Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1918

vu dan eudamkl Abnaiuasiaon Hoogal te aOnvsnliage nog worden vermlat eif ringen in goud of zilver met diamanten roagnon briljanten of andere ateenen 5 daaipelden met briljanten of dia m a nt e n 2 pB fmaaobatlaoopen eirea 160 madailjona en knngertjea an eenige gouden liorloge aOOMFBU WOdataat 17 LAATSTE BKBIOBniN Jamvergiftiging In iiet begin van Februari n te Amaterdnm op de Lauriergracht twee Idndaren 9 en 10 Jaar oud overladen naar men geloofde door Jamverglttiging fbana ia gebleken dat er geen aprake kan xijn van wiüne vergiftiging docht dat de jf Mlaren door phoaptiorua vergiftiging overleden moeten aijn OaataHUk aa da OakiaMs W1 1J KN 16 lebr i engevoige van dan alalue i uo met di Oekraïne zijn de U H troepen gieteren Brody blnnengerukt waardoor de laalete stad die sblh oog In handen vsn den vijand bevend wwr ki t bezit van o Unrljk iioiigariK ia gekomen De uoslenrijkeohe Icospen den ontvai vi door den burgeui sa in tegenwotmligiicld van de Itada dar U krainaohe fivl4e DaaHblMsalis ia fialaaé ea rtrakig raa Komales doodgeachotan NabU Klten op HoUandach gebied werdan twee smokkelaars door Hollandache konnttiaaen gearreeteerdTerwijl men aanstalten maakte ze nAr a Heerenberg over te brengen kraaitte plotseling een verraderlijk sdMt dat een der ko mm lea en doodeliJk trof In de verwarring wist een der amokkalaara te caitkoinen BLItLlJN 16 lebr De Huaslaeha a ptTbeveihebbar heitt draadko bet vselgaad bevel uitgeraaztVgd 10 de dmwUllaalia moet snal plaaH vinden bt rd en ruati 20 Ier uHvoeiing dar dannhlltaalla moeten bij de troepenaltleelingen bijeondare wmiliSirfeii worden gevcenal 9o getgklljdlg mal dmaobUisalla moet de organiaatie plaats hebben van bet Koode leger amr agüaüee en Bveer dmstiHClio liandi lngcn In deau richting ziju iioodtg 40 de lagsr ninulMisa dir Ireapsoafdeetii en moeien tot het in ata te ep hun post blijveik Kaïfliendcn da vervulling van deae voorwaaatlen aal het mogeli i maken ds gevolgen van dan oorlog voorgoeti op Ie heffea n de revduHe tegen den vijand ie beachannan Geen minle meer Te Winaduten lit kat liuia van bewaring 1 ook de barak voor smoklcalaara aoo vol ala ooit te voren Van 10 smokkelaars uit Beliingiwolde aangebracht koftden aleohta 5 wegena piaatagebrek worden ingeeioten Uit da laatate zittiiw der recbtbank bleeknog dat veorlne gedetineerden weidenvrijgalaten cm plaataruimte voor andarenta makan Mab KJEVJlISeEVINGBN UUMÜ JJ l 1 K on WBjl UOblIi llci ten UOUÜA brengen ter kenni van de ingozet iKn dat hot 3e AanvuUingnkoh or Navor dertngpkohieir d T Plaatsillike Direct belaatins naar liot Inkomitn 111 diu Uiiu iniU voor bet ü atjaar 1917 door puteevdJe Mteteu vaiv i Z UU tlollMi lgoedgur keurds in alauhrlft g duriwl vijl uieanlien vnor e u iwïor ter k ain it nedK i gelegd op dt Seöretairie der tieineoot in dïU vD0ma4 lJ KoMlt ter invorderltig lx loe Moiïen aan den ionilt Oj e tlntvanger tiouda dtn 15 Feljruan lOtia Buï emcefilor en Wethouders voor ULBO J MUS l e ËïeoretarU M VAN S m VlilTR Da heer SohaDei Ld tnkt itfa interpellatie betrdfande de leren middelenTooniening in na aaaksndiging Tan eaa voontal Tan dMToorlitter om bU de behaadeUag van het leTentmiddeMnontwerp da ipraken niet to bindan aan ipiaektermDneB Inditohe Begrootiag De heer Sibinga Mulder aX w rt op de groot batoakenii vaa e a giMd oorpi beataoisaBbttaatan aa ▼ goad wetionderriie O littlng daut t Kamera van Arlieid iUwaialiJalen 1 UI Üi MLj S 1 K eoi Wi THOUlIMO van GOUDA uiaJieu beïloud dat de op heden doorIteik vni wtilde Kie rb U ijten voor doKAM fia VAN AKDivlD W Soor tarr Ier geniecntu voor t on iedier ter iiiaago ijn nedergetegd en dat te ïl betelliv derkoaten aldruKken daatvanvefKriJifitaiir zijitbezwaren tegen die It n kumtou liUin it vieertlen dagen x e lieduu worden ingediend bij Kdeputeeinle titateii derl rwlodie n 1 tiouda dien 15 Februeit 1 18 Burgemeeaton en Wethoudwf vooru Ui BO J MUS De Sevretavie M VAN DeJl Vi UH Tetofralseh Weerbemkt Vcrwaebing M den roltendm dag awakke tel matige Uoalell u lol ZutdèUt ke wind Ucht lot hall bewolkt draag vreer Uohte lot matige voral den aaehle dee nMdaga maUge dooi Eaa aa Haaa Zonoopgang 7 uur 24 mjbl Zonaoudergang 6 uur 8 min HlJwieUanlearaa aansaeken 6 u 9 m ll lttiglaulaaraa aanaafcan 6 u 9 m Eerato kwartiei 18 l bruari ADVKBTENTtlN leaaaad asel vrije aveadarea ssg deaeiHHae productief geaasskt door Adminiitratief w rk of eeoTouilile Bo khoad rü Bi oodai ao 140 aaa K WBSIBLI Boekhaadal Gouda 74 i STADSNIEUWS aOÜDA 15 ïeor 19ia KWlddijke Nationale Vereeniging tot Steun aan MiUdens Naar wij vemeonen lieeft de Buigemaeater de heer UU J Mijs het eerevoorzit tersohap aanvaard van de afdeeling Gouda van de Kon Nat Vereeniging tot Steun aan MiUciena welke eere funetle aanvankelijk door fl burgemee re ambtsvoorganger nu wijlen den heer R L Martena werd vervuld lantsoBneeriiiislioiis BUROBMSMTCR ea WETHOUDBRIvaa GOUDA I dat vaa II Fabfoari ml lal aa aM MFebniari 1911 op de volgende boaa de dearacliter venaelde boeveelbedea Isveaaaalddsleakuaaea wordea askocbti Boa ao 71 l i aas sseble seep 4 i aeel ibiB ne 71 1 oaa bak ea braadvet I aeat loa ao 74 1 oaa greeaa etwlea 1 seal Boa ao 7S 1 ILG k l a l aa i dapf ala a aeal Bon na 76 31C G veeBaeidappateal4 csal II dat b galljkiqdlae lalevoriag vea aiewboaa aaaoaaasard 7 ea 74 de vnlliiiie wglHaleal geldeat a de op boa 72 vaibiMMie Himilbillaeep wordt berekend aaar 4 eeni de ep bea 74 veikrijgbeta boeveetbeld eiwlea aaar 3Va eatl b de door dei akeHera aaa le g aaelaaea tebeieheaaa lolaalaom bQ all ktlidl e laleverlegvaa meai Ikiob wordt vaalgaateld In ovaeeea ondar II aab a vamelde Uliefstal van talwk Door da politie ia aangehouden B Wv S fligarenmaker te Botterdam woonaohtig en wericaaaim 09 de fabriek van den beer J A Denlur alhier Daar bij verdacht weid van diefital van tabak werd bij gieterenavond toen hij de fabriek