Goudsche Courant, maandag 11 februari 1918

n Oometk door de Ekice4 obe berichveviDC wWkfl dsw T èa ia doa vonn van tea erkB bedrel iiig van Rusland w rgil verkenA la overgcliractrt Hil overreikte tegHIJk r i l den oflIotoeleD t ï f t d r redPVoeTfaf bet Dkt doden heb ik imj tot uen paar vri idea In die revoluiionaire arbetüer beiraglng gew nd en hun oii plao 1 tool el Dat plan liMHond in het t ekggen van t en groott op4 i liarti er gadbrlag Ie Anatterdani w daarna t 2len of de arbcidereoj gaoleaties l ereid waren dlB actio voort ta zetten Ik bc4 de kouten voor dk eene viTgadering op inl geoomcm en geen im er vriottdon hoKt u j ooit gevraagd wat trouwene vanaeti apieeift waar ik liet geld vandaan haaide Deze ben ook icfailfan mar de gowKme boudiiw Deee artikelen moetan door da rigtt ringsoommiaaarlaaen worden gelavanl vrft booid excbuief z k tenrQl de regeeriiJ UMttMbben te Rottaidun en Amatendamd door hen te distritraeeran arükelen rrij boord of vrij wagon exclusief zak moet afleveren met uiteondenng van Amerjkaansciie Ujnkoeken welke moeten wotdeö afgeleverd ineluaief al Da bepali ntl wagon gekit alecbts voor atukgoedena terwijl de kosten van den vow den kooper n tredenden faetor door de regeerinv woMm betaald Zemelen grind griaa noowel gemei d ali ongemengd ƒ 16 haverafval ƒ 12 ngtf ringwoenneel ƒ X8 en aciiUfers van ialLdBcfae rai koeken ƒ 28 per IOC KX3 Deze artikelen ntoeten worden getereid boordof poorvrij plaats van afzei netto gewiciit geukt onder ItoooKmpUchting tegelQkertifd voor eïken af te l veren zak een leogen xok ongeMbonden vaa goede hoedanigheid en van voldoende grootte om BO K G afvalproducten te kasiua bevatten af te geven een en ander ter uitsluitende beoordeeling van den aflevenadtt regeeiingsconuniaaaziis of fabrikant Stct Üe oorlofsuitfaven Cyrora aan de raoiÉiigm vtn get d tart niieut vm FlMmcita ootaePDd toonmaao du Üen miMadea oortoffvoering den VerOMkigdca Staten op oog eer 71 10 mSilloeu diMlar Ijn te ataao gekouten Meer dau de beUt hfervan o 4VM luiUioen zlju ia daa vortu an K wi eii mü de gealtioerém uübetaabt In Ac cijfera zijn do gewone regearuigvpoatun niet begrepen Tevens blijkt eruit dMde oortooikoatw nrer de 100 lolUioeii doUaM owandeAUka rt Kii aedwoagen huwelijk In AnierUn U aüe ungelijk Zoo ia ttiaw to BkiuuiDgMHi oWdeel verboden oogebuwd te blijvwi 1 Ken ooa Diiwte van ndierzoek heeft v rkVhard dat er tai vm loage nmoaeo en vrouww weduwen weduwnaars en weezen een huJ ge ied alU a bewoi m eTwijl ziJ ultdKJceodi la 0taa4 zouden zi i eea luan of em vrouw te ODdwhoudien Imlieo al deaa UmIia trouwcu kon erat groot luuital woowtpen worden verhuurd ea teven wordt de kotcobeapafingi er aaoiuwkelljk door bes ordard lis oomhibiete it van ma uAng dM de vrouwen óte tiiaiij kukutra het kfmreoht hebben ook het recht moeten betibea een oiaa ten huwdijk te vragen ea Atelt daarom voor te bepalen dat zulk een huwelljkaunaoek niet door een man nng worden geweigerd ate hij In Maat te ccn vrouw of zj In staat een man te ondurhoiidea Wie nivtiemin beeliet welgwt e trouwen moet drie weesklodereu ot twee ItehoeAlge oude Jiedea la hula vaoBo en tot bet einde v q dm oorlog onderboudenv OOnSNniK HOMtABinL Het l ven0niiddeienvraag tuk Te Weenen zuUetL biiUMokortgroote oon erenties pU 8 hebben etre teod0 M IeveoMidddeleuvTaa stuk waaraan ook door den Hongaareohcu mtaiater voor do IeveoBmfddieteavoondeniflg zal worden deel Da Plidvvaa TarMBigiMg Mr aüngwjberg te Uaarkm hd van jiedepu it rde Ëitatcn van NoordkH laiid heeft in zake de pluhnvee knoeflerijen een open brieKgerldiC tot den Miolatcir van Uudbouw jia hij zegt zich met het besluit van db oonanéinie die In zake de pluliiweeiiaoeieri en em onderaoefa uvoeei ifUïK llen ondbr i leiding ven Mr Heenrdkerk ajlcnidnst te kuoueu vweeudgm Mr Sliugtnborg zet ui4eia op wdke gronden fa j zijn lueenlng hoeft geveittigd en Ixsluil roet den Mlnleter te adivieeeren hel gfiu eio beetuur van de pluimveev eret giUjg te onMaan De Nteaw AButenUa M pMMgien uagelKNiden De Meun deelt modo vogewpife Cn dat 33 mannelijke en 7 vrouwdj e paeF ag er8 van dia Nieuw Anffiterdaiu na een etreng onderaodt door de Amorikaaabche autoritedten zijn aangeiunidKn VaAooglMg Taa hoor De murooattmseie U Vflaarding n stond aan etne veriwurater toe de buur e verhoogen van 1 Januari 1916 al en beval dat de te voei betaalde huu prJ s van 16 Üotobeii 19116 aan den huurder zou worden lei ugt etaaldi Op m Oot 1917 bad de kantonreohter verhooging van 1 Januari 1916 a goedlgelieurd De Uooge Kaed over 1 woog dat df HuurtiMUuuKHewet alken het oog beeft op verboogingen ua 1 Januari 1016 He na bet aangaan van do overeenkonvA daaromtrent zouden geilden um r niet op verboogingen welke met U rugwerking zouden van krocht zijn van dien datum at De kantwireehter had eene verhooging ui t ingang op 1 Januari mU aiet niogen goediceuren In liet bPlai dur wet veriiietlgdt de Hooge Itaad du beetieulng van den kanonrechJer Beaerve kadw Met beitrekking tot de opkoraeit onder de wapenen vani de vrijwilliger vui hot reeervekader der infanterie hooft de Minis ter van Oorlogi bepaald AMe vrijfwültgers v ui het r eervekadiM der inianterie die hun oarabj oeferaiig nog niet hebben volbraoht zljo bouden hun eerste oefening aan tf vangen 3 Aug Van d e verplitehtiog onder 1 bedoeld £ 1 vrijgieetetd a de kaderrescTviateK aan wie de Minl er van Oorl tot na 3 Aug vergunning lieclt verleend of isaJ verleenen tölverblijf buiteneiandla en b de kadierreaiervlsten aan wie de inspecteur der infanterie ultatel van eersteoefen big heeüt verle