Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1918

So 13610 il m Zaterdag O Februari 1918 56e Jaargang Waddinxveen AdvertentKn en abonnementen op dit blad warden aangenomea door l M BmilNIIIRS Mn Drie Balansen w o der Nederlaodiclie Baak UieoretiKh loe ieliefat en Toorziea ran ijaioleateae ▼ aa lelBoekhouden f 2 50 Scheu T h boekkoodef l SO Beide door J C TER BRUQOENLeereer Boekhouden 1016 11 Verkrijtbaar bij L 1 C BOUCHER Oea Haa Abonneert U op dit blai Redactie i Telef Intero 545 Sk héb nooit myn Baar verwaarloosd airt daia la ai lil fee KOKO voondurcfi cI den M Jaar ac niUtt ca aao kaar I o braUi Iwb Ik myoc wccida vaa iGlaaxcod Goïvcntfi lletfankrat Dit Bammer beaiaat uit twee blad B Ukunt ok Uog Oetsnd Haar hcbbetj Bc ir ef deze methode en beflii vaaduf O lur Uw Apotheker Oroclat of Kapper ikoop een tesch K0KO van P 0 T5 gebruik het 14 dagen aooala vooigeacfarev n en M dan op het veraebll VOOR NET Sta nilve Heidara NIei vetta vioeiator aavordeit dag Naarfroel Veratetkt da kflerea a doet dlenpt ela acn Tonkum voor da Haar woftala Vo rfeoal hef Sptylén of Ultvallaa Hootdiaaf on Rooa verdwyoan oadal mei KOMO cco paar keer gabrufkl taacfl aaa Bprankelt het aaovoudlg op hal Haar dan wrytt aan het aacfel in cene oedanéaartaefaa rlcbHaf aa boratelt het fltnk Wy eiallin en dwaze af onmagslyke e tan Koko maar wy zeggee aalioiidu nl i tl Ie aen Zufvar Qeneeemiddal vser liet Haar gean apder Prapiraat dit ku evaaarM WAARSCHUWING I UlUtefcantfé preparatoa werden dIkWTia laMi van ket ktygn van de artle Kofce luntt bet aucoea van Uw I I WelgeFiSke fleecb die U elf iCi werdt aaeboden dia alet dnldatvk eea liendaliaerfc Ben Vreuw te Peei4 op de aultenvarMÏüdna draegt Beku Kefca wordt se t tee verkoelt en i II 0 7 fl 1 60 êB ff 8 pgf FlMfln Voor N N Brabant en Limburg P oetSERS Amalaftfam Voor Prieilaid Oronlngen Drenthe Ovaryaal en Oeldërlandr Firma B MEINDEIISMJI naafc KOKO SHAMPOO POGOeRS lyn wel aan proef waard twee aourten Nat en Droog Koop te waar O KOKa koopt P O ta per pakje Ifl m eOOFS lijilslriiil 29 eoodi 1 BER KENWO UDL Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voorBerkenwoude Achterhoek door L WMEK iMnb SnilUI Singer Dit ééue woord zegt ollea wanneer er sprake is v n want SINGER N Mn lne8 zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zicti reeds meer don n halve eenw voor alle bmshoDdemk en industrieel werk met roem gebandhsafd heeft SDTGEB NAAIMACHINES kunt U krygen In al onze winkels DIE MEN AAN riTi ÜITEAN6B0HD KANEENNEN 8IN6ER Maateehappij OepAts lom GOUDA Kleiweg 6 W STIJISIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hij wielen en onderdeelen h andboa wgereedseliappei en WerktuigreiL 31 Maair di0 apen K heiiie n kinutd te zijn en hieidm amn Ze Ueveo op beboorli n afatamd aao beldo zijd u ven d Tlu jii iig D looped weteiKÏ da4 ten slotte hun fcracbt o tooh te kort zouden eohieten en zij dian dScè4i bi hun zoudle a koBKn oan ze 6e dtoodteo Zoo werd ée jacht voortgBBet tot Alan ovwl€ de of i maar M beter zou f Q otni er in eevs een eindi BUI ie maiceb Neen ne ci a we nu sterv o kojin we Hwrgen niet van plan verandioren hijgdle JeekSe met eeoi heeev s4 tn Daar ia het hocgBte punt a ditear bij dtan ik dwbt 01 Ueve helpt wie zJjn