verliet door de politie aangehonden en het bleek inderdaad bij fouilleering dat bij een hoeveelheid tabak onder ajjn kleeren verborgen bad Hij bekende zich op deze wijze reeda eenige weken lang aan diefstal te liebben achuldig gemaakt Na in bewaring te zijn gesteld ia pnxeaveibaal tegen hem opgemaakt In brand geraaltt Hadeunongen 11 vrouw de W een zwanCater met een teat waarin een brandend kooltje onder haar manteltje toen liaar kleeren plotseling vlaon vatten Zij liep hierdoor tamelijk ematige brandwonden 9 aan borat armen en handen Dr I Comte wiens hulp werd ingero ien oordeelde opneming in het Ziekenhuis noodzakelijk kelijkHaar verwondingen liJn niet Iwenageraarlük NiaUiMU Mt diM wttand dal wauMr BOtOld M Ml Ma MM hMl 1 M bnok in cmUb aaBwl ri da brauk ma wofdw i rond lot Mn balva canl aa f bovta Oouda d B 15 Febmari 1910 Bwg m MMr M WMboudan yn mwammA ULBO J MUS 74T 40 Dt Itcntarii Ma VAN DBR VBUIt DISTIIIOTIE SIUn BtjwleMiefstaUen Oe rijiwieldlefatallen zijn aan de orde van den dag en toch sdiijnt bet publiek nog maar niet te beseffen hoe gevaarlijk bet is zün rijwiel onbataaerd te laten al ia hat ook nog zoo n kort oogeidilik Thane is weer door een scSiolier aangifte gedaan dat terwijl hij eiven een sigarenwinkel binnenstag en z fiets buiten liet staan het rijwiel werd meegenomen Ook een bewoner van Waddinxveen heeft men hier ter stede van liJn rijwiel cntlaat Of hat oognblik dat h j in een caf verteaf Winkelien in sajet die in aanmerking wensohen to komen Toor den Terkoop ran cKstribatie sajet worden Tanooht han Tsrlaiigen daartoe kenbaar to maken ten kantore van het LeTensmiddelenbedrff Tiór 81 Febmari a k De Toorwaardan wwonder de verkoop moet plaaU habbaa lijn op genoemd kantoor verkriigblar 748 Da Diiaotow van het lAnnamiddalenbadr t F L aiIaUSaSN Sodadtenatendenrtja Van vritiinnige zijde atjn onlange de aer t tappen gedaan om nKcaMjk tot reoitanisatie beter miasehlen tot ongaai satta van het godadian tendetwi t te k HM aott vlam l t UcToepalaol na Uruanrl d bqio 1 wl reecM nieMIcii lwt d ii vut d u HmhI VHb VUondiwvii urrtMbMM vn die daiklt foor éu UutlHriivnt w i i In vrijlifi t werdeu fce twU lUerot mijn tcl t r ito Na awitfitUi daarvan hw t thaiu een iweldlgi It ttHtgln plnatA grluul op tto iracid I la anr btt tot iii IkiIsIh kwaiti tuiVN ioii iniUtulr iii eii I ur4 t m vr l n Aniwcrpen biHiUni venvona tniMLg l oltlu4t i ptaMa fi 4iad tua cMi tUuiAiigau i n vu patriotifciu UILANn K rlJffMffovaugi iicii ÏH UutMlw ho tvgeeriiiK tud liot vooriwiiien alk zit i te HcCrognul iH vttidund DiiilMcIt krlJg4R vai t mi dvicio $ e aiiffi i o DKt uJ zoiul rliiK van di iiivaUikn naar zi vwui gnl nt fiM niofllijktuMiini lu tlM lt ViHU iK kk4cii oorzl v4iig iiaar hrt Trobtk kauip in Ikl dÜMrict Orci burB ta icitulon Aangvzicn dn ullvoeuLiig a4i lie M ii iiiaat ngi bij ik in Uu tlairl hfWrfclwTuk algtni i i orftaniAAM ixtl IjuUcngeA owi groot gevÊtvr voor d gt vangfiTien ou upgetev Kli heblKn hwU d te I iHrogrod aanwoiütge DukAcfiLooiuni it li gt n di overljrens Dg dw gi vaii nai naar Orrnburg een kraclAlff protem aaog tevkead rc4La SoolaH i nvf rvol fine hu vergiidlering van hrt bestuur van It nt dnr ftocWUUtcnparti vakvrn entgingit feditleg Tditti vn Kanturfradle dle a a Zondiag te tforraco kou plaatt ht bbe la verbodm Ue ktderH o g dvle iietvi n die tloli rv ds naftr Fforcnoo tiAddiii hegavtv werdua door de polilii in lit4 oog gtthouden opdat li t hun niet gelukti mhi vertrouw diJiu aaaaet k mM te houden OOBTBNSUK HONOASin Kon nieuwfl rede van Czornin Nl r h t l u l iblatt het offic euse orgaan van het ministerie van Buitenlaodaobe xakcn mededeeil zal graaf Ozernin biiin akort WUfton jong ste boodaoliap beintvoonkn TAMA Aa nalag op Lerroux In en vergadering t Harcolona zijü tweo rwoKerauhoteii gelost op den h likr der dpaaiMoho rj ptkbUkelneii Alexander Lertvu lj 4 roux werd nM gtetroffvn de dMder rd geefrt istc vrd moaMMKm Nieuw ontdekte Petroleuiu veld ea ia Uot ufenie Naar uit Weenen aan Hvenaka L agbiadot gmtitndi wordt ü pi btj BorUlaw in lj oet Kownenie nieuw bull€mgewoon groote pe roleujnveldeii onidekl i r U ret ds eeu iuaa oiiAppij luet een groot kapi aal gevonml voor de exploliatie van iIlnieuwe hronueti en het afzett i üer p t oleum op de wereldmarkt XUIIVAFBI 4 Je n v rouw cMt kiesrecht Ind Kaapkolonie In de Kaapscbe wetgevende vergad ring iti een mlotle om iK t vioiiwenjEles recü in ds kiaswet op te niin n met 54 UQgcn tö dtemmen verworpen BINNENLAND Da KuHnrarldaaUgen 1918 De in richt ing der canditlatmi 1 yttten vn de a r partl in L e It tttTduuuier maakt prof l iepontnMt beswaar tegen het voonttei van het OuitFaal C oniité der A K party ora met een dBri t l lilatmt ui te koiu n voor h t geheele land Ue whrijv mi ni dat van degsen voorslag zefr fvneU e gievven te duotu jo ujn voor de A K pattij Op d e wl M dea etetnbueetrl i aan te gaan aolit hlj o v rantwoordell c eo wel op grond van de volgende bezwaren die geibttkkielgk dh andere kunnen worden vermeerderd Ie Ueedt kan eene aanwijzing voor het ongewenechh deoer taJulek worden ootImid aan het tvÜ det geen enkele partij ia Nederlatid h t a pduffl orai lu dken kieskring nwer dan Mn Igut In te dienen waaruit du kiecter naar welgevallen miognii kiezen AUm zonder ultAondertng aanvayden aki g r ond4H glaBel den regei In Aéfl kieskring van on aa partij RlMihtA ó li 3t Geen btjzofutere pofiilCie van dö an irerv o4 i outi o party rechtvaardigt een ingaan tegen deco gtvoode Ukikek 2e De verwarring die door dexc xhorbltanle uitl riidfng van hot b Ijel wordt veroortiaakt la ceu kwaad dat zloh vooral nu de cenHe luaaj ouder de heeroichapPlj an h t nieuwe ntt imi moet worden gi Atcmtl eu aJk or aan U gvlegtvi het deit kieosent zoo gemakkelijk motfWijk te maken uuKt wrek iw Tereoiit werd dan ook lu liet rappoil van bet Centraal Coimtó dli IS October 1917 op liet Centrafen convnit w erd behandeld geoonntateerd dat indiening