nd ol zal vorleeneatot na 3 Aug BINNBNIAND UothMkkU II M de Kbniugin lie 4t mvt iugaug vau 1 Maart i H aan jonkvrouwe i Q Bix op haar vorzod eervol ootelog verleend als hofdame Em üaiidbeaU roor Stadhouder WlUem lit Aan den bwldliouwer Toon Dep opgedragen de vervaardiging van een HtandIjwW van stadiKWder WlUm III UUdMiatuidaadTiaettr Ilij Kou iHWluit van 2 dezer i iiit t ingang van genoeandt i deiuiu voor het tijdvak bot en uiet 11 DocxiiiiKV 191H aaiigeHteld tot niidldiEn staiidBadvi9eur toegi Vüegd aan den nijverheidöwn wlent voorlwtWest i dw land met stand plaats ö i iravenhage de iicor M KropvdÜï con rolenr van de rcgceringdoonMiriaele In zake m nddden taud8Ciediet te Rl ffwijk De DidtMlw wnll TeraiiU i Men flobrijft uft IJuiuiden amt do N CU tJit do krhigen van b ngliebbeoden bij de v MC ierlJ worden wij opmorkzaofu gemaakt op wn aan de Duitsoiie wutWverantlee verbonden elg iaadrdigiüu en zeer tugrljpenden ntaatr Meu vo lAob zwr Ireziwaard over dé voorwaarden wackrop aan Nedertanddohe alnemere uit Dultocliland zout wordt geleverd Met zooceer over de builw wrtge prijzm ot over de bopalilden voor zoover die but blnnenlandacdi gebruik betreffen dooli wel ovw de bepaling dat ai wat met Duitwh wHit gezou teu ia voor port uitt4uiteadlaan Dultschland lees de Z i Ü geleverd mag worden DK t e r t niet ailleon de vl Ji maar ook ds groenten en de vleeechwaren al laa gaat over in haoden van één dtctribulieiichaani dat door dBase eenvoudige zoutleverac ieB aknad geworden is in het va t tBJlen der prljëen voor voraehilk nde ijtapeliumluaten Mm kan ziob beel goed vereuilgjea niqt een voorsobrlft dat de nvM bovenliedoeld lEOut bereide levemaniddeien niet naar de luet Duitaohland m oorlog aijnde landen mag worden geleverd zooals de Seandlnavisehe rijken en vemioedpdUk eerlang naar Rusland en FhUand Dwee bepallo gen ilja veel atreng r dan bij de kolenleveraoti 8 Mei i iet In da aangevoi Meo maatregelen niet iete on te voorkomen dat de Enlente anden van Duitadie leveranties profiteeren doob ultdiuit nd een DnohtMnidr del om onae handelaren te dwloge aan Ihiitadtlaud leveringen la doen t n door dat land te bepalen prijeon De Nlanw Aiutanlaiii ik utor eelm uit landen dd 9 Febr Uit ecQ iiaven dor Veretnlgde Staten aan den AtUuititfehon Oceaan wordt gelueM dat liet eobte aan regeeringeani bte naren ie toegestaan zich to begeven aan boord van liet BtooniMhip Meuw Aiusterdani dat onder trikte bewakhig etaat 8 a P au Gbriataii SodaUat ii De öoeiaal IXmoerathüche l anij irkhl Zondag te y m erdfuti een otHigret waar het vpoord werd gevoerd dOor den heer D Wijnkoop en hoi besluit genomen werd om aeonenwerking te zoek metdeChrle teuSocialiatfn Hrt bestuur werd opgedragen de noodigo tappen daartoe te doen OrgaidMtia vaaJtoonuelie Idasan In UMDnrg Het Handlelflblad achryft De KoomHObe kie zore in ldmt urg ware i totnutoe enkele groolero plaateen daairgfltaten totaal ongeorganiseerd terwijl re fr aiböoliiut en poiuiek beed op nahielden lm tekort aan poU lek be f wae eteedu en lef nogi 200 groet dat onder de kieaer op het p leeland zeef velen zel B deoi naanv vut hun algevaardigda naar de TwecdefJienter oi naar de Provinciale Ütaten niet kennen i ii hoe gering de bejang elltog van de massa m de grooto pc tieit 1 wordt bovendien op zeer weleprcllLende wlj ae gedemooctlreerd door het elt dat een paar jaair geleden toen m het dfatrtct Weert na het overlijden van jliT Do ijtuera eeu verkiezing voer de Tv eode Kamer moest ptaate hebben In velt geinecnteo niet meer dan ongeveer 30 van t aan al kfe x re naar de aiaiihu te krijgen was ofc rfioon niet minder dlan vier zeer amiiitleueie cp dus liard werkeur de oandtdiaten zldi bwolilkbaar hadden ge ateld voor het boetten van deu opengeitoown aetei Van den kant der kerkelijke m wereld ll e BAitorlleiten werd totnuloe vrijwel oieta gedaan ouir de kiwere van meer belaiigtttei ug in pol tieke vraagstukken te doen krljgw omdal er altbana voor het plattelaiid gein schaduw van kaa beatond dat een andere eandidaet dan een volbloed AoontfKïb Katliolieke naar de Kamer oC naar de tstalen zou worden a gevaarcUgd Nu echter wOp nsJlde nabijzijnd verklet ng voigenu hot nieuwe eteteed de skin van eiken kieaer van Invioed kan zijn op dl MiuMnuteHIng der bestuureliohanien ia inen van Koomsdie zijde uK t veel ijver begoimen aan he oprwditen van kle vereenigiaigcn en het vntmuen van een klezerabond voor de geheele provincie Oni de biesera op te wekken ea hen politiek nzloht bij te breugm zgn leden van de Gentoenteradien uU de grootere plaateen ja flfiB de leden van de Tweede Kamer den boer op gegaan om lelzingen te liouden oven do werking van b t nieuwe kleaMel 1 en het reaultaat van met veel aorg voor bereide en met veel energie gevowde cani pagne la goweeat 4M er tliaae een provinciale kievPTflbond 4 garcht h kunnen worden beetaaiufe uit 140 kiesvereeiriging ii met la totaal 27 000 leden Het Miial genweotan waaruit Umburg beétaat bochvagt 138 zoodat het aantal opgeiiobte kleevereenlgingen bij de leiders I van de zaak zmuler twijfel bevrediging kan weickw maiM bet getal ieden dat sleb Huisbrand Het Bureau voor medcdteellngen inzake de Voedaelvoorziening uieldft lYnekide m Verstand daaromtrent td voorkomfini heelt de Rijkgkolendl Arlbutie aan de brandbtoffenootntalHaie nKdeged ld dat de hui brandeiteffen die op 1 April a bij de verbruikers nog in voorraad mochten eijn ala overschot van de rantsoenen voor het ttookaiedasoOT 1917 1918 niet in mindering zullen worden gebraebt óp de voor het atookseiaocn 19Heini9lO toetekeanen