dat en hij weed nur een aantel groote manoeai iet Speren g wapendi die aeo efadi verder den beuwed opkwamim van den kMit der rhrier d e daar benedk steoomdie Op Iwteellde oegetrfdafc kr Q óe vfilém h hun verv rfgwal e jutet lliika en fochts op die hoogte versohMMO in het W8 Do dwergen die vreetndim zlecd uit tw ecQ a ietlen kreet van aicbrUc en draai ksL Kidh om om te vlaohten naar vMB DbuUpleatoEai ven h t woud wat zij 2 ba tie jk b reur R doU vertate t AOBNDA II Fobr 8 uur So d Riuula Open bure V g d ilng AH Qoud Vrija Deoi Bond H Fehr Soc de Réunie 8 u Vw i Vrijz HenoHDiten Voonfcoht Frede rik v tt EedlEii BitatH raimt mcM ttfilK i M lli i t mocM onttnw va dwixn awvln a npA i u aa il i 4n ia mm fad ta n tij i lÉtm i 2061 Af P jMU OA OQUDBUDAaU FCaSUABI ui U I aur ui Dr FrMl u Eadaal la da SocltUlt D R Ml U nlwtrWS IVIOIIBvn Na d pcus D farnt dar lllfa f4Miii TÖEOANQ voor niel ledca der vareeafdioi o et ut de Oeieril i ió lit 6jS 2t Gfle dieid tot MDiifte roor bet lidmaat tehap IJTIM BMiiur en dei aTÓnde aaa df AfiTQN CO DIP9 DROOiST WIID6TRAAT 29 i 623 10 Boamois te Vlist NoUrU y KOEMAN u Huitracht aal öll WOENsbAO l FEBRUARI 191 ii marêtM te OVi unm aait de woalad feteeteod No 7 ie VuaT MtII ll teï renoeke au den Heer N W KASTSUIN om coatailt ffald la kat opankur v rkoop a Twindé Kalfkoei n I vunko D pinken I KawMIilt I BlOkwataa i B npurdf ffTMmaclilii hoolrauhlD arrMlv n arr tikk r akri liMS ii froot n ktola Irnw H MilipgilMiMpiiM In ëb iWIUKtm éii a Mlllf 584 93 MavbUalra fieod reii VWr de Te kaWii MmWPK M il OBBN lagaiikald tot aUlllag OoedlUMpst ea loUcdstc dues voor Meubelen ale Tühlf KutM Battattan Stoalaa mét laar aa plucbat Vaaraabadctallaa Wolleaaa Sjtljndakanit TkaaUfali piaralt Kknilarllaa a ai an 0 Spaaiaal adrei Taor JangeUlmet haweiiJiiaphiBiieii 20 KOMT ZIEN iilllBTUirMI lnuiiitut lilS lili Uk RaHardam MIM 2m t STOWIJK AdverfentU en abonnsqien op Vt MMI woöleiiMhgcnBiiaa door A Vim EENiOi KRAUNOSCHE RUWIELUANDEl VERHURBN EN REPAKEBREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN Iljl UUi EN VAN 8UWIKLBN 21M T Vf UNqj VOpg RlJWIg E li lp Poianenitraat 15 17 Rotterdam S vpOui li H tfinAGQe PIANO EN WOELHANDBIi aeialaaat UI DM HMia Tal Mt 19M alUIOTC aOBtBBSINO 10 INSTRUUWITIH VOORRABIQ HET LOIISENHUIS GOUDA ===== KLBIWEQ 31 OOUDA = = Laatsle week van de Groote Opruiming van 626 9 Costiiiiies OIouses en Flaoellen Sportlieiiiilen tot zeer vepmlnderde ppl zen Het Advertentiebnreaa van De Goudscbe Courant TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsing rap ADVERTENIPl in alle Nederlandiohe en Bnitenlandtche da en weekbladen en andere periodieken zonder eenije prijiverhoo int tMF tnxmntUna van 4Mln af chplft steeds voldosnds Inlichtingen worden GRATIS verstrekt VRAAGT UWWINKELIER Maai da Warsldbsposmda MsuImü en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum is V9 l actm4H pmr n VOord illa p in liet gebruik ü ff d mif p WW Koopt één flescH Aa S R A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S H A Waar niet vtrl riillP r wende men zich tot onze HoofddapOIiMiudwr voer Omacla en omstreken de firma 362 60 L VAN DBII BWUC Orossier in Koloniale waren GOUDA MBISIX lUDMEmt iPP RRRPi ï j Lijr g pr JM ALLE 80U0B 412 50 P Q0 