van ove r düi e ne parti ijst in een en dmzelfdea kleidtiing ter voorkoming van verwaa rinig z J uitgegoten a jeeuerU verandering i iiigfirediCTn dSe een erugkonïen op dit Mandount nog voor enkele maandfu aanvaard wettigt de De aanbevolt tt gwdrageUi brengt met zich dat onuvogeli k kan worden verwezenlijkt de gedaome dat de meest geachikt geachte caud deat dto mieeate kans belioort te hel b n om gekozen te worden immera Mie overziobt over de kanaen der volgorde gaat ter loor wanneer aldus vrij uU een dtr lijsten een pereoon wordt verkozen en daardoor aan nen d4e met deaen op de lijst staan de meeste kaujr wordt geg v iv 4e De propaganda zal uitennate worden bcnwdlijkt Doeitreffeade aoiie vordert dMt aaa de kl enrs wordt giegieven e n edierp b 4iM advies Aan den eteoh kan idet worden voèdaaii Immera die kietfvertaetaiging moet rich onthouden van elk partljklezeu ten gunste van ééoe der candldateoUjaitoa Zij kan n mag niet anleTS fioa dan adrlAeeren altmt éne der drie anti Ti voiutioutialr li t u Mne t w rul aauUi eUug zal liaar in vvrdunklag brengen vuu ikT ll Miti tv nilUii bosooiieolir uii tui iautnluor luli tuegt u wckkm b wil grtH p iM mevr aymptJAiiDk ditMt UginttivvT wue HMkre anurevolutloiuialru UM AUtTltaudw yartaKèiamH u ougowanachte grotpevringen léafm de partij woraeo aluuh ukgeiokt m Wu of meer otficieei geManciiouuuerd A U Landbouw eaaMatea Anti revolutionaire laodbouwen in Friaaliud habben beeloten lu hun party t warkan Voor taadbouwvertegenwoordigmg In da IVeeda iCamer Ahi eveotueale caadidaten K n aangvweien d iwer C Tanuninga n Y Valdhuia ta Sim H Laaaatra t Uaaluttwraa en W VryaoliuU ta KatlU HaC KMWxUd da iong Uat Corr Bureau vemaamt in aanaloiting aan het conunualqüé omtrent de clubvergiadering darLiberate Unie dat de baar V Jong aan de kleaknngen die hem da groaljjit braohten en welker beaturen Zoodag a a de grosUiat deCimtief aanMMtaUtt heeft benabt dat ihu geen candidatuur voor da aji Kamarrerkiasincan aal aanraardan De heer pe Jong xal op de queatia aalf nader terugïtoman H eer Ue uit OoatenrUk Hongarye Da tuaachata da Nedarl UitroarJlaat a iappy in tageowoordigbaid van Nadariendacba balangihabbenden gevoerde ondarhandalingaD mat vertegeowoordigers van de OoatenrykwdiHongaarBche petroteumn rerheid over de levering van Ooatenryicadi HongaaracbB mkteraalolie naar Nederland zUn met madawax Ekic van vartagenwoordigera van da Ooat u ikaohJloa gaarsche regaarlQg an de Ooatanrykseba KradiVAnatalt badan tdt m banrrttdlgnid reaultaat gebnMiht Da aiitl i v hitioDBairen an da Haagacha adhonwburg D antirev kieakringeantrala Naderlamd en Oranje te s Gravanbaga baaft gisterenavond met algemeene Btemanao da volgende motie aangenomen De vergadering kaïmia gemnuen hebbeqda van bet voomtri van B en W atr dbande om in een gabeuw der gemeente aen gamaentel k badryt voor het geven vfm opera raen toMwalvoorstellingen te houden en van de daarover in de raadsvergadering van 4 Februari gabouden besprekingen betuigt baar algebeele en haar hartelüke waardeering voor hetgeen in de a r raadsfractie te dier zake is gesegd en verklaard betreurt de houding van die chr lust enr Jc raadsleden welke door hun anuodement er toe zouden medeweriten dat deGhristeljjka partyen made verantwvonlel jkXtin voor hetgeen door een diep gezonkentooneelstuk wordt vertoond s en spreekt den weoach uit dat batj aaen dement van dexe raadsvertaganvf oit4I eza van da Chr partijen als één man ilch keeren tegen het in bnaden kring der ingeaj te Den eigamis waUoeada voonrtal van B m w Uet demonatratievefbofl voor Rotterdam gehandhaafd Naar aanleiding van een ondeiiioud met da hoeren Heykoop de Zeeuw en Brautlgam iuake het demonstratieverbod heeft de Burgemeester van Botterdam ahn g no mde baaren medegadaald dat ook nadere ovardenkhig ham niet beeft kunnen brragen tot andere gedachten vx hti i jn veit od van domonstratieB handhaaft F N S Tot gedelegeerd beatuuTstiidr van de F N Z weid in de gisteren te Utreciht gehouden vergadering ran den Algemeenan Nederlandedien Zuivelibond benoemd de heer O Reitama thans ltd van de CkKuraissie van Byet od inzake de uitvoering van de Distributlewat 1916 UitwissaUng kr gsgavwi nw Verwacht wordt dut er a s Zaterdag wter een transport uit Dultsdto krijgsgevangenschap terugkeereodie gewonde i ngolfechiwi over Aken te Kotterdag za 1 aankom en De Piinft is voomen onH In verband hiel iniHda Zaterdag te te Itolterdani te vertoBven eji zaï dan het noenmaal bij den biirgeweertter mr Zlmmenuan getsruiken ProT ffriltlfc Va Zwolle 10 tot hoofdoomtnies to r prov gtittl benoemd mr J Slagiter redacteurder Kieuwo CrtV I en Ilaag üe commiiM mr M aicbteniwn i benoemd tot ItooMbonHplcg CBISIS HAATBEGELEN Da auüimaaiprQaen vem nindrleeiKh Het Bureau voor Mededioelingen in zake dK Voedwlvoorzdening mteridt Jeiijk men weet ie ki het be ln van den winter van da aanvankeli k Iwoogde V leesohdüstribulie afgeven op aand ng der g iiiwntebeatureii dte van mewiing weren da voldoende goeiUtoop rund vli e oh te krijgen wae en dla rom opzien tegen dfe groote bedtagens cöe met een dergieli i dfcatributie gifmbeld zouden zijn zoowei voor M ri sto Voor de gemeenten Cieruünwtt tij bleven biderdaad de vieeeohprijzffln vrij laagi maar gaandeweg Is een steeds toenemende stijging ing tredei in de vwprijzen waardoor het vleesoli abnormaal duur weed Ingrijpen der regieering werd due noodukHÜk Op 6 Februari werd dk dan ook door den Ühünleter van Landbouw Nijverheid en Uandiei to K6gd in zijn antwoord op de vragen Afi hrt KaniiTlld den heer De Jong De than q algif4Eond e prl cr voor rundKieeMih die op 30 Fe ruarl a f kt werking eiülen ti eden zullen in Mimenwerkte met de bij de IVeede Kamw Ingediende wet c be alai ten waanjtoor dll atlemi mal mi néswriaelw toeatvmui g zal mog geeotitedm er toe Idden d adtluuie die meest gebruikelijke rundvle chsooriieu wtjldra w r tegKu l lioorlijlLfl prijzen ukrijg t J oiien kIJii