Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1918

50e lanr aiig mOEZONDEN MKORDESLINOBNi 1 4 nftla ƒ IJl alka rac l mmt JtM Op da Toorpaffina 50 boogar Gewone advertentlUu en iiigaioadan madadeelingan bl contract tot saar garadaoaa daa prUi Groota lattara an raadan orden rakend naaf plaatamimta AdrcrtantiSn kunnen worden infaaondan door tuaacheokonut van foliada Boakhaa delaren AdTertantieburaaux en onia Agentgk Adminittratie t Telef Intero 83 B als zeer twijfelacdltig wonlcn beschouwd Voor het oogenblik bepaalt de stryd zich tot het tasten hier en daar niwr elkundem zwakke punten b deze actie hebben de Franschen ten Zuid Westen van den Butte de Mesmi hun teqtenatanülers een fllnken stoot toegebracht en een 150 gevangenen gemaakt Het blUkt dnt by lezen uitval 4e Amcrikanmiohe batteryen een zeer kra d tlgcn steun hebben vurloend Liy Lens hehhen Oanadeesohe troepen de Duitschers met succes bestookt Overigens was overal in het Westen artillene uur Aan het Italiaansche front hadtlen bovendien kleine schermutselimgen plaata in d streek van Asiago Wat het torpedeeren van het Spaaneche schip de Cefcrino betreft het blad El Sol duidt op een politiek van vreeaaanjaging door Duitechland op den vooravond der verkiezingen en op hot oogenblik waarop de handelsvenlragen met de Entente naties op het spel staan BIIITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND M Ijn o n t p lof f 1 n g In iBe ronror 4a nljii t ObirhAniicn xijn dioor oen mijnontplcfllng 17 niij worker oifofid u zwasr fn 3 llehi fcflwond Km oi ziohti r worik nog o uri t ËNGELANa Lonlg cljf ra Aangaandio Iw weork vao hvt ikpav e iiiridit an iLittonaiin dii nrii lie ft Bonar I lAw in het V a l ölie lAgerliui ii odi aefAi K ddt hl mi fi 0JiM3 nHuiiton T d ijmvülllng b j hti U er zi i Ingtsiookl n 7 t 000 nmmon zotinwsJii 1 I I vrmiV IJ lour d r go uiiigi fliinu iiiiipritf In bet De gTna iopbrnig t bi iK t flfgeloopen jtiar lHi ro ig in iig land JWI DDO lon uwor dian vrtwigc r n aij k vord on oxtra ixl i pi boorraiad van tlrii mil ioon U n Ton annzum van df whiH p Mrt ze4 i onar l aw Èatt m 1917 do tt knn aiiaat in iigtland gobouwil l MiA i71 t j bod os g n dat d ng ki hen lAoh van uit den vrieiiidb In t mit van 170 XD ton ImH bm gi wti ld Tfgm hf dndk van d vorig wt ek l oliop dk iiiMihrijvliig voor nfllionnil oorog obligflik i Vi iniltiu p l Hei titelJtt vuii dk orlootx ndï opnouu ug u M door ioniiT L aiw toegopact ler vorvsntjiitg van t ö K niaig BBLQIit De d portKHtt os In BolgCj Lilijki btriJit tU Havr aan d N K Cit thir i do ilponaklcïi lu Beigi voort op Bwc r tiOM ergorlijki wi st onikinks alt proMwttn van do ovorboiJl To Ijokoioii lil Oorti Mafiiiidon n hebWn do Dultwhers de laan wokon 2 t inanmn we g vocT É one niiÜlaiin n nrboii asa hW front lo v erriohen BERKENWOUOE AdvertentlSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOQMi Berkpnwouda voor Berkenwoude Achtertioefe door 1 NOOMEN Biierscln STUWUH kijkca Hij Vfos in e tt Siutagi iOil tn In een tr moolon draog rtoil ook Ijoliangwi mot praohtig gevloohte ni geklourdio grasnwtliïi waflJTtiuwohi n wu soort an kuiw us van aai hto wol of haar waa wj eii ranfr Kiliikt fn aH wa o ln oricht dal hij na£x verkiizing kon gnian liggm o lilttu Ihj gliiunlo tuMfoIwn tvt ie van de matten door i zag dat zo In een borgachtigo dtrty k rvinUmi op oen goud aang log len g c voetpad pn rlat zjjn ilraagttixl gedragen wetd op 3Bchoudw van oen dubb llj rij in t wit gtvkKy lMf luannen t rwijl londont hom nt g e san al andere nisnnt i lieipfm Hit fc chmen sokltton to Ijii