Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1918

o isoia W l 4 50e Jaargang Vrydag 8 Februari Ittl8 fiOVMHË lOlMIVT iTie ii wr © eaa d erte3ati© blsLd voor Q o u d su © XLOïM stx©Ilsc©Ki VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABOmOanSNTSPRUS per Inrartul 1 50 per wtA 12 e B met Zondafiblad per kwert al ƒ 2 15 per weeli 17 cent otrera waar de beietxini per looper geschiedt Fraaoo per poat per kwartaal ƒ 1 90 met Zendagablad ƒ 2 55 Abonnementen mrden daselglcs aangenonen aan oni bureau MARKT 11 OOUDA bjj onxe agenten den boekbandel en de po tkantoren ADVEHTEKTIEPRIJS Uit Geuda en e letielnn beboorende tot denbeeorgkring 1 5 regele f OM elke regel meer 0 1S an buiten Gouda en den bezorgVring 1 5 readi COS elke regel meer ƒ 0 11 Adrerentün ran publieke yemuüraiyidieden 10 cent per regel IKGBZONOEN MEDEDEEUK6SN1 t t n to flM tt nc I mmr fML Op dB ToorpftffiiMi 50 hooger G wona advertantiSn en iDCW Hi l B m d dealliic n biJ eimtraot M iMr c n ceer den priJt Groote latten m rudn wordu MrfkeDd nur pliwUniimtth AdTOrtfl Btl J ktumen worden infWMiden door tOTimtrnitrntft nn MU da BoeUuuidel ren AdrerttfOititburMux an onM A ntaB Redactie t Te ef latere 545 Adminiitrade l Tel f Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA Uit hetCnaalsolio parlemenl Spanje dai ravolutie nabij 7 Da arwarröig ia Rusland De burgeroortofl ia Fïnlaadi sti yd der witta en roode gardatii naemanlë a bexetting van Bessarabië OpatonrUlisoba Kabinatawiaaeling Amerikaanacha tfoorbereldtngan Luohtnatten OÜB OVaBZK KF Het Reuter telegram volgens hetwelk de boUjewiki die hun handen eoo vol hebben met den binnenlandsohen toestand zich ook nog zouden willen mmgen in de politiek in Ohina waar si loo t heet van iplan zUn de autonome beweging in de zuidelijke provinciën tegen de centrale regeering te steunen doet wel wat vreemd aan Bii al de moeilijkheden waarmee de bol jewiki dank zij hun drastisch optreden iiebben te kampen dient ook nog gewezen ap het oprukken der Foolsche l ioensolda ten die de stad Rogotzef hebeen veroverd den daar bestaanden raad hei ben ont4 onden de Sovjets arresteerden en een goed anderhalf millioen roediet in bezit namen Het bl kt dat de vgandelijkheden reeds zijn itgefereid tot het gouvernement Smotwiek Verder zifn zooals we zagen de Roeme en ook door den opmarach m Bessarabië den openlijken strijd met de Bolsjewiki begonnen Reeds hebben eij voïgens een Bulgaarsche bericht de Donau detta tot republiek uitgeroepen Naar het zich laat aanzien zijn voor Roemenië de kansen op de Dobroedsja verkeken en zat het ten koste van het verzwakte Rusland thans z ón vijand wil trachten te redden wat te redden is en zidi zijn aanspraken op Bessarabië herinneren welke de Centralen tegenover den afstand van de Dobroedsja aan Bulgarve wellicht uilen erkennen Een en ander zal waarschijnlijk biJ de te verwachten b lngen iftet Roemenie wel ter sprake komen Voor het oogenblik confereert men voor zoover we weten weer te BrestLitofsk waar het in hoofdzaak naat men verwacht zal gaaff m een vrede met de Oekraïne te bereiken Volgens de Prankf Ztg moet een vrede met de Oekraïne als logisch gevolg hebben dat onderhandelingen met Roemenië zullen kunnen worden gevoerd of mieschien juister zal dete vrede Roemenië tot onderhandelingen dwingen Roemenië heeft