t aarusu t Kau hluutrnkuft worden verwacht de beacItllUMkanttel tg dvr iwnlioidïworMt waarop van rqgcv dingtH ege een bekugrljke looM ag zal werdvn gv0L vi loodat dan de prijD daarvan bij de verbruikers gCen bezwaar isal ooouoeiw Wat de thans vas etNelde priJDcen Iwtreft moge er op gilhvezeik woi ti dat daarbij voor Iwt umitit geitoctitu vhiMch emi zekere gvlk iuaklng vSn prijs Is ge Itooui er i uornioiu omMtondigibvden eiti nkt onjiNlaagrijk veradièl In prljrt wlitoet tUfM en de vereohiUeodv soorten lappen tteeft uhju cUe nu nwoteti egaii ieepen oiudM de verbrulkw nl altijd het vorttolidl kan zien ni bij ulteeuloopende prijieen aiUoh t fraude wu voorliouien De goedkoopcre Uppeu eouden dwi ueluchi aan hun bectttmmlug worden outIrukkeo oor do gcnio iwln ttoortcn Ie auuen uitmakend bljóa de helft van het elacbtgi wioht wiudt nu de pr j 8 j oeute per POikI mder been alg iluuild Ut den winkel aanzienlijk lager du dau in den laatMen tijd Dol Vet wordt belangrijk goedkooper l aanmtog Is de pri i vau beafrituk lio H lib roB tl et en dergi lijke Htukktii tiolioon senIgAKluel lager den than t lotib zóó tgm dat de ager doorewigenoiii een behoorlijke wim kan maiten waniiet bij aorgt n doaraaair wordt door rHUUKawcrking reeiH gestreeld nJe te di ur ia te koopen Mootk gelijk dit mlni iüir op 6 l ebr 11 den heer uu Jong aniwoordde door den thane g cnooiieu niaatregei Ie weinig veer voor de HleolUbauk worden aiuigei odea dan zal tot inbceilin n4ng van vee mM eten worden overgegaan Xad Slagersbond Te Utrecht werd glstaren aan veigadaring gebouden van dan Ned Slagarabond ter bespreking vui de door don Hinistar gestelde m xlmumpry en Ër waren meer dan 00 sli M uit alle deelm des lanila aanweizg Da voorzitter de haer Dungelman Den Haag bracht dank aan de Begeering voor het kannen van de organisatie in alle plannen van regeeringaiwege Bpr was van meening dat de Bond niet mag weigeren om de regeering bü hare maatregeien te steunen Uet denkbeeld van dan Bond was om een toeslag te verkregen op den inkoop door de verificateurs der belastingen te bepalen Nu dit niet zoo i geregeld moet de B geenng ook den slager het rundvee bezoigent Dia mMttreg l aal echter voor de volksslager jen den ondergatag beteekenen Tegenover dit motM Maat bet grooU volksbelang Da Regèdrittg stMtt hiet4 y voor groote moeil kheded oeliter aadde pr aan geen oppositie t v i tegen de door de B gM ing ontworpen tègelingen ï i ïen die zyn voorgeatflld mogen telétirMeUing wekken de rafaering heaft fffn 9 ofi oplosadng louuun vinden Via nm troost moet er voor den runderslager in golitgsn zUp dat nu eerst in het 4e oorlogsjaar zijn bedrijf in regeeringamaatrege beklemd wordt Spr itntMkle als protest de winkala te sluitan Na breedvoerige djeoussies werd ten slotte een mdtie aangenomen waarin de Bond verklaart te wiUen medaweikwi aan de door den Minister vooigestMde maximumprijsen indien da organiaaitie de gelegenheid krijgt het rundvee in te koopen tegen den prijl van 1 26 waarop de verkooi rijs is dMseerd Mocht dit niet g lukken dan ziil de de gebeela slager in ons land S dagen wotdeh stopgeut tanelndo da Begeering gelegeniield te bieden maatragelen ten dexe Ijo nemen Pr xsii vomr eanheUsworst D Minister iran Labdbouw heaft da inkoopsprya voer eaohaUsworst bq aald op een maxknum ItduMpprlIjs van 2 0K par K G Da Ministar geeft da gemeantabasturan in overweging den veikoopprije op 96 cant pmr K G atin detaillisten op 98 cant per K G De Minisier heaft verder da maximum kMnhandtipr s bapaatd op 1 10 par K G TWKBDB KAMmiL Vwgadleringi van 14 Februari VervoliT Vt rLooéPlttff onderwijzers ailari en Ajitt de oróe kwokiu de nia arilkel I vau hei VKtMnAwerp a UI u 0 vln openbaM eu 1Jsondere twhol n oi t uxbidjer dlan dienstjuea in leder gev 4 Mn saiAri vaü f 150 boven het wetteUjk DifiniQit kuifii Iart aan hooMlell me 5 tot 15 dienstjaren r 250 aMi booMlenh roei IA tot 20 dien liaren f aoo eu aau hootdien met ao en meer dienstjBjren f 360 bfnren het wetielijk minimumBalarid h BMi ovderwi ei van bijstand aan openbaa en bijBOiid re aoholen met minder dan 5 dieiw4jalr t l lOD met ö tM lU dienatlaren I 20O nxt 10 lot te diautjaren 1 ZH mui U lo 90 daenstjaim 300 i n met 20 n meer Aeuatjaxen I 375 lioven het wettelijk minfanunm len atn ndenienti Ket el aaro e atelt vooqr om art 1 iA0 volgt te lezen Uk ft lufié ka vwét onvennincfiPTd de bijdiraigen welke krachten andlero wettellike voorBfhriften wtn den verleend een weddeveidMo iiff to ek nd van étobonderd vulden aan ieder SooM en Ma M ren onderwijbsr van bitMUhd van een openbare lagere eohool of van eene aohool w 4ke voldoet aan die in artikel 5U eerste vn twoedt ld der Ijtger Onderwijswet gCiiHdu elsoheiL AnlkH 3 komt dkux ta vervallen Ken 7 tal amendementenv d Molen OA op art 1 Ixwogt l komvn ot ent salaiiv voor de aohoolhooMen met tUn en meer dknatjarA van f ISAO tot r lAoo laco tot f 166O r i4fio tot r i7ix aJ naar geta g v an de klaüse voor de personeele belMlng waarin de g meeme is geplaatMt waar zij werkxaam loiju onderwl ers tnet tim en dm w dlenat an v sonder liooMakte van f 075 tot t lHd26 met lioofdakte niet verpUohl t 107fi tot I l420f verplicht 1176 ot f 1005 len ameudemlent OtiEo stelt voor in art 1 mib a In plaats van t SM te lesen 376 I e hevff Keitalitar v d zag van nadere todiohtlne op xiht amendeiiient af De hwT van der Molen ft r l chttezijn stuendeuent nader toe en zeide da de reW higi ervan is voor de hoofden en onderwijzers n et llen en mew Üenstjaren te komen tot hoogere salarissen De heer 011 o u Uohtte zi amendement toet dat beoogt de verhoogiug vtMH de hoofden nvet 20 en meer dtemtjaren van f 3 op t Hltt te brengen De Uinlater ontraadde het amendementKetelaar het anrnvdement van der Mo en no4iud ei de Minister onaanncmeiijk om flnancieele redlonen I e motie KetelAai daart In stemtning gifbraoht werd aaogewMnen met algemeene sumttun Het w o werd daM x h m aangeniemen