rantsoenen Dit geldt sgoowd voor alle klassen van groep A adei voor de groepen B Ü en D Da Magraaf m da aaareUit flet KamerUd do beer Jan van Beat heeft zich whrlltelijk tot éna mlnlflt van iurtiüe gewend met oenlge vragen helrrfhwde de uitlating van den heer Aljndera lo Ainetordaii over t o awtbledtog van geld dte door De f ouraut ia 1 16 bi do narohistlache beweging zou zijn gedaan luet de toevoeging Hter in geUl rg nu maar dat er wat herrie komt De Telf raai tte deze vragen mededeelt bevat teveotf em iugezondeu oiirU ven van geaoetuden hoer KUudora waarin deze 04U veritlaa Ps bCMOhakUglnf De Teiegraaf Cou raot beelt geld gageven voor agitatie t g en dft regeering la hierop gegrond Indertijd kwam de beer H K Jr bij wu paar voorinanueii vMi de anarcbi tlwhü lK wogbig met de vraag of er niet wat Bgilattu kon worden verwekt er wa wel wat geld voor selde hij Direct li b toen gezegd det getd komt van De l tlegraat Conrant hn dat boud ik nog vol dat blijf Ik ook voltMiudeD totdat gen beer H K Jr enrpto aan da Tel CoüT beweven aal lubben dat be4 g id ergena andera vanMet H K Jr wordt bedoeW de heer Kottbetc verbondPD aan de redaOtie van de Trfograal tte op het verxooic van dat blad onii hiliehtlngeit het voJgeode medigiadectd Toen Mt iodvtijd tDee de fat er tegen de hl aohaudeliiie levenauiddeleapoU fielt van de wgeerbig moeet worden gaagUeenl en de arixlderauganisatie die de durvoor aaogeweaen llobaoMn zi 1 ïaan lerwfll ttovendien het vericrijgen T J2 ï S wTmx ver X nog zeer fewijfeli ien I r het tekort aan br d fc vult h tig il piAiiek dit met waime maalt ien aan We N ir het aehönt wend soms aan boeren I KZ tX id T e Z die te Amatentam wilden maikten te ver n ebruik voor het bereiden der ij staan gegeven dat bU oaatr naar een naburige nuukt moest gaan om daar het vee te veriuppen Hierdoor ia een voordeel geediapen Hvoor den twsschenhandei want do groon steden moelsten tenslotte toob hun vee uit alle streken van het tand betrekkenWe zien thans welk gebruik van deze bevoorredMing wordt gemaakt Tenslotte valt nog aan te toonen waamm wAarschijnlijk de prijzen ook na invoarteg van de In uitaiefat gestelde nwatraffekn boog zuUen moeten blijven De MiaitUr tm Uaéboam wU btj oovol ia 1 t n vjiigu iittit m jeuiouimtja wu CKiBi MAATmimfliji i Uooge prijzen van rundvleeach Op de vraag van het Kamerlid den heer I de Jong betreffende te nemen maatregelen tegen de Bchrikl arende opdryving van de vleefldhpryaien heeft de Minister van LandbouWf NiJTerbeid en Handel geantiwoord dat hy voomemenB is maatregelen te nemen tegen die opdryving Zyne Excellentie u van plan maximum venkooppr zen van rundvleeaoh te bepalen Ala gevolg hiervan sullen de veritooppryzen van alaohtvee beneden zeken grenzen moeten bleven Wordt niet genoeg slachtvee aangevoerd dan tal tot in beslagneming worden overgeIgaan Man moet iloh echtar niet voorat lea zegt de M lU Cri dat door Mandvters maatregelen d6 prQzea weer zullen dalen tot het niveau waatxip z verleden herfst stonden Toen waren de prezen abnormaal laag indien men in aanmerking neemt dat de slechte weidetyd reeds een strop voor de boeren was Dezen waren echter juist door dien slechten weidetüd en het grootendeels ontii reken van kraohtvoedenniddelen genoodzaakt hun te veel aan vee op te ruimao Hierin scihuilt dan ook een der oorzaken van de hooge vleeachprjjzen van t ans Het ia du wel aan te raden on niet al te hooI ge verwaohtingen van de te nemen maatroeien te koesteren Ëen ding is echter te hopen n l dat de kettinghandel welke thans ook op de veeonarkten welig tiert door dien maatregel onmogel k zal worden gemaakt In den laatsten tijd kwam het toch herhaaldelijk voor dat het vee op de markten in de groote ateden met prjjzen weJlke f 200 en meer booger waren dan waarvoor de boer het verkocht had in de handen der fllagera ovenginf Docb ook de Bteeda uitgestehle vetdistribuUe welke nu weer t en het midden defer maand wondt aangekondigd is Aebet aan de tegenwoordige prijzen Het steeds toenemend aantal huisalachtingen van varkens waarvoor de weinige nog aanwezige zware dieren voor hooge Plijcen weiden aangekocht deed voorzien d het vatkensvet eerlang verdwenen zou zijn zoodat alleen rundvet overiolüft Daarom hebi en velen zich nog vóiSr de invoering van de vetdiatributie voorzien van het noodige rundvet ui waa men bereid voor rundvleesGJh met v rt er biJ fancy prijzen te betalen De consument gewaarschuwd door de aanstaande vetdistributie ia dus mede oorzaak van de tegenwoordige prijzen Ook zijn d maatreg len tot be rking van hat spoorwegiTervoer indirect van invloed nveest op de prijsstijging Alleen zij die In het bezit cifn van een vergunning tot veiToer van levand vee van de afiie ng bourw kunnen van het vervoer per apoor gebniik maken Mn boer nu ziet in het algemeen op t en het gesohrijf dat aan het bekomen van aoo vergunning moet voorafgaan Terwijl Ijovendien bet verkrijgen I doenden aanvoer het slachtvee in becit nemen Doch wat ia slachtvee 7 Droogataaode koeien zgn er blukens de cufera van den daget ksëhen melkaanvoer der zuivelfabrieken genoeg maar dat is allerminst slachtvee Hieraan toch stelt men den etsoh dat het goed m het vleasoh zit en sooais ik reeds in mün hierboven genoemd artikel xeide is dit schaaraoh AUeen indien de iwer voor zijn vette beesten een goeden prya kan kragen zal hu ten koste van zyn aoder vee en door aankoop van krachtvoeder dat nog in de vrye handel ia blüven mesten Men moat nX niet vergeten dat I hot kraciitvoeder van de vrije handel verkocht wonlt voor prijMn weUne driemaal zoo