want zij wiw verdHll In troopw en drotgim por wi chitilvn Ook drwgen Aouniil n van hm hal jkcitlhig ii tu armbandi n van kop of goud Hij keerde ziih om on ootdi kto afjlit t la don draaft tool éfsi gwatjo waar hij door howi Kon don zoiidir gt lon e worJ n fflt bmork dat zij ht gol ii Ui g bot twid ulti een gehefl leger van kraihtlg gebouwde wilden met Miibere gt l üitt n van fonl ïiae JoodWI a vortu on aantal vmi beo liad inderdaad arrndMfekkLn en baar dat hoew 1 gokroowd toch lang wa i en ia org g iiïaakt jsooslti dat v an do outl g pioar Ook aag hij dat oagdvetr llMÜg inrds anhtop hefm m door oiti uarht van lioin g echteden een tweed dras iHciil gedrag Ti werd Door een own grot io opening ami d cn voorkani onuk tt ihij nog meor tüoidateri on ihwr voor aa L htt hoo van dit optocht liq zo 3 t heb toe cbocn een lijfwacht van in t witlgekUodo n annoo fn vrouwfwi dio vr icnf k oorüge vaundelB en op rlftm koegon Wvidt nmlfld DE GELE AFGOD vaa H RIDER HAGGAKD dtKV Uevr Storm van Leeuweo Elerk de R aa N druk verbod i Hy k k achter zich on daar hieen de Oluga a op etn hoop bi i lltaar rondom hun oppiarhoofd bewubteloow of slapend Hij takle hen ea bL vondl diat w twee waren omigekoaDen in d atorm waar en hoe zou nienioindi ooit to wttL n komen Htj keek voor zlïh uit en sagi ten wOJidk rlijk bonwspe wamt In den voorsteven van o A or dpn witod voir Bedrevea kano atond J e £ie gekleed in de overblijfeH Ji fjn witte klriedi en op zija hooïd den 8 wiUit fflL h ihiihoedi na zijn eclioudere dB vwaehairde obikken van het groene muabictengaa Terwijl Ala zich vaag verba 8d e waarom hij zich hi zijn eestgewaad g a9 oke n had Btei g é klaink van gezang idt dö waterdampen oinbö de ktenk vao opgewonden en plechtig gcaang Jeekle stond Bramr te luis rtai toen ineens verhie hij zijn breede muziekatem en wwg ai t wai een antwoord terug Wè i ij zong kon Alan niet veri taan maajhij herkende de taal waarvan J kle zloh bedwnde ato Se v n he Aaikivolk Een pauze i eea vorwaird gusmirmel dan klonk weer dlU wlidie gezang en aniwooirdfle Jeekio Wat dulvei wftt doe je Waar zijn vijP yioag Mm met een awakke tkm 14 Febr Sou d Réunie 8 u Ver v Vnjz Hervormd VooniaclU FredBrfk van EedBu 18 Febr Mmiwo fchouwburg V4 uur aymphonle Conoert Utrechtacb Séodelijk OrobMt 18 Februari Geïwuw Boaw en Woolngtoeaicht 2 uur OadteratandBoommisaia Aimenzoi 24 Fobi uu GaboOT OomMrdla Vutvoeitog To iBi lub Thafla 5 Mnarl 8oc eWl de Ecuaie Concert Volksboucl tegen Dranlimfabraik Bal 4 vanoekm langeM m madadaalliiii ta swgen ontraiiaan van ai aaa aki tleaa la b n acaada tf W ww H d a ov rlMd ot oni dlvp drMfhstd voonian v n da H H 8 cri mantaa dsr itarvaodaa oma tDnig lallafda Zoon Broedar en BahuwdbrtMdar JULES ANT0NIU8 SIMON lo Uu iMfllld 1 Itmi Uil tllvr Bum J SIMONIS OouiU 13 F brii tl 1918 Kni crlui 2 71S 16 Ttm 1 ol half Murt BOERENARBETDER OBVRAAGU ocd kunniiide n lkeg ra mHli r ab lri r bak nil Mm J A MOONS Bcadad k i Ooada 701 8 B G J EVERS 71 7 Jlrl hervat morgen de praktijk HONDENBROOD Hondara Ttn trek en politiehonden dievoorhun honden brood weniohen te betrekkan op binnenkort uit te reiken nieuwe bonboek es worden veraooht hun verlangen daartoe kenbaar te njal n op Dinsdagavond 19 Februari e k van 7 10 uur op het Waaggebonw De DirecteurTMV het Larenamiddelenbedrijfder Gemeente QouHa71T t P L GILLISSEN Brandstoffen Commissie District GOUDA epN No 1 wordt ultorlijk totZATERDAO IS dozor In ontvangstHonomon ton kantora dor BrandttoffanCommiitle i NIEUWE SCHOUWBURQ Soolatolt ONS QENOEQEN QOUDA i Sympliooie Concert op MAANDAB 18 