Aen de ordr kwam daarnai de Ind lie begrootUtg De tirer IJs ormtan u t hMdi fUuuilU ele iHWihouwingen over Ipdlfi over het beldd en de instelling van regent cjiApsraden De vengaderbg wertP dearop verdaegd tot Vrljdbg half en 418 SraATa LOTCRIJ I U TnkklBt TU Darftidaf U Hatnuil Frliaen van 170 3 e 50 81 S28 225 317 421 583 656 70O 791 83 69 886 a68 14 30 1481 1520 1647 1630 1663 1773 1968 2012 2111 2132 216 2219 2318 J737 3139 UK 3186 3318 3 fi6 3769 3866 4057 4i W 1210 4303 1634 4547 4690 4751 4861 4974 5448 5450 5470 54 9 5038 5781 5797 5338 6978 OOM OCGl 6133 6167 6211 6214 e22 318 6464 6S72 6804 6810 0S4il 6863 6864 6888 7021 7031 7216 7315 7405 7499 7461 7526 7573 7611 7614 7644 7660 7827 7898 7907 MO 8069 8360 8113 8627 86 36 8683 8697 8711 87a 8778 8788 8844 8992 8995 9075 9184 9228 9261 9327 9414 9444 0609 9686 9699 9713 9987 10082 10it2 102 10876 10416 10161 1W69 10537 10562 10638 10661 10691 10774 107 108U 10888 11073 11218 11283 11282 11299 11898 U584 11698 11866 11971 12080 12118 12142 12224 12240 12297 12111 12467 12525 12543 12587 12762 J2769 12888 12836 ia84 i 12936 13117 13176 1326 I330B 18330 13495 l 60 1355B 18994 13664 18671 13882 13960 13987 14054 14060 141IU 14172 14329 14331 1 567 11705 14761 14791 U794 iieae iisoi 14955 15069 16274 15111 154il8 15119 16651 15f25 15677 16771 15T75 16781 15S35 15656 16184 161P6 16188 16927 16405 16436 16654 16616 16807 16874 17187 17263 17284 17893 17467 17674 17586 17701 17821 17841 17869 17922 17941 17968 18002 18246 1M95 18891 18416 18613 18620 18666 18871 18873 18998 18952 18960 19019 192 19288 19297 19307 19311 19331 19526 19592 19819 19622 19633 19706 19970 200 8 20073 20098 20115 30863 20280 20291 20816 20155 20492 20609 20795 20788 Nieten 2 93 118 124 276 860 364 870 78 406 423 4S9 150 541 1550 590 691 620 662 668 719 726 816 864 920 927 963 1003 1026 1012 1057 1206 1237 1266 1822 1353 1863 1370 1388 1417 1491 1149 1521 1515 1602 1615 1667 1679 1860 1896 1973 2015 2O0O 206 2188 2B7S 2343 2116 2586 2691 2IU J 2660 2751 2783 2802 2823 2844 286i 2877 2937 2988 2988 2998 3031 3046 3049 3066 3068 3143 3170 8172 3194 saoe 3687 3260 3897 8400 8476 3642 576 3614 3631 3639 3661 8687 30UI 3717 3719 3784 3761 8758 3820 3830 3832 3638 8817 3946 3966 4066 407 1 4079 4065 4101 1179 H84 4216 4251 1274 4291 4207 51 4365 4397 4394 4il 6 4466 4535 45TO 4608 4620 4680 4697 1718 4791 4792 4819 1811 4876 91 4986 6043 6045 M69 6173 5176 6196 5e03 5243 5249 5832 6402 6488 6511 6646 5586 USUI 5645 5651 5664 6666 5677 5706 5709 5733 5789 5766 6fllXi 5886 5843 5877 6884 6934 5977 6056 6066 6127 6137 614Ö 6186 6233 6248 6249 0207 0275 6289 6281 6307 6319 6858 6868 0367 6118 6JS1 64 7 6475 6644 6673 6574 6609 662G 6611 6646 6665 6656 6663 6745 6747 6760 6766 6769 6787 6797 6843 6866 6926 6937 6970 6978 6968 7038 7076 7081 7126 7188 7180 7350 7326 7313 7424 7518 7623 7531 7666 7579 7601 7672 76B3 7706 7718 7789 7814 7S36 7900 7941 7915 7976 8018 8083 8067 8068 8073 8087 8099 8128 8172 8184 8203 8206 8268 8295 8308 8312 B313 8821 8326 8340 8393 8396 8410 8130 8165 8488 8571 8610 8689 8718 SSOfl 8840 8876 8899 8906 8937 8916 8951 89afi 9008 9029 9122 9196 92Qa 9232 9235 9266 9290 9332 9311 9399 9109 9125 Mi7 9167 9496 9688 9601 9656 9670 9671 9718 9768 9T70 9802 9833 9844 9907 9916 9962 9973 10052 10U60 10107 1011 101 6 10196 10228 10236 1O206 lOmu 10346 10363 10408 10126 10435 10 62 10684 10586 10665 10611 10688 10776 10822 10843 10854 10874 WSai 10949 10996 11006 11018 U061 lli069 11149 11268 11262 11296 11301 11802 11917 11372 11891 11399 11433 11500 1B112 116 J15S7 11606 U626 11663 U799 1180 1180 11868 11887 U90t UM 11980 19008 12062 12084 1209 tUOB IMI 1817 18208 usni 12968 19088 ISBM 19B16 12868 1 76 12388 12460 12620 12672 1268H 126 12610 1 2666 12772 128 82 12869 12864 12876 12883 12912 12938 12961 12967 iaK9 iage6 i3uoi lauui 13061 ime 13109 18144 18117 18l g8 13219 13287 18297 13608 18317 13322 18346 1341 0 18173 laMfil 13607 13609 13686 13544 13663 18610 19636 13 5 13662 I867g 13708 18710 18748 19786 13826 lagoi 14072 19084 14088 11168 11189 14266 14397 MB l 11363 11376 IMOG 14492 M576 14696 14611 14648 14887 14728 14746 14821 11811 14 M 14860 ligt 14823 14926 11981 11991 15002 16017 16092 16096 lBt l7 lfi060 15066 16092 16169 161811 15196 151B6 15197 1021 15233 ll i236 16213 i OU 16247 1687 15282 HMOO 15108 15121 16123 15441 16464 16181 16639 16643 15671 15592 15602 16621 16629 15694 15642 19654 16665 1 1687 16788 ISflOl 16826 16826 16936 15911 16968 16972 16966 169 16010 10036 16087 16068 16062 18185 16132 161IÏ 16181 16182 16236 I62t4 16264 lüMB lOMO 16350 16372 16873 16884 16892 16428 16626 16529 16642 16668 16577 16582 16590 16624 16637 16682 16685 16696 16727 16Ï61 16789 16815 10696 16B67 1687 16908 17006 17010 17066 17058 17088 1732B 17267 17283 17S75 17996 17106 17412 17418 17616 17ÖS8 17616 17669 17671 17716 17719 171737 17782 17786 17878 178B4 17912 18016 18062 16079 18107 18144 18221 18266 18271 18266 18331 18392 18417 184 n ISMl 18116 1816I 18686 18562 18S58 18607 18028 18698 18668 16688 18737 18792 ISSm 18881 1890S 18936 18873 18895 19008 1902Ï 1S090 19146 19149 19164 19156 19169 19177 18192 19316 19062 19269 19276 19316 19380 19855 19894 19153 19500 19511 19531 19576 19605 19628 18672 19701 19795 19801 19660 I9S77 19869 19937 20016 20052 aX166 ail08 20121 20130 20168 2D206 20216 20220 20323 20280 20305 20862 2a 66 20119 20420 20429 20143 20448 20 63 20161 iOIOli 20 90 205 57 20610 20620 20621 20629 20661 20661 20759 20761 2U827 20840 20848 20819 20906 20909 2Ü810 20920 20941 20936 20941 20912 20951 90884 5u klas 15e li na 13070 n Mt zijn 1 1069 I 100 no 84 en uo 2066 9e U TnkUiif rax TrOdag U Ftbnitti 1500 met premie vu ƒ 30 00 t na KU Mat preilie ƒ 9008 iw 8202 400 No 17798 f 200 Noe 6484 15860 17 497 nOO No 20132 i ritieciv van f 70 858 11 90 2798 2767 3431 5942 6429 7825 AK 2 8652 8678 10406 11970 12451 l i604 