l4K IRt r O OU OS p rrrr 4V4A J i iv JfJl ill M i i JJ ii i i y Zuip UiiM fiMiiii eo taieelolomi Levering van Machinale Brandliontzagen Aanbevelend VMT m m j VAN DUIN f AfllNlIwllw W RussBn VfKchenMi UI U WHMTS uli erer apatalvawi C de belan rljke brochure Hn Or BH BGKMANN naneieel publiclu en adeiaaor HOE RED IK MIJII RUfSISOHE FORPSEH 7 Ieder dk RuHcn beeft x l na ómp brocbt e kuoaen pro uerea De OoDirokur se t ervio Bea beM oa rla ves aa Uer ale ob tiW B raa veal laJieokeaab tfetalgeai Wff waaeabea het baefeja voardl Ja kaadaa TM dea Ualaea basittac 41a alaC b tffae Ha KaHaa apslda p ontVAttjtat van poetwiiutl vao f Öaftl wrdl de brochore oialaaad fr p p toe Smifa644 SO Tie a ws eaa i cL verteanttieTDla d voor Q 0 va d a eaaOaacLStre Kezi VERSCHIJNT DAGELIJKS feéAi K BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBMBNTBPBUSi r kmrtnl 1 S0 per week 12 eeot mot ZondacAlad per kwartMl ƒ 2 15 per week 17 cent oreiw waar de hmorging per looper escjilodt Franco p r post per kwartaal ƒ 1 90 met ïondaKSblad ƒ 2 65 AboiiMnienten worden dageiyioi saneeaflmen aaa one burem MABKT St OOUDA b4i oDM afenteti den boeMlii n lei en de po tkaittorve ADTEBTBNTiEPItUS Uit Oouda en o utreken twbootende tot deaben r krlo 1 6 ngtiM f OM elke recel meer ƒ 0 15 au budten Goudn en den betorgkriof 1 S rwela fiM elke ncel meer ƒ 18 Adverentiëa vu pobUike TannakelSkheden 10 cent per tegeL INGHbNDSM MBOEDEEUNOENi 1 4 nfaie ƒ IJl Ik refal mder l M Op de nerimcinn 5 tt hoofw Cwnnie ndrertenlHb incoModen ineiiailMUitMi b j eontreot tot mr g ered u ce w den priji Gnote tettara en mdan orden jaiekand unr plutamlmtk AilreTtentiën kunnen wonlen incennden door tiMittMkomet na mIM lln i l É M deUren AdretteitltlMlMlux OM A at iMminUtradé t Tclef Iittvro 82 Bureau t MAKKT 31 GOUDA werd lanc en breed over gerpr at maar bot Had wM dW l a luet éeii dfepo euola M ocntrecten teakende Ot de taniUie c lo n hecCt te voUocn aau dlu voorwAu dat own bafaoortijk zaJ groeten kuxutea wij belaw niet ateitdtwileg Mm w ua aHW al vr all c vreeaelijk ïtenkbaar dat mm r dM tiH nipoetit Hot vertmi i bMoriwb van tol We beiwmen er venter niets aan tM voegctt Het i soo o oolit H ag A beurtenfaiiB dat wij uivt konden nalatcub eveu aan onae trouwe leseroiwm en Ixaers o veitellm Mora 4 Bit er nitA In of men UkOet z r zctf maar uil Müen i én nforaofltje wiUen wlJ er aeU even aan outle n i Aki dmu oma nog niet overtuigd moUit si a van de uoodaakelijk eld van e fi wet tegen de hiuiropza gingen zal dit gevaUe tkxih wH n e Mpen om deso te doen inzien Den avond van do groote gebeurtenis VOO bet eerwane gtain toen er vowJ genhed hecreebto bi dm kring an hA viertal wa er boven groote pr Waariwb jnlijk wfrd M hiü Ingezegend Pa ia nog mat dt veonnallgen hills heer g ega n d henii verteide dat D J onverwacht On goed bod voor het hitbi had gekreigen dat do nieuwe koopi r u it ia M bovenbuto aou gaan won n lat btj de buurderif vu beneden ruAlff zou laten sltk n j Hot hula wê0 toen Vi rkoefat Wl 4t kooper waw £ cn ou4 beertje met ra grlja baardye Toen Pa ItbuM kwam en bet verhafl had godMo wbM de lan ie één ding r I Iioe Tiet oude boortje beukte dat Uïiótga op de tea U MAtetf At lU nManm badd a a dat bun BIeuwaiii lghekl op c te vaa vele