FEBRUARI 1918 uit te Toereo door bel Utreohtsch Stedelijk Opohest ondar leidin van daa Heer JAN VAN OILSB Aanvang 7V uur precies Bot a Toor Leden der Socieleit buone Omiu es Kiaderaa Loje Stallei of Balcon t 0 75 per penoon Nict Leden Logt Slallea of Balcon f I per perioon Galerij f 0 40 per penoon Militairen betalen ledenprijxen Leerlinfett der Sladamuziekochool kunnen een peraoonlifk bewija van toegang bekomen van f 0 75 voor Loge Stallea of Balcon Plaalibetpreking vanaf Zondag 17 Februari 191B van amorgena 9 12 en 2 4 uur i f O 10 per plaata a lijB dan leveoi plaalabewijzea te bekomen Dt aaaldeuren blijven gedurende de uitvoeringder Muiiekatukken gesloten 712 43 Banoakan vit SahooDliovaa au tuaaoheaUggenda plaataam hunnan nog mat dan UataUn traia van 10 15 ▼ rtrakkaa Bloedarmoede Zenuwzwakte Daar ii een lijden daar men olct gering over denken moet een lijden dal alle dagen terugkeert arm bloed een arm leven een lijdend leven tombar bedroefd verdrietig geitemd zijn en zich voor allei te zwak gevoelen De buiigenoolen lijden mede En de toekomat ia dreigend Algemeene zwakte zemtwzwakte neuraalhenie chronische hoofdpijn maagpijn algemeene depreaaie dal allca komt voort uit armbloedlghfeid Het beate zuiver plantaardig roiddal tegen bloedarmoede en zenuwzwakle ii de SANGUINOSE SANGUINOSE vcrri kl h t bloed SANGUINOSE vertleikl d nnumen SANGUINOSE voorkomt atiaemie en □ eur ilbenic SANGUINOSE helpt enel en lidoende SANGUINOSE hielp honderden die den moed reedi hadden op SANGUINOSE 1 het middel Toor UI Per a 1 65 6 II f890 12 II 16 90 Bij alia voornam Apotheken en dro iiten 714 50 VAN DAM Sc Co de Riemeritraat 2c 4 Dei Haa Flei ken orden teni uiomen Gouda Anton Coop Wijditraal 29 k Schoonhoven A N v Zenen Boi koop Wed I SpruiliJ P Verkad m Waddiniveen A v d Heide i VRAAQT UWWINKBLIER Nauu d W p lclb PO m l s Jieubel en Linoleum was A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum Is n voop l lla i In het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u biytt niets anders gebruiken daq de vloeibare meubel oleumwas A en Ilnoleumwas Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HooMdapOtlMHa l r voor Oouda en omstreken de firma 362 50 L VAN OKR aaWK Grossier In Koloniale waren aOUDA Het Advertentieboreau TM De Goudsche Courant TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe daf en weekbladen en andere periodieken xonder eenige prijsverhoo in MT Ihzending van n alschPlft stoeds voldo nd Inliohtinden worden GRATIS verstrekt L Borstpijnen en Benauwdheden verdwenen verraHaod anel toen wij onzen zoon CorneüadeAbdijairoop gaven loo ver klaarde de Heer P Lalleman tuinier te Apeldoorn Ie Voameerache weg 303 Hij teed aan een bontaandoening hoeatte veel en klaagde over pijnen in borat en zij Somi kon hij geen adem halen omdat ztjo longen eenigaxina aangedaan waren en ds vaitzittende aiijm hem benauwde Toen ni tï helpen wilde heeft de Abdijairoop well e wij kochten bij den drogiat I J Bieuwen£a te Appeldoorn hem weder gauw gezond eo leventluBtig getnaakt De ABDIJSIROOP lijmoploaasild Muivarend hoaat tillend veelgeprezen bij andoaningan der luohtwaBan ai hnaat bronobllia iniluaiiu Mnkhoaat en Prij per flacon van pl m 230 gram f 1 25 van pl m 550 ram f2 25 van pl m 1000 ram f 3 75 Alom verkrijtbaar Eischtroodan band met onae handteekening L I AKKER Rotterdam 672 84 J Modevakschool roor Gouda en omliggende plaatsen Aangaolaten bil da vareanl la voor Moda vakfcholan ta o Oraveahaia Goedgekeurd ba Kon Beul 26 Aug 11 No 45 Opleiding t Oostumière OoupeiiBe an Laeraree M gilmiliiM