16059 1821B 18388 185S7 199111 20387 Kttten 120 254 0 12 868 1007 2475 3513 3888 906 1019 1212 4272 1711 4753 17C3 5980 6088 69 i7 7106 7235 7269 7746 7766 7877 8036 8281 8189 8S66 9483 94 18 9461 9646 9667 9685 9108 9986 10070 10623 10695 10978 12843 19218 1 1820 13789 13816 11188 14217 14S94 1442J 11489 146 14 01 14681 14974 1 1157 15474 16169 16106 16i66 1612 10930 17409 1 426 18867 1862 18886 QBAIENGDE BBBICaXEN 19004 moi 19543 19706 20750 30879 Kaaa a m ofcl te i en Uat ataat vaat aagt het Volk dat ii Nieuwendam een met groote Uatighaid g Bmeed complot van kattincbatKieiaara ia ontdekt dat wai da uitvoarii ar van niet inttids verttdeld da frauduleuse nltvoar van een ontaacltjlce taoaveeUieid kaas tan g volge K u JiebtMn gatiML Uet Uad meldde n da dat ca 46000 K G kaïaa in de J oord ter waa inceladen hat onderaoak heeft tiiana aldua hat Volk aan het licht ebnuht dat indien da kettin g handalaara vrï apel souden hebben geluld een nog veel grootere hoeveeUieid kaaa ona land op f mudulauze wijae aou hebben veriatan Volgena Hat Volk ataat het namemk vaat dat noff groote partifan kaaa uit Friesland op weg waren met bastemmiag naar Nieuwendam welke op dezelfde w aa in het ruim van de Noottlatar haddan moeten verdwijnen en beatemd waren voor een finua in Zweden Het ia eobter voiBttakt niet ounogelijk zoo meent het Volk dat het geurige scfaeepje eenmaal in het lilte nat tareclit gekomen zou hebben gepoogd om dichter l ij honk ziin lading kwjjt ta raken In Duitachiand wordt voor gesmoUttlda kaaa cv het eogenlhiik minatena ƒ 2 50 per pond betaald Er waa due op een lading van 160 000 ILG = 200 000 poMd een dikke drie ton te verdienen Wie lacht er niet glunder alahfj dankt aan zoo n aoet winatjaT Maar er ia aan zeer ematigt kant aan dezen windan amokkaUuuidal Nederland ia verplicht aan Engeland 16 van het product te leveren en ala na Bekeren tjjd van Eng ache zijde wordt geeotwtateerd dat da Ëngeiac e kaaa niet in Engeland ia terecht geltomoi wordt onze regeeriag in gebreke geateld Dan waoMen ods weer npreaaille maatragelen dan klaagt tniiMer Poathuma weer van aditer da regeeringatafel of in bot gunatigate g val moet hala over kov uit het gedeelte voor IniiHBlaadieli gabruik baetemd het ontbrekende worden aangevuld H e t V o 1 k trekt uit doe amokkalaffain reeda ooncluaiea die wü die de feiten niet kennen niet tot de oeiae willen midcan Het ia echter zaak dat deae aangalaganheid waarbij door h e t V o 1 k raada beklade peraonen ala de schuldigen wordn genoemd nauwkeurig wordt oaïdenoeht i9dat inderdaad biijke wie voor daaa mokkelpnditijkan Ttrantwvordidijk mettan werden geateld De diefstal m Akcakaiaaan tal ilea Haag De eomniaauia van folitia tl a GrcMi hage baridit dat bakatn da laada In bedag finoiMB genden aeiBwi jan aflunatl w dtn diafitaii mat knak tu adaala nen De8ynedadtrH nr KtrifkiaKthaBa mede in verliand met een versoak vaa de clajwia Gouda aan de karkvialtatoren opgedragen bil de persoonlijke kerkvisitatie dit jaar btjsoadere aandaoht te w den aan tien toestand van liet go d a d iesMi tnnd a r wiJa lm da verschillende gameentan Giaterenavond ia een spoadvaigadadng jaboudan door de BaUurapatroonarer ia lüendracfat over den bee n te h enrian maalnood Nadat versohiUende sprakars het woord badden gevoerd over den noodtoestand in het bakkanbedrijf hier Ur stede werd bealoten een onderhoud aan ta vragen bil den Uurgaineester en den Directeur an het Levenamiddelenbedruf Van dit onderhoud zal het afhangen of men Zaterdag wal tarwebrood zat kunnen koopen bij vencbillende bakkers Door onderling overleg liJn vele bakkers reeda geholpen voor dan Vrijdag Het ia inmiddela te hopen dat deze alag voor de bakkerij welke tocb reeds zooveel minder leenend ia ala vroeger alenog zal kunnen worden afgewend Rantaooneeringsfrens WiJ vestigen de aandacht op de atlvertentie waarin door B en W tieaer gemente mededeellng wordt gedaan van tie rantaoeneeringabons vralka volgyde week lullen gekian Distriknlie vaa aa el De winkeliers in sajet die in aaamaiking wenscben te kramen voor den velltoop van distritatiesajet Itnnnen zich blijkeaa advertentie van den directeur van het Levensmitidelenbedrijf daarvoor aan m elden Bekuighebbenden verwijzen wij naar die advertentie Examen nuttige kandwarkea Te Rotterdam slaagden gisteren voor het examen nuttige handwerken de danwa J G Bomijn alhier en J G Fiomp te W widiax Inachrtjving voor voeitgezet lager lager onderwlja en bewaarsebolen In den loop der vnlgende week op 18 19 21 en 22 Febr zal aan de Sdiooi voor Voortgezet Lager Ondenwlje aaa de Houtmansgradht Sohoolhoofti de heer J J Hoogeodoom de inacbrijving piaata faabben van leerlingen di i met 1 April aJ op die sciwoi wenschen te worden gfvlaatat Belanghebbenden kunnen licb avaneena vervoegen bij de hooMen der scholen Voor gewoon lager oadtswijs nos 1 4 de heelan van Kersen Heij van Dijk en Kruisheer By de inadirijving dient het pokkenbriefje ovwgetegd te wolden Voort al op Dinsdag 26 Febr te 6 uur in de aehtden voor gow lager ontlarwijB nos 1 2 8 ea 4 bovenbedoeU de insehrijving plaats hebben van kinderen welke met 1 April op deze scholen genleatst wnscfaen te wonden e geneesKÜnBge veridariné dat hot kind de natuaritika kilaleixiekte heeft gekad 4 ingeiint en e n b Sa van oadoillom van faet kind van heden af kostslooa aan da plaataalüka secretarie te verkrijgan Bovendien wordt men vtoiocbt het trouwboekje mee te brengen Deze hiergenoemde beachaklen dienen ook t ergeiegd te worden l il inschrijving van Idndereo welke men met ingang van 1 April op een bewaarschool wenacbt te plaateen De inacbrijving hiertoe wnrdt gehouden eveneens Dinsdag 26 Pebr te 5 uur in qe lolcalen der drie bewaarsdiolen vnn de Baterateeg Nieuwe Haven en Lottanaetstraat Het in te schrijven kind moet daartoe op l April 1918 den leeftijd van 3 jaar bereikt hebben Voor verdere bijiond ibadan verwijzan wij naar de opeidMire krtinisgevingen