puntw bevr lfd was Maar oM wae aUe Het mensob bleel o tHoni e rda n Oiï AAB Hrtiicalf t dfc aniblnotii jong en wwhiwo nu niet te aaniokk lijk t voor hoop op I o alln wooneier kwati docb al beel ipoetHg daama kwam er weer iets n l € in ou ooi brtlag voor jk a voor Pa en do doclttom keken p Want d ideuw l u ur ki k naar Ik niet ot en wat nog vfël orgüT warf zij lilfef nti t aHxtl Ze behoord tot dat eigenaardige tjag van allctnwonende daitiie dat wel ein tnm la maar ntolit a l lno ZIJ had e n drukke oonvwsBtlo vooral van heoren e kw u cn op elk uur van den dag en zij waren zeer vrotdijfc op Ik uur van lien dag I e plano ranwielae weedlal b m dig eu vaak w r a er éihn vier ga 4en tegelijk Ir werd druk gtistept totbChrlk van Ma die het heela zaakF verre van r l vond en alkM behalve good oor do dochten cn d kotiajee van de lamp s MkldagH WS0 het meeetal rustig lisn w a er ook w l b M ck doch was het Hteeds deizrtide mineer een ond heertje grijnaend on grijBemd Pa keek t Ma aan al ht4 boven weer iHTTle was en Ma koek de doobter aan en de docliter keken naar het vloerkleed i r word gezuoht geklaagd en stellig v ae liu Famflie a verlmUd ware het nKH dat de wonlngoood dit onmogelijk maakte Maai er kwam raad Het huurooatract an db jonge weduwe liep apoe fig af i et 1 Miei reed Hot bunoe d w z van de o Tz i ei familie ook Pa zou er mi con fijn irttt düOi hui iHigen ar over gaan praten I eiZO waa ook een taiUioenlijk mao een ultzondtTlng op zijn genu iiy hapte niet dadelijk In eeu nt w contract had waV idtvluchljoö enz doch hij beiooWo die jonge weduwe een ondar M oog to zullen x m Ei xueet on bwir wflflrdSgè id BST tó fealrèn Pa w tevreden Ma ook n dL dochtera keken naar dii n vJoer V eerden dag n later gebeurde toen he groote het geweldige t Wa iKgei leaniur Hel viertal t rudtig bijeen en i v tm boven stU wast het oude boertio was op visite ilr wordt een deur dicèt geslagen De fauiUle kijkt op oud tmoilie verlaM het bovonhui i ven later gea iel aan iK t benodentiuU Het monflcJi vva bovtn utaot voor do deu r Vemohrlkkin oudlar de faiulllo Meneer wordt to spd oken gevraagd Mmeer giaat in de lag bet ch letSil hii ert aan de deur Htt Meroioh apreekt Itfeneer Ik kouï ü mm verNlen dot Ik eigenare hen geworden van dit buis De koopatle b vanmorgen gepoMeerd U kunt Mar blijvenwooen bier it bet nlenwe huurcontract dat II kunt okooen altf u wUt Ik wMis alle en dat ii zloh voortaan behoorlijk teti fwyer mij gedragen zult en dot u mlJMeofd zult groetwi Meneer atom verbaaad bet huurooaitraot In de band het oiMisobi trekt de voerder diobt en vondwijnt In jbaar Ugen deur Ik BOfaÜder u de verslagcnbekl van de e Ttfune famlUe Ze moebten blijven bij de grade vafi bet menach van boven enkele artikelen die zeer verouderd lyn en om herziening vragen zootla b v artikel 20 dat vrouwen verbiedt la getuigen op te treden bij het maken van ialiten ytx den bui riyken stand art lft 896 en 991 bepalen dat een vrouw ff fn itaig mag z d bü het maken van twi iOlam il van not rieele akten van een èalWelUkscontract en de getrouwde vrouw nuig zelfs geen uitvoerder van uiterst labeschikking z n geen overeenkomst aJUJigaan geen erfenis aanvaarden geen acbenkingen doen De gehuwde vi ouw moet hiarin haar man ale