meer dan ooit den vrede noodig Eigmaandig ktmkt de toevoeging van het blad dat het de vraag zal zijn of deze ondertiandelingen direct met de regeering van koning Ferdinand of met andere vertegenwoordigers van het Roeraeenache volk gevoerd zullen worden Waavschtjnlijk heeft men over deze belde laatste vraagstukken te Berlijn gesproken In Oostenrijk is het aftreden van het kaïbinetSeidler thans een voldongen feit geworden Naar in parlementaire kringen verluidt zou het aftreden ziJn toe te schrijven aan het besluit van de Polen Club om geen de te nemen aan de speciale debatten en om tegen de tweemaandelijksche voorlo ige begrooting te stemmen waardoor een imeerdei4ieid voor de ibegrooting twijfelachtig wordt In vertnnd met dit aftreden ia het niet ondienstig zich de stakingen te herinneren waarbij deh arbeiders verschillende belangrijke concessies werden deeltelijk gecetuureaitta oritlek uit te oefenen op de maatregelen tegen luchtaanvallen Vooral beschouwt het blad het feit dat beele wijken van Par overvloedig ver Udit waren als een der oorxaken v oor de ratmp Het blad hecht veel belang aan het pannen van luehtnetten tusachan kabelbal Iona ooals in Eeaan m todvigahafen is beproeft Overigens valt over den strijd weinig te Ter Iden Hier en daar en apéciaal In Vlaanderen is het kanon aan het woord vx hcdaben sohertsmutseUngen plaats vaa Uaine troepenafdeelingen gedaan beloften voor welker uitvoering dit kabmet aansprakelijk lou zijn gesteld Wie tal thans de regeering vormen 7 En zat het nieuwe parlement de vroegere beloften ten uitvoer brengen De PetH Parisien gaat voort met de In Engeland is in reitiand met de oneemgrheid tusadicn heft Lager en het Hoogrerhuis ontstaan in zake de evenre dig e SfgtggenwooTdiging en de aM mattve vota waarbfl de camfiriaat wordt aangegeven die de voorkeur heeft zoo de eerste candjdaat niet wordt gekomen tlhans een eigenaardige toestand ontstaan Het Hoogerhuis legde cich neer b de verwerping door het LagerhuiB van het compnwnis Toowftel der Lords betreffende de evenredige vertegenwoordiging maar het stelde een proefneming in 100 districten Yoor Tegeï kertyd edrter verwierp dit Huis wederom het altermrtrve vote Asquiöi stelde toen s laat te coraprorfii voor dat faet Lagerhuis de voorsteHen der Ijords in zrfte de evenredige vertegenwoordiging zou aannem i doch tegelufcertijd zou staan op een proefneming met de alt mativo vote te nemen in denzelWen geeat aU met de evenredige vertegewwoordiging Ben cowipromis dat werd aanvaard Iliana beeft KonJng George het parlement verdaagd In zün rede vermekJde h f de resultaten van het aitgeldopen jaar terwyi WJ deed aitlroinen dat voortwtting van den ooriog in de eerste plaats het doe moet JB rxe Ironing dankte nog de leden voor de gulhwfed waarmee de ooriogsuitgaven wwen toegestaan t rw jl hö zich verheugde BÜn goedkeurii te hechten aan de voorstellen vo or een bet voBtsvert e genwoondiging Aangaande de lerache kwestie spraik de koning de hoop uit dat een minnelijke schikkinig onoc wonlen bevalkt op de aangevange i conventie Volgeiis de berichten uit de Spaansche provincies is de toestand te Barcelona zeer verwsherpt De fabrieken zü n weer geopend maar de wericIoofttLeid is zoo goed als algemeen Zoo mogel Jc nog ongunstiger luiden de berichten van den correspondent van de New