mr ilp iiUk II luna HOISEI MUi n ITiniS nieuwe leerllni HEYZELENDOORN D School la verplaatat van Qonwe 109 naar flouw ISlf waar dch kannen uipialdan VERIRUGBAAK BU ALLE SOLIDE 412 51 HORLOOEMAKBKS EN GOUDSMEDEN DIr Dames v GROOT WONOEIi Gencefkundige kruiden tegen Rheumatlck Hoaalen Gebrek aan Eetlual Maagkwalen en alamede Pleiatera en BaUum voor tuiverjvg en genezing van wondenvolgens recept van Dr DUCHAM Ook te bekomenvoor H H Vathouden verachülenda mlddalan bijZiekte enz voor Paarden Ruqdvea Varkena am met gebruikaaanwijzing Iebekomen in den Genecakrachligen Kruidenhandel bij 681 56 MEVR HAVERHOEK HrREEKUEEN VAN 9 TOT S UUR LANGE WARANDA 17b ROTTERDAM Ik heb nooit myn Haar verwaarl KMid dl kek KOKO voorMnnM dcrl 10 au gcfcrolkl aak kaar oabmJk kcb Ik mync wcald vak GlanxcBd Gofvcad CcaoaO Baaf IC daDkcnf u kunt eok Uni Oeiogd Haar btbheg Beproef deie metbode en begin vandaag VOOR NET PHOTO UI NH lEVU Oa naar Uw Apotbeker Drogist of Kapper koop een fleich Kojto van P aTS gebruik het 14 dagen sooal voorgeschreven en Lal dan ep hel Ban culvere Hcidare Niet vette vloeistof bevordert dan Haargroei Venierkl da hllara ca doet dlafltt ola een Tonlcum voor de Hotr werleia Voorkomt hef Splyten of Uitvallen Hooldiear en Roo crdwynen nadat ncn KOKO een paar keer £ cbrulkl taceft men sprankelt hel eenvoudig op het Haar dan wrylt men liet tacht In eene neden aartscba richting n borstelt het flink Wy ilellea aean dwtz l onmogtlyks Itehtn aan Koke maar wy zespeii enlieudan val dal all en Zuiver OenaMmiddel voor bet Haar geen aniter Preparaat dil kan evenara WAARSCHUWINQt Ultatekend preparaten worden dlkwrlanBgem akt van het krygn van de echuKoko banrt bet aucces van Uw Haaral Welrer elke Oescb die U ala Koka wordt aanrelMdan d a nlat duldelvk a a HandelMoark Ben Vraiiw ta Paardf ep de btiltanveriMkktac draait Bclite Koka wordt Boelt les varkeclit e wordl ooollverkocht onder eene varsacaMa bultaavarpakktnr uum pmjaia ft 0 75 fl 1 60 m n a per naooH Alleen VerteKen oordl ert Voor N en Z Holland Utrccbt Zeeland N Brabant en Limburg P DE88ER8 Ametordam Voor Friesland Groningen Drenthe Ovefysel en Oelderland FiriM B MEINDERSMAi SnMk KOKO SHAMPOO POEDERS zyn wel een proef waard twee sourten Nat en Droog Koop ie waar U KOKO koopt P OMVi per pakje l i mn ijteal 23 Eeiiila iUiliWUcMora Ruwe hnid i HAASTRECHT winterhanden en voeten barsten pijnlijke kloven springende lippen 2997 Gebruik PUROL I 9 AdvertentlKn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door J SCHEER HOOGSTRaar aa Singer Dit ééiie woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacüiiiies Aq § l i want SINGER Naaimacliines z d een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SDT EB NAAIMACHINES kant U kragen In al onze winkels lÊB MEN AAN ÏÏITHANQBOBI EANEENNEN 8IN6ER Maatschappij DapAls ainm I imnnriiéT a i QOUDA Kleiweg 5 m o 13624 Vrgdajt 15 Februari 1918 GOMdE mmm BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSC HIJNT DAGELIJKS ABONNilMEKTSPRllS per kivaitaal 1 50 per week II cant mat Zoadaciblad par kwartaal ƒ 2 15 per vefsk 17 cent overa waar de bexorging per looper rewblodL Fraoeo per poat per kwartaal 1 90 met ondaffsblad ƒ 2 S5 Abonnamaoten wonko dagelUki aangenomen aan ons bureau MARKT 11 GOUDA b oaxa agantan den boekibandel en de po tirantoren ADVERTENTIEP8US Uit Getida en o I9ti ken bahxitende tot danbetorgkriag 1 5 rarela 0 80 elke regel meer ƒ 0 11 ii an buiten Gouda en den beaot krlng 1 5 Vagela ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 0 18 Advar entiën van publieke rarmakelUkbadan 