heer en meester erkennen gel k Paulus dit schreef in een brief waawit we hierboven een citaat plaatsten Dit is een achterstelliï van de vrouw b d n man velke tegeiwoordig geen zin meer fceeft Hoe eer deze artikelen gerw jzitd wortJen hoe beter het zal zijn niet alleen voor de vrouwen maar z er voor de geheele gemeenschap Niemand eal op al deze tekortkomingen in de wet beter kunnen wÖ3 n en krachtiger een gelijkstelling kunnM bepleiten dan de vrouw zelf Het is te betreuren dat de vereenigde vrouwen in Nederland blj de actie voor Grondwetsherziening rich niet tevreden hebb i willen stellen met een beperkt ktesrecht en alles of niets vroegen Dat was haar recöit ongetwÜfeld Doch naar Minister Cort van éér linden zich in t stuk van algemeen vrottwenkiasrectht onverzetteHjk had verklaard ware het allicht béter geweest Indien tenminfte de ontwHckelda vzwiwan bawtden tn l g ftimm Hiervoor was allicht een meerderheid in de Tweede Kamer te vinden geweest Doch thans Is de stemmende vrouw nog een toekomstbeeld en bl ft alleen over de hoop dat de mannen die nu algemeen het kieareciht hebben inzien dat de vrouw in ons Parlement vertegenwoordigd moet zyu Dat er dan meer gepraat en minder gehandeld zal worden daarvoor kan helaas geen vrees bestaan deR Ua Eerste Biad Het Recht van de Vrbuw in I Gy vrouwen weest uweii mannen ondeiYlanlg geliy tc den Heere Paulua brieven In de vwige artikelen heWben wü getracht met vooribeeWen aan te tooncn dat de vrouv haar taak ia desen t jd verricht op een wüze die haar het recht geeft van den wetgever te eischen een voUnmien geiyket 4 ing met den burger Dat ay tot op heden achtergesteld nnordit b den man komt voornamelijk tot uiting in het Burgerlek Wetimek ai is ha r recflitspositie gelukkig niet zóó slecht als aleremeen wordt aangenomen Zoo verkeeren b v velen in de meenjng dat wanneer de vrouw tegen den zin van haar man uitgaat ot zonder sijn to atenmiing een nacht buitenshuis doorbrengt de man haar den toegang tot de echtelijke woning kan weigeren dsit tii daarmee haar rechten op d $ kinderen óf op eenige uitkeering verliest en dat de vrouw die haar man verlost door de politie naar d woning kan wowlen teruggebracht Zoo eiig is het gelukkig niet Vroeger verleende de politie daartoe wel haar nwdewei ng Thans doet z dat niet meer De man is egt art 160 B W bat hoofd der aehbvarenifgiBr én de vtvuV la hem gehoorzaamheid verschuldigd volgens art 161 Tegen het eerste is o i weinig bezwaar omdat voor de wet ten lotte één van de twee de verantwoordeiyke moat t iin en het trweede artikel is feitel k een doode letter Want hoe die gHvoorzaamlhefd nwat afgedwongen woiden bepaalt de weft niet En art161 2e lid zegt wel dat de vrouw verplicht is met den man samen te w men en hem overal te volgen waar hy dienaUg oordeelt aUn veriïlüf te houden doch ook hier worden geen bepalingen genoemd die den rechter macfet geven de vrouw te dwingen Wel beeft de man wanneer de vrouw gedurende vijf achtereenvolgende jarea volhangt in haar weigering om met hem samen te wonen het recht om wegens kwaadwillige verlating echtscheiding aan te vragen doch de vrouw heeft t enover den man hetzelfde recht VeniM babeert de man het eigen vennogen der vrouw art 880 3e lid tenmln wanneer