York Herald te Madrid Hy verzekert dat de afkondiging van den staat van beleg te Barcelona noodzakelyk was geworden met het oog op de revolutionnaire actie die onder de bëvotking werd gevoerd 0e vroegere afgevaardigde Don Maweliiu Domingo die reeds in Auguetua j l wegens revolutionnaire propaganda was aangehouden is tihaus opnieuw gearreateerd Een der andere volksmenners Seaor X rroux heeft weten te ontvlüchtm Oogenschijnltik is thans zoowel te Madrid als te Barcelona de rust hersteld maar toch l roeit het onder de bevolking en te BiU ao Perrol en Valencia duren de ongerageldheden voort Er worden in deze havenplaatsen troepen saamgetrokken teiw l er ook een maldeel oorlogssöhepen heen gezonden Verd Niemand verheelt zich d ernst van den toestand eindigt het telegram en men vreest algemeen dat Spanje op den drempel van een revolutie taat publicatie van Dulteche documenten betrekking hébbende op agitaties in T andelijke landen Deze ontbultingen ouden rechtstreeks uit Rusland zijn aangebracht Oenwifd OorlofBiilMiwa en Aiuerlkaianecb tranetport sohlp getorpedeerd Het paeeagltTSMohip van de Anc rli To£ anla werd ha den naehi vao fi Februari voor do lerK e kuat g etorpeét T terwijl bet roepra der Vcremigde iHoten aan boord bad Het totaal aand der opvarenden bedroeg mi Het totaal aaolat der geredden 1 veimoedriijk sna De Ajuorlkaanaebe mabllU atie Uit Waeblngton wordt vemonven dat lui mendan lOOO sobepea beuo ttkbaar aijn higBD 800 in het begia van 19f4 Veel grooto ecihepen zijn gestouwd en ook ckilk itootjauer en andere kloiuA aohepen Alle DuitRoho hepen zijn vo komen hersteld n varvoenm nu troeiwn H 4 leger telt iYt mlluoca man eo uan In het giotiecK 10 liAUiocn iitan aterk wordko I Itt ottt ierenkami en hebben I meer dan 60 000 ffloiiT n gi leverd 40 000 worden nu ge nend ArtJk rle wimk genMuUft nvt i l ot nen granatt n R M d f xiia duizenden vlltgtulgen aigiienreré en dMtiBonden vllejfom ffljgeriotit Onder guns tge oniMhindlgleden zullen in 1918 2 nUUioen ton cheepsruhiito van alen hepen wordeo jfesiehapen i r ztjn 74 werven gebouwd De jaoht op documenten schijnt intusschen steeds grooter omvang aan te nemen Zoo wordt ook urt Lemberg vernomen dat onb ende daders uit het archief van den Poolsohen Regentschaperaad geheime documenten hebben geetolen De berkhtffl over den burgeroorlog in Finland stewmen in zooverre crvereen dat de atr d van beide z den met de giootste verttittering wondt gevoerd Volgene een vaag bericht van het P T A SDU de generale staf der Finsohe burgerl he gAvde door de revolutionnaire troepen te Uarbialo z n omsing en gevangen genomen Te Helsingfors Remi en Uleaiborg is in de straten hevig gevochten Zweedsche vr willigers nemen aan de zijde der Finsehe witte gardw deel aan den ktri Te Uleaborg is op verschillende plaatsen een brand uitgebroken Naar verluidt moeten de bolsfewiki troepen vreeaeiyk huishouden AIleen de sociaalndemocratische bladen verseh nen nog De buigerü is volkomen onkundig omtrent hetgeen in het land voorvalt In Rusland zelf is de binnenlandaohe strijd niet minder fel en t schünt wel of de verdeeli eod der partyen onderling juist de bolsjewiki regeering het meeat nog staande houdt Zoo is tihans in Zuid Rusland ean oneenjgheid ontstaan welke tot een tweespalt tusschen Kaledin en generaat Alexejef leidde De