hoog zi n als voor den oorlog Het is dus onmogelijk om nu voor een prijsje te mesten Wonden dus door den Muiüter de prijcen te laag gezet dan houdt de boel die tenslotte toch ook vwr züh en de zijoen moet zorgen op met mesten De Mimster zal daa tot iubezitnemdng overgaan maar zal dan alleen op halfvette of nog waarachijalijker op magere beesten de Iwnd kunhen leggen Dit sou dan echter weer de heele distributie van vet op loese schroeren Botten want hiervoor ia men op rundvet voomameluk aongeweoen en alleen vette beesten kunnen dat leveren Be SeheepTMgt tm de Oeriog Naar Het Volk vemeeont is besloten de eenlieidflworst voor den eonaument beachikhaar te stellen v aor 6 cent per pond Het vet zal geheel in de worst wwrden verwerkt Inzake de vaetateUüig van maxl mumprijzen voor rundvleeedi wordt vernomen dat e zullen dienen om de slagers te steunen in hun actie tegen den kettanghandeh De maximumprija voor de baklappen is vaatgesteld op 66 cetA per pond lAMV mi ZBBMAOHT Thee Naar aanleiding vam berichten over een aanstaande hervatting der theedhmibutie bericht het Bureau roor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening dat daanmitrent op dit oogenblik nog niets is te zeggen Het Ttiee en Koffiedistrilnitiekantoor is 1 bezig met de inzameling enerzijds der bonswaarop de winkeliers van den grootibandel thee hel ben ontvangen en anderzijds der bona waarop de groasierB nog geen tlieeaan detailliaten fiebben afig everd Krachtens miniaterieele beschikking van Vergoedlttg wegens kMtwinncnehtp De Minister vao Oorlog heeft onder de aandacht van de burgemeosters gebracht dal wanneer wegenö licbaamisgebreken afgekeurde militairen blijkens den uitsdag van het geneeskunde onderzoek tiJdeJijk of voowtdlurend buiten slaat zijn omi ia hun ievenflondierhoud te voorzie some bet mvtslag uit den dienet in hun belang wordt ukgeeteld tot 1 AprH volgoïidie op den datum van hun aOceuringi Ingevai zulk een miütair liuiafwaerts keert met verlof in aifwaohtóng van zi i onWlagl kan er aankdding wezen de wagend zi verblijf in wericeüjfeen dienattoepkendie koetwinnerevergoedlng In alwijKing van den regeA te doen uidteeren óók over den dUur van vermeldt verlof Indtka4d burg meeBtier van jneenlng zi dat die aanlettang bestaat behocreD zij den Mlnieter nuachügiing te vragen lot ckMrbetaling van viergioedfcig en daarbij in het kort in te lichten omtrent den vvnoedeUjken geldelljk a toeetand van hel gezin tijdens den duur van het vwlof 2 dezer moeten de detadUisten de nog in hun bezit zijnde bons vóór 10 dezer hehbrai ingeleverd by hun leveranciers terwijl dezen vóór 17 dezer aan het T K D moeten opgeven hoeveel tbeebons nog in bun bezit zijn waarop nog geen thee aan de winkeliers werd afgeleverd met opgave van de namen en woonplaatsen dter detaillisten Koffie De Minieter iran Landbouw heeft in eene circulaire tot de gemeentebeeturen gewaarsdiuwd tegen de verscdiiUende surrogaten voor ko ttie die op het oogenblik in den handel worden gebmcht Somonige surrogaten bestmande uit vermalen gebrande hyacinthenbollm of vermalen en gebrande aardappelscdiillen zijn vaak schadelijk voor de gezondheid De Minister draagt de gemeentetoesturen op de schadelijke en vervalsohte surrogaiten in beslag te nemen waarna ze onderzocht en getaxeerd zullen worden De falbrielcen die deoe producten vervaardigen zullen uitgesloten wordrai van het verkrijgen van brandstoffen De onhuodbare toestand in het bakkersbedrijf De sohaariohte aan Taite briud itoff0ii en noodmaatretfelea In opdracht van de aJgemeene vergadering van broodfabrikanten en bakkers in Nederland gehouden op 29 Januari te Amsterdam hebben de braturen van de Nederlandsche Vereeniging van Werkgevers in het Bakkersbedrijf de Nederlandaohe Bakkersbond B K Bakkerabond Prov FrieBdhe Bakkersbond Overüselach GelderBche Bakkersvereeniging Haagaobe Coi eratieve Bestuurder h nd en de oomibinaite van Nederlandsche koekfabrikanten zich tot den Mimster van Landbouw gewend met een adres waarin zij uiteen zetten de onhoudbare toestand en de nadeelige gevolgen in de baldterijen als gevolg van de door de regeering genomen maatregelen en bepalingen inzake de broodvoorziening Zij deelen mede ge gronden te kennen waarom de bakkers nog langer weiksaam moeten zijn ten bedioeve van de gemeenschap In het uitvoerig sohrijven worden verder alle grieven uiteeiwecet en den Minister om een onderliottd verwwht OKUKNGDE BS RICB1X N Dieraa betrapt Geen margarine naar vet 1 De Vereeniging van WlnkeUers in L vensmiddelen Once Kracht te Botterdam heef volgens de Tel een telegram gezonden aan den Miniater van LauUiouw om te verzoeken geen gevolg te geven aan het telegram van de Coöperatie Voorwaarts nntrent rantsoeneermg van mangarine daar men de bevoUüng daarmede niet g iaat acht En het telegram vervolgt Valeer niden wij Uwe ExoellenÈie aanraden een grooter qaantum normaal vet diBp Hiit el te stel In den a ekjopen nacht zijn te Leldw 6 personen op heeterdaad betrapt terwijl zij bozig wMen in te brekm in liet kantoor van da Caraineira ek van de ftena Baicker in de CaecUiaetraat Vier hwoer Zijn geeirresteerd de twee anderen zlki bij de politie bekend VefdnnftM Ve ira derartik ien De Minister van Landbouw Nijveriiaid i Handel maakt bekend dat veevöederartdcelen die in de maand Februari worden toegewezen tegei de volgende prijzen door de regeering zullen worden ai nlererd haver ƒ 20 erwten en boonenpiksel ƒ 20 1mnariezaad ƒ 25 voerboonen ƒ 25 voererwtu ƒ 26 inlandsche raapkodcen ƒ 30 per 100 LG basia otÜMpaalda meiken van L Flatuud geslagen b puUe