10 oant per recaL Redactie I Telef Intero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA verkeer en de te Petrograd vergaderende commissie Inmkklela worden In het Ouitsche hoofdkwartier gewichtige beraadslagingen gehouden welker uitslag van veel invloed zal blijken op den verderen loop der gebeurtenissen Dat de besprekiogm voor een belangrijk deel de bexette Ooitzee rovlnciën betreffen daarop wyst reeds een bericht van de Vorwarts volgens hetwelk de regeering voornemens zou zÜn de zelfstandigheid van LUhauen te proclameeren Trouwens er doken reeds berichten op die meWden dat Lithauen rich tot onafhankelijke staat zou hebben uitgeroepen los van Rusland los van de Centralen kan van dit door vreemde troepen bezette gebied met worden gezegd In ieder geival zullen Lyfland Esthland en ook Koerland denkelyk wel volgen Of men deee randvolken eerlijk de vr e beslissing wensoht te laten dan wel ze te doen handelen onder pressie van den overweldiger zal moeten blyken Veel riskeert men o i trouwens niet door een vrije stemming mogelij te maken want dat deze randgebieden gezien den toestand van anarchie in Rueland en het optreden der bolsjewiki in Finland en de Oekraïne aansluiting naar het Oosten zullen zoeken Is niet waarsdiUnlljik Over de beide laatste ittingen te BrestLitofsk wordt thans nog een en ander gepubliceerd VoUedigheiddhahe zy uit deze publicaties nog vermeld dat Von Kdhlmann en Czemin constateerden dat de besprekingen over de territoriale veranderingen aan het Russische f nt onvruchtbaar waren Czemin steMe vy da discussie daaftwer uit te sUllen tmsiu van z jn kant deelde nog mode dat het Hiderteekende verdrag met de Rada voor de bevolking van de Oekraine en voor geheel Rusland niet als getdlg kan worden beschouwd Naar het Stooldholmsch Dagblad uit betrouwbare bron verneemt ia op Aland onder de Russische troepen een volslagen oproer uitgebroken In Mariehamn moeten zij een ontzettend bloedbad hebben aangericht De ongeveer tweeduizend Russisohe soldaten die op Aland hggen zijn voorzien van munitie en machinegeweren terwijl de bevolking van Aland volkomen weerloos Is Ook op het eiland tusschen de Alandsdhe en veedsche kust gelegen heerscht een groote paniek De Zweedsche regeenng schijnt naar aanleiding van een en ander en om de Zweedsche onderdanen te bmchermen van plan een expeditie uit te riisten Zi heeft reeds een ijsbreker uitgezonden Kaken Zweedsche troepen eenmaal op de Aalandseilanden met de Roode Garde slaags dan is de stap naar het vasteland van Finland niet groot meer In het Engelsche parlement hebben oolc Balfour en Cecil rederoeriifgen gehouden Z j geven geen nieuwe gezichtspunten Het blijft ooriogspropaganda op den basis dat naar het heet de Centrale in t mlnat geen toenadering toonen Een motie Holt waarin wordt betreurd dat de bijeenkomst te Versailles de voortxettlng van den oorlog als eenlge taak beschouwd werd verworpen Het Amerikuuisdhe dejMUtement der postergen heeft om aanbiedingen gevraagd voor de levering van vijf vliegtuigen voor een geregelden maildienst welke de sleden Washington New York via Philadelphia zal omvatten welke dienst op den len Mei een aanvang zal nemen Zleduir dus eindelijk een der prachtige uitvindingen met langer alleen ten dienste van den oorlog maar voor maatscihappeliik mittige doeleinden Het Congres heeft 100 000 dollar voor dezen maildienst toegestaan Elk vliegtuig zal 300 pond mailstukken kunnen vervoeren over een afstand van 200 mylen zonder stoppen en met een maximum snelheid van 6000 Arnea voet in 10 minuten Een speciaal