de laatste niet b het aangaan van het huweiyk voorwaaiden stelt die hdar meesteres laten over baar vermogen die Feuilleton handhaving van haar financieele onafhankeliJlÜMid heeft de bemiddelde vrouw du in haar maidtt DotA voor alle handelingen het gemeenschappel k vermogen betreffende is de toeatenmung van den man noodig Daartegenover heeft de vrouw een recht artikel 164 eegt n 1 dat zU zelfstandig gewone huiahoudel uitigaven mag doen en binnen den kring van haar hulshoudel ken arbeid veribinteawaen aangaan welke bindend züo voor den man Zij kan dus rekeningen maken en de man is niet zoo goed of hfl moet die betalen Maar hoever dit recht gaat en hoe hoog het bedrag mag zyn dat bepaalt de wet alweer niet De man kan de vrouw dit recht ontnemen vandaar dat men in de bladen dikwijls de traditioneele advertentie ziet een ieder wordt hierdoor gewaarschuwd geen credict te verleenen aan mün echtgenoote volgt naam rullende door m niet betaald worden In Duitscfhland zyn de vrouwen al zoo ver dat de man haar dit recht niet meer ontnemen kan En ook kan de vrouw volgens de wet op de Kykspo8tspaari ank een EKitje maken waar de man niet uit kan putten want die wet geeft haar het redit een apaarbankboekje aan te leggen zonder bestand van haar man daarop inlagen te doen en haar gelden terug te vorderen De wet op de arbeidsororeenkomst die negen Jaar oud ia bepaalt ook dat de getrcwwde vrouw als arbeidster een artwidaoverèenkomst kan aangaan i geeft haar bevoegtfiieid voor bet verdiende gtid tequlteere de vro w krijgt daarmee recht op het geld waarvoor zij gearbeid heeft en kan daarmee naar goeddunken handelen BINNENLAND Ubwale Uale Kleakriag Bottentanu Deier dagen heeft te Rotterdam de rtr gadering plaats gehad van den kleskrintf Dordredit van de Idberale Unie Prof Heeres hield als lid van dan klairaad een krachtig pleidooi voor bet opvolgen van het advies van den kiesraad batreffeoda de combinatia van kieskringen in afwijking van het bestuuravoorstel De volgende caodkUten z jn gestald 1 Prof mr Heerea 2 P da Kanter 8 V n dar Hout 4 Van Scbmnan 6 jmf dri Eenbnans 6 Jhr R da Muralt 7 mr Sineenge 8 A RoodbtM aan 9 mr D Foek 10 D da KlèA Op de vorige gnwtyat waa d btn V Kantar aU no 1 geplaatst Ook dit laatste is nJet voldoende bekend want algemeen gelotrft men dat de man beslag kan leggen op het geld dat de vrouw verdieret Dit is geSiee onjuist De wet heeft hierin gelukkig voormen BRX£VBN UIT D £ pOFSTAD ÜCIXJVIII Het wa8 een keurLg slraat waar zij inwoondfn Zij hail wanirli g oft Pa wa tevi deoi Ha wae tevrodm en de twet diOc4ilerfl ook Zij wo mdcn beneden en boven hen woond een tt gazln t Waa alles idteaoil Maar het stÜ gc zki gM wcgt Kven een Hohr ikjo wat er nu zou konM Tii Maar de huislho r wea welwillend hij zou w l zorgen dat het goed blee Spoedig was het huk verhuurd aan een jooge weduwe die al e n woonde Ma wae geruft Pa was ge ru t ea de brfde döoh era waren Bt ruBt Zfclfa hoopte mew een geeelfigie oontw Laet Jeekifl dienken Jeakla denken i niet zi groo e hand klopte hij tegen zijn voorhoofd KlaarbLjkeiijk kreeg hjj AWKioor n ingeving want dad 4ijk daarop greep bij zijn mieeiiter bij dien aira m yoord © hem terug naiar oen breed uk rot waar zij julM voorbij gdtomen wsfen