raericen o oor Uit het water aan de Frin ee egraeht btj de IIeer igpaclit in den Haag zi ft Zaterdagoeiitend opgehaald do lijken van den 67jangen letbiri£un e F en zijn öS jarige vrouw V Beiden verkeerdeai blijkbaar in zeer armoedige ometandigliedeii en hadden In Januari vertoefd in het OeheelontbwideröJogiOTwnl De Dageraad aan dto Aesendelftetraat Zii hielden elkander ometeeogield in welk feit men aamleiding vindt tot de verondlor8k lÖng dat kwniner m gegebrek hen tot zelltaoord hebben gedreven 50 000 K O kaas in bealag i ipstmniddag i te Amsterdam beslag gelegd op een ge elte der lading van het tjalködiap Noordbtar kaipt Viewr weB i poging M verboden vervoer van ca 50000 K G kaaa He 0chip ligt aan de Ertetadet SlgAreB in iMiiag gOMM Te ddeniwA hebben Merm keomJe im VOOO KX tabak en 60X00 flOgarfv In beslag De connnandant van het veidleger het gesag uHoefrmend ia Noord Brabant Limburg n Gelderland gtelde een nieuwe verordl ilog vaet waardoor bet mogelijk zal 2 1 dat eocleteilen voor baar leden geniwkerde bate organiseren StBée dw wnakT Hoeveel duizenden hebben nnoppwend den VlaeakkiTweg bij Amer toort gepaai ei rd Moppmmd ala zij de lM £wd ruïne van Peane zeepfabilek voorbijging welke nu Ifi jaar geleden afla andde aobter iedereen kende do daaraan verItondeö hlHtorie Het gemocnlebeetuur wtlgiêide na de verwoesting aan den eigenaer opideuw vergunning te verieenen tot den bouw eencT zeoprfabriek tte daarover zoo verbolgen was det hij besloot de puinhoop i achter k laten als praest tegen de iKiii aangedane Iwhandeling VijfUeii jaar ilaaig nu lieelt de ruïne getuigd en nicinand ter wonM kan daar iet kg i doen Tbasje i een aanvan nnet d opruiming geciMOkt iU einde van de ruïne iliijnt nabij zoor tot blijdschap van AmertfoortB inwoners zegt de M aeb firaadstofknocderil te Botterdam In de laats te dagen trok liet 2egt de N K Ct do aandacht dat te Botterdam in grooto zaken en calé a belangri ie booveelheden cokea werden beeorpt blijkbaar buiten de dlatribuae om In verband Idermede werden een waterekAer en twee kokoejouwcr gearresteerd De aanhouding van dit drietal heeft vervoigone geleid tot dte aocreatatio van den gewezen kellner Z W J K en van den koopnna Pi B op wlien laat zij handelden Zij uweten op vailöoho volgbriefjes tmioedeli op noami van ejn KraÜngschen ftteenkolonhandelaar of van een tot nog toe onbekend peraoon groote partijen cokes hebben gekocht en doen afhalen ma de gjemoenfcdl e gasfabriek Volgene eohatting zijn zij op deize wijz in het beaJt gekomen van ten iminme 600 heotoiiter Aan de ga fabrieic betaalden zij hiervoor 173 per hectoliter terwijl de coke door hen aan particulieren werd a eleverd tegeo f4 50 tot 15 per iicotóliter Knaap terechte Ui Ak ouderUike woning aan do Nova Zem blastraat te AuKterdlam veordweenDlns dagmiddag di 14 iarigc Uendrk Rooe Als rdtgeid iioni luj een l edtag van f i j nit o Oifiteravond is hij op het sigaalemoiit dat in de dagbladen wae l okend getnuaakt te ZaandlMW aange ioudten Hij had getn grove verteringen gemaakt Bijna al het geld wae nog in zijn I ezit v Ze iibeaparing Ter Iweparing van zeep wordt in het Mdlbld tegen Vorv het volgende aanbeivolen Hrt gebruiken van een etukje zeep heelt tegenover dat van zaoiite zeep het iwidcel dat er eteod Ofsi brokje overblijft dat voor het waflöchett niet meer gebruikt kan worden en gowooali c weggieworpen wordt liwna nu het er op aan komt de zeep te paren moge or aara herinnerd worden dat er een eenvoudig ndddtl Ie om alle overschot r zeep g ehoel te gebruiken Men ver zamelt de restjes wikkelt ze in een stukje neteldoek en wanoht h met den zeepbel die soo ontiAaat door hen in de flohting van do InwikkoIbg door de vingere tu laten glijden Deze wijze van doen heeft nog andere voordeelen iBij liet waisAihen dringt het ëohutm in het poreuze zachte omihuhiel en droogt daar later in op om bij het volgend gebruik dadelijk overvloedig ohulm op te leveren De leerste zeej die anders een Btilk dtoge zeep verliest voor er genoegzaam schuim verkregen is zoowel aJa het overgohot dat gewoonUjik weggi eipoeld wordt blijft hier in hot onïhulsel van den acepbal Dit heelt tengevolge dat een aeepbal van de grootte van een gewoon stuk zeep d e loeht een paar kfeine zeeprcetje a bevat haai t oven leng duurt als een nieuw atuk zeap Hij r einigt de huid beter vooral op behaarde i aatsen omdat het neteldoek nsedehelpt hij i zachter en aangenamer in het gebruik De ondl vinding dat zulk eon zeeipba aeex spaarzaam in het gebruik la heeft er in deze tijdien van zeepgebrek toe geleid rcede dadelijk het stuk zeep In neteldoek te wikkelen Dan hoodt men ioi het geheel geen onbruikbare reetjes over en men vraeieht zi i spaarzamer aangenamer en beter Ook bij het gebruik van ii edScina4e zeeP i door zieken is dewo wijze van doen zeer aan te bev en bedoelde zeepeoorten tooh worden uiterM fechaarsoh 8nokkdb wle Onder Malden bij Ni negen hebben de soldaatrkomniieizen Sohnkeiaor en v Unen Zaterdagnaeht een emoltkelaarsbende van 21 mannen en vrouwco aangehouden en de HekkelwaaF in hootd7 ek zeep in hefeiaggenomen De heelo troep ie in de mareuliaueeeekaizeme te Nijmegen opgeslo Ben Bienwe sodaBatische party Naar de M Crt verneemt zijn Zondagntiddlag een aantal personen inzonderheid voomiBnnen uit de eyndïcalistiflohe vaklKïwjegte te Ajm8 teTdani bijeengekomen on to overwegen of het doelmatig nu mjp een nieuwe sooialiMlaolie paitij te etliri die zioK van de beetaande m daatdeniocratische partijen cuulersdieidt door een mlndieT diogiiiatiach karakter en van de vTij BOcialittieclie