laatste toch hield vaat aan de noodzakeiykheid om nog oorlog te voeren tegen de maximalisten niet alleen in het Dongebied maar in heel Rusland Kaledin evenwel die weet dat de sympathie der arbeiders en kozakken san de züde der maxiTnalistische beginselen staat verklaarde zich daartegenover voor een minder iiwerzoenlijke houding Nu is Alexejef nadat hij een leger van 30 000 man had saamgebracht met dit leger uit het Don gebied gemarciieerd terwyi het Smolny instituut maatregelen neemt om de beweging van Alexejef s leger een andere rlohtinir te geven en te stuiten De Amerikaansche minister van Oorlog heeft zich in de legercommlBeie van den Senaat aan een kruisverhoor moeten onderwerpen omtrent zijn verklaringen over troepentranaport en tonnenmaat Hij zei dat Amerika niet alleen van Amerikaansche 9ch en afhankelijk was er waren ook andere bronnen Hlei ij zal dan wri de acheepsrulmte moeten worden gerdiend die zou worden gewonnen door het onttrokken van 1 000 000 ton scheepsruimte aan de vaart op niet gevaarlijke routes en de mobilisatie van die 1 000 000 ton voor rechtEitreeksche oorlogsdoeleinden Die tonnenmaat zou worden onttrokken aan de kustvaart en aan de vaart op ZuMtAmerika en in den Stillen Oceaan en zou worden ter beschikking gesteld van de leger en vlootautonteiten Zy zou worden vervangen door Tfcderlandsc e sche eR die in de Amerikaansche Atlantische haven zijn vaebgehouden en door Fransche zeilschepen die niet gesdiikt ziJn voor da vaart in de gevaarlijke zflnes BUITSNLANDSCB NIEUWS DiriTSCHLANa IJe taliakdnood lu l u 1 1aohland Hoever het in DulWohJaod gekomen Is W t den tailiaicanood ea met d varnien Ing van tAbak nul wfJIcSceurige raetziiiKltb hiL blijkt uu het fc4t dat de minister van lluanolAn hen v oorg eteM dat een raftt van tabak minatowi ta l ak IUCK4 bevatten Spoor weg oüge luk Hij Maagdimtwrg he een crosllg 4poorwegongt luk plaat gob waarbij l9 aoldatin werden g dood 21 zwaar en ld licht gew md Hlet ktei reobt in Sakaen In de grondwetaeoimntorie van ée Sftk ajHolie Tw fHde Kjwi er hebltt o de nationaalliberate en wet voomdt Jiiff end itrek Volgens den correspondent van de Stampa is als voomaaimste vrucht van de besprekingen der gealUeerdMi te Versaitlee geweest de verwachte verzoening der Italiaansche Slavische en Grieksohe belangen welke zal worden bezegeld door een ItaIiaansch Servisch Grieksche bijeenlcomst op Korfoe Uit hetgeen is uitgelekt is wet gebleken dat waar klaarblijkelijk telkens de operaties werden vertraagd terwille van de bijzondere belangen der verschillende partijen het aandringen op eenheid van doel geen overbodige luxe was Die stap is men dus door de besjïrekingen te Versailies blijkbaar verder gekomen In hoeverre ook eenhekl aan het front is bereikt zal mpeten worden afgewacht Wel sdhijnt bealoten tot het formeeren van een bewegelijk reserve leger Op welke wijze dit van nut zal zijn la evenmin te bepalen Feuilteloik ta ka npe ren zag hij r nog even frleob uil ati toen hi pae uit Old Catobar vertrok en icljn opgewektheid had Item geen oogenblik vwlabii Maar l ij bet ei r itH morgenlicbt bemerkton zij door allerW teekenu n aanwljringen dat do dwergen tocb In hun nabijheid waren Zeifi werden er eenige pijleu geaubotov doch die in en jPoeht zef Jeeki zoo goed4 zijbang TSjch geen tijd voc kottio brter