da ir verdchuikien a zich acht r Toen eed hg inet wondcrtare vlugheid de riemen lo van dfe blikkeai doos die Akm op üfa rug droeg m daar er geea tijd meer wae om den utel te zoekoft tW Open te iMken kneep hij hat b ug ot ws rmede z0 gödiloten waa tua cb i vinger en luim Btuk en mot iospanaiog van el zijn krachtetx wrong hij het er mict één ruk af Wa4 ga je begon Alsn Mond houAm rtep bij wo t maak God van u priorter Ogola kennen Kleine Bcom Gauwl f uwl In een oogwiblik wad b w ed het gouden ntaeker werd ow Alan e boofd dichtgeklapt m inrt de lederen riemen vafctgtn akt Bovendlfn w JoekI zelf idlgedlowt inBt den kokwsalen rtmn oed Hen hij al dien ttjd had opgehoadeo en waarvan do einden van bat groene nra kieteng a aan alle kanten afhiageo over ztju wit kkwd KoDi er uu uit majoor Ka bij en Hpeel A od U Waart Ik zal esprek voeren Hand in band verscbenea zij va achfiT de rota Op dat moroeot wafl de Iroep nnenhoheneterfl diti zich aa den anderen kant bovond en waaronder toevaJlIg hun aamvoerdiT w de stelle hellbg van den Iwtivel ong klMntoen i was beo tot op etn efetand van twintig meters genaderd Daar ze de twee nMWneo ge len hadden en veronderatelden dM ze gevlaciil waren Was vroeger de ongehuwde moeder alleen aftngewe 2en op de verzorging van haar kind en vertrood de wet zelfs het onderzoek naar het vaderschap de nieuwe ricJbting waarin de wetgever zich beweegt heeft ook dit onrecht verbeterd in dien zin dat onderzoek naar het vaderschap ia toegestaan en de vader verplicht wordt voor het kind te zorgen terwjjl de Aioeder aanspraak kan maken op veiyoeding van de kosten uit de bevalling voortvloedend en voor eigen levensonderhoud gedurende de eerste zes weken na de geboorte van het kind Zeker kan dus geconstateeni worden dat de wet gunstiger b alingen heeft gétregen voor de geihmrale vrouw maar toch z n er De A B Party m de a T ikl daf a Onlangs deelden wU roede zegt de Tal achter do rot hieven ze htm speren op bon t doodeo want de eiTsle IngRvtng van een wlkle wannei r hij ieta vreemde zien ia Mn het ter dood te bren n Zij keken en zij zagent PlotSfoHiig gingen do speren naar onUaog StnaiUgen van ben viekn voorover op hun gtwidtt twwld anderen terugkeerden om to vlucbten doodell ont Id bij de veraoMJning van en wonderlijk aadigokle eo BMrt met het gouden hoofd Alloen het peHioofd een lan kerel met gele tandw die een iMJiikeUing droeg van bflwlanenklauwen bleet reclttop t aan met open mond h n aaoetarend Abw blieM op het flüHie dat tosRchen de tanden van h X madker e t watr en zij huive idni Toen prak Jeekto tot ben in een taail die zij verstaan lpond en en zeKle tot ben 01 Oliiga durft gij gww hi plegen teg€ i KHne Bonsa en bare prleeer P Zog ee waaroini zouden wij u niet doodalaan met de toovenutubt van God die zij geieend heett vaa den btaak f ea hij klopte op ti a gewoor Dat Is tooverlj aotwoordda ds aanvoerder Wij zagen twee taann m kmpeD dia Vfrvo wwden door de dwet g en drie minuten geleden en nu zim wij wat i lj zleo en hij hWd zijn hand voor de oogen toen na een pauze ging hij voort Kletee BoiHa heet dU land verlaten in den tijd van mijn vader Hij heeft haar uitleid op bet boofd van enn blanke en de loovetiaars uh Aaikl l rt il m altijd OU iMuir getreurd dat