posttarief voor brieven zal worden ingevoerd en waarschyniyk 26 cents bedragen wy deelen in den geestdrift die dit plan naar wordt vermeld in Amerika heeft gewekt Eerst dan als alle grootsdie uitvindingen met langer tot vernietiging maar In het belang der menschheid miUen worden aangewend zal het tijdperk van werkelijke beschaving daar zijn De Fransche en Engelsohe bladen bljjven wtjzen op de waarschiJniykheid van een aanstaand Duttsch offensief Naar beschouwingen in de Centrale pers te oordeelen is men zloh daar inmiddels ten volle bewust van de groote moeilijkheden en bezwaren aan een dergeH ke ondememii verbonden De Engelsche en Frsnsche linie in het Westen toch kenmerict zioh door haar over het geheel rechtlijnig verloop de buitengewoon dichte en diepe groepeermg der troepen en hun kwaliteit de groote hoeveelheid machinale strijdmidfd en alsmede de sterkte der verdedigmgBweriten Wat deze laatste werken betreft moet het Westelijk front der Geallieerden in twee deelen onderscheiden worden de vestinggordel van de Zwitsersche grens tot Verdun welke bovendien door stellingen op het voorterrein byzonder besdiermd is en de sector van Vendun tot de zee Moge deze oorlog de twyfelaohtige waande van permanente vestingwerken hebben aangetoond men moet toch den Franschen vestinggordel als een zeer belangrijken factor beschouwen Dat gegronde hoop op doorbreken van dit front m word verwa t moet eker i geringe Het oonflicf met de Poleiiy over de greneregeling met de Oekraine De gespannen toestand met Rusland De bezette randgebieden xelfstandig Onlusten op de Aalands eiianden een Zweedsohe expeditie Redevoeringen van Balfour en Oeoil De strijd aan de fronten suooèssen voor de Ententoi ONS OVERZICHT overeenkomstig de ethtwgrofiscbe lünen werd beipaald Het heet dan voor Polen dat de detailbegrenzing aan gemengde commissies zal vgopden overgelaten waarW het Poolsche element een gapasten invloed zal worden toegestaan Verder wyat het overzioht er op dat de vrede met de Oekraine de hoeksteen is van het geheele vredeswerk zoodat veraet daartegen als niet in het belang van de Monarchie moet worden beechouwd En om het economisch belang te belichten wondt dan vertneld hoe wnmera overeenkomstig de bepalingen van dit vredesverdrag alle graanoverschotten in de Oekraine tot 31 Juli zullen worden weggevoerd De Centralen zullen daartoe zelfs niet alleen technische maar ook zoo noodig militaire hulpmiddelen aan de Oekraine verschaffen I Niet dat het hier een militair vetiwnd beti ft zegt de toelichting maar wel een geme ischappelyke oiganisatie teneinde de korenopbrengist te verzekeren De militaire steuntoch zou daartoe vereischt kunnen worden ingeval de stapelfplaatsen en knooppunten van het land tegen het binnenvallen van banden en aanvallen der Bolejewfid beschermd zouden moet worden En dit brengt ons dan vanzelf weer tot den eigenaardigen toestand die thanfl tusschen de Centralen en Rusland heerscht De onmogelijkheid erkennende onder de tegenwoordige omstandigheden den oorlog voort te zetten heeft de Sovjet regeering er de voorkeur aan gegeven met een zeker knaleffect de wapens neer te leggen De bladen der Centralen wÜzen er nu echter op dat daardoor de bondgenooten allerminst gebonden zyn Integendeel de Russische regeering toch geeft hen door deae houding de gelegenheid al naar de omstandigheden het wenscheiyk maken op te treden Volkenrechtelyk immers duurt de oorlogstoestand nog steeds voort Waderkeerig den vredestoestand af te kondigen zou hun de handen te veel binden b v voor het geval zij tot steun