groepen dooreen tematlmatische orf uil iptle en door net zellstandig deelnenicn aan de verkiealngen In beginsel in tot oprichting b loten en een voorloopig be tuur benoemd dat een bogineo verklaring en verkiedngsprogram zat ontvrarpen UltnepMi MB énm t d ïn do Xiroene het votg nde gedicht Fftn S wenhoftOuwe a dppuUoe bróodkaaxit Kuiken ven een vliegonobleal Mt MDOeker op laag water I Wat n lekke Zenpéanl HeertilL eoba4je lieve booikitttt Kwi iKwi ie loopgraaf dteht Krijg d kolendktnibutiet Wat n Po tuma gezlohtl l g nou met tt handgienatenl Vatoehe schele perisooopl Wat n stuk ragearingavarkenl Wat n ïtaiaaneolio loopl Mij n bord centrale keuketit Krijg voor mijn part de cultuur Iwaun je ouwe dronki n duikboot Metwwh utaak niet zoo n rolfedvuwl Z g e porvennitreilleer jel Wta zoo diraadUiOr niet te Hegent ITlkkeUraad ellendkiingl Laat je niet verdardat ellen Pa kwam weer als bom naar buUil Kook niet zulke gasaanvallenl Hou nou op ik lach nie iHiyel ETINGBN Spiering De BURGEMEESTER der GOUDA brengt ter algemeene Irannia dat het vervoer en de aflevering vmn haring kleiner dan 13 e M alantede van qiiering in verscben toestand kleiner dan 10 Ui en in getookten toeatand kleiner dan 9 cM is vert oden Gouda den 9 Februari 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS Slachten van varkens De BURGEMEESTER der GOUDA brengt ter algemeene kennis dat niet meer kan worden toegelsiten tet door particulieren varkens voor eigen gebniik worden geslacht dat indien nog huisslachtongen plaats vinden het varkensvleesch overeenkomstig de Distrilnrtiewet 1916 zal worden in beslt ge Gouda den 9 Februari 1918 De Burgemeester voomoemd ULBO J MUS Klaverzaad De BURGEMEESTER der gtmMute GOUDA brengt ter algemeene kennis dat de aflevering en het vervoer van rood klavenaad wit klaverzaad en 2iweedsch Uaverratad is verboden dat genoemd veriMd met geldt voor partijen rood klaverzaad geadresseerd aan eenRegeeringscommlasaris belast met deRijitsgraanverzameling en voor partijen waarvan het vervoer is gedtid door ew vervoetbewiJB afgegeven door een Regeerlngscommiasarifl belaat met de Rijkagraanverzameling wdt en Zweedsch klaverzaad welke met bijzondere toestemming van het Rijkflbureau voor de distributie van graan en meel worden vervoerd of na 17 Februari e k worden vervoènd dat de navolgende maximdmprijsen zijn vastgestrid Inlandscbe rood kUvletsaad ƒ 4 per K G Buitenlandscih rood klaVerzaad ƒ 2 50 per K G Gouda den 9 Februari 1918 v De Burgemeester vodnioemd ULBO J MJJS STADSNIEUWS GOUDA 11 Febr 1918 Zangvereenlglng Qoada Zaterdagavond gaf de gemengde zan ereeniging Gouda in den Nienwöö Schonwburg de tweede opvoering van de Vaudeville operette In Holland staat een huis Er was een vrg talrijk en dankbaar publiek dat de moeite die de soliiten en de leden der eangvereeniging zich gaven blikbaar naar waarde wist te schatten en daarvan door veelvuldig applaus bljjk gaf Wg Bullen over deze opvoering niet in details treden van de eerste opvoering op Dinsdag i l gaven wy reeds een vrij uitvoerig verslag waarbg wg ook den hoofdinhoud van de operette vermeldden Wg kunnen dus hier volstaan met te zeggen dat de gebeele opvoering goed van stapel liep het koor kweet zioh naar behooren van zgn tasfk en was in sommige gedeelten zelfs goed Voor de solisten geldt nog hetzelfde als wg over de eerste opvoering schreven Het moet den direoteur van Gonda den heer P Zanen onder wiens leiding het geheel stond heel wat moeite gekost hebben om zgn koor zoover te brengen de leiding van orkest en koor gaf hem bg deze opvoering blijkbaar heel wat inspanning Na het tweede bedrijf werd de heer V Tgn onder wiens leiding de verschillende dansen Eijn ingestudeerd door den regiasenr den heer Hagedom in een toespraak dank gebraobt voor zgn goede hnlp en hem een bloemstnlf aangeboden Over het geheel genomen kan Gonda tevreden ign ovtir hare opvoering Na afioop was er een bal waar de danslustigen en dat waren r ongetwgfeld velen htin hart hebben kunnen ophalen OHOONBOTBf Ds J J Timmer te Waarder heeft bedankt voor het bffo naar de Ned H rr 0 iMnt Ihlar nc tb O M Booutm In de Viqdgg g boad u Tttgndtriiicvan d oonuniMW Toof de Ntivtcheidateekenuhool eUüer vurby tegeawoordig de heer De Qroot intpeotearren tiet middelbMT ondenrgi werdin verband met de venndering derteekeoiohool m K verheidivekiohoolvoor gouden lilvenmeden en horlogemakerB tot vergrooUng der Mkooldoor het bijboawea van dne lokelenbeiioten terwgl tot direoteur dgroieave ii n htin g voorloopig vooreen jeer werd benoemd de heer F A Tepe elhier tUHiBV üit lageu van giJStecen ie klaaae A Ajax oparta algck l V iterouli 3 i flfcWiww D l t b U V U C lll iw WH 1 1 ILB a H V V a 2 t piiok H l t O Oi li I Crooi Spartaan 1 1 Auwtel A l i il llienueH Ji V V l u U V A Ö l t om rdhii K i C 3 3 2e U A Sl V V Aloraerla 4 1 h UO D KC 7 1 B l V V Victoria 14 C D V V Xerzee o Z 3e kl C aporjnan D W t 6 0 Kt Üü kl U V V 3 Vlcto bi 2 9 1 Ie kl 0 it Kobur tjo ahead 3 3 Vitc Be a naoliedé 1 3 U D Be guick 4 2 tJuiek tt V C 1 0 Zuid Willrtu 2 rielBi nd 5 Ü V io 9 V V V 4 1 Mttldi lburg M Ö V 1 0 Noord Achüli Veiowta 2 Ö Oou teche Voetbal Bood Woerden T U p a 6 0 w n o Overwicht Do regen bertt nog een spaak in Int competititHwlel geetoken en ware er niet zoon kracfolïgwi wmd gnweeat © iigttwij eld w e er nog veel moer fttgwkeurdj V oor AjMc aparU werd ovent ii aigekourd tot grooto vcTritoordbeld van bet MaandagoclitendiWadl dat het tcrnln beepctilbaar noemde beter dan vorige week zeli bev id Do uitslagen breiM n tooli nog vtTTUAbingen 00 spedldcn