bab Ik vt novaen Dwaa antwoordde Jeefcle aooahi se ia hecngagaon zoo kdott zij terug op het boofd van een bkmka Da rglods i ik een oud mM miet wil baar die vker ia zijp Jei wil iet vm Ueioo Bonat ken werden zij aohbervolgi ïoor d epcprdrftgCTS die verspreid waren In e n lange rij on Waarschijnlijk op de jechi waren tot tijdliwdSiJf Ze waren nog Irleoh on hadöen lange boenen Daardioor hadden ze de dlwergm 0poéd lngebAeJ4 en iepen hen sella Wx rult om ben iten Ingang van hot woud l versperren Men kan t and w j gdeseni op een paar na die zij levend bewaarden dooddion zij hen fljten aonder gcnadie en bi a zonder verlies aan hun kant want h t dwergienvolk waa te vcowdirikt en to uitgeput om op hen to Bobieten mot hun vergiftige pi en en andero wap nsi hodtkn zij niet Zooala Atan later ontdekte had er van geslaoht tot geeiaoU een vete beetaantuj acben dfze volken want allé andere s an ami ha4 n ée dwer n die zij beechou wen Ma getva rlijke measch apen naoolt te vomm baddlon die groote nmniien viÜi eea kona gehad om de rekening ie verenenen Toon Jeekie dat afcchrtkwekkende g zefecbap z8g scheen zijn opgewektb voor t eerst h te bfigeiven Ogulal riep bij krwincnd eo ging zitten op een laag uk rots Alan naast zich trekkend Ognlail herbaalde W berken hen aaa bun haar en apearen Wij in hun mücht neon mwr atoobeid Waarom Wie 1 bet vroeg Alan geapannen Gtroot menaoheaetar malfoor eet menflcheo wt oaa vannadH op oi miawhien nwrgen oobtend aia wij lekker en frlscto zijn Zeg gebeden op roajoor zoo gauw mogelijk seg zo geen tijd te verHtiaen Ik denk dat tk tocb eerst een paar Ognla s zal dood aotóetem zei Alan terwijl Mi flpAond en zljft geweer rk tte Nee niet mAMOi i niet goed Ket doen ot we niet beof tip eeii ite kan j Niwet n zal h licn Laat bij maar eena blor komen ea alen en zt g n of ifit de afgod U ja lan neien DE GELE AEGOD Vlo H RÏDER HAGGABD door Usvr Stono vai yl eawen Klerk de Beu Nadruk verbodeo Jm Ja riep de aanvoerdo ga er heen oade ga er baec cn blJ ÜuwdNt hem voondt roet zija sfteer totdat hij hoewel met ti igenzin tot ben opklom De oude kwim nader en boog voor hen n toen hii beet dichtbij wai bUw Alan op het fiuïtKi waarop hij op zijn knken vM Ht4 te KHne Boasa e bii nxt b vende atMit KMne Bon a zoadsr twijfel Ik weet het want m4Ja vader m mijn oudate broeder werdien gl 4ervn aan liaar opgeotferd en tk ben ontkoiMn oiiKtnl lU mij verwnorptti be A Val neiT opperhoofd op uw gezlelMl en buig u neder voor dfer Oei God voordM zlJ u verAlaat Dad U vielen alkn dte hetjaeboiwd hadden voorover en bleven at t Toen titp Jeekle ttuwoben hm d6or op eo neer aa rK p uit Kb ioie BoMB in tot u tMng ktHird en ot u geltrooht o iiRaiecheDeteT een offer van groot u omvang w otter van bet dwergtnvolk dat glj baat van het verraderlijke dwergivvoJk datigljhaat van ttet verraderlijke dw9rg m otk é it u vtiUKMrdl met hun vegr ihlgi pij fn als gij de paden van b t avw oudi wotid doorkrubtt Pri KWne Bonté de u Iwvrijdt van uw vi mdew m luUl rt naa baro verraa ln Zen t boottehapponi osar du Aaiki a ert llende dat KteiM BotMa weer ibuia kourf vaa over h awar Ie watiT Hiiet xiL bbrtag ttd dk btenke PredlktT die zij bMeft met feooam ia d di gra van bun vadkrco Bk va I iMt Op r nale WwAt TerrcOid