Typegrafi Dt afeteellngi Goudai Ivaii den Alg Ned Typ Bond in druk ijerochie buiahoudelijke vertfadwing bijeen op Dinsdag 12 bruari 1916 I beaprekendB de actio van genoemde a dueling om te komen tot eew d urtetoealag ohoord bet ochrljveii van het afd beuluur vao 30 ug 1917 gericht aan de nistrioUafdeuUng Gondii en Om tr kenvan m Nedi Bond h Boetcdrukkerilen en dte door Wmtslgenoelndo aldi ingi zonden antwoorden van 24 Aug en 27 Oct d v I golmord verder hot Wluit van het Al gemeen Hoofdbestuur van OA 1917 ouï mol het ot g op d dure tijden aan dt getellen een rantuidMljkucbon duurteto elag Ie voretrekken van Hi aan gehuwden en kostwinner en t l L voor eik kind benieden den U jarigen j leeftijd e dit to doen inge n t p 15 Ootöbeï 1817 oonateteerende dat zob goed aU door allo patroonn hier ter stetto geen uitvoerljig aen dit voorno n l adwteö i gegeven dringt er bij hel HoWdbeutuur krachtig op aan die meatregele ta willen nemen welke er toe kunnen leiden deaen toeslag verplichtend Ie etellen I draagt hare aigevaatf igdten ter DltrtrlctaCouanliéfte op over dake aangelegenheid ie sprektsi bc luit dieao niot e tcW kennia te l reogcn aan hei Hootdboflttiur van den Ato NodTyp Bon H H van den Ned Bond veji Boeiïdlrukk iJi n Duune UxwlagCommtosie in de Distr AM 0 i oaOniBtrekai I bi luit tevens deae mixlo te puWkeeren lo de OraHiiobe en pla W liJke peM Da Nieave Ifaaicll Dr k TfA Van ede heeft glaturavond voor de Vri Horvondden albier gesproken over De Nieuwe Menaob Spr verklaaTde hoofdteakeüjk te preken voor de jongewn ondpr zijo giïboor laninew Mo bieWjen ao een heel leven voor zich en kU zullen makkelijker dan do beiaarden ziek kunnen ontwringen aeneoinnvige begrippen die ijien nu eenmaal went l I T wa uliiMlliInK Waw ala e ala v aaai hst asUJistma van de tm aassaaii e maewaaken kai de lot dat opbouwea niet groot si kai A wij ena liohasau verlisasa wan aü niet verdwl ien Wij xullea Ml MbSen aan da nieuwe wereld die tel kouMii ooKlai wU dat wlUan Dan aal er aiju tb wateld van de breederaohap nl die van da Itaariljkbeld Uoda want deze Is niet van deae aarde la de vergeeaaelijking van onaa alel Jeaua k da gnolsie van alle niiuwvuwtiMbea omdat hij den vollen nadruk li do op bat Vatferbegrlp dat do V ader ia eu dat dev goed ia Wij kuoiian du werkelijk goed li voor da luansoben terwlüe vaal den Vader want wl den Vader IMheelt lieeft zijn naaole Mef al aIjn broeder Veel la er wat ire niet begrilpev kunnm Maar wat we wal verslaan ia dat da Vader l de Ai slel en dat wlJ hoe ver ook van liem verwijderd omiilddeliijk tot bem kunnen terugiieeren en niel den w der evolutie behoeven Ie gaan aooala de Ooeterllngen ge oovan Ala d son la hij ver van ona verwijderd en tóoh vlak hij ons Spr gal lot slot een andwe k zlng van de Hen geboden oudst deze voor ona hun grooaa kraehl verloren hebben Hij haefl ze a 0atfkioh vertaald omdat ouae woorden zijn atgewktan tmk de bitloeling akolit weergevw Zij luiden dan ongeveer glJ zult geen oogeilbdK veigeten dat gij ao ziel hebt die abtaiiit v an da Al aiei over lieilige dingen zult gi iilt t apreken uwt algeaivlen of uitdrukkliiglouïo wcordn ge zuk lieWl eu verwant sebap erkennen voor en uk i aiUw wat leeti ge zult nooit geheel opgaan in uw eigen arbeid en tijd vhiden te denken aan den vader dh u uitgevonden heeil Gij zult uw vader en moeder eeren niet sleoltts lljdeoN hun leven doch ook wanneer bun üohaman algeatorveu sijn Ulj zult geen njeoaob venuoorden en geen levend wvven doeden aondar noodzaak gij zult den aanvaller atwtMen in liever d i eigen dood iijdtzi dan den zijni Iwwarken Olj zult geen aauNproak maken op oenlg abotteüjlt goed M niet noodfiü la voor uw Mohaam GIJ zult geen eed weren cl gtüoAen doen oiudat gij de toekoanet iiièt kent doch gij zult oprecht alju Gij zult niet begeeren naar meer weelde dan goed bi voor uw lltbaam en uw tlel Gij zult niet ullleenen tegen rente en geen proiijl trekken van den nood waarhi uw naaate Wikecrl Gij zult aUe n tiw elgm vrouw beminnen en kulioh zi o L in Uw Imwelljk Xa de pauze lan sprekei bet eerHtp gedeeite van e i nog onuitgegeven dranHv Mi gedicht van zt hand I e Geest der Waarheid lia groote zaal van de it unle waa gi lieel beoet De Borger die dan spreker dankte eprak bli ena het appkuia namens alle Iwordcn van deze zeer bkwn dere leoing ouBawAfaa D haw B H Boanama alhigt ii banoaiad tot nlaatiTatTangtiid Ootvanga d Bjkt Btlattiagw 1 t MNXiWUK Da Goöp Branditolfaii aaokooprerauuging hield giatanTond haar jaatTetgaiaring Hat jaarvanlag door dan Mtsatarii oicgebraoht waa wagani dan oritiakan toestand niet gnnitig Aangaiies w gaan brandatoHui aan d Coflp Toor hare Itdan wordt vat trakt waa er Terliea galaden omdat tooh da aalarisMn moeten worden betaald waardoor de kaa gedaald wea tot f 10 86 Daarna werd een baitooriveikieiing gehoaden wage r iodieke aftreding van da heeren Boagen A Zf derlaan en L Verdoorn Hkomn werden de heeren H Bongen L de Jong Sr en H A Bohippen WBOOIOIOTBN Op het ï tal voor preclikant b j de Bamonetr jemeente alhier itaandi L B Hontgaat te Nieuwkoop es ds 0 M A A Lindeman to Waddiage de ouderen zullen ilat geleord IkW wat gt kiiut heruil zicb ulei uoisaakkaUlli mevr l e jiMiaeren dan nacMn wetni U zMi b vludpu in aea versiMkkelUk gel aar Wi hebben geiietó bl aan lljkii lljdenaiKVkjde en we do i dut nog ht g f telljk gevaar Ie greet we zlju opgevoed tn een ongehikkig utilvak van cultuur waaain we veel vttkeieds hebben geteerd Voond daed epr w n dat bij niet apri ekt idt em d andm oonvw li hIJ heUt aileen e natoor n cha UJke geen kerkelljiie opkUia fbad en zijn graad ala doktor bt geneeakund aan dluuiveruMrU li ii enlaiii goliaalJ hij ia geheel door eigen overjiabwlng wara van alle do a tot overtuiging gekomen o 4 end naar waarlield aüeeu De inldieonlng van hel rekgleos beginvl lu nog u d m UJd Ie veel lee4 n n nog in hH mateeiallso dw lOe euvi VerwaaclMM I k der ziel bedreven alIttl W do