daarmede ztjn talryk publiek ta boeien Jammer dat door het vroege vertrek da beide laatste nummers van het programma een Salimelk avondje van Multatulie en De Oorveeg van Henri Dekking zoo overhaaat werdan MIBUWKBiaiBK a i USSSL Voor daze getnCeuta ia benoemd een commissie inzake het woningbottwvraagstuk ZU baataat uit de bearas dr J C Bom C Föan Chr Amaa 1 Doaland H D Lather en J Wiebenga OUDEWATEB De heer H Q van Zwtjndregt onderwüaer aah de openbare schoot vnor U L O alhier heeft tegen 6 Maart a s ala loodanig eervol ontslag gevraagd JKTOLWUK De gemengde zangvereenigmg ii ensgezindhcid alhier aal op Hemelvaartsdag deelnemen aan het concours te Kapelle a d Usel in de afd Uitammteodlieid KUMW De Trauhadour NaderlatidKihe Opera W ztjn den heer JCotqmian dankbaar dat bü het heeft aangedufd nog eens weer een opvoering door de Nedarlandsche Opera te Gouda te geven Wimt durf ts daarvoor noodig De kosten aan een opera opvoenng hier verbonden z n zoo Iwog dat deze alleen by een zeer goed beaetten schouwburg tegen flinke pryzen kunnen worden gedekt Het feit alleen reeds dat de Nederi Opera gekomeir is heeft alia aanapraak op waardeering Aan die waardaeung ontbreekt het dan ook gelukkig met gisteravond althans was de Schouwburg zoo goed als uitverkocht en op en ousiaate wüze is aan liet gezelschap hulde gebracht een hulde die alleazins is verdiend De Troubadour Il ïtnvatora van G Verdi welke gisteravond is opgevoerd is een der grootste succeswerken van dezen bekenden Italiaanschen componist uit het midden der vorige eeuw en nog steeds geniet deze opera groote beiangstetling In het kort is de inhoud dezer c r Aldus De Graaf van Luna heaft da moadM vWi Azucena een zigeunerin torand imUa verbranden tp beachuidigingjiiat z i diena j ngere broeder een lund nog zou hebben betooverd Om xicb daarover te wwk a steelt Azucena den jongsten broed van den Graaf Manrico die zü voor luiar loon laat doorgaan wyi zij m piaata van dit kind haar eigen wicht het levtn benitta Later verovert Manrico als minstreel rondtrekkend het hart van Leonore een hofdame van de Koningin Maar de Graaf heeft ook liefde voor Leonore opgevat en dfugt Maqrico uit tot een duel waarbtj Manrico overwint maar den Graaf genade schenkt De Graaf biyft nu Manrico vervolgen en il Leonore ontvoeren waarbij h j opnieuw door Manrico in den weg wordt getreden Deze neemt nu Leonora tot vrouw Manrico s moeder die om het kamp van den Graaf rondzwerft wordt gegr en en herkend als de zigeunerin die den Jongen graaf stal en het kmd verbrandde De Graaf zweert dat zü en kaar zoon den dood zullen vinden Manrico Wordt gevangen genomen en zal worden onthoofd Leonore vraagt genade voor Manrico en biedt zich zelf als lospr s aan maar veririftlgt zich opdat de Graaf niet anders dan haar Itjk zal bezitten En dan openbaart de zigeunerin voor zü op den brandstapel gaat dat Manrico niet was haar aoon maar s Graven broeder De Nederlandscha Opera hetft ona gisterenavond buitengewoon doen genieten van de prachtige opvoering fan Verdi a meesterwerk De muzi van deze Opera is schitterend en de inhoud hoegst dramatisch e opvoering was hi alle ei alchten subliem zoowel solisten koor al orkest hebben allen bygedragen een avond van hoog ktmstgenot te verschaffen Noemen wfl allereant Mevrouw Faniëlla Lohoff ala Laonsre een creatie in alle opzichten bewooderenswaardig zoowel haar geachavaeida zang als haar wel doorvoelde actie Dm geheelen avond vooral m het 4e bedrtjf gaf lü schitterende momenten Voor het eerst hoorden vlj hier in GoudaMevr Zagers de BeitI ala Aiucena Zeer zeker ia het oveigrooto auccea vooreen groot gedeelte te d en aan de prachtige vertolking welke ij van deze zwarepartij gaf In het boiit van een diepe altmet bovendien pracbtige middentonen gafzij èn in haar lang n in haar actie blUkvan buiteivrewone gaven Noemen wU cm haar Ued en Ballade in het 