wij doorloopen Zoo Ikpm zij voort zoo hard a zij kouden tot aan d n ndddsg toen ht woud wat dtoorzic litlg r begMi te wordtn n toen hut wat UcIUl t waw kond n zij de dwergm xh n het Zai nm cbot probeerm dunkt me zei J kle neerkuWend en aacUeggcad op e n tioepjt van manwtj itt uit elkaar rtoven ate eea vluobt patrijaen een aoIiteHatend cue iieergev ailen wa Zit zoo Jongi tje krijaiAte Jeekie la vervoering bov amaadit je die kcwc4 bi je bers vM Jij wl4 nk t Ik wel ehieteD kon op 2aO yard a£Hand f ntboud dat OU how venije Toen vervolgden zijhun weg tegtn e i Itoogle ep KIvJt aan andoren kaai van i sa hoogte wi Jeeltjv dmk die afMU one itaar Dlf4 Yoipn vaüm en viel voorover op zi a giezicht mors dKwJ 1 Het doodlelyk vvrr hadi zijn bloed kwretroonidl en aajin werk verriohti Zijn drie kanneraden keken naar hegu één oogenblik en dan Htormden zij met een rauwen kreet van afgrijzen het woud In hun vrachten neer werpend lerwiri ze voortholden Alan hce t nook gehoord wat er van hen geworden i hij zag hen niet wew en het dwergenvol t bewaart zijn hejinen Op dat oogenblik wijd hij ook nauwelijks vei aandacht aan hun vlucht want bij was te ved vervuld van andere dingen 1 ea dier kleine aanvaijera die nu door leze overwinning nioedlgw geworden waren wiaag B sJch in eeijopen ruimt tu i dien twee booiiiiejk zoodet hi een o enblik abehtbaar werd Alao had aljn geweer in dö band en do van woedp over fa gebeurde richtte hij op bet kleine moti siter evenale bij op een konijn zou aanleftgen Hij waa een vlug en gco find ddiutter en aijn handigheid verliet heiu nu gelukkig niet want juist toen do dwerg achter eov boonn wilde verdwijnen troj de bogel hem en bet volgmde oogenblik zagen ze hen voortrollen naar anderen kant Dat ia heel aarddg ael Jeekie nadmkend heel aar Svaantdtt maar Ik vind wij Wer gauw weg iwKWen g an Ben Je niet gewond hfjfd Ala je rug zU vol pi len Voel uiet nik majoor antwoordde bij beste puik luatratf 96 pond 3 iibilitog waard uitstekend voor vergiftige pi len OKMT zullen hem nu acht Tlat£0 itant miiiEiaehlen dringen é punten door ale ik loop één sohrainnietje kan t henvdoen VTeeaeli janaoer dU oJles hier te laten mierkte Jeelcle verd op neeraJend op de VTtK tteo db de dragera badüm achtergiolat n maar wat aogt 1m boek Ijevcn nHücr waard dan kowtbaarhedon Ook bekonWHT u niet ovur d iD dag van morgen Dat doet b t dwergenvolk voor OR Koiiiv majoor laten we er van door giaen en terwijl hij d pBtraout eh opnam die om zijn bal f t iiiger k aile e n geringe toevoeging aan zijn anden 001 haiagiii ea eea kl Je ine blikjes vteeeoh oi der zijn ann schoof duwde hij zl iiseestur ia den rug uirt den loop van zijn geladen geweer ten teeken dst het tijd werd Mu op te etappen Iljt van we af m dat dmg zei AJan woedend h ïe kwijlx bt4 Ik je nu al gezegd da je g cu vuurwapen dragen iiDOet met gettpannen liaan Zoowat duizend keer inBitMr antwoordde Jeekie ons eretoord maar hlJ Zdlke geiigenheden veigeet jk voorzlchlighiid fi ma net eender zU fn de fauAih imaar verbael te Ittng otn nu te vwe l n oprukken majoor Iaat ons hollen ak de blikseni De dwergen konik dsdtdijk terug nttar bij hijgde Ik denk ik geloof dat Kleine Bonsa hm nog wel eene krijgen xaI En Alan rukte opi en da koloaeaie Jeekie boiU elde ai ter hen aan ovat a de toestellen waannee hij be uwgen wam