kennl van bet Uchaant On aUf liol n van ile leagMe lol de hoogate vrordt alleen het liehaain t esttudle Td Hit 1 jutot de loot dat we niet gele hebben op te ni naoheli le alel ge vi W bMi wat Iktaei 1 t n eh wat mmMih ia la liohaam I en pairmf aanhaMad uk IJsbrand weea apr ert p dat lJsi rand de DianMhheld zie al een goddelijk vireaen in vreeaelijk lijdiu 1 venala do lauartcii veai het nloédernoluip dlkwlj f agen worden ikjor een zeg vierende Vrragde wo voelt ook IJitbrondl het leed der nKnechheld ge dragen door een vreiigd om lift nieuwe menechdoni dat laat geboren te worden 1 n al de veraohrikkingBi van deaen lijj wij kumntn o dragen als wlJ bedenken dat ao vooralgean de keanat van den nieuwen inenaoh WiJ liebben een ooraprong n een einddoel die heerlijk zijn De menach moet dat weten het ia he t 4ool van vele geleerden u t het Wealen en het Ooaten dat de ÉJcbepper on ultgezontlen heilt op e n gelegenheldl Wij zijn al verder en verder van hem alg diwaald en nu zijn we aen tie grooMe aiwijkiug hier voelen we dal wO teiug aioeteii bet ia de uitsla van een rh tbmlaclio t weging die geli k aliglv id ia want liet we i van al M U 11 © gl luk Wel Ukt veel on ongeluk rani x ix ed dtocb dat komt onidnt wtj liet weaien dier dingen niet zien hun hauienltang niet kunnen begrijpen In ulliel voeltn we echter dat w zijn ultgezonJen om ilnd iljk te kotnen tot de gelukzaligheldi Het weizenJi van dilt bijbel votit Hpr in dat w tgie on n zijn door den Vader in het tcTugkeeren naar hel Vad rhuia l aad K r ondterïwheldl uiensoh zich van all andere levende wtaen die eigi nlijk een vroolijken atrljdl heJïben en een zeke blijmoedigheid ailt en de nwniieh beHefl dat hij im ullgeooiïdm en weer terug wil keeren De Ooeteciingen noemen dat den dan d I de rhjrtüaiiaMia bewertng Spr kent bet jKheppInginerhaal tlat iw geleerden opzij aldiulven hfel wat meer gewiobt toe dan bnn leer vtm d n aSomenliouw Da God den l a ch aohiati naar zijn elum beetd moet stat worden opgmal aaar tel beeM vaai LMiaani maar naar lat van de ziel Tod gaf ajieen den menach twee dingen van zichzelf het vceniogen ttK awheppen en do vtije keuze van goed en kwaad de eigen w5l Wij voeKn t ok dat onil zl atamt van de Al ziel Want de lM is dtlg ne wat wij nuct onze zintuigen niet kunnen wnarntwien en wat toch werkelijker i dan het iidiaaim 1 t sla wij iht vasthouden kan de natuurwetenuohap ona begrip verhelderen en om geloof on devotli dóen toenemen De Bohepping van m menach i i ten wonder Spr geiooft dit da eea e medauh werd gelxnvn tiK een dieren Mar en dat geslacht op geelaclit die menach volmaakter fc geiwoidlen We kemnwi den oeïl u n di Wij nertiwkwiig hij hedl een kunst al wee de bouw van zijn kleinen schedel en zi i groots kaken op zlju dierzijn fttear hij was gnlaaj beechotiwde de Daluur en gaf haar weer HH begrip kuost b daarom zoo belangrijk omdat z j beteekent het anlieppeo hel neerzien van een booger be cbotiwingaBtandpHn op de njensohelijke ellende l u kun itenaar kan het leeli e zóó weergenren dat het schoon wordt hij ziet op het menaoheiijke neir met een goddeiijkan b ik Keedn Ëi den oer mtnsoh zien wij du den goddeiijktn ooreprong INGEZONDBN £ i m vrimtwoorMykhnd der Jtd Da Vervraagde WlahsWalUag Uüdiaer de Redaoteur Zoodt a zoo goad wlllan zijn ondarataaade in nw vaal galeaaa blad ta Ulea opaaman Bij vnoibaat müs daak O adeigataekande meent dat waar oaaa Baad liib uitgaavniken heeft inaaka da Tamoagda wiakalalaittaig dat ook diegene dia dit aangaat knn maeniag behooran ta nitaii De Tarrroagde winkalaluiliag U niat TOor alle wiidiaUera nadaelig maar doer aea aaar groot gadaalta wordt het tlnaaciaal V a t garoahl lata wat allaan goed bagrapea wordt door ham wian 4tt pai soonlijk aaagaati woial da vrinlMla ia nry ltiUfwJ ganotaartiksian Ji tlMie dat vela badiaadan aoolaac meetan aiMdan gaatniatopiaia daarteor maatratelan gmemaa mosMn ordan dosi atJn ar wrt andara middaian Kt hal vaalataUeB raa eaa aiMdadnari man aiat nu laada dat eafdbaaeek harcniard wordt an dat man aiat aiat wat daar raihaadeld wvidt Wat den aaa Tarfcadas wanit aidt dea aadar aiat varindmi da aaaa aaafc maat ihiitan ds anders bakoatt aiat ts loitM ia dat blllUkt Da befiaadsa ia dan iakal mogen n a 8 uur njn alst iMsr weihSa maar de aM b sd U n dan daaT Behoort Inm gsaa raat g asi fc a alw a ta stdaaT Ik baaluit daa nat ar o ta w aa dat Nu zijn we gekomen tot dezen tijd Ia t nu ondanits alle koefheid van thans niet waaratóiiïilijk dal de menticb die zich zoo ontwikkeld hec4t ook verd r fccmtf Wij anoeven niet op onas beyeha vingMaar vre zijn na toóh al ver dat we oor de toekomel andere willen dan wat we nu doen Hel Ie natnurii c een kweette van eeuwen nl t ven een men olioi eTen Dooh wie de overtuiging heen dat de nieuwe menach andeca beter zal zijn die werkt ree m deze richting door de gedachte die de werking la van onae ziel Zijn wij dan verder gekomen Ja z gi pr want nog geen euw geiedea waren we ndet waar we nu ziji nu ledel n strijd afkeurt eo s b nij den rijd willen daar niet meer voor uit Airven komen De menachan hebben bun roofdiernatuur nog wel dooh zij weten thane dat dk hM goode niet is ven Mn groot gezin bi wUde te dm Vedi laulsen de CWneesche wijzev leerde dat ook hlj verkondigde dat de meosnh moet zl als h l water M alijd overwint onalal het dalaagste plaatsen zoekt Hel nieuwt wonder na ds geboorte van den nwmch la de geboorte van Jeoon HIJ beeft dat geWad wa de mensloh voelt Ie iSbelsa zijn en de kracht van zi i wil zito gedadile zijn baale wnm warken nog aiaedr door ao ja teengw w wdieB Daarvoar I neOdif he rug tot Wij slaan voor een twergang dbemlnatew ven wonderlijk ia ali de geboorte van den eeraten n en ol D nieuwe mimaeh wwdl geboren Twee Adamd jaren geleden waa hij er al Botodha leerde de zachtbeid Mm Hli daardoor de eeiate der nieuwe mensohen hij voelde de roefiechen at broeder ai kinderen b I gikfi to d m i fm Ji üfcOii WiiH Ht