van de Oekraine tusschenibeiden zouden moeten komen Voor het opzeggen van den wapenstilstand echter heeft de Oostenrü schHon gaarsdie regeering ongetwijfeld geen reden doch in Duitschland schünt men sceptischer te oordeelen Voorloopig worden de diplomatieke betrekkingen onderhouden door het draadloos W wy gMerea ala am op Oiandeii zjjnde lebeurtente aangaven is thans een voldongen feit het Poolsche kM inet heeft den BsgenlKhELpsraad z n ontslag aangeboden Dat men in Polen vetstoord is over het vredwverdrag tusachen Centralen en Russen gesloten kan niet verwonderen Immers men laat de grens van den Oekrainischen staat over Boolsch firebied loopen en men geeft dezen staat groote gebieden die ded van Polen hebben mtgemaakt vóór de verdeeling en zelfs een deel van het koninJcrijk Polen dat door het Weensch Congres van 1815 gesciapcn ie Dit zyn gebieden met een aanzienlijke Pootocihe minderheid waarover men zonder toesteinuning der inwoners beschikt heeft Of de Polen dit gervaar beseft hefeben Blyikbaar wel want heeft niet de Poolsche regeenng dadelijk met aandrang verzocht bij de onderhandelingen mede aan te zitten Dat is echter niet gebeurd dooh er ia zonder hen en over hen beschikt Door de thans aangenomen Tiouding der Polen en der PolenClub in Oostenrijk kan dit nog tot ernstige moeilykheden aanleiding geven Toch is ten aanzien van het n a t a o n a H e j t e n b eg tnset flmar het Btükken van Polen en Lithauen gold en dus de meerderheid der bewolking den doorslag kan geven aan de Oekraïne recht gewlaan Maar had men met één maat gemeten dan diende 6ó k Oost en Midden Galwië aan de Oekraïne te zün afgestaan dat grootendeela door KleinRus sen of Oekrainers aldaar Roethenen genoeand wordt bewoond Dooh waar het hier een grensiyn met Oostenryk betrof heeft men het staatkund igtoegin s e 1 géhand haafd en de grens als vóór den oorlog gelaten Het dooreenmengen van twee prinapieel zóó verschillende beginselen kan niet anders dan tot oneemgiheid tusechen de betrt kenen leiden Inmiddels geeft de Oostenr ksche pers een blykbaar geïnspireerd overzicht van de gebeurtenissen en de getroffen grensregeImgen Er wordt daartiy op gewezen dat de vrede met de Odtraine slechts verkregen kon worden op voorwaaivje irain toestemming inzake het district Cholm een wensch die door toepassing van het erkende zelflbeBchikkingsrecht kon wonden vervuld Er wordt evenwel aan tocgevoe dat de grenslijn overigens nog niet definitief is vastgesteld dooh Mechts In t algemeen Feuilleton baden hon Zo pakton om kWncn jongpii biMït om dSen te offerem en eien dor prica tors ztwaaido refite een mos bov n zi hoofd mAOir J io zeide iot dat henii tot andere gediachtm braolit Alan dacht dut hot was dst Kk faie IJonöa haar geiwowi ti n veranderd lianJ op daé zwart water en dat zo gieen bloed wenauhto ntotar sloDht voodeol Toen hoorde ol zag hij nl Ha moer ea weer vlrf d dluiBtemi op henï near HOOFDSTUK X De Stad Bom Toon Alan weer tot bewu tïajn kwam wa het eefErto wat hij voelde fc sttngeremi beweging van een draagbaar lUj richtte zidi op want hij Isg lang uitge trokt en voolde zOodoende dat T iet over zijp gealcbt lag O Je vervloekte Klt no Boiiea dftcht hij zouden ze som t verwachte dn k daar do re t van mijn leven meo om niijn boofd zou blijvcD loopen cvonai de man RH t liet ijzeren mester Hii voeAde met xi a hand naar hel ding en beroorkte diet het niit Kk ine Bwkta wai maar ift dergelijks van fijn zacht linnen gemaakt naér den voriiv van zijn hoofd want er was een neus in en ooggat waar hiJ door zlon k i ja en oen mond waarvan