2e bedrijf maarvooral de kerkarscine waarin iJ met Manrico ontroerende momanten gaf De Ned Opera bezit in den kunstanuaaae ean buitengewone kracht De Manrico hoorden wU van den heer 1 R SchuUo een tenor met heel mooie stemmiddelen vooral in zijne duo s genoten wil ten zeerste op het laatat gaf hij zich volkomen en werd een mooi geheel vericregen met Mevr Lohoff en Mevr Zegers de Ie gaf een uitstakaada vertelkjiig van da Graaf van Luna partij Zijn warm pracht baageluid gaf ook ditmaal weer veel te genieten ook door zijn waMoorvoelda acUa De kleinere parttien wsnn zeer vanlianstalijk baiat Het koor song haal baaciuufd de verschillende koran achter de schazmen slaagden best en het Nonnenkoor was bepaald goed Hat orkest handhaafds aljn goada r uUUe en werkte uitnemend Als diligent haddan wil in piaata van den heer Albart van Raalte den heer J R Oerrltaan van Rooke I een diligsnt mat buitagewone begaafdhadan Da Nederlandscha Ojpara heeft mrt iltu opvoermg opnieuw getoond uitavttenda krachten te besitten Wtj hopen teiuninata dat da groote belangstelling en het lehltterend succes welke zy gisteren heeft mogen oogsten aanlaidmg zal zijn om da Ntd Opera waar spoedig in Gouda terug te zien lUXJiiltiZAlUlN ROrTEtoAMSGHE RECHTBANK Strafzitting De 66 Jarige melkknecht A da W te Beeuwljk verklaarde m dienst t zijn van een zyner zoons een veehouder wlen htl sedert eeiugen tijd behulpzaam waa bij het melken van diens koeien In September van hat vorige jaar toen hij ook ai biJ zijn zoon m dienst was geweest was het hem Cfigevallen dat de koeien zoo weinig melk gaven Om de schade welke daar het geivolg van zou ctjn ta voorkomefi was bekl ar toe overgegaan do melk met water te vermengen Zoo had hij op 29 December ongeveer 50 liter melk met twee liters water aangelengd en die aldus vervabKhte melk ala echt en onvervalseht aan veiBchillende klanten afgeleverd Bekl verklaarde dat zijn zoon er niets van geweten had HÜ had de vervalaahlng ongeveer veertien dagen lang voortgezet Teen was hij betrapt Het O M waargenomen door mr Baka eischte wegens het afleveren van dlinkwaren wetende dat deze vervalscht zijn an die vervalHohing verswijgande een maaad gevangenisstraf Marktbapieliteii GOUDA 7 Febr 1918 KAA Aangevoenl 8 partijen Handel flauw ƒ 70 ƒ72 gastcmp ƒ 78 60 BOTER Weinig aanvoer Handel traag ƒ 1 70 ƒ 1 76 VEEMARKT Magero biggen wvinig aanvoer Handel traag ƒ 20 ƒ40 p st Vette Sohapen weinig aanvoer Haodal gewoon ƒ 86 ƒ 42 Noditere Kalveren redel aanvoer Handel gewoon ƒ 20 ƒ 80 Fokkalveren ƒ 30 ƒ40 EIEREN Red aanvoer Handel mktig Per 100 stuks ƒ 10 60 ƒ 11 8P NIT VoatbaL WedstrydpragtaOma voor Zondag a s Ie klasse A AJax Sparta UW Hercules HaarlenvDFC Quipk HFC HBS HVV VOO Blauw Wit B t Gooi Spartaan Amatel AFC Concordia RFC Hermaa SVV DordrechtFeijen oord DVS WA 2o kl B LW Victorl C DHC VUC DW Xeniea Neptunua ortuna Unitaa CVV 3e kl C Gouda At en M H Edelhauaen LFC Watergraafsmeer Sportman DWS Ree 2e kl C Oljanpia 2 Kampong 2 L V Meerbeek UW 3 Victoria 2 3eiidache Voetbal Bond Ie kl Alphen 2 Gouda 2 Schooiaaven Zwaluwen TOF 2 Woerden 2s kl Zwaluwtn 2 Woatdai 2 A W Olympla 4 Uit den N V B Volgens de OfHo Meded van den N V B heeft de Terreinoommiasi van den Bond het voornemen alle terreinen en kleedlokalen bij den aanvang van het seizoen 1918 19 aan een inspectie ta onderwerpen De vereenigingen die volgens het oordeel van die commissie niet beschikken over een behooriijke inriditing zullen onherroepelijk uitgesloten worden van deelnam aan d oompetitie in dat seixoen De wedatrild DOS 2 Vkwrw 2 op 10 Febr is uitgestald FIfiANCIEEtB BËBICHTEN Da BaaalMlie leeai g De l eL veineant dat het Nederi C omit6 voor de Rusaleehe oiwiMn over weegt onii blnoenkort een nwdedeefing over haar werkataambedym ♦ te pubUceeren In verband met dit laatste zij opgemerkt dat dagelijks een stroouv van brieven or liouders