om been kletterend ale de boeven van een bolk e glral Ovtr ziki vracht bekou merdo hij zloh mlet Of het inwentfigen ang t wae of den drang u zijn meeet T rediien of zi grioof in de maclit van Kleine Bonea of het bewu zgn dat hIj zi i voet al liet ware weer op zijn geboonegrond vofide het wa een feil dat Jeclcle troto zii vijftig Jaren die zijn lia ren v ergri nt badden totaal onvennocibaar waa Aan bet etced van dien vreeeoÜjken tooht die dm heelen dag duurde a aelta dn dhH TMd liJ dorUen niet De laatste luchtaanvallen op Parijs hebban de Temps aanleiding gegeven ge DB GELE AFGOD H tas m HAoaAAD door M r 8 ttio van Leeuwen Klerk de Reus Nadruk varhodeB 90 B i tdak eoa umiMK aase em ge w ito h iB In dï btouweu rook t wtten Ata ifc niet eoteU eddet hij en hy n le een gduldl dbt veel geleek op bpt uizoD vaa en pi torn voe hy er b j gwtt u mi i8l i Ik aiet moe Ik wa en nAjfii oogea kimoen beter in dtouker zien dut de uwe Nog naar twee dagen 1 t verrhMikte woutl daïi open land ni t boomca Mer en dager waar die werg niet ketBt on hij bsag ia voor leeuwen en iiieDMbaii irB d ham graag opeten r blecj 9 voor Alan nM3 oT r dian a raad van Jeekig op te volgen en weldra viei hjj in een raeten eiaap waaruit jy pw oMwaaictie toen bel zwakke licht W zIJ bii ge r ann een toepaabeJijker naam den laorgenafcond noenwieo w OM dooidj 0119 vaokult bet daoJrtbegroeibladejdWL Ik op uilfcljk geiBtaan net JeekU hij Alan do koMiebMchl heb dien J geeroffew zag zd bloed maar nk teh aiKleT n hem wegg drag a Jee 8 d Bchi i eteanen epeer pi I geweer alle seHjk voor h a Maar wij zoo gauw als we kunnen weg y te drager btwrijpea wat het gevawt ift U eet on majoor Ik p Weldra e ingen zij op weg door die ekideloozo boomen Hun oenige geleldeter waf een onbeetetndte ongeï Zvilê de drager aan wlo ze nieta verteld hadden warfti banger dan gewoonlijk ol ze kmt roken of dat het was toe te schrijven aan cte k Binwndb oiwnst die nu al eentgie degen bun muw MM In db war bradtt kon Alaa niet onhNüun Tegea den micK dag liiedd oi ze haJt om te eten want de ïoeamea wan en te moe om ifioéer rusten verd te gaan Een uar Um haddau ze gezocht naar een cenigËSune open plek maar hoddlen er geen kunnen vind dus werdien ze genoo Eaaist oau zloh lu het dichte woud neiT ti zettcm Julet toen zij bun nMA4 geëindigd haddlen en zft i klaar nHQiakten om verdier te gaan gebeurdiff wat ziJ gevreesd hadden wast van a Mer een groep bonnen kwam Mn laag vleMi pijlen Ten raakte een dlrager in den nek een drong la dien bejn van Ates zondier ham te x en eu niet mindier dun dirie bad den rug vaa Jee4de geraakt maar g dukktg kwamen ze teredit ia die kurkmarafai dia hij nog ateedö op zijn jchouderadiroeg en wBiBr de Amne rietje niet door hecii konden dnngeo Allen sprongen op en ble aB Më voH enageldi slaan In i ta van to probewen iets terug te dtoen ze atawrtkn dan droger aan die In den nek geecboteo waa ergens ia den omtrdt van den slagader De atnm vent ging rechtop staan toet een beKlliftIdheid cfté Alan deed denken aan dio groetscfae ownler vcm een sprekndie pkHaêlIng la oi oepen om een vergaderkig te teidim en nu even tijd aoodig beeft om zl geifcuditen bij eüraar te verzani Toen Hti bs hij zidi tot faet uttgebrcMs publiek van bootnea f ek te zijD band 1 nwt eoa boogdraveoda bewcg a i a er kajhn am paar woorden