H U I eu ijulck gelijk tegen H V V e ll F U blauw it kon op V OU niet meer ijtam eia gehjksptsl betialon DtV V won Iwt opliet k antyu af van Heroulea D t C werd door llioairlaui ingwuaakf In do l aldeeling peelden de beide leider g lijK m blet A F t daardoor met 3 lcg ikpuntoa nidnder no In de ao kjaeee woa VlioloriaJ ver de meerdere op L V V en Weef Xerxea debaas op D V V In 3 ü kreeg éportman w or een opleving eu gaf D W tj een fllnku nederlaag terwijl In lt tv 2 O b V V dUik won I In onze gocVgemeente in niet kispeeld werd aillew afgekeurd aileen Wiléiden T OP 2 kon doorgaan doch T O p 2 kwam nl t op en verliest daardoor r lcmeotair met 5 0 Zaterdagavond had in Den Üaag een bijeeokomat ptaats van aigevur£gden der vercci ingcn van de Wewt 10 hlssËe A en B De vergadering betdooi de resultaten der bcöprekmgen gèheèuii te houden doch liet MIaandagoclitondblad wist reede een vrij uilivoerig rMuné weer te gwven Het komt in ln ofdeaaic hierop neer dat aan het bestuur van den N V B aal worden voorge teldl oun nöolit ia dit suizwm nóch In het volgende één der club u4t l A te dben degradeeren dcKih ouï in beide a lzoenen no laatst der B a doelingi onder vrodti Tijden te degradecTtïi ten voordet le der kanipUKn der klaese terwijl voorgeeteld zal wordu on bij den aanvang van het seizoen lOl SUl de afdtcUngen A eai B te venuengen Hoewel deze regeling ztittr niet ia inden geest der Alg VergadtTing van vorig jaar wil n en van de zi iie der Ieklnsaera brachten eea d te maken aanha gflööliarrel betreflendö de degradatie vai 1 A era Wtj zulleojdencn af te waoltLi n boe het l estuur van den iS V B dit vooratel Kal beoordeeien BUjarlea Naar wij vernemen zal morgmavondhalf aoht in de Soc One Genoegen mi tiehrier uit M a burg voor de Biljhrtolub Ter louw liiliart séanoe koaiien geven Naar wij hoorden moetmej Sohrier een sterke partiji spelen en zal mlenig Hljarter van drae verttgt nwoordlgBter van het awakke gwrfaoht opliet grofOfi laken kk p krijgen Zeer zeker zal er morgouuvood groote belangsteling zi bij de ledBulvan TerGouw i ook led der Sodetett bcMMm vrij toegang waarvan door veku wel gebruik zal wonlen gemaakt Het kampioenschap Ie k 1 a ase De wodlstrijdem om bet kauïploenecliap der je klas zijn gisteren In l raHeati te An iterdato befidndigd WtiWmitTö iei t wederom éSt kampioeuiKbap weten te veroveren miet al htA één verioren partij tegen Thiele Boo was W en Kobijp 8eprijs biner de eerste BKt 3 en de laatnUnwH 8 veriorcD pertil Boe behaalde dd hoog tfl lerle nl 12 Hobüas speelde de bfmte partij van de ed tnjden n l tegen V d Woude 300 punten ki 18 benrten lAeelnevners waren WicoKva Robijns Bos BoeUra Landwew C oboo TJiiele en v d Woude MvMudiek 0 a Opers l Bottora Mn l nishKipvo srtii wurM Ik Vrlmt al gMI d hooUral vimiMe Dczfl oproorii ui het altijd nMchtig ontroerund t w k WM ia ik opïiciK i lbWaa L rlua ttxh zich is d LolmgTiii pal ofoiaiw dgm iHimm 1 ncMt superioure NederlaDdtoohc zanger van dcveo tijd VOO wien groote Iwkorlng uitgaat Het machtig talmt van dozen kunstenaar beeft het puMkk dat nle4t g iiHt Ande de toegangisprijKn waren verdubbeld den tichouwbuig gefeeei vuldi lu ztaee gebracht bracht1 lutliuslaate huldiging hoii gebracht wae durvm het duldullJktH btrwij De iiMKdo i tm partij werd vervuld door onze atadg euoote Hi4ene llomenmn en zij deed dat oortrertelljk Ook zij vwwierf vcd applaus Mevrouw Pookuan McAsner vervulde de rol van Ortud Coeo Muller die van Koidng Hendrik Anten IHrkN dl van ire derlk van Tviramund en Kd van dtrf Ploeg die van dr Heraut l ok deae rollen vonden om prart v rtolklog Het orkmt ooder kidkig van den heer vsil Uaali e door dezen iiM vaste hand gt4 4d gaf ve lu gtnlctcn Ook de regie bad eer van haar werk Stikitef aU da faMht Naw aaiiwiuiue van de ki GrtKiiugeii geliouden vergadetbig van den tiTontiigvr ljan lHKHiwbonU n waar prof J van bwaaj aa de heer J V wlwujen de won soltelijkluéd hel ben betoogd van het Mtiehteu luci rijksHtcun van en MirLk lo bi rmdlug v an kahtstikstof uwHdt iiwn aan liv DeHiBObe Crt dat roed geruiiim tyd van andere u het vraagettiK d r bt r i ding van stUietohuestMotten uit lucht U buBtudeerd 1 r heefl Kloh een oon M rtluiu gevoni lint volgen g wH anA n un nog toe aii labiieaniwig uLtgeoeieude werkwijze du atuMSfertaobe bbxstot zal binden De proefueuiiugen op grooie etiaat zuil uilerBt ituocesvol geble én zoodat het uiogeitjk Kal zi den kuatfuuatlgeu min atotniest vele iiulm goe iliooper te prudu oeeren dan volgn iw luet op tkt tiroiiingeclie vi rgadL riogi ontvouwue pUu Int ge val zou iifi lM veivdteu la Itet vooi de ondurneuaiig benoodigd kapitaai auiuuerkelljk kleiner De eeri te groautMlag voor een grooto fabriek tot bereit vwii dvoen kmitiCiiieM 1m reedH gelegd tvrwijl erustlgti plannen bessaen ook hi ludltt een soortgelijke tabrkk op te rioliteu LAATStCB BSBKSHIWt USLiliiO BM uil rtmtU DE VBEM TUSSCHEN BUSI DE CEMTBALBN M Hint au Ml naiUr tahki TnUkj vwUaaid da owloiMaeMaMl at Daltadüaul Owleuitk Hnuar TuiU en Balxat a afilaad lan da ondaitaakaainf van hat fonaaal TradMYardrsg Tasr taïiluUid Er ia baval gagavas lat damobiUutia vaa da HiuaiadM atrljdkrachtaB aan alia trantaB Da Caaltalea aa BoeMldii LONilli n tolw liij iiiJl iJoparl I Buitmt ZaJtm ia t evail wg omvaii VM M bericlit dat liet ltoeui eiii ii KaUiiit 14 algetrulKn Aau 9ef ra l Avereukou ia 0 iragt n etMi vSjMV Kablu t ta voniw llvl ulUjuaimn ma ltouii nltt loopt ZaWTdatf at Eaa DaltwdM tndal lUMIllIJIlli 11 FBl r IH Krfzer Iwll Ie Ha oburg e n mie ultg wprokeu waaruu Itlj suiile dat CkMlH vüorzienl