de lippen dOor een handige bewerking op en net r bewegen kond n Klelno Bonste In kl In tonuo d nk ik bromido hij en prode rdb het af t trekked Maar dit bl flk onanogojijk want liet paatn preoIe üra zi bopfJ eii wa achter Ir zijn nek zóó zorgvuldig vfwtgfniaakt dat bij het nkt k kon krijgen I n aangezien hij nog zeer zwak wao gaf hij weldra de po ng op en gln om doh heen moet ni t schip bederven dwor htt half met teer bestrijken U inioet a g 4 dragen even blBizen aan land dan gaan slapen hi W wcok lang ala u wilt Ik dOo reet zeg a It fl tooverij on zoo voort dat u dkMHi geweeBt juist uit hK grsf komt ot wat u wiU Geef nltts of uw kora t U aiangekonilïgiJ op etanplakblljpl ton en God zegen orkaan è e oub hierheen blflaisit al WIJ denken wij t ten en Kom maijoOT gauw gauw LMiet tr kt dadielijk op onaij zion u Toen flapto Jee kie zonitter een antwoord al te wachten lic natto masker over het hoofd van zijn meosUT bond die lijmpje t va t en 1 Idde of II c r dirocg Alon naar dün voorstl vin van d kano w aar hij hiTO ntvrzette op oen Har8bank ging achtw hi ni rtaaii om h€ ii tei oncïerstcunfin en begon weor Lo zjingen mei brc Mle zegevifrtnde tt ni De mist klanrdf op werd lottorlijk op getrokken olfl i en gordijn en vertoonde het strand waar eon aantal mannic n eii vrouwon lu wftto kloederen In rijen opgoetold zingend sond n heen to staren UMjc do omriuierdo wateren van ht tnie r Wan daer op dïo wat ren voorgo ire en door wn zorhi briieajo n ckrilie ein kano en zlol in dun voordt v n van ill kano zaït e n blanke en op zijn lioofd di God dit n zij verloren waanden gedurende een hetl geelacht Ze was heeng gaan op hol hoofd van een blanke en op hot hoofd an eon blanke kwam zij larug Zij zèg n en swnken op hun knie n nfidfr Blazen ejoor Wazen f ulsiorde Jeekie en Alan k m sleclit em zwakken toon te voorachl i brengen dk or het fluitje In den nwHid v n het makker Het was voldoende Zij herkenAn het Zo rongen In t water en stfepten df kano aan land Ze bifK li4 D Akm op dm oev r en aan Jeekie keerdie zach om en keek etralead op h neer Zijn tanden klapperdum en zijn gkszioht woe hol en toch straalde het van vreugdiL Wakker majoor zei hij diacht we dat do goedie oudo zon goed zou doen Luiateirdie zoooven aan uw hart eai het loeg nog Pols ook sterk nuaar inpcratiuir niet iioraiiaal Heb gwd nieuws van mK rg en KMnei lionsa rei Sng gebracht als g cwoonii Pripstw van Asiki daar op het atrajudl Kan za met zien mftar ken hun geaang en antw ord hen Zelfde aptileijo els vijftien jaar geledon Asi i nooit veranderd wat heel goed is al3 wi lang weg goweeet LaJit de AeTiki opboppei4 nl zei Alan Ik geloot dat al die ainiï drommnela dood zijn en hij weej naar dn roflor t Li t er wol wa4 op majoor mfiar wat gwft iifl alg u on ik moar iev on Nog overvloetï er van op éa plaats waar ze vandaan komen Zij niet dood denk zij slapen jals marnw eti Maar bekommer u niet om i menflchenetcrgebroed Leven ze dan le CTi ze sterven ze dtoi sterven w en fiodi aj hun zdelen gn madig fcls zij ziel hobb Ha diaar zijn wo en van onder zeH duim waier dïepte hij dö bhkktn dioóa op dlie Kleine Bonsa bevatte ti haalde er het aflgodöbeeid ui dat wei nat maaronbeöchadigdl waa Dioe het nu omi nwjjoor Doe hot dadleilijk om en konn bij mij aüten In den vooTfciteven van de kano Moeten AsJkijand in behoorli en vorm blnnenkosnen Priesters denken uw eerwaarde oom teruggefconiton net ala Wj wtiggegaan Maak goe den indridc Ik k ji nle zei Aten heej zacht ik beu uitgeput JeekW 0I oj leuren majoor ojAeien feroeekte bil oog om rtag m u wis wedren