vaii Bu i ohe fond naan h Cemiti wotdl gericht De secrebvin van bet comité wees er op dat ditvohiuuukt ovevbodg eik voor het Comitébijzonder hinderll k M Te zijiner tijit zaldoor middel van advertenties e i oproep geachleden LAATSTE BBBIOHTBN IXiNDhN 7 Februari Uil Petregrad wordt ganM dat tuMhen Kaledln en Alcijef een strijd Is uünbroken daar Kaledin iiilnilnr owenosBlfik tegenover de Maxlmalietea sMt kui Aleiehef Akxcbef 18 met 30 ODO man uit het Doo geUedl opgerukt daar hij ook in de overige deden van Rutiiand wil optreden LONDEN 7 F r O Dalljr Uatt varneemt uit Pstrograd dot aag alacbta voor enkele dagen levenBriddalan in ds hooMstad aanwaalg lün Da vosrradan woidan O Ximm TttUMtt uit PMraf H d t da raiKl TU VolksoonmiiaHrija4ii wil trMbtw B iwsltttioaain Imnfiw ia Zukl Una utt ta lokkm omdat il CWaaaanlia i g ring waigwt laramiildalan naar Simlaad ta nadan O gmrtnn Ruaalaefee gaaant wordt baaehuldlcd da Ja usciia OhiBa Bdia an Engaloeba gaaaatan ta beMiaa aaagaapootd g u batnkUagts mat d Vidkiooaialiaaiisaat a tt kaoovvi LONDEN 7 IVbraui Utt FMrograd wordt Misd dat deEoonomi ohe OomiDiHia van dan raad van ToUnoommiaMucimn alle mgnen dia door da aiganaan varan verlaUn tot itaattaisendom haalt verklaard TWSEDK KAICER 4 Vargaderinc van baden Na aannaming der begroeting Tan het artitleriebedryf werd voortgegaan met da oorlogsbegrooting UttToar vaa viKfe Oiaoiael De Miniaten van Boitenlandiohe Zaken en Landbouw Nijverheid en Handel hebben bealoten om niet han goedkeuring te hechten aan eenige lohikldng met het Boitenlaud over de vangat en den uitvoer van viaoh teni aoodanige sohikking aangegaan wordt door de Nederi Uitvoer Slaataohappg Over het nitvalen van vinoherraartnigen beeliit alt tot doivar het Miniiteria van Landboavr Nfverhaid an Handel Da Bartamoeatar vaa aaaeaksin De Commiisaris der Koningin in Zuid Holland weigarde et veraoak om oplohorting van het ontalag van den bargeneeater van Sauanhaun Bmatlg oaialak la da Harakamii Uan meldt ona oit Arnhem By de giateren gehonden granatenoalenin gen in de Hankamp haj een enutig ongeval piaata Nadat een granaat 3 malen geweigerd bad ontplofte hg by een vierde poging met het noodlottig gevolg dat van de reserve Ie Initenant vi n het Ie regiment infanterie Veldmeijer de rechterhand w rd afgeslagen De sergeant Waiter werd atnMig verwond aan de baik en aan dereohtarlyde De sergeant de Qroot ward licht gewond Alle drie werden zy naar het hoapitaal te Arnhem overgebracht De Groot kon weer naar de Harskamp temgkaaren de andere worden te Arnhem verpleegd Hnn tooitand is bevredigend Telegrafiscli Weerbericbt lloogrfo barMia terdteml 770 tö ZBldl ult iihland Laagete barometerMand 747 0 Ie Hl anda Verwachiitig tot den volgendHi d g ina igi totkrae btige tljdcllji welHobt tonitacIiügeWeMtJiJke tut Zniddiitu wind zwaar bcnvolkt met tijd Ujki opkhrliig waarHctiijiilijk reginbuien aeUde touiip ratuur BUBOBBLUKS STAND GOUDA GEBOREN 4 Fabr OM v F StBSr man en Bi H d Jong GBHUWD 6 Febr J Schariamaa an E Dijkman O F XaiUiavaa oa M S Koppeodraoiar H Kannnaraat en P A Janion OVERLBDEN 5 Febr EUaa van dan Berg 78 6 Jooiaa Lafeber 2 mad ADVBBTEMTIIN Koelhuisbotsr II11 1 DE DIRECTEUR VAN HET LEVENBMIDDBLENBEDRUr verzoekt winkeliers die koalhniaboter weniohen te ontvangen hon baitellingen te doen ten kantore van bat LevensmiddelanbadrIjfTWeaggeboow voor of op 9 Febraari e k Nadere inlichtingen Qn op genoemd kantoor varkrygbaar i 661 18 Oonda den 7 Februari 1 8 DE DIRECTEUR VAN HETLEVEN3M1DDELENBEDHIJF dar gamaente Ooods bericht hiermede dat by de apothekers E Orendel Lange Tiendeweg A H Teepa GTouwa P Weyer Oonwe en F A Dee Weathaven 652 18 Molenaar s kindermeel 1 vcrkrQgbaar citeM Hat kindermeel ia nitaluitead varkrygbaar voor laigelingen op vertoon van het trouwboekje der oudere HIUISTIIEOHT AdvwtmtWd n abmmamiteii op dit blad worden angcnoiiien door