ield VuiUohimi MiUe AUoi luoeMen uiiHollg voltiouden maimeii a vrouwen v iilnik Jiburg zou dJB troepm lot de overwiüfiliig li ldei De Ceutralm weneoii ii rede iivoar die erkenning van hua oiioverwiumelijkhold Ite overwionkig iiioet Duit HÜaod dKn vrede brt ngea wearlu iHH isij krajehl kan oo ooltn lalwaak In dan nociit van Z t rd e op Zondag ia iDeabroken in liet magaaljn Tan goudan en zilTeren voorwerpen van Maitinua Uoudamid op de Flaa ti in den Haagii D Inbrekara sün ovar aen terrein van een aangrenaend bouwweric en na Tai reking van aan Üaeren afaluiting en ruitan het iiula dat a nachta onbeliaatd ii aan da aditan de lïinnengedrongen Hoeveel de Juiate waarde la van hetgeen er geatolan ii vait nog niet mat sekerhaid te xaggan liet bedraagt laker voor eei ige durKeiid n Bel a a Uia Ta a GiwranlMca ia bariaht ontrangan dat bM La Una van da Kon Nad Stoomb U j onlange door da Ouitaohera a Dg b uden an naar Swinmunde opgabracM vrijgalaten ia en b lan uit Swinamunda mtrakken la tot ToortHtting van de r da naar Gotanburg Tal ataan aan Finland lo Zwedaa nettnt dB agitalic toe ten gunete van een intervaitie in Flniaiid Te Slookhota ia een welitadlBhWdJavoiid gehoudeit om geiden voor het 1 initolie Uoo Krute bljww ie brengen Ue gtroote bladen vragen de ondarteekenlng van een uiaiwa adree waarin de regoPTing wor verxocht den doorvoer vmu wapinten en damitie naAr Finland toe te etaan Het aohl it dal aleiida uear vrijwllBgerfl zich aanbiedm Da Aitond iiM Te Stockholm werd een lilegrR uit Mariehamny van de Aajandavroep ontvangen waarin goaegd werd dal éo toeatand aldaar apoedig hewjhenniog noodaakriljk Zooala bekend la bevlndn ilch nog aixn HwHlMtba aoldalm op Aaland O lieh In den laatateu Uil dlkwijta aan de bevolking aMaar vergrepen WaanaihtjnUik moet hel üand togen hen woiA n liea ennd Da Niainr AMatardnni Naar aaoMdlng van hel bartchl in de M CTt emenM h Corr Bnreaudat Ier bevOegder plaatwe badin nlela wa vernomen ower nl l loelatlna van een aaual pwulera van de NIauw AnalenIpa In H t Bnr to UtdedeaUngu ibmIm da VocdHlTodnüaning mudt Door Twnhwdea liiWutitoUaaaommiMiM ia tot dn aiUukol4iidutribati lint Tenonk nriobt het nattogn van 10 bruiitoffaiiMabndsn voor kUn 1 nwtSMDhadni tn vtthooftnn Da Rykikolan digtributia baaft oo da bnmditoifanoonuniuiea uitKenoodigd om indian y maanui dat in bau district dia Tarbooging baboort planta te rindan UanrOor een met redenen omkleed Toontal te doen Ue Ugkikolandutribatia lal dan bapalan in boavam eao bepaald diatriot mat hat oog op bat ontbiakan ivan gaa an boat tooimodaniga maarden TeKtrakkiog ia aanmarkiag komt Er aal allaen tot goodaaiga maardara Tantrakking mogaa wordea ovargagaaa mat maobtiging dar Rijkskolandiitribatia aa ia gaan geval aan andaraa dan hen dia tot Uaaie 1 bebooran Indian goodanige meerdere aanbaden worden ventrakt aai daarvoor de varhoogde prgi moeten woeden betaald Panlvraaktaa Hat Bnr voor Uededealingen iniaka da Voadaalvooitianing meldt Ten onreokta wordt in aan barioht dat op gaaag vaa den Uaagaohen oorraapondeot van de Telegraaf de ronde doet in da bladen den indmk gevestigd abral men op dit oogenblik te Amsterdam baaigaon a u groote boeveelbeden oade peolvrnobten die voor menscbalyke ooasnmptie ongesoluict ayn aanvoudig weg te gooien nWat nog eanigiiins bruikbaar is aoo beat bet wordt ttitgaaooht maar de raat gooit men weg VaraobiUende bladen hebban hiaruit afgeleid dat men peulviuohtan dia voor bet vee of bet piuungediarta nog wal geschikt gouden in varaiatigt an dat maar weinig nog broikbaar wordt geacht Da naak staat achter gahaal andan Bet betreft hier een groote party oude paulvrsohtan die een paar jaar inde stalling Amsterdam in veemen is opgeslagen gawaeit Man ia na beaigta schiften £ en daal is nog bruikbaar voor mansohel k voadsat aen ander daal is of direct ot na het ondergaan aener bewerking voor veevoeder geschikt Tan slotte blijft dan over een neer klein gedealu dat in bat geheel niet maar te gebruiken is voor vo dingadoaleittdan en dus wordt vernietigd Voadsalvamialing haatt darbalva 4I8 STIiaTS I OTERUa f U TrakUng van Maandag 11 Vabnart I lUUU Nea I Mh MKH lüilfi 141 1 n ai96 xxsi aoTti 6i 4 ii77e IWIB litTSO aoo Nm 2W 1 1291 16M7 II9WU 1846 f UlO No 3IB 3136 9 MO ft m 11 106 i Miü lai i96au itsix itmt i aiiBTB MarMIrarioatoii BotlardaMaeka Vaaurkt Maandag 11 Februari lUg Aanvoer M07 vetM ninderaa IM vatte en graakalveren 62 varkens 2 bokken of geiten 863 sobapen en lammeren FrUsenile kw ƒ 2 ƒ 2 60 Sla kw l tO ƒ 1 90 Sa kW ƒ 1 60 ƒ 1 70 baadd rs delük Oasen Ie ƒ 1 66 ƒ2 üe ƒ 1 76 ƒ 1 86 3e ƒ l 4 l ƒl 66l Kalveran Ie ƒ ïJO ƒ 6 2e ƒ 4 ƒ 2 86 Se ƒ 2 10 ƒ ll 60i Sobapen la ƒ 1 60 ƒ l 0 2e 134 ƒ 1 4 Se ƒ 1 10 ƒ 1 20 bilna geen handel SUaranla ƒ 1 40 ƒ 1 46 2e ƒ 1 20 ƒ IJO Telegrafisch Weerbenekt Hoogste baromstoraitand 776 ta ZuMDuitaoblnnd Uagata barameteratand 766 ta Hetnsaand Verwaditlng tot den volgendan da Matige tot kmchUge In het Weatan sn Noorden tijdelijke stormachtige Zuidwartelljke wind betrokken of iwaar bewolkt met tydeiyke opklaring waancbünlifk regenbuien in hst Noordan in het Zuiden weinig of geen rages aalfde tempenttuur Zan en Maan Zonsopgang 7 uur 80 min Zonaondergang 4 uur 68 mbt RVwiallantnnnis aansteken 6 u M min Ri ulglantaar a aansKkan 6 u ID m Nieuwe Maan U Februari ADVERTENTIIN S Hadal overls IM ooae dlia dneikald oase bnu V l r IMniwd Grootm Ov r rootv dflr da Heer D OEN DUNNEN la d ouderdom vaa M sMa Name da Paaillla I M rruKJE DBH DUNNSN H STUKJE Oeada 9 rabt 1918 Crabaduuaal TO Varaoaka van mnrbaUag vamkooad u MHvan K 11